diari

ACORD de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat en relació amb la Llei de la Comunitat Valenciana 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. [2011/2245]

(DOGV núm. 6480 de 15.03.2011) Ref. Base de dades 003274/2011

ACORD de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat en relació amb la Llei de la Comunitat Valenciana 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. [2011/2245]
La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en la reunió celebrada el dia 11 de febrer de 2011, ha adoptat l'Acord següent:
1. De conformitat amb les negociacions prèvies mantingudes pel grup de treball constituït en compliment del que preveu l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, de data 22 de setembre de 2010, per a l'estudi i proposta de solució de discrepàncies competencials manifestades en relació amb els articles 86.3 i 104.2 de la Llei de la Comunitat Valenciana 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, ambdues parts consideren resoltes les discrepàncies, per la qual cosa la comunitat autònoma es compromet a promoure la modificació d'estos preceptes de la Llei 8/2010, amb les redaccions següents:
«Article 86.3. En cas d'impagament de les aportacions dels municipis aprovats per l'òrgan plenari de l'entitat local, podrà ser descomptada dels lliuraments que li corresponga fer a la Generalitat a favor d'eixos municipis, d'acord amb el procediment establit en les normes corresponents i, en tot cas, amb càrrec a recursos econòmic procedents de fons de la Generalitat» i
«Article 104.2. En les mancomunitats amb secretaria de classe tercera la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació podrà ser atribuïda a funcionari o funcionària de la mancomunitat o dels ajuntaments integrants en els termes establits en l'article anterior».
2. Comunicar este Acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l'article 33.2 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, i inserir el present Acord en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Madrid, 11 de febrer de 2011
El vicepresident tercer i ministre de Política
Territorial i Administració Pública
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
El vicepresident primer i conseller d'Indústria,
Comerç i Innovació
VICENTE RAMBLA MOMPLET

linea