diari

DECRET 62/2012, de 13 d'abril, del Consell, pel qual es regulen els òrgans territorials de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors de la Comunitat Valenciana. [2012/3694]

(DOGV núm. 6755 de 17.04.2012) Ref. Base de dades 003693/2012

DECRET 62/2012, de 13 d'abril, del Consell, pel qual es regulen els òrgans territorials de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors de la Comunitat Valenciana. [2012/3694]
PREàMBUL

La Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, establix el marc jurídic competencial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'actuació de les situacions de desprotecció social de menors.

Competix a les entitats locals, de conformitat amb els articles 147 i 148 de l'esmentada llei, a través dels Servicis Socials Generals i Especialitzats, segons siga procedent, la prevenció de les situacions de desprotecció social; la detecció, l'apreciació i la declaració de les situacions de risc, la seua intervenció en les dites situacions per mitjà del desenrotllament d'un Pla d'Intervenció Familiar que contindrà les mesures de suport familiar oportunes; la proposta informada de les mesures jurídiques de protecció a l'ens autonòmic; i el seguiment i la intervenció quan este haja adoptat eixes mesures jurídiques, tant respecte al menor quan este continue residint en el municipi en formalitzar-se un acolliment familiar amb família acollidora extensa o acostada, com sempre respecte a la família d'origen, pares o responsables legals, siga quina siga la forma de guarda, acolliment residencial o acolliment familiar, i en especial quan l'objectiu del Pla de Protecció del Menor siga el de «reunificació familiar».
Competix a la Generalitat, de conformitat amb els articles 146 i 152 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, la planificació i la coordinació sobre la matèria d'atenció, protecció, adopció i inserció de menors; prestar el suport tècnic i financer a les entitats locals per al compliment efectiu de les seues funcions en esta matèria; així com l'adopció i el seguiment de les mesures jurídiques de protecció: guarda, tutela, acolliment residencial, acolliment familiar i adopció.

En estes funcions també participen les institucions d'educació i els servicis sanitaris, de conformitat amb els articles 26, 45 i 151. 2 de la referida llei, i facilitar la prevenció, detecció, notificació i derivació de les situacions de risc i desemparament, així com el posterior suport en la investigació i en la intervenció en el recurs o mesura jurídica acordada per l'ens local o autonòmic en matèria de protecció de menors. I són els servicis psicopedagògics, gabinets municipals i departaments d'orientació en l'àmbit educatiu i les unitats de treball social en l'àmbit sanitari, els interlocutors bàsics amb els servicis locals i autonòmics de protecció de menors.

Per a fer efectiva esta col·laboració entre les distintes administracions públiques amb competència en matèria de protecció de menors, s'han anat instrumentant en estos anys diferents mesures de cooperació, de conformitat també amb l'article 10 del Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Consell. Des de la publicació de protocols en la detecció i abordatge de situacions de desprotecció infantil en els àmbits sanitari, educatiu, policial i de l'acció social, fins a l'ordenació de fulls de notificació, a través de normes concretes, com l'Orde de 9 de març de 2006, de la Conselleria de Sanitat i de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es va implantar el full de notificació per a l'atenció sociosanitària infantil i la protecció de menors en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i l'Orde 1/2010, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació i de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es va implantar el full de notificació de la possible situació de desprotecció del menor detectada des de l'àmbit educatiu a la Comunitat Valenciana i s'establix la coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la infància.

En este marc de coordinació interadministrativa es fa necessari aprofundir per a millorar la intercomunicació entre tots els agents que intervenen i per a l'efectivitat del desplegament i l'execució del Pla d'Intervenció Familiar que desenrotlla l'entitat local o el Pla de Protecció del Menor que dissenya la Generalitat.
El Pla d'Intervenció Familiar amb menors en risc, com a document on s'establixen els objectius específics per a la preservació familiar del menor, les mesures de suport familiar i recursos que s'oferixen al menor i a la seua família, la implicació de la família i la seua temporalitat, i també ha d'establir la participació de tots els agents que intervenen en el seu disseny i especialment en la seua execució, implicant els departaments i les institucions competents en matèria de sanitat i educació.

Per a l'efectivitat d'esta participació es creu oportú l'existència d'òrgans territorials de coordinació a nivell comunitari en l'àmbit de la protecció de menors de la Comunitat Valenciana, que implementen i afavorisquen un Pla d'Intervenció Familiar unitari i la definició de les funcions de tots els agents socials implicats.
En la mateixa Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana s'arreplega esta possibilitat, i s'establix en l'article 151.2 que es constituiran, a nivell local o comarcal, comissions o grups de treball, que es desenrotllaran reglamentàriament, i en els quals participarà personal dels departaments de sanitat, educació i d'acció social, locals i autonòmics.
Així mateix, el dit article assenyala la possibilitat que puguen també constituir-se comissions de treball d'àmbit comarcal o provincial, amb la participació dels servicis de protecció de menors de la Generalitat per al desplegament i execució del Pla de Protecció del Menor, quan s'adopte una mesura jurídica de protecció de menors.

En virtut del que s'ha exposat, d'acord amb el que establix l'article 33 de la Llei del Consell, en desplegament de l'article 151 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, oïdes les entitats més representatives del sector, a proposta del conseller de Justícia i Benestar Social, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 13 d'abril de 2012,

DECRETE

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
1. El present decret té com a objecte regular la composició, les funcions i el règim de funcionament dels òrgans territorials de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors de la Comunitat Valenciana, que es constituiran com a comissions d'àmbit local, comarcal i provincial, per a la prevenció i l'atenció dels menors que es troben, o puguen trobar-se, en situacions de risc o amb mesura jurídica de protecció.

2. Així mateix, es podran crear comissions territorials de coordinació de protecció de menors d'àmbit supramunicipal, quan territorialment no coincidisquen amb una demarcació comarcal o provincial, sinó que es tracte d'una agrupació d'uns quants municipis per a la gestió comuna de servicis i obres de la seua competència que no puguen ser garantits individualment per cada un d'estos.

Article 2. Naturalesa de les comissions
1. Les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors tindran la consideració d'òrgans administratius de caràcter col·legiat, i estaran adscrites a l'entitat local o òrgan autonòmic que assumisca la presidència en cada una d'estes.
2. La creació de les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors amb participació dels servicis de protecció de menors de la Generalitat tindrà caràcter potestatiu.

Article 3. Fins generals
Les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors tenen com a finalitat principal la de col·laborar en la detecció, notificació i investigació de les situacions de risc i desemparament dels menors, així com en la consecució dels objectius del Pla d'Intervenció Familiar i del Pla de Protecció del Menor que s'hagen establit per l'òrgan competent, i participar en la intervenció en el recurs o mesura jurídica acordada per l'ens local o autonòmic competent en matèria de protecció de menors.

Article 4. Àmbit funcional
Les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors, en funció del seu àmbit funcional, poden ser:
1. Comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors en situació de risc.
2. Comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors amb mesura jurídica de protecció.

Article 5. Àmbit territorial
1. Les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors en situació de risc tindran caràcter local, supramunicipal o comarcal, i en estes participaran necessàriament personal de les unitats de treball social de centres de salut i hospitals, dels servicis psicopedagògics o gabinets municipals escolars, i dels equips municipals de servicis socials.
2. Les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors amb mesura jurídica de protecció podran tindre caràcter local, provincial o comarcal, i en estes participaran necessàriament personal dels servicis territorials del departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de protecció de menors, que serà qui presidisca este òrgan, i dels equips municipals de servicis socials. Podrà invitar-se al personal de les unitats de treball social de centres de salut i hospitals i dels servicis psicopedagògics o gabinets municipals escolars.

CAPÍTOL II
Constitució, composició i funcions
de les comissions territorials

SECCIÓ PRIMERA
Disposició general

Article 6. Constitució
1. La constitució de les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors en situació de risc, la composició i l'àmbit territorial, es realitzarà a instàncies de l'entitat local, que assumirà la presidència d'estes.
Quan es tracte de comissions de caràcter supramunicipal o de caràcter comarcal, la seua constitució es realitzarà amb el consens de les entitats locals que han de conformar l'òrgan, i assumir una d'estes la presidència d'estes.
2. La constitució de les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors amb mesura jurídica de protecció, la composició i l'àmbit territorial, es realitzarà a instàncies dels servicis territorials del departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de protecció de menors.
3. Excepcionalment, podran constituir-se comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors per a l'assumpte d'expedients concrets de menors en risc o de menors amb mesura jurídica de protecció.


SECCIÓ SEGONA
Situació de risc. Àmbit territorial local

Article 7. Composició de les comissions de coordinació de caràcter local en l'àmbit de la protecció de menors en situació de risc

1. La composició de les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors en situació de risc, de caràcter o àmbit local, estarà determinada per la mateixa entitat local. Si bé, com a mínim, estarà composta pels membres següents, amb veu i vot:

a) Dos representants de l'equip municipal de servicis socials, un dels servicis generals, que presidirà l'òrgan, i un altre, si n'hi haguera, dels servicis especialitzats d'atenció a famílies amb menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció (SEAFI).
b) Un representant de les unitats de treball social del centre de salut o hospital del departament de salut corresponent a la zona municipal.

c) Un representant del servici psicopedagògic o gabinet municipal escolar.
2. Si alguna de les figures professionals citades en els epígrafs b) i c) del punt anterior no n'hi haguera en el corresponent àmbit territorial, podrà assistir, amb idèntica posició, qualsevol representant de l'àmbit sanitari i educatiu del mateix àmbit territorial.
3. Així mateix, podran assistir, amb veu i sense vot, després de la invitació prèvia de la comissió, aquells professionals que, per l'especial implicació en les tasques d'avaluació, intervenció i seguiment del menor o de la família, puguen aportar informació rellevant per a abordar qualsevol dels objectius i funcions que té encomanat este òrgan, professionals, entre altres, de les Unitats de Conductes Addictives, de les Unitats de Prevenció Comunitària, de les Unitats de Salut Mental, de les Unitats de Salut Mental Infantil, dels diferents grups especialitzats en menors de les Forces i Cossos de Seguretat.
Si el menor estiguera complint alguna de les mesures de reeducació previstes en la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, Reguladora de la Responsabilitat Penal dels Menors, participarà el tècnic responsable de la seua execució, als efectes de coordinar les actuacions previstes en el Pla d'Intervenció Familiar amb el contingut del Projecte Individualitzat d'Execució de la mesura judicial.
4. Assumirà la secretaria d'este òrgan un representant de l'equip municipal de servicis socials diferent dels mencionats en l'apartat 1.a) d'este precepte, que actuarà amb veu i sense vot.
5. Es podran constituir en un mateix àmbit local diverses comissions quan l'àmbit territorial siga ampli i es requerisca per raons d'eficiència.

SECCIÓ TERCERA
Situació de risc. Àmbit territorial supramunicipal

Article 8. Composició de les comissions de coordinació de caràcter supramunicipal en l'àmbit de la protecció de menors en situació de risc
1. La composició de les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors en situació de risc, de caràcter o àmbit supramunicipal, estarà determinada per les entitats locals que componguen l'òrgan. Si bé, com a mínim, estarà composta pels següents membres, amb veu i vot:
a) Dos representants de l'equip municipal de servicis socials, de cada un dels municipis que integren l'òrgan. Un dels servicis generals, que presidirà l'òrgan. la presidència s'assumirà de forma rotatòria, per un dels mencionats representants, excepte decisió diferent d'estos. i un altre representant, si n'hi haguera, dels servicis especialitzats d'atenció a famílies amb menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció (SEAFI).
b) Un representant de cada una de les unitats de treball social dels centres de salut i hospitals del departament o departaments corresponents a les zones municipals que integren l'òrgan.
c) Un representant dels servicis psicopedagògics o gabinets municipals escolars, corresponents als municipis que integren l'òrgan.

2. Si alguna de les figures professionals citades en els epígrafs b) i c) del punt anterior no n'hi haguera en el corresponent àmbit territorial, podrà assistir, amb idèntica posició, qualsevol representant de l'àmbit sanitari i educatiu del mateix àmbit territorial.
3. Així mateix, podran assistir, amb veu i sense vot, després de la invitació prèvia de la comissió, aquells professionals que, per l'especial implicació en les tasques d'avaluació, intervenció i seguiment del menor o de la família, puguen aportar informació rellevant per a abordar qualsevol dels objectius i les funcions que té encomanat este òrgan, professionals, entre altres, de les Unitats de Conductes Addictives, de les Unitats de Prevenció Comunitària, de les Unitats de Salut Mental, de les Unitats de Salut Mental Infantil, dels diferents grups especialitzats en menors de les Forces i Cossos de Seguretat.
Si el menor estiguera complint alguna de les mesures de reeducació previstes en la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, Reguladora de la Responsabilitat Penal dels Menors, participarà el tècnic responsable de la seua execució, als efectes de coordinar les actuacions previstes en el Pla d'Intervenció Familiar amb el contingut del Projecte Individualitzat d'Execució de la mesura judicial.
4. Assumirà la secretaria d'este òrgan un representant de l'equip municipal de servicis socials que assumisca la presidència, diferent dels mencionats en l'apartat 1.a) d'este precepte, que actuarà amb veu i sense vot.

SECCIÓ QUARTA
Situació de risc. Ámbit territorial comarcal

Article 9. Composició de les comissions de coordinació de caràcter comarcal en l'àmbit de la protecció de menors en situació de risc

1. La composició de les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors en situació de risc, de caràcter o àmbit comarcal, estarà determinada per les entitats locals que componguen l'òrgan. Si bé, com a mínim, estarà composta pels membres següents, amb veu i vot:
a) Dos representants de l'equip municipal de servicis socials, de cada un dels municipis que integren l'òrgan. Un dels servicis generals, que presidirà l'òrgan. la presidència s'assumirà cada sis mesos de forma rotatòria, per un dels mencionats representants, excepte decisió diferent d'estos. i un altre representant, si n'hi haguera, dels servicis especialitzats d'atenció a famílies amb menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció (SEAFI).
b) Un representant de cada una de les unitats de treball social dels centres de salut i hospitals del departament o departaments corresponents als municipis que integren la demarcació comarcal.

c) Un representant del servicis psicopedagògics o gabinets municipals escolars, corresponents als municipis que integren la demarcació comarcal.
2. Si alguna de les figures professionals citades en els epígrafs b) i c) del punt anterior no n'hi haguera en el corresponent àmbit territorial, podrà, assistir amb idèntica posició, qualsevol representant de l'àmbit sanitari i educatiu del mateix àmbit territorial.
3. Així mateix, podran assistir, amb veu i sense vot, prèvia invitació de la comissió, aquells professionals que, per l'especial implicació en les tasques d'avaluació, intervenció i seguiment del menor o de la família, puguen aportar informació rellevant per a abordar qualsevol dels objectius i les funcions que té encomanat este òrgan, professionals, entre altres, de les Unitats de Conductes Addictives, de les Unitats de Prevenció Comunitària, de les Unitats de Salut Mental, de les Unitats de Salut Mental Infantil, dels diferents grups especialitzats en menors de les Forces i Cossos de Seguretat.
Si el menor estiguera complint alguna de les mesures de reeducació previstes en la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, Reguladora de la Responsabilitat Penal dels Menors, participarà el tècnic responsable de la seua execució, als efectes de coordinar les actuacions previstes en el Pla d'Intervenció Familiar amb el contingut del Projecte Individualitzat d'Execució de la mesura judicial.
4. Assumirà la secretaria d'este òrgan un representant de l'equip municipal de servicis socials que assumisca la presidència, diferent dels mencionats en l'apartat 1.a) d'este precepte, que actuarà amb veu i sense vot.

SECCIÓ QUINTA
Situació amb mesures jurídiques.
Ámbits territorials local, comarcal i provincial

Article 10. Composició de les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors amb mesures jurídiques de protecció
1. La composició de les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors amb mesures jurídiques de protecció, en l'àmbit territorial que es decidisca, local, comarcal o provincial, estarà determinada per la persona titular dels servicis territorials del departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de protecció de menors. Si bé, com a mínim, estarà composta pels següents membres, amb veu i vot:
a) Dos representants dels servicis territorials del departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de protecció de menors, que assumiràn la presidència de forma alternativa, per períodes de sis mesos. En aquells municipis on hi haja diversos equips o centres municipals de servicis socials, assumirà la representació només un d'estos, sense perjuí que es produïsca l'assistència d'un representant de cada un d'estos.
b) Dos representants de l'equip municipal de servicis socials dels municipis que formen part d'este òrgan, un de servicis generals i un altre de servicis especialitzats d'atenció a famílies amb menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció (SEAFI), si n'hi haguera.

2. Podrà invitar-se este òrgan, que actua amb veu i sense vot:
a) A un representant de cada una de les unitats de treball social dels centres de salut i hospitals i a un representant dels servicis psicopedagògics o gabinets municipals escolars, corresponents a la zona u zones dels àmbits que formen part d'este òrgan.
Si alguna d'estes figures professionals no n'hi haguera en el corresponent àmbit territorial de la comissió, podrà ser invita, amb idèntica posició, qualsevol representant de l'àmbit sanitari i educatiu.
b) A un representant del centre residencial de protecció de menors en què estiga acollit el menor i a un representant de l'entitat responsable de la intervenció i el seguiment de l'acolliment familiar quan el menor estiga en família educadora.
c) A aquells professionals que, per l'especial implicació en les tasques d'avaluació, intervenció i seguiment del menor o de la família, puguen aportar informació rellevant per a abordar qualsevol dels objectius i les funcions que té encomanat este òrgan.
Si el menor estiguera complint alguna de les mesures de reeducació previstes en la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, Reguladora de la Responsabilitat Penal dels Menors, participarà el tècnic responsable de la seua execució, als efectes de coordinar les actuacions previstes en el Pla de Protecció del Menor amb el contingut del Projecte Individualitzat d'Execució de la mesura judicial.
3. Assumirà la secretaria d'este òrgan un representant dels servicis territorials del departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de protecció de menors diferent dels mencionats en l'apartat 1.a) d'este precepte, que actuarà amb veu i sense vot.


Article 11. Funcions de les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors en situació de risc
Les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors en situacions de risc tindran les funcions següents:
1. Registrar i donar a conéixer tots els integrants de l'òrgan els casos de risc que estan en fase de valoració, d'intervenció o de seguiment.

2. Estudiar i valorar conjuntament els casos de risc de menors del municipi o de l'àmbit territorial a què estiga vinculada la comissió.

3. Establir prioritats en l'estudi i valoració, intervenció i seguiment dels casos.
4. Intercanviar la informació dels distints àmbits que intervenen per a la participació en el disseny del Pla d'Intervenció Familiar (PIF), com a document marc al voltant del qual es planteja la intervenció coordinada a nivell municipal.
5. Intervindre de forma coordinada en els casos de risc del municipi, i distribuir les competències dirigides a atendre les distintes àrees d'intervenció familiar en què hi ha dificultats, i que estiguen indicades en el Pla d'Intervenció Familiar (PIF).
6. Realitzar un seguiment dels casos de risc, avaluar la consecució dels objectius del Pla d'Intervenció Familiar (PIF), marcar nous objectius o valorar el cessament de la situació de risc o la necessitat de prendre alguna mesura alternativa.

Article 12. Funcions de les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors amb mesura jurídica de protecció
Les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors amb mesura jurídica de protecció tindran les funcions següents:

1. Registrar i donar a conéixer tots els integrants de l'òrgan els casos de mesures de guarda, tutela, acolliment residencial, acolliment familiar o adopció que estan en fase de valoració, d'intervenció o de seguiment.
2. Estudiar i valorar conjuntament els casos d'estos menors.
3. Establir prioritats en l'estudi i valoració, intervenció i seguiment dels casos.
4. Intercanviar la informació dels distints àmbits intervinents per a la participació en l'execució del Pla de Protecció de Menors (PPM), com a document marc al voltant del qual es planteja la intervenció coordinada a nivell municipal i autonòmic, i realitzar un seguiment avaluant la consecució dels objectius del Pla d'Intervenció Familiar (PIF), que s'integraran en el Pla de Protecció de Menors, principalment si l'objectiu és el de reunificació familiar.

5. Intervindre de forma coordinada en els casos de menors del municipi, distribuir les competències dirigides a atendre les distintes àrees d'intervenció familiar en què hi ha dificultats, especialment en aquelles que han motivat la separació del menor amb l'objecte de promoure el retorn.
6. Seguiment de l'evolució de la família en els casos de guarda i desemparament, valorar si s'ha cessat o s'ha minimitzat la situació que va provocar la separació, o si s'ha produït un estancament, empitjorament o canvis en la situació sociofamiliar que puguen indicar la necessitat de replantejar la finalitat inicial de la intervenció.


CAPÍTOL III
Regles comunes de funcionament

Article 13. Caràcter de les decisions i dels acords
Les decisions i els acords que adopten les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors que es constituïsquen a l'empara d'esta norma es podran plasmar en informes no vinculants, no tenint estos el caràcter de proposta de mesura jurídica de protecció del menor.

Article 14. Règim de funcionament
1. La periodicitat de les reunions estarà determinada pel mateix òrgan territorial que es constituïsca.
2. Les comissions que es constituïsquen adoptaran els seus acords seguint el procediment regulat en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 15. Tractament confidencial de la informació
Els membres dels òrgans territorials que es constituïsquen estan obligats a respectar el dret a la intimitat i el tractament confidencial de la informació i dels fitxers i registres dels menors i famílies que coneguen en l'exercici de les funcions que desenrotllen, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Article 16. Remuneració
L'assistència i la participació a les reunions dels òrgans que es constituïsquen a l'empara d'este decret no seran retribuïdes, sense perjuí de les indemnitzacions i de les gratificacions que es deriven pels desplaçaments realitzats, de conformitat amb la normativa vigent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Comissions o grups de treball
Als efectes del present decret, les referències que l'article 151.2 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, fa als grups de treball s'equiparen a les comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors que es desenrotllen en la present norma.


Segona. Priorització
La constitució dels òrgans territorials que ordena el present decret es realitzarà en funció de les necessitats de cada àmbit territorial i disponibilitats de l'òrgan competent per a la seua constitució. Si bé es prioritzarà la constitució de comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors en situació de risc en municipis de més de 20.000 habitants.

Tercera. Comarcalització
En aquells àmbits territorials en que es constituïsquen comissions de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors de caràcter comarcal, es tendirà a observar la divisió comarcal establida en virtud del Decret 170/1985, de 28 d'octubre, del Consell.

Quarta. Limitació del gasto
La implementació i el posterior desenrotllament d'este decret no podran tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a la Conselleria de Justícia i Benestar Social en la data de la publicació.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 13 d'abril de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Justícia i Benestar Social,
JORGE CABRÉ RICO

linea