diari

ORDE 13/2012, de 3 d'abril, de la Conselleria de Presidència, per la qual es regula la Junta d'Advocats de la Generalitat. [2012/3597]

(DOGV núm. 6755 de 17.04.2012) Ref. Base de dades 003692/2012

ORDE 13/2012, de 3 d'abril, de la Conselleria de Presidència, per la qual es regula la Junta d'Advocats de la Generalitat. [2012/3597]
La Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, va establir un nou sistema organitzatiu i funcional respecte a l'assessorament en dret i a la representació i defensa en juí de la Generalitat, incloent-hi, entre altres aspectes, la creació del Cos d'Advocats de la Generalitat.
En desplegament de la llei, el Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell, va aprovar el Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat, que crea en l'article 7 la Junta d'Advocats de la Generalitat, òrgan que assessorarà i assistirà l'advocada o advocat general en una sèrie de matèries per a garantir la necessària coordinació de l'actuació del personal de l'Advocacia de la Generalitat.
Dins de la composició de la dita junta figuren una sèrie de membres nats, membres que lliurement són designats per qui ocupe la titularitat en l'Advocacia General i membres que són elegits lliurement entre tot el cos de l'Advocacia General de la Generalitat en servici actiu.

En conseqüència, la present orde desplega la Junta d'Advocats de la Generalitat alhora que establix unes regles per a l'elecció dels quatre advocades i advocats de la Generalitat que componen el grup del personal electiu dins de la junta.
Davant de la inexistència de normes sobre este últim punt, la present orde seguix els criteris regulats per l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d'abril, mentres continuen vigents, d'acord amb la disposició transitòria quinta de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Finalment, cal assenyalar que l'aplicació i posterior desplegament del que disposa esta orde no implicarà augment del gasto en el pressupost de la Conselleria de Presidència, atenent-se a este efecte la creació i posada en marxa de la junta als mateixos mitjans materials i personals existents en l'esmentada conselleria.
Per tot això, de conformitat amb el que establix l'article 28.e de la Llei 5/1983, del Consell,

ORDENE

CAPÍTOL I
La Junta d'Advocats de la Generalitat

Article 1. Òrgan d'assessorament i assistència. Composició
1. Per a garantir la necessària coordinació de l'actuació del cos de l'Advocacia de la Generalitat, la junta, assessorarà i assistirà l'advocada o l'advocat general de la Generalitat en les matèries regulades en l'article 7.1 del Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat.

2. La composició de la Junta d'Advocats de la Generalitat està regulada en l'article 7.2 del Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat.


Article 2. Formació de la junta i la seua constitució
1. L'advocat o l'advocada general de la Generalitat, la persona titular de la Direcció General de l'Advocacia, i les direccions dels servicis contenciosos, dels servicis consultius i del Gabinet d'Estudis, formen part de la junta des de la seua presa de possessió en els distints llocs i durant el temps que es mantinguen en estos.
2. Els advocats i advocades que hagen sigut designats lliurement per l'advocat o advocada general de la Generalitat, seran nomenats i separats lliurement per l'advocada o advocat general de la Generalitat en qualsevol moment.
3. Les quatre advocades o advocats elegits per l'Advocacia General de la Generalitat formaran part de la junta des de la seua presa de possessió com a membres seus.
4. La Junta d'Advocats de la Generalitat es constituirà formalment en el termini màxim d'un mes des de la proclamació dels quatre membres elegits i començaran a exercir les seues funcions a partir d'eixe moment.

CAPÍTOL II
Regles per a l'elecció de quatre advocats o advocades de la Generalitat que componen el grup del personal electiu dins de la junta


Article 3. Unitat electoral
La unitat electoral per a elegir els quatre membres de l'Advocacia General de la Generalitat que componen el grup d'advocats i advocades electius dins de la junta serà única.

Article 4. Sufragi actiu i passiu
Són electors i elegibles els advocats i advocades del cos de l'Advocacia General de la Generalitat que es troben en situació de servici actiu en l'advocacia general, excepte aquells que formen part de la Junta d'Advocats com a membres nats o designats lliurement per l'advocada o l'advocat general de la Generalitat.
A este efecte s'entén per advocat o advocada de la Generalitat el personal funcionarial de carrera pertanyent al Cos d'Advocats de la Generalitat que tinguen destinació en un lloc d'advocat/a coordinador/a, advocat/a coordinador/a-adjunt/a o advocat/a de la Generalitat de la relació de llocs de treball de l'Advocacia General de la Generalitat.


Article 5. Presentació de candidats
Les candidatures es presentaran de manera individual davant de la mesa electoral.

Article 6. Mesa electoral
1. La mesa electoral és l'òrgan electoral.
2. El personal pertanyent al cos de l'Advocacia de la Generalitat exercirà el seu dret al vot en la mesa electoral establida a este efecte.

3. La Subsecretaria de la Conselleria de Presidència facilitarà el cens del personal funcionarial en situació de servici actiu i els mitjans personals i materials per a la celebració de les eleccions.
4. La mesa electoral estarà formada pel president o la presidenta, que serà la persona de major edat i per dos vocals, que seran els que compten amb menor edat.
D'entre els vocals, qui tinga menor edat actuarà com a titular de la secretaria. Es designaran suplents els que seguisquen els qui ocupen la titularitat de la mesa electoral en l'orde indicat d'edat.
5. La mesa electoral tindrà les funcions següents:
a) Impulsar i vigilar el procés electoral.
b) Determinar la llista d'electors.
c) Rebre la presentació de candidatures i proclamar-les.
d) Presidir la votació.
e) Realitzar l'escrutini dels resultats, alçar les actes corresponents i proclamar les candidates i candidats electes.

Article 7. Constitució i funcionament de la mesa
1. La mesa electoral es constituirà formalment amb antelació suficient per a la celebració de les eleccions el dia que corresponga.
2. La mesa obtindrà de l'Administració el cens del personal funcionarial i confeccionarà la llista d'electors, que es publicarà en els taulers d'anuncis de la Subsecretaria de la Conselleria de Presidència i de les delegacions del Consell a Alacant i Castelló. Així mateix, la llista es farà pública en la pàgina web de l'Advocacia General.
La mesa resoldrà qualsevol incidència o reclamació relativa a inclusions, exclusions o correccions que es presenten fins a vint-i-quatre hores després d'haver finalitzat el termini d'exposició de la llista i publicarà la llista definitiva dins de les vint-i-quatre hores següents.

3. Les candidatures es presentaran davant de la mesa electoral durant els nou dies hàbils següents a la publicació de la llista definitiva d'electors.
La proclamació es farà en els dos dies laborables immediatament posteriors a la data de conclusió del dit termini i es publicaran en els taulers d'anuncis esmentats. Contra l'acord de proclamació es podrà reclamar dins del dia hàbil següent davant de la mateixa mesa, la qual resoldrà en el primer dia laborable posterior a eixa data. Entre la proclamació de candidatures i la votació hi haurà un termini de, si més no, cinc dies hàbils.
4. Quan qualsevol dels components d'una mesa siga candidat o candidata cessarà en esta i serà substituït en esta pel seu suplent.

Article 8. Sistema electoral
1. Quatre advocats o advocades seran elegits per mitjà del sistema majoritari.
2. Els electors poden donar el seu vot a un màxim de quatre candidats i resultaran elegits aquells candidats que obtinguen un nombre més gran de vots.
3. En cas d'empat, resultarà elegit el candidat o la candidata que tinga major antiguitat en l'Advocacia de la Generalitat. Si persistix l'empat, l'elecció del candidat o la candidata recaurà en qui tinga major antiguitat com a personal de l'Administració de la Generalitat.


Article 9. Llista de votació
La mesa electoral confeccionarà una llista única de totes les candidatures, amb indicació dels dos cognoms i el nom. La llista s'ordenarà alfabèticament. A la dreta de cada nom figurarà imprés un quadrat on es podrà marcar, per mitjà d'una «X», la candidatura votada.


Article 10. Votació
1. L'acte de votació s'efectuarà en la mesa electoral i durant la jornada laboral.
2. Els quatre advocats o advocades seran elegits per mitjà de sufragi personal, directe, lliure i secret, que podrà emetre's per correu o per altres mitjans telemàtics, d'acord amb les regles fixades per la mesa electoral. Les paperetes, que seran de les mateixes característiques, es depositaran en urnes tancades.
3. Immediatament després de celebrada la votació, la mesa electoral procedirà públicament al recompte de vots, per mitjà de la lectura, en veu alta, de les paperetes i a la proclamació dels candidats electes.
Del resultat de l'escrutini i de la proclamació de les candidats electes s'alçarà acta, en la qual constarà, almenys, a més de la composició de la mesa, el nombre de votants, els vots obtinguts per cada candidatura, així com, si és el cas, els vots nuls i les altres incidències hagudes. Una vegada redactada l'acta, esta serà firmada pels qui componen la mesa.


Article 11. Tramitació de l'acta
1. La persona que ocupe la presidència de la mesa electoral remetrà durant els tres dies hàbils següents al de la finalització de l'escrutini l'original de l'acta, juntament amb les paperetes de vots a l'advocat o advocada general. Així mateix, remetrà una còpia de l'acta a les representacions electes.
2. L'acta es farà pública en els taulers d'anuncis de la Subsecretaria de la Conselleria de Presidència i de les delegacions del Consell a Alacant i Castelló i en la pàgina web de l'Advocacia General.

Article 12. Impugnacions
Les decisions de la junta electoral sobre determinació de la relació del personal electe, proclamació de les candidatures i proclamació de personal electe seran recurribles en alçada davant de l'advocada o l'advocat general de la Generalitat les resolucions del qual esgotaran la via administrativa.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Realització de les eleccions
1. Les primeres eleccions per a la designació dels quatre advocats o advocades de la Generalitat que componen el grup electiu de l'advocacia dins de la junta, se celebraran en el termini de tres mesos des de la entrada en vigor d'esta orde.
2. Les successives eleccions se celebraran el primer dia hàbil, passats quatre anys, a comptar des de la presa de possessió dels quatre membres electes en cada cas.
Segona. Primera designació dels advocats i advocades per l'advocada o advocat general de la Generalitat
La primera designació de dos membres pertanyents a l'advocacia el nomenament dels quals s'efectuarà lliurement per qui té la titularitat en l'Advocacia General de la Generalitat, es produirà amb anterioritat a la proclamació de les candidatures electes de la plantilla de l'advocacia.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
La present orde entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 3 d'abril de 2012

El conseller de Presidència,
JOSÉ CISCAR BOLUFER

linea