diari

DECRET 29/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es crea la Comissió del Cooperativisme Agrari Valencià i se n'establix l'estructura, el funcionament i la composició. [2009/2100]

(DOGV núm. 5961 de 24.02.2009) Ref. Base de dades 002160/2009

DECRET 29/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es crea la Comissió del Cooperativisme Agrari Valencià i se n'establix l'estructura, el funcionament i la composició. [2009/2100]
L'article 49.1.21ª. de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la seua redacció feta per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, establix que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de cooperatives.
A més, l'article 108 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, establix que la Generalitat assumix el compromís de realitzar una política de foment del cooperativisme i de les cooperatives, dins del més rigorós respecte al principi d'autonomia que informa estes entitats. D'acord amb els seus programes d'actuació, la Generalitat adoptarà les mesures necessàries per a promoure la constitució i el desenvolupament de cooperatives, de manera que puguen complir els seus objectius econòmics i socials, de conformitat amb els principis cooperatius. Així mateix, l'article 109 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, disposa que la Generalitat instrumentarà la participació de les organitzacions representatives del cooperativisme en les institucions i els òrgans públics davall la seua dependència, així com en les decisions que adopten el Consell i cada una de les conselleries en les matèries de la respectiva competència.
Per l'anteriorment esmentat, s'ha considerat convenient la redacció d'este nou decret on quede regulada la composició de la Comissió del Cooperativisme Agrari Valencià, amb la finalitat de configurar este òrgan consultiu, d'estudi i d'assessorament, plenament representatiu del sector de les cooperatives agràries de la Comunitat Valenciana, que amb el seu treball contribuïsca a l'ordenació del sector, millore la competitivitat i fomente les cooperatives agràries.
Per tot això, en virtut de les atribucions conferides pels articles 18.f) i 43 de la Llei del Consell, a proposta de la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació i previa deliberació del Consell, en la reunió del dia 20 de febrer de 2009,
DECRETE
Article 1. Objecte
1. Este decret té com a objecte la creació de la Comissió del Cooperativisme Agrari Valencià, adscrita a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, com a l'òrgan consultiu, d'estudi i assessorament d'este departament en matèries relacionades amb les cooperatives agràries.
2. La Comissió del Cooperativisme Agrari Valencià articularà els mecanismes de coordinació necessaris per a l'elaboració de plans d'actuació amb l'objectiu de fomentar les cooperatives agràries valencianes.
Article 2. Composició
1. La Comissió del Cooperativisme Agrari Valencià estarà composta pels membres següents:
a) President: la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
b) Vicepresident: la persona titular de la Subsecretaria de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
c) Vocals:
1r. La persona titular de la Direcció General de Producció Agrària.
2n. La persona titular de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Desenvolupament del Medi Rural.
3r. La persona titular de la Direcció General d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària.
4t. Els representants del Consell Rector de la Federació de Cooperatives Agràries de la Comunitat Valenciana.
d) Secretari: actuarà com a secretari, amb veu i sense vot, un funcionari de la direcció general amb competències en cooperatives agràries, designat per l'esmentada direcció general.
2. Correspon al president:
a) Convocar les sessions, fixar l'orde del dia, presidir i moderar les sessions.
b) Visar les actes i els certificats dels acords de l'òrgan.
c) Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar els acords.
d) Exercir totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de president de l'òrgan.
3. Correspon al secretari:
a) Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per orde del president, així com les citacions als membres d'este.
b) Rebre els actes de comunicació dels membres i tercers amb l'òrgan.
c) Preparar el despatx dels assumptes i redactar i autoritzar les actes de les sessions.
d) Expedir certificats dels dictàmens i acords aprovats.
e) Totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de secretari.
4. Les funcions del president es podran delegar en el vicepresident.
Article 3. Funcions
A la Comissió li corresponen les funcions següents:
1. De caràcter general:
a) Donar suport i assessorar la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació en matèria de cooperativisme agrari.
b) Formular iniciatives, suggeriments i propostes encaminades al foment i millora del sector cooperatiu agrari valencià.
c) Fomentar la implicació de les cooperatives en el desenvolupament rural i en la millora de la qualitat de vida de la població rural.
d) Donar suport a la viabilitat i continuïtat del sector cooperatiu agrari de la Comunitat Valenciana, així com el seu reconeixement i valoració social, econòmica i sectorial.
e) Donar suport i impulsar actuacions sectorials orientades a l'òptim dimensionament de les estructures econòmiques i financeres de les empreses cooperatives.
f) Fomentar la cultura empresarial, la formació a tots els nivells de socis, junta rectora i empleats de la cooperativa, i la realització d'estudis i anàlisis econòmiques i agràries d'interés per al sector entre les cooperatives agràries de la Comunitat Valenciana.
2. De caràcter instrumental:
Elaboració de plans d'actuació, definint i delimitant el seu contingut, impulsant i coordinant el seu desenvolupament, així com l'execució dels treballs i les activitats definides en els corresponents plans.
Article 4. Funcionament de la Comissió
1. La Comissió del Cooperativisme Agrari Valencià es reunirà, almenys, dos vegades a l'any, i totes les vegades que siga convocada pel seu president per iniciativa pròpia o a instàncies de, almenys, un terç dels seus membres.
2. La convocatòria de la Comissió correspon acordar-la al president, i serà comunicada als vocals pel secretari, amb una antelació mínima de cinc dies, llevat que raons d'urgència imposaren terminis més breus, indicant, en tot cas, el lloc, dia i hora de la reunió.
Juntament amb la convocatòria, haurà de ser comunicat l'orde del dia fixat pel president, tenint en compte les peticions dels altres membres de la Comissió, formulades amb la suficient antelació.
Amb l'orde del dia es facilitarà als membres de la Comissió còpia de la documentació necessària corresponent als assumptes que s'han de tractar.
3. Per a la realització dels treballs de documentació i assessorament es podran crear comissions tècniques o grups de treball, la composició dels quals es determinarà per la Comissió.
Article 5. Quòrum per a la realització de sessions
Per a la vàlida constitució de la Comissió, a l'efecte de la realització de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del president i del secretari o, si és el cas, d'aquells que el substituïsquen i la mitat, almenys, dels seus membres.
Article 6. Adopció d'acords
Els acords s'entendran adoptats amb el vot favorable de la majoria simple dels membres de la Comissió presents. En cas d'empat, decidirà el president, fent ús del vot de qualitat.
Article 7. Règim econòmic
Els membres de la Comissió del Cooperativisme Agrari Valencià i dels grups de treball no tindran dret a percebre cap indemnització per la participació en estos òrgans.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Constitució de la Comissió de Cooperativisme Agrari Valencià
La Comissió del Cooperativisme Agrari Valencià es constituirà en el termini d'un mes a comptar des de l'entrada en vigor d'este decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament normatiu
S'autoritza la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament d'este decret.
Segona. Entrada en vigor
Esta norma entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 20 de febrer de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
MARITINA HERNÁNDEZ MIÑANA

linea