diari

DECRET 93/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual s'establixen els òrgans competents per a la imposició de sancions per incendi forestal d'acord amb la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana. [2015/5643]

(DOGV núm. 7548 de 15.06.2015) Ref. Base de dades 005421/2015

DECRET 93/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual s'establixen els òrgans competents per a la imposició de sancions per incendi forestal d'acord amb la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana. [2015/5643]
PREÀMBUL

Recentment, per mitjà de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, es van modificar els articles 69 i següents de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, per a adaptar el seu règim sancionador a la Llei bàsica estatal 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, atés que existia una disparitat en els tipus aplicats per l’una i l’altra normativa, amb els problemes de seguretat jurídica que això comportava, establint un únic llistat de tipificació d’infraccions, en concret, el llistat estatal, per tindre caràcter bàsic, davant de la impossibilitat d’aplicar conjuntament els dos llistats, perquè no responen als mateixos criteris. Però, a més, es va fer una nova redacció de l’article 71 pel que fa a les autoritats competents per a imposar multes i quanties màximes.

L’article 69 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, establix que correspon a la conselleria amb competències en matèria de medi ambient la potestat per a instruir els expedients i sancionar les accions o omissions contràries al que disposa la llei, sense perjuí de les competències concretes d’altres administracions.
Vist que dins de les matèries regulades en l’esmentada llei es troba la prevenció d’incendis forestals, competència que, d’acord amb el Decret 88/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Conselleria de Governació i Justícia, s’entén que procedix adequar el que establix l’article 71 de Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, pel que fa al procediment sancionador en matèria d’incendis, a la mateixa estructura de la conselleria competent.

Per tot això, de conformitat amb el que establix la disposició addicional quarta de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, i l’article 43.2 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller de Governació i Justícia i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 12 de juny de 2015,

DECRETE

Article únic. Autoritats competents
Les autoritats competents per a imposar multes i quanties màximes en la instrucció dels expedients sancionadors relatius a les accions o omissions contràries al que disposa la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, en matèria d’incendis forestals, seran les següents:
1. El/la director/a general competent en prevenció d’incendis forestals, per infraccions lleus o greus, amb multes des de 100 a 100.000 euros.
2. El/la conseller/a competent en prevenció d’incendis forestals, per infraccions molt greus, amb multes des de 100.001 a 1.000.000 d’euros.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. No increment de gasto
L’aplicació i el desplegament d’este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a la conselleria competent per raó de matèria, i, en tot cas, haurà de ser atés amb els seus mitjans personals i materials.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 12 de juny de 2015

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Governació i Justícia,
LUIS SANTAMARÍA RUIZ.

linea