diari

ORDE 4/2012, de 7 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea el Sistema d'Informació de Malalties Rares de la Comunitat Valenciana. [2012/3283]

(DOGV núm. 6748 de 04.04.2012) Ref. Base de dades 003421/2012

ORDE 4/2012, de 7 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea el Sistema d'Informació de Malalties Rares de la Comunitat Valenciana. [2012/3283]
Preàmbul

Disposar de sistemes que garantisquen l'obtenció d'una informació vàlida, suficient i contrastada constituïx el fonament d'una política pública eficaç, eficient i avaluable en matèria de salut pública. Esta informació contribuïx notablement a una millor adequació de les activitats de prevenció de la malaltia i promoció de la salut, i és la base de les activitats de planificació i gestió en l'àmbit sanitari.
Un dels camps on les carències en el terreny informatiu són més evidents és en de les malalties rares. Les malalties rares, també anomenades poc comunes, d'escassa freqüència o minoritàries, es definixen, d'acord amb el criteri acceptat en la Unió Europea, com aquelles que afecten menys de cinc persones per cada deu mil. A pesar de tractar-se de malalties poc freqüents de forma aïllada, en el seu conjunt afecten un percentatge de població superior al 5%. La carència d'informació sobre estes malalties dificulta la seua visibilitat i les possibilitats de detecció i acció terapèutica i preventiva, i fa més difícil la situació d'estos malalts i dels seus familiars i dels qui els envolten.
El Pla de Salut Pública de la Unió Europea preveu les malalties rares com a objectiu prioritari de les seues accions i dedica atenció específica a millorar el coneixement i facilitar l'accés a la informació sobre estes malalties. La Comunicació COM (2008) 679 final de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions sobre les malalties rares establix l'estratègia comunitària en este camp, en la qual s'inclou com un dels punts fonamentals millorar el reconeixement i visibilitat de les malalties rares. I la Recomanació del Consell de 8 de juny de 2009 relativa a una acció en l'àmbit de les malalties rares (2009/C 151/02), publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea, de 3 de juliol de 2009, recomana als estats membres que es garantisca que les malalties rares tinguen una codificació i traçabilitat apropiades en tots els sistemes d'informació sanitaris, per a afavorir un reconeixement adequat de les dites malalties en els sistemes nacionals d'assistència sanitària i de reembossament basat en la Classificació Internacional de Malalties dins del respecte dels procediments nacionals.

A Espanya s'ha establit l'Estratègia en Malalties Rares del Sistema Nacional de Salut, aprovada pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut el 3 de juny de 2009. Dins d'esta, la línia estratègica 1 és la dedicada a «Informació sobre malalties rares» i és el seu objectiu millorar la informació disponible sobre malalties rares i els recursos disponibles per a la seua atenció, que permeta donar resposta a les necessitats plantejades per pacients, professionals sanitaris, investigadors i responsables de les administracions sanitàries i de servicis socials.

La Conselleria de Sanitat ha actuat en l'àmbit de la informació sobre malalties rares des de fa alguns anys i fruit d'això, després de l'aprovació de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana i la creació del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP), ha sigut la instauració de l'Àrea d'Investigació sobre Malalties Rares en el CSISP que té entre les seues línies la de la promoció de la investigació i el coneixement de la distribució i situació real de les malalties rares i les seues conseqüències en la població.

És en esta línia on s'emmarca la present orde, ja que com a suport informatiu de les activitats de planificació, gestió i prevenció en el terreny de les malalties rares es considera que els registres són ferramentes de gran valor. L'existència de registres semblants en altres mitjans demostra la seua utilitat en malalties de baixa freqüència donada la dispersió de la informació.
Per això, i d'acord amb el Decret 111/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i es modifica el Decret 25/2005, de 4 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els estatuts reguladors de l'Agència Valenciana de Salut (DOCV núm. 6602) en què correspon a la Direcció General d'Investigació i Salut Pública les funcions de gestionar, coordinar i avaluar els registres d'interés en salut pública i amb el Decret 16/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià, pel qual es crea la Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública (DOCV núm. 2927) en el qual s'establix que a la Direcció General de Salut Pública correspon el disseny i l'establiment de programes específics de vigilància davant de problemes de salut concrets, així com la realització d'estudis epidemiològics i, finalment, d'acord amb el Decret 15/2010, de 15 de gener, del Consell (DOCV núm. 6187), pel qual es regula el Sistema d'Informació en Salut Pública (SISP) com a marc integrador de tots els subsistemes d'informació sanitària d'interés per a la salut pública de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENE

Article 1. Creació del Sistema d'Informació
Es crea el Sistema d'Informació de Malalties Rares de la Comunitat Valenciana (SIER-CV) que s'integra dins de la Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública la qual forma part del Sistema d'Informació en Salut Pública arreplegat en l'article 64 de la Llei 4/2005, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Objecte
El SIER-CV té com a objecte cobrir les necessitats d'informació epidemiològica sobre malalties rares, incloent-hi les anomalies congènites, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, proporcionar informació de validesa contrastada sobre la incidència i prevalença d'estes, afavorir l'anàlisi dels factors associats, proveir indicadors que possibiliten la comparació de la situació a la Comunitat Valenciana amb altres territoris i facilitar la informació necessària per a orientar l'elaboració i avaluació d'activitats de prevenció.

Article 3. Gestió del sistema
El SIER-CV serà gestionat pel Servici d'Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries de la Subdirecció General d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut dependent de la Direcció General d'Investigació i Salut Pública. L'Àrea d'Investigació de Malalties Rares del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP) col·laborarà en la gestió del SIER-CV en aquelles tasques que s'ajusten a les seues competències. Per a aconseguir una coordinació eficaç d'actuacions es constituirà una comissió de coordinació del SIER-CV entre la Direcció General d'Investigació i Salut Pública i el CSISP.

Article 4. Activitats
El SIER-CV desenrotlla les activitats següents:
1. Normalitzar la informació d'acord amb pautes homologades internacionalment.
2. Arreplegar, processar, integrar i analitzar la informació.
3. Avaluar el sistema.
4. Realitzar les publicacions periòdiques.
5. Comparar i avaluar la informació disponible.
6. Realitzar investigació sobre malalties rares.
7. Coordinar-se amb els servicis i unitats dependents de la Conselleria de Sanitat responsables de l'atenció a les malalties rares.

8. Coordinar-se amb altres institucions i associacions que desenrotllen la seua labor en l'àmbit de les malalties rares, per mitjà de la utilització de qualsevol dels instruments de participació previstos en la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
9. Col·laborar i coordinar-se, en les seues actuacions, amb altres sistemes d'informació i registres d'índole semblant ubicats fora de l'àmbit de la Comunitat Valenciana i, particularment, amb el registre nacional dependent de l'Institut d'Investigació de Malalties Rares de l'Institut de Salut Carles III.

Article 5. Obligacions dels professionals sanitaris
D'acord amb l'article 10 del Decret 16 /1997, pel qual es crea la Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública, els professionals sanitaris estan obligats a subministrar dades, facilitar informació i prestar col·laboració a les autoritats sanitàries o els seus agents amb la finalitat de desenrotllar i avaluar les mesures de salut pública tendents al control dels problemes de salut de la Comunitat Valenciana. Per això, tots els establiments sanitaris i centres que formen part de la Xarxa Sanitària Valenciana pública o privada desenrotllaran, en l'apartat concret de la informació sobre malalties rares, incloses en estes les anomalies congènites, les activitats següents:
1. Arreplegar dades de tots els casos de malalties rares i anomalies congènites que siguen atesos en el centre i comunicar-los al SIER-CV, segons el procediment establit pel dit sistema i atenent la definició de cas a notificar que es determine.
2. Col·laborar amb l'arreplega de casos en els aspectes de validació i comprovació.
3. Permetre l'accés del personal del SIER-CV, degudament identificat, a les unitats o servicis del centre que siga necessari per a l'arreplega d'informació en els aspectes que siga necessari.
4. Subministrar la informació que sobre la matèria els siga requerida pel SIER-CV de la Comunitat Valenciana, atendre les seues indicacions i facilitar les activitats que el mateix sistema necessite realitzar amb vista al seu bon funcionament.
Estes activitats s'efectuaran d'acord amb el que s'ha estipulat en l'article 66 de la Llei 4/2005, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana
El procediment d'obtenció de dades del SIER-CV s'efectuarà d'acord amb el que disposa l'article 7 del Decret 15/2010, pel qual es regula el Sistema d'Informació en Salut Pública.

Article 6. Seguiment del compliment
Competix a la persona que exercisca la direcció mèdica del centre sanitari el seguiment del compliment de les activitats previstes en l'article cinc de la present orde.

Article 7. Confidencialitat i protecció de dades
El SIER-CV garantirà la confidencialitat de la informació i assegurarà, a més, que el seu ús serà estrictament sanitari, d'acord amb el que establixen la Llei 14/1986, General de Sanitat, en l'article 10.3, i la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, en els articles 7 a 11.
Així mateix, el SIER-CV estarà obligat al compliment del que estipula l'article 66 de la Llei 4/2005, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, pel que fa a les dades de caràcter personal de manera que estes siguen únicament comunicades per a l'exercici de les atribucions mencionades en l'article quatre de la present orde, a fi del seu tractament posterior per a garantir la salut dels habitants de la Comunitat Valenciana, així com amb fins històrics, estadístics o científics en l'àmbit de la salut pública.

Article 8. Comissió de Seguiment i Control
Es crea una Comissió de Seguiment i Control del SIER-CV que s'encarregarà de vetlar pel compliment de totes aquelles activitats conduents a assegurar el bon funcionament del sistema. Esta comissió serà presidida per la persona titular de la Direcció General d'Investigació i Salut Pública o persona que delegue, i els seus integrants seran designats per la Conselleria de Sanitat entre aquelles persones pertanyents a institucions o organismes que exercisquen actuacions rellevants en l'àmbit de les malalties rares.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
La present orde entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 7 de març de 2012

El conseller de Sanitat,
LUIS EDUARDO ROSADO BRETÓN

linea