diari

ACORD de 19 de febrer de 2010, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual es modifiquen els seus Estatuts. [2010/1913]

(DOGV núm. 6212 de 23.02.2010) Ref. Base de dades 002051/2010

ACORD de 19 de febrer de 2010, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual es modifiquen els seus Estatuts. [2010/1913]
El Consell, en la reunió del dia 19 de febrer de 2010, va adoptar l'acord següent:
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix, en l'article 144, que la modificació dels Estatuts correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels Estatuts de la societat.
Per tot això, el Consell, reunit a València el dia 19 de febrer de 2010, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:
1r. Modificació dels articles 1, 4, 11, 13, 15 i 18 dels Estatuts socials.
2n. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels acords de la present reunió, atorgant per a això, si cal, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció en el Registre Mercantil.
3r. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords presos.
Es troben presents tots els socis de la societat ja que al tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions de què se sol·licite constància, el Consell, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,
ACORDA
Primer
Modificar els articles 1, 4, 11, 13, 15 i 18 dels Estatuts socials:
1. Modificació de l'article 1 dels Estatuts socials, que quedarà redactat amb el següent tenor literal, íntegrament substitutiu de l'anterior:
«Article 1. Denominació
La societat pública que es constituïx es denomina Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, configurant-se com a empresa de la Generalitat, d'acord amb l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
La citada mercantil té la consideració de mitjà propi i servici tècnic de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, de conformitat amb l'article 24, apartat 6, de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. Les comandes que se li puguen conferir per part de la Conselleria d'Educació a esta societat quedaran excloses de l'aplicació de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb el que establix l'article 4.1, apartat n), de la dita llei, i hi serà aplicable el règim establit, si és el cas, pel Consell per a l'administració General de la Generalitat i el seu sector públic, en virtut del que disposa la disposició addicional quinzena de la Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2010.
Este règim determina la impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades pel poder adjudicador del qual són mitjà propi, sense perjuí que, quan no concórrega cap licitador, se li puga encarregar l'execució de la prestació objecte d'estes».
2. Modificació de l'article 4 dels Estatuts socials, que quedarà redactat amb el següent tenor literal, íntegrament substitutiu de l'anterior:
«Article 4. Objecte
La societat tindrà com a objecte l'organització, contractació i gestió de totes les activitats que requerisca la preparació, construcció d'obres, instal·lacions, execució i posada en funcionament de les infraestructures educatives dins del territori de la Comunitat Valenciana. La societat atendrà igualment les obres d'adequació dels centres que es construïsquen, així com les obres de millora de les infraestructures dels centres construïts dins del territori de la Comunitat Valenciana.
La societat durà a terme el dit objecte social davall la dependència de la Conselleria d'Educació, amb subjecció als termes i condicions que es determinen en el conveni a subscriure previst en l'article 5.2 de la Llei 3/1996, de 30 de desembre, de la Generalitat, i adequarà les seues activitats a les línies d'actuació anuals o plurianuals programades i aprovades per la conselleria».
3. Modificació de l'article 11 dels Estatuts socials, que quedarà redactat amb el següent tenor literal, íntegrament substitutiu de l'anterior:
«Article 11. Funcionament
1. El Consell d'Administració es reunirà, almenys, dos vegades a l'any, així com totes les vegades que siga convocat pel president o per qui actue en representació seua. També es reunirà quan ho sol·liciten al president, com a mínim, una tercera part dels consellers.
2. Les sessions del Consell se celebraran ordinàriament en el domicili social, però també podran celebrar-se en qualsevol altre lloc que determine el president, assenyalant-ho en la convocatòria del Consell. Tota convocatòria s'acompanyarà de l'orde del dia dels assumptes que hagen de ser tractats.
3. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan hi concórreguen, presents o representats, la mitat més un dels components. La representació es justificarà, sense perjuí d'altres maneres admeses en dret, per carta o autorització personal dirigida al president del Consell o a qui exercisca les seues funcions i haurà de conferir-se, necessàriament, en favor d'altres consellers. Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels consellers que concórreguen a la sessió, i en cas d'empat decidirà el vot del president del Consell.
4. Les convocatòries del Consell, excepte en cas d'urgència apreciada pel president, es cursaran, almenys, amb quaranta-huit hores d'antelació, fixant l'orde dels assumptes a tractar.
5. De les discussions i acords del Consell s'alçarà una acta, que podrà aprovar-se en la mateixa sessió a què es referix o en la següent dins del termini de 10 dies, pel president, o si és el cas per qui el substituïsca, i dos consellers, que representaran la majoria i la minoria si no hi haguera hagut unanimitat en les votacions. L'acta, que s'estendrà en un llibre especial destinat a este efecte, anirà firmada pel secretari, amb el vistiplau del president».
4. Modificació de l'article 13 dels Estatuts socials, que quedarà redactat amb el següent tenor literal, íntegrament substitutiu de l'anterior:
«Article 13. Delegació de facultats
El Consell d'Administració, per a una millor realització de les seues funcions, podrà:
1. Constituir una comissió consultiva, sense que necessàriament les persones que la componguen hagen de ser membres del Consell d'Administració de la societat. En el moment de la constitució d'esta es fixarà la seua composició, comesa i normes de funcionament. La dita comissió estarà presidida pel president del Consell d'Administració o la persona en qui delegue.
2. Delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions del Consell en el president o en un conseller delegat.
3. Constituir en el seu si una Comissió Executiva amb delegació temporal o permanent de part de les seues facultats, fixant a la seua constitució la seua comesa i, si és el cas, les normes per al seu funcionament.
4. Conferir apoderaments especials per a casos concrets sense limitació personal.
Tota delegació permanent de facultats requerirà el vot favorable de les dos terceres parts dels membres del Consell d'Administració.
El conseller delegat o la Comissió Executiva respondran davant del Consell d'Administració».
5. Deixar sense contingut l'article 15 dels Estatuts socials relatiu a la Gerència i renumerar la resta d'articles, de manera que l'actual article 16 passe a ser l'article 15 i així successivament fins l'actual article 21, que passarà a ser l'article 20. Així mateix, l'actual títol V, «Dels comptes anuals», es renumerarà com a títol IV i l'actual títol VI, «De la dissolució i liquidació de la societat», es renumerarà com a títol V.
6. Modificació de l'actual article 18 dels Estatuts socials, que quedarà redactat amb el següent tenor literal, íntegrament substitutiu de l'anterior:
«Article 17. Aprovació
Dins dels tres primers mesos de cada any, el Consell d'Administració, amb els assessoraments tècnics i comptables que necessite, per compte de la societat, formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats. Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflectisca els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria. Els comptes anuals i la proposta d'aplicació de resultats de l'exercici anterior hauran de ser aprovats per la Junta General dins del primer semestre de l'any següent».
Segon
Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant de notari i eleve a públic, si és el cas, l'anterior acord, declarant-lo executat i modificant els articles 1, 4, 11, 13, 15 i 18 dels Estatuts socials, realitzant les manifestacions necessàries amb este fi. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials, així com per a realitzar les gestions necessàries per a la seua inscripció en el Registre Mercantil.
Tercer
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords presos en esta.
Estos acords es transcriuen literalment.
No havent debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.
El present acord es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 19 de febrer de 2010
La consellera secretària del Consell, per substitució,
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA

linea