diari

Llei 9/1986, de 30 de desembre, per la qual es creen els Ens de Dret Públic "Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música" i "Institut Valencià d'Art Modern".

(DOGV núm. 500 de 07.01.1987) Ref. Base de dades 0020/1987

Llei 9/1986, de 30 de desembre, per la qual es creen els Ens de Dret Públic "Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música" i "Institut Valencià d'Art Modern".
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom. del Rei, promulgue la Llei següent:
PREAMBUL
De Conformitat amb el que estableix l'article 31.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, la cultura és competència exclusiva de la Generalitat Valenciana. La realització d'una política institucional en el camp de les Arts Escèniques, la Cinematografia i la Música ha estat per a la Generalitat Valenciana objecte d'interés constant des del moment en què s'assumiren les corresponents transferències, fruit d'aquest interés fou la creació del Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana i de la Filmoteca Valenciana per Decret 3/1985 i 4/1985, de 8 de gener del Consell de la Generalitat Valenciana.
Les específiques relacions contractuals usuals en el camp de l'espectacle, les peculiaritats pròpies d'aquestes manifestacions culturals i la necessitat d'agilitzar la gestió de les diverses activitats que es programen, aconsellen la creació de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música, com a Ens de Dret Públic subjecte al dret privat, dotat de personalitat jurídica el règim jurídic de la qual li permet de complir de manera àgil i eficaç les funcions que li encarreguen aquesta Llei, mantenint la necessària vinculació amb la Generalitat Valenciana.
Per això resulta oportú d'integrar el Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana i la Filmoteca Valenciana, en l'actualitat Unitats integrades en el Servei de Música, Teatre i Cinematografia de la Direcció General de Cultura, en l'esmentat Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música.
Igualment, la política institucional de foment, tutela i difusió de l'Art Modern la incidència dels quals en la vida social contemporània requereix d'una especial agilitat de gestió, donades les seues peculiaritats, així com una estreta i activa col·laboració entre els diversos agents socials, aconsellen també en aquest camp la creació d'un Ens de Dret Públic subjecte al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, dependent de la Generalitat Valenciana.
Per això en aquesta Llei es crea l'Institut Valencià d'Art Modern, que prestarà una especial atenció a la producció artística valenciana i n'impulsarà la difusió, alhora que estimula i valoritza la sensibilitat de la nostra societat per l'Art Modern realitzat fora de la nostra Comunitat.
La creació dels esmentats Ens de Dret Públic troba el seu fonament en l'article 5 de la Llei 4/1984, de 3 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. D'igual manera, ha estat consultat el Consell Valencià de Cultura, segons que disposa l'article 5 de la Llei 12/1985, de 30 d'octubre de la Generalitat Valenciana.
TITOL I
De l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música
Article primer
Es constitueix l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música que desplegarà principalment les activitats a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i s'adscriurà a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article segon
L'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música és una Entitat de Dret Públic subjecta a la Generalitat Valenciana amb personalitat jurídica pròpia i amb autonomia econòmica i administrativa per a la realització dels seus propòsits. Es regirà pel que disposa aquesta Llei, la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i per l'Ordenament Jurídic Privat.
Article tercer
1. Constitueix l'objecte de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música el desplegament de la política cultural de la Generalitat Valenciana en el camp de les arts escèniques i de la música.
2. Són funcions pròpies de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música, per al compliment de les seues finalitats, les següents:
a) La creació i desenvolupament de la infrastructura necessària per tal que a través d'ella, mitjançant ajudes, subvencions o producció pròpia, es desenvolupen activitats de tipus teatral, cinematogràfic, musical o de qualsevol altra manifestació artística.
b) Organitzar-ne la distribució i exhibició i també impulsarne l'intercanvi dins de la Comunitat Valenciana i també fora d'ella.
c) Elaborar un arxiu d'informació i documentació d'activitats escèniques, cinematogràfiques i musicals.
d) Totes les altres funcions que duguen a la consecució de les seues finalitats.
Article quart
1. Les activitats pròpies que en compliment dels objectius faça l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música es regiran per les normes de l'ordenament jurídic privat.
2. La participació de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música en consorcis i societats mercantils haurà de ser autoritzada pel Consell de la Generalitat Valenciana.
Article cinqué
Son òrgans rectors de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música els següents:
a) El President.
b) El Consell Rector.
c) El Director Gerent.
Article sisé
1. El President de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música que ho serà també del Consell Rector, serà el Conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
2. El Consell Rector és l'òrgan de govern de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música i li corresponen amb caràcter general les facultats de direcció, control i supervisió d'aquest.
3. A més a més del President de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música, formaran part del Consell Rector un Vice-president, els Vocals i el Secretari.
4. El Vice-president serà nomenat pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
5. Seran vocals nats:
-El Director General de Cultura.
-El Secretari General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
-El Director Gerent de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música.
6. Seran vocals designats:
-Un representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat Valenciana, designat pel seu titular.
-Un representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, designat pel titular.
-Fins a sis membres de lliure designació del Conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, entre persones de prestigi reconegut en l'àmbit de les arts escèniques, la música i la cultura. D'ells tres seran nomenats pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència a proposta del Consell Valencià de Cultura.
7. El Secretari del Consell Rector serà designat per aquest, entre els membres, a proposta del President.
Article seté
Correspon al Consell Rector:
a) L'aprovació del Pla anual d'activitats.
b) L'aprovació de la Memòria Anual.
c) L'aprovació dels Avantprojectes de Pressupost.
Article vuité
Les deliberacions del Consell Rector estaran presidides i dirigides pel President. Perquè les deliberacions o els acords que adopte el Consell siguen vàlids, és necessària la presència, com a mínim, de la meitat més un dels membres, entre els quals estarà necessàriament el President o el Vice-president, i s'exigirà sempre la convocatòria prèvia. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.
Article nové
El President de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música tindrà les atribucions següents:
a) Ostentar la representació de l'Institut, que podrà delegar en el Vice-president.
b) Convocar les reunions, assenyalar el lloc, la data i l'hora de la celebració, amb l'ordre del dia que corresponga. També convocarà reunió quan així ho sol·liciten la meitat més un dels components, en aquest cas l'ordre del dia serà el que s'haja aprovat pels sol·licitants de la convocatòria. Les convocatòries hauran de fer-se per escrit i amb quinze dies d'antelació, llevat dels casos d'urgència.
c) Presidir i dirigir les deliberacions.
d) L'autorització, la disposició, la liquidació, i l'ordenació de pagaments.
e) Qualssevol d'altres que reglamentàriament li puguen ser atribuïdes, llevat de les reservades al Consell Rector.
Article deu
El Director Gerent de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música serà nomenat i destituït pel Consell Rector, a proposta del President.
Article onze
Correspon al Director Gerent de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música les atribucions següents:
a) La Direcció de l'Institut i del personal d'aquest.
b) Executar els acords del Consell Rector.
c) Gestionar el compliment dels contractes públics i privats que subscriga l'Institut.
d) Preparar el Pla anual d'activitats, la Memòria anual i l'Avantprojecte de Pressupost.
e) Totes les altres que el Consell Rector li encomane.
Article dotze
Per acomplir i exercir les finalitats i funcions que li són pròpies, l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música disposarà dels recursos següents:
a) Les consignacions previstes en els Pressuposts Generals de la Generalitat Valenciana.
b) Els béns mobles i immobles i les instal·lacions que per al compliment dels seus fins li estiguen adscrits per la Generalitat Valenciana i aquells que integren el patrimoni d'aquest Institut.
c) Els productes i les rendes del patrimoni.
d) Les subvencions, aportacions voluntàries o donacions, que es concedesquen al seu favor per persones públiques o privades.
e) Els ingressos que s'obtinguen per les seues activitats de gestió i explotació.
f) Qualssevulla altres recursos que li puguen ser atribuïts.
Article tretze
El pressupost d'aquest Institut es regirà per la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana així com per la corresponent normativa pressupostària en vigor.
TITOL II
De l'Institut Valencià d'Art Modern
Article catorze
Es constitueix l'Institut Valencià d'Art Modern que desplegarà principalment les activitats a l’àmbit de la Comunitat Valenciana i estarà adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article quinze
L'Institut Valencià d'Art Modern és una Entitat de Dret Públic subjecta a la Generalitat Valenciana amb personalitat jurídica pròpia i amb autonomia econòmica i administrativa per a la realització dels seus propòsits. Es regirà pel que disposa aquesta Llei, la Llei 4/1984 de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i per l'Ordenament Jurídic Privat.
Article setze
l. Constitueix l'objecte propi de l'Institut Valencià d'Art Modern el desplegament de la política cultural de la Generalitat Valenciana pel que fa al coneixement, la tutela, el foment i la difusió de l'art modero.
2. Són funcions pròpies de l'Institut Valencià d'Art Modern, per al compliment de les seues finalitats, les següents:
a) Constituir i custodiar un conjunt de col·leccions museístiques representatives del desenvolupament de l'art modero, així com totes les funcions museogràfiques associades amb aquesta funció.
b) Organitzar i dur a terme exposicions d'art modero.
c) Organitzar i dur a terme activitats culturals encaminades al coneixement i difusió de l'art modero.
Article disset
1. Les activitats pròpies que faça l'Institut Valencià d'Art Modern en el compliment del objectius es regiran per les normes de l'ordenament jurídic privat.
2. La participació de l'Institut Valencià d'Art Modern en consorcis i societats haurà de ser autoritzada pel Consell de la Generalitat Valenciana.
Article divuit
Son òrgans rectors de l'Institut Valencià d'Art Modern els següents:
a) El President.
b) El Consell Rector.
c) El Director Gerent.
Article dinou
l. El President de l'Institut Valencià d'Art Modern, que ho serà també del seu Consell Rector, serà el Conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
2. El Consell Rector és l'òrgan de govern de l'Institut Valencià d'Art Modern, i li corresponen, amb caràcter general, les facultats de direcció control i supervisió d'aquest.
3. A més a més del President de l'Institut Valencià d'Art Modern formaran part del Consell Rector un Vice-president, els Vocals i el Secretari.
4. El Vice-president serà nomenat pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
5. En seran Vocals nats:
-El Director General de Patrimoni Artístic.
-El Secretari General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- El Director Gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern.
6. En seran Vocals designats:
-Un representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana designat pel titular.
-Un representat de la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat Valenciana, designat pel titular.
-Fins a sis membres de lliure designació del Conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, entre persones de prestigi reconegut i representativitat en el camp de l'art modero. D'ells, tres seran nomenats pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència a proposta del Consell Valencià de Cultura.
7. El Consell Rector n'elegirà el Secretari entre els membres, a proposta del President.
Article vint
Correspon al Consell Rector:
a) L'aprovació del Pla anual d'activitats.
b) L'aprovació de la Memòria Anual.
c) L'aprovació dels Avantprojectes de Pressupost.
d) L'acceptació de donacions, llegats i altres aportacions fetes per institucions o entitats públiques o privades.
Article vint-i-u
Les delibenacions del Consell Rector estaran presidides i dirigides pel President. Perquè les deliberacions o els acords que adopte el Consell siguen vàlids caldRà la presència, com a mínim, de la meitat més un dels membres, entre els quals haunà d'estar necessàriament el President o el Vice-president. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.
Article vint-i-dos
El President de l'Institut Valencià d'Art Modern tindrà les atribucions següents:
a) Ostentar la representació de l'Institut, que podrà delegar en el Vice-president.
b) Convocar les reunions, assenyalar el lloc, el dia i l'hora de la celebRació, i l'ordre del dia que corresponga. També convocarà reunió quan així ho sol·liciten la meitat més un dels components, en aquest cas l'ordre del dia serà el que s'haja aprovat pels sol·licitants de la convocatòria. Les convocatòries haunan de fer-se per escrit i amb un mínim de quinze dies d'antelació llevat dels casos d'urgència.
c) Presidir i dirigir les deliberacions.
d) L'autorització, disposició, liquidació i ordenació de pagaments.
e) Qualssevol altres que reglamentàriament li atribuesquen, llevat de les reservades al Consell Rector.
Article vint-i-tres
El Director Gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern serà nomenat i destituït pel Consell Rector, a proposta del President.
Article vint-i-quatre
Correspondran al Director Gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern les atribucions següents:
a) La direcció de l'Institut i del seu personal.
b) Executar els acords del Consell Rector.
c) Gestionar el compliment dels contractes públics i privats que subscriga l'Institut.
d) Preparar el Pla Anual d'activitats, la Memòria Anual i l'Avantprojecte de Pressupost.
e) Totes les altres que el Consell Rector li encomane.
Article vint-i-cinc
Per acomplir i exercir les finalitats i funcions pròpies, l'Institut Valencià d'Art Modern disposarà dels recursos següents:
a) Les consignacions previstes en el Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana.
b) Els béns mobles o immobles i les instal·lacions que per al compliment dels seus fins li estiguen adscrits per la Generalitat Valenciana o qualsevol altra Administració Pública, i els que formen part del seu patrimoni.
c) Els productes i les rendes del patrimoni.
d) Les subvencions que li concedesquen i les donacions, els llegats i les aportacions fetes per les institucions, les entitats o els particulars.
e) Els ingressos que s'obtinguen per les seues activitats de gestió i explotació, així com dels serveis que es puguen realitzar.
f) Qualssevol altres recursos que se li atribuesquen.
Article vint-i-sis
El pressupost de l'Institut Valencià d'Art Modern es regirà per la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, així com per la corresponent normativa pressupostària en vigor.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Tant el patrimoni de l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música com el de l'Institut Valencià d'Art Modern tindran la consideració de domini públic de la Generalitat Valenciana, com a patrimoni efecte a un servei públic, i estarà exempt de tota classe de tributs o gravàmens. Aquest patrimoni estarà subjecte a les normes que regesquen el patrimoni de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
En matèria pressupostària aquesta Llei serà d'aplicació en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana de l'any 1987. Transitòriament la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, dotarà a ambdós Instituts dels crèdits necessaris a càrrec de les dotacions que aquesta tinga previstes per al compliment de les finalitats d'aquests. Tot això, sense perjudici dels restants recursos econòmics que aquesta Llei reconeix a les dues Institucions.
Segona
El Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana i la Filmoteca Valenciana s'adscriuran, amb efectes de l'exercici pressupostari de 1987, a l'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades les disposicions que s'oposen al que disposa aquesta Llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Consell de la Generalitat Valenciana i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en l'àmbit de les competències respectives adoptaran totes les disposicions que calguen per a l'aplicació i desplegament d'aquesta Llei.
Segona
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 30 de desembre de 1986
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea