diari

DECRET 63/2014, de 25 de abril, del Consell, pel qual s'aprova el reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2014/3766]

(DOGV núm. 7264 de 30.04.2014) Ref. Base de dades 003737/2014

DECRET 63/2014, de 25 de abril, del Consell, pel qual s'aprova el reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2014/3766]
Índex

Preàmbul
Article únic.
Disposició transitòria única. Retroactivitat.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Annex
Capítol I. Disposicions generals.
Article 1. Objecte.
Article 2. Principis inspiradors del procediment.
Capítol II. Procediment per al reconeixement del dret a la indemnització per causa de mort
Article 3. Persones beneficiàries.
Article 4. Dependència econòmica.
Article 5. Concurrència de persones beneficiàries.
Article 6. Quantia de la indemnització.
Article 7. Inici del procediment.
Article 8. Model de sol·licitud.
Article 9. Documentació.
Article 10. Lloc de presentació.
Article 11. Instrucció de l’expedient.
Article 12. Òrgan competent per a resoldre.
Article 13. Termini màxim per a resoldre i notificar.
Article 14. Forma de pagament.
Article 15. Compatibilitat.
Article 16. Causes de reintegrament.
Capítol III. Procediment per al reconeixement de les ajudes d’emergència de pagament únic.
Article 17. Beneficiàries.
Article 18. Finalitat de les ajudes econòmiques.
Article 19. Entitat col·laboradora.
Article 20. Sol·licituds i documentació.
Article 21. Mòdul econòmic.
Article 22. Lloc de presentació.
Article 23. Terminis de presentació.
Article 24. Tramitació.
Article 25. Òrgan competent per a resoldre.
Article 26. Termini màxim per a resoldre i notificar.
Article 27. Pagament.
Article 28. Règim de compatibilitat.
Article 29. Obligacions de les persones beneficiàries.
Article 30 Reintegrament.
Capítol IV. Recursos.
Article 31 Recursos.

PREÀMBUL

La Generalitat ha consolidat les actuacions en matèria de violència sobre la dona, i això queda demostrat amb la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, amb els diferents plans quadriennals del Consell d’igualtat entre dones i hòmens i amb els plans quadriennals per a combatre la violència de gènere a la Comunitat Valenciana.
La Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, establix en l’article 16 el dret a indemnitzacions per causa de mort, i, en l’article 55 el fons d’emergències, i preveu ajudes econòmiques immediates de pagament únic a les dones víctimes d’esta violència, a fi d’atendre les seues necessitats més urgents en casos d’emergència, i n’establix, per a l’aplicació efectiva, el desplegament reglamentari.

D’altra banda, la disposició final primera de la dita llei autoritza el Consell, en l’àmbit de les seues competències, per a dictar les normes reglamentàries necessàries per a la seua aplicació i desplegament.
L’entrada en vigor del present decret es retrotrau, en el supòsit del dret a la percepció d’indemnitzacions per causa de mort, a la de l’entrada en vigor de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana.
El Decret 9/2014, de 10 de gener, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, establix en l’article 11 la competència relativa a la promoció i l’execució de mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i hòmens, promoció, participació i programes de la dona, prevenció de la violència de gènere i atenció a les víctimes.

En virtut d’això, a proposta de la consellera de Benestar Social, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 25 d’abril de 2014,

DECRETE

Article únic
Aprovació del reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana
S’aprova el reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, el text del qual s’inclou com a annex d’este decret.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Retroactivitat
Podran sol·licitar les indemnitzacions regulades en el capítol II del present reglament les persones que reunisquen els requisits previstos en l’article 16 de la llei, per les defuncions per causa de violència sobre la dona produïdes a la Comunitat Valenciana des del 29 de novembre de 2012.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 25 d’abril de 2014

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

La consellera de Benestar Social,
ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA


ANNEX
Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Este reglament té per objecte establir les normes de desplegament de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, i regula, en concret:
1. El procediment per a la tramitació i resolució del reconeixement del dret a la indemnització per causa de mort previst en l’article 16 de la dita llei.
2. El procediment per a la tramitació i la resolució de les sol·licituds d’ajudes d’emergència previstes en l’article 55 de la llei indicada.


Article 2. Principis inspiradors del procediment
La instrucció i resolució dels procediments estaran presidides pels principis de celeritat i tracte favorable a la víctima.

CAPÍTOL II
Procediment per al reconeixement del dret a la indemnització per causa de mort

Article 3. Persones beneficiàries
Tindran dret a les indemnitzacions regulades en este capítol les persones a les quals es referix l’article 16 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, per les defuncions per causa de violència sobre la dona produïdes a la Comunitat Valenciana.

Article 4. Dependència econòmica
En els termes disposats en l’article 16 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, s’entendrà que hi ha dependència econòmica de la víctima mortal de violència sobre la dona quan, en la data de la defunció, les persones beneficiàries convisquen amb la víctima i no perceben rendes, de qualsevol naturalesa, que, en còmput anual, superen dotze mensualitats de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) vigent, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret Llei 3/2004, de 25 de juny.

Article 5. Concurrència de persones beneficiàries
1. Quan concórreguen més d’un fill o filla menor d’edat, tutelat o acollit, amb dret a la percepció de la indemnització, es reconeixerà el dret a la percepció total de l’import d’esta a cada un d’ells.

2. Quan concórrega més d’un ascendent beneficiari amb dret a la percepció de la indemnització, es procedirà al prorrateig en parts iguals de l’import de la indemnització.

Article 6. Quantia de la indemnització
L’import de la indemnització es fixa en la quantitat de sis mil euros.


Article 7. Inici del procediment
El procediment per al reconeixement de la indemnització s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada o del seu representant legal.

Article 8. Model de sol·licitud
Les sol·licituds podran formalitzar-se en els models de sol·licitud que estaran disponibles en la direcció general que tinga la competència en matèria de violència sobre la dona i en la pàgina web de la conselleria amb competència en matèria de violència sobre la dona, segons el model establit en l’annex I d’este reglament.

Article 9. Documentació
1. Junt amb l’imprés de sol·licitud degudament omplit, haurà d’aportar-se la documentació següent:
a) Certificat de defunció de la víctima.
b) La condició de víctima de violència sobre la dona s’haurà d’acreditar pels mitjans de prova arreplegats en l’article 9 de la llei.
c) Acreditació del parentiu per mitjà de certificat expedit pel Registre Civil o còpia compulsada del llibre de família o un altre document que acredite fefaentment la relació de parentiu.
d) En el supòsit de fills i filles majors d’edat tutelats, una resolució judicial en què es determine la condició de persona sotmesa a la tutela de la víctima de violència.
e) En el supòsit de menors en situació d’acolliment familiar, una resolució administrativa o judicial de l’òrgan competent en què es resolga l’acolliment familiar permanent o preadoptiu.
f) Declaració del sol·licitant de no estar sotmés a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de la subvenció, de les previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions.
g) Model de domiciliació bancària (annex III del present reglament).
2. En el cas de sol·licituds formulades per ascendents de la víctima, junt amb la documentació prevista en el punt 1.a, b, c, f i g d’este article, haurà d’acompanyar la sol·licitud la documentació següent:

a) Autorització expressa a la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona per a comprovar les dades d’empadronament en el municipi de referència. En cas de no efectuar la dita autorització, haurà d’aportar-se el corresponent certificat expedit per l’ajuntament.

b) Declaració responsable dels ingressos obtinguts durant l’exercici en el qual es va produir la defunció de la víctima de violència.

c) Autorització perquè l’administració obtinga directament l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juny. En cas de no autoritzar-hi expressament l’òrgan gestor, hauran d’aportar-se els certificats corresponent d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

d) Autorització expressa a la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona, inclosa en l’apartat D de l’annex I d’este reglament, perquè esta comprove les dades d’identitat de les persones sol·licitants per mitjà del Sistema de Verificació de Dades d’Identitat, segons el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell. No obstant això:

1r. Si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la persones interessades, l’òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.
2n. Si la persona sol·licitant no hi presta el seu consentiment, haurà d’aportar fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat, passaport o número d’identificació d’estranger, segons corresponga.

Article 10. Lloc de presentació
Les sol·licituds de les indemnitzacions es podran presentar, junt amb la documentació establida en l’article 9 del present reglament, en el registre de la direcció general amb competències en matèria de violència sobre la dona, o en qualsevol dels llocs que reconeix, amb caràcter general, per a la presentació de sol·licituds, l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


Article 11. Instrucció de l’expedient
La direcció general que tinga assignades les funcions en matèria de violència sobre la dona verificarà que la documentació aportada és l’exigida en l’article 9 del present reglament i instruirà el procediment.


Article 12. Òrgan competent per a resoldre
La competència per a l’atorgament, la denegació o l’arxivament de l’expedient, si és el cas, s’atribuïx a la persona titular de la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona.

Article 13. Termini màxim per a resoldre i notificar
1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa serà de sis mesos, comptats des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en qualsevol dels registres de l’òrgan competent per a resoldre.

2. En aquells supòsits en què no es produïsca una resolució expressa en el termini assenyalat, s’entendrà que les sol·licituds han sigut estimades per silenci administratiu.
3. L’òrgan competent podrà suspendre el termini per a la resolució, de conformitat amb el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als supòsits previstos en l’article 42.5.c), en relació amb l’article 83.3.

Article 14. Forma de pagament
El pagament de les ajudes es farà per mitjà d’un únic abonament, una vegada que l’ajuda siga concedida mitjançant una orde de pagament, i se n’ingressarà l’import en el compte bancari indicat en el model de domiciliació bancària.

Article 15. Compatibilitat
La percepció de les indemnitzacions previstes en este reglament serà compatible amb la percepció de qualsevol altra indemnització derivada dels danys ocasionats per la defunció de la víctima de violència.


Article 16. Causes de reintegrament
En aquells supòsits en què es produïsca un sobreseïment d’actuacions del procediment judicial o en aquells en què la sentència ferma que finalitze els procediments judicials derivats de la defunció declare la no-existència de violència sobre la dona, l’òrgan competent per a la resolució del procediment iniciarà el corresponent procediment de reintegrament de la indemnització.

CAPÍTOL III
Procediment per al reconeixement de les ajudes d’emergència de pagament únic

Article 17. Beneficiàries
Podran ser beneficiàries de les ajudes econòmiques regulades en este reglament les dones víctimes de violència sobre la dona que no tinguen mitjans suficients per a atendre les seues necessitats més urgents en cas d’emergències i que puguen acreditar els requisits següents:
1. Ser víctima de violència sobre la dona.
2. Estar empadronada en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, exceptuant d’este requisit les dones que es troben en un centre residencial de la Comunitat Valenciana especialitzat en esta problemàtica.
3. No tindre ingressos econòmics propis, o, en cas de tindre’n, que no superen en còmput anual dotze mensualitats de l’IPREM vigent.

4. Trobar-se en situació de necessitat i/o emergència social.

Article 18. Finalitat de les ajudes econòmiques
Les ajudes econòmiques tenen un caràcter finalista i es destinaran a cobrir gastos per a atendre les necessitats fonamentals següents:
1. Necessitats bàsiques (alimentació i higiene).
2. Necessitats d’allotjament (lloguers o allotjament temporal).
3. Necessitat de transport o desplaçaments.
4. Qualsevol altra necessitat que procure tant la seguretat com la protecció de les víctimes.

Article 19. Entitat col·laboradora
1. L’entitat col·laboradora de la Generalitat per a l’entrega i la distribució a les beneficiàries dels fons públics, en concepte d’ajuda d’emergència, previstes en este capítol, serà seleccionada de conformitat amb el que establix l’article 16.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. Anualment s’establirà, una vegada aprovada la llei de pressupostos per a l’exercici corresponent i segons els crèdits assignats en la corresponent convocatòria, l’import màxim a lliurar a l’entitat col·laboradora.
3. La conselleria competent en la matèria posarà a la disposició de l’entitat col·laboradora els crèdits destinats a este fi. La transferència dels fons es farà en un compte bancari destinatari dels dits fons obert amb esta finalitat per l’entitat col·laboradora, de manera que en permeta el seguiment i la comprovació del pagament de les ajudes atorgades. No tindran la consideració de fons patrimonials de l’entitat col·laboradora ni els fons rebuts per a la seua distribució entre les beneficiàries, ni els interessos que, si és el cas, es produïren.
4. L’entitat col·laboradora realitzarà les funcions següents:
a) Rebre i tramitar la sol·licituds.
b) Verificar el compliment dels requisits i de les obligacions per part de les sol·licitants.
c) Efectuar la proposta de concessió de l’ajuda d’emergència davant de la direcció territorial competent.
d) Entregar a les beneficiàries els fons rebuts de conformitat amb la resolució de concessió.
e) Verificar, amb posterioritat, la realització de l’activitat subvencionada.
f) Presentar semestralment, davant de la direcció general de la conselleria competent per raó de la matèria, la documentació economicocomptable i administrativa de la gestió del fons d’emergències.
f) Justificar, en el moment de la finalització de l’exercici pressupostari, davant de la direcció general de la conselleria competent per raó de la matèria, l’entrega dels fons percebuts a les beneficiàries de les ajudes concedides, i la justificació presentada per estes.
g) En el cas d’incompliment total o parcial per les beneficiàries dels requisits i les obligacions establits per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es comunicarà a la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona, perquè esta inicie el procediment de reintegrament.

h) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació de la gestió efectuada que puguen realitzar els òrgans de control competents.

Article 20. Sol·licituds i documentació
La documentació a aportar per les interessades en este tipus d’ajuda serà la següent:
1. Sol·licitud, omplida en la totalitat, segons model establit en l’annex II d’este reglament.
2. Acreditació de la situació de violència sobre la dona, per mitjà de la presentació de qualsevol resolució judicial que reconega, encara que només siga de forma indiciària o incidental, l’existència d’un acte de violència sobre la dona dels previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat. Excep-cionalment, en absència de la resolució judicial indicada i mentres s’hi dicta en el sentit indicat, serà suficient l’informe del Ministeri Fiscal del contingut del qual es desprenga que hi ha indicis que la demandant és víctima d’esta violència.
3. Acreditar davant de l’entitat col·laboradora, per mitjà d’informes tècnics, certificats d’ingressos o de manca d’estos i, en absència d’ingressos, per mitjà de declaració responsable de la mateixa interessada, la situació de necessitat i/o emergència social que motiva la sol·licitud de l’ajuda econòmica pel concepte de què es tracte.
4. Autorització expressa, inclosa en l’apartat C de l’annex II del present reglament, a la conselleria competent en la matèria i a l’entitat col·laboradora, perquè comproven les dades d’identitat de la sol·licitant per mitjà del Sistema de Verificació de Dades d’Identitat, segons el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això:
a) Si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la sol·licitant, l’entitat col·laboradora li requerirà a esta la correspondent documentació.
b) Si la sol·licitant no hi presta el seu consentiment, haurà d’aportar una fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat, passaport o número d’identificació d’estranger, segons corresponga.
5. Declaració responsable dels ingressos, segons els apartats E i G de l’annex II d’este reglament.
6. Autorització expresa, a la conselleria competent en la matèria i a l’entitat col·laboradora, per a comprovar les dades d’empadronament en el municipi de referència. En cas de no efectuar la dita autorització, haurà d’aportar-se el certificat corresponent.
7. Model de domiciliació bancària (annex III del present reglament).

8. Declaració responsable del compliment dels requisits per a obtindre la condició de beneficiària de la subvenció, arreplegat en l’apartat C de l’annex II d’este reglament.
Article 21. Mòdul econòmic
1. Els mòduls econòmics màxims pels quals es regixen estes ajudes són els següents:
a) Necessitats bàsiques: fins a 200 euros.
b) Necessitats d’allotjaments: fins un màxim de 2.000 euros.
c) Necessitat de transport o desplaçaments: fins un màxim de 500 euros.
d) Qualsevol altra necessitat que procure tant la seguretat com la protecció de les víctimes: fins un màxim de 2.000 euros.
2. En tot cas, la determinació del mòdul econòmic no podrà superar el cost del gasto subvencionat.

Article 22. Lloc de presentació
Les sol·licituds de les ajudes es podran presentar, junt amb la documentació establida en l’article 20, en el registre de les direccions territorials de la conselleria amb competències en matèria de violència sobre la dona, o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, reconeix, per a la presentació de sol·licituds, l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com en la seu dels Centres Dona 24 Hores de Castelló, València i Alacant i en el Centre Dona de Dénia.

Article 23. Terminis de presentació
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des de la publicació de la resolució de l’òrgan competent per la qual s’aproven els crèdits disponibles fins al final de l’exercici pressupostari o l’esgotament del crèdit, que es farà públic per mitjà de l’oportuna resolució, de conformitat amb el que establix l’article 47.11 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat.

Article 24. Tramitació
1. L’entitat col·laboradora verificarà el compliment dels requisits i comprovarà que la documentació aportada és l’exigida en l’article 20 del present reglament.
2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s’adjunte la documentació que, d’acord amb este reglament, resulte exigible, l’entitat col·laboradora requerirà a la persona interessada que, en el termini de deu dies, esmene la falta o adjunte els documents requerits, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desistix de la seua petició, després de la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. En qualsevol fase de la instrucció de l’expedient, a la vista de la documentació que es troba en poder d’este, es podra demanar informes dels organismes i les entitats que es crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l’exactitud de tot això, així com sol·licitar a les interessades la documentació o aclariment que resulte necessari per a verificar el compliment dels requisits exigits en este reglament.

4. L’entitat col·laboradora elevarà la proposta de concessió en què s’acredite el compliment dels requisits de la sol·licitant i l’existència de la situació de necessitat i/o emergència social.
5. La direcció territorial de la conselleria competent en la matèria podrà, a la vista de la proposta realitzada per l’entitat col·laboradora, sol·licitar-li aquells documents complementaris necessaris per a una adequada valoració social de la necessitat.

Article 25. Òrgan competent per a resoldre
La competència per a atorgar, denegar o procedir a l’arxivament de l’expedient, si és el cas, s’atribuïx a la persona titular de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona.

Article 26. Termini màxim per a resoldre i notificar
1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa serà de tres mesos, comptats des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en qualsevol dels registres de l’òrgan competent per a resoldre.

2. En aquells supòsits en què no es produïsca una resolució expressa en el termini assenyalat, s’entendrà que les sol·licituds han sigut estimades per silenci administratiu.
3. La direcció territorial comunicarà la resolució a l’entitat col·laboradora per a l’entrega i la distribució a les beneficiàries dels fons públics en concepte d’ajudes d’emergències, per a la seua notificació a la persona interessada i la realització de les accions previstes.

Article 27. Pagament
El pagament de l’ajuda d’emergència el farà, directament a la titular de l’ajuda, l’entitat col·laboradora.

Article 28. Règim de compatibilitat
La condició de beneficiària d’este tipus d’ajudes econòmiques d’emergència social per a dones víctimes de la violència arreplegades en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, serà compatible amb la condició de beneficiària de qualsevol altre tipus d’ajuda del sistema públic per concepte diferent.

Article 29. Obligacions de les beneficiàries
Les beneficiàries d’estes ajudes quedaran obligades a:
1. Destinar l’ajuda econòmica a cobrir les necessitats objecte de la sol·licitud.
2. Justificar davant de l’entitat col·laboradora el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de l’ajuda.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que haurà d’efectuar l’entitat col·laboradora, aportant tota la informació que siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
4. Comunicar a l’òrgan concedent o a l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen l’objecte subvencionat.

Article 30. Reintegrament
A més dels casos de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió previstos en l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, serà procedent també el reintegrament en els supòsits previstos en l’article 37 de l’esmentada llei.

CAPÍTOL IV
Recursos
Article 31. Recursos
1. Les resolucions expresses o presumptes dictades per la persona titular de la conselleria competent per raó de la matèria posen fi a la via administrativa, i contra estes, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictades, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació, o de sis mesos, si l’acte fóra presumpte, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que puga interposar-se’n qualsevol altre recurs que es considere pertinent.
2. Les resolucions expresses o presumptes dictades per la persona titular de les direccions territorials de la conselleria competent per raó de la matèria no posen fi a la via administrativa, i contra estes, de conformitat amb l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es podrà interposar un recurs d’alçada davant de l’òrgan que va dictar l’acte o davant del competent per a resoldre-ho. El termini per a la interposició del recurs d’alçada serà d’un mes, si l’acte fóra exprés. Si no ho fóra, el termini serà de tres mesos i es comptarà, per a la sol·licitant i altres possibles persones interessades, a partir de l’endemà d’aquell en què, d’acord amb la seua normativa específica, es produïsquen els efectes del silenci administratiu. Transcorreguts els dits terminis sense que s’hi haja interposat el recurs, la resolució serà ferma a tots els efectes.

linea