diari

Llei de la Generalitat Valenciana 8/1990, de 27 de desembre, de Reforma de l'article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.

(DOGV núm. 1456 de 04.01.1991) Ref. Base de dades 0025/1991

Llei de la Generalitat Valenciana 8/1990, de 27 de desembre, de Reforma de l'article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d’autonomia, en nom del Rei, promulgue la Llei següent:
PREAMBUL
La necessitat de donar facilitat al cas electoral aconsella que es fixe un dia concret per a celebrar eleccions a les Corts Valencianes, que siga el mateix cada quatre anys.
Per aconseguir aquesta finalitat no és prou determinar que se celebren el quart diumenge de maig, atés que l’expiració del mandat es produiria als quatre anys següents, i per exigència de l'article 42 de la Llei Electoral General, la convocatòria es produiria sols vint-i-cinc dies abans d’aquell diumenge, amb la qual cosa les eleccions tindrien lloc posteriorment, per haver de transcórrer entre cinquanta-quatre i seixanta dies des de la convocatòria fins la celebració d'aquestes.
Per tot això, i als efectes oportuns, cal que el President de la Generalitat Valenciana ostente la facultat de dissoldre les Corts Valencianes de forma que les eleccions puguen celebrar-se sempre en una determinada data.
L’Estatut d’autonomia atorga a les institucions d'autogovern de la Comunitat Valenciana, que representen el poble valencià, la sobirania necessària per dur a terme les modificacions legislatives escaients, i correspon la iniciativa al Govern Valencià, que l’exerceix en ús de les potestats que li concedeix aquella norma institucional.
Concretament, es modifica l'article 16 de la Llei de Govern Valencià, i es concedeix al President de la Generalitat Valenciana la facultat de dissoldre les Corts amb l'anticipació necessària per tal que les eleccions se celebren en la mateixa data de l'any corresponent.
Article únic
Es modifica l'apartat 1) de l'article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i s'afegeix un nou apartat al mateix precepte, designat amb la lletra m), els quals queden amb la redacció següent:
«l) Dissoldre les Corts Valencianes, prèvia deliberació del Govern Valencià, mitjançant Decret amb els requisits que s’establesquen per la Llei Electoral per a la convocatòria de les eleccions, les quals se celebraran el quart diumenge de maig de l'any que expire la legislatura.
»m) Exercir totes les altres facultats i atribucions que li corresponguen de conformitat amb les disposicions vigents, i també aquelles que no estiguen expressament atribuïdes a altres òrgans o institucions, sense perjudici del que hi ha disposat en l'article 25.»
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 27 de desembre de 1990.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea