diari

LLEI 4/2016, de 22 d'abril, de la Generalitat, de modificació de l'article 139 de la Llei 8/2010 de Règim Local de la Comunitat Valenciana per a Garantir el Dret a Assistir i Gravar els Plens Municipals [2016/2853]

(DOGV núm. 7769 de 27.04.2016) Ref. Base de dades 002806/2016

LLEI 4/2016, de 22 d'abril, de la Generalitat, de modificació de l'article 139 de la Llei 8/2010 de Règim Local de la Comunitat Valenciana per a Garantir el Dret a Assistir i Gravar els Plens Municipals [2016/2853]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

El necessari rendiment de comptes dels representants públics requereix, entre altres factors, la possibilitat de la ciutadania d’informar-se sobre els debats que tenen lloc als consistoris. Aquests debats, en alguns ajuntaments, són retransmesos per la televisió local o es troben disponibles en la pàgina web. En altres corporacions, però, no només no estan disponibles en format audiovisual en cap plataforma, sinó que a més s’obstaculitza la gravació de les diferents reunions pels ciutadans i ciutadanes que, voluntàriament i sense cap cost per l’administració, assumeixen una funció de comunicació dels debats que hauria de ser promoguda, més que perseguida, pels poders públics.

Tot i les diferents sentències del TSJCV i del Tribunal Suprem al voltant del dret de la ciutadania a assistir a les reunions i enregistrar-les mitjançant equips audiovisuals per a la seua posterior publicitat, no han frenat desagradables incidents en què es vulneren els drets fonamentals de les persones.
Per això proposem que la llei contemple de manera explícita el dret de la ciutadania a gravar els plens, així com la promoció de la gravació i difusió proactiva d’aquests pels ajuntaments.
Per altra banda, també es regula la publicitat de les sessions dels òrgans de participació, així com de la resta d’òrgans complementaris.


Article únic. Modificació de l’article 139 de la Llei 8/2010,de règim local de la Comunitat Valenciana
L’article 139 quedarà redactat de la següent manera:
«Article 139. Participació en sessions
1. Les sessions del ple de les corporacions locals seran públiques. Hi tindran accés els mitjans de comunicació per a l’exercici de la funció que tenen, i la ciutadania en general, en les condicions que fixe el reglament orgànic, i s’hi respectarà, en tot cas, el dret fonamental d’informació garantit en l’article 20 de la Constitució espanyola.

2. A les sessions de les comissions municipals podran ser convocats, només a l’efecte d’escoltar el seu parer o de rebre el seu informe respecte d’un tema concret, representants de les associacions veïnals o entitats de defensa d’interessos sectorials.
3. Seran públiques les sessions dels òrgans de participació.
4. Seran públiques les sessions de la resta d’òrgans complementaris que puguen ser establerts, excepte que un acord del ple, aprovat per majoria absoluta, establisca el contrari.
5. La publicitat de les sessions dels òrgans que estableix l’apartat anterior es realitzarà en els termes que prevegen els reglaments o acords plenaris pels quals es regisquen.
6. Es permetrà, en tot cas, la gravació de les reunions per part de particulars. Sense perjudici de la iniciativa ciutadana, el consistori podrà promoure la gravació i la posterior publicació de les reunions en plataformes accessibles per a la ciutadania, amb independència de la possible validació o certificació com a acta o fins i tot la difusió en temps real a través d’internet, que, en tot cas, també estarà permès.»


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que s’opose a aquesta llei.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.


València, 22 d’abril de 2016

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

linea