diari

LLEI 4/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de modificació del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell. [2015/3124]

(DOGV núm. 7500 de 08.04.2015) Ref. Base de dades 002990/2015

LLEI 4/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de modificació del Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell. [2015/3124]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:


PREÀMBUL

La Llei 26/2013, de 27 de desembre, de Caixes d’Estalvis i Fundacions Bancàries, ha establit, entre altres qüestions, determinades normes de caràcter bàsic relatives a l’activitat de les caixes d’estalvis, així com a l’estructura, l’organització interna i les funcions.
Entre les mencionades normes, cal destacar una nova definició de les caixes d’estalvis i una limitació del seu àmbit d’actuació, així com una restricció a la seua dimensió.
Així mateix, la llei esmentada reforça considerablement el component de professionalització exigible a les persones membres del consell d’administració i de la comissió de control de les caixes, per a la qual cosa, entre altres aspectes, s’introduïx de manera notable la figura del conseller o consellera independent en la composició d’estos òrgans de govern.
En esta mateixa línia d’increment de la professionalització en la gestió de les caixes, es reduïx el percentatge de participació de les administracions públiques i s’augmenta la presència de representants d’impositors i impositores en l’assemblea general.
En este context, esta llei té com a objectiu fonamental l’adaptació a la Llei 26/2013 esmentada del text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat per mitjà del Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell.
En particular, cal assenyalar la modificació de l’àmbit d’actuació funcional i territorial de les caixes d’estalvis; l’establiment de requisits d’honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats, i estar en disposició d’exercir un bon govern, per a totes les persones membres del consell d’administració i de la comissió de control, així com per a les persones que siguen titulars de la direcció general o assimilades, les que ocupen llocs de responsabilitat en funcions de control intern i les que exercisquen altres llocs claus per al desenrotllament diari de l’activitat de la caixa d’estalvis.
Així mateix, de conformitat amb la normativa bàsica estatal, s’introduïx una nova incompatibilitat per a ser membre d’un òrgan de govern, la d’exercir qualsevol càrrec executiu en un partit polític, associació empresarial o organització sindical.
D’altra banda, el nombre de membres dels òrgans de govern es reduïx sensiblement. En este sentit, els estatuts de les caixes d’estalvis hauran de fixar, segons la seua dimensió econòmica, el nombre de membres de cada òrgan dins dels intervals que s’establixen en esta llei.

Quant als percentatges de participació dels diferents grups de representació que componen l’assemblea general, cal destacar la important disminució que es du a terme en el conjunt de les administracions públiques, mentres que el grup d’impositors i impositores arreplega quasi tot l’increment de percentatge i es consolida com a grup hegemònic en l’assemblea general. Precisament, dins del grup d’impositors i impositores, i d’acord amb la normativa estatal, s’establix també una quota per als grans impositors i impositores.

Respecte a la composició del consell d’administració i de la comissió de control, cal destacar l’exigència que la majoria de les persones membres del consell d’administració i, almenys, la mitat de les de la comissió de control siguen consellers o conselleres independents, que no podran ser membres de l’assemblea general. En este sentit, se suprimix l’obligatorietat de la presència, en estos òrgans de representants de tots els grups que componen l’assemblea general i la proporcionalitat establida entre ells.
D’altra banda, de conformitat amb la normativa bàsica, s’establix que l’obra social de les caixes d’estalvis podrà tindre com a destinataris els impositors i impositores, el personal de la mateixa caixa i els col·lectius necessitats, així com dedicar-se a fins d’interés públic del seu territori d’implantació. Així mateix, s’adapten els fets que poden ser qualificats com a infracció en relació amb les funcions regulades en la normativa bàsica per a les persones membres de la comissió de control.

Finalment, es regulen les especialitats que han de complir tant les fundacions sorgides per transformació de caixes d’estalvis, com les fundacions obra social de les caixes, a fi de garantir que els fons constituïts per les caixes s’apliquen a l’activitat i l’exercici d’activitats pròpies de l’obra social.
Esta llei s’ha elaborat de conformitat amb les competències atribuïdes a la Generalitat en els articles 49.1, apartats 23 i 34, i 50.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Article únic. Modificació del text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell
1. S’aprova la modificació del text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, en els termes que consten en l’annex i que afecten els articles següents: article 1, article 2, article 1, article 13 (denominació i apartat 1), article 16, article 17, article 18, article 19, article 20, article 21, article 22, article 23, article 24, article 25, article 26, article 28, article 29, article 30, article 31, article 32, article 34, article 35, article 36, article 37, article 38, article 39, article 40, article 41, article 42, article 43, article 44, article 45, article 46, denominació de la secció 3.ª del capítol V del títol II i articles 47 i 48 que la integren, denominació d’una nova secció 4.ª del capítol V del títol II i article 48 bis que l’integra, article 50, article 60, article 67 (denominació i apartats 2.b i 3.d, article 70, denominació del títol IV i articles 72 i 73 que l’integren, disposicions addicionals primera, segona i tercera.

2. S’afig al text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, en els termes que consten en l’annex, una nova disposició addicional quinta.DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Adaptació d’estatuts i reglament de les caixes d’estalvis
1. En el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del desplegament reglamentari d’esta llei, les caixes d’estalvis hauran de procedir a l’adaptació dels seus estatuts socials i del reglament del procediment regulador del sistema de designacions i eleccions de les persones membres dels òrgans de govern.
2. Una vegada aprovada la modificació dels dits textos per l’assemblea general, s’elevarà, en el termini d’un mes, a l’Institut Valencià de Finances, en sol·licitud de l’autorització administrativa preceptiva.

Segona. Adaptació dels òrgans de govern
1. Una vegada autoritzats els estatuts i el reglament, les caixes d’estalvis, en el termini que s’establisca reglamentàriament, hauran d’iniciar el procés electoral conduent a la configuració de la nova assemblea general. El nombre de representants de cada un dels grups de representació que integren l’assemblea general de les caixes d’estalvis haurà de quedar determinat de tal manera que s’ajuste als nous percentatges de participació establits en l’article 24 d’esta llei, i permetre, al mateix temps, la renovació parcial a parts iguals en tots els grups, en successius processos electorals. A este efecte, en els casos en què fóra necessari, es determinarà per sorteig qui vorà acurtada la duració del seu mandat.

2. Fins que no s’haja produït l’adaptació de l’assemblea general al que preveu esta llei, el govern, la representació i l’administració de les caixes d’estalvis continuaran atribuïts als seus òrgans de govern en la composició actual, els quals, en conseqüència, adoptaran els acords necessaris per a la deguda execució i compliment de les normes contingudes en la llei.
Tercera. Adaptació d’estatuts i patronat de les fundacions sorgides per transformació de caixes d’estalvis i de les fundacions obra social
Sense perjuí del que disposa la legislació bàsica de l’Estat, en el termini de sis mesos, a comptar des de l’entrada en vigor d’esta llei, les fundacions sorgides per transformació de caixes d’estalvis i les fundacions obra social els àmbits d’actuació principal de les quals siguen a la Comunitat Valenciana, hauran de procedir a l’adaptació dels seus estatuts i la composició del seu patronat, si és el cas, al que disposa esta llei. En particular, hauran d’ajustar els períodes de mandat a sis anys i possibilitar-ne la renovació a parts iguals cada tres anys, segons el que preveu l’article 72.3.c del text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogats expressament els articles 13.7, 15 bis, 27, 33 i 48 ter; el capítol VI del títol II i els articles que l’integren (articles 48 quater, 48 quinquies i 48 sexies); els articles 51, 74 i 75; el títol V i l’article 77 que l’integra, i les disposicions transitòries primera, segona i tercera del text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell.

Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que disposa esta llei i, en particular, les següents:
a) La disposició addicional única i les disposicions transitòries primera, segona, tercera i quarta de la Llei 10/2003, de 3 abril, de la Generalitat, de modificació del text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell.

b) Les disposicions transitòries primera, segona, tercera, quarta i quinta del Decret Llei 4/2010, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es modifica el text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell.
c) La disposició addicional novena de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Es modifica la disposició addicional tercera, que queda redactada com seguix:
«Disposició addicional tercera. Règim jurídic de les fundacions sorgides per transformació de caixes d’estalvis i de les fundacions obra social
Les fundacions sorgides per transformació de caixes d’estalvis domiciliades a la Comunitat Valenciana i les fundacions obra social o fundacions de l’obra social de les caixes d’estalvis els àmbits d’actuació principal de les quals siguen els de la dita comunitat autònoma, es regiran pel que disposa esta llei amb les especialitats establides en el text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell.»

Segona. Entrada en vigor
Esta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.


València, 2 d’abril de 2015

El president de la Generalitat,
Alberto Fabra PartANNEX
Relació completa, en la seua nova redacció, dels preceptes que es modifiquen del text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:
«Article 1. Àmbit d’aplicació i definició
1. Esta llei serà aplicable a les caixes d’estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, a les domiciliades en altres comunitats, exclusivament pel que fa a les activitats realitzades al territori de la Comunitat Valenciana.
2. Als efectes d’esta llei, s’entén per caixes d’estalvis les entitats de crèdit de naturalesa fundacional i caràcter social l’activitat financera de les quals s’oriente principalment a la captació de fons reembossables i a la prestació de servicis bancaris i d’inversió per a clients detallistes i xicotetes i mitjanes empreses.»

Dos. L’article 2 queda redactat de la manera següent:
«Article 2. Àmbit d’actuació territorial
Les caixes d’estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana limitaran el seu àmbit d’actuació al territori de la dita comunitat autònoma. No obstant això, podrà sobrepassar-se este límit sempre que s’actue a les províncies limítrofes amb la dita comunitat.»

Tres. L’article 11 queda redactat de la manera següent:
«Article 11. Denominació
Qualsevol persona física o jurídica s’haurà d’abstindre d’utilitzar a la Comunitat Valenciana les denominacions “caixa d’estalvis” i “mont de pietat”, o altres que puguen induir-hi a confusió, sense estar inscrita en el registre que legalment corresponga a les caixes d’estalvis.

No obstant això, les fundacions bancàries i ordinàries podran utilitzar en la seua denominació i en la seua activitat les denominacions pròpies de les caixes d’estalvis de què procedisquen.
Així mateix, les entitats de crèdit que hagen rebut, en tot o en part, l’activitat financera d’una caixa d’estalvis podran utilitzar en la seua activitat les marques o els noms comercials notoris o anomenats, sempre que siguen titulars o compten amb el consentiment previ de la caixa titular de les dites marques o noms comercials.»

Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 13 i la seua denominació, que queden redactats de la manera següent:
«Article 13. Autorització de modificacions estructurals
1. Adoptat l’acord pertinent per l’assemblea general, correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda autoritzar qualsevol fusió, escissió, transformació o cessió global de l’actiu i del passiu en què intervinga alguna caixa d’estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana. Així mateix, quedaran subjectes a autorització els acords relatius a la integració en sistemes institucionals de protecció. No requerirà autorització la transformació obligatòria en fundacions ordinàries o bancàries, en els termes establits en la legislació bàsica de l’Estat.»

Cinc. L’article 16 queda redactat de la manera següent:
«Article 16. Òrgans de Govern
1. L’administració, gestió, representació i control de les caixes d’estalvis correspon als òrgans de govern següents:
a) Assemblea General.
b) Consell d’Administració.
c) Comissió de Control.
2. Addicionalment, al si del consell d’administració, es constituirà la comissió d’inversions i la comissió de retribucions i nomenaments. També podrà constituir-se la comissió d’obra social.
3. Així mateix, hi podrà haver comissions delegades la composició de les quals es determinarà en els estatuts.
4. Els òrgans de govern actuaran amb caràcter col·legiat i les persones components exerciran les seues funcions en benefici exclusiu dels interessos de la caixa d’estalvis a què pertanguen i del compliment de la seua funció economicosocial, amb plena independència de qualssevol altres interessos que els pogueren afectar.»


Sis. L’article 17 queda redactat de la manera següent:
«Article 17. Dietes i retribucions
1. El càrrec de membre de qualsevol dels òrgans de govern, com de les comissions delegades, no podrà originar percepcions diferents de les dietes per assistència a reunions i desplaçament. L’assemblea general, a proposta del consell d’administració, determinarà l’import de les citades dietes, que no excediran els límits màxims autoritzats, amb caràcter general, per la conselleria competent en matèria d’hisenda. D’altra banda, l’import de les dietes d’assistència a consells d’administració d’altres societats participades, directament o indirectament, per la caixa, quan el càrrec s’ostente en representació o promogut per esta, no podran excedir l’import fixat per l’assemblea de la caixa per l’assistència al propi consell d’administració, per la qual cosa tal excés, en cas que l’hi haguera, haurà de cedir-se a la caixa.
2. Sense perjudici del que hi ha disposat en l’apartat anterior, l’assemblea general podrà atribuir funcions executives a la persona que n’ostente la presidència, que hauran de detallar-se en els estatuts; en tal cas, se li podrà assignar una retribució per haver d’exercir les seues funcions amb dedicació exclusiva. L’exercici de la presidència executiva serà, per tant, incompatible amb qualsevol activitat retribuïda tant de caràcter públic com privat, excepte l’administració del propi patrimoni i aquelles activitats que exercisca en representació de la caixa. En este últim cas, els ingressos que obtinga, diferents a dietes d’assistència a consells d’administració, o altres compensacions amb idèntica finalitat, hauran de cedir-se a la caixa pel compte de la qual realitza esta activitat o representació, o deduir-se de la retribució percebuda en la mateixa; no obstant l’anterior, l’import de les citades dietes d’assistència que excedisquen del fixat per l’assemblea de la caixa per l’assistència al propi consell d’administració, haurà, així mateix, de cedir-se a la caixa.
3. La política general de dietes i retribucions aplicable, si és el cas, a les persones membres dels òrgans de govern, a les persones que siguen titulars de la direcció general o assimilades, les que ocupen llocs de responsabilitat en funcions de control intern i totes aquelles que exercisquen altres llocs clau per al desenrotllament diari de l’activitat de la caixa d’estalvis, incloent entre estes les que hi mantinguen una relació laboral de caràcter especial d’alta direcció, es regirà pel principi de màxima transparència sobre els distints conceptes retributius.»


Set. L’article 18 queda redactat de la manera següent:
«Article 18. Requisits
1. Les persones membres dels òrgans de govern hauran de reunir els requisits següents:
a) Ser persona física, major d’edat i no estar incapacitat o incapacitada.
b) Tindre la residència habitual en la regió o zona d’activitat de la caixa d’estalvis.
c) No estar sotmés a les incompatibilitats regulades en l’article següent.
2. Addicionalment, en el cas de ser triades en representació del grup d’impositors i impositores, les persones membres de l’assemblea general, així com els compromissaris o compromissàries, hauran de tindre la condició d’impositor o impositora de la caixa d’estalvis amb una antiguitat superior a dos anys en el moment de l’elecció. Així mateix, hauran de tindre un saldo mitjà en comptes no inferiors al que es determine en les normes que desenrotllen esta llei.
3. D’altra banda, les persones membres del consell d’administració i la comissió de control, així com les persones que siguen titulars de la direcció general o assimilades, les que ocupen llocs de responsabilitat en funcions de control intern i les que exercisquen altres llocs clau per al desenrotllament diari de l’activitat de la caixa, incloent-hi entre estes aquelles que hi mantinguen una relació laboral de caràcter especial d’alta direcció, hauran de reunir els requisits d’honorabilitat comercial i professional, coneixements i experiència adequats i estar en disposició d’exercir un bon govern, exigits per la legislació aplicable a estos efectes a les persones membres de l’òrgan d’administració i càrrecs equivalents dels bancs.»

Huit. L’article 19 queda redactat de la manera següent:
«Article 19. Incompatibilitats
No podran ser membres dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis:
a) La persones que tinguen antecedents penals per delictes dolosos; les persones que estiguen inhabilitades per a exercir càrrecs públics o d’administració o direcció en entitats financeres; les que estiguen inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, mentres no haja conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs, i les fallides i concursades no rehabilitades en procediments concursals anteriors a l’entrada en vigor de la llei indicada.

b) Les persones que ocupen els llocs de president o presidenta, conseller o consellera, administrador o administradora, director o directora, el o la gerent, assessor o assessora o assimilat d’altres intermediaris financers, o d’empreses dependents d’ells, així com de corporacions o entitats que propugnen, sostinguen o garantisquen institucions o establiments de crèdit o financers, excepte els que tenen els dits càrrecs en representació de la caixa d’estalvis, o promoguts per esta.

c) El personal en actiu d’un altre intermediari financer.
d) Les persones al servici de l’Administració General de l’Estat o de les comunitats autònomes que facen funcions relacionades directament amb les activitats pròpies de les caixes d’estalvis.
e) Les persones que estiguen lligades a la caixa d’estalvis o a una societat en el capital de la qual participe aquella per contractes d’obres, servicis, subministraments o qualsevol altre treball retribuït, a excepció d’aquelles que estiguen vinculades a la caixa per relació laboral, durant el període en què es mantinga vigent la respectiva relació contractual i dos anys després, com a mínim, computats a partir de la seua extinció.
f) Les persones que, per si mateixes o en representació d’altres persones o entitats, mantingueren, en el moment de ser triades, deutes vençuts i exigibles de qualsevol tipus davant la caixa d’estalvis, o durant l’exercici de les seues funcions hagueren incorregut en l’incompliment de les obligacions contretes amb la caixa amb motiu de crèdits, préstecs o per impagament de deutes de qualsevol tipus davant d’esta.
g) Les persones que exercisquen qualsevol càrrec executiu en un partit polític, associació empresarial o organització sindical, i les persones que exercisquen càrrecs polítics electes o siguen alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de l’Administració de les comunitats autònomes i de l’Administració local, així com de les entitats del sector públic, de dret públic o privat, vinculades o dependents d’aquelles. Esta incompatibilitat s’estendrà durant els dos anys següents a la data del cessament dels dits càrrecs.»

Nou. L’article 20 queda redactat de la manera següent:
«Article 20. Nomenament, renovació i provisió de vacants
1. Les persones membres dels òrgans de govern seran nomenades per un període de sis anys, i podran ser reelegides sempre que continuen complint els requisits establits en l’article 18. No obstant això, les persones vocals independents del consell d’administració i de la comissió de control no podran tindre esta condició durant un període superior a 12 anys.
2. La renovació de les persones membres dels òrgans de govern s’escometrà a parts iguals, cada tres anys. La renovació de l’assemblea general respectarà la proporcionalitat de les representacions que la componen.
3. El procediment i les condicions per al nomenament, renovació i provisió de vacants de les persones membres dels òrgans de govern es determinaran en les normes que desenrotllen esta llei.»


Deu. L’article 21 queda redactat de la manera següent:
«Article 21. Causes de cessament
1. Les persones membres dels òrgans de govern cessaran en l’exercici dels seus càrrecs, únicament i exclusivament en algun dels supòsits següents:
a) Per compliment del termini per al qual van ser designades.
b) Per renúncia.
c) Per defunció o declaració de defunció o absència legal.
d) Per la pèrdua de qualsevol dels requisits exigits per a la designació.
e) Per incórrer en incompatibilitat sobrevinguda.
2. A més, les persones membres de l’assemblea general cessaran per acord de separació adoptat per l’assemblea general si s’apreciara causa justa. S’entendrà que existeix causa justa quan s’incomplisquen els deures inherents al càrrec, o perjudiquen amb la seua actuació, pública o privada, el prestigi, el bon nom o l’activitat de la caixa. L’acord de separació haurà d’estar suficientment motivat i es comunicarà a l’Institut Valencià de Finances.»

Onze. L’article 22 queda redactat de la manera següent:
«Article 22. Limitacions a la contractació
Els que hagen tingut la condició de membre dels òrgans de govern de la caixa d’estalvis no podran formalitzar amb esta o amb societats en el capital de les quals participe esta, en la forma que es determine en les normes de desplegament d’esta llei, contractes d’obres, subministraments, servicis o treballs retribuïts durant un període mínim de dos anys, comptadors a partir del cessament en el corresponent òrgan de govern, sense perjuí de la continuïtat de la relació laboral en el cas del personal de la caixa, designat pel seu grup de representació.»

Dotze. L’article 23 queda redactat de la manera següent:
«Article 23. Nombre de membres
1. L’assemblea general és l’òrgan que assumix el suprem govern i decisió de la caixa d’estalvis. En la seua composició s’hauran de reflectir adequadament els interessos de les entitats fundadores, dels impositors i impositores i dels destinataris de l’obra social. Les persones membres de l’assemblea general es denominaran consellers o conselleres generals.
2. Els estatuts de la caixa d’estalvis han de fixar el nombre de membres de l’assemblea general, d’acord amb un principi de proporcionalitat en funció de la seua dimensió econòmica, entre un mínim de 30 i un màxim de 100.»

Tretze. L’article 24 queda redactat de la manera següent:
«Article 24. Composició
1. La representació dels interessos socials i col·lectius en l’assemblea general es portarà a efecte per mitjà de la participació dels grups següents:
a) Els impositors i impositores de la caixa, amb una participació del 50%.
b) La Generalitat, amb una participació del 17%.
c) Les corporacions municipals en el terme de les quals tinga oberta una oficina la caixa d’estalvis, amb una participació del 8%.
d) El personal de la caixa d’estalvis, amb una participació del 15%.
e) Les persones o entitats fundadores de la caixa d’estalvis, amb una participació del 5%, si és el cas.
f) Altres entitats representatives d’interessos col·lectius, amb una participació del 5%.
2. Quan la persona o entitat fundadora de la caixa d’estalvis no estiga reconeguda en els seus estatuts, el percentatge assignat a esta en l’apartat anterior es repartirà proporcionalment entre els grups de representació d’impositors i impositores, personal i altres entitats representatives, en relació amb els percentatges establits per a cada un d’estos.»
Catorze. L’article 25 queda redactat de la manera següent:

«Article 25. Grups de representació
1. Les persones membres de l’assemblea general que siguen representants del grup de la Generalitat les nomenaran les Corts entre persones de reconeguda competència, prestigi i experiència en l’àrea de l’economia i les finances, de conformitat amb el principi de proporcionalitat en funció de la importància numèrica dels grups polítics integrants en les Corts.

2. Les persones membres de l’assemblea general que siguen representants del grup d’impositors i impositores seran elegides per circumscripcions. La distribució del seu nombre per cada circumscripció es farà en proporció a la xifra de depòsits captats per la caixa en cada una d’estes.
Del nombre de membres corresponents a cada circumscripció, la mitat s’assignarà als seus grans impositors i impositores. La resta de representants del grup d’impositors i impositores seran elegits per compromissaris i compromissàries, entre qui tinguen esta condició.
Les persones membres de l’assemblea general que siguen representants d’este grup han de ser elegides en processos electorals amb la màxima transparència, publicitat i garanties d’igualtat per als impositors i impositores que participen en cada fase del procés, elecció que ha d’assegurar les mateixes possibilitats d’accés a la informació del procés electoral per a tots ells.
3. Les persones membres de l’assemblea general que siguen representants de corporacions municipals seran designades, atenent criteris de territorialitat, directament per les mateixes corporacions, de forma proporcional a la importància numèrica dels grups municipals que integren de cada una d’estes.
4. Les persones membres de l’assemblea general que siguen representants del personal de la caixa seran elegides, per mitjà de sistema proporcional, per les persones que posseïsquen la seua representació legal. No obstant això, també podran ser elegides, directament, per la plantilla, si així es determina en els seus estatuts. Les persones que formen part de la candidatura hauran de tindre, com a mínim, una antiguitat de dos anys en la plantilla.
5. Les persones membres de l’assemblea general que siguen representants de les persones o entitats fundadores, tant institucions públiques com privades, seran nomenades directament per la persona o entitat fundadora.
6. Les persones membres de l’assemblea general que siguen representants d’altres entitats representatives d’interessos col·lectius seran nomenades, atenent criteris de territorialitat, directament per estes d’acord amb les seues normes internes de funcionament. Estes entitats, siguen fundacions, associacions o corporacions de caràcter cultural, científic, benèfic, cívic, econòmic o professional, no podran tindre la consideració d’Administració Pública ni entitat o corporació de dret públic.
7. El procediment per a l’elecció de les persones que tinguen la representació de cada un dels grups serà el que es determine reglamentàriament.»

Quinze. L’article 26 queda redactat de la manera següent:
«Article 26. Representació del personal
1. El personal de la caixa d’estalvis accedirà a l’assemblea general exclusivament per este grup de representació.
2. Les persones membres de l’assemblea general que siguen representants del personal tindran les mateixes garanties que les establides per als seus representants legals en l’article 68.c del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.»

Setze. L’article 28 queda redactat de la manera següent:
«Article 28. Funcions
Sense perjuí de les facultats generals de govern, competixen de forma especial a l’assemblea general les funcions següents:
a) Nomenar les persones membres del consell d’administració i de la comissió de control, així com a les de la comissió d’inversions, de la comissió de retribucions i nomenaments i, si és el cas, de la comissió d’obra social. Així mateix, serà competent per a l’adopció dels acords de separació del càrrec, de conformitat amb el que establix l’article 21.2.
b) Aprovar i modificar els estatuts i el reglament.
c) Aprovar les operacions previstes en l’article 13.1, així com la dissolució i liquidació de la caixa d’estalvis.
d) Definir anualment les línies generals del pla d’actuació de la caixa d’estalvis, perquè puga servir de base a la labor del consell d’administració i de la comissió de control.
e) Aprovar la gestió del consell d’administració i els comptes anuals, així com l’aplicació dels excedents als fins propis de la caixa d’estalvis.
f) Crear i dissoldre obres socials, així com aprovar els seus pressupostos anuals i la gestió i liquidació d’estos.
g) Entendre i pronunciar-se sobre les impugnacions presentades contra resolucions o acords presos per la comissió de control, en exercici de la funció que li atribuïx l’article 42.1.g de la llei. Esta funció podrà ser delegada en una comissió constituïda a este efecte.
h) Aprovar l’informe anual en què es determinen les mesures adoptades per a garantir la independència de les persones membres de l’assemblea general que siguen representants del grup d’impositors i impositores, respecte als d’altres grups.
i) Qualssevol altres assumptes que siguen sotmesos a la seua consideració pels òrgans facultats a este efecte o siguen de la seua competència.»
Dèsset. L’article 29 queda redactat de la manera següent:
«Article 29. Règim de funcionament
1. Les assemblees generals podran ser ordinàries i extraordinàries. Les assemblees ordinàries tindran lloc una vegada a l’any. Les assemblees extraordinàries tindran lloc tantes vegades com siguen expressament convocades.
2. L’assemblea general quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan les persones membres presents posseïsquen, almenys, el cinquanta per cent dels drets de vot. La constitució en segona convocatòria serà vàlida siga quin siga el nombre d’assistents. Les persones membres de l’assemblea general no podran estar representades per un altre membre o per tercera persona, siga física o jurídica.

3. Els acords de l’assemblea general s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple de vots de les persones membres concurrents, excepte en els casos previstos en l’article 21.2 i en els paràgrafs b i c de l’article anterior, en els quals es requerirà, en tot cas, l’assistència d’un nombre de membres que represente la majoria dels drets de vot, i serà necessari, a més, com a mínim, el vot favorable de dos terços dels assistents.
Cada membre de l’assemblea general tindrà dret a un vot, i s’atorgarà vot de qualitat a qui presidisca la reunió. Els acords vàlidament adoptats obliguen a totes les seues persones membres, incloent-hi les dissidents i absents.
4. Els que posseïsquen la presidència o vicepresidències del consell d’administració ocuparan estos càrrecs en l’assemblea general. En la seua absència, l’assemblea nomenarà una de les seues persones membres perquè presidisca i dirigisca la sessió de què es tracte.
D’altra banda, la persona que ocupe la secretaria del consell d’administració exercirà el mateix càrrec en l’assemblea general.
5. Assistiran a les assemblees generals, amb veu però sense vot, tant la persona titular de la direcció general de la caixa d’estalvis com les persones vocals del consell d’administració i de la comissió de control que no siguen membres de l’assemblea general. No obstant això, si qui posseïx la presidència del consell, o la persona que el o la substituïsca, siga conseller o consellera independent i, per tant, no siga membre de l’assemblea general, tindrà, exclusivament, un vot diriment, en cas d’empat, per a l’adopció d’acords de l’assemblea general que presidisca.

6. Les altres condicions de convocatòria i funcionament de les assemblees generals es determinaran en les normes que despleguen esta llei.»

Díhuit. L’article 30 queda redactat de la manera següent:
«Article 30. Funcions
1. El consell d’administració és l’òrgan que té encomanat el govern, la representació, l’administració i la gestió financera, així com la de l’obra social de la caixa d’estalvis, per al compliment dels seus fins, amb plenitud de facultats i sense més limitacions que les reservades expressament a la resta d’òrgans de govern en esta llei o en els seus estatuts.
2. El consell d’administració elaborarà anualment la proposta de les línies generals del pla d’actuació de la caixa d’estalvis, per a sotmetre la seua aprovació a l’assemblea general.
3. El consell d’administració assumirà, com a objectius fonamentals, l’aprovació de l’estratègia de la caixa d’estalvis i l’organització necessària per a la seua posada en pràctica, així com la supervisió i el control del fet que es complixen els objectius marcats i que es respecta l’objecte i interés social de la caixa.
4. El consell d’administració haurà d’establir normes de funcionament i procediments adequats per a facilitar que totes les seues persones membres puguen complir en tot moment les seues obligacions i assumir les responsabilitats que els corresponen d’acord amb les normes d’ordenació i disciplina de les entitats de crèdit i la resta de disposicions que siguen d’aplicació a les caixes d’estalvis.»

Dènou. L’article 31 queda redactat de la manera següent:
«Article 31. Nombre de vocals
El nombre de vocals del consell d’administració estarà comprés entre un mínim de 5 i un màxim de 12, en funció de la dimensió econòmica de la caixa d’estalvis.»

Vint. L’article 32 queda redactat de la manera següent:
«Article 32. Elecció de les persones vocals
1. El nomenament de les persones vocals del consell d’administració l’efectuarà l’assemblea general en la forma que determinen els estatuts.
2. La majoria de les persones vocals del consell d’administració hauran de ser independents, mentres que la resta de vocals seran elegits entre les persones membres de l’assemblea general. La seua designació requerirà informe favorable de la comissió de retribucions i nomenaments, que haurà de tindre en compte, a més de la normativa d’aplicació, les pràctiques i estàndards nacionals i internacionals sobre govern corporatiu d’entitats de crèdit. Les persones membres de l’assemblea general no podran ser vocals independents.
3. Les persones membres de l’assemblea general podran agrupar-se per a designar, entre elles, les persones vocals no independents del consell d’administració en la forma en què s’establisca reglamentàriament. En el cas que es realitze esta representació proporcional, les que s’agrupen no podran participar en l’elecció de la resta de vocals no independents del consell.»

Vint-i-u. L’article 34 queda redactat de la manera següent:
«Article 34. Causes d’incompatibilitat
Constituiran causes d’incompatibilitat per a l’exercici del càrrec de vocal del consell d’administració de les caixes d’estalvis:
a) Les establides en l’article 19 respecte a les persones membres dels òrgans de govern.
b) Pertànyer al consell d’administració o òrgan equivalent de més de quatre societats mercantils o entitats cooperatives. A estos efectes, no es computaran els llocs ocupats en un consell d’administració o òrgan equivalent de societats en què el càrrec, el seu cònjuge, ascendents o descendents, juntament o separadament, siguen propietaris d’un nombre d’accions o participacions igual o superior al quocient de dividir el total d’accions o participacions representatives de la xifra capital social, pel nombre d’administradors o administradores de cada societat. La mateixa norma s’aplicarà als casos de representació legal de menors, absents o incapacitats. En tot cas, el nombre total de llocs d’administrador o administradora no podrà ser superior a huit, incloent-hi el càrrec que posseïx en la caixa d’estalvis.»


Vint-i-dos. L’article 35 queda redactat de la manera següent:
«Article 35. Autoritzacions administratives d’operacions de crèdit i transmissió de béns o valors
1. Sense perjuí de les competències atribuïdes al Banc d’Espanya en esta matèria, les persones vocals dels consells d’administració, així com els seus cònjuges, ascendents o descendents i les societats en què estes persones participen majoritàriament en el capital, bé de forma aïllada o conjunta, o en les quals exercisquen els càrrecs de president o presidenta, conseller o consellera, administrador o administradora, el o la gerent, director o directora general o que tinguen funcions semblants, no podran obtindre crèdits, avals ni garanties de la caixa d’estalvis respectiva o alienar a esta béns o valors de la seua propietat o emesos per estes societats, sense que hi haja acord del consell d’administració de la caixa d’estalvis i autorització de l’Institut Valencià de Finances. Esta prohibició s’estendrà, en tot cas, no sols a les operacions realitzades directament per les persones o entitats referides, sinó a aquelles altres en què puguen figurar una o diverses persones físiques o jurídiques interposades. No obstant això, no serà aplicable respecte als que posseïsquen la representació del personal, per als quals la concessió de crèdits es regirà pels convenis laborals, amb un informe previ de la comissió de control i de l’Institut Valencià de Finances.

2. La transmissió de qualsevol bé o valor, propietat d’una caixa d’estalvis, a les persones vocals del consell d’administració, així com a les persones vinculades que se citen en l’apartat anterior, haurà de comptar amb l’autorització administrativa de l’Institut Valencià de Finances.»

Vint-i-tres. L’article 36 queda redactat de la manera següent:
«Article 36. Organització
1. El consell d’administració nomenarà, entre les seues persones membres, la persona que ocupe la seua presidència, que, al seu torn, tindrà la de la caixa d’estalvis i la de l’assemblea general. Podrà elegir, així mateix, una o més persones que ocupen les vicepresidències, així com la persona titular de la secretaria, que podrà o no ser membre del consell. Els estatuts de la caixa preveuran les condicions en què estos càrrecs poden ser revocats, en tot cas, s’exigirà el vot favorable de, almenys, la majoria absoluta de les persones membres del consell.
2. El consell es reunirà totes les vegades que calga per a la bona marxa de la caixa d’estalvis. Podrà actuar en ple o delegar funcions, en una comissió executiva o en les persones que ocupen la presidència o la direcció general, a excepció de les relatives a l’elevació de propostes a l’assemblea general o quan es tracte de facultats especialment delegades en el consell, llevat que siga expressament autoritzat per a això.»


Vint-i-quatre. L’article 37 queda redactat de la manera següent:
«Article 37. Funcionament
1. Les deliberacions del consell d’administració, de la comissió d’inversions, de la comissió de retribucions i nomenaments i, si és el cas, de les comissions delegades i de la comissió d’obra social tindran caràcter secret. Així mateix, els acords adoptats per estos òrgans, si és procedent i ho consideren convenient, també tindran caràcter secret. Tindrà la consideració d’infracció greu el trencament d’este als efectes de la incompatibilitat prevista en el paràgraf a de l’article 19 i sense perjuí de les responsabilitats d’un altre orde que puguen ser procedents.

2. Els acords del consell d’administració s’adoptaran per majoria de les persones vocals assistents, excepte en els casos per als quals la normativa aplicable o els seus estatuts prevegen una majoria qualificada. Qui presidisca la reunió tindrà vot de qualitat.
3. A les reunions del consell d’administració assistirà la persona titular de la direcció general amb veu però sense vot.»

Vint-i-cinc. L’article 38 queda redactat de la manera següent:
«Article 38. Fins
La comissió de control té per objecte cuidar del fet que la gestió del consell d’administració es faça en el marc de les línies generals d’actuació que indique l’assemblea general i les directrius emanades de la normativa financera, i prestarà especial atenció a la supervisió del procediment electoral i l’obra social de la caixa d’estalvis.»


Vint-i-sis. L’article 39 queda redactat de la manera següent:
«Article 39. Elecció de les persones vocals
1. El nomenament de les persones vocals de la comissió de control l’efectuarà l’assemblea general, en la forma que determinen els estatuts, entre persones que no tinguen la condició de vocals del consell d’administració. La mitat de les seues persones membres, en el cas de nombre parell, o la majoria d’elles, en cas de nombre imparell, seran independents, mentres que la resta de les persones vocals seran elegides entre les persones membres de l’assemblea general.
2. El nombre de membres de la comissió de control estarà comprés entre un mínim de 3 i un màxim de 7, en funció de la dimensió econòmica de la caixa d’estalvis.
3. El sistema de representació proporcional, previst en l’article 32.2 per a les persones vocals del consell d’administració, serà així mateix aplicable per a l’elecció de les persones vocals de la comissió de control.
4. En els processos electorals podrà, a més, formar part de la comissió de control, constituïda a este efecte en comissió electoral, una persona designada pel titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, entre persones amb capacitat i preparació tècnica adequades. Si és el cas, assistirà a les reunions, amb veu i sense vot, i haurà de guardar secret sobre els assumptes tractats, igual que qualsevol altre membre, excepció feta del seu deure d’informar davant de l’Institut Valencià de Finances.»

Vint-i-set. L’article 40 queda redactat de la manera següent:
«Article 40. Organització i funcionament
1. La comissió de control nomenarà entre les seues persones membres la persona que ocupe la secretaria i, entre les seues persones vocals independents, qui ocupe la presidència. Els estatuts de la caixa d’estalvis preveuran les condicions en què els dits càrrecs poden ser revocats, i s’exigirà, en tot cas, el vot favorable, almenys, de la majoria absoluta de les persones membres de la comissió.
2. Sempre que la comissió de control així ho requerisca, la persona que ocupe la presidència del consell d’administració, així com la direcció general, assistiran a les reunions amb veu i sense vot.
3. Per al compliment de les seues funcions, la comissió de control es reunirà sempre que siga convocada per qui ocupe la presidència a iniciativa pròpia o a petició d’un terç de les persones membres i, com a mínim, una vegada al trimestre.
4. Els acords de la comissió de control s’adoptaran per majoria de les persones membres assistents, excepte en els supòsits per als quals la normativa aplicable preveja una majoria qualificada.»

Vint-i-huit. L’article 41 queda redactat de la manera següent:
«Article 41. Requisits, limitacions i incompatibilitats
Les persones vocals de la comissió de control hauran de reunir els mateixos requisits i tindran les mateixes incompatibilitats i limitacions que les establides per a les persones vocals del consell d’administració.»


Vint-i-nou. L’article 42 queda redactat de la manera següent:
«Article 42. Funcions
1. Per al compliment dels seus fins, la comissió de control tindrà atribuïdes les funcions següents:
a) Analitzar la gestió econòmica i financera de la caixa d’estalvis, i elevar a l’assemblea general, a l’Institut Valencià de Finances i al Banc d’Espanya informació semestral sobre esta.
b) Informar l’assemblea general sobre l’auditoria dels comptes anuals.
c) Informar l’assemblea general i l’Institut Valencià de Finances sobre la gestió del pressupost corrent de l’obra social, sobre el projecte de pressupost aprovat pel consell d’administració i sobre l’actuació, si és el cas, de la comissió d’obra social.
d) Informar l’Institut Valencià de Finances en els casos de nomenament i cessament del titular de la direcció general.
e) Proposar a l’assemblea general la suspensió de l’eficàcia dels acords del consell d’administració de la caixa d’estalvis quan entenga que vulneren les disposicions vigents o afecten greument la situació patrimonial, els resultats, o el crèdit de la caixa d’estalvis o els seus impositors i impositores o clients. De les esmentades propostes s’informarà l’Institut Valencià de Finances.
f) Informar sobre qüestions o situacions concretes a petició de l’assemblea general, de l’Institut Valencià de Finances o del Banc d’Espanya.
g) Vigilar i comprovar si els nomenaments o cessaments de les persones membres dels òrgans de govern han sigut realitzats d’acord amb la legislació, així com adoptar, si és el cas, els acords i les resolucions pertinents, sense perjuí de les facultats atribuïdes a la comissió de retribucions i nomenaments. La comissió de control haurà d’informar l’Institut Valencià de Finances de tots els acords i les resolucions presos fent ús de les seues facultats sobre estes matèries.
h) Requerir a qui ocupe la presidència de la caixa d’estalvis la convocatòria de l’assemblea general amb caràcter extraordinari, en el supòsit previst en el paràgraf e.
i) Elaborar un informe anual en què es determinen les mesures adoptades per a garantir la independència de les persones membres de l’assemblea general representants del grup d’impositors i impositores, respecte als d’altres grups.
j) Exercir, si és el cas, les funcions assignades a la comissió d’auditoria, en el text refós de la Llei de Societats de Capital, excepte quan les haguera assumit una comissió creada a este efecte.
2. Per al compliment d’estes funcions, la comissió de control podrà demanar del consell d’administració i de la persona titular de la direcció general tots els antecedents i la informació que considere necessaris.»


Trenta. L’article 43 queda redactat de la manera següent:
«Article 43. Nomenament i remoció
1. La persona titular de la direcció general o assimilada serà designada pel consell d’administració entre persones amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per a desenrotllar les funcions pròpies d’este càrrec, i que reunisquen els requisits previstos en l’article 18.3. L’assemblea general haurà de confirmar el nomenament.
2. La persona titular de la direcció general podrà ser remoguda del càrrec per acord motivat de la majoria absoluta de les persones membres del consell d’administració. Este acord haurà de ser ratificat per l’assemblea general, amb un informe previ no vinculant de la comissió de control.»

Trenta-un. L’article 44 queda redactat de la manera següent:
«Article 44. Retribucions i limitacions
1. L’exercici del càrrec de titular de la direcció general requerix dedicació exclusiva i serà, per tant, incompatible amb qualsevol activitat retribuïda, tant de caràcter públic com privat, excepte l’administració del propi patrimoni i aquelles activitats que exercisca en representació de la caixa d’estalvis. En este últim cas, els ingressos que obtinga, diferents a dietes d’assistència a consells d’administració o similars, hauran de cedir-se a la caixa d’estalvis pel compte dels quals realitza esta activitat o representació; no obstant l’anterior, l’import de les citades dietes per assistència que excedisquen del fixat per l’assemblea de la caixa per l’assistència al propi consell d’administració, haurà, així mateix, de cedir-se a la caixa.
2. La persona titular de la direcció general tindrà les mateixes limitacions que les establides per a les persones vocals del consell d’administració en l’article 35.
3. En el cas que s’establisquen contractualment indemnitzacions per cessament de la persona titular de la direcció general, estes no seran eficaces fins que siguen autoritzades per l’Institut Valencià de Finances. La sol·licitud d’autorització haurà de ser resolta en el termini d’un mes des de la seua recepció en l’Institut. Quan en el procediment no haja recaigut una resolució en termini, s’entendrà denegada l’autorització.»


Trenta-dos. L’article 45 queda redactat de la manera següent:
«Article 45. Funcions
La persona titular de la direcció general executarà els acords del consell d’administració i exercirà les funcions que els estatuts o el reglament de la caixa d’estalvis li encomanen.»

Trenta-tres. L’article 46 queda redactat de la manera següent:
«Article 46. Registre d’alts càrrecs
1. L’Institut Valencià de Finances portarà el registre d’alts càrrecs de les caixes d’estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana, al qual estes entitats estaran obligades a comunicar qualsevol modificació que afecte les persones membres del seu consell d’administració i de la comissió de control, així com la persona titular de la direcció general i la resta d’òrgans previstos en l’article 16.2.
2. Els nomenaments, cessaments i reeleccions de les persones referides en l’apartat anterior es comunicaran a l’Institut Valencià de Finances com reglamentàriament s’establisca, el qual procedirà a la seua inscripció, després de comprovar l’adequació a les normes vigents.
3. La relació de membres del consell d’administració, de la comissió de control i de la resta d’òrgans previstos en l’article 16.2, així com la persona titular de la direcció general, tindrà caràcter públic i serà accesible des del portal de transparència de la Generalitat.»

Trenta-quatre. Es modifica la denominació de la secció 3.ª del capítol V del títol II, que queda redactada de la manera següent:
«Secció 3.a Comissions del consell».

Trenta-cinc. L’article 47 queda redactat de la manera següent:
«Article 47. Comissió d’inversions
1. El consell d’administració de la caixa d’estalvis constituirà en el seu si una comissió d’inversions que tindrà la funció d’informar el consell sobre les inversions i desinversions de caràcter estratègic i estable que efectue la caixa, ja siga directament o a través d’entitats del seu mateix grup, així com la viabilitat financera de les esmentades inversions i la seua adequació als pressupostos i plans estratègics d’esta.

2. La comissió d’inversions estarà formada per tres persones designades per l’assemblea general entre les persones membres del consell d’administració, atenent a la seua capacitat tècnica i experiència professional. La persona que ocupe la presidència de la comissió serà un vocal independent.
3. La comissió d’inversions remetrà anualment al consell d’administració un informe en què, almenys, haurà d’incloure’s un resum de les inversions i desinversions a les quals al·ludix l’apartat 1. Igualment, s’inclourà en l’informe anual una relació i el sentit dels informes emesos per l’esmentada comissió. Este informe s’incorporarà a l’informe de govern corporatiu de la caixa d’estalvis. Així mateix, els informes emesos per l’esmentada comissió hauran de remetre’s a l’Institut Valencià de Finances.
4. El règim de funcionament de la comissió d’inversions serà establit pels estatuts de la caixa i el seu reglament intern.»

Trenta-sis. L’article 48 queda redactat de la manera següent:
«Article 48. Comissió de retribucions i nomenaments
1. El consell d’administració de la caixa d’estalvis constituirà en el seu si una comissió de retribucions i nomenaments que tindrà les funcions següents:
a) Informar la política general de dietes i retribucions per a les persones membres del consell d’administració i de la comissió de control, per a la persona que ocupe la presidència executiva, si és el cas, i la resta de personal directiu, així com per a la resta d’òrgans previstos en l’article 16.2, i vetlar per l’observança de la dita política.
b) Garantir el compliment dels requisits que preveu esta llei per a les persones membres del seu consell d’administració i comissió de control, així com per a la persona titular de la direcció general o assimilada, i per a les persones que assumisquen funcions de control intern o ocupen llocs claus per al desenrotllament diari de l’activitat bancària.
Dels acords adoptats en relació amb les esmentades funcions, la comissió haurà d’informar l’Institut Valencià de Finances.
2. La comissió estarà formada per tres persones, triades per l’assemblea general entre les que tinguen la condició de vocals del consell d’administració. Almenys la meitat de les seues persones membres i, en tot cas, la persona que ocupe la presidència, seran independents.
3. Qualsevol membre dels òrgans de govern haurà de comunicar a esta comissió tota situació de conflicte, directe o indirecte, que poguera tindre amb els interessos de la caixa i amb el compliment de la seua funció economicosocial. En cas de conflicte, la persona afectada per este haurà d’abstindre’s d’intervindre en l’operació de què es tracte.

4. El règim de funcionament de la comissió serà establit pels estatuts de la caixa i el seu reglament intern.»

Trenta-set. S’afig una nova secció 4.ª al capítol V del títol II, la denominació de la qual queda redactada de la manera següent:
«Secció 4.ª Govern corporatiu».

Trenta-huit. L’article 48 bis queda redactat de la manera següent:
«Article 48 bis. Informe de govern corporatiu i de remuneracions
La caixa d’estalvis haurà de fer públic amb caràcter anual un informe de govern corporatiu i un informe sobre remuneracions, el contingut mínim del qual serà l’establit per la legislació bàsica de l’Estat. Ambdós informes seran objecte de comunicació a l’Institut Valencià de Finances.»

Trenta-nou. L’article 50 queda redactat de la manera següent:
«Article 50. Règim econòmic
1. La política de distribució d’excedents de les caixes d’estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana haurà d’estar presidida per la defensa i salvaguarda dels fons rebuts del públic i orientada cap al reforçament dels seus recursos propis.
2. Les caixes d’estalvis destinaran la totalitat dels excedents que no s’apliquen a reserves, o fons de previsió no imputables a riscos específics, a la dotació d’un fons per a l’obra social. El dit fons podrà tindre com a destinataris els impositors i impositores, el personal de la caixa i col·lectius necessitats, així com dedicar-se a finalitats d’interés públic del seu territori d’implantació.»

Quaranta. Es modifiquen els apartats 2.b i 3.d de l’article 67 i la seua denominació, que queden redactats de la manera següent:
«Article 67. Infraccions
2. Constituïxen infraccions molt greus de les persones membres de les comissions de control de les caixes d’estalvis:
b) No proposar a l’assemblea general la suspensió d’acords adoptats pel consell d’administració quan estos infringisquen manifestament la llei i afecten injustament i greument la situació patrimonial, els resultats, el crèdit de la caixa d’estalvis o els seus impositors i impositores o clients, o no requerir en tals casos la persona que ocupe la presidència de la caixa d’estalvis perquè convoque assemblea general amb caràcter extraordinari.
3. Constituïxen infraccions greus:
d) No proposar a l’assemblea general la suspensió d’acords adoptats pel consell d’administració quan la comissió entenga que vulneren les disposicions vigents o afecten injustament i greument la situació patrimonial, els resultats, el crèdit de la caixa d’estalvis o els seus impositors i impositores o clients, sempre que això no constituïsca infracció molt greu, o no requerir, en tals casos, la persona que ocupe la presidència de la caixa d’estalvis perquè convoque assemblea general amb caràcter extraordinari.
e) La percepció d’ingressos econòmics que vulneren el que hi ha previst en esta llei.»

Quaranta-un. L’article 70 queda redactat de la manera següent:
«Article 70. Informació
Les caixes d’estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana estaran obligades a remetre a l’Institut Valencià de Finances, en la forma que este determine, qualsevol classe d’informació que se’ls requerisca sobre la seua activitat i gestió.»

Quaranta-dos. Es modifica la denominació del títol IV, que queda redactat de la manera següent:
«TÍTOL IV Fundacions sorgides per transformació de caixes d’estalvis i fundacions obra social».

Quaranta-tres. L’article 72 queda redactat de la manera següent:
«Article 72. Fundacions sorgides per transformació de caixes d’estalvis
1. Sense perjuí de la normativa bàsica de l’Estat aplicable a les fundacions bancàries, tant a estes com a les fundacions ordinàries sorgides per transformació d’una caixa d’estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana, els àmbits d’actuació principal de la qual siguen els de la dita comunitat autònoma, els serà aplicable la normativa reguladora de les fundacions de la Comunitat Valenciana, amb les especialitats indicades en els apartats següents.
2. La finalitat d’estes fundacions serà l’atenció i el desenrotllament de les activitats pròpies de l’obra social de les caixes d’estalvis, així com la del mont de pietat, en el cas que les caixes de què procedisquen realitzaren esta última activitat.
3. El patronat, com a màxim òrgan de govern d’estes fundacions, exercirà les seues funcions en benefici exclusiu dels interessos de la fundació i del compliment de la seua funció social. La seua composició i regulació haurà de preveure les peculiaritats següents:
a) El patronat estarà integrat per persones físiques de reconegut prestigi professional en les matèries relacionades amb el compliment dels fins socials de la fundació i per persones jurídiques que representen interessos socials i col·lectius rellevants en el seu àmbit d’actuació o aporten, de manera significativa, recursos a la fundació. La persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda podrà designar un membre del patronat.
b) Les persones membres del patronat hauran de reunir els requisits d’honorabilitat comercial i professional, entenent que estos es complixen si no estan incursos en cap de les situacions previstes en el paràgraf a de l’article 19.
c) Les persones membres del patronat seran nomenades per un període de sis anys, i poden ser reelegides. No obstant això, no podran exercir el càrrec durant un període superior a 12 anys, i podran ser triades novament quan hagen transcorregut 8 anys des del compliment de l’últim període. La renovació del patronat es realitzarà a parts iguals, cada tres anys. En el cas de membres nomenats per raó del seu càrrec, la duració del mandat serà indefinida i cessaran quan deixen de tindre el dit càrrec.
4. Estes fundacions hauran de nomenar una persona que ocupe la gerència que posseïsca, a juí del patronat, els coneixements i l’experiència específics per a l’exercici de les seues funcions i s’ocupe, amb la deguda diligència, de la gestió ordinària i administrativa de les activitats de la fundació. En cap cas, la dita persona podrà ser membre del patronat.
5. Els comptes anuals d’estes fundacions hauran d’adaptar-se al model normal i ser sotmeses a auditoria externa.
6. Les autoritzacions, oposicions o ratificacions del protectorat i la resta d’actes inscriptibles, relatius al seu règim econòmic, així com els estatuts i les seues modificacions, la fusió, extinció i liquidació de la fundació, requeriran un informe previ de l’Institut Valencià de Finances, que serà sol·licitat pel protectorat de fundacions.
L’informe de l’Institut haurà de ser emés en el termini d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. Si no s’emet en el termini assenyalat, el protectorat podrà prosseguir les actuacions i continuar la tramitació de l’expedient. La sol·licitud d’este informe no suspendrà el transcurs del termini màxim legal per a resoldre i notificar, establit per la normativa sobre fundacions.
7. L’Institut Valencià de Finances podrà efectuar les inspeccions que siguen necessàries a estes fundacions respecte de l’activitat que realitzen, del resultat de les quals haurà d’informar el protectorat per al millor compliment de les funcions d’este. Així mateix, podrà requerir la remissió de qualsevol classe d’informació relativa a la seua activitat i gestió.»

Quaranta-quatre. L’article 73 queda redactat de la manera següent:
«Article 73. Fundacions obra social
1. Les fundacions de l’obra social de les caixes d’estalvis o fundacions obra social, que siguen creades per caixes d’estalvis per a la gestió i l’administració de la totalitat o d’una part de l’obra social, estaran subjectes al que disposen els apartats 3 a 7, ambdós inclosos, de l’article anterior.
2. Competix a l’assemblea general de les caixes d’estalvis l’aprovació de la constitució, la fusió i l’extinció de les fundacions de la seua obra social, així com dels seus estatuts i modificacions posteriors, sense perjuí de les funcions inherents al patronat d’estes fundacions.
3. El règim jurídic establit en l’apartat 1 serà també aplicable a les fundacions obra social, creades per una caixa d’estalvis, encara que esta s’haja dissolt o transformat en fundació ordinària o bancària.»


Quaranta-cinc. La disposició addicional primera queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional primera. Obligacions d’informació
1. A més de les caixes d’estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana, les entitats de crèdit, quant a les activitats realitzades en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i en els termes que establisca l’Institut Valencià de Finances, estaran obligades a comunicar i informar este sobre:
a) Les obertures, els trasllats, les cessions, els traspassos i els tancaments d’oficines.
b) El volum de negoci, per províncies, mantingut a la Comunitat Valenciana, amb caràcter trimestral.
c) Facilitar la informació que, fent ús de les seues competències de control i inspecció, els sol·licite, en especial la referida al compliment de la normativa en matèria de transparència de les operacions financeres i protecció de la clientela.
2. L’incompliment en la remissió de la informació, a què es referix esta disposició addicional, s’assimilarà a la infracció tipificada en l’article 60.g.»

Quaranta-sis. La disposició addicional segona queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional segona. Recurs d’alçada
Els actes administratius que dicte l’Institut Valencià de Finances en l’exercici de les funcions de control, inspecció i disciplina de les entitats de crèdit, així com les sancions que impose, si és el cas, seran susceptibles de recurs d’alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.»

Quaranta-set. La disposició addicional tercera queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional tercera. Pròrroga excepcional de mandat
Sense perjuí del que disposa l’article 20.1, de la present llei, excepcionalment i per causes justificades, l’Institut Valencià de Finances, a petició de la caixa d’estalvis, podrà autoritzar la permanència transitòria de les persones membres dels òrgans de govern de la caixa d’estalvis que han complit el termini per al qual van ser designades, fins a la data de l’assemblea general en què s’incorporen les noves persones membres. No obstant això, en cap cas podran transcórrer més de tres mesos entre la data de compliment de mandat i la de l’esmentada assemblea general.»

Quaranta-huit. S’afig una disposició addicional quinta, que queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional quinta. Federació Valenciana de Caixes d’Estalvis
1. Quan el nombre de caixes d’estalvis, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, siga igual o superior a dos podran integrar-se en una federació, i tindrà la representació conjunta d’esta. L’esmentada federació tindrà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al desenrotllament de les activitats dirigides al compliment dels seus fins.
2. El seu funcionament es regirà per allò que s’ha preceptuat en les normes de desplegament d’esta llei, així com pels seus estatuts.»
Quaranta-nou. S’afig a l’article 60 un apartat nou n amb el text següent:
«n) L’incompliment de la normativa específica sobre dietes i retribucions dels membres dels òrgans de govern.»

linea