diari

ACORD d'11 de febrer de 2011, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2011/1783]

(DOGV núm. 6461 de 16.02.2011) Ref. Base de dades 002023/2011

ACORD d'11 de febrer de 2011, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2011/1783]
El Consell, en la reunió del dia 11 de febrer de 2011, va adoptar l'acord següent:
El Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, establix, en els apartats c) i d) del seu article 160 i en els articles 285.1 i 296.1, que tant la modificació dels estatuts socials com l'augment del capital social és competència de la junta general.
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat com l'ampliació del seu capital social.
Per tot això, el Consell, reunit a València el dia 11 de febrer de 2011, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:
1r. Ampliació del capital social de la mercantil en 57.288.348 euros, mitjançant l'emissió de 19.058 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.
2n. Modificació de l'article 7 dels estatuts socials, fixant el capital social en 439.687.620 euros, dividit en 146.270 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'elles.
3r. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en la present reunió, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció en el Registre Mercantil.
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords presos.
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que, en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu únic soci.
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en qualitat de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,
ACORDA
Primer
Ampliar el capital social en 57.288.348 euros, mitjançant l'emissió de 19.058 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desembossarà mitjançant aportacions dineràries en efectiu, d'acord amb el calendari següent:
El 25% de l'ampliació del capital social, açò és, 14.322.087 euros, corresponents al 25% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, és a dir, 751,5 euros per acció, immediatament després d'aprovada l'ampliació.
El 75% restant de l'ampliació del capital social, açò és, 42.966.261 euros, corresponents al 75% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, és a dir, 2.254,5 euros per acció, amb anterioritat al 31 de desembre de 2011.
Segon
Donar una nova redacció a l'article 7 dels estatuts socials, d'acord amb el calendari previst per al desembossament del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, amb el següent text, íntegrament substitutiu de l'anterior:
«Article 7. Capital social i accionariat
El capital social és de 439.687.620 euros, dividit en 146.270 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i 19.058 d'elles desembossades en un 25%, i queda pendent el restant 75% d'estes últimes, el desembossament de les quals s'efectuarà amb anterioritat al 31 de desembre de 2011.
Les accions es troben numerades correlativament del número 1 al 146.270, ambdós inclusivament.
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».
Tercer
Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant de notari i eleve públic, si és el cas, els anteriors acords, declarant-los executats i donant una nova redacció a l'article 7 dels estatuts socials, realitzant les manifestacions que siguen necessàries amb este fi. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públic dels acords socials, així com per a realitzar totes les gestions que siguen necessàries a fi de procedir a la inscripció d'estos en el Registre Mercantil.
Quart
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords presos.
Estos acords es transcriuen literalment.
No havent debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.
El present acord es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 11 de febrer de 2011
La consellera secretària del Consell, per substitució,
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA

linea