diari

ORDE 2/2010, de 29 de març, de la Conselleria de Turisme, per la qual s'establixen els distintius corresponents a les empreses i als establiments turístics de la Comunitat Valenciana. [2010/5062]

(DOGV núm. 6267 de 14.05.2010) Ref. Base de dades 005423/2010

ORDE 2/2010, de 29 de març, de la Conselleria de Turisme, per la qual s'establixen els distintius corresponents a les empreses i als establiments turístics de la Comunitat Valenciana. [2010/5062]
PREÀMBUL
L'article 49.1.12 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuïx a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de turisme. En l'exercici d'esta competència es va promulgar la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, la qual, en l'article 17, establix com el primer dels drets de les persones físiques i jurídiques usuàries turístiques, el d'obtindre de les empreses sotmeses a la llei, la informació concreta i veraç sobre els béns i servicis que els oferisquen.
Igualment, el punt dos de l'article 18 de la llei, en la seua redacció donada per la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, a fi d'adequar-la als requeriments de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als servicis en el mercat interior, establix entre els deures de les empreses i professions turístiques, els de classificar turísticament els establiments i complir els deures imposats per la legislació vigent i, en especial, els d'informació.
Així mateix, les disposicions reglamentàries que regulen de manera detallada les diferents modalitats d'establiments i empreses turístiques, arrepleguen en l'articulat la necessitat d'exhibir un distintiu normalitzat expressiu del grup, modalitat, especialitat, categoria, etc., que els corresponga.
Estos distintius específics es configuren com un dels principals mecanismes d'informació per als eventuals usuaris turístics. Per això, han de comptar amb un disseny i imatge que els faça fàcilment identificables, de manera que siga quin siga el tipus d'empresa o establiment a què corresponguen, evidencien la seua inscripció en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana i d'esta manera esdevenen a més una garantia de control sobre la totalitat dels establiments i les empreses turístiques de la Comunitat Valenciana, alhora que es dificulta l'intrusisme i la clandestinitat en el sector.
Per a establir esta sèrie de distintius s'ha optat per catalogar a empreses i establiments turístics en els grups diferenciats següents, a saber: Hotel, Hostal, Pensió, Habitatge Turístic, Bloc i Conjunt d'Habitatges Turístics, Empresa Gestora d'Habitatges Turístics, Campaments de Turisme, Allotjament Turístic Rural, Restaurant i Bar, i finalment, Agència de Viatges.
Amb esta premissa s'ha conformat una plantilla comuna per a tots els distintius en els quals només varien les icones representatives de cada empresa i establiment i les seues modalitats i categories, aconseguint-se una detallada regulació mitjançant la qual es pretén normalitzar i aclarir l'oferta turística existent a través de la percepció d'una imatge de renovació i modernitat.
En virtut de tot l'anterior i fent ús de les atribucions conferides pels articles 28, lletra e), 32.4 i 37 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com per l'article 4.1 del Decret 123/2007, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Turisme, oïdes les associacions i organitzacions representatives del sector turístic i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu,
ORDENE
Article 1. Objecte
La present orde té com a objecte establir els distintius corresponents a les empreses i als establiments turístics que exercixen les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, tal com figuren en l'annex de la present orde.
Article 2. Obligatorietat de l'exhibició dels distintius
1. Excepte allò que s'ha disposat per als habitatges turístics i els establiments de restauració del Grup II. Bars, amb o sense menjars, les empreses i els establiments turístics de la Comunitat Valenciana exhibiran, junt a l'entrada principal, el distintiu que els corresponga tal com es descriuen en l'article següent i en l'annex de la present orde.
2. Els habitatges turístics inscrits en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana, exhibiran de forma visible a l'entrada, bé en l'interior o en l'exterior d'estos, un vinil adhesiu amb les característiques previstes en l'article següent.
3. Per als establiments de restauració del Grup II. Bars, amb o sense menjars, l'exhibició del distintiu que els correspon serà voluntària.
Article 3. Característiques del distintiu i tècnica de reproducció
1. El distintiu estarà constituït per una placa rectangular d'acer inoxidable de 269 x 371 x 1 mm. Tall làser amb cantons de radi de 15 mm. En la placa figuraran els símbols corresponents a cada tipus i modalitat d'empresa i establiment i, quan siga procedent les estreles/claus corresponents a la categoria de l'establiment i, si fa el cas, baix de les estreles, la menció de «Luxe», «Gran Luxe» o semblant. En els distintius referents als campaments de turisme, la categoria s'expressarà per escrit amb les paraules: «Gran Confort», «Primera» o «Segona».
Tot això en la forma i amb les dimensions que s'indiquen en l'annex de la present orde.
La placa serà tractada amb un bany d'àcid matisat per a la realització d'un gravat químic sobre la placa, amb reserva del logotip institucional Comunitat Valenciana. La impressió de l'orla, el símbol, la categoria atorgada, la modalitat, l'especialitat i el número de registre, es realitzarà mitjançant la serigrafia bicomponent amb fixació al forn en el color Pantone 432, més vernís protector per als elements esmentats.
2. El distintiu previst per als habitatges turístics serà un vinil adhesiu de color blanc, tindrà unes mesures de 210 x 290 mm., d'uns 6 microns i tallat mitjançant plòter amb cantons de radi de 10 mm. En la part superior es reserva un requadre amb un filet de contorn negre per al número d'inscripció de cada allotjament. Figurarà també l'orla en color negre, la marca institucional Comunitat Valenciana en els seus colors corporatius i el dibuix, amb el contorn perfilat en negre, de la casa sense ximenera per al habitatge turístic i el de la casa amb ximenera per a l'habitatge turístic rural.
Article 4. Producció
Els arxius vectorials de tots els distintius a grandària real necessaris per a la seua producció quedaran a disposició de les persones interessades a l'adreça web .
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
Termini per a la implantació dels distintius
En el termini de dos anys des de l'entrada en vigor de la present orde, totes les empreses turístiques i establiments turístics de la Comunitat Valenciana hauran d'exhibir el distintiu que els corresponga.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Entrada en vigor
La present orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 29 de març de 2010
La consellera de Turisme i presidenta
de l'Agència Valenciana del Turisme,
BELÉN JUSTE PICÓN
ANNEX
MODELS DE DISTINTIUS
A l'efecte del que establix l'article 3, la forma, dimensions i el contingut de les plaques/vinils, serà el que figura a continuació segons la modalitat i categoria de les distintes empreses i establiments.


* * * * *
ANEXO
MODELOS DE DISTINTIVOS
A los efectos de lo establecido en el artículo 3, la forma, dimensiones y el contenido de las placas/vinilos, será el que figura a continuación según la modalidad y categoría de las distintas empresas y establecimientos.linea