diari

Notificació de l'acord dictat en el recurs d'inconstitucionalitat número 4547-2019. [2020/1539]

(DOGV núm. 8766 de 20.03.2020) Ref. Base de dades 002648/2020

Notificació de l'acord dictat en el recurs d'inconstitucionalitat número 4547-2019. [2020/1539]
Recurs d’inconstitucionalitat núm. 4547-2019, contra la disposició addicional segona de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

El Ple del Tribunal Constitucional, mitjançant la interlocutòria d’11 de febrer, ordena:
«Tindre per desistit l’advocat de l’Estat, en la representació que legalment ostenta, en el recurs d’inconstitucionalitat núm. 4547-2019, promogut contra la disposició addicional segona de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i es declara extingit el procés».

Madrid, 11 de febrer de 2020.– La secretària de Justícia del Ple del Tribunal Constitucional: Herminia Palencia Guerra.

linea