diari

LLEI 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana. [2011/3404]

(DOGV núm. 6487 de 24.03.2011) Ref. Base de dades 003581/2011

LLEI 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana. [2011/3404]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

La Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat, de l'Esport de la Comunitat Valenciana, ha cobert una etapa en la qual, per primera vegada, s'havia establit una regulació, estructura i organització de l'esport a la Comunitat Valenciana. Amb el temps s'ha manifestat, d'una banda, la carència del desplegament reglamentari d'aquesta i, d'una altra, el tractament donat a determinats aspectes organitzatius que no sempre han complit satisfactòriament amb les expectatives desitjades pels diversos sectors de l'esport valencià.
La Constitució Espanyola de 1978, la legislació estatal en matèria d'esport i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que, en l'article 49.1.28, atorga a la Generalitat competència exclusiva en matèria d'esports i oci, han dotat de competències a la Comunitat Valenciana, fent totalment necessària l'adaptació legal a un fenomen tan important com canviant com és l'esport i l'activitat física. La Carta Europea de l'Esport, en línia amb les tendències actuals en la pràctica esportiva, contempla l'esport amb amplitud, acollint en el seu conjunt «totes les activitats físiques amb finalitat d'expressió o millora de la condició física i psíquica, el desenvolupament de les relacions socials o l'èxit de resultats en competicions de tots els nivells».
De nou s'opta pel rang normatiu més elevat, en forma de llei, per a una nova etapa i una nova regulació de l'esport i de les seues moltes i variades manifestacions i activitats. La constant evolució del «fet o fenomen esportiu», com a una faceta de rellevància en l'educació, la cultura, la salut i el temps d'oci, en una societat moderna com la valenciana, obliga a una quasi constant adaptació de les normes i reglaments a noves filosofies i models, d'acord amb els interessos dels ciutadans. És necessari garantir el compliment de la Carta internacional de l'educació física i l'esport, que es va aprovar el 21 de novembre de 1978, a fi de posar el desenvolupament de l'educació física i l'esport al servei del progrés humà.
Una administració moderna, basada en models de qualitat i excel·lència en els serveis al ciutadà, requereix d'estructures, procediments, personal i mitjans adequats. L'objectiu d'acostar al màxim els serveis al ciutadà fa desitjable una evolució de les estructures administratives, a la recerca de l'agilitat i optimització dels recursos, mitjans i serveis disponibles. Amb aquest objecte es va crear el Consell Valencià de l'Esport, com a una entitat de dret públic i capacitat autònoma de gestió, amb estructura autonòmica i les seues corresponents delegacions territorials a nivell provincial en l'àmbit de la Generalitat. Per mitjà de la nova llei es dota a aquest d'importants eines de gestió, com l'Escola de l'Esport de la Generalitat i la Inspecció Esportiva, per a que es convertesquen en verdaders referents de formació, investigació i desenvolupament, així com del control i tutela d'infraestructures, activitats, competicions, gestió professional, esportistes i usuaris, i la resta de serveis que l'administració autonòmica qualifique com de caràcter esportiu.

Es fa necessari regular i ordenar les diferents competències públiques i privades en matèria d'esport i activitat física, establint els mecanismes necessaris per a unir i coordinar tots els esforços i accions dels diversos estaments cap a un objectiu general que pretén reflectir la normativa legal estatal i autonòmica: promocionar l'esport i l'activitat física, garantint el dret de tots els ciutadans al seu coneixement i pràctica, adaptant-la a les seues necessitats i expectatives en adequades condicions de salut, seguretat i higiene. Es regula el Consell Assessor de l'Esport, la finalitat del qual, entre altres, serà vetlar perquè els esforços i actuacions dels distints estaments vagen encaminats a la consecució dels objectius que amb caràcter general s'han fixat, de manera que la política esportiva de la Generalitat guanye en eficàcia amb la participació dels agents socials de l'esport.
Basant-se en els plantejaments previs, en el Consell Valencià de l'Esport confluiran totes aquelles competències relacionades amb l'esport i l'activitat física que, fins al moment, assumeixen altres administracions o òrgans de l'administració, i que afecten sectors com el turisme, la salut i la higiene, l'ecologia i el medi natural, l'ús de les instal·lacions esportives de centres docents, i s'ha d'establir mecanismes de coordinació i col·laboració precisos entre els organismes interessats, atesa la transversalitat d'aquesta llei.
El títol I estableix els principis rectors i línies generals d'actuació de la Generalitat en matèria esportiva.
En el títol II es delimiten les competències de les distintes administracions en matèria d'esport i activitat física, amb la inequívoca voluntat d'evitar interferències i superposició d'accions, afavorint l'adequada coordinació interinstitucional i disponibilitat de mitjans dirigits a la consecució d'objectius comuns. El Consell Valencià de l'Esport es configura com a l'òrgan principal de gestió de la política esportiva de la Generalitat, sent òrgans adscrits a aquest el Consell Assessor de l'Esport, com a expressió de participació i consulta social, el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, exponent de l'aplicació de la potestat disciplinària i de la resolució de conflictes, i la Junta de Mediació i Arbitratge Esportiu de la Comunitat Valenciana, estament que garanteix la mediació i l'arbitratge com a primer i principal mitjà de solució dels conflictes en l'àmbit de l'esport.

El títol III constitueix el punt de partida i la raó de ser d'aquesta llei. El ciutadà, com a verdader protagonista, tant com a subjecte principal de la pràctica esportiva, com en funcions d'organitzador, responsable o professional de l'activitat física, és el centre d'atenció i protecció de la present norma legal. Es presta especial atenció a la diversitat en la pràctica esportiva, en les seues diferents manifestacions i objectius, recollint la casuística particular de cada un d'aquests supòsits. Un ampli tractament de modalitats esportives reglades i d'activitats físiques que mereix tot un catàleg de mesures de protecció i suport als esportistes. Especial menció ha de fer-se de la Targeta de l'Esportista, com a document identificatiu de la condició d'esportista, i de la Carta de Drets de l'Esportista.
El títol IV regula, en concordança amb el títol anterior, l'esport i l'activitat física en tots els seus vessants, distingint la seua pràctica en les diferents etapes i categories de creixement i formació. En aquest títol es troba una de les novetats més ambicioses de la llei: l'Escola de l'Esport de la Generalitat, centre de referència en la formació tecnicoesportiva de la Comunitat Valenciana.
En la regulació de les entitats esportives, recollides en el títol V, encara que no hi ha grans novetats quant a les figures associatives, és en canvi molt necessària la seua adaptació a la normativa comunitària, concretament a la directiva europea de serveis, Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, i a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, de Lliure Accés a les Activitats de Servicis i el seu Exercici, que transposa a l'ordenament jurídic espanyol l'esmentada Directiva, a més de considerar-se convenient seguir, d'acord amb el règim associatiu establit en la legislació estatal i autonòmica, el sentit de simplificació i accessibilitat en els requisits per a la constitució d'associacions esportives.
Les instal·lacions esportives són l'objecte del títol VI de la llei. Dos són els pilars sobre els quals descansa aquest títol: el Pla director d'Instal·lacions Esportives, com a mitjà de planificació en la construcció d'instal·lacions adaptat a les necessitats actuals, i el Cens d'Instal·lacions Esportives, com a instrument de desenvolupament de la política del Consell Valencià de l'Esport en matèria d'instal·lacions. D'acord amb el sentit general d'aquesta llei, es proposen mesures de protecció a l'usuari d'instal·lacions esportives, l'eliminació de barreres arquitectòniques, les mesures higienicosanitàries, la seguretat en l'ús d'instal·lacions i equipaments esportius, les assegurances de responsabilitat civil, a més dels permisos i llicències d'obra, obertura i activitat, que són exigències de compliment obligatori. L'ús de les instal·lacions esportives de centres docents públics fora de l'horari escolar i la consideració del medi natural com a lloc accessible per a la pràctica esportiva són també importants reptes a tindre en compte.
Un dels instruments d'actuació de l'administració esportiva més necessaris i demandats per part de la societat esportiva en general és la inspecció esportiva, i la seua importància justifica el tractament destacat que s'hi dóna en el títol VII de la llei. Es concep com un mecanisme de control i exigència en el compliment de la normativa en matèria d'esport, i a través d'aquesta es garanteix la defensa i la protecció de tots els agents socials. Es pretén tutelar i protegir el ciutadà amb un servei tan necessari com reivindicat des de tots els estaments de l'esport. Esportistes, tècnics, entrenadors, responsables i organitzadors, professionals, usuaris d'instal·lacions d'ús públic, federacions i altres entitats esportives seran els beneficiaris directes d'aquest servei, que actuarà en col·laboració amb altres organismes i administracions competents.

Finalment, el títol VIII de la llei es dedica a la jurisdicció esportiva. Cal fer especial menció en aquest apartat al Tribunal de l'Esport i a la Junta de Mediació i Arbitratge Esportiu, sent aquest últim òrgan una altra de les novetats de la llei creat amb la pretensió de donar solució a conflictes esportius que no afecten estrictament la disciplina esportiva, bé a través de la mediació, bé a través de l'arbitratge.


TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d'actuació
La present llei té com a objectiu promocionar, coordinar i regular l'esport i l'activitat física en l'àmbit de les competències de la Generalitat.

Article 2. Principis rectors
Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, dins de les competències que tinguen, promocionaran, coordinaran i regularan l'esport i l'activitat física d'acord amb els principis rectors següents:
1. El dret de tots els ciutadans a practicar, conéixer i participar en l'esport i en l'activitat física en condicions d'igualtat i sense cap discriminació. La llibertat i la voluntarietat han de presidir qualsevol manifestació de caràcter esportiu, i s'hi ha d'eradicar tot tipus de discriminació.
2. L'especial atenció a la protecció de l'esportista.
3. La consideració de l'esport i de l'activitat física com a activitats socials d'interès públic que milloren la salut i augmenten la qualitat de vida i el benestar.
4. L'adaptació de l'esport i l'activitat física a les necessitats i expectatives dels ciutadans, atenent a la seua diversitat.
5. La consideració del fenomen esportiu com a manifestació cultural, amb especial referència als esports autòctons com a patrimoni dels valencians.
6. El reconeixement de la pràctica esportiva com a factor essencial per a la cura de la salut, per a l'augment de la qualitat de vida i del benestar social, per al desenvolupament integral de la persona i per al rendiment de beneficis de salut a totes les edats mitjançant les activitats físiques adients.
7. El reconeixement de l'esport i de l'activitat física com a valor educatiu que contribueix a la formació integral de xiquets i joves.
8. El reconeixement dels mèrits esportius de les persones i entitats vinculades a l'esport.
9. La consideració de l'esport com a fenomen social amb notable influència en sectors com l'educació, sanitat, medi ambient, ocupació, economia, turisme, benestar social i altres sectors relacionats.

10. L'optimització i complementarietat dels recursos públics i privats, amb especial atenció a la coordinació de les actuacions de les diferents administracions i entitats vinculades a l'esport.
11. El reconeixement, el foment i la regulació de l'associacionisme esportiu com a base fonamental de participació i integració de caràcter social i esportiu.
12. La garantia de la pràctica de l'esport i l'activitat física en condicions de seguretat i salut adequades, dins del respecte i la protecció mediambiental dels espais, del dret a l'accessibilitat, i garantint la supressió de les barreres arquitectòniques i l'aplicació dels plans sobre mobilitat sostenible.
13. La formació i investigació en l'esport i ciències relacionades amb aquest.
14. El dret a la resolució dels conflictes que puguen sorgir en les relacions esportives.
15. El foment i la protecció de l'ús de la denominació i dels símbols oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit esportiu.
16. La col·laboració entre el sector públic i el privat per a garantir la més àmplia oferta esportiva, tenint en compte els criteris establerts en esta llei.
La consideració de l'esport com a element d'integració social i d'ocupació del temps lliure.
17. El dret de tots els ciutadans i les ciutadanes a practicar, conèixer i participar en l'activitat física i l'esport, en igualtat de condicions. La llibertat i la voluntarietat han de presidir qualsevol manifestació de caràcter esportiu, en condicions d'igualtat, i s'hi ha d'eradicar tot tipus de discriminació.
18. La consideració de l'esport com a element d'integració social i d'ocupació del temps lliure.
Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana vetllaran pel manteniment d'aquests principis mitjançant les mesures adequades en l'ús d'instal·lacions, la convocatòria d'activitats i campanyes esportives.

Article 3. Línies generals d'actuació
La Generalitat desenvoluparà la seua política esportiva d'acord amb les següents línies generals d'actuació:
1. Establir mesures que garantisquen l'adequada protecció de l'esportista, en els diferents àmbits de la seua activitat.
2. Promocionar l'esport per a tots i diversificar les accions i programes esportius promoguts per les administracions públiques en consideració a tots els sectors i àmbits socials, creant hàbits de vida saludable i millorant la qualitat de vida, el benestar i les relacions socials i familiars.
3. Liderar, a través del Consell Valencià de l'Esport com a organisme de referència per a l'esport de la Comunitat Valenciana, la política esportiva de les administracions públiques, basada en models de qualitat i excel·lència i que supose un estímul per a la participació d'institucions i entitats amb competències en la matèria, així com de la iniciativa privada.
4. Establir i delimitar els nivells de competència de les administracions públiques i entitats, en allò referent a l'esport i a l'activitat física.
5. Protegir i difondre els esports i jocs autòctons, dins i fora de la Comunitat Valenciana com a manera de promocionar i mantenir les tradicions esportives valencianes.
6. Garantir la presència i difusió dels valors i símbols oficials de la Comunitat Valenciana en totes aquelles activitats i esdeveniments esportius en què participe l'administració autonòmica, amb especial atenció a les seleccions autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

7. Establir les mesures de col·laboració i coordinació amb les universitats de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de l'esport universitari i la investigació en les ciències de l'esport i l'activitat física.
8. Implantar i desenvolupar programes esportius en l'edat escolar, amb especial atenció a l'exercici d'activitats extraescolars de caràcter recreatiu o competitiu en els centres docents, com a garantia i mitjà de la formació integral dels joves.
9. Propiciar la complementarietat entre el sector públic i el privat, estimulant la iniciativa d'aquest últim, per a garantir la més àmplia oferta esportiva.
10. Fomentar el patrocini esportiu, impulsant el desenvolupament de mesures i beneficis que afavorisquen la participació del sector privat en el desenvolupament de l'esport.
11. Adoptar les mesures necessàries per a garantir la cooperació i col·laboració en matèria d'esport i activitat física, en relació amb l'educació, sanitat, medi ambient, ocupació, economia, turisme, benestar social i altres sectors.
12. Atendre preferentment al desenvolupament de programes i actuacions en col·laboració amb les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, a fi d'aconseguir de manera més eficaç i eficient aquells objectius inherents i comuns a ambdós organitzacions.
13. Tutelar a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, en defensa de les seues competències i exclusivitat, donant suport amb els mitjans precisos a la seua gestió com a entitats d'utilitat pública amb funcions delegades per l'administració.
14. Promoure mesures i programes que afavorisquen i faciliten la pràctica de l'esport de competició, amb atenció preferent als esportistes d'elit, facilitant la compatibilitat amb la seua activitat acadèmica i donant suport a la seua integració laboral.
15. Reconéixer i premiar les persones i entitats que s'hagen distingit en la pràctica, gestió i promoció de l'esport, per mitjà de la Medalla i la Placa de la Generalitat al Mèrit Esportiu i aquelles altres distincions que s'establisquen reglamentàriament.
16. Promoure mesures i programes de difusió del joc net i dels valors de l'esport i l'activitat física, davant d'actituds i accions violentes, mètodes fraudulents i consum de substàncies pernicioses.

17. Previndre i eradicar la violència, el racisme i la xenofòbia en la pràctica esportiva i en els espectacles esportius, així com les activitats o modalitats que impliquen la utilització o l'apologia d'aquestes.

18. Fomentar, protegir i regular l'associacionisme esportiu, com a part integrant del teixit social i estructura idònia per al desenvolupament de l'esport i l'activitat física a la Comunitat Valenciana.
19. Establir les mesures necessàries per a garantir la participació i la pràctica esportiva amb les degudes condicions de seguretat i respecte cap a les persones, les instal·lacions i l'entorn natural, exigint la titulació oficial corresponent que garantesca la capacitació dels professionals i la cobertura de riscos d'esportistes, organitzadors o titulars de les instal·lacions.
20. Exigir el compliment dels requisits de seguretat, formació i altres garanties, tant en la construcció com en l'obertura i funcionament de les instal·lacions esportives d'ús públic, així com el control higienicosanitari d'aquestes.
21. Establir mesures que perseguisquen l'intrusisme i la publicitat enganyosa en els diferents àmbits de l'esport.
22. Promoure la qualificació i regulació professional en l'esport i l'activitat física, establint les condicions adequades que afavorisquen l'actualització i formació permanent.
23. Propiciar el control de l'estat de salut i l'atenció mèdica dels ciutadans que practiquen esport i activitat física, preferentment als esportistes federats.
24. Promoure les condicions que afavorisquen el desenvolupament de la investigació en tècniques i ciències aplicades a l'esport i a l'activitat física.
25. Complementar la xarxa bàsica d'instal·lacions esportives, promovent la construcció d'instal·lacions públiques i privades.
26. Col·laborar, si és el cas, en la planificació i construcció de les instal·lacions esportives en els centres docents públics, en els quals primarà la utilització esportiva polivalent, que podrà quedar sotmesa a un règim d'usos compatibles amb la resta de la població.
27. Garantir el compliment de la normativa legal sobre l'eliminació de barreres arquitectòniques en les instal·lacions esportives, així com en les adaptacions d'aquestes i dels equipaments a les diverses capacitats dels ciutadans, i promoure accions que garantisquen l'accessibilitat d'usuaris i espectadors.
28. Atendre preferentment a l'esport i a l'activitat física dirigit als col·lectius amb especials necessitats de protecció.
29. Implantar la funció d'inspecció esportiva.
30. Fomentar i difondre les activitats nàutiques i els esports relacionats amb el mar, i els esports i les activitats a l'aire lliure propis del medi natural.
31. Elaborar els plans d'instal·lacions i equipaments esportius, d'acord amb el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius, sobre la base de la consecució d'un equilibri territorial més gran.
32. Fomentar l'esport i l'activitat física de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial i de tots aquells altres col·lectius que necessiten atenció especial.
33. Fomentar les accions per a la inclusió de les persones immigrants en les activitats esportives, des d'una perspectiva de respecte a la diversitat cultural, a fi de facilitar-ne la integració, el coneixement i el respecte mutu amb el seu entorn de convivència.

TÍTOL II
Organització administrativa

CAPÍTOL I
Estructura organitzativa de l'esport i de l'activitat física

Article 4. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana
1. Les competències en matèria d'esport i activitat física de les distintes administracions públiques de la Comunitat Valenciana s'exerciran sota els principis de col·laboració, coordinació i informació interinstitucional. A aquest efecte, s'establiran els mecanismes necessaris entre les diverses administracions a fi de racionalitzar i coordinar totes les accions i mitjans disponibles.
2. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana promouran l'esport i l'activitat física, prestant el seu suport tant a l'esport de competició degudament organitzat com a les activitats esportives lliures i espontànies.
3. Correspondrà a les administracions de la Comunitat Valenciana donar suport i promoure les accions encaminades al desenvolupament de l'esport i l'activitat física de les persones atenent a la seua diversitat.

Article 5. Competències de la Generalitat
1. La Generalitat ostenta totes les competències que en matèria d'esport li atribueix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i exerceix les funcions previstes per la present llei, així com la coordinació i cooperació amb altres administracions públiques.
2. L'òrgan de direcció i planificació de l'administració esportiva de la Generalitat serà la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'esport.
3. Les competències del Consell en matèria d'esport i activitat física són:
a) Ostentar la màxima representació oficial de l'esport de la Comunitat Valenciana.
b) Aprovar els plans generals de l'esport.
c) Establir els mecanismes i criteris de coordinació entre les distintes administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
d) Concedir les màximes distincions esportives de la Comunitat Valenciana.
e) Establir i regular l'ús d'emblemes, símbols i distintius oficials de la Comunitat Valenciana en activitats i manifestacions esportives.

f) Exercir la potestat sancionadora en matèria esportiva.
g) Dictar les disposicions reglamentàries de desplegament d'aquesta llei.
4. La conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'esport establirà les directrius generals de la política esportiva de la Generalitat.

Article 6. Competències de les diputacions provincials
Les diputacions provincials exerciran les competències que, en matèria d'esport, els són pròpies segons la legislació vigent, de conformitat amb les directrius de coordinació que establisca la Generalitat, i, en concret, les següents:
1. Assegurar en tot el territori provincial la prestació integral i adequada dels serveis esportius de competència municipal.
2. Fomentar la promoció de l'esport i l'activitat física en els municipis de la Comunitat Valenciana.
3. Participar en la coordinació de l'administració local amb l'autonòmica i l'estatal, en allò que s'ha referit a les seues competències en matèria d'esport, especialment en la construcció d'instal·lacions esportives i en la promoció de l'esport en edat escolar.

Article 7. Competències dels municipis
1. Els municipis exerceixen, bàsicament, les labors de promoció, planificació i gestió esportiva, en l'àmbit de les seues competències, propiciant la participació, la integració i la cohesió social.
2. Són competències municipals les següents:
a) Executar la legislació que l'administració autonòmica dicte a aquest efecte, sobre la promoció de l'esport i l'activitat física en el seu àmbit territorial.
b) Fomentar l'esport, en especial l'esport per a tots i l'esport en edat escolar.
c) Aprovar i executar els instruments de planejament urbanístic, en matèria d'instal·lacions i equipaments esportius.
d) Coordinar amb les autoritats educatives l'ús de les instal·lacions esportives municipals i dels centres docents públics, tant per a la impartició de l'educació física com per a la pràctica de l'esport i l'activitat física en horari extraescolar.
e) Construir, ampliar i millorar les instal·lacions esportives en el seu àmbit territorial, així com gestionar-les i mantindre en adequades condicions d'ús.
f) Aprovar la normativa reguladora de l'ús de les instal·lacions i equipaments esportius municipals, i promoure la plena utilització d'aquestes.
g) Autoritzar l'obertura d'instal·lacions i establiments esportius d'ús públic, així com controlar i supervisar l'adequació d'aquestes a la normativa vigent en matèries de la seua competència.
h) Elaborar i mantindre actualitzat el Cens d'Instal·lacions Esportives en el seu àmbit territorial.
i) Fomentar l'associacionisme esportiu, a l'empara de la normativa vigent.
j) Establir, per a la gestió de les seues competències en matèria d'esport, la seua pròpia estructura administrativa i dictar les disposicions reglamentàries adequades a la dita gestió.
k) L'organització de campionats d'àmbit local i d'esdeveniments esportius de caràcter extraordinari.
l) L'organització de conferències, seminaris o similars al seu municipi amb finalitat divulgativa.
m) Qualssevol altres competències que tinguen atribuïdes en virtut de la seua legislació específica.
3. Els municipis amb més de 5.000 habitants garantiran, per si mateix o mancomunadament, la prestació del servei públic esportiu municipal, que haurà d'incloure entre les seues prestacions, com a mínim, les següents:
a) Organització tècnica dirigida per titulats oficials en activitat física i esport.
b) Instal·lacions i equipaments esportius bàsics.
c) Programes de promoció esportiva, principalment dirigits a la població en edat escolar i a la població amb majors necessitats socials.

4. El Consell Valencià de l'Esport disposarà d'un cens de serveis esportius municipals a fi de conéixer la seua existència i programes, així com, si és el cas, prestar suport tècnic.
5. Els municipis de la Comunitat Valenciana hauran de preveure en els seus respectius instruments de planificació urbanística la reserva d'espais o zones destinades a instal·lacions i infraestructures esportives.
6. Els municipis, en l'exercici de les seues funcions, col·laboraran amb el Consell Valencià de l'Esport en matèria d'inspecció esportiva.
7. Els municipis participaran en la consecució dels objectius dels programes de l'administració autonòmica en matèria d'esport.
8. Els municipis col·laboraran amb les federacions esportives de la Comunitat Valenciana i els clubs esportius en la promoció de les seues respectives competicions i activitats.

CAPÍTOL II
El Consell Valencià de l'Esport

Article 8. El Consell Valencià de l'Esport
1. És l'òrgan d'execució de la política esportiva de la Generalitat. El Consell Valencià de l'Esport, com a entitat de dret públic, actua sota la superior planificació, direcció i tutela de la conselleria amb competències en matèria d'esport.
2. El Consell Valencià de l'Esport exerceix, en matèria esportiva, totes les competències que, corresponent a la comunitat autònoma, no s'atribuïxen expressament en la present llei a altres administracions, entitats o òrgans. Entre altres, li corresponen les següents:
a) Actuar com a òrgan executiu de la política esportiva de la Generalitat.
b) Representar a la Comunitat Valenciana davant dels organismes estatals i, si és el cas, internacionals, sense perjuí de les competències de l'administració de l'Estat.
c) Formular les directrius de la política de foment i desenvolupament de l'esport i l'activitat física en els seus distints nivells.
d) Exercir la funció inspectora en matèria d'esport, així com establir criteris de control i eficiència sobre les activitats de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
e) Reconéixer i qualificar noves modalitats, especialitats i activitats físiques, així com establir els criteris i requisits per al seu reconeixement.
f) Promoure l'atenció mèdica i el control sanitari dels esportistes.

g) Coordinar i tutelar a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, en l'exercici de les funcions públiques que tenen delegades, sense detriment de la seua activitat privada.
h) Autoritzar o denegar la constitució de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la normativa establida a aquest efecte.
i) Concedir ajudes i subvencions a les federacions esportives i, si és el cas, a altres entitats esportives, per al foment de l'esport.
j) Supervisar la qualificació i organització de les competicions oficials d'àmbit autonòmic, així com autoritzar les denominacions de competicions que incloguen termes com a Generalitat, Comunitat Valenciana, valenciana, valencià, autonòmic, autonòmica o semblants.

k) Qualificar, en col·laboració amb les federacions esportives, als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana.
l) Col·laborar amb les federacions esportives en matèria d'esport d'elit, a fi de millorar el nivell dels esportistes i de les seleccions autonòmiques.
m) Regular i supervisar els centres de tecnificació esportiva i establir i executar, en coordinació amb les federacions esportives i l'administració de l'Estat, els programes de suport a l'esport d'elit en la Comunitat Valenciana.
n) Regular les activitats esportives en el medi natural.
o) Promoure i organitzar l'esport en edat escolar, seguint els criteris i les finalitats del marc autonòmic de l'activitat física i l'esport en edat escolar de la Comunitat Valenciana, i fomentar i coordinar les activitats esportives entre les universitats de la Comunitat Valenciana.

p) Fomentar i coordinar les activitats esportives entre les universitats de la Comunitat Valenciana.
q) Promoure i impulsar, a través de l'Escola de l'Esport en col·laboració amb les universitats i altres entitats i administracions, la investigació en ciències de l'activitat física i l'esport.
r) Gestionar el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
s) Aprovar els estatuts de les entitats esportives i els reglaments generals de les federacions esportivex.
t) Reconèixer, impulsar i estructurar els ensenyaments de caràcter esportiu no acadèmics, la formació contínua de tècnics, entrenadors i esportistes, com també la regulació professional en l'àmbit de l'activitat física i l'esport, en col·laboració amb les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
u) Establir els criteris i requisits tècnics necessaris per a la construcció, obertura i gestió de les instal·lacions esportives d'ús públic, així com supervisar i autoritzar aquestes, o si és el cas emetre un informe en el procediment d'autorització de les que es troben insertes de forma accessòria en infraestructures de distint àmbit sectorial, sense perjuí del compliment d'altres disposicions legals o reglamentàries que siguen aplicables.
v) Gestionar, en col·laboració amb les entitats locals, el Cens d'Instal·lacions Esportives de la Comunitat Valenciana i aprovar els criteris per a la seua elaboració.
x) Promoure, conjuntament amb les diputacions provincials i amb els ajuntaments, els plans de construcció d'instal·lacions esportives, complementant la xarxa bàsica amb instal·lacions singulars i mancomunades.
y) Gestionar els centres i instal·lacions esportives que tinga adscrits i les inversions que en aquests es realitzen.
z) Previndre, controlar i reprimir el dopatge, la violència, el racisme i la xenofòbia en qualsevol àmbit esportiu, en col·laboració amb les entitats esportives i les restants administracions públiques.
aa) Promocionar la difusió dels valors de la pràctica esportiva, propiciant actituds positives respecte al joc net, la no-violència, el respecte, la solidaritat i la igualtat entre les persones.
ab) Promoure accions de caràcter formatiu dirigides a pares, mares i tutors, professorat, delegats i delegades, entrenadors i entrenadores amb l'objecte de ressaltar els valors de l'esport.
ac) Fomentar, donar suport i protegir l'associacionisme esportiu.
ad) Qualsevol altra que li siga atribuïda o delegada de conformitat amb l'ordenament vigent.
ae) Promoure l'esport popular i l'esport per a tots.

Article 9. El Consell Assessor de l'Esport
1. El Consell Assessor de l'Esport és l'òrgan de participació social, consultiu i d'assessorament del Consell Valencià de l'Esport. Els seus objectius són facilitar la participació global de la societat en la configuració i desenvolupament de la política esportiva de la Generalitat i assessorar a l'administració esportiva de la Comunitat Valenciana.
2. Dins del Consell Assessor de l'Esport es crea la Comissió Permanent de l'Esport en Edat Escolar, per a coordinar les polítiques esportives que es desenvolupen en aquesta matèria.
Reglamentàriament, se n'establiran l'estructura i les funciones, com també la composició, que podrà alterar la del Consell Assessor de l'Esport per a donar entrada a representants de sectors de la societat valenciana que es troben implicats en el desenvolupament i la promoció de l'esport en edat escolar.
Entre les seues funcions destacarà l'elaboració del marc autonòmic de l'activitat física i l'esport en edat escolar de la Comunitat Valenciana.

TÍTOL III
Els ciutadans i l'esport

CAPÍTOL I
Els esportistes

Article 10. Els esportistes
1. Són esportistes aquelles persones que, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, practiquen, individualment o en grup, qualsevol tipus d'esport o activitat física en les condicions establides en la present llei, amb independència del caràcter i objecte que perseguisquen.

2. Es distingixen, a l'efecte de la present llei, dos tipus d'esportistes:
a) Els que practiquen esports oficialment reconeguts en l'àmbit federat, en l'universitari o en el de les administracions públiques amb competències en promoció de l'esport.
b) Els que practiquen activitats físiques, tant en el marc d'una organització pública o privada, com els que ho facen de forma lliure al marge de qualsevol organització establida.

Article 11. Drets dels esportistes
1. A més dels drets recollits en la present llei, als esportistes de la Comunitat Valenciana se'ls reconeixeran aquells altres que reglamentàriament s'establisquen en la Carta de Drets de l'Esportista.

2. La targeta esportiva de la Generalitat és un servei que el Consell Valencià de l'Esport ofereix als esportistes per a promocionar l'esport i garantir als usuaris una sèrie de serveis i avantatges de caràcter esportiu.

Article 12. Els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana
1. Tindran la consideració d'esportistes d'elit aquells que hagueren obtingut resultats esportius destacables, d'acord amb els criteris que es determinen reglamentàriament.
2. El Consell Valencià de l'Esport elaborarà, almenys amb periodicitat anual, la Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana.
3. Els esportistes d'elit inclosos en aquesta Llista podran accedir als beneficis i mesures de suport que s'establisquen.


Article 13. Els esportistes professionals
1. Són esportistes professionals, a l'efecte de la present llei, aquells que, per la seua condició d'esportistes, de forma autònoma o per mitjà de la corresponent relació laboral a canvi d'un salari, tinguen vinculació amb entitats esportives o empreses radicades a la Comunitat Valenciana.
Queden excloses aquelles persones que es dediquen a la pràctica de l'esport dins de l'àmbit d'una entitat esportiva, percebent d'aquesta només la compensació de les despeses derivades de la seua pràctica esportiva, així com totes les activitats de caràcter aïllat, publicitàries i d'ensenyança.
2. Els drets i obligacions dels esportistes professionals seran els derivats de l'activitat per a la qual se'ls va contractar i de la normativa pròpia de les competicions o actes esportius convocats per les federacions esportives o lligues professionals i la resta de normativa que els siga aplicable.
3. En tots els supòsits no previstos en la present llei caldrà ajustar-se a la legislació específica.

CAPÍTOL II
Mesures de protecció i suport als esportistes

Article 14. Mesures de protecció als esportistes
Amb caràcter general, els esportistes que participen en activitats organitzades per entitats públiques o privades tenen dret a les següents mesures de protecció:
1. Que l'activitat compte amb personal tècnic que acredite una titulació oficial en activitat física i esport, i que desenvolupen la seua labor tenint en compte les característiques particulars dels individus.
2. Que l'activitat s'exercisca en condicions higienicosanitàries i de seguretat adequades, tant pel que fa a les instal·lacions com al material esportiu utilitzat.
3. Que l'entitat organitzadora compte amb les assegurances necessàries que cobrisquen els riscos que pogueren tindre els practicants en l'exercici de l'activitat.

Article 15. Mesures de protecció als esportistes en edat escolar
La Generalitat vetlarà per l'adequada formació i protecció dels esportistes en edat escolar aplicant les mesures necessàries, amb especial atenció a les següents:
1. Es facilitarà l'educació integral dels xiquets i joves, sobre la base de l'educació física.
2. S'exigirà als tècnics i entrenadors dels esportistes en edat escolar que acrediten una titulació oficial en activitat física i esport adequada per a garantir la seua formació en funció de l'edat i nivell esportiu.

3. No podran exigir-se drets de retenció, formació o qualsevol altre tipus de compensació econòmica per als esportistes menors de 16 anys entre entitats esportives de la Comunitat Valenciana.
4. S'afavorirà que tots els xiquets i joves en edat escolar, amb independència de les seues capacitats individuals, puguen participar en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i altres programes de promoció esportiva del Consell Valencià de l'Esport.
5. Es facilitarà per l'òrgan competent en matèria de sanitat el control de l'estat de salut i aptitud per a la pràctica esportiva dels esportistes en la seua etapa escolar.
6. Es garantirà per la xarxa pública sanitària l'assistència gratuïta als participants en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i altres programes de promoció esportiva del Consell Valencià de l'Esport.


Article 16. Mesures de protecció als esportistes federats
1. Les federacions esportives facilitaran als seus esportistes l'atenció mèdica en cas d'accident esportiu, per mitjà de la subscripció de la corresponent assegurança mèdica obligatòria inclosa en la llicència federativa i, si és el cas, la cobertura de responsabilitat civil que determinen.

2. Les federacions esportives podran establir l'obligatorietat d'un reconeixement mèdic previ de l'esportista que determine la no-existència de contraindicacions per a la pràctica de la seua modalitat esportiva.
3. Les federacions esportives supervisaran que les instal·lacions i equipaments esportius on es celebren competicions i entrenaments oficials complisquen les condicions adequades de seguretat, sense perjuí de la responsabilitat del titular de la instal·lació.

Article 17. Mesures de protecció i suport als esportistes d'elit
1. La Generalitat donarà suport i tutelarà els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, especialment els no professionals, sense perjudici dels beneficis que s'establesquen en l'àmbit estatal per als esportistes d'alt nivell i esportistes d'alt rendiment, i establirà, entre altres, les mesures específiques següents de protecció i suport:
a) Mesures que faciliten l'accés i el seguiment dels estudis universitaris i no universitaris, especialment els relacionats amb l'esport i l'activitat física, encaminats a afavorir la compatibilitat de l'activitat esportiva amb l'activitat acadèmica d'aquests.
b) Mesures que faciliten la incorporació i la conciliació amb el món laboral, especialment en les convocatòries de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
c) Beques i ajudes per als esportistes d'elit en consideració als resultats esportius d'aquests i a les exigències de la seua preparació.
d) Mesures que n'afavoresquen la preparació i l'entrenament esportiu.
e) Reducció o exempció, si s'escau, de taxes o preus públics en la utilització de serveis que oferesquen les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, especialment en l'àmbit de l'esport.
f) La inclusió en programes de tecnificació esportiva i plans especials de preparació, en coordinació amb les federacions esportives.

g) Qualssevol altres beneficis que la Generalitat puga establir mitjançant convenis o acords amb altres entitats, per al desenvolupament de mesures que puguen repercutir en la millora de les condicions dels esportistes d'elit..
2. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana contribuiran a la detecció, seguiment i tutela dels futurs esportistes d'elit.

3. Per a l'accés a les mesures de protecció i beneficis establits per la present llei, els esportistes hauran de figurar en la Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL III
Altres col·lectius de l'esport i de l'activitat física

Article 18. El personal docent que done l'assignatura d'educació física en els centres escolars no universitaris de la Comunitat Valenciana

1. El personal docent de l'assignatura d'educació física en els centres escolars no universitaris de la Comunitat Valenciana té l'obligació i la responsabilitat de contribuir a la formació integral de l'alumnat, a través dels ensenyaments curriculars i, si escau, la possibilitat, de manera voluntària, a través de les activitats i competicions realitzades en horari extraescolar.
2. Aquests professionals d'educació física en centres docents podran actuar, en col·laboració amb els consells escolars corresponents, en funcions de coordinació, direcció i animació de programes i accions de promoció esportiva fora de l'horari escolar.
3. La Generalitat, a través de l'òrgan competent en matèria d'educació, establirà les mesures necessàries per al reconeixement i compensació, si és el cas, del personal docent vinculat als programes i activitats esmentats en l'apartat anterior.

Article 19. Els tècnics i els entrenadors de l'esport
1. Tenen la consideració de tècnics i entrenadors de l'esport les persones amb la deguda formació acadèmica o esportiva, establerta per la normativa vigent i acreditada per la titulació oficial corresponent en activitat física i esport.
2. Els tècnics i els entrenadors de l'esport que desenvolupen les seues funcions en el marc de l'esport federat hauran de disposar de la llicència federativa i complir els requisits establerts per la federació esportiva corresponent.
3. Els tècnics i els entrenadors de l'esport en actiu hauran de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil derivada de la seua activitat.
Article 20. Els àrbitres i els jutges
1. Els àrbitres i els jutges formen part de l'organització esportiva, tant en competicions federades com en aquelles organitzades per les administracions públiques o altres entitats.
2. El Consell Valencià de l'Esport, en col·laboració amb les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, fomentarà les activitats de formació per a àrbitres i jutges.
3. La condició d'àrbitre o jutge s'acreditarà per mitjà de la corresponent titulació, a més de la preceptiva llicència federativa.
4. Els àrbitres i jutges que desenvolupen les seues funcions en altres activitats esportives organitzades per administracions o entitats amb competències per a això es regiran per la normativa establida per a aquestes, sense perjuí d'allò que s'ha disposat, si és el cas, per les seues respectives federacions esportives.

Article 21. Els directors, gerents i altres gestors esportius
1. Els directors, gerents i altres gestors esportius són els responsables de dissenyar, planificar, programar, coordinar i supervisar les activitats esportives que es desenvolupen en el seu àmbit d'actuació.
2. Per a l'acompliment de qualsevol lloc de responsabilitat en l'organització i direcció de programes i instal·lacions esportives es requerirà la titulació adequada. Així mateix, estos professionals hauran de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil derivada de la seua activitat.

Article 22. Mesures de protecció i suport a aquests col·lectius de l'esport
Reglamentàriament es podran establir mesures de protecció i suport als col·lectius de l'esport les circumstàncies dels quals així ho aconsellen, amb especial atenció a aquells que desenvolupen la seua activitat esportiva en l'àmbit nacional o internacional.

TÍTOL IV
L'esport i l'activitat física

CAPÍTOL I
Tipologia

Article 23. L'esport i l'activitat física
1. Es considera esport, a l'efecte d'aquesta llei, tota activitat física reconeguda com a tal pel Consell Valencià de l'Esport, practicada individual o col·lectivament, de caràcter competitiu, degudament reglamentada i dirigida per personal qualificat, l'organització i desenvolupament de la qual es trobe dins de l'àmbit de les federacions esportives o de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana. En aquesta accepció es distingirà entre modalitat esportiva i especialitat esportiva, en funció de les característiques, organització i pràctica de cada activitat, així com de la seua organització federativa.
2. Es considera activitat física, a l'efecte d'aquesta llei, tota acció practicada individualment o en grup, realitzada voluntàriament, que comporte una exercitació de les qualitats o habilitats psicofísiques de la persona, amb un component d'esforç físic, no basada en jocs sedentaris, d'atzar ni d'estratègia i que estiga qualificada com a tal pel Consell Valencià de l'Esport.

Article 24. Reconeixement i qualificació
1. El Consell Valencià de l'Esport reconeixerà i qualificarà les activitats físiques en funció del compliment de les premisses bàsiques citades en l'article anterior, així com de la seua importància social, implantació, nivell d'organització i pràctica i altres que s'establisquen reglamentàriament.
2. De la mateixa manera, el Consell Valencià de l'Esport reconeixerà i qualificarà les modalitats i especialitats esportives atenent al compliment dels requisits establits en l'article anterior, a més dels següents:

a) Que no existisca cap altre igual o que el seu desenvolupament siga tan semblant que induïsca a confusió.
b) Importància social.
c) Nivell d'implantació i pràctica.
d) Capacitat d'organització i autofinançament.
e) Impacte en l'àmbit de les federacions esportives.
f) Aquelles altres que es consideren necessàries basant-se en l'interés general de l'esport de la Comunitat Valenciana.

Article 25. Les competicions esportives
1. Es consideren competicions esportives totes aquelles confrontacions individuals o col·lectives de modalitats, especialitats o activitats físiques degudament reconegudes.
2. Es consideren competicions esportives oficials les de modalitats o especialitats esportives, qualificades com a tals per les respectives federacions esportives o per les administracions públiques dins del seu àmbit competencial.

Article 26. Els espectacles esportius
Es consideren espectacles esportius totes aquelles manifestacions d'esports o activitats físiques, organitzades per una entitat o persona degudament autoritzada, que impliquen o no competició, realitzades en instal·lacions esportives o en altres llocs preparats a aquest efecte, en els quals es convoque a espectadors, ja siga per al seu seguiment presencial o a través dels mitjans de comunicació.

Article 27. Organització de competicions oficials de caràcter nacional o internacional en la Comunitat Valenciana
No es podran sol·licitar, comprometre o organitzar activitats o competicions oficials esportives de caràcter nacional o internacional sense la prèvia consulta al Consell Valencià de l'Esport, i sense perjudici de les competències que en esta matèria posseeix l'administració de l'Estat.

CAPÍTOL II
Responsabilitats, garanties i assegurança
de riscos dels organitzadors

Article 28. Els organitzadors
S'entén per organitzador en l'àmbit de l'esport i l'activitat física l'administració pública o persona física o jurídica responsable de la convocatòria, organització i exercici de l'activitat, per mitjà de la seua intervenció directa o per mitjà de qualsevol forma de delegació, contracte o cessió d'aquesta a un tercer, existisca o no contraprestació econòmica.


Article 29. Garanties i assegurances de riscs
1. L'organitzador estarà obligat a subscriure un contracte d'assegurança que cobresca la responsabilitat civil de l'esportista, i també la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, per l'activitat desenvolupada.
2. Igualment, haurà de garantir l'assistència sanitària en cas d'accident esportiu.
3. Així mateix, l'organitzador haurà de comptar amb les autoritzacions pertinents.

Article 30. Compliment de l'ordenament jurídic
L'administració esportiva podrà demanar dels organitzadors l'acreditació del compliment dels requisits legals exigits.

CAPÍTOL III
Àmbits d'actuació

Secció primera
Esport base

Article 31. Els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana
1. Els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana són un conjunt de competicions i activitats de caràcter esportiu, de convocatòria anual, dirigides a la població en edat escolar, en atenció a la seua diversitat i oberta a la participació de qualsevol tipus d'entitats i centres docents.
2. La seua organització correspon al Consell Valencià de l'Esport i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de les diputacions provincials i les federacions esportives autonòmiques.

Article 32. Les campanyes de promoció esportiva
1. Complementàriament als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, el Consell Valencià de l'Esport convocarà campanyes de promoció esportiva i fomentarà les promogudes per ell mateix o per ajuntaments, centres docents i entitats esportives.
2. Es prestarà atenció preferent a les relacionades amb els esports nàutics, activitats i esports en el medi natural i formació multiesportiva en la primera etapa escolar.

Article 33. Les Escoles de la Mar de la Generalitat
Les Escoles de la Mar de la Generalitat són centres de pràctica, formació i difusió de les activitats nàutiques. Es conformen com una xarxa d'escoles al llarg del litoral de la Comunitat Valenciana, podent funcionar en instal·lacions pròpies o concertades amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades.

Article 34. L'activitat esportiva extraescolar als centres docents
1. Els consells escolars incentivaran l'organització d'activitats i les competicions esportives dins del seu àmbit d'actuació, i podran percebre les ajudes materials i econòmiques que, si escau, s'establesquen, com també la col·laboració del professorat del centre.
2. La Generalitat reconeixerà els centres docents que realitzen projectes esportius que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu, i que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre com a centres educatius promotors de l'activitat física i l'esport.

A aquest efecte, s'establiran els beneficis corresponents per al professorat del centre que realitze les funcions de coordinador esportiu.

3. La Generalitat vetllarà perquè els participants i els responsables dels programes i les accions de promoció esportiva en horari extraescolar tinguen assistència mèdica en cas d'accident esportiu i estiga coberta la responsabilitat civil que se'n derive.

Article 35. Les escoles d'iniciació i animació esportiva
1. Els ajuntaments, en el compliment de les seues competències, organitzaran escoles i grups d'iniciació i animació esportiva.
2. La Generalitat i les diputacions provincials donaran suport a aquestes iniciatives per mitjà de campanyes de difusió, informació i ajuda dirigides a ajuntaments i entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

Secció segona
Esport d'elit

Article 36. La iniciació al rendiment esportiu
1. La iniciació al rendiment dels esportistes de competició en categories inferiors constitueix la primera etapa cap a l'esport d'elit i alt rendiment.
2. El Consell Valencià de l'Esport establirà, junt amb la conselleria competent en matèria d'educació i les federacions esportives, els criteris, reglamentacions i ajudes per a garantir la consecució dels objectius tant educatius com esportius dels joves esportistes.


Article 37. Els intercanvis nacionals i internacionals
El Consell Valencià de l'Esport, en col·laboració amb les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, desenvoluparà programes d'intercanvi d'esportistes, equips, tècnics i entrenadors amb altres comunitats autònomes i, si escau, amb altres països, a fi de completar-ne la formació i la preparació.

Article 38. Les seleccions esportives de la Comunitat Valenciana
1. Les seleccions esportives de la Comunitat Valenciana, junt amb els esportistes i els clubs d'elit, són el màxim referent de l'esport autonòmic. Representen a la Comunitat Valenciana en totes les competicions nacionals i internacionals, quan corresponga, sense perjuí de les competències que a aquest efecte estableix la legislació estatal.
2. La convocatòria, preparació i direcció de les seleccions esportives de la Comunitat Valenciana serà competència de les federacions esportives, que actuaran d'acord amb els principis d'objectivitat i mèrit esportiu.
3. L'assistència a les convocatòries de les seleccions esportives autonòmiques per a la participació en competicions o la preparació d'aquestes serà obligatòria.
4. Les administracions públiques podran prestar ajudes i suports per al compliment dels fins proposats.

Article 39. Els centres de tecnificació esportiva
1. Els centres de tecnificació esportiva disposaran de les instal·lacions i els serveis de suport necessaris per al desenvolupament dels programes de preparació dels esportistes.
2. S'establirà una xarxa de centres en atenció a criteris de viabilitat esportiva, econòmica i de gestió tecnicofederativa.

Article 40. Els programes de tecnificació esportiva
1. Les federacions esportives autonòmiques desenvoluparan programes específics de preparació dels seus esportistes més destacats, en col·laboració amb el Consell Valencià de l'Esport.
2. El Consell Valencià de l'Esport col·laborarà en el desenvolupament de programes de tecnificació de les federacions esportives i dels centres de tecnificació, per a la qual cosa convocarà ajudes i subvencions.

Article 41. Els serveis de suport a l'esportista
1. Els serveis de suport a l'esportista són un conjunt d'accions de caràcter multidisciplinari, basades en les ciències aplicades a l'esport, que l'administració esportiva posa a disposició de tècnics, entrenadors i esportistes per a complementar la preparació amb vista a aconseguir el màxim rendiment esportiu.
2. Els esportistes d'elit, així com els centres en què es desenvolupen programes de tecnificació esportiva, tindran preferència en l'ús d'aquests serveis.

Secció tercera
Esport universitari

Article 42. L'autonomia universitària en l'esport
Les universitats de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la seua pròpia autonomia, exerceixen competències en matèria de competicions i activitats esportives dins del seu àmbit respectiu d'actuació.

Article 43. Les competicions i activitats esportives universitàries
1. El Consell Valencià de l'Esport col·laborarà amb les universitats en l'organització i desenvolupament de les seues competicions i activitats esportives, principalment en les de caràcter interuniversitari.
2. La potestat disciplinària esportiva en les competicions oficials interuniversitàries de la Comunitat Valenciana correspon en última instància al Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana.

Article 44. El Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana
1. Es crea el Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana, adscrit a la conselleria amb competències en matèria d'esport, com a òrgan de coordinació, programació i promoció de l'activitat i competició esportiva de les universitats de la Comunitat Valenciana.

2. És competència d'aquest Comité la qualificació de les competicions esportives oficials d'àmbit universitari de la Comunitat Valenciana.
3. La seua composició i funcions s'establiran reglamentàriament.

Secció quarta
Esport autòcton

Article 45. Esports autòctons i jocs tradicionals
1. La Generalitat té com una de les seues línies generals d'actuació la defensa i suport als esports autòctons i jocs tradicionals.
2. El Consell Valencià de l'Esport promocionarà aquests esports i jocs.

Article 46. La promoció i protecció de la pilota valenciana
1. La Generalitat donarà suport i tutelarà l'esport de la pilota valenciana, col·laborant amb la federació esportiva d'aquesta modalitat.
2. Així mateix, es garantirà el seu coneixement i pràctica, fonamentalment pels esportistes en edat escolar, i la seua difusió dins i fora de la Comunitat Valenciana.

Article 47. La protecció i la promoció de la colombicultura
La Generalitat protegirà, fomentarà i promourà la colombicultura i el colom esportiu com esport autòcton de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Federació de Colombicultura de la Comunitat Valenciana.

Secció quinta
Esport de recreació

Article 48. Esport popular i esport per a tots
1. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana oferiran activitats esportives recreatives, amb un esperit participatiu i de relació social, per a l'adequada utilització de l'oci.
2. Les activitats esportives en família, l'esport popular i l'esport per a tots, siga en instal·lacions esportives o en el medi natural, podran comptar amb el reconeixement i suport de les administracions públiques.

Secció sexta
Esport per a la diversitat

Article 49. Principi d'igualtat i no discriminació
1. La llibertat i voluntarietat han de presidir qualsevol manifestació de caràcter esportiu, en condicions d'igualtat, eradicant tot tipus de discriminació.
2. L'esport i l'activitat física són mitjans idonis de relació entre les persones, que amb les degudes adaptacions normatives formen part de la política esportiva de la Generalitat.
3. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana vetlaran pel manteniment d'aquests principis, per mitjà de les mesures adequades en l'ús d'instal·lacions, la convocatòria d'activitats i campanyes esportives i l'organització de competicions.

Article 50. L'adaptació d'activitats i instal·lacions
1. El Consell Valencià de l'Esport exigirà el compliment de les normes encaminades a eliminar les barreres arquitectòniques en instal·lacions d'ús públic de caràcter esportiu.
2. Així mateix, propiciarà l'oferta d'activitats i programes esportius amb respecte a la diversitat de les persones, en compliment del principi d'igualtat i no discriminació.

CAPÍTOL IV
Formació i investigació en ciències
de l'activitat física i l'esport

Secció primera
L'Escola de l'Esport de la Generalitat

Article 51. Creació i funcions de l'Escola de l'Esport de la Generalitat
1. Es crea l'Escola de l'Esport de la Generalitat, que dependrà orgànicament i funcionalment del Consell Valencià de l'Esport, com el centre docent de la Generalitat amb competències per a impartir i autoritzar els ensenyaments i la formació esportiva, sense perjudici de les competències que, en matèria d'ensenyaments reglats, corresponguen a la conselleria amb competències en matèria d'educació.
2. L'Escola de l'Esport de la Generalitat té les funcions següents:

a) Impartir els ensenyaments esportius que conduesquen a una titulació acadèmica oficial, i col·laborar en el desenvolupament dels currículums corresponents a aquestes titulacions.
b) Impulsar la formació dels ensenyaments esportius, a través de la col·laboració amb l'administració educativa i les federacions esportives.
c) Organitzar, en col·laboració amb les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, cursos d'entrenadors i cursos d'actualització i formació contínua.
d) Reconèixer i autoritzar cursos de formació esportiva d'activitats físiques i esportives que no conduesquen a titulacions acadèmiques i que siguen promoguts per altres entitats públiques o privades, d'acord amb el règim d'accés, els programes i els nivells mínims que s'establesquen reglamentàriament, i, si s'escau, l'expedició dels títols corresponents.

e) Inscriure en el Registre de Formacions Esportives de la Comunitat Valenciana els cursos impartits i autoritzats i els diplomes expedits per l'Escola de l'Esport, sense perjudici d'allò que s'ha establert reglamentàriament per als títols acadèmics.
f) Promoure la investigació en ciències de l'activitat física i l'esport.
g) Editar i coordinar publicacions en el seu àmbit d'actuació.
h) Qualsevol altra que se li puga assignar per raó de la seua competència.

Secció segona
Formació i actualització dels professionals
de l'esport i de l'activitat física

Article 52. Formació i ensenyança esportiva
1. La formació i l'ensenyança esportiva que es duguen a terme, totalment o parcialment, a la Comunitat Valenciana, quan es referisquen a una o diverses modalitats esportives oficialment reconegudes, hauran de comptar amb l'autorització de l'òrgan competent en matèria esportiva i quedar inscrites en el Registre de Formacions Esportives de la Comunitat Valenciana.
2. Quan aquestes formacions conduïsquen a una titulació acadèmica oficial, l'autorització correspondrà a la conselleria competent en matèria educativa.

Article 53. Formació dels tècnics, entrenadors i professionals de l'esport i l'activitat física
1. Els tècnics i els professionals de l'esport i de l'activitat física es formaran mitjançant els currículums formatius que conduesquen a l'obtenció de les titulacions oficials que es determinen.
2. Els entrenadors, els professionals, els àrbitres i els jutges i altres col·lectius de l'àmbit federat no recollits en l'apartat anterior hauran de disposar de la formació que es determine reglamentàriament.
3. Les administracions públiques i les federacions esportives de la Comunitat Valenciana vetllaran pel compliment efectiu de l'exigència de les titulacions i les formacions establertes en els apartats anteriors.


Secció tercera
La investigació en l'esport

Article 54. Investigació i desenvolupament de l'esport
La Generalitat, en col·laboració amb les universitats de la Comunitat Valenciana, promourà i impulsarà la investigació en les ciències de l'esport i l'activitat física.

CAPÍTOL V
Patrocini i mecenatge en l'esport

Article 55. Beneficis fiscals en l'esport
La Generalitat, en aquells impostos sobre els quals tinga capacitat normativa, podrà oferir beneficis fiscals a les empreses i entitats públiques i privades, per les aportacions que destinen a l'esport, en concepte de patrocini i mecenatge.

TÍTOL V
Les entitats esportives

CAPÍTOL I
Disposicions comunes

Article 56. Tipologia
1. Són entitats esportives, a l'efecte de la present llei, els clubs esportius, les federacions esportives, els grups de recreació esportiva, les agrupacions de recreació esportiva, les seccions esportives d'altres entitats, les seccions de recreació esportiva d'altres entitats, les societats anònimes esportives i les associacions de federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
2. Reglamentàriament es regularan les entitats d'esport en edat escolar, amb un informe previ de la Comissió Permanent de l'Esport en Edat Escolar, en el termini d'un any.

Article 57. Denominació
1. Les entitats esportives no podran utilitzar una denominació idèntica o semblant a la d'altres entitats ja inscrites, ni incloure terme o expressió que induïsca a error o confusió amb un altre tipus d'entitat de diferent naturalesa.
2. No serà admissible la denominació que incloga expressions contràries a les lleis o que puguen suposar vulneració dels drets fonamentals de les persones.
3. La utilització en la denominació, emblema o activitats de símbols o termes oficials de la Comunitat Valenciana requerirà l'autorització prèvia de la Generalitat.

Article 58. Dissolució
En cas de dissolució de clubs esportius, federacions esportives, grups de recreació esportiva, agrupacions de recreació esportiva o associacions de federacions esportives, el patrimoni net resultant de la liquidació, si n'hi haguera, es destinarà a finals de caràcter esportiu i no lucratiu a la Comunitat Valenciana, d'acord amb els seus propis estatuts i la legislació vigent.

CAPÍTOL II
Clubs esportius

Article 59. Concepte
Són clubs esportius, a l'efecte de la present llei, les associacions privades, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, integrades per persones físiques o jurídiques, que tinguen com a fi exclusiu la promoció o pràctica d'una o diverses modalitats esportives i la participació en activitats o competicions en l'àmbit federat.


Article 60. Constitució
1. Per a la constitució d'un club esportiu, els fundadors, en nombre mínim de tres, hauran de subscriure una acta fundacional en document públic o privat, en la que conste la voluntat de constituir un club amb finalitat exclusivament esportiva.
2. Quan la constitució del club esportiu siga per mitjà d'acta fundacional en document privat, per a la seua inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, l'acta fundacional haurà d'acompanyar-se d'un certificat del secretari del club, amb el vistiplau del president, acreditant la identitat dels socis fundadors.

3. A més de l'acta fundacional, i si és el cas el certificat mencionat en l'apartat anterior, els socis fundadors presentaran els estatuts per a la seua aprovació en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, en els quals haurà de constar, com a mínim:
a) Denominació, objecte i domicili del club, que haurà d'establir-se en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
b) Modalitats o especialitats que constitueixen el seu objecte social, especificant quina constitueix la seua modalitat o especialitat principal i la federació o federacions a què s'adscriu.
c) Requisits i procediment d'adquisició i pèrdua de la condició de soci.
d) Drets i deures dels socis.
e) Òrgans de govern i representació, que seran, com a mínim, l'assemblea general, la junta directiva i el president o presidenta.
f) Procediment d'elecció dels òrgans de govern i representació, per mitjà de sufragi universal, lliure, personal, igual, directe i secret.

g) Règim d'adopció d'acords i la seua impugnació.
h) Procediment de cessament dels òrgans de govern, inclosa la moció de censura, que haurà de ser constructiva.
i) Règim econòmic i financer.
j) Règim documental, que comprendrà com a mínim el llibre de registre de socis, el d'actes i els de comptabilitat.
k) Règim disciplinari.
l) Procediment de modificació dels estatuts.
m) Règim de dissolució.
n) Aquells altres extrems que es regulen reglamentàriament
4. Els clubs esportius hauran d'adscriure's a la federació o federacions corresponents a les seues modalitats esportives.
5. Els clubs esportius es regiran per la present llei, per les disposicions reglamentàries que la desenvolupen i pels seus propis estatuts i reglaments. Amb caràcter supletori, seran aplicables els estatuts i reglaments de la federació de la Comunitat Valenciana a què estigueren adscrits o, si no n'hi ha, els de la federació espanyola corresponent.

6. Els estatuts dels clubs podran incloure una clàusula d'arbitratge per la qual sotmeten a la decisió de la Junta de Mediació i Arbitratge Esportiu de la Comunitat Valenciana qualsevol controvèrsia que puga sorgir quant a la interpretació o validesa dels actes adoptats pels seus òrgans directius o de representació que no siguen de naturalesa disciplinària, competencial, electoral o no dispositiva.

CAPÍTOL III
Federacions esportives de la Comunitat Valenciana

Article 61. Concepte
1. Són federacions esportives de la Comunitat Valenciana, a l'efecte d'aquesta llei, les associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, constituïdes per esportistes, tècnics-entrenadors, jutges-àrbitres i altres estaments estatutàriament establits, així com per clubs, seccions esportives d'altres entitats i societats anònimes esportives, el fi prioritari de les quals és la promoció, tutela, organització i control de les seues respectives modalitats i especialitats esportives dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

2. Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana exerceixen per delegació funcions públiques de caràcter administratiu, actuant en aquest cas com a agents col·laboradors de l'administració autonòmica, sota la tutela i coordinació del Consell Valencià de l'Esport. Aquestes funcions en cap cas podran ser delegades.

Article 62. Exclusivitat i àmbit
1. Només podrà existir una federació per cada modalitat esportiva reconeguda, a excepció de les federacions d'esports adaptats i de discapacitats intel·lectuals de la Comunitat Valenciana.
2. L'àmbit de competències de les federacions s'estendrà a tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Article 63. Constitució de noves federacions
1. La constitució d'una nova federació esportiva autonòmica es produirà:
a) Per creació ex novo.
b) Per segregació d'una altra.
c) Per fusió de dos o diverses preexistents.
2. La constitució d'una federació esportiva requerirà l'autorització prèvia del Consell Valencià de l'Esport, que la concedirà o denegarà motivadament basant-se en els criteris següents:
a) Reconeixement previ de la modalitat esportiva a la Comunitat Valenciana.
b) Interés general de l'activitat en l'àmbit autonòmic.
c) Suficient implantació a la Comunitat Valenciana.
d) Viabilitat econòmica de la nova federació.
e) Existència de la modalitat esportiva oficialment reconeguda en l'àmbit estatal.
f) Informe de la federació de què vaja a segregar-se o, si és el cas, de les que vagen a fusionar-se.
g) Informe del Consell Assessor de l'Esport.
h) Qualssevol altres que s'establisquen reglamentàriament.
3. Autoritzat el procés de constitució, els interessats hauran de seguir el procediment establit reglamentàriament.

Article 64. Regulació legal i normativa
1. Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana es regixen pel que disposa la present llei i en les seues normes de desplegament, pels seus propis estatuts i reglaments degudament aprovats i per les altres disposicions legals o federatives de qualsevol àmbit que resulten aplicables.
2. Les federacions esportives regularan la seua estructura interna i funcionament en els seus estatuts, d'acord amb els principis democràtics i representatius. El contingut mínim dels estatuts haurà de regular, en tot cas, els aspectes següents:
a) Denominació.
b) Domicili, que haurà d'estar necessàriament en el territori de la Comunitat Valenciana.
c) Estaments esportius integrants de la federació i percentatge de representació.
d) Modalitats i especialitats oficialment reconegudes.
e) Estructura territorial i orgànica, amb especificació dels seus òrgans de govern i representació, que com a mínim seran l'assemblea general, el president i la junta directiva.
f) Procediment d'elecció dels òrgans de govern i representació.

g) Moció de censura al president.
h) Règim d'adopció d'acords i la seua impugnació.
i) Requisits i procediment per a l'adquisició i pèrdua de la condició de federat.
j) Drets i deures dels federats.
k) Règim economicofinancer i patrimonial.
l) Règim documental.
m) Règim disciplinari.
n) Procediment de modificació estatuts.
o) Causes d'extinció i procediment de dissolució.
3. Els estatuts de les federacions podran incloure una clàusula d'arbitratge per la qual sotmeten a la decisió de la Junta de Mediació i Arbitratge Esportiu de la Comunitat Valenciana qualsevol controvèrsia que puga sorgir quant a la interpretació o validesa dels actes adoptats pels seus òrgans directius o de representació que no siguen de naturalesa disciplinària, competencial, electoral o no dispositiva.

Article 65. Òrgans de govern i representació
1. Són òrgans de govern i representació de les federacions esportives, amb caràcter necessari, l'assemblea general, el president i la junta directiva.
2. L'assemblea general és l'òrgan suprem de representació i govern de la federació i està integrada pels representants dels distints estaments esportius que componen la federació. Tots els membres seran triats per mitjà de sufragi personal, lliure, directe i secret per i entre els components de cada estament, cada quatre anys.

3. El president és l'òrgan executiu de la federació, ostenta la representació legal i presideix els òrgans de representació i govern, executant els acords d'aquests. Serà triat per mitjà de sufragi personal, lliure, directe i secret per i entre els membres de l'assemblea general, cada quatre anys.
En cap cas es podrà ser simultàniament president d'una federació i d'un club.
4. La junta directiva és l'òrgan col·legiat de gestió de la federació. Tots els membres de la junta directiva seran designats i revocats lliurement pel president de la federació.

Article 66. Funcions
1. Corresponen, amb caràcter exclusiu, a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana les funcions següents:
a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d'àmbit autonòmic o inferior de la seua modalitat o especialitat esportiva, tret de les que duguen a terme els ens públics amb competències per a això.
L'organització de qualsevol altre tipus de competició o activitat, que implique la participació de dues o més entitats esportives federades, requerirà la comunicació prèvia a la federació.
b) Expedir les llicències corresponents a les seues modalitats i especialitats esportives.
c) Emetre l'informe preceptiu per a la inscripció dels clubs esportius en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
d) Actuar en coordinació amb la federació espanyola corresponent per a la celebració de les competicions oficials espanyoles que es celebren en el territori de la Comunitat Valenciana.
e) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de la seua modalitat, en els àmbits autonòmic i estatal.
f) Elaborar i executar, en coordinació amb el Consell Valencià de l'Esport i amb les federacions esportives espanyoles, els plans de preparació d'esportistes d'elit i alt nivell de la seua modalitat esportiva.
g) Col·laborar amb el Consell Valencià de l'Esport en l'elaboració de la relació dels esportistes d'elit.
h) Col·laborar en els programes esportius del Consell Valencià de l'Esport.
i) Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordes i resolucions d'aquest.
j) Designar els esportistes de la seua modalitat esportiva que hagen d'integrar les seleccions autonòmiques.
k) Les altres funcions que s'establisquen reglamentàriament.
2. També li corresponen les següents funcions, amb caràcter no exclusiu:
a) Promoure l'esport i vetlar pel compliment de les normes estatutàries i reglamentàries de caràcter esportiu de la seua modalitat.
b) Col·laborar amb l'administració autonòmica en els programes de formació de tècnics i entrenadors esportius.
c) Organitzar concentracions i cursos de perfeccionament per als seus diferents estaments esportius.
d) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l'esport.
e) Les altres funcions que s'establisquen reglamentàriament.
3. En els casos de notòria inactivitat o desistiment de funcions per part d'una federació o dels seus òrgans, que suposen incompliment greu dels seus deures legals o estatutaris, el Consell Valencià de l'Esport podrà prendre les mesures oportunes per a garantir el funcionament legal i regular.

Article 67. Llicències federatives
1. La llicència federativa atorga al seu titular la condició de membre d'una federació, l'habilita per a participar en les seues activitats esportives i competicions oficials i acredita la seua integració en aquesta.
2. La llicència federativa podrà ser de persones físiques o de persones jurídiques, en funció dels estaments federatius existents.
Així mateix, les federacions podran establir llicències de caràcter competitiu i no competitiu, així com qualsevol altre tipus de llicència degudament aprovada.
3. L'expedició de llicències tindrà caràcter obligatori, no podent denegar-se la seua expedició quan el sol·licitant reunisca les condicions necessàries per a la seua obtenció. Transcorregut el termini d'un mes des de la sol·licitud, la llicència s'entendrà atorgada per silenci.

Article 68. Contingut de les llicències
1. En el document de la llicència es consignaran clarament definits els drets federatius, l'assegurança obligatòria d'assistència sanitària quan es tracte de persones físiques i, si és el cas, la quota corresponent a l'homologació per la federació espanyola.
2. L'import de la quota corresponent a la federació de la Comunitat Valenciana haurà de ser igual per a cada una de les modalitats o especialitats esportives, estament i categoria, havent de ser fixades i aprovades per l'assemblea general.
Article 69. Extinció
Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana s'extingeixen per les causes següents:
1. Per resolució judicial.
2. Per les previstes en els seus estatuts.
3. Per revocació del seu reconeixement i la consegüent cancel·lació de la inscripció per l'administració esportiva de la Generalitat, quan no es complisquen els requisits que van motivar els dits actes administratius o s'incomplisquen els objectius per als quals va ser creada.
4. Per la no-ratificació de la seua inscripció provisional.
5. Per la seua integració en una altra federació autonòmica.
6. Per inactivitat manifesta i continuada durant un període de dos anys.
7. Per les altres causes previstes en l'ordenament jurídic.

Article 70. Règim econòmic
1. El Consell Valencià de l'Esport col·laborarà amb les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, facilitant els recursos econòmics o d'un altre tipus per al compliment de les seues funcions, dins dels límits establits en els pressupostos de la Generalitat.
2. Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana estan subjectes al règim de pressupost i patrimoni propis i no podran aprovar pressupostos deficitaris, excepte supòsits excepcionals i amb l'autorització prèvia expressa del Consell Valencià de l'Esport.
3. Per a poder rebre subvencions i ajudes de les administracions públiques, les federacions hauran de sotmetre la seua comptabilitat, aprovació i rendició de comptes en la forma establida reglamentàriament.
4. Les federacions esportives no podran comprometre despeses de caràcter plurianual sense l'autorització del Consell Valencià de l'Esport, quan les dites despeses superen el percentatge que s'establisca reglamentàriament.

CAPÍTOL IV
Grups de recreació esportiva

Article 71. Concepte
1. Són grups de recreació esportiva, a l'efecte d'aquesta llei, les associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, integrades per persones físiques, que tinguen com a fi exclusiu la pràctica entre els seus associats d'una activitat física o esport al marge de l'àmbit federat.
2. Els grups de recreació esportiva que practiquen, al marge de l'àmbit federat, modalitats o especialitats esportives incloses en una federació, no podran organitzar competicions ni participar en cap tipus d'activitats amb altres entitats.
3. Per a la constitució d'un grup de recreació esportiva que tinga com a objecte la pràctica d'una activitat física o una modalitat o especialitat esportiva no inclosa en cap federació autonòmica o estatal, es requerirà el reconeixement previ per part de l'administració esportiva de la Generalitat d'eixa activitat física, modalitat o especialitat esportiva. En aquests casos, els grups de recreació esportiva podran organitzar competicions i participar en activitats amb altres grups l'objecte dels quals siga la pràctica de la mateixa activitat, modalitat o especialitat.

4. Reglamentàriament es determinaran les modalitats o especialitats esportives incloses en una federació que, en atenció al risc que comporten, no poden ser practicades pels grups de recreació esportiva.


Article 72. Constitució
1. Per a la constitució d'un grup de recreació esportiva, els seus fundadors, en el nombre mínim de tres, hauran de subscriure una acta fundacional, en document públic o privat, en la qual conste la voluntat de constituir un grup de recreació amb finalitat exclusivament esportiva.

2. Quan la constitució del grup de recreació esportiva siga per mitjà d'acta fundacional en document privat, per a la seua inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, l'acta fundacional haurà d'acompanyar-se d'un certificat del secretari del grup, amb el vistiplau del president, acreditant la identitat dels socis fundadors.
3. El seu règim de constitució s'ajustarà al que preveu l'article 60 per als clubs esportius, a excepció de l'obligatorietat de l'adscripció federativa.

CAPÍTOL V
Agrupacions de recreació esportiva

Article 73. Concepte
1. Són agrupacions de recreació esportiva, a l'efecte de la present llei, les entitats privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, integrades per grups de recreació esportiva, que tinguen com a fi la promoció o pràctica d'activitats físiques o modalitats o especialitats esportives no incloses en una federació autonòmica o en una federació espanyola.
2. Només podrà existir una agrupació per activitat física, modalitat o especialitat reconeguda per l'administració esportiva de la Generalitat, i la seua adscripció a aquesta serà, en tot cas, voluntària.
3. Les agrupacions regularan la seua estructura interna i funcionament en els seus estatuts, d'acord amb principis democràtics i representatius. El contingut mínim dels dits estatuts es fixarà reglamentàriament.

Article 74. Constitució
1. La constitució d'una agrupació requerirà l'autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria esportiva, que tindrà en compte els següents criteris per a la seua autorització o denegació:
a) Interés general de l'activitat física, modalitat o especialitat en l'àmbit autonòmic.
b) Suficient implantació en la Comunitat Valenciana.
c) Implantació en altres àmbits territorials.
d) Viabilitat econòmica.
2. La forma de constitució, inscripció, extinció, organització i funcionament de les agrupacions de recreació esportiva es desenvoluparà reglamentàriament.

CAPÍTOL VI
Altres entitats esportives

Article 75. Seccions esportives i seccions de recreació esportiva d'altres entitats
1. Les entitats privades amb seu a la Comunitat Valenciana, que tinguen personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar i el fi o objecte social de la qual no siga l'exclusivament esportiu, podran crear en el seu àmbit seccions esportives o seccions de recreació esportiva per a la pràctica dels seus membres integrants, sempre que la legislació a què s'acullen no ho impedisca.
2. Les seccions esportives hauran d'integrar-se en la federació o federacions esportives corresponents. Les seccions de recreació esportiva desenvoluparan la pràctica esportiva al marge de l'àmbit federat.

3. La forma de constitució, inscripció, extinció, organització i funcionament de les seccions esportives o de recreació esportiva es desenvoluparà reglamentàriament.

Article 76. Societats anònimes esportives
1. Les societats anònimes esportives amb domicili a la Comunitat Valenciana es regiran per la legislació estatal específica en la matèria, sense perjuí de les disposicions d'aquesta llei que els siguen aplicables.
2. Les societats anònimes esportives degudament constituïdes i inscrites en els registres corresponents, seran igualment objecte d'inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

Article 77. Associacions de federacions esportives
1. Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana podran associar-se entre si per a la cooperació i defensa dels seus interessos comuns, configurant-se com a entitats esportives privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar. L'adscripció a aquestes associacions serà voluntària.
2. Els estatuts de les associacions de federacions esportives seran aprovats pel Consell Valencià de l'Esport i seran objecte d'inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.


CAPÍTOL VII
Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana

Article 78. El Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana
1. El Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana està adscrit al Consell Valencià de l'Esport i té com a objecte la inscripció de les entitats esportives regulades en la present llei.
2. El registre és públic. Reglamentàriament s'establirà el règim d'accés, organització i funcionament d'aquest.
3. La inscripció en el registre no convalidarà els actes que siguen nuls ni les dades incorrectes.

Article 79. Objecte d'inscripció
1. La inscripció afectarà les dades i actes que reglamentàriament es determinen i, en tot cas, comprendrà:
a) L'acta de constitució.
b) Els estatuts.
c) La relació d'integrants dels òrgans de govern.
2. Les entitats esportives hauran d'inscriure's en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana per a ser reconegudes com a tals a l'efecte de la present llei. La inscripció serà un requisit indispensable per a optar a les ajudes i beneficis que la Generalitat o altres administracions públiques puguen concedir.
3. Les entitats esportives inscrites en el registre hauran de complir amb tots els requisits exigits en aquesta llei i en el seu desplegament reglamentari per a mantindre la seua inscripció.

TÍTOL VI
Instal·lacions, equipaments i infraestructures esportives

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 80. Conceptes bàsics
A l'efecte de la present llei es considera:
1. Instal·lació esportiva: és l'espai o conjunt d'espais oberts o tancats, degudament delimitats, construïts o preparats específicament per a la pràctica d'esport i activitat física, així com les dependències complementàries per a l'adequat ús i gestió d'aquesta.

2. Equipament esportiu: són els recursos materials necessaris per al desenvolupament de l'esport i l'activitat física amb què compta una instal·lació esportiva.
3. Infraestructura complementària: és el conjunt d'obres i serveis necessaris per a la posada en funcionament de qualsevol instal·lació o espai esportiu, com ara vies d'accés, aparcaments, connexions de servei d'aigua i electricitat, telefonia, clavegueram o altres de similars.


Article 81. Instal·lacions esportives d'ús públic
1. Es consideren instal·lacions esportives d'ús públic totes aquelles que, responent a la definició continguda en l'article anterior, amb independència de la seua titularitat, es troben obertes a l'accés públic, amb subjecció als límits derivats de l'aplicació de les seues normes de règim intern.
2. Les característiques i requisits d'aquestes instal·lacions s'adaptaran a la Normativa Bàsica d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de la Comunitat Valenciana, que es desenvoluparà reglamentàriament.
3. No s'autoritzarà la construcció d'instal·lacions esportives finançades amb fons públics que no compten amb els corresponents plans de viabilitat econòmica, de direcció tècnica i de gestió de personal.
4. Els responsables de la direcció i gestió de les instal·lacions esportives d'ús públic hauran de comptar amb la titulació adequada.

Article 82. Instal·lacions esportives de centres docents públics no universitaris
1. Les instal·lacions esportives dels centres docents públics es projectaran de manera que afavorisquen la seua utilització esportiva polivalent i hauran de ser posades a disposició d'ús públic, en les condicions que l'administració educativa de la Generalitat establisca, respectant en tot cas el normal desenvolupament de les activitats escolars i extraescolars.
2. L'administració educativa de la Generalitat podrà promoure, en col·laboració amb els ajuntaments, en els seus plans de dotació d'instal·lacions esportives per a aquests centres, que compten amb els recursos humans precisos per a garantir el seu ús tant en horari lectiu com fora d'aquest.

Article 83. Tipologia de les instal·lacions esportives d'ús públic
A l'efecte de la present llei, es distingeixen els següents tipus d'instal·lacions esportives:
1. Instal·lacions esportives bàsiques: són aquelles incloses en la Normativa Bàsica d'Instal·lacions i Equipaments Esportius i conformen la xarxa bàsica d'instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
2. Instal·lacions esportives singulars: són aquelles instal·lacions o conjunt d'instal·lacions esportives que, per les seues especials característiques i complexitat, requerixen d'una major inversió i entre els seus objectius es contemplen, a més dels propis de les instal·lacions bàsiques, els específics de tecnificació esportiva i celebració d'esdeveniments i espectacles esportius o culturals, comptant amb un considerable aforament de públic.
3. Complexos socioesportius: són aquells que integren, junt amb les instal·lacions esportives bàsiques, altres instal·lacions i serveis de caràcter social, lúdic i cultural com a mitjà d'atenció polivalent col·lectiva i familiar.
4. Espais esportius en el medi natural: són els habilitats de forma estable o provisional per a la pràctica de l'esport o d'activitats físiques ubicats en un entorn natural.

Article 84. Equipaments esportius
1. Els recursos materials que constitueixen l'equipament esportiu de les instal·lacions esportives hauran de complir amb la normativa corresponent en matèria sanitària i de seguretat, havent d'estar previstos en la Normativa Bàsica d'Instal·lacions i Equipaments Esportius.

2. No podrà autoritzar-se l'obertura de cap instal·lació esportiva d'ús públic que no compte amb l'adequada dotació d'equipaments esportius, basant-se en el compliment dels fins per als quals va ser construïda.


Article 85. Infraestructura complementària de les instal·lacions esportives
1. Per a l'aprovació de les instal·lacions esportives d'ús públic serà requisit imprescindible que el projecte contemple les obres i serveis constitutius de la infraestructura complementària d'aquestes.

2. No podrà autoritzar-se l'obertura de cap instal·lació esportiva d'ús públic que no compte, en el moment de la sol·licitud, amb les infraestructures complementàries necessàries.
3. L'administració esportiva establirà reglamentàriament les infraestructures complementàries imprescindibles en qualsevol instal·lació esportiva.

Article 86. La Normativa Bàsica d'Instal·lacions i Equipaments Esportius
1. La Normativa Bàsica d'Instal·lacions i Equipaments Esportius en matèria de construcció, ús i manteniment d'instal·lacions i equipaments esportius s'aprovarà per decret del Consell i regularà:

a) Tipologia de les instal·lacions esportives.
b) Criteris constructius: característiques tècniques, condicions i dimensions mínimes que hauran de complir les instal·lacions.
c) Catàleg d'equipaments esportius.
d) Condicions higienicosanitàries de les instal·lacions i dels equipaments.
e) Requisits per a la seua ubicació.
f) Criteris de seguretat i prevenció d'accions violentes.
g) Criteris que faciliten l'accés i utilització a les persones amb discapacitat.
h) Criteris d'ús de les instal·lacions i els equipaments.
i) L'existència d'equips d'atenció d'urgències sanitàries, com també la formació del personal de les instal·lacions esportives en l'atenció de situacions d'urgències mèdiques.
j) Qualssevol altres qüestions que es consideren necessàries.
2. Tots els promotors d'instal·lacions esportives d'ús públic hauran de complir la normativa bàsica per a la construcció de les seues instal·lacions i equipaments.
3. Els ajuntaments vetlaran pel compliment de la citada normativa en totes les instal·lacions d'ús públic que estiguen en el seu terme municipal, comprovant-se en l'acte de concessió de la llicència d'obres o d'activitat si infringeix el que disposa la normativa de referència, i en aquest cas no podran atorgar-se aquelles. Una vegada atorgada la llicència d'activitat, la instal·lació s'inscriurà en el Cens d'Instal·lacions Esportives.
4. Sense perjuí dels informes o autoritzacions municipals pertinents per a l'obertura de les instal·lacions esportives d'ús públic, es requerirà l'informe favorable del Consell Valencià de l'Esport, d'acord amb els requisits tècnics que s'establisquen reglamentàriament.

Article 87. Protecció a l'usuari
Totes les instal·lacions esportives d'ús públic hauran de disposar, en lloc preferent, visible i llegible al públic, la informació següent:
1. Titularitat de la instal·lació i de l'explotació.
2. Llicència municipal.
3. Característiques tècniques de la instal·lació i el seu equipament.
4. Aforament màxim permés.
5. Activitats físiques i esports que s'oferisquen.
6. Nom i titulació de les persones que presten serveis en aquesta.

7. Quotes i tarifes.
8. Normes d'ús i funcionament.
9. Cobertura de riscos.
10. Pla d'emergència i evacuació.
11. Qualssevol altres circumstàncies que s'establisquen reglamentàriament.

Article 88. Cobertura de riscos en la utilització d'instal·lacions esportives
Els titulars d'instal·lacions esportives d'ús públic hauran de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys i perjuís que pogueren derivar-se de l'ús de la instal·lació, per mitjà d'un sistema de cobertura que garantisca els possibles danys per accidents o per qualsevol altra causa, així com els riscos que puguen derivar-se de l'ús de l'equipament esportiu, mòbil o fix, existent en la instal·lació.

CAPÍTOL II
Planificació de les instal·lacions i equipaments esportius

Article 89. Competència
Correspon a la Generalitat definir, dissenyar i aplicar la política esportiva en matèria d'instal·lacions i equipaments esportius.

Article 90. El Pla director d'Instal·lacions Esportives
1. El Pla director d'Instal·lacions Esportives és l'instrument per a la planificació i programació de les instal·lacions esportives de titularitat pública de la Comunitat Valenciana.
2. Correspon a la conselleria que tinga les competències en matèria d'esport, prèvia consulta als ajuntaments, elaborar i tramitar el Pla director d'Instal·lacions Esportives de la Comunitat Valenciana, sent el Consell el competent per a la seua aprovació.
3. L'objecte del Pla director d'Instal·lacions Esportives és servir d'instrument per a la planificació de la política de construcció d'instal·lacions esportives finançades amb fons públics en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, determinant la localització geogràfica de les instal·lacions i equipaments esportius, assenyalant la tipologia d'aquestes, i prioritzant i establint les seues característiques tècniques, en funció de mòduls de població, nombre d'usuaris, situació, clima, instal·lacions existents i aquells altres paràmetres que es consideren necessaris.
4. Així mateix, determinarà el programa de finançament en funció de les etapes prèviament establides per a la seua execució.
5. La vigència del Pla director d'Instal·lacions Esportives serà de cinc anys.

Article 91. Contingut i desenvolupament del Pla director d'Instal·lacions Esportives
El contingut del Pla director d'Instal·lacions Esportives es concreta en:
1. Els estudis i plans d'informació i estimacions dels recursos disponibles.
2. La memòria explicativa del pla, amb la definició de les actuacions prioritàries en relació amb els objectius perseguits i les necessitats territorials.
3. L'estudi econòmic i financer de la valoració de les actuacions territorials prioritàries i les de caràcter ordinari.
4. Els plans i normes tècniques que definisquen i regulen les actuacions.
5. Les característiques tècniques i requisits d'idoneïtat de les instal·lacions.
6. El cens de les instal·lacions esportives.
7. Les garanties de protecció ambiental i paisatgística dels terrenys i ubicació triats.
8. Els mecanismes d'avaluació de l'execució anual del pla.

Article 92. El Cens d'Instal·lacions Esportives
El Cens d'Instal·lacions Esportives de la Comunitat Valenciana té com a objecte recollir, i mantindre actualitzades, les instal·lacions esportives d'ús públic de la Comunitat Valenciana i les característiques del seu equipament, així com els espais naturals preparats per a l'ús esportiu, i facilitar l'elaboració dels plans generals d'instal·lacions i equipaments esportius.

Article 93. Informació necessària
1. L'administració esportiva de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració dels ajuntaments, diputacions i entitats esportives, realitzarà un cens detallat de les instal·lacions esportives d'ús públic de la Comunitat.
2. A aquests efectes, els titulars d'instal·lacions d'ús públic esportiu hauran de facilitar a l'administració esportiva autonòmica totes les dades necessàries per a l'elaboració i actualització del cens.
3. Sobre les instal·lacions que s'incloguen en el cens es reflectirà, almenys, la informació següent:
a) Ubicació territorial.
b) Titularitat.
c) Estat de conservació i serveis amb què compten.
d) Aforament i accessibilitat, així com el compliment de la normativa en matèria de barreres arquitectòniques.
e) Modalitats i activitats esportives que puguen desenvolupar-se.
f) Característiques tècniques i homologació suplementària.
g) Equipament esportiu.
h) Infraestructures complementàries de la instal·lació.
i) Caràcter principal de la instal·lació o accessori respecte d'altres infraestructures pertanyents a distint àmbit sectorial.

Article 94. Obligació d'inclusió en el Cens
La inclusió i actualització en el Cens d'Instal·lacions Esportives serà requisit indispensable per a la celebració de competicions oficials i per a la percepció de subvencions o ajudes públiques de caràcter esportiu.


Article 95. Previsions urbanístiques
1. L'aprovació del Pla director d'Instal·lacions Esportives, i els seus plans d'actuació, implicarà la declaració d'utilitat pública en aquelles obres o ocupació de terrenys i edificis que corresponguen als fins de l'expropiació necessària o la imposició de servituds.

2. Les administracions locals vetlaran pel compliment del Pla director d'Instal·lacions Esportives, disposant les previsions urbanístiques necessàries en els seus respectius instruments d'ordenació.
3. El Pla director d'Instal·lacions Esportives té el caràcter de pla territorial sectorial i es regula, en allò no disposat en aquesta llei, per la llei de política territorial de la Generalitat que afecte la dita matèria.
4. Les determinacions i les previsions que s'incloguen en el Pla director d'Instal·lacions Esportives, o en els plans d'execució d'aquest, poden donar lloc, si és el cas, a instar la modificació parcial o revisió puntual dels plans generals, de les normes subsidiàries i complementàries de planejament, així com la declaració d'interés social.


Article 96. Ajudes i subvencions
La concessió d'ajudes i subvencions amb fons públics per a instal·lacions esportives de titularitat pública exigirà el compliment dels requisits següents:
1. Que l'obra estiga inclosa en les previsions del Pla director d'Instal·lacions Esportives.
2. Que s'ajuste a la Normativa Bàsica d'Instal·lacions i Equipaments Esportius.
3. Que compte amb la deguda dotació d'equipament esportiu i infraestructures complementàries imprescindibles.
4. Que l'entitat subvencionada acredite la viabilitat de la gestió, tant en matèria de personal com econòmica, així com altres mitjans necessaris per al manteniment de la instal·lació, i garantisca el seu ús adequat.
5. Que l'entitat subvencionada garantisca que la instal·lació es mantindrà oberta al públic.
6. Que es cedisca l'ús de la instal·lació a l'administració o administracions convocants de les ajudes i subvencions, per a la celebració d'esdeveniments esportius organitzats o promoguts per aquestes, en les condicions que reglamentàriament s'establisquen.

CAPÍTOL III
L'espai esportiu i el medi natural

Article 97. Els espais esportius en el medi natural
1. S'entenen per espais esportius en el medi natural el conjunt d'instal·lacions i espais oberts d'ús públic, ubicats en un entorn natural, destinats per les administracions públiques o per entitats privades a la pràctica d'esports i activitats físiques previstos en la present llei.

2. Els espais esportius referits en l'apartat anterior podran ser destinats a activitats esportives en el medi aquàtic, en el terrestre o en l'aeri, estant sempre condicionats al compliment de la normativa específica que regisca l'accés, ús i protecció establit per a aquests.

3. La Generalitat establirà les mesures necessàries per a coordinar les accions dels organismes i entitats competents, referides a l'ús esportiu d'aquests espais.

TÍTOL VII
Inspecció esportiva i règim sancionador

CAPÍTOL I
La Inspecció Esportiva

Article 98. Creació i funcions de la Inspecció Esportiva
Es crea la Inspecció Esportiva com una unitat administrativa dependent, orgànicament i funcionalment, del Consell Valencià de l'Esport, que exercirà les funcions següents:
1. Vigilància i comprovació del compliment de les disposicions legals i reglamentàries en matèria esportiva, especialment pel que fa a instal·lacions, equipaments, titulacions i entitats esportives.
2. Seguiment i control de les subvencions, sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans del Consell Valencià de l'Esport.

3. Comprovació dels fets que siguen objecte de reclamacions o denúncies dels usuaris en relació amb les matèries indicades en els apartats anteriors, sense perjuí de les competències atribuïdes a altres administracions públiques.
4. Qualsevol altra de la mateixa naturalesa que se li puga encomanar.

Article 99. Els inspectors esportius
1. La funció inspectora en matèria d'esports s'exercirà pel personal funcionari adscrit al Consell Valencià de l'Esport, els llocs de treball de la qual hagen sigut designats per a l'exercici de la funció inspectora.

No obstant això, el Consell Valencià de l'Esport podrà habilitar els funcionaris que tinga adscrits, i que compten amb l'especialització tècnica requerida en cada cas, a fi d'exercir aquesta funció.
2. En l'exercici de les seues funcions, els inspectors, degudament acreditats, tindran la consideració d'agents de l'autoritat i gaudiran, com a tals, de la protecció i facultats que els dispensa la normativa vigent.


Article 100. Facultats dels inspectors esportius
Quan ho consideren necessari per al millor compliment de les seues funcions, els inspectors esportius podran:
1. Sol·licitar informació i assessorament d'altres òrgans de l'administració autonòmica amb competència en la matèria.
2. Demanar la cooperació del personal i serveis dependents d'altres administracions i organismes públics.
3. Requerir la intervenció de l'administració competent quan es considere necessari.

Article 101. Obligacions dels administrats i procediment d'inspecció

1. Els responsables d'instal·lacions esportives d'ús públic, els responsables d'entitats esportives, els organitzadors i els promotors d'activitats, competicions o espectacles esportius, els representants legals d'entitats perceptores d'ajudes o subvencions en matèria d'esport i activitat física, les persones que presten serveis en l'àmbit de l'esport o, si no n'hi ha, les persones que es troben al front en qualsevol dels supòsits esmentats en el moment de la inspecció, estaran obligats a permetre i facilitar als inspectors l'accés i l'examen de les instal·lacions, les seus, els equipaments, els documents, els llibres i els registres preceptius per al seu funcionament, i han de prestar la col·laboració que se'ls demane per al compliment de la funció inspectora.
2. Reglamentàriament es determinarà el procediment d'inspecció.


CAPÍTOL II
Règim sancionador

Article 102. Normativa aplicable
1. Les disposicions d'aquest capítol són aplicables a les activitats compreses dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei i la seua normativa de desplegament que es duguen a terme a la Comunitat Valenciana.
2. En tot allò no regulat en la present llei serà aplicable la legislació de la Generalitat en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

Article 103. Competència
1. L'exercici de la potestat sancionadora requerirà la prèvia tramitació d'un procediment ajustat als principis establits en el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. El termini per a resoldre i notificar el procediment serà de sis mesos des de la seua iniciació. No obstant això, l'instructor de l'expedient podrà acordar la suspensió del termini màxim per a resoldre quan concórrega alguna de les circumstàncies previstes i exigides per a això en l'article 42.5 de l'esmentada llei.
3. Seran sancionades per fets constitutius d'infracció les persones físiques o jurídiques que resulten responsables d'aquests a títol de dol, culpa o simple negligència.
4. La instrucció del procediment sancionador correspon a l'òrgan del Consell Valencià de l'Esport que tinga assignada aquesta competència, i la seua resolució correspondrà:
a) A la Direcció del Consell Valencià de l'Esport, quan es tracte d'infraccions lleus i greus.
b) A la Presidència del Consell Valencià de l'Esport, quan es tracte d'infraccions greus i molt greus, i es propose la imposició de multes de fins a 300.500 euros i qualsevol de les sancions accessòries previstes en aquesta llei.
c) Al Consell, quan es tracte d'infraccions molt greus i es propose la imposició de multes de 300.501 fins a 600.000 euros i qualsevol de les sancions accessòries previstes en aquesta llei.

Article 104. Mesures provisionals
Durant la tramitació del procediment sancionador es podran adoptar, mitjançant un acord motivat de l'òrgan instructor, mesures provisionals que asseguren l'eficàcia de la resolució que poguera recaure. Les dites mesures, que no tindran caràcter de sanció, podran consistir en:

1. La prestació de fiances.
2. La suspensió temporal de serveis, activitats o autoritzacions.

3. El tancament d'instal·lacions esportives.
4. Retirada de les entrades de la revenda o venda ambulant.

Article 105. Valor probatori
Els fets constatats pels inspectors esportius, observant els requisits legals pertinents, es presumeixen certs, sense perjudici de les proves que puguen aportar els interessats en defensa dels seus drets i interessos.


Article 106. Relació amb l'orde jurisdiccional penal
1. Si durant la tramitació del procediment sancionador es tinguera coneixement de conductes que puguen ser constitutives d'il·lícit penal, es comunicarà aquest fet al Ministeri Fiscal i haurà de suspendre's el procediment administratiu una vegada l'autoritat judicial haja incoat el procés penal que corresponga. Així mateix, si el Consell Valencià de l'Esport tinguera coneixement que s'està seguint un procediment penal respecte al mateix fet, subjecte i fonament, haurà de suspendre's la tramitació del procediment sancionador.
2. La condemna penal exclou la imposició de sanció administrativa en els casos en què s'aprecie identitat de subjectes, fets i fonament. Contràriament, si no s'estimara l'existència de delicte o falta, podrà continuar-se l'expedient sancionador basat, si és procedent, en els fets que la jurisdicció penal haja considerat provats.

Article 107. Classes d'infraccions
Les infraccions administratives en matèria esportiva poden ser molt greus, greus o lleus.

Article 108. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
1. La realització d'activitats i la prestació de serveis relacionats amb l'esport en condicions que puguen afectar greument la salut i seguretat de les persones.
2. L'incompliment de les mesures de seguretat i higiene en matèria esportiva que supose un risc greu per a les persones o els seus béns.

3. L'incompliment dels deures relacionats amb l'obligació de dissoldre una federació esportiva una vegada que s'haja revocat el seu reconeixement oficial.
4. La introducció en instal·lacions on es celebren competicions o actes esportius, de qualsevol classe d'armes i objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals. S'exclouen d'aquesta prohibició els estris, les armes o els assimilats necessaris per a la pràctica esportiva de modalitats o especialitats que així ho requereixen i que estiguen autoritzats.
5. La realització durant la celebració de competicions esportives d'actes de contingut polític aliens als fins esportius, sempre que concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Que provocaren discriminació, odi o violència contra grups o associacions per motius racistes o altres referents a la ideologia, religió o creença, situació familiar, pertinença dels seus membres a una ètnia o raça, origen nacional, sexe, orientació sexual, malaltia o discapacitat.

b) Que incitaren, animaren, provocaren o foren en si mateixos constitutius d'ofenses a Espanya, a les seues comunitats autònomes o als seus símbols o emblemes.
6. La introducció, venda, tinença o consum durant la celebració de competicions esportives, i dins de les instal·lacions, de qualsevol classe de begudes alcohòliques i de substàncies estupefaents, psicotròpiques, estimulants o productes anàlegs.
7. La publicitat, directa o indirecta, de begudes alcohòliques i tabac, dins de les instal·lacions en què es celebren competicions esportives.

8. L'incompliment de les normes que regulen la celebració dels espectacles esportius, que impedisca el seu normal desenvolupament i produïsca importants perjuís als participants o al públic assistent.
9. Negar l'accés a la instal·lació esportiva als agents de l'autoritat o funcionaris inspectors que es troben en l'exercici del seu càrrec, així com la negativa a col·laborar amb ells en l'exercici de les seues funcions.
10. Obtindre les corresponents llicències d'obertura o autoritzacions per mitjà de l'aportació de documents o dades no conformes amb la realitat.
11. La superació de l'aforament màxim autoritzat, quan supose un greu risc per a la seguretat de les persones o béns.
12. La irrupció no autoritzada en els terrenys de joc.
13. La impartició d'ensenyances esportives o l'expedició de títols de tècnic esportiu per centres no autoritzats.
14. La participació violenta en baralles o desordres públics en recintes esportius o la seua proximitat, quan el seu origen tinga relació en l'esdeveniment esportiu, i aquests ocasionen greus danys o riscos a les persones o béns.
15. L'intrusisme i la intromissió en l'expedició de titulacions esportives.
16. La reincidència en la comissió de faltes greus.
17. El trencament de sancions imposades per infraccions greus o molt greus.

Article 109. Infraccions greus
Són infraccions greus:
1. L'encobriment de l'ànim de lucre d'activitats empresarials i professionals a través d'entitats esportives sense ànim de lucre.
2. La realització dolosa de danys en instal·lacions esportives i mobiliari o equipaments esportius.
3. La no-subscripció de l'assegurança de responsabilitat civil prevista en l'article 29.
4. La realització d'activitats d'ensenyança, gestió, entrenament i qualsevol de les activitats relacionades amb l'activitat física i l'esport, sense la titulació establida en cada cas per la normativa vigent.

5. L'organització o participació en activitats esportives en edat escolar no autoritzades per l'òrgan competent.
6. La utilització de denominacions o realització d'activitats pròpies de les federacions esportives.
7. La introducció i exhibició en espectacles esportius de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquen una incitació a la violència, al terrorisme o constituïsquen un acte de manifest menyspreu a les persones participants en l'esdeveniment esportiu. Els organitzadors estaran obligats a la seua immediata retirada.
8. La introducció de bengales o focs artificials en els recintes esportius.
9. L'organització d'activitats esportives sense la comunicació prèvia a les federacions esportives valencianes o la consulta prèvia a l'administració esportiva de la Comunitat Valenciana.
10. L'incompliment de mesures cautelars.
11. La reincidència en les infraccions lleus.
12. El trencament de sancions imposades per infraccions lleus.


Article 110. Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
1. La falta de respecte dels espectadors, esportistes i la resta d'usuaris de les instal·lacions esportives quan no produïsca una alteració d'orde públic.
2. La no-facilitació de les dades sol·licitades per a l'elaboració i actualització del Cens d'Instal·lacions Esportives de la Comunitat Valenciana.
3. La participació en competicions oficials sense la prèvia inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

4. L'incompliment d'alguna de les obligacions o condicions establides en la present llei i la normativa de desplegament, si la infracció no té la consideració de falta molt greu o greu.
5. El descuit o abandó en la conservació i atenció de les instal·lacions esportives i en el mobiliari o equips esportius.
6. L'incompliment de qualsevol altre deure o obligació establits per la present llei, o en el seu desplegament reglamentari, quan no tinguen la qualificació d'infracció greu o molt greu.

Article 111. Efectes
Tota infracció administrativa podrà donar lloc a:
1. La imposició de sancions, sense perjuí de les responsabilitats de qualsevol altre orde.
2. L'obligació d'indemnitzar pels danys i perjuís causats.

3. L'adopció de totes les mesures que siguen necessàries per a restablir l'orde jurídic infringit i anul·lar els efectes produïts per la infracció.
4. La reposició de la situació alterada per l'infractor al seu estat original.

Article 112. Classes de sancions
1. Per raó de les infraccions tipificades en la present llei, podran imposar-se les sancions següents:
a) Advertència.
b) Multa.
c) Suspensió o prohibició de l'activitat.
d) Suspensió de l'autorització.
e) Clausura temporal d'instal·lacions esportives.
f) Inhabilitació per a l'organització o promoció d'activitats esportives.
g) Prohibició d'accés a instal·lacions esportives.
h) Cancel·lació de la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
2. Correspon a les infraccions molt greus, alternativa o acumulativament:
a) Multa de 30.001 a 60.000 euros i acumulativament fins a 600.000 euros.
b) Clausura de la instal·lació esportiva per un període màxim de tres anys i acumulativament fins a deu anys.
c) Suspensió de l'autorització administrativa per un període màxim de tres anys i acumulativament fins a deu anys.
d) Suspensió o prohibició de l'activitat per un període màxim de tres anys i acumulativament fins a deu anys.
e) Inhabilitació per a l'organització o promoció d'activitats esportives per un període màxim de tres anys i acumulativament fins a deu anys.
f) Prohibició d'accés a qualsevol instal·lació esportiva per un període màxim de quatre anys.
3. Correspon a les infraccions greus, alternativa o acumulativament:
a) Multa de 601 a 30.000 euros i acumulativament fins a 300.000 euros.
b) Clausura de la instal·lació esportiva per un període màxim de sis mesos.
c) Suspensió de l'autorització administrativa per un període màxim de sis mesos.
d) Suspensió o prohibició de l'activitat per un període màxim de sis mesos.
e) Inhabilitació per a l'organització o promoció d'activitats esportives per un període màxim de sis mesos.
f) Prohibició d'accés a qualsevol instal·lació esportiva per un període màxim d'un any.
g) Cancel·lació de la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
4. Correspon a les infraccions lleus la sanció d'advertència o multa de fins a 600 euros.

Article 113. Criteris per a la graduació
1. En la determinació de la sanció a imposar, l'òrgan competent haurà de procurar la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, per a la graduació de la qual es tindran en compte els criteris següents:
a) L'existència d'intencionalitat.
b) La transcendència social o esportiva de la infracció.
c) El perjuí causat a la imatge i interessos de la Comunitat Valenciana.
d) La reincidència, per la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa, i que així haja sigut declarada per resolució ferma en via administrativa.
e) La naturalesa dels perjuís causats i, si és el cas, els riscos suportats pels particulars.
f) El perjuí econòmic ocasionat.
g) El que hi haja hagut prèvies advertències de l'administració.
h) El benefici il·lícit obtingut.
i) La concurrència en l'infractor de la qualitat d'autoritat esportiva o càrrec directiu.
j) L'esmena o conducta observada per l'infractor durant la tramitació de l'expedient, de les anomalies que van originar la incoació del procediment.
k) El major o menor coneixement tècnic dels detalls de l'actuació del responsable, d'acord amb la seua professió o vinculació amb l'àmbit de les activitats esportives.
2. Per a l'aplicació d'aquests criteris en la graduació de les sancions i respectant els límits establits en l'article anterior, l'òrgan competent per a sancionar haurà de ponderar que la comissió de la infracció no resulte més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de la sanció.
3. La imposició acumulativa de sancions en els termes que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article anterior podrà acordar-se en aquells supòsits que impliquen greu alteració de la seguretat o contravinguen les disposicions en matèria de protecció de menors.

Article 114. Prescripció d'infraccions i sancions
1. Les infraccions tipificades en la present llei prescriuran al cap de tres anys les molt greus, als dos anys les greus i als sis mesos les lleus.

2. Prescriuran al cap d'any les sancions imposades per infraccions lleus, als dos anys les imposades per infraccions greus i als tres anys les imposades per infraccions molt greus.
3. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar el dia en què s'haja comés la infracció, i el de les sancions l'endemà d'aquell en què s'ha convertit en ferm la resolució per mitjà de la qual s'haja imposat la sanció.
4. La prescripció s'interromp per l'inici, amb el coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador, en el cas de les infraccions, i del procediment d'execució, en el cas de sancions. El termini de prescripció tornarà a transcórrer si els dits procediments estan paralitzats durant un mes per causa no imputable a l'infractor o presumpte infractor.
5. En les infraccions derivades d'una activitat o omissió contínua, la data inicial del còmput és la de la finalització de l'activitat o la de l'últim acte per mitjà del qual la infracció s'haja consumat.

6. Sense perjudici de que hagueren prescrit les infraccions en les quals la conducta tipificada supose una obligació de caràcter permanent, el titular haurà d'adaptar la seua actuació a la legalitat, adoptant les mesures necessàries per al seu restabliment.

Article 115. Responsabilitat disciplinària esportiva
La imposició de sancions per les infraccions tipificades en el present capítol no impedix, si és procedent i tenint en compte el distint fonament, la depuració de responsabilitats disciplinàries de caràcter esportiu.

TÍTOL VIII
Jurisdicció esportiva

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 116. Àmbit d'aplicació
La jurisdicció esportiva en el territori de la Comunitat Valenciana s'estén a tres àmbits diferents: el disciplinari, el competitiu i l'electoral.

Article 117. Extensió dels seus àmbits
1. La potestat jurisdiccional esportiva en l'àmbit disciplinari s'estén a:
a) Les infraccions a les regles de joc o competició de les diferents modalitats esportives, tipificades en aquesta llei, en les disposicions que la desenvolupen, en els estatuts o els reglaments de les federacions esportives degudament aprovats o en les normes reguladores de les competicions oficials interuniversitàries de la Comunitat Valenciana.

b) Les infraccions a la conducta i convivència esportiva tipificades en aquesta llei, en les seues disposicions de desplegament o en els estatuts i reglaments de les entitats corresponents degudament aprovats.
2. La potestat jurisdiccional esportiva en l'àmbit competitiu s'estén a les qüestions que es plantegen en l'àmbit federatiu en relació amb l'accés o exclusió de la competició o amb l'organització, ordenació i funcionament d'aquesta i amb l'atorgament o denegació de les llicències esportives tant als clubs com als esportistes i la resta d'estaments reconeguts.
3. La potestat jurisdiccional esportiva en l'àmbit electoral s'estén a les qüestions que se susciten:
a) En relació amb els processos electorals dels òrgans de representació i govern de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
b) En relació amb les mocions de censura als presidents que es plantegen en l'àmbit de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.

Article 118. Potestat jurisdiccional esportiva en l'àmbit disciplinari

1. La potestat jurisdiccional esportiva en l'àmbit disciplinari és la facultat que s'atribueix als legítims titulars d'aquesta per a investigar i, si és el cas, sancionar les persones o entitats sotmeses a la disciplina esportiva segons les seues competències respectives.
2. L'exercici d'aquesta potestat correspon:
a) Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament dels encontres, proves o competicions amb subjecció a les regles establides en les disposicions generals de cada modalitat o especialitat esportiva o en les específiques aprovades per a les competicions de què es tracte.
b) Als clubs esportius, a través de la junta directiva o òrgans disciplinaris corresponents, sobre els seus socis o associats, esportistes, tècnics, entrenadors, directius o administradors.
c) A les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, a través dels seus òrgans disciplinaris, sobre totes les persones que formen part de la seua estructura orgànica, sobre els clubs esportius i els seus esportistes, tècnics, entrenadors, jutges-àrbitres i, en general, sobre totes aquelles persones i entitats que, estant federades, desenvolupen l'activitat esportiva corresponent en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
d) A les universitats de la Comunitat Valenciana, a través dels seus òrgans disciplinaris esportius, sobre totes aquelles persones i entitats esportives que desenvolupen la seua activitat en les competicions interuniversitàries de la Comunitat Valenciana.
e) Al Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana sobre les mateixes persones i entitats que les federacions esportives autonòmiques, sobre aquestes mateixes, sobre els seus directius i integrants dels altres òrgans de la federació i sobre les mateixes persones i entitats esportives que les universitats de la Comunitat Valenciana i sobre aquestes mateixes.

Article 119. Potestat jurisdiccional esportiva en l'àmbit competitiu

1. La potestat jurisdiccional esportiva en l'àmbit competitiu és la facultat que s'atribuïx als legítims titulars d'aquesta per a conéixer i decidir sobre les qüestions relatives a l'accés, exclusió, organització, ordenació i funcionament de la competició federativa, així com sobre l'atorgament o denegació de les llicències esportives.

2. L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l'àmbit competitiu correspon:
a) Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament de l'encontre, prova o competició, amb subjecció a les regles establides en les disposicions de cada modalitat o especialitat esportiva o en les específiques aprovades per a la competició de què es tracte.
b) Als òrgans disciplinaris de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de la competició federada.
c) Al Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana en el mateix àmbit que l'apartat anterior.

Article 120. Potestat jurisdiccional esportiva en l'àmbit electoral
1. La potestat jurisdiccional esportiva en l'àmbit electoral és la facultat que s'atribueix als legítims titulars d'aquesta per a conéixer i resoldre les qüestions que es plantegen en relació amb els processos electorals o mocions de censura dels òrgans de representació i govern de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
2. L'exercici d'aquesta potestat correspon:
a) A les juntes electorals de les federacions esportives.
b) Al Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana

Article 121. Normativa aplicable
En l'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en els àmbits disciplinari, competitiu i electoral, els òrgans titulars d'aquesta aplicaran els estatuts i reglaments corresponents, degudament aprovats, de les respectives entitats implicades, així com la resta de normes de l'ordenament jurídic esportiu que resulten aplicables.

Article 122. Compatibilitat de la potestat jurisdiccional esportiva
La potestat jurisdiccional esportiva és compatible i independent d'altres responsabilitats administratives, de la responsabilitat civil o penal, així com del règim derivat de les relacions laborals, que es regiran per la legislació corresponent en cada cas.

CAPÍTOL II
Infraccions i sancions esportives

Article 123. Classificació de les infraccions per la seua gravetat
1. Les infraccions a les regles de joc o de la competició i les de la conducta o convivència esportiva pot ser molt greus, greus i lleus.

2. Als esportistes i equips federats de la Comunitat Valenciana que participen en competicions d'àmbit estatal o internacional els seran aplicables les infraccions tipificades per a aquests en la normativa corresponent.

Article 124. Infraccions molt greus
1. Es consideraran, en tot cas, infraccions molt greus a les regles de joc o competició o a les de la conducta o convivència esportiva:

a) L'abús d'autoritat i la usurpació d'atribucions.
b) El trencament de sancions imposades per infracció greu o molt greu.
c) L'acte dirigit a predeterminar, per mitjà de preu, intimidació o qualsevol altra circumstància, el resultat d'un encontre, prova o competició.
d) La promoció, incitació, utilització o consum de substàncies o mètodes prohibits per les disposicions legals o reglamentàries en la pràctica esportiva, o qualsevol acció o omissió que impedisca o pertorbe la correcta realització dels controls exigits per persones o entitats competents.
e) L'agressió, intimidació o coacció a jutges, àrbitres, esportistes, tècnics, entrenadors, delegats, directius i la resta d'autoritats esportives pertanyents al club o federació i al públic en general, quan revisten una especial gravetat.
f) La protesta o intimidació, coacció o qualsevol altre comportament antiesportiu en un encontre, prova o competició que obligue a la seua suspensió definitiva.
g) L'incompliment manifest de les ordes i instruccions emanades de jutges, àrbitres, tècnics, entrenadors, directius i la resta d'autoritats esportives, en l'exercici dels seus càrrecs.
h) La violació de secrets en assumptes coneguts per raó del càrrec.

i) La falta d'assistència no justificada a les convocatòries de les seleccions esportives de la Comunitat Valenciana.
j) Les declaracions o actes d'esportistes, tècnics, entrenadors, jutges, àrbitres, directius o socis que inciten a la violència.
k) L'incompliment, el compliment parcial o inadequat o el retard en el compliment de les ordes o resolucions del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, en atenció a les circumstàncies del cas i a la concurrència de dol o mala fe.
l) L'alineació indeguda, la incompareixença o retirada injustificada d'una prova, un partit o una competició.
m) Els actes notoris i públics que atempten a la dignitat o decor esportiu quan revisten una especial gravetat.
n) La manipulació o alteració del material o equipament esportiu en contra de les regles tècniques quan puguen alterar el resultat de la prova o posen en perill la integritat física de les persones.
2. Així mateix, es consideraran infraccions molt greus dels presidents, directius i la resta d'integrants dels òrgans de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana:
a) L'incompliment dels acords de l'assemblea general i la resta d'òrgans federatius.
b) La no-execució, l'execució parcial o inadequada o el retard en l'execució de les resolucions, requeriments o altres ordes del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana.
c) La no-convocatòria en els terminis i condicions legals, de forma sistemàtica i reiterada dels òrgans col·legiats federatius.
d) La incorrecta utilització dels fons privats o de les subvencions, crèdits, avals i la resta d'ajudes concedides per ens públics.
e) El compromís de despeses de caràcter plurianual del pressupost sense l'autorització reglamentària.
f) La no-expedició, sense causa justificada, de les llicències federatives, sempre que haguera existit mala fe.
g) L'organització d'activitats o competicions esportives oficials de caràcter nacional o internacional, sense la prèvia consulta al Consell Valencià de l'Esport.
h) L'incompliment dels deures o compromisos adquirits formalment amb la Generalitat.
3. Les infraccions a les regles de joc o competició o a la conducta o convivència esportiva que, amb el caràcter de molt greus, tipifiquen les diferents entitats esportives en els seus respectius estatuts i reglaments, en funció de l'especificitat de la seua modalitat o especialitat esportiva i amb subjecció als preceptes d'aquest títol.

Article 125. Infraccions greus
1. Es consideraran, en tot cas, infraccions greus:
a) El trencament de sancions imposades per infraccions lleus.

b) Els insults i ofenses a jutges, àrbitres, tècnics, entrenadors, esportistes, directius i la resta d'autoritats esportives pertanyents al club o federació i al públic en general.
c) La protesta, intimidació o coacció o qualsevol altre comportament antiesportiu que altere el normal desenvolupament del joc, prova o competició quan no obligue a la seua suspensió definitiva.
d) La protesta o incompliment d'ordes i instruccions emanades de jutges, àrbitres, tècnics, entrenadors, directius i la resta d'autoritats esportives que hagueren adoptat en l'exercici dels seus càrrecs, quan no revisten el caràcter d'infraccions molt greu.
e) Els actes notoris i públics que atempten a la dignitat o decor esportiu.
f) L'exercici d'activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l'activitat o funció esportiva realitzada.
g) L'organització per part d'una entitat esportiva d'una competició o activitat no oficial, a la qual es refereix l'article 66.1.a, paràgraf segon, d'aquesta llei, sense la comunicació prèvia a la federació.
h) La comissió per negligència de les infraccions previstes en l'apartat l del punt 1 i en els apartats a i b del punt 2, ambdós de l'article anterior.
2. També es consideraran infraccions greus les que amb el dit caràcter establisquen les diferents entitats esportives en els seus respectius estatuts o reglaments com a infraccions a les regles de joc o competició o de la conducta o convivència esportiva, en funció de l'especificitat de la seua modalitat o especialitat esportiva amb subjecció als preceptes d'este títol.

Article 126. Infraccions lleus
1. Es consideraran, en tot cas, infraccions lleus:
a) Les observacions que suposen una lleu incorrecció formulades contra jutges, àrbitres, tècnics, entrenadors i la resta d'autoritats esportives, jugadors o esportistes o contra el públic assistent.
b) L'adopció d'una actitud passiva en el compliment de les ordes i instruccions rebudes dels jutges, àrbitres, tècnics, entrenadors i la resta d'autoritats esportives en l'exercici de les seues funcions.

c) El descuit i abandó en la conservació i atenció dels locals socials, instal·lacions esportives i altres mitjans materials, sense perjuí de la responsabilitat civil o penal que poguera correspondre.
2. També es consideraran infraccions lleus les que amb el dit caràcter establisquen les diferents entitats esportives en els seus respectius estatuts o reglaments com a infraccions a les regles de joc o competició o de la conducta o convivència esportiva, en funció de l'especificitat de la seua modalitat o especialitat esportiva amb subjecció als preceptes d'aquest títol.

Article 127. Sancions
1. Per la comissió d'infraccions de disciplina esportiva, les normes disciplinàries podran preveure les sancions següents:
a) Prevenció o advertència.
b) Amonestació pública.
c) Suspensió temporal.
d) Privació temporal o definitiva dels drets d'associat.
e) Privació temporal o definitiva de la llicència federativa.
f) Inhabilitació esportiva temporal o definitiva.
g) Destitució del càrrec.
h) Multa, havent de figurar quantificada en la norma sancionadora corresponent
2. A més del que preveu l'apartat anterior, són sancions específiques de les competi-cions:
a) Clausura del terreny de joc o del recinte esportiu.
b) Pèrdua del partit o desqualificació en la prova.
c) Pèrdua de punts o llocs en la classificació.
d) Pèrdua o descens de categoria o divisió.
e) Celebració de la competició esportiva a porta tancada.
f) Prohibició d'accés als estadis o recintes esportius.
g) Expulsió temporal o definitiva de la competició.

Article 128. Sancions per infraccions molt greus
1. Les infraccions molt greus podran ser objecte de qualsevol de les sancions següents:
a) Inhabilitació a perpetuïtat.
b) Privació definitiva de la llicència federativa.
c) Pèrdua definitiva dels drets d'associat de la respectiva associació esportiva a excepció dels drets econòmics.
d) Expulsió definitiva de la competició.
e) Inhabilitació o suspensió temporal per un període d'un a cinc anys o d'una a cinc temporades.
f) Privació dels drets d'associat per un període d'un a cinc anys.

g) Pèrdua o descens de la categoria esportiva o divisió.
h) Pèrdua de punts o llocs en la classificació.
i) Clausura del terreny de joc o recinte esportiu per un període de més de quatre partits de competició oficial o de dos mesos a una temporada.
j) Pèrdua del partit o desqualificació de la prova.
k) Prohibició d'accés als estadis o recintes esportius o llocs de celebració de la prova per un període d'un a cinc anys.
l) Multa de 3.001 a 30.000 euros.
2. Les sancions previstes en els apartats a, b i c només podran imposar-se amb caràcter excepcional per la comissió d'infraccions molt greus, concorrent l'agreujant de reincidència, o la d'especial transcendència social o esportiva de la infracció.

Article 129. Sancions per infraccions greus
Les infraccions greus podran ser objecte de les sancions següents:

1. Inhabilitació d'un mes a un any.
2. Suspensió de la llicència federativa d'un mes a un any o de cinc partits a una temporada.
3. Pèrdua dels drets d'associat per un període d'un mes a un any.

4. Pèrdua del partit o desqualificació de la prova.
5. Clausura del terreny de joc o recinte esportiu d'un a tres partits.

6. Prohibició de l'accés als estadis, recintes esportius o llocs de celebració de les proves per un període d'un mes a un any.
7. Multa de 601 a 3.000 euros.

Article 130. Sancions per infraccions lleus
Les infraccions lleus poden ser objecte de les sancions següents:

1. Suspensió de la llicència federativa per un període no superior a un mes o d'un a quatre partits.
2. Privació dels drets d'associat per un període màxim d'un mes.

3. Prohibició d'accés als estadis o recintes esportius per un període màxim d'un mes.
4. Amonestació pública.
5. Advertència o advertència.
6. Multa de fins a 600 euros.

Article 131. Simultaneïtat de sancions
Les sancions de multa, pèrdua del partit, descompte de punts en la classificació, pèrdua de categoria o divisió i prohibició d'accés als estadis o recintes esportius poden imposar-se simultàniament a qualsevol altra sanció.

Article 132. Regles per a la imposició de la sanció de multa
1. La sanció personal de multa només es podrà imposar quan els esportistes, tècnics, entrenadors, jutges, àrbitres o qualssevol altres infractors perceben preu o retribució per la seua actuació esportiva.
2. L'import de la sanció de multa haurà de ser congruent amb la gravetat de la infracció comesa i amb el nivell de retribució dels possibles infractors.
3. L'impagament de la multa es considerarà com a trencament de sanció.

Article 133. Alteració de resultats
Els òrgans disciplinaris, a més de qualssevol altres sancions que puguen correspondre, estaran facultats per a alterar el resultat de l'encontre, prova o competició de què es tracte, en els casos de sanció de pèrdua del partit o desqualificació de la prova o de sancions que s'imposen per alineació indeguda, predeterminació del resultat del partit, prova o competició per preu, intimidació o qualsevol altre mitjà antiesportiu, consum de fàrmacs o substàncies que augmenten artificialment la capacitat de l'esportista o, en general, la utilització de mètodes antireglamentaris que poden modificar o alterar el resultat d'una prova o competició.

Article 134. Executivitat de les sancions
1. Les sancions imposades a través del corresponent procediment disciplinari i relatives a infraccions a les regles de joc o de la competició seran immediatament executives, sense que les reclamacions o recursos interposats contra aquestes paralitzen o suspenguen la seua execució.

2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, si amb posterioritat o simultàniament a la interposició del recurs es sol·licita expressament a instància de part la mesura cautelar de suspensió de l'execució de la sanció imposada, l'òrgan competent per a la seua resolució podrà acordar-la si concorren tots o alguns dels requisits següents:

a) Si concorre alguna causa de nul·litat de ple dret de la sanció la suspensió de la qual se sol·licita.
b) Si s'assegura el compliment de la possible sanció, en el cas que aquesta es confirme.
c) Si la petició es fundamenta en l'existència d'un aparent bon dret.
d) Si s'al·leguen i acrediten danys o perjuís d'impossible o difícil reparació.

Article 135. Circumstàncies agreujants de la responsabilitat
Són circumstàncies agreujants de la responsabilitat, en tot cas:
1. La reincidència.
2. El preu.
3. La transcendència social o esportiva de la infracció.
4. El dany i perjuí ocasionat.

Article 136. Reincidència
Es considera reincidència quan l'autor haguera sigut sancionat amb caràcter ferm per una infracció de la mateixa o anàloga naturalesa en el transcurs d'una mateixa temporada esportiva.

Article 137. Circumstàncies atenuants de la responsabilitat
Són circumstàncies atenuants de la responsabilitat, en tot cas:
1. La provocació suficient immediatament produïda abans a la comissió de la infracció.
2. El penediment espontani, manifestat amb immediatesa a la comissió de la infracció.
3. No haver sigut sancionat en els dos anys anteriors de la seua vida esportiva, quan es tracte d'infraccions als reglaments de joc o de la competició.

Article 138. Graduació de les sancions
En l'exercici de les seues funcions, els òrgans disciplinaris poden aplicar la sanció en el grau que estimen convenient, atenent a la naturalesa dels actes comesos, a la personalitat del responsable, a les conseqüències de la infracció i a la concurrència de circumstàncies agreujants o atenuants.

Article 139. Extinció de la responsabilitat
La responsabilitat disciplinària esportiva s'extingix, en tot cas:

1. Per compliment de la sanció.
2. Per prescripció de la infracció.
3. Per prescripció de la sanció.
4. Per defunció de l'infractor.
5. Per dissolució de l'entitat esportiva sancionada, excepte frau de llei.
6. Per la pèrdua de la condició d'esportista, d'àrbitre o tècnic, de federat o de membre del club o associació esportiva de què es tracte. En aquest últim cas, si la pèrdua de la condició és voluntària, aquest supòsit d'extinció de la responsabilitat disciplinària té efectes merament suspensius si qui està subjecte a procediment disciplinari en tràmit o ha sigut sancionat recupera en qualsevol modalitat esportiva, i dins d'un termini de tres anys, la condició amb què quedava vinculat a la disciplina esportiva. En aquest cas, el temps de suspensió de la responsabilitat disciplinària no es computa a l'efecte de la prescripció de les infraccions ni de les sancions.

Article 140. Prescripció d'infraccions
1. Les infraccions prescriuran al cap de tres anys, a l'any o al mes, segons es tracte de molt greus, greus o lleus respectivament, començant-se a comptar el termini de prescripció el mateix dia en què la infracció s'haguera comés.
2. El termini de prescripció s'interromprà el dia de la iniciació del procediment sancionador, però si aquest es paralitza durant el termini de sis mesos per causa no imputable a l'inculpat, tornarà a comptar el còmput del termini corresponent.

Article 141. Prescripció de sancions
1. Les sancions imposades pels òrgans disciplinaris competents prescriuran al cap de tres anys, a l'any o al mes, segons hagueren sigut imposades per la comissió d'infraccions molt greus, greus o lleus.
2. El termini de prescripció començarà a comptar de l'endemà a aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció, o des que es trencara el seu compliment si aquesta haguera començat a complir-se.


CAPÍTOL III
Els procediments jurisdiccionals

Secció primera
Els procediments jurisdiccionals en l'àmbit disciplinari

Subsecció primera
Disposicions generals

Article 142. Condicions mínimes
1. Per a la imposició de sancions per la comissió de qualsevol tipus d'infraccions serà preceptiva la instrucció prèvia d'un expedient d'acord amb el procediment reglamentàriament establit.
2. Són condicions mínimes dels procediments disciplinaris les següents:
a) Els jutges i àrbitres exercixen la potestat disciplinària esportiva durant el desenvolupament dels encontres, proves o competicions de forma immediata, d'acord amb els reglaments de cada modalitat esportiva, havent de preveure en cada cas el corresponent sistema posterior de reclamacions.
En tot cas, les actes subscrites pels jutges i àrbitres de l'encontre, prova o competició constituiran mitjà documental necessari en el conjunt de la prova de les infraccions disciplinàries esportives.
En aquells esports específics que ho requerisquen podrà preveure's que, en l'apreciació de les infraccions referents a la disciplina esportiva, les declaracions de l'àrbitre o jutge es presumeixen certes, excepte error material.
b) En les proves o competicions esportives que per la seua naturalesa requerisquen l'acord immediat dels òrgans disciplinaris esportius, podran preveure's procediments d'urgència que permeten compatibilitzar la ràpida intervenció d'aquells amb el dret a reclamació i el tràmit d'audiència dels interessats.
c) El procediment ordinari aplicable per a la imposició de sancions per infraccions de les regles de joc i de la competició haurà de compatibilitzar el normal desenvolupament de la competició amb el tràmit d'audiència dels interessats i el dret a recurs.
Les mateixes garanties hauran de preveure's en el procediment extraordinari que es tramitarà per a les sancions corresponents a la resta de les infraccions disciplinàries esportives, on haurà de preveure's el dret a recusar els membres de l'òrgan disciplinari que tinga la potestat sancionadora.
d) En els procediments disciplinaris esportius es consideraran interessats tots aquells a favor o en el perjuí dels quals es derivaren drets i interessos legítims, en relació amb els efectes de les resolucions adoptades.

Article 143. Contingut mínim de les disposicions disciplinàries de les entitats esportives
Les federacions i la resta d'entitats esportives hauran de preveure en els seus estatuts o reglaments, en relació amb la disciplina esportiva, les qüestions següents:
1. Un sistema tipificat d'infraccions, de conformitat amb les regles i especialitats de cada modalitat esportiva, graduant-les en funció de la seua gravetat.
2. La tipificació de les sancions corresponents a cada una de les infraccions, així com les causes o circumstàncies que atenuen o agreugen la responsabilitat de l'infractor i els requisits d'extinció d'aquesta última.
3. La prohibició de doble sanció pels mateixos fets.
4. L'aplicació de les normes amb efectes retroactius quan aquestes resulten favorables a l'inculpat.
5. La prohibició de sanció per la comissió d'infraccions tipificades després del moment de la seua comissió.
6. Els distints procediments disciplinaris per a la imposició de sancions.
7. El sistema de recursos contra les sancions imposades.

Article 144. Concurrència de responsabilitat penal i disciplinària
En el cas que els fets o conductes que constituïsquen la infracció pogueren revestir caràcter de delicte o falta penal, l'òrgan disciplinari competent deurà, d'ofici o a instància de l'instructor de l'expedient, comunicar-ho al Ministeri Fiscal.
En aquest cas, l'òrgan disciplinari esportiu podrà acordar la suspensió del procediment, segons les circumstàncies concurrents, fins que recaiga la corresponent resolució judicial, podent adoptar-se les mesures cautelars oportunes que es notificaran als interessats.

Subsecció segona
El procediment ordinari

Article 145. Àmbit d'aplicació
El procediment ordinari serà aplicable per a les infraccions a les regles de joc o de la competició i es regirà per les normes establides en aquesta secció o per les establides en els estatuts o reglaments del club o associació esportiva o de la corresponent federació.

Article 146. Iniciació
1. El procediment ordinari s'inicia per mitjà de l'acta del partit, prova o competició on queden reflectits els fets susceptibles de constituir infracció i que poden donar lloc a la sanció.
L'acta haurà d'estar firmada en tot cas per l'àrbitre, jutge o per qui corresponga estendre-la oficialment. Així mateix, haurà d'estendre's conforme determinen els reglaments de cada modalitat esportiva.
2. També pot iniciar-se el procediment ordinari per mitjà de denúncia de la part interessada en la mateixa acta del partit, o formulada amb posterioritat i presentada en les oficines de la federació fins al segon dia hàbil següent al de la celebració del partit, prova o competició.

3. En el cas que els fets que puguen donar lloc a sanció no estiguen reflectits en l'acta sinó per mitjà d'annexos a aquesta que elabore l'àrbitre, aquest haurà de presentar-los en la federació dins del segon dia hàbil següent al partit, prova o competició, havent de donar trasllat d'aquests a les parts interessades perquè formulen al·legacions en els dos dies hàbils següents.

Article 147. Trasllat a les persones interessades
Una vegada iniciat el procediment per la denúncia de la part interessada o com a conseqüència d'un annex de l'acta del partit o document semblant, immediatament ha de traslladar-se la denúncia o l'annex o el document a les persones interessades.

Article 148. Al·legacions
Els interessats, en termini de dos dies hàbils següents al dia en què se'ls entregue l'acta del partit, prova o competició o en el termini de dos dies hàbils següents al dia en què haja sigut notificada la denúncia o l'annex o el document semblant, a què es fa referència en l'article 146.3, poden formular per escrit les al·legacions o manifestacions que, en relació amb els fets imputats en l'acta, la denúncia o l'annex o document semblant, consideren convenients al seu dret i poden, dins del mateix termini, proposar o aportar, també si és el cas, les proves pertinents per a demostrar les seues al·legacions, si tenen relació amb els fets imputats.


Article 149. Prova
Si els interessats proposen alguna prova per a la pràctica dels quals es requereix l'auxili de l'òrgan competent per a resoldre l'expedient, aquest, abans de dictar la resolució pertinent, si estima procedent la pràctica de la prova, ha d'ordenar que es practique, ha de disposar el que siga necessari perquè es duga a terme com més prompte millor, com a màxim dins del termini de tres dies hàbils següents al dia en què s'haja acordat la seua realització, i ha de notificar als interessats el lloc i el moment en què es practicarà, si la prova requereix la presència dels interessats.

Article 150. Resolució
Si no es practiquen proves o una vegada practicades les admeses o transcorregut el termini establit per a la pràctica de les mateixes l'òrgan competent, en el termini màxim de deu dies hàbils, dictarà una resolució en què, de forma succinta, han d'expressar-se els fets imputats, els preceptes infringits i els que preveuen la sanció que s'impose. Si els interessats han sol·licitat la pràctica de proves i l'òrgan ho considera improcedent, hauran d'expressar-se en la mateixa resolució els motius de la denegació de les proves.

Article 151. Notificació
La resolució recaiguda haurà de notificar-se als interessats, amb expressió dels recursos que puguen formular-se contra aquesta, els òrgans davant dels quals poden interposar-se i del termini per a la seua interposició.

Subsecció tercera
El procediment extraordinari

Article 152. Àmbit d'aplicació
El procediment extraordinari serà aplicable per a les infraccions a la conducta i convivència esportiva.

Article 153. Iniciació
El procediment extraordinari s'inicia amb la providència de l'òrgan competent, d'ofici o a instància de part interessada.
Les denúncies han d'expressar la identitat de la persona o persones que les presenten, la relació dels fets que puguen constituir infracció i la data de comissió i, sempre que siga possible, la identificació dels possibles responsables.

Article 154. Actuacions prèvies
L'òrgan competent, abans d'acordar l'inici del procediment, pot ordenar, amb caràcter previ, les investigacions i actuacions necessàries per a determinar si concorren en aquest circumstàncies que justifiquen l'expedient, especialment pel que fa a esbrinar els fets susceptibles de motivar la incoació de l'expedient, a identificar la persona o persones que puguen resultar responsables d'aquests i a les altres circumstàncies.

Article 155. Obertura o arxiu de l'expedient
1. L'òrgan competent, després de rebre la denúncia o requeriment per a incoar un expedient i practicades les actuacions prèvies que es consideren pertinents, dictarà la providència d'inici si entén que els fets que es denuncien poden constituir infracció. En cas contrari, dictarà la resolució oportuna acordant la improcedència d'iniciar l'expedient, que es notificarà a qui haja presentat la denúncia o requeriment per a iniciar l'expedient.
2. No podrà interposar-se recurs contra la resolució que acorde l'inici de l'expedient. Contra la que acorde la improcedència del seu inici, podrà interposar-se recurs davant de l'òrgan superior en el termini de tres dies hàbils,a comptar de l'endemà de la seua notificació.
3. Contra l'acord d'arxiu de la denúncia de qui no ostente la condició d'interessat no procedirà cap recurs.

Article 156. Nomenament d'instructor i secretari
1. La providència en què s'acorde la iniciació de l'expedient disciplinari haurà de contindre el nomenament de l'instructor, que s'encarregarà de la tramitació d'aquest.
En els casos que s'exigisca reglamentàriament o quan es crega oportú, es podrà nomenar també un secretari perquè assistisca a l'instructor en la tramitació de l'expedient.
2. A l'instructor i al secretari els seran aplicables les causes d'abstenció i recusació previstes per al procediment administratiu comú.
3. Els interessats podran exercir el dret de recusació en el termini de tres dies hàbils des que tinguen coneixement de la providència de nomenament davant de l'òrgan que la va dictar, que haurà de resoldre en els següents tres dies sense que càpia recurs contra aquesta resolució.

Article 157. Proposició i pràctica de la prova
1. En la providència que acorde l'inici de l'expedient haurà de concedir-se als interessats un termini de deu dies hàbils, des del següent al de la notificació, perquè puguen proposar per escrit la pràctica de les diligències de prova que estimen oportunes per a l'aclariment dels fets.
2. Transcorregut el termini, l'instructor podrà ordenar la pràctica de les proves, que proposades o no pels interessats, puguen ser rellevants per al procediment.
A aquest efecte, obrirà a prova l'expedient durant un termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, comunicant als interessats amb suficient antelació el lloc, dia i hora per a la pràctica d'aquestes.

3. Contra la denegació expressa o tàcita de les proves, els interessats podran interposar recurs en el termini de tres dies hàbils des de la confirmació de la resolució.
L'òrgan competent resoldrà en els tres dies següents sobre l'admissió o inadmissió de les proves.

Article 158. plec de càrrecs i proposta de resolució
1. Finalitzat el termini per a la pràctica de la prova, l'instructor, en els deu dies hàbils següents, proposarà el sobreseïment i arxiu de l'expedient si considera que no hi ha infracció o, en cas contrari, formularà el corresponent plec de càrrecs, on expressarà els fets imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que poden comportar sanció, junt amb la proposta de resolució.

2. Tant la proposta de sobreseïment i arxiu de l'expedient com el plec de càrrecs i proposta de resolució han de notificar-se als interessats, perquè en el termini de quinze dies hàbils, des de la notificació, poden examinar l'expedient i formular les al·legacions que tinguen per convenient.

Article 159. Resolució
1. Una vegada transcorregut el termini concedit als interessats per a formular les al·legacions, l'instructor elevarà l'expedient a l'òrgan competent per a la seua resolució i mantindrà o reformarà la proposta de resolució a la vista de les al·legacions formulades pels interessats, per a la deliberació i decisió de l'expedient.
2. La resolució de l'òrgan competent posarà fi a l'expedient i haurà de dictar-se en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà a aquell en què l'expedient s'eleva a l'òrgan competent.


Secció segona
El procediment jurisdiccional en l'àmbit competitiu

Article 160. Fases del procediment
Tots els expedients que s'incoen en l'àmbit federatiu en matèries pròpies de la jurisdicció esportiva i que afecten qüestions relatives a l'accés o exclusió de la competició o a l'organització, ordenació i funcionament d'esta, hauran de tramitar-se en un procediment que, com a mínim, tindrà les fases següents:
1. Incoació i notificació a les parts interessades i a les que poden quedar afectades per la decisió final.
2. Termini d'al·legacions, proposició de prova i pràctica d'aquesta.

3. Resolució final i notificació a les parts intervinents amb expressió dels recursos que procedisquen, òrgan davant el qual interposar-los i termini d'interposició.

Secció tercera
El procediment jurisdiccional en l'àmbit electoral

Article 161. Objecte
El control de legalitat sobre els processos electorals o sobre les mocions de censura dels òrgans de govern i representació de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana correspon a les juntes electorals federatives i al Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, que resoldrà els recursos que s'interposen contra esmentades juntes electorals.

Article 162. Legitimació
Estan legitimats per a interposar recursos en l'àmbit electoral els afectats directament per l'acord o resolució i els que hagen sigut part en la impugnació davant de la junta electoral federativa.

Article 163. Procediment
1. El procediment serà el regulat en la corresponent normativa electoral federativa que a aquest efecte establisca el Consell Valencià de l'Esport.
2. El procediment per a les mocions de censura serà el que establisca el Consell Valencià de l'Esport o, si és el cas, els estatuts federatius degudament aprovats.

Article 164. Termini de presentació
El termini per a recórrer davant de la junta electoral federativa serà l'establit en el reglament electoral de la federació corresponent.

Article 165. Termini de recepció de reclamacions
1. El termini de presentació i recepció de les reclamacions és únic.

2. Totes les reclamacions que es formulen en matèria electoral, tant davant de les juntes electorals federatives com davant del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, només seran vàlides si es reben per l'òrgan decisori corresponent dins del termini establit en el calendari electoral per a la presentació d'aquestes.

CAPÍTOL IV
Recursos

Article 166. Òrgans i terminis
1. Contra les resolucions dictades pels òrgans disciplinaris federatius en els àmbits disciplinari i competitiu podrà interposar-se recurs d'alçada davant del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana en el termini de quinze dies hàbils.
2. Contra les resolucions dictades per la junta electoral federativa en els processos electorals o mocions de censura contra els òrgans de representació i govern de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana podrà interposar-se recurs d'alçada davant del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana en els terminis previstos en el calendari electoral corresponent o en els estatuts federatius.

CAPÍTOL V
El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana

Article 167. Naturalesa
1. El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana és l'òrgan suprem en matèria jurisdiccional esportiva en els àmbits disciplinari, competitiu i electoral, que decideix en última instància administrativa les qüestions de la seua competència.
2. Les resolucions del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana esgoten la via administrativa i contra aquestes només pot interposar-se recurs contenciós administratiu, i si és el cas recurs potestatiu de reposició, contra les resolucions del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana.

Article 168. Adscripció orgànica
El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana està adscrit orgànicament al Consell Valencià de l'Esport i actua i resol amb independència d'aquest, així com de les federa-cions i la resta d'entitats esportives i de qualssevol altres administracions, entitats o persones.


Article 169. Execució de les seues resolucions
Les ordes i resolucions del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana són immediatament executives.
La seua execució correspon a les federacions i, si és el cas, a les persones o entitats designades en la pròpia resolució, els quals seran responsables del seu estricte i compliment efectiu.

Article 170. Composició
1. El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana està integrat per cinc membres i un secretari o secretària, que actua amb veu però sense vot, tots ells amb títol de llicenciat o llicenciada en dret i amb experiència en matèria esportiva.
2. Els membres del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana són nomenats pel titular de la conselleria amb competències en matèria d'esport, de la manera següent:
a) Tres a proposta de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
b) Dos per lliure designació del titular de la conselleria amb competències en matèria d'esport, d'entre una terna proposada pel vicepresident o vicepresidenta del Consell Valencià de l'Esport.
c) El secretari o secretària serà nomenat, a proposta del vicepresident o vicepresidenta del Consell Valencià de l'Esport, d'entre els seus funcionaris o funcionàries.
3. Una vegada nomenats, els membres del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana triaran d'entre ells els càrrecs de president/a i vicepresident/a, que hauran de ser ratificats pel Consell Valencià de l'Esport, i a continuació es procedirà a publicar la composició del tribunal en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
4. En cas de vacant dels càrrecs de president/a o vicepresident/a, i mentre no es produïsca la seua substitució, ocuparà la presidència el membre de major edat i la vicepresidència el segon de major edat.


Article 171. Mandat i caràcter dels càrrecs
1. El mandat dels membres del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana tindrà una duració de quatre anys.
2. Els membres del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana tindran dret a percebre les dietes per assistència a les reunions, que hauran de ser aprovades pel Consell Valencià de l'Esport.

Article 172. Incompliment de les seues ordes, requeriments i resolucions
L'incompliment de les resolucions, requeriments i la resta d'ordes del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana constituirà infracció molt greu i serà sancionada amb qualsevol de les sancions previstes en l'article 128 de la present llei.

Article 173. Incompatibilitats i causes d'abstenció i recusació
1. Són causes d'incompatibilitat per a formar part del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana:
a) Pertànyer a la junta directiva o altres òrgans d'una federació esportiva de la Comunitat Valenciana.
b) Pertànyer a qualsevol dels òrgans disciplinaris d'una federació o club esportiu de la Comunitat Valenciana.
c) Pertànyer a la junta electoral d'una federació de la Comunitat Valenciana.
2. A més de les previstes amb caràcter general en el procediment administratiu comú, són causes d'abstenció i recusació:
a) Mantindre relació laboral o professional, d'assessorament, administrativa, honorífica o de qualsevol altre tipus, amb una federació o club esportiu de la Comunitat Valenciana.
b) Pertànyer a la junta directiva o altres òrgans d'un club esportiu de la Comunitat Valenciana.
c) Pertànyer a la junta electoral d'un club esportiu de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL VI
L'arbitratge i la mediació extrajudicial
en l'àmbit de l'esport

Article 174. L'arbitratge i la mediació en matèria esportiva
1. Les qüestions litigioses de naturalesa juridicoesportiva que es plantegen entre persones físiques o jurídiques, que no afecten la disciplina esportiva, ni als processos electorals, ni tampoc a l'exercici de funcions públiques encomanades a les federacions esportives, i que siguen de lliure disposició entre les parts, podran ser resoltes a través de la institució de l'arbitratge amb subjecció a la normativa legal aplicable.
2. Sense perjuí de l'anterior, i amb caràcter previ o alternatiu a l'arbitratge, s'establiran sistemes de mediació amb la finalitat d'arribar a solucions de composició de conflictes de naturalesa juridicoesportiva.


Article 175. La Junta de Mediació i Arbitratge Esportiu de la Comunitat Valenciana
Es crea la Junta de Mediació i Arbitratge Esportiu de la Comunitat Valenciana, adscrita al Consell Valencià de l'Esport, per a la resolució per mitjà d'arbitratge de les qüestions litigioses en matèria esportiva a què fa referència l'article anterior. El dit òrgan exercirà també funcions de mediació i composició de litigis, bé amb caràcter previ a l'arbitratge que li siga encomanat, bé amb independència de la seua intervenció en funcions arbitrals.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Qualsevol referència a professions, condicions, etc., contemplades en aquesta llei que figuren en masculí neutre s'entendrà que es refereixen tant al gènere masculí com al femení.

Segona
1. El Consell de la Generalitat presentarà a Les Corts un projecte de llei de regulació de les professions de l'esport i l'activitat física a la Comunitat Valenciana.
2. Mentre tant, serà d'aplicació el que hi ha disposat en aquesta matèria en la legislació estatal.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Grups d'esplai esportius sense personalitat jurídica
Els grups d'esplai esportius sense personalitat jurídica pròpia, que a l'entrada en vigor d'aquesta llei estiguen anotats en el Cens del Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, disposaran d'un termini de sis mesos per a adquirir personalitat jurídica i inscriure's en el dit Registre, per mitjà de la seua manifestació de voluntat en aquest sentit.
Transcorregut el termini concedit sense que el grup d'esplai esportiu haja manifestat la dita voluntat, es procedirà a la cancel·lació de la seua anotació en el Cens del Registre d'Entitats Esportives.

Segona. Comitè Valencià de Disciplina Esportiva
Les persones que integren el Comitè Valencià de Disciplina Esportiva a l'entrada en vigor d'aquesta llei esdevindran membres del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, i conservaran els càrrecs actuals, fins que finalitze el termini del seu mandat actual, sempre que complesquen els requisits de compatibilitat i qualssevol altres prevists en la normativa vigent.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
1. Queda derogada la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat, de l'Esport de la Comunitat Valenciana.
2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa la present llei.
DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació dels articles 5 i 6 de la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià de l'Esport, i els articles 6 i 7 del Decret 170/2006, de 17 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts del Consell Valencià de l'Esport

1. Es conferix una nova redacció als articles 5 i 6 de la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià de l'Esport, en el sentit següent:
« Article 5
El president o presidenta
1. El president o presidenta del Consell Valencià de l'Esport, que ho serà al seu torn del Comité de Direcció, serà, amb caràcter nat, el titular de la conselleria que ostente les competències en matèria d'esport. El president/a podrà delegar determinades funcions en el vicepresident/a del Consell Valencià de l'Esport, en el director/a, en els titulars dels òrgans que conformen l'estructura del Consell Valencià de l'Esport o en els responsables de les delegacions territorials d'aquest.
2. Són funcions del president o presidenta:
a) Ostentar la direcció i representació del Consell València de l'Esport.
b) Aprovar les línies d'actuació del Consell Valencià de l'Esport.

c) Convocar, presidir i moderar les sessions del Comité de Direcció.
d) Visar les actes de les sessions del Comité de Direcció i les certificacions dels extrems o acords continguts en aquestes.
e) Exercir l'alta inspecció del personal al servei del Consell Valencià de l'Esport.
f) Contractar laboralment d'acord amb els principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat, i exercir el règim disciplinari sobre el personal del Consell Valencià de l'Esport d'acord amb la normativa vigent.

g) Elaborar i presentar al Comité de Direcció l'avantprojecte de pressupostos del Consell Valencià de l'Esport.
h) Autoritzar, disposar, liquidar i ordenar els pagaments.
i) Subscriure contractes i convenis en nom del Consell Valencià de l'Esport, i, en general, les facultats en matèria de contractació pública o privada amb les limitacions establides en l'ordenament jurídic.

j) Convocar, aprovar les bases i resoldre les subvencions.
k) Demanar el parer del Comité de Direcció sobre qualsevol aspecte relacionat amb el Consell Valencià de l'Esport i el seu funcionament.

l) Ostentar la representació del Consell Valencià de l'Esport en accions i recursos.
m) Qualssevol altres que reglamentàriament li siguen atribuïdes.
3. En els casos de vacant, absència o malaltia del presidenta o presidenta, qui ostente la Vicepresidència assumirà per substitució les funcions de la Presidència».
« Article 6
El vicepresident o vicepresidenta
1. La Vicepresidència serà exercida pel titular de la Secretaria Autonòmica d'Esport.
2. El vicepresident o vicepresidenta podrà delegar determinades funcions en el director o directora del Consell Valencià de l'Esport, en els titulars dels òrgans que conformen l'estructura del Consell Valencià de l'Esport o en els responsables de les delegacions territorials d'aquest.

3. Funcions del vicepresident o vicepresidenta:
a) L'administració i gestió del Consell Valencià de l'Esport.
b) Elaborar i presentar al Comité de Direcció la memòria d'activitats i els comptes anuals del Consell Valencià de l'Esport.
c) Gestionar i controlar la comptabilitat i l'estat financer del Consell Valencià de l'Esport.
d) Gestió del patrimoni del Consell Valencià de l'Esport.
e) Exercir la direcció del personal del Consell Valencià de l'Esport.
f) Dirigir el funcionament general del Consell Valencià de l'Esport i del personal d'aquest, organitzant, impulsant, coordinant i inspeccionant els seus serveis i dependències.
g) Executar els acords del Comité de Direcció.
h) Elaborar el Pla Anual d'Actuacions, Inversions i Finançament.

i) Elaborar la plantilla i relació de llocs de treball del Consell Valencià de l'Esport, d'acord amb les limitacions legals i pressupostàries.

j) Dictar els actes jurídics que li competisquen en l'exercici del seu càrrec, així com, en general, en aquelles altres funcions que li siguen delegades.
k) L'organització, tramitació i coordinació de la gestió dels plans, programes, projectes i altres actuacions en matèria esportiva promoguts pel Consell Valencià de l'Esport.
4. En els casos de vacant, absència o malaltia del vicepresident o vicepresidenta, el president o presidenta designarà la persona que l'haja de substituir».
2. Es conferix una nova redacció als articles 6 i 7 del Decret 170/2006, de 17 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts del Consell Valencià de l'Esport, de manera que l'article 6 de l'esmentat decret té idèntic text que el nou article 5 de la Llei 3/2006, transcrit a l'apartat 1 anterior, i l'article 7 de l'esmentat decret té idèntic text que el nou article 6 de la Llei 3/2006, així mateix transcrit a l'apartat 1 d'aquesta disposició.

Segona. Modificació de l'article 7.2 de la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià de l'Esport, i de l'article 8.2 del Decret 170/2006, de 17 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts del Consell Valencià de l'Esport

1. Es modifica la lletra de l'apartat i de l'article 7.2 de la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià de l'Esport, que passa a ser l'apartat j.
2. S'afig un nou apartat i a l'article 7.2 de la Llei 3/2006, que queda redactat com segueix:
«i) Aprovar les modificacions pressupostàries que afecten línies nominatives del pressupost del Consell Valencià de l'Esport».
3. De la mateixa manera, es modifica la lletra de l'apartat l de l'article 8.2 del Decret 170/2006, de 17 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts del Consell Valencià de l'Esport, que passa a ser l'apartat m.
4. S'afig un nou apartat l a l'article 8.2 del Decret 170/2006, que queda redactat com segueix:
«l) Aprovar les modificacions pressupostàries que afecten línies nominatives del pressupost del Consell Valencià de l'Esport».

Tercera. Actualització de sancions
S'autoritza al Consell per a actualitzar la quantia econòmica de les sancions establides en el títol VII, capítol II, d'aquesta llei.

Quarta. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.


València, 22 de març de 2011

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea