diari

ACORD de 9 de març de 2012, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2012/2523]

(DOGV núm. 6733 de 13.03.2012) Ref. Base de dades 002632/2012

ACORD de 9 de març de 2012, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2012/2523]
El Consell, en la reunió del dia 9 de març de 2012, va adoptar l'acord següent:
El Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, establix, en els apartats c) i d) de l'article 160 i en els articles 285.1 i 296.1, que tant la modificació dels estatuts socials com l'augment del capital social és competència de la Junta General.
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat com l'ampliació del seu capital social.
Per tot això, el Consell, reunit a Valencia el dia 9 de març de 2012, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta els punts següents de l'orde del dia de la reunió:
1r. Ampliació del capital social de la mercantil en 57.288.348 euros, per mitjà de l'emissió de 19.058 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.
2n. Modificació de l'article 7 dels estatuts socials, fixant el capital social en 496.975.968 euros, dividit en 165.328 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes.
3r. Delegació en el Consell d'Administració de la redacció de l'article 7 dels estatuts socials, una vegada desembossat el cent per cent del capital social, i autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes que calguen per a l'execució d'allò que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar la seua inscripció en el Registre Mercantil.
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords presos en esta.
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que, com que es tracta d'una empresa pública de la Generalitat, esta n'és el soci únic.
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·liciten, el Consell, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,


ACORDA

Primer
Ampliar el capital social en 57.288.348 euros, per mitjà de l'emissió de 19.058 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.
Este augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desembossarà per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu, d'acord amb el calendari següent:
- El 25% de l'ampliació del capital social, açò és, 14.322.087 euros, corresponents al 25% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, és a dir, 751,50 euros per acció, immediatament després d'aprovada l'ampliació.
- El 75% restant de l'ampliació del capital social, açò és, 42.966.261 euros, corresponents al 75% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, és a dir, 2.254,50 euros per acció, amb anterioritat al 31 de desembre de 2012.

Segon
Fer una nova redacció de l'article 7 dels estatuts socials, d'acord amb el calendari previst per al desembossament del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, amb el següent text íntegrament substitutiu de l'anterior:
«Article 7. Capital social i accionariat
El capital social és de 496.975.968 euros, dividit en 165.328 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes, íntegrament subscrites. Les accions 1 a 146.270 estan desembossades en la seua totalitat i les accions 146.271 a 165.328 estan desembossades en un 25%. La part no desembossada ascendix a la xifra de 42.966.261 euros. Els desembossaments pendents s'efectuaran per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu abans del 31 de desembre de 2012.
Les accions es troben numerades correlativament del número 1 al 165.328, ambdós inclosos.
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».

Tercer
1. Delegar en el Consell d'Administració la redacció de l'article 7 dels estatuts socials, relatiu al capital social, una vegada s'haja desembossat el cent per cent del capital social, per a l'atorgament de la corresponent escriptura de desembossament de dividends passius.
2. Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant de notari i eleve a públic, si és el cas, els anteriors acords, els declare executats i faça una nova redacció de l'article 7 dels estatuts socials, i que realitze les manifestacions que siguen necessàries amb este fi. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públic dels acords socials, així com per a realitzar totes les gestions que siguen necessàries a fi d'inscriure'ls en el Registre Mercantil.


Quart
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords presos en esta.
Estos acords es transcriuen literalment.
No havent debatut més assumptes que els assenyalats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.
El present acord es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 9 de març de 2012

El vicepresident i secretari del Consell,
JOSÉ CISCAR BOLUFERlinea