diari

DECRET 36/2019, de 15 de març, del Consell, de modificació del Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat. [2019/2902]

(DOGV núm. 8514 de 26.03.2019) Ref. Base de dades 002754/2019

DECRET 36/2019, de 15 de març, del Consell, de modificació del Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat. [2019/2902]
PREÀMBUL

La Llei 10/2005, de 9 de desembre, d’assistència jurídica a la Generalitat, va crear l’Advocacia General de la Generalitat, a la qual es va encomanar l’assistència jurídica a la Generalitat, així com a les entitats de dret públic, societats i fundacions vinculades o dependents d’ella, i va establir les funcions i l’organització d’aquesta. L’article 3 crea el cos d’advocats de la Generalitat, col·lectiu de funcionaris i funcionàries que per llei han d’exercir aquestes comeses. Aquesta norma va ser objecte de desplegament reglamentari mitjançant el Decret 84/2006, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat.
La modificació dels articles 3, 4, 5, 7 i 11 de la Llei 10/2005 i la introducció de l’article 3 bis en aquesta, per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat; la supressió de les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals mitjançant la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la profunda reforma del recurs de cassació contenciós administratiu introduïda per la disposició final tercera de la Llei orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial; tot això unit al temps transcorregut des de l’aprovació de l'esmentat reglament que ha permés conéixer algunes disfuncionalitats susceptibles de millora, fan necessari introduir-hi determinades modificacions en nom dels principis de seguretat jurídica, eficàcia i eficiència exigits pels principis d’una bona regulació consagrats en l’article 129 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tot el que s’ha indicat abans determina que la reforma que s’opera en l’esmentat reglament es reconduïsca a tres grans línies.
En primer lloc, mitjançant l’adaptació i, si escau, la supressió, per raons de seguretat jurídica, dels articles que regulen aquelles matèries que s’han vist afectades per les normes legals esmentades. En segon lloc, mitjançant la inclusió en la norma reglamentària d’alguns preceptes que contribuiran a un millor funcionament de l’Advocacia General i, en conseqüència, a una major eficàcia i eficiència d'aquesta, la qual cosa redundarà en la millora de la gestió administrativa en general. I, en tercer lloc, mitjançant la introducció de preceptes que o bé desenvolupen alguna previsió que, recollida en la Llei 10/2005, no havia tingut acomodament en el reglament, o bé que, tractada en aquesta, requereix aquest desenvolupament en l’actualitat.
Així, com a resposta a la primera necessitat apuntada, es modifiquen els articles 13 i 22, que tracten, respectivament, de l’habilitació de lletrats i lletrades i la realització de validacions. Qüestions contemplades en la modificació operada per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, abans esmentada. En aquesta línia mereix especial esment la consideració d’actes administratius que es fa de les validacions, quan aquestes les hagen sol·licitades directament les persones interessades, així com la possibilitat que la declaració de la insuficiència dels documents presentats per a acreditar la representació d’una persona, quan ha formulat la sol·licitud una persona interessada, puga ser objecte de recurs en alçada. En aquest sentit, com es reconeix majoritàriament, ens trobem davant d’un procediment administratiu iniciat a instàncies de part que finalitza amb l’emissió de la validació amb valor d’acte administratiu finalitzador del procediment, per la qual cosa, per a salvaguardar els drets de les persones sol·licitants, és convenient obrir la possibilitat de la via de recurs.
També cal destacar, dins d’aquest grup de modificacions, la supressió de l’article 28 que preveia l’exigència d’oposar l’excepció de no haver interposat la reclamació prèvia administrativa quan s’exercitaren accions judicials fundades en el dret civil o laboral contra una administració pública representada i defensada per l’Advocacia General de la Generalitat. Previsió que actualment ja no té sentit, atés que la Llei 39/2015, elimina aquests privilegis de les administracions públiques. Al mateix temps, s’aprofita l’ocasió per a modificar l’article 25, relatiu a la disposició de l’acció processal per a adaptar-lo a la nova regulació del recurs de cassació contenciós administratiu introduïda per la Llei orgànica 7/2015 abans esmentada.

Responent a la segona línia d’actuació i, a fi d’imprimir una major eficàcia i eficiència en el desenvolupament de l’activitat de l’Advocacia, cal significar la modificació dels articles 17, 18, 19 i 25.

El primer d’ells identifica qui són els competents per a sol·licitar informes, quan es tracta del sector públic valencià, adaptant-lo a la tipologia d’ens que deriva de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

El segon contribuirà a optimitzar els recursos de l’Advocacia, tot establint que la sol·licitud d’informes facultatius haurà d’anar precedida d’un estudi en profunditat de la qüestió per part de l’òrgan sol·licitant, en el qual expressarà el seu criteri, i que s’adjuntarà a la petició. Amb això, s’eliminaran aquelles peticions d’informes facultatius que realment no obeeixen a vertaders dubtes jurídics. Això permetrà que la intervenció de l’Advocacia en aquest tipus d’actuacions es reconduïsca als seus justos termes. També es concreta en quin moment procedimental ha de sol·licitar-se informe de l’Advocacia, quan, en la resolució d’un procediment administratiu que es tramite amb la intervenció de les persones interessades, siga preceptiva aquesta emissió o es considere necessària.
També contribuirà a l’eficàcia de l’actuació de l’Advocacia i, amb això, a l’encert en el seu assessorament, la modificació de l’article 19, que contempla el termini d’emissió dels informes. Es considera necessari, per raons de cautela i seguretat jurídica, atesa la transcendència que en molts casos tenen els informes de l’Advocacia, la qual cosa requereix un estudi assossegat del supòsit sobre el qual versa, el fet que s’amplie el termini per a emetre informes quan es declare la urgència, equiparant aquest termini a aquell que disposen altres òrgans que tenen encomanat en la Generalitat l’assessorament jurídic, com és el cas de l’emissió de dictàmens pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, la modificació operada estableix que en aquests casos l’informe sol·licitat s’emetrà en el termini de deu dies hàbils, la qual cosa, d’altra banda, és congruent amb el fet que, tradicionalment, la regulació del procediment administratiu estableix que, quan es declare la urgència en la tramitació dels procediments, els terminis per a realitzar les actuacions es reduiran a la meitat. En definitiva, la modificació s’inspira en un criteri de raonabilitat tendent a aconseguir, com s’ha dit, un major grau d’encert en el seu assessorament i, en conseqüència, una major seguretat jurídica, la qual cosa no queda garantida en el moment present atés l’escàs lapse temporal del qual es disposa.

Finalment la modificació de l’article 25, relatiu a la disposició de l’acció processal, obeeix a la nova regulació del recurs de cassació contenciós administratiu i contempla la nova exigència relativa a l’existència de l’interés cassacional objectiu com a requisit indispensable per a la interposició d’aquest recurs, així com l’adaptació als nous terminis.

En acabant, en el marc de la tercera línia d’actuació que motiva la modificació, s’introdueix un nou article 34 que regula els procediments a seguir en els diversos supòsits als quals es refereix l’article 11 de la Llei 10/2005 per a l’autorització de la representació i defensa d’autoritats i personal al servei de la Generalitat, així com per a sol·licitar la indemnització especial en els casos que procedisca, a causa de l’absència, fins ara, d’una regulació específica, a fi d’unificar els tràmits.

D’altra banda, s’introdueixen dos nous capítols en el reglament. El primer d’ells, el IV, dedicat als Convenis d’assistència jurídica, aspecte que, si bé era tractat en la llei, no es va abordar en el seu desenvolupament reglamentari amb la profunditat que es requeria. Aquest capítol, integrat per tres articles, el 35, el 36 i el 37, regula amb caràcter general aquests convenis establint el punt de referència per a fixar la contraprestació econòmica per la seua signatura, la naturalesa dels convenis i, finalment, el procediment que ha de seguir-se quan, en el desenvolupament de la seua funció consultiva i contenciosa, l’Advocacia aprecie una possible contraposició d’interessos entre les diferents administracions i entitats a les quals pot assessorar. Quant al segon dels capítols que s’introdueixen, el V, integrat per l’article 38, tracta la sol·licitud d’informe previ per a la contractació d’assistència jurídica externa, aspecte regulat en l’article 4 de la Llei, però que requereix concreció quant a documentació i informació que ha d’adjuntar-se a l’esmentada sol·licitud, tot això a l’efecte de poder pronunciar-se amb una major eficiència sobre aquesta.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2019, i el seu contingut, tal com s’ha indicat, compleix amb els principis de bona regulació contemplats en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atés que aquesta és necessària per raons d’interés general i per a aconseguir, per raons òbvies, seguretat jurídica, i una major eficàcia i eficiència en l’actuació administrativa perquè evita càrregues administratives innecessàries o accessòries, i és l’instrument més adequat per a assolir la seua consecució. D’altra banda, conté una regulació imprescindible per a aconseguir aquests objectius, ja que dota de coherència i congruència la regulació reglamentària respecte a la regulació legal que li serveix de cobertura, i genera amb això un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certitud, que facilite el seu coneixement i comprensió.

Per tot això, i de conformitat amb l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del president de la Generalitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 15 de març de 2019,


DECRETE

Article 1. Modificació dels articles 13, 17, 18, 19, 22 i 25 del Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat, aprovat per Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell
Es modifiquen els articles 13, 17, 18, 19, 22 i 25 del Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat, la redacció dels quals és la que figura en l’annex d’aquest decret.

Article 2. Introducció de l’article 34, del capítol IV integrat pels articles 35, 36 i 37, i del capítol V, integrat per l’article 38, en el Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat, aprovat per Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell
1. S’introdueix un nou article 34 en el Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat, sota la denominació «Procediment a seguir en els supòsits de defensa o assistència lletrada d’autoritats i personal al servei de la Generalitat», la redacció del qual és la que figura en l’annex d’aquest decret.
2. S’introdueix el capítol IV en el Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat, sota la denominació «Convenis d’assistència jurídica», el qual estarà integrat pels articles 35, 36 i 37, la redacció dels quals és la que figura en l’annex d’aquest decret.
3. S’introdueix el capítol V en el Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat, sota la denominació «Assistència jurídica externa», el qual estarà integrat per l’article 38 la redacció del qual és la que figura en l’annex d’aquest decret.

Article 3. Supressió de l’article 28 del Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat, aprovat per Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell
Se suprimeix l’article 28 del Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat, el qual queda sense contingut.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Incidència pressupostària
L’aplicació i desplegament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa de la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.

Segona. Referències a normes derogades
Totes les referències que el vigent Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat fa a normes que en l’actualitat es troben derogades hauran d’entendre’s fetes a aquelles que les substitueixen.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa
Es faculta el titular del departament al qual estiga adscrita l’Advocacia General de la Generalitat per a dictar les disposicions i resolucions necessàries per a l’aplicació i desplegament d’aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 15 de març de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER


ANNEX
Modificació del Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat, aprovat per Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell.


Un. Es modifica l’article 13, que queda redactat de la següent manera:

«Article 13. Habilitació
1. L’habilitació dels lletrats i de les lletrades als quals es refereix l’article 3 bis de la Llei 10/2005, es conferirà mitjançant una resolució de la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat, amb el consentiment previ del personal funcionari a habilitar i l’informe favorable de la sotssecretaria del departament al qual estiga adscrit aquest. Aquesta habilitació podrà ser revocada en qualsevol moment per la persona titular.
2. En la resolució d’habilitació s’indicarà l’àmbit sectorial o, si escau, les matèries o actuacions en les quals pot exercir-se, així com la seua duració i si l’exercici d’aquesta habilitació exigeix dedicació exclusiva durant tota la jornada laboral.»

Dos. Es modifica l’article 17, que queda redactat de la següent manera:
«Article 17. Òrgans que poden sol·licitar informe
1. Podran sol·licitar informe de l’Advocacia General de la Generalitat els següents òrgans:
a) El president o la presidenta de la Generalitat
b) El Consell
c) Els membres del Consell
d) Les persones titulars dels òrgans superiors i directius de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries.
e) Les persones titulars dels òrgans directius dels organismes públics de la Generalitat.

2. El president o la presidenta de la Generalitat i el Consell formularan les consultes directament a la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat.
3. Els membres del Consell podran formular les consultes, bé directament a la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat, o bé als advocats o a les advocades de la Generalitat que assistisquen al departament corresponent.
4. Les persones titulars dels restants òrgans superiors i directius de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com les persones titulars dels òrgans directius dels organismes públics de la Generalitat, formularan les seues consultes a través de les sotssecretaries dels diferents departaments, que les tramitaran davant els advocats o les advocades de la Generalitat que assistisquen al departament corresponent.
5. Els òrgans directius de les societats i fundacions de la Generalitat formularan les seues consultes conformement amb el que disposen els corresponents convenis de col·laboració que hagen subscrit amb l’Advocacia general de la Generalitat o, a falta de previsió, a través dels advocats o les advocades de la Generalitat que assistisquen al departament al qual estigueren adscrites aquestes entitats.»

Tres. Es modifica l’article 18, que queda redactat de la següent manera:
«Article 18. Sol·licitud d’informe
1. La sol·licitud d’informe es formularà de forma concisa, amb expressa indicació dels diferents extrems objecte de la consulta i serà subscrita per l’autoritat que la formule. A més haurà de citar-se el precepte que exigisca l’informe, en el supòsit d’informes preceptius, o fonamentar-se la conveniència de sol·licitar-lo justificant la importància econòmica, transcendència social o dificultat tècnic jurídica de l’informe de què es tracte, quan l’informe se sol·licite amb caràcter facultatiu. En aquest últim cas, la sol·licitud haurà d’anar precedida d’un estudi en profunditat de la qüestió per part de l’òrgan sol·licitant, en el qual es farà constar el seu criteri, que s’acompanyarà a la petició d’informe.
A aquest efecte, l’Advocacia de la Generalitat podrà rebutjar les consultes que li siguen formulades, si l’informe que s’ha d’acompanyar a la petició no conté un estudi suficient de la qüestió suscitada o no expressa la postura que, sobre la base d’aquest, proposa adoptar l’òrgan sol·licitant o, si escau, l’objecte de consulta no revesteix especial rellevància.
2. En aquells supòsits en què l’informe s’inserisca en qualsevol expedient en fase de tramitació, la consulta anirà acompanyada, al seu torn, per un índex en el qual consten les actuacions realitzades, i seran remesos per a la seua anàlisi tots els documents necessaris per a l’adequat pronunciament. En aquest sentit, l’Advocacia de la Generalitat podrà recaptar de l’òrgan consultant tota la documentació pertinent per a l’emissió de l’informe.
3. Quan, per a resoldre un procediment administratiu que es tramite amb intervenció de les persones interessades, siga preceptiu o es considere necessari l’informe de l’Advocacia de la Generalitat, aquest informe se sol·licitarà, llevat que una norma expressa dispose una altra cosa, una vegada evacuada l’audiència d’aquelles i formulada proposta de resolució, que es remetrà necessàriament juntament amb la sol·licitud d’informe.
4. Amb caràcter previ a l’emissió de l’informe, els advocats i les advocades de la Generalitat recaptaran de l’òrgan que haguera sol·licitat l’informe l’esmena de tots els defectes de la sol·licitud que hagueren pogut apreciar.
5. No podrà sol·licitar-se informe de l’Advocacia General de la Generalitat en aquells assumptes que hagueren sigut dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que es disposa en l’article 2.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de creació d’aquesta institució.»

Quatre. Es modifica l’article 19, que queda redactat de la següent manera:
«Article 19. Termini per a l’emissió de l’informe
1. L’informe serà emés en el termini màxim de vint dies a comptar des de la recepció de l’expedient.
2. Quan en l’escrit de remissió dels expedients es justifique motivadament la urgència de l’informe o una norma legal o reglamentària la declare, el termini màxim perquè s’emeta serà de deu dies.
En aquells supòsits en què l’informe s’inserisca en qualsevol expedient en fase de tramitació, la urgència en l’emissió de l’informe es determinarà per l’aplicació de la tramitació d’urgència a l’expedient esmentat, en els termes previstos en l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

Cinc. Es modifica l’article 22, que queda redactat de la següent manera:
«Article 22. Realització de validacions
1.Correspon a l’Advocacia General de la Generalitat realitzar l’anàlisi dels documents justificatius de l’acreditació de la representació de les persones interessades en els procediments de contractació promoguts pels òrgans als quals presta el seu assessorament, a instàncies de la mateixa persona interessada o de l’òrgan de contractació, i expressar la suficiència jurídica del document analitzat en relació amb la finalitat concreta per a la qual haja sigut presentat, a l’efecte de la qual la petició de validació haurà d’especificar l’objecte i finalitat d’aquesta.
2. La validació tindrà naturalesa d’acte administratiu quan així siga sol·licitat directament per les persones interessades. Els actes dels advocats i les advocades de la Generalitat que, mitjançant sol·licitud de persona interessada, declaren la insuficiència dels documents presentats per a acreditar la representació d’una persona podran ser objecte de recurs per aquestes en alçada davant la persona titular de la Direcció General de l’Advocacia General de la Generalitat, la resolució de la qual posarà fi a la via administrativa. Si no existira aquest òrgan, el recurs el resoldrà la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat.

3.La sol·licitud de validació que formule la persona interessada haurà d’acompanyar-se de la documentació objecte de validació, i de la declaració responsable de la vigència actual del poder o representació.»


Sis. Es modifica l’article 25, que queda redactat de la següent manera:
«Article 25. Disposició de l’acció processal
1. En els casos en els quals es pretenga interposar una demanda o comparéixer en qualitat de codemandat, a l’autorització de l’autoritat que corresponga conforme al que es preveu en l’article 9.5 de la Llei 10/2005 s’haurà d’adjuntar una memòria sobre els fets i els motius pels quals es pretén demandar o defensar els interessos de la Generalitat.

2. En els supòsits en els quals els jutjats i tribunals de qualsevol naturalesa dicten sentències contràries als interessos de la Generalitat, l’Advocacia General de la Generalitat interposarà contra elles els recursos que siguen procedents, llevat que l’òrgan competent decidira no formular recurs o desistir del ja interposat. No obstant això, quan s’entenguera que aquelles sentències són conformes a dret o que no existeix interés cassacional objectiu, l’Advocacia General de la Generalitat proposarà de forma motivada la no-interposició del recurs o el desistiment del ja interposat, que elevarà a l’òrgan competent perquè adopte la decisió definitiva.
3. Quan es tracte de sentències susceptibles de recurs de cassació, la proposta en la qual es raone la no-conveniència de recórrer, ja siga per considerar-se conforme a dret, ja siga per no existir perjudici als interessos de la Generalitat, l’Advocacia General de la Generalitat elevarà a l’òrgan competent que corresponga conforme a l’article 9.5 de la Llei, en el termini de deu dies següents a la notificació, dels trenta amb què compta per a preparar el recurs de cassació, i s’entendrà que s’ha acceptat aquella proposta si en els deu dies següents no es rep cap comunicació en contrari.
Quan l’òrgan competent acorde la interposició del recurs, l'haurà d’acompanyar d'un informe raonat de l’interés cassacional, així com dels motius en els quals pretenga fundar-se el recurs.
4. El procediment serà el mateix en els casos de sentències susceptibles d’altres recursos, però els terminis es reduiran o augmentaran en proporció a aquell que, per a cada cas, estiga fixat per a la preparació o interposició del recurs pertinent.
5. Quan es tracte d’assumptes iniciats amb l’autorització prèvia del Consell, correspondrà a aquest la decisió sobre el desistiment del recurs, que necessàriament s’haurà interposat en aquest cas.
6. Totes les comunicacions es realitzaran per mitjans electrònics.»

Set. S’introdueix un nou article 34, sota la denominació «Procediment a seguir en els supòsits de defensa o assistència lletrada d’autoritats i personal al servei de la Generalitat», que queda redactat de la següent manera:
«Article 34. Procediment a seguir en els supòsits de defensa o assistència lletrada d’autoritats i personal al servei de la Generalitat.
1. En els supòsits en els quals les autoritats o personal al servei de la Generalitat hagen sigut objecte d’una acció il·lícita i greu en ocasió de l’exercici dels seus càrrecs, funcions o ocupacions, el procediment a seguir perquè l’Advocacia General de la Generalitat assumisca l’assistència lletrada serà el següent:
a) S’iniciarà mitjançant sol·licitud de la persona interessada, dirigida a la persona responsable de la unitat administrativa o centre al qual pertanga. La sol·licitud indicarà les dades personals de la persona interessada, inclourà un relat dels fets i s’acompanyarà de tots els elements de prova que es disposen que servisquen per a confirmar aquells, amb citació de les i els testimonis, si això és possible. Així mateix, s’acompanyarà de la denúncia presentada, i, si escau, del comunicat d’assistència mèdica.
b) La persona superior de la unitat a la qual pertanga emetrà un informe en relació al relat de fets de la sol·licitud i situació administrativa de la persona interessada, i l’elevarà a la sotssecretaria o direcció general que tinga encomanades les competències en matèria de personal, les quals, en cas de considerar que la sol·licitud s’ajusta a les previsions de l’article 11 de la Llei 10/2005, el remetrà a la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat per a la seua resolució.
c) La persona titular de l’Advocacia General o persona en qui delegue, si la sol·licitud compleix amb els requisits i condicions previstes en l’article 11 de la Llei 10/2005, dictarà resolució favorable. En cas contrari, dictarà resolució amb el fonament dels motius de la denegació. La resolució que es dicte es comunicarà a la sotssecretaria o direcció general que tinga encomanades les competències en matèria de personal, per al seu trasllat a la persona interessada.
2. En els supòsits de les autoritats i personal al servei de la Generalitat contra els quals es presenten, davant dels corresponents òrgans judicials, pretensions de responsabilitat civil o penal derivades de fets realitzats en l’exercici dels seus càrrecs, funcions o ocupacions, el procediment a seguir perquè l’Advocacia de la Generalitat assumisca la defensa serà el següent:
a) El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de la persona interessada, dirigida a la sotssecretaria de la conselleria on s’hagen prestat els serveis objecte de la demanda, denúncia, querella, resolució o comunicació judicial, en la qual, a més d’indicar les seues dades personals, inclourà un breu relat de les circumstàncies que concorren en el cas. Així mateix s’acompanyarà de còpia de la demanda, denúncia, resolució o comunicació judicial que inicie el procediment corresponent.

b) La sotssecretaria remetrà a la persona titular de l’Advocacia General la sol·licitud i la documentació que l'acompanye, juntament amb un informe sobre els fets als quals es referisca la demanda, denúncia, resolució o comunicació judicial, si li consten.
La persona titular de l’Advocacia General o persona en qui delegue, si la sol·licitud compleix amb els requisits i condicions previstos en l’article 11 de la Llei 10/2005, dictarà resolució favorable. En cas contrari, dictarà resolució en la qual es fonamenten els motius de la denegació. La resolució que es dicte es comunicarà a la sotssecretaria que va remetre la sol·licitud, perquè la trasllade a la persona interessada.
3. Per a sol·licitar la indemnització especial a la qual es refereix l’apartat c del número 5 de l’article 11 de la Llei 10/2005, la persona interessada dirigirà una sol·licitud a la sotssecretaria o a la direcció general indicada en els paràgrafs anteriors. Aquesta sol·licitud s'haurà d’acompanyar dels càlculs dels honoraris segons les normes orientadores aprovades dels respectius col·legis professionals, així com de la documentació acreditativa del seu dret.
4. La sotssecretaria o la direcció general corresponent sol·licitarà informe sobre aquesta sol·licitud a la Direcció General de l’Advocacia de la Generalitat. Emés l’informe, es comunicarà a la sotssecretaria o a la direcció general corresponent, la qual dictarà la resolució que pose fi al procediment.
5. Les referències a la sotssecretaria o al centre directiu s’entendran fetes a les persones titulars de la presidència, direcció o gerència dels organismes públics, societats o fundacions, quan es tracte de personal al servei d’aquestes.
6. Quan la persona afectada siga alguna d’aquelles a les quals es refereix l’article 67 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, la sol·licitud es dirigirà a la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat, la qual, amb la sol·licitud prèvia dels informes i documentació que estime pertinents, resoldrà el que siga procedent.»

Huit. S’introdueix un nou capítol IV sota la denominació «Convenis d’assistència jurídica»
«Capítol IV. Convenis d’assistència jurídica.»

Nou. S’introdueix un nou article 35 sota la denominació «Convenis d’assistència jurídica», que queda redactat de la següent manera:

«Article 35. Convenis d’assistència jurídica
L’assessorament en dret i la representació i defensa en judici de les societats i fundacions de la Generalitat podrà encomanar-se a l’Advocacia General de la Generalitat, d’acord amb el que disposen els articles 5.1 i 7.2 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d’Assistència Jurídica a la Generalitat, a través del conveni oportú. En aquest conveni s’haurà de preveure la contraprestació econòmica que haurà de satisfer l’entitat a la Generalitat, la quantia de la qual es fixarà en funció del nombre d’assumptes i de la importància d’aquests.»

Deu. S’introdueix un nou article 36 sota la denominació «Naturalesa dels convenis i actuació de l’Advocacia General de la Generalitat», que queda redactat de la següent manera:
«Article 36. Naturalesa dels convenis i actuació de l’Advocacia General de la Generalitat
1. Els convenis de col·laboració a què es refereix aquest capítol tindran naturalesa administrativa, de manera que totes les qüestions que puguen sorgir sobre la seua interpretació, modificació, efectes i resolució correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici d’altres instruments de solució extraprocessals. Aquests convenis atendran a allò que regula la normativa bàsica estatal.
2. En l’exercici de les funcions d’assistència jurídica a les quals es refereix aquest article, els advocats i les advocades de la Generalitat tindran els drets, deures i prerrogatives establits per a l’assessorament jurídic i la representació i defensa en judici de la Generalitat.»


Onze. S’introdueix un nou article 37 sota la denominació «Contraposició d’interessos», que queda redactat de la següent manera:
«Article 37. Contraposició d’interessos
En els supòsits en els quals, en ocasió de l’exercici de les funcions consultives o contencioses, es plantejara l’existència d’interessos contraposats entre l’Administració de la Generalitat i les entitats que tinguen subscrits convenis per a assessorament o defensa, la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat, amb l’informe previ de l’advocat o advocada al qual s'haja assignat l’assumpte, resoldrà en definitiva el que siga procedent, i podrà decidir la no-aplicació del conveni que s’haguera subscrit en relació exclusivament a l’assumpte concret de què es tracte. La decisió adoptada es comunicarà a qui haguera subscrit el conveni.»

Dotze. S’introdueix un nou capítol V, sota la denominació «Assistència jurídica externa».
«Capítol V. Assistència jurídica externa»

Tretze. S’introdueix un nou article 38 sota la denominació «Sol·licitud d’informe previ a la contractació d’assistència jurídica externa», que queda redactat de la següent manera:
«Article 38. Sol·licitud d’informe previ a la contractació d’assistència jurídica externa
1. Juntament amb la sol·licitud de l’informe previ a la contractació d’assistència jurídica externa, regulat en l’article 4 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, s’haurà d’adjuntar una memòria justificativa en la qual conste la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, l’objecte del contracte i les prestacions que l’integren, el seu valor estimat, el termini de duració del contracte, el procediment de licitació, l’informe d’insuficiència de mitjans, i un certificat d’existència de crèdit o document equivalent.
2. Si la memòria s’ometera o resultara incompleta, es requerirà la seua esmena, i quedarà, a partir de la notificació d’aquesta, suspés el termini establit en l’apartat 5 de l’article 4 de la Llei 10/2005.»

linea