diari

DECRET 51/2016, de 29 d'abril, del Consell, pel qual es desplega el Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell. [2016/3247]

(DOGV núm. 7778 de 10.05.2016) Ref. Base de dades 003171/2016

DECRET 51/2016, de 29 d'abril, del Consell, pel qual es desplega el Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell. [2016/3247]
PREÀMBUL

La publicació de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, ha suposat un canvi substancial en la normativa bàsica de l’Estat en matèria de caixes d’estalvis. L’esmentada llei, dictada de conformitat amb el que preveu l’article 149.1.6a, 11a i 13a de la Constitució Espanyola, ha establit un règim jurídic de caràcter bàsic de les caixes d’estalvis i de les fundacions bancàries, alhora que deroga la normativa bàsica vigent fins a aqueix moment, i determina que les comunitats autònomes han d’adaptar la seua legislació sobre caixes d’estalvis al que disposa l’esmentada Llei 26/2013.
Com a conseqüència d’això, de conformitat amb les competències atribuïdes a la Generalitat en els articles 49.1, apartats 23 i 34, i 50.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, s’ha promulgat la Llei 4/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de modificació del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, l’objecte fonamental de la qual és l’adaptació al contingut bàsic de l’esmentada Llei 26/2013, de 27 de desembre.
En aquest context, i fent ús de les facultats conferides al Consell per la disposició final única de l’esmentat Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, el present decret té com a objectiu el desplegament reglamentari necessari per a l’aplicació d’aquest Text Refós. Així mateix, s’unifiquen en una sola norma les disposicions de caràcter reglamentari sobre caixes d’estalvis que actualment estan contingudes en diversos decrets. En aquest sentit, es deroguen fins a huit decrets del Consell, el contingut dels quals queda integrat i actualitzat en aquest decret, tot això redunda en més seguretat jurídica i simplifica el compendi de preceptes de compliment obligatori.
El present text s’estructura en dos títols i quatre disposicions addicionals, dos transitòries, una derogatòria i dos finals. El títol I, relatiu als òrgans de govern de les caixes d’estalvis, disposa el seu contingut en set capítols. El capítol I, disposicions generals, regula diverses qüestions que afecten amb caràcter general els òrgans de govern i determina alguna de les matèries que són d’inclusió obligatòria en els estatuts i reglaments electorals de les caixes d’estalvis. A més, s’hi estableixen algunes precisions de determinats conceptes que resulten convenients per a l’aplicació de les incompatibilitats previstes legalment.

Quant a les circumscripcions electorals, per a l’elecció de consellers i conselleres generals en representació del grup d’impositors i impositores, així com de corporacions municipals, cal assenyalar que la seua conformació es realitzarà a partir de les comarques de la Comunitat Valenciana en què la caixa d’estalvis tinga oficines obertes, en funció del volum de depòsits captats en cada una d’elles.
El capítol II, relatiu als processos electorals, conté les normes generals de procediment d’elecció i designació dels membres dels òrgans de govern. Entre les novetats d’aquest capítol cal assenyalar, en matèria de transparència, l’establiment de la pàgina web de la caixa d’estalvis com a mitjà d’informació dels actes relatius als processos electorals. D’altra banda, per a la designació dels membres del consell d’administració i la comissió de control, s’estableix l’obligatorietat de l’informe de la comissió de retribucions i nomenaments relatiu al compliment dels requisits legals exigits per a l’exercici de les seues funcions.

En el capítol III s’inclouen els preceptes relatius a l’assemblea general, la seua composició i la representació de cada un dels grups, així com el procés d’elecció i designació de cada un d’ells. En aquest sentit, la novetat principal en l’esmentat procés és conseqüència de la incorporació, dins del grup d’impositors, hegemònic al si de l’assemblea general, d’un subgrup de grans impositors que, d’acord amb la normativa estatal, hauran de suposar almenys la meitat dels representants de l’esmentat grup. Així mateix, s’hi estableix la possibilitat que els estatuts de la caixa establisquen que l’elecció dels representants del grup de personal es realitze directament per la totalitat de la plantilla. Quant a la convocatòria de l’assemblea general, se substitueix l’obligatorietat de la seua publicació en un diari de gran circulació per la seua inclusió en un lloc destacat de la pàgina web corporativa de la caixa.

Els capítols IV i V regulen la composició i funcionament del consell d’administració i de la comissió de control, respectivament. Cal destacar la reducció del nombre màxim de membres en cada un d’aquests òrgans, igual que els de l’assemblea general, així com l’exigència legal que la majoria o, almenys, la meitat dels membres del consell d’administració i de la comissió de control han de ser consellers o conselleres independents, la qual cosa porta a suprimir l’obligatorietat de la presència en aquests òrgans de representants de cada un dels grups de representació que componen l’assemblea general, així com la proporcionalitat establida entre ells.
Respecte a la direcció general de la caixa d’estalvis, regulada en el capítol VI, s’estableixen els requisits i condicions per a la designació de la persona que exercisca l’esmentat càrrec.
Finalment, el capítol VII, relatiu a la informació que han de comunicar les caixes d’estalvis al registre d’alts càrrecs, així com a les operacions de crèdit i transmissió de béns i valors subjectes al règim d’autorització, es remet a les normes que determine el conseller competent en matèria d’hisenda.
D’altra banda, la regulació de l’obra social s’arreplega en el títol II d’aquest decret, que incorpora dos capítols. El capítol I, relatiu a l’obra social de les caixes d’estalvis, regula la finalitat i l’àmbit d’actuació, així com el règim d’autorització del pressupost anual i de la liquidació de l’obra social de les caixes d’estalvis. D’altra banda, el capítol II, relatiu a les fundacions, incorpora la informació que han de remetre, tant les fundacions sorgides per transformació de caixes d’estalvis com les fundacions obra social de les caixes, a fi de garantir que els fons constituïts per les caixes s’apliquen a l’activitat i exercici d’activitats pròpies de l’obra social.
De conformitat amb això, complit el tràmit d’audiència als sectors afectats, en virtut del que disposen els articles 18.f, 28.c i 31 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 29 d’abril de 2016,


DECRETE

TÍTOL I
Òrgans de govern de les caixes d’estalvis

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Funcions i reglament intern dels òrgans de govern i altres òrgans de les caixes d’estalvis
1. Els estatuts socials contindran les funcions que legalment corresponen a l’assemblea general, al consell d’administració i a la comissió de control, així com a la persona titular de la direcció general o assimilada i, en el cas d’haver-ne, a les comissions delegades del consell d’administració i a la persona que exercisca les funcions corresponents a la presidència executiva. Així mateix, els estatuts socials contindran les funcions assignades a la comissió d’inversions, a la comissió de retribucions i nomenaments i, si és el cas, a la comissió d’obra social, a la comissió d’auditoria, quan la seua constitució siga preceptiva i no hagen sigut assumides les seues funcions per la comissió de control, així com a qualssevol altres comissions o comités que legalment hagen de constituir-se.
2. Els òrgans col·legiats mencionats en l’apartat anterior hauran de tindre el seu propi reglament intern, en què s’inclourà el seu règim de funcionament.

Article 2. Composició i nombre de membres dels òrgans
Els estatuts fixaran el nombre de membres que compondran els òrgans col·legiats que es mencionen en l’article anterior i indicaran, en el cas de l’assemblea general, la seua distribució entre els grups de representació.
Article 3. Normes de procediment
El reglament electoral haurà de contindre totes les normes de procediment necessàries per a la designació i elecció dels membres dels òrgans de govern, i ajustar-se al que estableix el Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis i en el present decret.

Article 4. Dietes i retribucions
1. El càrrec de membre de qualsevol dels òrgans de govern, així com de les seues comissions delegades o de les comissions constituïdes al si del consell d’administració, no podrà originar percepcions diferents de les dietes per assistència a reunions i desplaçament. L’assemblea general, a proposta del consell d’administració, determinarà l’import de les esmentades dietes, les quals no excediran dels límits màxims autoritzats, amb caràcter general, per la conselleria competent en matèria d’hisenda. D’altra banda, l’import de les dietes d’assistència a consells d’administració d’altres societats participades, directament o indirectament, per la caixa, quan el càrrec s’exercisca en representació o promogut per aquesta, no podran excedir l’import fixat per l’assemblea de la caixa per a l’assistència al seu propi consell d’administració, per la qual cosa aquest excés, si n’hi ha, haurà de cedir-se a la caixa.

No obstant això, l’assemblea general podrà assignar una retribució a la persona titular de la presidència de la caixa, en el cas que se li atribuïsquen funcions executives, amb els requisits i les condicions que s’estableixen en l’article 46 del present decret.
2. Per a la determinació de la quantia de les dietes es tindran en compte les distintes funcions i responsabilitats personals que corresponguen a qui integren els òrgans de govern, així com la situació patrimonial i evolució econòmica de la caixa d’estalvis.

Article 5. Singularitat de la representació
Els consellers i conselleres generals només podran exercir, durant cada mandat, la representació d’un grup dels que componen l’assemblea general.

Article 6. Incompatibilitats
1. Als efectes del que estableix el paràgraf e de l’article 19 i l’article 22 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, s’entendrà que una caixa d’estalvis participa en una societat quan aquesta estiga integrada en el seu grup de societats. Per a la determinació de les societats pertanyents al grup es tindrà en compte el que disposa l’article 42 del Codi de Comerç.
La incompatibilitat prevista en aquestes disposicions afectarà si la relació contractual la manté tant la persona interessada com el seu cònjuge, ascendents o descendents, o bé és formalitzada per societat en què aquestes persones, de forma aïllada o conjunta, tinguen la majoria del seu capital o dels drets de vot.
2. D’acord amb el que preveu el paràgraf b de l’article 34 i l’article 41 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, les persones membres del consell d’administració i de la comissió de control no podran ser administradors o administradores de més de quatre societats mercantils o entitats cooperatives al marge del càrrec exercit en la caixa d’estalvis, igualment hauran de computar-se els càrrecs ocupats com a representant persona física d’administradors o administradores que siguen persones jurídiques. En canvi, no es computaran els càrrecs exercits en societats en què les persones interessades, els seus cònjuges, ascendents o descendents, junts o separadament, siguen propietàries d’un nombre d’accions o participacions no inferior al quocient de dividir el total d’accions o participacions representatives de la xifra de capital social pel nombre d’administradors i administradores de cada societat. En tot cas, el nombre total de càrrecs d’administrador o administradora no serà superior a huit, inclòs el càrrec exercit en la caixa d’estalvis.

3. Als efectes del que disposen els paràgrafs b i c de l’article 19 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, tindran la consideració d’intermediaris financers els següents: les entitats de crèdit, els establiments financers de crèdit, les entitats de diners electrònics, les empreses de serveis d’inversió, les institucions d’inversió col·lectiva i les seues societats gestores, les entitats de capital-risc i les seues societats gestores, les entitats gestores de fons de pensions, les entitats asseguradores i les societats de garantia recíproca, així com les societats de titulització i les gestores de fons de titulització.
4. Als efectes del que disposa el paràgraf f de l’article 19 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, s’entendrà que una persona actua en representació d’una altra entitat quan haja sigut designada per a l’exercici permanent de les funcions pròpies del càrrec d’administrador, quan participe majoritàriament en el seu capital, bé de forma aïllada o conjunta, o quan exercisca els càrrecs de president, conseller, administrador, gerent, director general o tinga funcions semblants.

5. Als efectes del que estableix el paràgraf g de l’article 19 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, s’entendrà que s’exerceix un càrrec executiu en partit polític, associació empresarial o organització sindical quan s’exercisquen funcions de direcció en l’organització de què es tracte, siga quin siga el vincle jurídic que es mantinga amb ella.


Article 7. Període de mandat
1. Les persones membres dels òrgans de govern seran nomenades per un període de sis anys, i podran ser reelegides sempre que continuen complint els requisits establits en l’article 18 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis. No obstant això, les persones vocals independents del consell d’administració i de la comissió de control no podran tindre aquesta condició durant un període superior a 12 anys.

Els que hagen sigut membres del consell d’administració o de la comissió de control durant un període continuat o interromput de 12 anys no podran ser elegits com a membres independents dels esmentats òrgans fins que hagen transcorregut 6 anys des que van cessar en els seus càrrecs i sempre que no hagen tingut assignades funcions executives.
2. La renovació de les persones que integren els òrgans de govern serà empresa a parts iguals, cada tres anys. La renovació de l’assemblea general respectarà la proporcionalitat de les representacions que la componen.
3. Sense perjudici del que estableix el paràgraf a de l’article 21.1 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, respecte al cessament per compliment del termini de les persones integrants dels òrgans de govern, aquest s’entendrà complit quan les noves persones elegides per a formar part del consell i de la comissió, s’hagen inscrit en el Registre d’alts càrrecs del Banc d’Espanya.


Article 8. Suplències
1. Les persones que siguen suplents de membres dels òrgans de govern elegides en cada procés electoral, substituiran les persones titulars designades en aqueix mateix procés. En el cas de l’assemblea general, a més, la substitució es produirà dins de cada grup de representació.

2. Les persones suplents accediran, si és el cas, al càrrec durant el període de mandat que reste a les que substituïsquen.
3. Fora del procés electoral, si es produeix alguna vacant en el consell d’administració o en la comissió de control, per a la qual no hi haguera suplents, podran efectuar-se nous nomenaments en la forma prevista en el present decret. No obstant això, si es produeix alguna vacant en l’assemblea general i no hi ha suplent, aquesta vacant romandrà sense cobrir fins al següent procés electoral.
4. No s’admetran suplències transitòries ni puntuals, així com la delegació de vot.
5. En cada procés electoral haurà d’elegir-se o designar-se, almenys, el mateix nombre de suplents que de titulars en tots els òrgans de govern, excepte impossibilitat per insuficiència de persones candidates.


CAPÍTOL II
Dels processos electorals

Article 9. Constitució i funcions de la comissió electoral
1. La comissió de control, constituïda en comissió electoral, supervisarà el desenvolupament del procés electoral i comprovarà l’adaptació a la normativa vigent dels actes que integren els processos d’elecció i designació de les persones membres dels òrgans de govern i adoptarà, si és el cas, els acords i les resolucions pertinents, sense perjudici de les facultats atribuïdes a la comissió de retribucions i nomenaments en aquesta matèria.
2. La caixa d’estalvis habilitarà en la seua pàgina web un apartat relatiu al procés electoral amb un títol concís i explicatiu de manera que es permeta una accessibilitat ràpida i directa. En aquesta pàgina es comunicarà el calendari electoral i el seguiment de les actuacions realitzades en el marc del procés electoral, així com totes aquelles actuacions expressament arreplegades en aquest decret. Serà responsabilitat del director general el manteniment actualitzat de la informació continguda en aquesta pàgina web sobre el procés electoral, així com la seua adequació al que estableix el present decret.
3. La persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda podrà nomenar un o una representant de la Generalitat per a formar part de la comissió electoral mentre dure el procés de renovació parcial dels òrgans de govern, que assistirà a les seues reunions amb veu però sense vot, a fi de supervisar i assessorar en el desenvolupament del procés electoral. En particular, vetlarà pel compliment del que preveu el paràgraf tercer de l’article 25.2 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis.
4. El reglament electoral haurà d’especificar les funcions assignades a la comissió electoral. Seran delegables en la persona titular de la presidència aquelles funcions de la comissió electoral que expressament s’establisquen amb aquest caràcter en l’esmentat reglament. S’exceptua de la possibilitat de delegació la resolució d’impugnacions.
5. La comissió electoral haurà de proposar a l’Institut Valencià de Finances l’anul·lació o suspensió, total o parcial, del procés electoral, quan observe incompliments de la normativa aplicable o un altre tipus d’irregularitats que afecten greument el desenvolupament del procés.

Article 10. Funcionament de la comissió electoral
La comissió electoral es reunirà sempre que siga convocada per la persona titular de la presidència, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres. Per a la seua vàlida constitució serà necessària l’assistència de la majoria dels seus components. Els acords s’adoptaran per majoria de membres assistents.

Article 11. Circumscripcions electorals
1. El nomenament de consellers i conselleres generals en representació del grup d’impositors i impositores, així com de corporacions municipals, s’efectuarà amb criteris de territorialitat, per mitjà de la delimitació de circumscripcions electorals. La distribució per cada circumscripció es farà en proporció a la xifra dels depòsits de la clientela, captats en cada una d’elles, existents l’últim dia del semestre natural anterior a l’inici del procés electoral.
2. Les circumscripcions electorals per a l’elecció i designació dels grups de representació indicats en l’apartat anterior es formaran a partir de les comarques de la Comunitat Valenciana en què la caixa d’estalvis tinga oberta oficina. Aquestes comarques hauran d’agrupar-se amb altres limítrofes quan en el seu àmbit territorial no hi haja el suficient volum de depòsits que permeta aconseguir la dimensió mínima requerida per a la formació de les corresponents circumscripcions.
3. La comissió de control aprovarà la configuració de les circumscripcions electorals, que haurà de sotmetre’s a l’autorització de l’Institut Valencià de Finances. L’autorització s’entendrà concedida si no recau una resolució expressa en el termini de set dies des de la recepció de la sol·licitud. Una vegada obtinguda la preceptiva autorització administrativa, la caixa d’estalvis publicarà les esmentades circumscripcions en la seua pàgina web amb una antelació mínima de tres dies respecte a l’inici de cada procés electoral.
4. El reglament electoral contindrà els criteris que ha de seguir la comissió de control en la determinació de les circumscripcions electorals.

Article 12. Candidatures
1. Totes les eleccions que s’efectuen per a determinar les persones membres dels òrgans de govern es duran a terme per mitjà de candidatures, les quals es presentaran en llistes tancades formades per un nombre de candidats i candidates igual, almenys, al de titulars a elegir. Les candidatures hauran de procurar mantindre una composició equilibrada d’hòmens i dones.
2. Les candidatures dels consellers i conselleres independents hauran de complir els requisits que s’establisquen en el reglament electoral.

3. Les persones candidates per al consell d’administració i comissió de control només podran figurar en una candidatura.
4. L’elecció dels candidats i candidates s’efectuarà pel mateix ordre establit en la candidatura, per mitjà del sistema proporcional.

5. Cada persona amb dret a elegir podrà votar una sola candidatura.

6. Per a la determinació del nombre de persones candidates elegides de cada llista es multiplicarà el percentatge que representen els vots obtinguts per cada candidatura sobre el total de vots vàlids escrutats pel nombre de membres titulars a elegir. En el supòsit d’obtenció de decimals, s’arredonirà per defecte la xifra obtinguda, s’ordenaran els decimals de major a menor, i les restes s’assignaran per aqueix ordre. En cas d’igualtat de la part decimal es tindrà en compte la proporció entre hòmens i dones i es proclamarà la persona candidata del sexe menys representat en l’òrgan corresponent; si són del mateix sexe, es proclamarà el candidat o la candidata de major edat.

7. Es consideraran suplents aquelles persones que, en cada candidatura, figuren a continuació de les titulars elegides. No obstant això, com a opció alternativa, també es podrà assignar a cada membre titular de la candidatura una persona suplent, que serà la que el substituïsca en cas de vacant.
8. Les vacants que es produïsquen en els òrgans de govern es cobriran per suplents que resulten de la mateixa candidatura i per l’ordre establit en aquesta.
9. Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, les persones membres de l’assemblea general podran agrupar-se per a designar, d’entre elles, les persones vocals no independents del consell d’administració o de la comissió de control. A aquest efecte, en cada un d’aquests òrgans, es podran designar tantes persones membres com resulte la part sencera de dividir el nombre de persones agrupades pel quocient resultant de dividir el nombre total de membres de l’assemblea general pel nombre de membres no independents. En el cas que es realitze aquesta representació proporcional, les persones que s’agrupen no podran participar en l’elecció de la resta de vocals no independents del consell d’administració o de la comissió de control.


Article 13. Calendari electoral
1. La persona titular de la presidència de la comissió de control, a instància del consell d’administració, convocarà sessió constituent de la comissió electoral, que marcarà l’inici del procés d’elecció i designació de membres dels òrgans de govern. En aquesta sessió s’aprovarà el calendari electoral, que se sotmetrà a l’autorització de l’Institut Valencià de Finances en en el termini de tres dies comptats a partir de la seua realització, la qual s’entendrà concedida si no es formula cap objecció en el termini de set dies des de la recepció. Si el consell d’administració no ha acordat l’inici del procés electoral almenys quatre mesos abans de la finalització del mandat de les persones que integren l’assemblea general, l’Institut Valencià de Finances podrà instar a la comissió de control la iniciació de l’esmentat procés.

2. El calendari electoral haurà de detallar la totalitat dels actes que integren el procés electoral fins a la realització de l’assemblea general en què s’incorporen les persones elegides o designades en l’esmentat procés, i haurà de preveure els terminis per a la formulació de possibles impugnacions. Des de l’inici del procés electoral fins a la proclamació de consellers i conselleres generals no podrà transcórrer un termini superior a tres mesos, excepte impossibilitat manifesta que, en tot cas, serà apreciada per l’Institut Valencià de Finances.
3. Qualsevol modificació del calendari electoral haurà de ser sotmesa a la conformitat de l’Institut Valencià de Finances, la qual s’entendrà concedida si en el termini de tres dies des de la recepció no es formula cap objecció.
4. Només seran admissibles aquelles designacions de membres dels òrgans de govern que siguen comunicades a la comissió electoral amb les formalitats legals i en els terminis previstos en el calendari electoral. En tot cas, per a l’elecció de les persones membres del consell d’administració i de la comissió de control s’haurà de comptar amb l’informe favorable de la comissió de retribucions i nomenaments.

Article 14. Sortejos i eleccions
1. Els sortejos i eleccions que es realitzen per a determinar les persones que han de compondre els òrgans de govern s’efectuaran davant de notari i amb assistència de la persona titular de la presidència de la comissió electoral o una altra integrant de l’esmentada comissió en qui delegue. El notari alçarà acta del seu desenvolupament d’acord amb les prescripcions de la legislació notarial.
2. La realització dels sortejos i eleccions relatius als representants dels impositors i impositores serà anunciada en la pàgina web de la caixa amb una antelació mínima de tres dies.

Article 15. Òrgans competents per a resoldre impugnacions
1. Per a la resolució de les possibles impugnacions relatives als successius actes corresponents dels processos electorals serà competent, en primera instància, la comissió electoral, i en segona i definitiva instància, l’assemblea general o una comissió delegada de l’assemblea designada a aquest efecte.
Entre processos electorals, la comissió de control serà l’òrgan competent per a resoldre en primera instància les impugnacions relatives al nomenament i cessament de membres dels òrgans de govern. L’assemblea general o la comissió delegada de l’assemblea, si és el cas, serà competent en segona i definitiva instància.
A aquest efecte, el reglament electoral determinarà, si és el cas, la constitució, composició i forma d’elecció de les persones membres de la comissió delegada de l’assemblea general, que en cap cas podran ser membres de la comissió de control.
No obstant això, les actuacions realitzades per la comissió de retribucions i nomenaments podran ser objecte d’impugnació en primera i única instància davant de la mateixa comissió de retribucions i nomenaments. De les impugnacions presentades i les resolucions adoptades a aquest efecte s’informarà la comissió control o comissió electoral, segons siga procedent.
2. En les resolucions que es dicten sobre impugnacions relatives al nomenament i cessament dels òrgans de govern no podran participar els qui siguen part recurrent, ni les persones que puguen resultar afectades per aquestes resolucions.
3. L’assemblea general o la seua comissió delegada, si és el cas, hauran de proposar a l’Institut Valencià de Finances l’anul·lació o suspensió, total o parcial, del procés electoral si, a partir d’una impugnació presentada, s’observen incompliments de la normativa aplicable o un altre tipus d’irregularitats que afecten greument el desenvolupament del procés electoral.

Article 16. Terminis per a impugnar
El reglament electoral haurà d’especificar els terminis per a interposar i resoldre, en primera i segona instància, els recursos contra els actes electorals susceptibles d’impugnació. A aquest efecte, el termini mínim per a la presentació d’impugnacions serà de dos dies comptats a partir de la realització de l’acte objecte d’impugnació.

Article 17. Persones legitimades per a impugnar
Estan legitimades per a impugnar els actes electorals les persones que resulten directament afectades per aquests actes.


CAPÍTOL III
Assemblea general

Secció 1a
Composició de l’assemblea general

Article 18. Nombre de membres
1. El nombre de membres de l’assemblea general estarà en funció dels actius totals de la caixa d’estalvis. A aquest efecte es fixa l’escala següent:

Actius totals
(milions d’euros) Nombre de
membres
Fins a 5.000 30 – 60
Més de 5.000 50 – 100


2. En el cas que es produïsca una variació dels actius totals que implique una modificació del nombre de membres, segons l’escala establida en l’apartat anterior, l’ajust corresponent es realitzarà en la renovació parcial dels òrgans de govern que s’efectue després de la mencionada variació.

Article 19. Aplicació de percentatges
Per a l’obtenció del nombre de membres de cada grup de representació en l’assemblea general s’aplicaran els percentatges establits en l’article 24 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis al nombre total de consellers i conselleres generals, prenent com a resultat la part sencera i els dos primers decimals. A cada grup de representació se li assignarà, en principi, un nombre de membres igual a la part sencera obtinguda. L’assignació dels llocs restants, si és el cas, s’efectuarà adjudicant un lloc a cada un dels grups de representació ordenats segons criteri descendent de la part decimal. En cas d’igualtat, els ajustos s’aconseguiran establint el següent ordre de prioritat entre els grups representats en l’assemblea general: impositors o impositores; Generalitat; personal; corporacions municipals; entitat fundadora, si és el cas; i altres entitats representatives d’interessos col·lectius.Secció 2a
Representants del grup de la Generalitat

Article 20. Procediment de designació i termini de comunicació
1. Els consellers i conselleres generals representants del grup de la Generalitat, així com els seus suplents, seran nomenats per les Corts, segons les seues normes internes de funcionament, conforme al principi de proporcionalitat en funció de la importància numèrica dels grups parlamentaris. La designació es realitzarà entre persones de reconeguda competència, prestigi i experiència en l’àrea de l’economia i les finances.
2. La comissió electoral sol·licitarà a les Corts la comunicació dels nomenaments que corresponguen. A fi de poder resoldre les possibles impugnacions, les Corts hauran de comunicar a la comissió electoral la designació dels seus representants en el termini que determine el calendari electoral, que no excedirà de tres mesos des de l’inici del procés electoral.


Secció 3a
Representants del grup d’impositors i impositores

Article 21. Requisits
1. A més dels requisits establits per a qualsevol membre d’un òrgan de govern en l’article 18.1 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, els consellers i conselleres generals representants del grup d’impositors i impositores, així com els compromissaris i compromissàries, hauran de mantindre la condició d’impositors i impositores mentre exercisquen l’esmentat càrrec i tindre una antiguitat superior a dos anys en el moment de l’elecció, així com haver mantingut en el semestre natural anterior a l’inici del procés electoral un saldo mitjà en comptes no inferiors a 500 euros.
2. El reglament electoral haurà de preveure els supòsits d’obertura de diversos comptes a fi que cada impositor o impositora participe en els processos electorals per un sol compte.

Article 22. Elecció de representants
1. Les persones membres de l’assemblea general que siguen representants del grup d’impositors i impositores seran elegides per circumscripcions, segons el que estableix l’article 11 d’aquest decret. En cada circumscripció electoral haurà d’existir un volum de depòsits igual o superior al quocient de dividir la xifra de depòsits de la clientela de la caixa d’estalvis per la meitat de les persones assignades a aquest grup de representació.
La distribució del nombre de representants d’aquest grup entre les circumscripcions electorals es farà en proporció a la xifra de depòsits captats en cada una d’elles. El reglament electoral de la caixa establirà el procediment per a l’assignació del nombre de consellers o conselleres generals a elegir per cada circumscripció.
2. Del nombre de membres corresponents a cada circumscripció, la meitat s’assignarà als seus grans impositors i impositores. En cas de nombre imparell, el nombre assignat s’arredonirà per excés fins a l’immediat nombre natural.
La resta de representants del grup d’impositors i impositores serà elegida per compromissaris i compromissòries, d’entre els qui tinguen aquesta condició.

Article 23. Designació de compromissaris i compromissàries
1. Per a l’elecció per compromissaris i compromissàries dels representants del grup d’impositors i impositores, en cada procés electoral s’elaborarà una relació dels impositors i impositores de la caixa d’estalvis que complisquen, almenys, els requisits establits en l’article 18.1, paràgrafs a i b, del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, així com els requisits d’antiguitat i saldo mitjà en comptes mencionats en l’article 21.1 del present decret.
2. Aquesta llista estarà a disposició dels impositors i impositores en les oficines de la caixa d’estalvis, i s’haurà de donar publicitat de la seua existència en la pàgina web de la caixa, amb especificació del termini per a impugnar durant el qual els impositors i impositores podran formular reclamacions. Una vegada resoltes les reclamacions, s’elaborarà la llista definitiva.
3. La designació de compromissaris i compromissàries s’efectuarà per mitjà de sorteig públic, per circumscripcions electorals, i davant de notari, d’acord amb el que estableix el reglament electoral. El nombre total a designar serà el resultant de multiplicar per quinze el nombre de consellers i conselleres generals que han de ser elegits per compromissaris i compromissàries en cada procés electoral. Pel mateix procediment seran designats, almenys, el mateix nombre de suplents de compromissaris i compromissàries.
4. La caixa d’estalvis notificarà a cada un dels compromissaris i compromissàries la seua designació com a tal, i s’entendrà que accepta si no renuncia de forma expressa. Una vegada realitzades les substitucions que corresponguen, s’elaborarà una nova llista, la qual, després de la resolució de les reclamacions que es formulen, si és el cas, s’elevarà a definitiva.
5. La caixa d’estalvis facilitarà a qualsevol compromissari i compromissària que així ho sol·licite una relació de les dades de contacte corresponents a les persones que integren la llista definitiva. A aquest efecte, s’haurà de respectar la normativa aplicable per a la protecció de dades de caràcter personal.

Article 24. Candidatures de compromissaris i compromissàries
1. Les candidatures de compromissaris i compromissàries per a l’elecció de representants del grup d’impositors i impositores es presentaran a la comissió electoral per la persona que encapçale cada llista, en el lloc i termini establits en el reglament electoral. Aquestes candidatures es realitzaran per circumscripcions electorals.
2. Junt amb cada candidatura haurà de figurar l’acceptació de les persones que hi figuren, així com la seua declaració de no formar part de cap altra candidatura, i de conéixer i complir tots els requisits legalment exigits per a accedir a la condició de conseller o consellera general representant del grup d’impositors i impositores. A aquest efecte, no podran formar part de les candidatures aquelles persones que hagen sigut elegides com a consellers o conselleres generals pel subgrup de grans impositors.
3. Si, segons el parer de la comissió electoral, una candidatura pateix alguna deficiència, la persona titular de la presidència d’aquella ho comunicarà a la persona que encapçale la llista, perquè, en el termini de dos dies, es procedisca a esmenar-la. En cas de no esmenar-se en el dit termini, quedarà anul·lada la candidatura.
4. La proclamació de candidatures de compromissaris i compromissàries per part de la comissió electoral podrà ser objecte d’impugnacions. Entre la data de resolució de les impugnacions en segona i definitiva instància, si és el cas, per part de l’assemblea general o la comissió delegada designada a aquest efecte, i la data de realització de l’elecció de consellers i conselleres generals en representació del grup d’impositors i impositores, hauran de transcórrer, almenys, dos dies.

Article 25. Elecció per compromissaris i compromissàries
L’elecció de consellers i conselleres generals, a realitzar per compromissaris i compromissàries, s’efectuarà per mitjà d’un acte únic, en el domicili social de la caixa d’estalvis, per mitjà de votació personal i secreta. No obstant això, la comissió electoral podrà sol·licitar a l’Institut Valencià de Finances la seua realització en llocs distints per raons justificades; en aquest cas, la corresponent autorització s’entendrà concedida si no es dicta una resolució expressa en el termini de tres dies des de la recepció de la sol·licitud.

Article 26. Designació de membres del subgrup de grans impositors

1. La representació del subgrup de grans impositors es determinarà per sorteig entre les persones que integren la llista de grans impositors de la caixa d’estalvis.
2. La llista de grans impositors estarà formada per aquelles persones que complisquen, almenys, els requisits establits en l’article 18.1, paràgrafs a i b, del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis i que tinguen una antiguitat superior a 2 anys en el moment de l’elecció, a més de tindre la consideració de gran impositor. Per cada circumscripció hi haurà una llista de grans impositors que hi figuraran en ordre decreixent en funció del volum dels depòsits mitjans mantinguts en els dos anys anteriors a l’últim dia del semestre natural anterior a l’inici del procés electoral. Cada impositor i impositora haurà de figurar una sola vegada en l’esmentada llista, amb independència del nombre de comptes de què siga titular.
Així mateix, haurà de donar-se publicitat de l’existència de l’esmentada llista en la pàgina web de la caixa, amb especificació del termini per a impugnar durant el qual els impositors i impositores podran formular reclamacions. Una vegada resoltes les reclamacions, s’elaborarà la llista definitiva de grans impositors.
3. L’elecció dels membres representants d’aquest subgrup es realitzarà per sorteig entre els impositors i impositores inclosos en la llista de cada circumscripció. L’acte del sorteig, davant de notari, haurà de ser anunciat amb una antelació mínima de tres dies en la pàgina web de la caixa d’estalvis. El reglament electoral determinarà el procediment que s’ha de seguir en l’esmentat sorteig. La caixa d’estalvis notificarà als impositors i impositores elegits la seua designació, i s’entendrà que l’accepten si no renuncien de forma expressa.
4. Als efectes del que disposa aquest article, tindrà la consideració de gran impositor o impositora aquella persona que mantinga un saldo mitjà en comptes superiors en quatre vegades el saldo mitjà dels depòsits de clients de la circumscripció electoral corresponent. Per al càlcul dels saldos mitjans, es consideraran els saldos mantinguts durant els dos anys anteriors a l’últim dia del semestre natural anterior a l’inici del procés electoral, en els comptes a la vista, d’estalvi i a termini de cada impositor o impositora. El reglament electoral, en el cas de comptes amb diversos titulars, haurà d’establir el procediment d’atribució de saldos.


Secció 4a
Representants del grup de corporacions municipals

Article 27. Procediment de designació
Les persones membres de l’assemblea general que siguen representants del grup de corporacions municipals seran designades, atenent criteris de territorialitat, directament per les mateixes corporacions, segons les seues normes internes de funcionament, de forma proporcional a la importància numèrica dels grups municipals integrants de cada una d’elles.

Article 28. Circumscripcions electorals
Per a la determinació de les circumscripcions electorals corresponents al grup de corporacions municipals es tindrà en compte el que estableix l’article 11 d’aquest decret.
En cada circumscripció electoral haurà d’existir un volum de depòsits igual o superior al quocient de dividir el total de depòsits de la clientela de la caixa d’estalvis pel nombre de consellers i conselleres generals d’aquest grup de representació.

Article 29. Assignació per circumscripció i municipi
Per a l’assignació de representants a les distintes circumscripcions i municipis s’observaran les regles següents:
1. Per a l’obtenció del nombre de consellers i conselleres generals, per circumscripció electoral, es prendrà, en primer lloc, el nombre total de representants a elegir per aquest grup i es dividirà pel volum de depòsits de la clientela de la caixa d’estalvis. El quocient obtingut es multiplicarà pel volum de depòsits de la clientela captats en cada circumscripció, prenent com a resultat la part sencera amb dos decimals. A cada circumscripció s’adjudicarà, en principi, un nombre de consellers i conselleres generals igual a la part sencera.
Per a completar l’assignació, s’ordenaran les circumscripcions electorals segons el criteri descendent de la part decimal i, en cas d’igualtat, es prendrà la circumscripció amb major volum de depòsits.
2. Obtingut el nombre de consellers i conselleres generals corresponents a cada circumscripció, es procedirà a assignar aqueix nombre per municipis. A aquest efecte, es dividirà el nombre de consellers i conselleres generals que haja correspost a cada circumscripció electoral pel volum de depòsits de la clientela captats en cada una d’elles. El quocient obtingut es multiplicarà pel volum de depòsits de cada municipi, i es procedirà a adjudicar a cada un d’ells un nombre de consellers i conselleres generals igual a la part sencera de la xifra obtinguda.

Per a completar l’assignació, el nombre de consellers i conselleres de cada circumscripció que no haja sigut assignat pel procediment anterior, s’adjudicarà, d’un en un per ordre de torn, entre els municipis que no han obtingut representació. A aquest efecte, els municipis a què no se’ls haja assignat cap conseller o consellera figuraran per ordre decreixent del volum de depòsits de la clientela de cada un d’ells existent l’últim dia del semestre natural anterior a l’inici del procés electoral, i el torn anirà corrent en les successives renovacions parcials.


Article 30. Termini de comunicació de la designació
A fi de poder resoldre les possibles impugnacions, les corporacions municipals hauran de comunicar a la comissió electoral la designació dels seus representants en el termini que determine el calendari electoral, que no excedirà de tres mesos des de l’inici del procés electoral.Secció 5a
Representants del grup de persones o entitats fundadores

Article 31. Procediment de designació
1. Els consellers i conselleres generals representants de les persones o entitats fundadores, així com els seus suplents, seran nomenats directament per aquestes d’acord amb les seues normes internes de funcionament.
2. Es consideraran persones o entitats fundadores de les caixes d’estalvis les que així estiguen identificades en els seus estatuts.


Secció 6a
Representants del grup de personal

Article 32. Procediment d’elecció, requisits i termini de comunicació

1. Les persones membres de l’assemblea general que siguen representants del grup de personal de la caixa d’estalvis seran elegides, per mitjà de sistema proporcional, per qui exercisquen la seua representació legal, entre el personal fix en plantilla que tinga, com a mínim, una antiguitat de dos anys a la data d’inici del procés electoral. No obstant això, també podran elegir-se, directament, per la plantilla, si així es determina en els estatuts de la caixa.
2. A fi de resoldre les possibles impugnacions, l’elecció dels representants del personal haurà de ser comunicada a la comissió electoral en el termini que determine el calendari electoral, que no excedirà de tres mesos des de l’inici del procés electoral.


Secció 7a
Representants del grup d’altres entitats representatives d’interessos col·lectius

Article 33. Procediment de designació
1. Els consellers i conselleres generals representants del grup d’altres entitats representatives d’interessos col·lectius, així com els seus suplents, seran nomenats per aquestes d’acord amb les seues normes internes de funcionament.
2. Els estatuts de la caixa d’estalvis determinaran la relació d’entitats amb dret a designar consellers i conselleres generals, o establiran un procediment que permeta determinar, per mitjà d’un sistema rotatori, aquestes entitats en cada procés electoral.

Article 34. Termini de comunicació
A fi de poder resoldre les possibles impugnacions, les altres entitats representatives d’interessos col·lectius hauran de comunicar a la comissió electoral la designació dels seus representants en el termini que determine el calendari electoral, que no excedirà de tres mesos des de l’inici del procés electoral.


Secció 8a
Funcionament de l’assemblea general

Article 35. Ordre del dia
1. L’assemblea general ordinària haurà d’incloure, almenys, en l’ordre del dia l’aprovació, si és el cas, de la gestió del consell d’administració i els comptes anuals, així com l’aplicació dels excedents, el pressupost anual de l’obra social i la gestió i liquidació del pressupost corresponent a l’exercici anterior. Així mateix, l’esmentada assemblea haurà de definir les línies generals del pla d’actuació per a cada exercici.

2. En les assemblees generals només podran tractar-se els assumptes inclosos en l’ordre del dia, a excepció de qualsevol altre assumpte que, estant presents tots els consellers i conselleres generals, es decidisca tractar per unanimitat.
3. Quinze dies abans, com a mínim, de la realització de qualsevol assemblea general, quedarà depositada en el domicili social, a disposició dels consellers i conselleres generals, la documentació relativa als assumptes a tractar en la sessió.

Article 36. Convocatòria de l’assemblea general ordinària
1. L’assemblea general ordinària haurà de ser convocada per acord del consell d’administració, per mitjà d’anunci publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un lloc destacat de la pàgina web de la caixa d’estalvis, amb quinze dies, almenys, d’antelació a la seua realització. La convocatòria expressarà la data, el lloc, l’hora i l’ordre del dia, en què figuraran els assumptes a tractar, així com la data, el lloc i l’hora de reunió en segona convocatòria. Entre la primera i la segona convocatòria haurà de transcórrer, almenys, un termini d’una hora.

No obstant això, es podrà prescindir de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i establir la pàgina web corporativa de la caixa com l’únic mitjà de publicació, sempre que aquesta pàgina web haja sigut creada, inscrita i publicada en els termes que preveu el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

2. Els estatuts podran establir que, en substitució de la publicació en la pàgina web de la caixa a què es refereix l’apartat anterior, la convocatòria es realitze per qualsevol procediment de comunicació, individual i escrit, que assegure la recepció de l’anunci per tots els consellers i conselleres generals.
3. Entre l’acord del consell i la realització de l’assemblea general no podran transcórrer més de dos mesos.

Article 37. Convocatòria d’assemblea general extraordinària
1. L’assemblea general extraordinària serà convocada pel consell d’administració, per iniciativa pròpia, a petició de persones que tinguen un mínim d’un terç dels drets de vot en l’assemblea general, o a sol·licitud de la comissió de control. En els dos últims casos, l’acord del consell es prendrà dins del termini de set dies a partir de la presentació de la petició, la qual haurà d’expressar l’ordre del dia de la sessió.

2. Entre l’acord del consell d’administració i la realització de l’assemblea general extraordinària no podrà transcórrer més d’un mes de termini, excepte en el cas que l’assemblea siga convocada per iniciativa del consell d’administració, ja que en aquest cas el termini serà de dos mesos.
3. Els altres requisits de convocatòria seran els previstos per a l’assemblea general ordinària.

Article 38. Actes
Els acords adoptats en l’assemblea general es faran constar en un acta, que podrà ser aprovada al terme de la seua reunió per la mateixa assemblea general, o per la persona titular de la presidència i dos persones interventores designades per l’assemblea, en un termini màxim de quinze dies. Aquesta acta tindrà força executiva a partir de la data de la seua aprovació.


CAPÍTOL IV
Consell d’Administració

Secció 1a
Composició

Article 39. Nombre de membres
1. El nombre de membres del consell d’administració estarà en funció dels actius totals de la caixa d’estalvis. A aquest efecte, es fixa l’escala següent:

Actius totals
(milions d’euros) Nombre de
membres
Fins a 5.000 5 – 10
Més de 5.000 7 – 122. En el cas que es produïsca una variació dels actius totals que implique una modificació del nombre de vocals del consell d’administració segons l’escala establida en l’apartat anterior, l’ajust corresponent es realitzarà en la renovació parcial dels òrgans de govern que s’efectue després de la mencionada variació.


Secció 2a
Procediment i condicions per a l’elecció de vocals

Article 40. Condicions d’accés
A fi de permetre la renovació parcial a parts iguals, en cada procés electoral només podran ser persones candidates a vocals del consell d’administració els consellers i conselleres generals que s’incorporen a l’assemblea general en el mateix procés. S’exceptua d’aquesta limitació l’accés al consell de les persones candidates a ser vocals independents.

Article 41. Elecció de vocals
En l’assemblea general en què s’incorporen els nous consellers i conselleres generals es procedirà a l’elecció de les persones que hagen de formar part del consell d’administració.
Secció 3a
Funcionament

Article 42. Periodicitat de les reunions
El consell d’administració es reunirà tantes vegades com siga necessari per a l’exercici de les seues funcions. En tot cas, es reunirà amb la periodicitat mínima que establisquen els estatuts.

Article 43. Convocatòria
1. La convocatòria i la presidència de les reunions del consell d’administració correspon a la persona titular de la presidència i, a falta o en absència d’aquesta, a les que exercisquen les vicepresidències per l’ordre de substitució que s’establisca en els estatuts; a falta o en absència d’aquestes últimes, correspondrà a la persona que siga vocal de més edat.
2. La persona titular de la presidència, o qui exercisca les seues funcions, està obligada a convocar amb caràcter extraordinari el consell d’administració a petició d’almenys un terç dels seus membres. La petició de realització del consell ha de contindre, per a ser atesa, l’ordre del dia de la convocatòria.
3. La convocatòria ha de ser cursada en condicions que permeten assegurar la seua recepció per tots els seus membres amb dos dies d’antelació, com a mínim, a la realització de la sessió. No obstant això, els estatuts podran preveure un termini inferior per a situacions excepcionals.
4. Només podran ser tractats en la sessió del consell d’administració els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria, a excepció d’aquells que, estant presents tots els seus membres, es decidisca tractar per unanimitat.

Article 44. Validesa de les reunions
Perquè es constituïsca vàlidament el consell d’administració serà necessària l’assistència a la reunió de la majoria dels seus membres, excepte els supòsits en què els estatuts exigisquen una assistència major.

Article 45. Actes
Els acords adoptats pel consell d’administració, per les comissions constituïdes al seu si, així com per les seues comissions delegades, si n’hi ha, es faran constar en un acta, la còpia de les quals degudament diligenciada es traslladarà la persona que exercisca la presidència de la comissió de control en un termini màxim de 10 dies des de la realització de la sessió corresponent.


Secció 4a
Presidència executiva

Article 46. Presidència executiva
1. L’assemblea general, a proposta del consell d’administració, podrà atribuir funcions executives a la persona titular de la presidència de la caixa, amb el vot favorable d’almenys la majoria absoluta de les persones membres concurrents. Es requerirà, a més, l’assistència d’un nombre de membres que representen la majoria dels drets de vot. Aquestes funcions executives hauran de detallar-se en els estatuts i fixar-se per un període determinat que, en tot cas, no serà superior a la duració del seu mandat. A més, per a l’atribució de funcions executives a la presidència de la caixa, s’hauran de complir les condicions següents:
a) Que la gestió i administració de la caixa d’estalvis faça convenient aquesta atribució de funcions. Amb aquest fi, haurà de presentar-se per a la seua autorització per l’Institut Valencià de Finances la corresponent proposta, que haurà d’estar suficientment justificada, a la qual s’adjuntarà la distribució de funcions entre la presidència i la direcció general, així com la corresponent proposta de modificació d’estatuts. La sol·licitud d’autorització haurà de ser resolta en el termini de màxim de dos mesos des de la seua recepció en l’Institut Valencià de Finances, o des del moment que es complete la documentació exigida. Quan en el procediment no s’haja notificat la resolució en l’esmentat termini, s’entendrà autoritzada la sol·licitud.
b) Que tinga la capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per al desenvolupament de les funcions assignades.
2. En el cas que s’atribuïsquen funcions executives a la persona titular de la presidència de la caixa, se li podrà assignar una retribució, que requerirà l’informe de la comissió de retribucions i nomenaments. Totes les retribucions econòmiques a percebre pel titular de la presidència executiva, tinguen caràcter fix o variable, seran aprovades per l’assemblea general de la caixa.
3. L’exercici de funcions executives per la persona titular de la presidència requerirà dedicació exclusiva i serà, per tant, incompatible amb qualsevol activitat retribuïda, tant de caràcter públic com privat, excepte l’administració del propi patrimoni i aquelles activitats que exercisca en representació de la caixa. En aquest últim cas, els ingressos que obtinga, diferents de dietes d’assistència a consells d’administració o altres compensacions amb idèntica finalitat, hauran de cedir-se a la caixa pel compte de la qual realitza l’esmentada activitat o representació, o deduir-se de la retribució percebuda en la caixa; no obstant això, l’import de les esmentades dietes d’assistència que excedisquen del fixat per l’assemblea de la caixa per a l’assistència al seu propi consell d’administració, haurà de cedir-se, així mateix, a la caixa.


CAPÍTOL V
Comissió de control

Secció 1a
Composició

Article 47. Nombre de membres
1. El nombre de membres de la comissió de control estarà en funció dels actius totals de la caixa d’estalvis. A aquest efecte, es fixa l’escala següent:

Actius totals
(milions d’euros) Nombre de membres
Fins a 5.000 3 – 5
Més de 5.000 5 – 72. En el cas que es produïsca una variació dels actius totals que implique una modificació del nombre de membres de la comissió de control, segons l’escala establida en l’apartat anterior, l’ajust corresponent es realitzarà en la renovació parcial dels òrgans de govern que s’efectue després de la mencionada variació.


Secció 2a
Procediment i condicions per a l’elecció de vocals

Article 48. Condicions d’accés
A fi de permetre la renovació parcial a parts iguals, en cada procés electoral només podran ser persones candidates a vocals de la comissió de control els consellers i conselleres generals que s’incorporen a l’assemblea general en el mateix procés. S’exceptua d’aquesta limitació l’accés a la comissió de les persones candidates a ser vocals independents.

Article 49. Elecció de vocals
En l’assemblea general en què s’incorporen els nous consellers i conselleres generals es procedirà a l’elecció de les persones que hagen de formar part de la comissió de control.


Secció 3a
Funcionament

Article 50. Convocatòria, quòrum d’assistència i actes
Les matèries relatives a la convocatòria de la comissió de control, validesa de les reunions i actes, es regiran per allò que s’ha establit per al consell d’administració en els articles 43 a 45 del present decret.


Secció 4a
Informes

Article 51. Informe sobre gestió econòmica
1. La comissió de control, d’acord amb el que preveu el paràgraf a de l’article 42.1 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, enviarà semestralment a l’Institut Valencià de Finances un informe on es faran constar les actuacions realitzades per ella des de la data de remissió de l’anterior informe.
En aquest informe s’indicarà el nombre de sessions realitzades, assumptes tractats en cada una d’elles, iniciativa de la convocatòria i informes sol·licitats. Es farà constar si la gestió del consell d’administració compleix les línies generals d’actuació aprovades per l’assemblea, o les desviacions que s’hagen produït, així com qualsevol assumpte respecte a la gestió econòmica i financera que, per la seua transcendència, haja sigut tractat per la comissió. Així mateix, es realitzarà una menció expressa de les condicions de contractació del titular de la direcció general o assimilat, i de les altres persones que assumisquen funcions de control intern i els que ocupen llocs clau per al desenvolupament diari de l’activitat de la caixa, així com de les retribucions assignades a la persona titular de la presidència amb funcions executives, si és el cas. En relació amb això, s’informarà, a més, sobre la validació, per part de la comissió de retribucions i nomenaments, d’aquestes retribucions en el marc de la política general de dietes i retribucions de la caixa.

2. Als efectes del que estableix l’apartat anterior, la comissió de control haurà de ser informada trimestralment pel consell d’administració en relació amb el compliment de les línies generals d’actuació aprovades per l’assemblea, així com dels informes emesos en l’exercici de les seues funcions per la comissió de retribucions i nomenaments, sense perjudici de la seua facultat de sol·licitar del consell d’administració i del director general els antecedents i informació que crega necessaris.


Article 52. Informe sobre la proposta de suspensió de l’eficàcia dels acords del consell d’administració
Rebudes les actes del consell d’administració, la comissió de control tindrà un termini màxim de 15 dies per a requerir al consell la convocatòria de l’assemblea general extraordinària, als efectes del que disposa el paràgraf e de l’article 42.1 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis. Simultàniament a l’esmentat requeriment de convocatòria d’assemblea, la comissió de control haurà d’informar l’Institut Valencià de Finances sobre la seua proposta.


CAPÍTOL VI
Direcció general

Article 53. Ratificació per l’assemblea
L’assemblea general es reunirà en el termini d’un mes a partir de l’acord del consell d’administració per a ratificar, si és el cas, el nomenament, junt amb les condicions de contractació, de la persona titular de la direcció general de la caixa, així com la seua revocació.

Article 54. Retribució
L’exercici del càrrec de titular de la direcció general requereix dedicació exclusiva i serà, per tant, incompatible amb qualsevol activitat retribuïda tant de caràcter públic com privat, excepte l’administració del propi patrimoni i aquelles activitats que exercisca en representació de la caixa. En aquest últim cas, els ingressos que obtinga, diferents de dietes d’assistència a consells d’administració o semblants, hauran de cedir-se a la caixa pel compte de la qual realitza l’esmentada activitat o representació, o deduir-se de la retribució percebuda en la caixa; no obstant això, l’import de les esmentades dietes d’assistència que excedisquen del fixat per l’assemblea de la caixa per a l’assistència al seu propi consell d’administració, haurà de cedir-se, així mateix, a la caixa.

Article 55. Substitució i jubilació
Els estatuts fixaran l’edat màxima de jubilació de la persona titular de la direcció general de la caixa, a més de preveure la seua substitució en els supòsits d’absència, malaltia i vacant.
CAPÍTOL VII
Informació a remetre i operacions amb alts càrrecs

Article 56. Remissió d’informació al Registre d’alts càrrecs de caixes d’estalvis
La persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda determinarà la informació, així com el procediment, els terminis i la resta de formalitats, que les caixes d’estalvis han de comunicar quant als seus alts càrrecs, als efectes de la seua inscripció i constància en el Registre d’alts càrrecs de caixes d’estalvis.

Article 57. Operacions de crèdit i transmissió de béns i valors
1. Sense perjudici de les competències atribuïdes al Banc d’Espanya, les operacions de crèdit dinerari o de firma, així com les transmissions de qualsevol bé o valor entre les caixes d’estalvis i els seus alts càrrecs o persones físiques o jurídiques vinculades, hauran de comptar amb l’autorització administrativa prèvia de l’Institut Valencià de Finances. La documentació a presentar junt amb la sol·licitud d’autorització, així com el procediment i la forma de concessió, es determinarà per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.
2. La sol·licitud d’autorització haurà de ser resolta en el termini màxim d’un mes des de la seua recepció en l’Institut Valencià de Finances o des del moment que es complete la documentació exigida. Quan en el procediment no s’haja notificat la resolució en l’esmentat termini, s’entendrà autoritzada la sol·licitud.


TÍTOL II
De l’obra social

CAPÍTOL I
De l’obra social de les caixes d’estalvis

Article 58. Finalitat
El fons de l’obra social tindrà com a finalitat el finançament d’actuacions en els camps de la sanitat, la investigació, l’ensenyament, la cultura, els serveis d’assistència social, el foment de l’habitatge social, la promoció de la inclusió financera dels col·lectius socials més desfavorits, el foment de l’educació financera o altres que tinguen caràcter social.

Article 59. Àmbit d’actuació
Els beneficis directes derivats de la realització d’obres socials per les caixes d’estalvis hauran d’estendre’s al seu àmbit d’actuació, procurant aconseguir una relació de proporcionalitat amb la distribució territorial dels depòsits de la clientela.

Article 60. Autorització administrativa
1. Correspon a l’Institut Valencià de Finances l’autorització dels acords adoptats per l’assemblea general relatius a la distribució de l’excedent obtingut i el pressupost anual per a l’obra social.

2. La sol·licitud d’autorització haurà de ser resolta en el termini d’un mes des de la seua recepció en l’Institut Valencià de Finances, o des del moment que es complete la documentació exigida. En tot cas, aquesta sol·licitud serà resolta dins dels tres mesos següents a la seua recepció. Quan en el procediment no s’haja notificat la resolució en l’esmentat termini, s’entendrà autoritzada la sol·licitud.

Article 61. Comissió d’obra social
1. Els estatuts socials de la caixa d’estalvis podran preveure la creació d’una comissió d’obra social.
2. La comissió d’obra social estarà formada per tres vocals del consell d’administració nomenats per l’assemblea general. A més, podrà formar part d’aquesta comissió una persona representant de la Generalitat, que serà designada per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, que assistirà a les seues reunions amb veu però sense vot.

Article 62. Obres socials pròpies
Es consideraran obres socials pròpies aquelles actuacions en què la inversió així com la gestió i l’administració siguen, exclusivament, a càrrec de la caixa d’estalvis, i el sosteniment de la qual siga suportat principalment per ella.

Article 63. Obres socials en col·laboració
1. Es consideraran obres socials en col·laboració les actuacions realitzades conjuntament amb altres institucions o persones físiques o jurídiques, per mitjà de l’aportació de béns o drets, la prestació de serveis o per mitjà de la realització per la caixa d’inversions o cessions d’immobilitzat.
2. En tota obra en col·laboració haurà d’existir un conveni entre les parts.

Article 64. Pressupost anual
La caixa d’estalvis formularà un pressupost anual de les obres socials que pretenga escometre en l’exercici. L’esmentat pressupost haurà de contindre, almenys, informació individualitzada de totes les obres pròpies i en col·laboració, tant noves com ja establides, amb especificació de la seua finalitat i de les corresponents dotacions per al seu manteniment, amb detall dels imports destinats a despeses fixes i activitats, així com a inversions en immobilitzat, si és el cas. Així mateix, expressarà, per cada obra establida, les xifres pressupostades i executades corresponents a l’exercici anterior, amb el mateix nivell de detall que per a les obres que es volen escometre en l’exercici.

Article 65. Modificacions pressupostàries
1. L’assemblea general que aprove el pressupost anual per a l’obra social podrà autoritzar el consell d’administració perquè, en l’execució de l’esmentat pressupost, puga redistribuir partides amb motiu de canvis en les previsions de valoració de les inversions o de les despeses de manteniment de les obres. En aquest cas, aquestes modificacions no podran excedir el 10 per cent del pressupost total.
2. La realització de qualsevol obra nova que no estiga inclosa en el pressupost anual requerirà l’aprovació prèvia de l’assemblea general, així com l’autorització de l’Institut Valencià de Finances. No obstant això, excepcionalment i per causes justificades, el consell d’administració podrà acordar sol·licitar l’autorització de l’Institut Valencià de Finances per a la realització d’obres noves o la reconversió de les existents per altres que no figuren en el pressupost, si bé aquesta autorització tindrà caràcter provisional i condicionada a la ratificació posterior de la primera assemblea general de la caixa que es realitze; l’import total d’aquestes obres no podrà superar, en cap cas, el 10 per cent del pressupost anual.
3. La sol·licitud d’autorització haurà de ser resolta en el termini de quinze dies des de la seua recepció en l’Institut Valencià de Finances, o des del moment que es complete la documentació exigida. Quan en el procediment no s’haja notificat la resolució en l’esmentat termini, s’entendrà autoritzada la sol·licitud.

Article 66. Execució provisional del pressupost
Durant el període que transcórrega entre l’inici de cada exercici econòmic i l’autorització administrativa del pressupost anual per a l’obra social, a concedir per l’Institut Valencià de Finances, la caixa d’estalvis podrà dur a terme despeses de manteniment en obres ja establides, sempre que no superen l’import de les realitzades en l’exercici anterior per a cada una d’elles. Quant a les inversions, només podran executar-se en l’esmentat període aquelles de caràcter plurianual que hagen sigut autoritzades en exercicis anteriors i les de caràcter extraordinari que resulten inajornables.

Article 67. Romanent
1. El fons de l’obra social es destinarà al finançament del pressupost anual de l’obra social. No obstant això, part d’aquest fons podrà quedar com a romanent en previsió que els excedents obtinguts en exercicis futurs no permeten atendre la completa realització de noves obres d’elevat import, o inclús el manteniment de les ja existents.

2. L’import de les dotacions anuals al romanent no podrà excedir el 50 per cent del pressupost de cada exercici. Així mateix, l’import total del romanent no podrà superar l’import de la mitjana dels tres últims anys del pressupost anual.


CAPÍTOL II
Fundacions

Article 68. Fundacions obra social
1. La gestió i administració de l’obra social podrà realitzar-se tant per la mateixa caixa d’estalvis com a través d’una fundació de l’obra social de la caixa d’estalvis o fundació obra social. En aquest últim cas, el pressupost anual, així com la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, es remetran a la caixa d’estalvis en l’obra social de la qual s’integre, per a coneixement de la seua assemblea general, la qual decidirà sobre la dotació que procedisca per al sosteniment de la fundació. L’esmentat pressupost s’integrarà, formant una unitat, amb l’elaborat per la mateixa caixa en relació amb l’activitat de l’obra social realitzada directament per aquesta.
2. La fundació obra social creada per una caixa d’estalvis que s’haja dissolt o transformat en fundació ordinària o bancària haurà de remetre a l’Institut Valencià de Finances, en el termini de 15 dies des de la seua aprovació pel patronat, el pla estratègic, el pla d’actuació i el pressupost anual, així com la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici anterior, amb el detall individualitzat de les actuacions classificades segons la destinació final dels fons emprats.

Article 69. Fundacions sorgides per transformació de caixes d’estalvis
Sense perjudici de la normativa bàsica de l’Estat aplicable a les fundacions bancàries, tant a aquestes com a les fundacions ordinàries sorgides per transformació d’una caixa d’estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana, l’àmbit d’actuació principal de la qual siga el d’aquesta comunitat autònoma, hauran de remetre, a l’Institut Valencià de Finances, en el termini de 15 dies des de la seua aprovació pel patronat, el pla estratègic, el pla d’actuació i el pressupost anual, així com la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici anterior, amb el detall individualitzat de les actuacions classificades segons la destinació final dels fons emprats.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Còmput de dies
En tots els còmputs de dies a què es refereix aquest decret, aquests s’entendran hàbils, si no s’especifica el contrari.

Segona. Actualització de quanties monetàries
Les quanties monetàries previstes en els articles 18, 21, 39 i 47 del present decret podran ser revisades, mitjançant una ordre, per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

Tercera. Reglament electoral
Totes les referències que en el present decret es realitzen al reglament electoral de la caixa d’estalvis han d’entendre’s fetes al reglament del procediment regulador del sistema de designacions i eleccions dels membres dels òrgans de govern de la caixa d’estalvis.


Quarta. Inversions de caràcter estratègic i estable
Als efectes del que preveu l’article 47 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, s’entendrà com estratègica l’adquisició o venda de qualsevol participació significativa de qualsevol societat cotitzada o la participació en projectes empresarials que impliquen per a la caixa la participació en la gestió o en òrgans de govern d’altres entitats. Així mateix, s’entendran com a inversions estables aquelles respecte de les quals s’estime que es mantindran durant almenys cinc anys.


Quinta. Clàusula de no increment de la despesa pública
L’aplicació i el desplegament d’aquest decret no podrà suposar un increment de despesa en el pressupost consolidat de la Generalitat.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Adaptació d’estatuts i reglament electoral
1. En el termini màxim de tres mesos comptadors des de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del present decret, les caixes d’estalvis hauran de procedir a l’adaptació dels seus estatuts socials i reglament electoral al que disposa el Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis i el present decret.
2. Una vegada aprovada la modificació dels esmentats textos per l’assemblea general, s’elevarà, en el termini d’un mes, a l’Institut Valencià de Finances, en sol·licitud de la preceptiva autorització administrativa.
3. La sol·licitud d’autorització haurà de ser resolta en el termini d’un mes des de la seua recepció en l’Institut Valencià de Finances, o des del moment que es complete la documentació exigida. En tot cas, aquesta sol·licitud serà resolta dins dels tres mesos següents a la seua recepció. Quan en el procediment no s’haja notificat la resolució en l’esmentat termini, s’entendrà autoritzada la sol·licitud.

Segona. Adaptació dels òrgans de govern
1. Una vegada autoritzats els estatuts i el reglament electoral, la caixa d’estalvis haurà d’iniciar el procés electoral conduent a la configuració de la nova assemblea general, en el termini de tres mesos. A aquest efecte, en l’esmentat procés electoral cessaran en l’exercici de les seues funcions els membres dels òrgans de govern de la caixa d’estalvis elegits en el procés electoral finalitzat en 2010.
El nombre de representants de cada un dels grups de representació que integraran l’assemblea general de la caixa d’estalvis haurà de quedar determinat de tal forma que s’ajuste als nous percentatges de participació establits en l’article 24 del Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, i permeta, al mateix temps, la renovació parcial a parts iguals, en tots els grups, en successius processos electorals. Així mateix, la composició del consell d’administració i de les seues comissions, així com de la comissió de control, haurà de permetre l’esmentada renovació a parts iguals. A aquest efecte, en els casos en què siga necessari, es determinarà per sorteig qui veuran acurtada la duració de mandat.

2. Fins que no s’haja produït l’adaptació de l’assemblea general al que preveu el Text Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis i el present decret, el govern, representació i administració de la caixa d’estalvis seguiran atribuïts els seus òrgans de govern en la seua composició actual.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
A l’entrada en vigor del present decret, queden derogades totes les normes del mateix rang o d’un rang inferior en allò que contradiga o s’opose al que s’hi ha disposat i, en particular, les disposicions següents:
– Decret 81/1990, de 28 de maig, del Consell, de desplegament de la Llei 1/1990, de 22 de febrer, de la Generalitat, sobre Caixes d’Estalvis, en matèria d’òrgans de govern.
– Decret 13/1991, de 21 de gener, del Consell, pel qual es regula la Federació Valenciana de Caixes d’Estalvis.
– Decret 215/1993, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula l’obra benefico social de les caixes d’estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana.
– Decret 14/1994, de 25 de gener, del Consell, pel qual es modifica el Decret 81/1990, de 28 de maig, sobre òrgans de govern de caixes d’estalvis.
– Decret 212/1997, de 23 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei sobre Caixes d’Estalvis.
– Decret 63/2003, de 3 de juny, del Consell, de modificació parcial del Decret 81/1990, de 28 de maig, sobre òrgans de govern de caixes d’estalvis.
– Decret 86/2004, de 28 de maig, del Consell, de modificació parcial de la regulació de les Caixes d’Estalvis en matèria d’òrgans de govern i del Defensor del Client.
– Decret 54/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 81/1990, de 28 de maig, del Consell, sobre òrgans de govern de caixes d’estalvis.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda per a dictar les normes complementàries que siguen necessàries per a l’aplicació d’aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 29 d’abril de 2016

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,
VICENT SOLER I MARCO

linea