diari

ORDE 5/2011, de 14 d'abril, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea el Sistema d'Informació de Noves Infeccions per VIH i Casos de Sida (SIVIH) de la Comunitat Valenciana. [2011/4747]

(DOGV núm. 6508 de 27.04.2011) Ref. Base de dades 004914/2011

ORDE 5/2011, de 14 d'abril, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea el Sistema d'Informació de Noves Infeccions per VIH i Casos de Sida (SIVIH) de la Comunitat Valenciana. [2011/4747]
Les activitats de planificació i gestió en el terreny sanitari necessiten un suport informatiu que les faça possibles. Els registres de malalties estan considerats els millors sistemes per a cobrir les necessitats d'informació sobre malalties cròniques com la sida i la infecció per VIH.
El Registre de Casos de Sida de la Comunitat Valenciana ha sigut capaç de proporcionar informació útil des de la seua implantació en 1984, però l'eficàcia dels tractaments antiretrovirals, que frenen la progressió cap a la sida de les persones infectades, li ha restat valor com a sistema de vigilància. Les circumstàncies actuals exigixen conéixer les característiques de les noves infeccions per VIH i no només dels casos de sida.
Els resultats obtinguts pels sistemes d'informació d'infeccions per VIH ja implantats en altres territoris han mostrat que és possible millorar la qualitat de la informació disponible per mitjà del registre dels nous casos d'infecció.
El Sistema d'Informació de Noves Infeccions per VIH i Sida de la Comunitat Valenciana es constituïx com un sistema específic de vigilància basat en el registre de casos, l'objectiu del qual és aportar informació sobre la incidència i l'evolució de la infecció per VIH i la sida a la Comunitat Valenciana, a fi de conéixer els factors determinants i definir les estratègies de prevenció, i també per a elaborar estadístiques periòdiques i contribuir a la investigació cientificomèdica.
Per això, d'acord amb el Decret 116/2003, d'11 de juliol, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat (DOGV número 4543), el qual adjudica a la Direcció General de Salut Pública les funcions de gestionar, coordinar i avaluar els registres d'interés en salut pública, amb el Decret 16/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià, que crea la Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública (DOGV número 2927), que establix que correspon a la Direcció General de Salut Pública el disseny i establiment de programes específics de vigilància de problemes de salut concrets, inclosos els sistemes que poden aplicar-se a la vigilància epidemiològica de la sida i la infecció per VIH, amb el Decret 15/2010, de 15 de gener, del Consell (DOCV número 6187), que regula el Sistema d'Informació en Salut Pública (SISP) com a marc integrador de tots els subsistemes d'informació sanitària d'interés per a la salut pública de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,


ORDENE

Article 1. Creació del sistema d'informació
Es crea el Sistema d'Informació de Noves Infeccions per VIH i Casos de Sida (SIVIH) de la Comunitat Valenciana, que s'integra dins de la Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública, la qual forma part del Sistema d'Informació en Salut Pública regulat per l'article 64 de la Llei 4/2005, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Objectius
El SIVIH de la Comunitat Valenciana té com a objecte monitoritzar la situació de la infecció pel VIH i la sida en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de proporcionar informació de validesa contrastada sobre la situació d'este problema de salut, afavorir l'anàlisi dels factors associats, proveir indicadors que possibiliten la comparació amb altres territoris i, finalment, facilitar la informació necessària per a orientar l'elaboració i avaluació de les activitats del Pla de la Sida de la Comunitat Valenciana.

Article 3. Ubicació
El SIVIH de la Comunitat Valenciana queda integrat en el Servici d'Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries de l'Àrea d'Epidemiologia, dependent de la Direcció General de Salut Pública.
Article 4. Activitats
El SIVIH de la Comunitat Valenciana fa les activitats següents:

- Normalitzar la informació d'acord amb pautes homologades internacionalment.
- Arreplegar, processar, integrar i analitzar la informació.
- Avaluar el sistema.
- Elaborar publicacions periòdiques.
- Comparar i avaluar la informació disponible.
- Coordinar-se amb els servicis i unitats de la Conselleria de Sanitat responsables de l'atenció a les persones infectades pel VIH i malaltes de sida a la Comunitat Valenciana.
- Coordinar-se amb altres sistemes d'índole semblant ubicats fora de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Article 5. Obligacions dels professionals sanitaris
D'acord amb l'article 10 del Decret 16/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià, pel qual crea la Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública, els professionals sanitaris estan obligats a subministrar dades, facilitar informació i prestar col·laboració a les autoritats sanitàries o els seus agents amb la finalitat de desplegar i avaluar les mesures de salut pública de control dels problemes de salut de la Comunitat Valenciana. Per això, els professionals sanitaris que fan la labor assistencial en establiments sanitaris i centres que formen part de la Xarxa Sanitària Valenciana pública o privada en el nivell de l'atenció especialitzada, i també en els servicis mèdics dels establiments penitenciaris ubicats a la Comunitat Valenciana, han de dur a terme, en l'apartat concret de la informació sobre infecció per VIH i sida, les activitats següents:

- Arreplegar dades de tots els nous diagnòstics d'infecció pel VIH i dels casos de sida que siguen atesos en el centre i notificar-los al SIVIH de la Comunitat Valenciana, segons el procediment establit pel sistema i atenent la definició de cas que es determine.

- Col·laborar amb l'arreplega de casos en els aspectes de validació i comprovació.
- Subministrar la informació que els demane el SIVIH de la Comunitat Valenciana sobre la matèria, atendre les seues indicacions i facilitar les activitats que el sistema necessite fer per a funcionar bé.

Estes activitats s'han de dur a terme d'acord amb el que establix l'article 66 de la Llei 4/2005, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana
El procediment d'obtenció de dades del SIVIH es fa d'acord amb el que disposa l'article 7 del Decret 15/2010, de 15 de gener, del Consell, que regula el Sistema d'Informació en Salut Pública.


Article 6. Seguiment
El seguiment de les activitats previstes en l'article cinc d'esta orde recau sobre els caps de servici o caps de les unitats que tinguen encomanada la labor assistencial en l'àmbit de l'atenció a les persones infectades per VIH i, en última instància, sobre el director mèdic del centre sanitari.

Article 7. Confidencialitat i protecció de dades
D'acord amb el que regulen l'article 10.3 de la Llei 14/1986, General de Sanitat, i els articles 7 a 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el SIVIH de la Comunitat Valenciana ha de garantir la confidencialitat de la informació i assegurar, a més, que se'n fa un ús estrictament sanitari.
Així mateix el SIVIH està obligat a complir el que establix l'article 66 de la Llei 4/2005, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, pel que fa a les dades de caràcter personal, de manera que siguen comunicades només per a l'exercici de les activitats mencionades en l'article quatre d'esta orde, per a tractar-les per a garantir la salut dels habitants de la Comunitat Valenciana i també amb finalitats històriques, estadístiques o científiques en l'àmbit de la salut pública.


Article 8. Comissió de seguiment i control
Hi ha una comissió de seguiment i control del SIVIH de la Comunitat Valenciana, presidida pel director general de Salut Pública o la persona que delegue, que s'encarrega de vetlar pel compliment de totes les activitats que porten a assegurar el bon funcionament del sistema. Els membres d'esta comissió els designa el director general de Salut Pública.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Esta orde entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 14 d'abril de 2011

El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET

linea