diari

LLEI 13/2018, d'1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana [2018/5428]

(DOGV núm. 8309 de 04.06.2018) Ref. Base de dades 005504/2018

LLEI 13/2018, d'1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana [2018/5428]
Llei 13/2018, de 1 de Juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana

Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:

Índex
Preàmbul
Títol primer. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Principis d’actuació
Títol segon. Modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana
Article 3. Modificació en tota la Llei 3/1993 del terme «matriculació»
Article 4. Modificació en tota la Llei 3/1993 dels termes «Pla general d’ordenació forestal» o «Pla general»
Article 5. Modificació en tota la Llei 3/1993 del terme «Consell Forestal»
Article 6. Modificació en tota la Llei 3/1993 dels termes «programes de gestió i millora forestal» o «programes tècnics de gestió i millora forestal» i «programa de gestió i millora forestal»
Article 7. Modificació del preàmbul de la Llei 3/1993
Article 8. Modificació dels articles 2 i 3 de la Llei 3/1993
Article 9. Modificació de l’article 6 de la Llei 3/1993
Article 10. Modificació de l’article 7 de la Llei 3/1993
Article 11. Modificació de l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 3/1993
Article 12. Addició d’un apartat 4 nou a l’article 11 de la Llei 3/1993
Article 13. Modificació de l’article 19.2 de la Llei 3/1993
Article 14. Modificació de l’article 20 de la Llei 3/1993
Article 15. Modificació de l’article 21 de la Llei 3/1993
Article 16. Modificació del nom del capítol II del títol II de la Llei 3/1993
Article 17. Modificació de l’article 23 de la Llei 3/1993
Article 18. Modificació de l’article 24 de la Llei 3/1993
Article 19. Modificació de l’apartat 3 de l’article 25 de la Llei 3/1993
Article 20. Modificació de l’apartat 1 de l’article 27 de la Llei 3/1993
Article 21. Modificació dels apartats 1 i 3 de l’article 29 de la Llei 3/1993
Article 22. Modificació de l’article 30 de la Llei 3/1993
Article 23. Modificació de l’article 32 de la Llei 3/1993
Article 24. Addició d’un apartat nou 4 a l’article 35 de la Llei 3/1993
Article 25. Modificació dels apartats 2 i 3 de l’article 40 de la Llei 3/1993
Article 26. Modificació de l’apartat 2 de l’article 41 de la Llei 3/1993
Article 27. Modificació de l’article 43 de la Llei 3/1993
Article 28. Modificació de l’article 44 de la Llei 3/1993
Article 29. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 45 de la Llei 3/1993
Article 30. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 46 de la Llei 3/1993
Article 31. Modificació de l’article 47 de la Llei 3/1993
Article 32. Modificació de l’apartat 1 i les lletres a i c i l’apartat 2, lletres b i c, de l’article 49 de la Llei 3/1993
Article 33. Modificació dels apartats 1 i 3 de l’article 50 de la Llei 3/1993
Article 34. Modificació de l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei 3/1993
Article 35. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 53 de la Llei 3/1993
Article 36. Modificació dels apartats 2, 3 i 5 de l’article 55 de la Llei 3/1993 i addició de l’apartat 6
Article 37. Modificació de 2 de l’article 61 de la Llei 3/1993

Article 38. Addició dels apartats 3, 4, 5 i 6 a l’article 65 de la Llei 3/1993
Article 39. Modificació de l’apartat 3 de l’article 66 de la Llei 3/1993
Article 40. Modificació dels apartats 1, 3 i 5 de l’article 68 de la Llei 3/1993
Article 41. Modificació de l’article 72 de la Llei 3/1993
Article 42. Modificació de l’article 73 de la Llei 3/1993
Article 43. Supressió de la disposició addicional tercera de la Llei 3/1993
Article 44. Addició d’una disposició addicional cinquena nova a la Llei 3/1993
Article 45. Addició d’una disposició transitòria tercera nova a la Llei 3/1993
Disposicions finals
Primera
Segona
Tercera


PREÀMBUL

La Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat és la base normativa destinada a canalitzar la gestió i l’aprofitament forestal del territori valencià.
Aquesta llei estableix les bases de regulació precises per a l’atenció i la protecció de la gran varietat de riquesa natural en els sistemes muntanyosos de la Comunitat Valenciana, considerant-los en el seu conjunt i tenint en compte les diferents peculiaritats i els desequilibris territorials.

La necessitat de salvaguarda reclamada pel conjunt de la societat per a la protecció de la riquesa forestal valenciana va fer ineludible una normativa que regulara la gestió tant de la propietat pública com de la privada.
No obstant això, 24 anys després és necessari reconsiderar el context en què es desenvolupa aquesta llei, tenint en compte nou escenaris socials i climatològics. La situació de canvi climàtic, amb variacions de temperatura i episodis de sequera i pluges cada vegada més extrems, com també la greu situació d’abandó de terreny agrari i despoblació rural, fan necessària la seua actualització i reforma. Igualment, l’aparició de fenòmens nous en el desenvolupament d’incendis forestals com poden ser el fenomen dels GIF (grans incendis forestals) afavorits per la falta de discontinuïtat tradicional agrària y forestal, units la proximitat cada vegada més freqüent de les poblacions a les interfícies urbanoforestals, urgeixen a prendre noves mesures de regulació encaminades a la protecció de les zones urbanes ubicades als voltants dels sistemes forestals, com també dels espais protegits i la població rural, davant d’incendis forestals cada vegada més freqüents i de complicada resolució per les dimensions i la ferocitat que poden arribar a aconseguir. La descurança de les infraestructures que comporta l’abandó agrari fa que els camins, les senderes, les vies pecuàries, les fonts, els abeuradors i les basses es queden sense manteniment i en pocs anys acaben per desaparèixer.
Entre les mesures que ja es postulaven com a bàsiques en la Llei 3/1993 estava l’increment de la propietat forestal de la Generalitat Valenciana i el foment de les activitats privades de gestió forestal, per a la preservació del territori.
El 2016, la Comunitat Valenciana posseïa prop de 1,3 milions d’hectàrees de sòl forestal. D’elles, un 55,2 % pertany a propietaris privats, un 28,95 % als ajuntaments, un 9,65 % a la Generalitat i finalment hi ha un important 6,2 % els propietaris del qual es desconeixen.
L’augment de superfície forestal total de la Comunitat Valenciana, des de l’any 1993, ha sigut producte de l’abandó del sòl agrícola al llarg de tot el territori i posterior colonització d’espècies forestals, en especial pel gènere Pinus, espècie especialment piròfila.
No obstant això, el sòl forestal propietat de la Generalitat segueix paralitzat en el 9,65 % i no s’han aconseguit en 23 anys els objectius d’augment de la propietat i la gestió pública plantejats en la llei.
Per a poder millorar aquesta situació es fa necessària la reforma de diversos articles de la llei, considerant com a vàlids i irrefutables els objectius previstos en la norma, però sent necessari actualitzar els procediments plantejats per a aconseguir-los.
S’aprofita aquesta modificació per a actualitzar distints títols i capítols de la llei. Així el títol I pretenia pal·liar els seriosos inconvenients que, per a la gestió, suposava una propietat privada no rendible i minifundista, formada per explotacions d’ús agrícola de superfície inferior a 1 ha, sense beneficis per a la propietat, i que en l’actualitat estan abandonades i manquen per tant d’ús i gestió agrària o forestal.

No obstant això, és necessària la modificació dels capítols I, II i III d’aquest títol per a redefinir la situació actual de terrenys agrícoles abandonats, com també les actuacions i els agents implicats en els processos de gestió forestal.
És necessari també modificar part del capítol IV, on s’especifiquen les competències de les administracions públiques. Especialment en allò que afecta l’administració local.
Per a fer possible la participació de l’administració local i la població de l’interior en la planificació i la gestió, cal replantejar els articles 14 al 18, relatius a les demarcacions forestals i als plans d’ordenació dels recursos forestals (PORF), per a afavorir la comunicació entre les administracions i empoderar els territoris en la gestió de la seua pròpia demarcació, considerant la majoria de propietat privada minifundista abandonada dels termes municipals i la falta de possibilitat de delegació de competències dels ens municipals cap a l’administració superior sobre aquests terrenys privats abandonats.
Respecte al títol II la modificació es dirigeix a replantejar els articles 18 i 21, relatius a l’ordenació i la planificació territorial, per a poder dotar l’administració local d’una defensa efectiva enfront de qualsevol retard de la planificació de l’administració autonòmica, davant de la urgència i la gravetat dels escenaris de canvi climàtic, falta de discontinuïtat agrària forestal, proximitat de la interfície urbana i l’aparició dels GIF.
Respecte al títol III de la llei, és necessari considerar que el sòl forestal propietat de la Generalitat segueix paralitzat en el 9,65 % i no s’ha augmentat la propietat pública valenciana, com preveien els articles 39, 40, 41, 42 i 43.
Aquests articles promovien la incorporació de finques al patrimoni valencià, d’acord amb el dret de l’exercici del dret de tanteig o retracte per l’administració d’acord amb la legislació forestal de l’Estat, prioritzant finques de més de 250 ha i finques situades en zones protegides. I establint el mecanisme d’expropiació forçosa. Però la legislació no escomet el problema generalitzat de finques privades abandonades i finques sense gestió forestal de menys de 250 ha, sobre les quals incideix aquesta reforma.
Respecte al títol IV. Els articles 44 i 45 estableixen la necessitat de foment d’activitats privades i participació activa dels propietaris en el compliment de la llei. Com també la participació dels ens locals en els instruments d’ordenació, programació i zones d’actuació urgent.

En l’article 46 especifica les accions concertades per mitjà de convenis amb els municipis, els propietaris i els particulars. Però les limita a la gestió, la conservació i la millora dels terrenys forestals catalogats, que són els públics, de la Generalitat o municipals, sense arreplegar cap actuació sobre els sòls privats, que és on actualment es troba el greu problema de l’abandó.
L’apartat 2 de l’article 46 defineix les accions concertades, per part d’acords, convenis amb les administracions i consorcis administratius per a reforestació i regeneració de terres forestals o agrícoles abandonades.
En la creació d’aquests consorcis podria estar la solució a la falta de gestió forestal de terrenys privats. Per a la constitució de consorcis, segons la Llei 8/2010, de 23 de juliol, de règim local de la Comunitat Valenciana, en l’article 108, 109 i 110, és necessària una iniciativa de l’administració, que en aquest cas el govern autonòmic, sobretot perquè la tramitació administrativa d’aquesta figura requereix l’aprovació de la Generalitat, en la seua competència sobre administració local.

Respecte al títol V. Cal incidir que és en l’aplicació d’aquest títol on més s’observa la necessitat de modificar la Llei forestal. Fent necessària l’actuació enfront de les conseqüències produïdes per l’augment de finques abandonades i la falta de control sobre els propietaris privats, sobretot amb relació a l’article 49. La realitat del territori forestal valencià, minifundista, amb accessos abandonats, pendents variables, terrasses artificials i sòls d’escàs valor agrícola, necessita una actualització dels plantejaments de gestió i la destinació d’aquests terrenys, part es deixarien com a forestals i part es recuperarien com a tallafocs cultivats.

És particularment difícil dur a terme l’apartat 3 de l’article 49, l’aplicació del qual derivaria en l’expropiació d’una estimació de 717.600 ha. difícilment assumibles per part de l’administració. Per tant, l’article 49 ha de patir alguns canvis notoris que faciliten la gestió i al mateix temps no obliguen l’administració forestal a aplicar aquestes mesures previstes en l’apartat 3 de l’esmentat article 49.
Finalment, respecte al títol VI, la modificació proposa que el capítol II que incideix en les plagues i les malalties forestals s’adeqüe a la realitat, sobretot els articles 52 i 53 amb relació a l’increment d’abandó forestal de terreny privat i la seua conseqüència en forma de falta de detecció de la presència de plagues i malalties.
En conseqüència, els articles 52.2 i 53.2 perden efectivitat real a causa de la quantitat de hectàrees i de propietaris afectats per alguna plaga o malaltia.
Respecte al capítol III, referent als incendis forestals. Els articles 55, 56 i 57 necessiten una adaptació a la realitat, sobretot els apartats 3 i 5 on es fa una referència concreta a les entitats locals.
Aquesta modificació de la llei és necessària per a assegurar la conservació del territori natural valencià i per a preservar la seguretat dels seus habitants enfront de l’increment dels incendis forestals, vinculant l’atenció i la conservació amb l’aprofitament forestal.
La política de preservar, mantenir, i augmentar la quantitat i la qualitat de la nostra biodiversitat, Xarxa Natura 2000, parcs naturals, zones humides, fa necessària una racional planificació i gestió dels nostres sòls forestals. La lluita davant del canvi climàtic i la producció sostenible a més ha de ser compatible amb l’augment de la qualitat de vida i l’eliminació de desigualtats en el territori rural, municipis i poblacions de l’interior de la nostra Comunitat.
En virtut de tot l’anteriorment exposat


TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és introduir en l’ordenament jurídic valencià les reformes normatives necessàries a fi d’adequar la regulació en matèria d’espais forestals als canvis ambientals i socioeconòmics.


Article 2. Principis d’actuació
L’actuació pública en matèria espais forestals ha d’inspirar-se en els principis de simplificació normativa i administrativa, de racionalització de les administracions públiques i de no-imposició de càrregues que comporten un cost innecessari per als ciutadans i per a l’activitat econòmica. Tot això sense perjudici de les mesures necessàries per a tractar d’obtenir la major seguretat de persones i béns i per a tractar d’aconseguir un patrimoni forestal, tant públic com privat, que protegisca i conserve la diversitat vegetal, animal i, en general, un medi ambient natural que contribuïsca a pal·liar i revertir els efectes del canvi climàtic.


TÍTOL II
Modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la
Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana

Article 3. Modificació en tota la Llei 3/1993 del terme «matriculació»

On diu: «matriculació» i «matriculacions»,
Ha de dir: «immatriculació» i «immatriculacions».
Article 4. Modificació en tota la Llei 3/1993 dels termes «Pla general d’ordenació forestal» o «Pla general»
En tota la llei
On diu:
«Pla general d’ordenació forestal» o «Pla general»,
Ha de dir:
«Pla d’acció territorial forestal».

Article 5. Modificació en tota la Llei 3/1993 del terme «Consell Forestal»
On diu: Consell Forestal,
Ha de dir: Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana.

Article 6. Modificació en tota la Llei 3/1993 dels termes «programes de gestió i millora forestal» o «programes tècnics de gestió i millora forestal» i «programa de gestió i millora forestal»
On diu:
«programes de gestió i millora forestal» o «programes tècnics de gestió i millora forestal» i «programa de gestió i millora forestal»,
Ha de dir:
«plans d’ordenació forestal i plans tècnics de gestió forestal» i «pla d’ordenació forestal i pla tècnic de gestió forestal»

Article 7. Modificació del preàmbul de la Llei 3/1993
On diu: la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de juny, del sòl no urbanitzable,
Ha de dir: les lleis vigents que regulen els sòls no urbanitzables.

Article 8. Modificació dels articles 2 i 3 de la Llei 3/1993
U. Es modifica el primer paràgraf de l’article 2, amb la redacció següent:
On diu:
Són forests o terrenys forestals totes les superfícies cobertes d’espècies forestals arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies, d’origen natural o procedents de sembra o plantació, que complisquen o puguen complir funcions ecològiques, de protecció, de producció, paisatgístiques o recreatives,
Ha de dir:
Són forests o terrenys forestals totes les superfícies cobertes d’espècies forestals arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies, d’origen natural o procedent de sembra o plantació, que complisquen o puguen complir funcions ecològiques, culturals, de protecció, de producció, paisatgístiques o recreatives.
Dos. Se substitueix l’apartat c de l’article 2 pel següent text:
c) Les construccions i les infraestructures que hauran d’estar contemplades en els plans d’ordenació dels recursos forestals de les demarcacions i que es destinen als serveis públics dels terrenys forestals següents:
1. Prevenció, vigilància i extinció de incendis forestals.
2. Gestió forestal.
3. Ecoturisme.
4. Aprofitaments de recursos i productes naturals.
5. Les pistes i els camins forestals.
Tres. Es crea l’apartat e en l’article 3, punt 1.
e) Els terrenys agrícoles abandonats que hagen adquirit signes inequívocs del seu estat forestal, quan les espècies arbòries de cultiu original es troben encara en perfectes condicions de producció i posterior posada en valor agrícola. Aquests terrenys agrícoles tindran, com a mínim, una cobertura del 50 % d’espècies arbòries originals.

Article 9. Modificació de l’article 6 de la Llei 3/1993
Es modifica l’article 6.1.c, amb la redacció següent:
U. On diu:
c) Mantenir, protegir i ampliar cobertes vegetals del major nombre possible d’estrats per a contrarestar el procés d’erosió, regular els fluxos hidrològics i pal·liar la modificació de les condicions climàtiques,
Ha de dir:
c) Mantenir, protegir i ampliar cobertes vegetals del nombre més gran possible d’estrats per a contrarestar el procés d’erosió, regular els fluxos hidrològics i pal·liar els efectes del canvi climàtic.
Dos. Es modifica l’article 6.1.d, amb la redacció següent:
On diu:
d) Planificar i coordinar l’acció d’administracions públiques,
Ha de dir:
d) Planificar, potenciar i millorar la coordinació tècnica entre les diferents administracions públiques, els actors públics i privats involucrats, amb relació a les mesures necessàries per a la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.
Tres. Es modifica l’article 6.1.i, amb la redacció següent:
On diu:
i) Promoure la investigació i l’experimentació mediambientals i la realització de cursos i ensenyaments de formació professional i d’especialitats vinculades amb l’àmbit forestal,
Ha de dir:
i) Promoure la investigació científica i la innovació tecnològica en l’àmbit forestal així com la realització de cursos i ensenyaments de formació professional i d’especialitats vinculades a aquest àmbit.

Article 10. Modificació de l’article 7 de la Llei 3/1993
El nou redactat és el següent:

Article 7
1. Forests públiques i forests privades.
1.1. Per raó de la seua titularitat les forests poden ser públiques o privades.
1.2. Són forests públiques les pertanyents a l’Estat, a la Generalitat, a les diputacions, a les entitats locals i a altres entitats de dret públic.

1.3. Són forests privades les pertanyents a persones físiques o jurídiques de dret privat, ja siga individualment o en règim de copropietat.

1.4. Les forests veïnals en mà comuna són forests privades que tenen naturalesa especial derivada de la seua propietat en comú sense assignació de quotes, sent la titularitat d’aquestes dels veïns que a cada moment integren el grup comunitari que es tracte i subjectes a les limitacions de indivisibilitat, inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat. Sense perjudici del previst en la Llei 55/1980, d’11 de novembre, de forests veïnals en mà comuna, se’ls aplicarà el que es disposa per a les forests privades.
2. Forests de domini públic i forests patrimonials.
2.1. Són de domini públic o demanials i integren el domini públic forestal:
a) Per raons de servei públic, les forests incloses en el Catàleg de Forests d’Utilitat Pública a l’entrada en vigor d’aquesta llei, així com les que s’hi incloguen d’acord amb l’article 16.
b) Les forests comunals, pertanyents a les entitats locals, en tant el seu aprofitament corresponga al comú dels veïns.
c) Aquelles altres forests que, sense reunir les característiques anteriors, hagen sigut afectades a un ús o servei públic.
2.2. Són forests patrimonials les de propietat pública que no siguen demanials.
3. Forests catalogades d’utilitat pública.
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el govern valencià podrà declarar d’utilitat pública i incloure en el Catàleg de Forests d’Utilitat Pública les forests públiques incloses en els supòsits següents:

a) Les que siguen essencials per a la protecció del sòl front als processos d’erosió.
b) Les situades a les capçaleres de les conques hidrogràfiques i aquelles altres que contribuïsquen decisivament a la regulació del règim hidrològic, incloses les que es troben en els perímetres de protecció de les captacions superficials i subterrànies d’aigua, evitant o reduint allaus, riuades i inundacions i defensant poblacions, cultius i infraestructures, o millorant el proveïment d’aigua en quantitat o qualitat.

c) Les que eviten o reduïsquen els despreniments de terres o roques i l’aterrament d’embassaments i aquelles que protegisquen cultius i infraestructures front el vent.
d) Les que sense reunir plenament en el seu estat actual les característiques descrites en els paràgrafs a, b o c siguen destinades a la repoblació o la millora forestal amb les finalitats de protecció en ells indicats.
e) Les que contribuïsquen a la conservació de la diversitat biològica a través del manteniment dels sistemes ecològics, la protecció de la flora i la fauna o la preservació de la diversitat genètica i, en particular, les que constituïsquen o formen part d’espais naturals protegits, zones d’especial protecció per a les aus, zones d’especial conservació, llocs d’interès geològic o altres figures legals de protecció, així com les que constituïsquen elements rellevants del paisatge.
f) Aquelles altres que establisca la Generalitat en la seua legislació.

Article 11. Modificació de l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 3/1993
On diu:
3. Si desaparegueren les causes que […] exprés del govern valencià,

Ha de dir:
3. Si desapareixen les causes que van motivar l’afectació d’un terreny forestal al domini públic, haurà de produir-se la desafectació al mateix temps per acord exprés del govern valencià, amb un informe previ favorable de l’administració forestal.
Si, de conformitat amb el que estableix el capítol V d’aquest títol, el terreny forestal afectat al domini públic està inscrit en el Catàleg de Forests de Domini Públic i d’Utilitat Pública de la Comunitat Valenciana, la desafectació requerirà l’exclusió prèvia del catàleg, la decisió s’adoptarà per acord exprés del govern valencià i es requerirà informe favorable de l’administració forestal i la instrucció prèvia del procediment corresponent, en què es donarà audiència a l’administració pública titular i, si escau, als titulars de drets sobre aquest terreny.


Article 12. Addició d’un apartat 4 nou a l’article 11 de la Llei 3/1993

4. La inclusió de les forests o els terrenys forestals en els catàlegs que s’assenyalen en aquest article es regularà pel procediment descrit en el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 8 d’aquesta llei.


Article 13. Modificació de l’article 19.2 de la Llei 3/1993
On diu:
2. Com a tràmit previ de la formulació del Pla general d’ordenació forestal de la Comunitat Valenciana i de la determinació de les potencialitats dels terrenys forestals, l’administració elaborarà un inventari forestal, que contindrà, com a mínim, les determinacions següents,

Ha de dir:
2. Com a tràmit previ de la revisió del Pla d’acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana (Patfor) i de la determinació de les potencialitats dels terrenys forestals, l’administració actualitzarà l’inventari forestal, que contindrà, com a mínim, les determinacions següents.


Article 14. Modificació de l’article 20 de la Llei 3/1993
U. Es modifica l’article 20.1 que tindrà el contingut següent:
1. El Pla d’acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana tindrà vigència indefinida si bé es revisarà almenys cada quinze anys prèvia actualització de l’inventari forestal.
Dos. Es modifica l’article 20.2:
On diu:
2. Els criteris que inspiraran el Pla general d’ordenació forestal seran els següents,
Ha de dir:
2. Els criteris que regiran la revisió del Pla d’acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana seran els següents:
Tres. Es modifica l’article 20.3 que tindrà el següent contingut:
3. El Pla d’acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana serà revisat per la conselleria competent en medi ambient i aprovat pel govern valencià, amb informe de la Mesa Forestal i previ un procediment que garantisca la informació pública i l’audiència a les entitats locals i a la resta d’administracions públiques afectades.

Una vegada revisat el Pla d’acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana, es presentarà a les Corts Valencianes.
El mateix procediment se seguirà per a modificar-lo o revisar-lo posteriorment

Article 15. Modificació de l’article 21 de la Llei 3/1993
U. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’Article 21
On diu:
1. D’acord amb el que disposa el Pla general d’ordenació forestal, la superfície de la Comunitat Valenciana es distribuirà en demarcacions forestals,
Ha de dir:
1. D’acord amb el que hi ha disposat en el pla d’acció territorial forestal (Patfor), les demarcacions forestals delimitades es revisaran i gestionaran de la manera adequada seguint criteris geogràfics i dasocràtics apropiats per a la gestió, la protecció i el foment forestal, i es preveuran els futurs escenaris forestals provocats pel canvi climàtic a la nostra Comunitat Valenciana.
On diu:
2. En el desenvolupament del Pla general, l’administració,
Ha de dir:
2. En desenvolupament del Pla d’acció territorial forestal l’administració elaborarà, aprovarà i executarà plans d’ordenació de recursos forestals (PORF) de demarcació, en substitució dels anteriors plans forestals de demarcació (PFD), que concreten i desenvolupen les directrius del Pla d’acció territorial forestal.
On diu:
3. L’aprovació dels plans forestals de demarcació,
Ha de dir:
3. L’aprovació dels plans d’ordenació de recursos forestals (PORF) de demarcació correspondrà al conseller o la consellera competent en matèria forestal.
En l’elaboració dels PORF de demarcació es garantirà la informació pública i el diàleg amb les entitats locals públiques i privades, els propietaris de predis forestals i altres usuaris amb drets reconeguts, com també amb la resta d’agents socials i institucions afectats.
En els PORF de demarcació s’establirà el marc en el qual podran subscriure’s acords, convenis i contractes entre l’administració i els propietaris per a la gestió de les forests.
Dos. S’afegeix un apartat 4 nou a l’article 21 com segueix:
4. La part forestal dels plans d’ordenació de recursos naturals (PORN) o plans equivalents, l’àmbit territorial d’aplicació dels quals comprenga part o la totalitat d’una demarcació forestal, tindrà el caràcter de PORF, amb un informe previ favorable de l’òrgan forestal competent.
Així mateix, respecte als àmbits dins d’una demarcació forestal que estiguen regulats per un PORN, els PORF s’hi integraran amb el que disposen aquests, i els PORN prevaldran en cas d’incompatibilitats, de conformitat amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, i la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.

Article 16. Modificació del nom del capítol II del títol II de la Llei 3/1993
On diu: De la gestió forestal,
Ha de dir: De la gestió forestal sostenible.

Article 17. Modificació de l’article 23 de la Llei 3/1993
On diu:
L’administració fomentarà l’agrupació,
Ha de dir:
1. Les forests han de ser gestionades de manera sostenible, integrant els aspectes ambientals amb les activitats econòmiques, socials i culturals, a fi de conservar el medi natural, alhora que s’hi genera ocupació i col·laborar a incrementar la qualitat de vida de la població rural.

2. La conselleria competent en matèria forestal elaborarà i aprovarà les instruccions d’ordenació i aprofitament sostenible de les forests valencianes. Així mateix, reglamentàriament desenvoluparà els models de gestió forestal tipus que s’hi determinen com a convenients i també un procediment per tal d’adherir-se’n, que comportarà en tot cas el compromís de seguiment per part dels titulars.
3. A fi de facilitar-ne l’ordenació i la gestió, les administracions fomentaran l’agrupació de forests públiques o privades.
4. Forests de socis.
4.1. Són forests de socis aquells la titularitat dels quals correspon, en proindivís, a diverses persones i alguna d’elles són desconegudes, amb independència de la seua denominació i de la seua forma de constitució.
4.2. Qualsevol dels copropietaris d’una forest de socis, amb independència de quina siga la seua quota de participació, podrà promoure la constitució d’una junta gestora davant l’òrgan competent en gestió forestal, que convocarà, a instàncies de part, tots els copropietaris coneguts. La junta gestora, una vegada constituïda, serà l’òrgan de govern i representació de la comunitat en tant existeixen quotes de participació vacants i sense propietari conegut, mitjançant comunicació a aquest efecte a tots els altres copropietaris coneguts.
La junta gestora comunicarà l’existència d’una o diverses quotes de participació que manquen de propietari conegut a la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, a fi que procedisca en compliment del que hi ha previst en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques i en el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost.
4.3. Per a la vàlida constitució de la junta gestora, serà necessari l’acord de, almenys, les quatre cinquenes parts dels propietaris coneguts, i la seua formalització per escrit. S’alçarà acta de la constitució de la junta gestora en la qual figure la identificació de la forest o les forests afectades, la designació almenys d’un president i un secretari i les normes de funcionament intern, que hauran d’incloure el criteri d’incorporació de nous membres.
4.4. Correspon a la junta gestora:
a) La representació i la gestió de la comunitat. Per a això podrà adoptar els actes de gestió i d’administració que millor convinguen als interessos comuns, la qual cosa inclou la gestió i el gaudi de la forest de socis i de tots els seus productes i l’alienació de tota classe d’aprofitaments forestals, agrícoles, ramaders, energètics i miners, així com qualsevol altre acte pel qual estiguen facultats els propietaris per aquesta llei. La junta gestora podrà acordar el repartiment de beneficis generats entre els socis, en proporció a la seua participació, amb l’exclusió dels corresponents a les parts no aclarides, que hauran d’invertir-se en la millora de la forest.
b) La promoció dels expedients d’investigació de la titularitat de les quotes vacants, d’acord amb el que es disposa en els articles 45 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques i altra normativa aplicable. La junta gestora tractarà d’identificar els titulars de les quotes vacants, mitjançant qualssevol proves documentals o d’una altra classe admeses en dret; en particular, mitjançant les dades que consten en el Registre de la Propietat, en el cadastre, en escriptures públiques, en testimonis i actes notarials o en partides de naixement o de baptisme dels últims titulars coneguts i dels seus descendents, sense perjudici de les competències de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat.
4.5. Per a la vàlida adopció d’acords es requerirà el vot favorable de la majoria de les quotes de participació dels propietaris coneguts, presents o representats.
4.6. La junta gestora es dissoldrà una vegada tots els comuners estiguen identificats conforme a dret, moment a partir del qual se sotmet a les regles de comunitat de béns en règim de proindivís, no procedint l’acció de divisió fins que no s’haja procedit a la identificació de la totalitat de les quotes vacants.
4.7. La Direcció General del Patrimoni de l’Estat incoarà el corresponent procediment d’investigació respecte a les quotes vacants sempre que de la comunicació de la junta gestora es desprenga que existeixen indicis fundats que aquestes quotes manquen efectivament de propietari.

Al procediment d’investigació s’incorporaran les diligències realitzades per la junta gestora tendents a l’esclariment de la titularitat de les quotes, que no necessitaran ser reiterades per l’administració general de l’Estat.
En el cas que s’acreditara l’existència de quotes vacants, tals quotes s’entendran afectades per ministeri de la llei al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient quan s’acorde la seua incorporació al patrimoni de l’administració general de l’Estat, declarant-se així en la resolució que pose fi al procediment de recerca.
El resultat d’aquesta identificació serà objecte de declaració davant el cadastre immobiliari, a fi d’incorporar-hi les alteracions cadastrals que, si escau, procedeixen.
En tot cas, sobre aquestes quotes podrà iniciar-se un procediment d’alienació a l’empara de l’establert en l’article 112.6 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
4.8. Els propietaris de les forests de socis es regiran en el que no s’opose a aquesta regulació, pel que es disposa en els articles 392 i següents del Codi civil i, en particular, tindran dret de retracte. En qualsevol cas, el dret de retracte legal entre copropietaris no serà aplicable en la transmissió intervius atorgada a favor del cònjuge o parents per consanguinitat dins del segon grau del condomini o societats unipersonals del mateix.
4.9. A les juntes gestores constituïdes se’ls assignarà identificació fiscal per a la realització de negocis jurídics de la seua competència.

Article 18. Modificació de l’article 24 de la Llei 3/1993
U. On diu:
1. L’administració, amb l’audiència prèvia als propietaris, podrà declarar determinades àrees com a zones d’actuació urgent (ZAU), amb la finalitat de conservar-les,
Ha de dir:
1. L’administració forestal, prèvia informació pública, podrà declarar determinades àrees forestals com a zones d’actuació urgent (ZAU) a fi de conservar-les, restaurar-les, rehabilitar-les o defensar-les davant de riscos i vulnerabilitats, sempre que hi concórrega alguna de les circumstàncies següents:
Dos. S’addiciona la lletra h a l’apartat 1.
h) Terrenys situats en zones d’alt risc d’incendi forestal definides en l’article 55.6.
Tres. On diu:
3. Sense perjudici de les ajudes que puguen establir-se, les mesures s’executaran pels propietaris dels terrenys,
Ha de dir:
3. Sense perjudici de les ajudes que puguen establir-se, les mesures seran executades pels propietaris dels terrenys. No obstant això, aquests podran acordar amb l’administració la seua execució, aportant mitjans personals, materials o per mitjà d’empreses de gestió forestal acreditades davant l’esmentada administració o, a falta d’això, de terrenys.
La conselleria amb competències en matèria forestal podrà declarar d’interès general els treballs inclosos en les zones d’actuació urgent (ZAU), com també determinar en cada cas el caràcter onerós o gratuït de l’execució subsidiària per l’administració.

Article 19. Modificació de l’apartat 3 de l’article 25 de la Llei 3/1993
On diu:
3. L’elaboració dels programes a què fa referència l’apartat anterior serà efectuada per l’administració amb audiència dels propietaris dels terrenys,
Ha de dir:
3. L’elaboració dels plans a què es refereix l’apartat anterior serà efectuada per l’administració, amb audiència als propietaris dels terrenys i els ens locals corresponents a l’àmbit que comprèn el projecte.


Article 20. Modificació de l’apartat 1 de l’article 27 de la Llei 3/1993
On diu:
1. La Conselleria de Medi Ambient fomentarà i desenvoluparà la regeneració de la coberta vegetal de tots els terrenys forestals idonis,
Ha de dir:
1. La Conselleria de Medi Ambient fomentarà i desenvoluparà la regeneració de la coberta vegetal de tots els terrenys forestals amb viabilitat ambiental, econòmica i social.

Article 21. Modificació dels apartats 1 i 3 de l’article 29 de la Llei 3/1993
U. On diu:
1. L’administració forestal establirà dins del Pla general d’ordenació forestal un programa especial per a assegurar la persistència i/o la recuperació d’espècies singulars i de formacions o ecosistemes específics,
Ha de dir:
1. L’administració forestal establirà dins del Pla d’acció territorial forestal un programa especial per a assegurar el manteniment i la recuperació d’espècies singulars i de formacions o ecosistemes específics.

Dos. On diu:
3. L’administració forestal potenciarà vivers forestals per a la producció, sobretot, d’espècies autòctones, i també la creació de bancs de llavors d’espècies vegetals pròpies de la Comunitat Valenciana,

Ha de dir:
3. L’administració forestal potenciarà la xarxa de vivers propis per a la producció, sobretot, d’espècies autòctones. Així mateix, donarà suport a la creació de vivers d’ens locals, agrupacions de municipis o entitats de custòdia del territori.
Aquesta xarxa de vivers serà coordinada pel Banc de Llavors Forestals, adscrit al Centre per a la Investigació i l’Experimentació Forestal (CIEF).

Article 22. Modificació de l’article 30 de la Llei 3/1993
U. On diu:
1. La Conselleria de Medi Ambient,
Ha de dir:
1. La conselleria competent en medi ambient
Dos. Cal afegir els punts 4, 5 i 6 a l’article 30, amb el redactat següent:
4. Les forests declarades d’utilitat pública i les protectores hauran de comptar amb un pla d’ordenació, un pla dasocràtic o amb un instrument de gestió equivalent, elaborat a instàncies del titular o de l’òrgan competent, al qual, en qualsevol cas, en correspondrà l’aprovació.

5. De manera reglamentària, l’òrgan competent en matèria forestal regularà en quins casos serà obligatori disposar d’un instrument de gestió per a les forests privades no protectores i públiques no catalogades, per a les quals es podran habilitar models simplificats.
6. Així mateix, es fomentaran a les àrees forestals els projectes que milloren l’absorció de CO2, per a compensar l’empremta de carboni, en el marc del Reial decret 163/2014 pel qual es crea el registre d’empremta de carboni, compensació i projectes d’absorció de CO2.

Article 23. Modificació de l’article 32 de la Llei 3/1993
On diu:
L’administració forestal podrà requerir als transformadors i als magatzemistes de productes forestals que justifiquen l’origen de les partides, per tal de comprovar les tales i la resta d’aprofitaments forestals, en especial els extrets de forests incendiades,
Ha de dir:
1. L’administració forestal requerirà a transformadors i emmagatzemadors de productes forestals que justifiquen l’origen de les partides, a fi de poder comprovar els tallaments de fusta i altres aprofitaments forestals, especialment els que s’extreuen de forests que han patit un incendi.
2. Les administracions públiques promouran l’ús de sistemes de certificació forestal voluntaris, transparents i no discriminatoris
3. Als efectes del que disposa la normativa de contractes del sector públic, els òrgans de contractació podran incloure entre els requeriments de tipus ambiental del procediment de contractació, els que facen referència a les condicions de legalitat i sostenibilitat de l’aprofitament en origen de la fusta i els seus productes derivats, com a factor excloent, cas de no poder acreditar-s’hi.

Article 24. Addició d’un apartat nou 4 a l’article 35 de la Llei 3/1993

4. En cap cas s’autoritzaran ni es realitzaran les extraccions en vertical a pendents superiors al quinze per cent, o de manera que puguen originar l’erosió o deixar terrenys desprotegits davant de l’arrossegament per pluges fortes o torrencials.
Article 25. Modificació dels apartats 2 i 3 de l’article 40 de la Llei 3/1993
U. On diu:
2. A la Comunitat Valenciana, l’administració, a més, podrà exercir en els mateixos terminis i amb el procediment a què fa referència l’apartat anterior, les fadigues o els drets de retracte sobre les alienacions oneroses de parts segregades de finques forestals d’una extensió igual o superior a 250 hectàrees, i sobre les finques enclavades o confrontants amb terrenys de la seua propietat qualsevol que en siga l’extensió. Amb aquest efecte, els camins forestals, les sèquies i els accidents naturals no exclouen la condició de confrontants,
Ha de dir:
2. A la Comunitat Valenciana l’administració, a més, podrà exercir, en els mateixos terminis i amb el procediment a què fa referència l’apartat anterior, les fadigues o els drets de retracte sobre les alienacions oneroses de parts segregades de finques forestals d’una extensió igual o superior a 100 hectàrees, i sobre les finques enclavades o confrontants amb terrenys de la seua propietat qualsevol que en siga l’extensió. A aquest efecte, els camins forestals, les sèquies i els accidents naturals no exclouen la condició de confrontants.
Dos. On diu:
3. Els registradors de la propietat […], d’una extensió de 250 hectàrees o més.
Preferentment, […] protecció de la naturalesa i confrontants amb ells,
Ha de dir:
3. Els registradors de la propietat comunicaran a la Conselleria de Medi Ambient totes les alienacions de terrenys rústics situats en termes municipals amb terrenys forestals, d’una extensió de 100 hectàrees o més.
Preferentment, la Generalitat Valenciana adquirirà els terrenys forestals confrontants amb els propis, com també aquells que s’ubiquen en zones protegides mitjançant un instrument de protecció de la naturalesa i confrontants amb ells. En tot cas, es justificarà l’adquisició duta a terme. Així mateix, en el cas que l’administració haja d’optar entre diverses alternatives d’adquisició, s’indicaran raonadament els motius que s’han tingut en compte en l’elecció definitiva.

Article 26. Modificació de l’apartat 2 de l’article 41 de la Llei 3/1993
On diu:
2. Són declarats genèricament d’utilitat pública, a l’efecte de l’expropiació forçosa dels terrenys forestals, els fins establits per aquesta llei. L’acord del govern valencià, pel qual es declare que concorren els requisits que, segons aquesta llei, faculten per a l’expropiació forçosa, durà annexa la utilitat pública de tots els béns i drets afectats,

Ha de dir:
2. Són declarats genèricament d’utilitat pública o interès social, a l’efecte de l’expropiació forçosa dels terrenys forestals, els fins establits per aquesta llei. L’acord del govern valencià pel qual es declare que concorren els requisits que, segons aquesta llei, faculten per a l’expropiació forçosa durà annexa la utilitat pública o l’interès social de tots els béns i drets afectats.

Article 27. Modificació de l’article 43 de la Llei 3/1993
On diu:
La Generalitat Valenciana incorporarà al seu patrimoni els terrenys rústics vacants i erms no inscrits en el Registre de la Propietat, les característiques dels quals els facen aptes per a fins forestals, conformement amb el que s’estableix en la legislació bàsica estatal,
Ha de dir:
La Generalitat Valenciana incorporarà a la gestió del seu patrimoni forestal els terrenys rústics vacants i erms no inscrits en el Registre de la Propietat, les característiques dels quals els facen aptes per a fins forestals, conformement amb el que s’estableix en la legislació bàsica estatal. La Generalitat podrà sol·licitar l’adscripció dels terrenys esmentats al seu patrimoni, de conformitat amb la normativa que regula el patrimoni de les administracions públiques.

Article 28. Modificació de l’article 44 de la Llei 3/1993
On diu:
L’administració forestal fomentarà i estimularà les activitats i la participació activa dels propietaris i particulars en el compliment dels objectius previstos per aquesta llei,
Ha de dir:
L’administració forestal fomentarà i estimularà les activitats i la participació activa dels propietaris, particulars i ens locals en el compliment dels objectius previstos per aquesta llei.

Article 29. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 45 de la Llei 3/1993
U. On diu:
1. L’administració sotmetrà a informe dels ens locals, a l’àmbit territorial del qual afecten, els instruments d’ordenació i programació dels terrenys forestals i les declaracions de zones d’actuació urgent i d’àrees d’alt risc d’incendi,
Ha de dir:
1. L’administració sotmetrà a informe dels ens locals, a l’àmbit territorial del qual afecten, els instruments d’ordenació i programació dels terrenys forestals i les declaracions de zones d’actuació urgent i d’àrees de risc d’incendi.
Dos. On diu:
2. Els municipis podran elaborar els programes de gestió i millora de les forests que tinguen en propietat o, si no en tenen, executaran els aprovats per l’administració de la Generalitat,
Ha de dir:
2. Els municipis podran elaborar els programes de gestió i millora de les forests de la seua propietat, l’aprovació dels quals requerirà l’informe favorable de l’administració forestal. Si no n’hi ha, executaran els que aprove l’administració de la Generalitat.
Així mateix, podran incentivar l’elaboració de programes de gestió i millora dels terrenys agrícoles abandonats, de titularitat privada, que hagen adquirit signes inequívocs de l’estat forestal.

Article 30. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 46 de la Llei 3/1993
U. Text nou de l’apartat 1:
1. Per a l’èxit dels objectius d’aquesta llei podran establir-se accions concertades per mitjà de convenis amb els municipis, els propietaris i els particulars. El seu objecte serà la gestió, la conservació, la rehabilitació, la restauració, l’ampliació i la millora dels terrenys forestals de totes les demarcacions forestals.
Dos. Noves lletres h, i, j i k de l’apartat 2:
h) Els acords de l’administració forestal amb els ajuntaments per a realitzar les actuacions i els treballs d’infraestructures previstes en la planificació de prevenció d’incendis forestals.
i) Els acords de l’administració forestal amb els ajuntaments, les mancomunitats o els consorcis per a realitzar el servei de recollida dels residus que es generen als espais forestals.
j) Els acords de l’administració forestal amb els ajuntaments de cada demarcació forestal per a realitzar serveis de vigilància i control d’accessos a la forest en èpoques d’alt risc d’incendi i d’ús públic massiu.

k) Els acords de l’administració amb els ajuntaments i les mancomunitats per a cedir l’ús de refugis, zones d’acampada i àrees recreatives.

Article 31. Modificació de l’article 47 de la Llei 3/1993
El nou contingut de l’article 47 és el següent:
1. Podran establir-se convenis entre els titulars de forests públiques i els particulars perquè aquests darrers repoblen i gestionen terrenys forestals per preu i temps convinguts.
2. La conselleria amb competències en medi ambient promourà fórmules de custòdia del territori mitjançant acords entre les entitats de custòdia i els propietaris de terrenys forestals públics o privats, amb els objectius de defensa, conservació, restauració i gestió del patrimoni natural, i podrà concedir-los ajudes, d’acord amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i biodiversitat, i la resta de normatives d’aplicació.
3. Així mateix, promourà activament les fundacions, les associacions i les empreses socials, existents o de nova creació, que tinguen com a objectiu les matèries tractades en aquesta llei i que puguen col·laborar amb l’administració en l’exercici de les seues competències.

Article 32. Modificació de l’apartat 1 i les lletres a i c i l’apartat 2, lletres b i c, de l’article 49 de la Llei 3/1993
U. A l’apartat 1
On diu:
1. Sense perjudici del que s’estableix en la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de juny, del sòl no urbanitzable,
Ha de dir:
Sense perjudici del que estableixen les lleis vigents que regulen els sòls no urbanitzables.
Dos. A l’apartat 1
On diu:
a) La conservació i la utilització de les forests o els terrenys forestals,
Ha de dir:
a) La conservació, la gestió i la utilització de les forests o els terrenys forestals d’acord amb la seua destinació, i d’acord amb les seues característiques edafològiques, morfològiques i geològiques.
Tres. A l’apartat 1
On diu:
c) La introducció de les millores necessàries i la realització de les actuacions,
Ha de dir:
c) La introducció de les millores necessàries tant tècniques com econòmiques, i realització de les actuacions precises per a la gestió, l conservació, la producció i la utilització de les forests i els terrenys forestals.
Quatre. A l’apartat 2
On diu:
b) La realització dels aprofitaments conformement amb els principis i les condicions establides,
Ha de dir:
b) La realització de gestió forestal sostenible de les seues finques i dels seus aprofitaments, d’acord amb els principis i les condicions establits en aquesta llei i d’acord amb els respectius programes i projectes..
Cinc. A l’apartat 2
On diu:
c) La lluita contra les plagues que puguen afectar-lo i l’eliminació de les restes de tales, quan hi haja un risc manifest de plagues o incendis, o qualsevol altre que puga afectar negativament l’estabilitat de l’ecosistema,
Ha de dir:
c) La lluita contra les plagues i les malalties que puguen afectar-los i l’eliminació de les restes de tallades quan hi haja un risc manifest de plagues o incendis o qualsevol altre risc que puga afectar negativament l’estabilitat de l’ecosistema.

Article 33. Modificació dels apartats 1 i 3 de l’article 50 de la Llei 3/1993
La nova redacció és la següent:
1. Correspon a l’administració establir, d’ofici o a instància de part, les mesures adequades per a vigilar, prevenir i controlar l’erosió, les plagues, les malalties, els incendis forestals i els efectes de la contaminació atmosfèrica sobre els boscos, com també contrarestar-ne els efectes. Així mateix, podran declarar-ne el tractament obligatori en una zona i establir-ne les mesures cautelars necessàries, mitjançant resolució motivada.
3. Els titulars dels terrenys forestals afectats per plagues o malalties hauran de comunicar-ho per mitjans fefaents a l’administració, que fixarà les mesures que aquests hauran de dur a terme obligatòriament. En cas d’incompliment per part dels titulars, l’administració podrà implementar-les subsidiàriament, per a la qual cosa disposarà de lliure accés als terrenys afectats.

Article 34. Modificació de l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei 3/1993
On diu:
2. Els titulars dels terrenys afectats estan obligats a notificar per escrit,
Ha de dir:
2. Els titulars de terrenys forestals que estiguen afectats per plagues o malalties estan obligats a notificar-ho a l’administració forestal fent servir mitjans fefaents.
Així mateix, els ens locals amb incidència de plagues i malalties forestals al seu terme municipal estaran obligats a notificar-ho a l’administració forestal fent servir mitjans fefaents.

Article 35. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 53 de la Llei 3/1993
U. On diu:
1. La Conselleria de Medi Ambient podrà declarar d’utilitat pública i de tractament obligatori,
Ha de dir:
1. L’administració forestal podrà declarar d’utilitat pública i tractament obligatori la lluita contra una plaga o malaltia forestal, amb delimitació de la zona afectada.
Una vegada declarada la utilitat pública i delimitada la zona d’actuació, l’administració forestal tindrà la facultat de realitzar accions concertades amb els ens locals de cada demarcació forestal que es troben afectats.
Dos. On diu:
2. Els titulars dels terrenys afectats,
Ha de dir:
2. Els titulars dels terrenys afectats per l’esmentada declaració d’utilitat pública acceptaran obligatòriament els treballs i les mesures de prevenció i extinció corresponents. Es determinaran reglamentàriament les ajudes de què podran beneficiar-se els propietaris.

Article 36. Modificació dels apartats 2, 3 i 5 de l’article 55 de la Llei 3/1993 i addició de l’apartat 6
La nova redacció és la següent:
2. A aquest efecte i sense perjudici del que sobre això contemplen el Pla d’acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana (Patfor) i els plans d’ordenació dels recursos forestals (PORF), l’administració forestal aprovarà, dins dels continguts d’aquests darrers, els plans de prevenció d’incendis forestals de demarcació, que contindran les previsions necessàries relatives a actuacions i mitjans per a la prevenció dels focs i les infraestructures de suport a l’extinció.
3. Les entitats locals amb terrenys forestals en els seus termes municipals redactaran obligatòriament plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) i hauran de trametre’ls a l’administració forestal de la seua demarcació. Aquests plans locals tindran caràcter subordinat respecte als plans de prevenció d’incendis forestals de cada demarcació.

5. Els propietaris de terrenys forestals i les entitats locals de cada demarcació forestal tindran l’obligació d’adoptar i executar les mesures de prevenció de focs forestals incloses en les directrius dels plans locals de prevenció d’incendis forestals de cadascun dels ens locals que hi ha a cada demarcació i hauran d’executar els treballs que s’especifiquen en la programació dels plans locals de prevenció d’incendis forestals pel seu compte o mitjançant accions concertades amb l’administració forestal.
A fi de facilitar l’execució d’aquests treballs, l’administració forestal establirà ajudes tècniques, logístiques i econòmiques en estar en vigor els plans esmentats.
Aquests plans locals tindran un període de vigència de quinze anys, a la fi del qual es revisaran. A fi de garantir la vigència i la utilitat del pla, els ens locals hauran de trametre un informe anual sobre l’estat de desenvolupament del pla.
En cas que, de manera fefaent, es constate que els propietaris afectats no realitzen els treballs indicats en la programació en el temps i la forma establerts, l’administració forestal podrà, després d’una advertència prèvia, fer ús de l’execució subsidiària a cost obligat.

L’administració forestal podrà, com a últim recurs, dur a terme accions concertades amb els ens locals de cada demarcació per tal de fer efectiva l’execució administrativa de les execucions subsidiàries esmentades.
Amb motiu d’haver de realitzar tasques d’extinció d’incendis forestals, malgrat que no es compte amb l’autorització dels propietaris, es podrà entrar en els terrenys forestals, fer ús dels camins i les aigües, obrir tallafocs i establir contrafocs. Amb posterioritat, s’informarà l’autoritat judicial als efectes oportuns en el termini més breu possible.

6. Es declararan zones d’alt risc d’incendi aquelles àrees on la freqüència o la virulència dels incendis forestals i la importància dels valors amenaçats facen necessàries mesures especials de protecció. Totes aquestes zones disposaran d’un pla de defensa, el contingut del qual es determinarà reglamentàriament.

Article 37. Modificació de 2 de l’article 61 de la Llei 3/1993
On diu:
2. Se suspendrà temporalment l’ús social o recreatiu a més dels aprofitaments consuetudinaris de les forests, quan aquestes activitats comporten risc greu per a la conservació i la protecció del medi natural,

Ha de dir:
2. Se suspendrà temporalment l’ús social, recreatiu o esportiu així com els aprofitaments consuetudinaris de les forests, quan aquestes activitats comporten risc greu per a la conservació i la protecció del medi natural.

Article 38. Addició dels apartats 3, 4, 5 i 6 a l’article 65 de la Llei 3/1993
Cal afegir els apartats 3, 4, 5 i 6 amb la redacció següent:
3. Es crea el Fons Forestal Valencià, que regularà els mecanismes i les condicions per a incentivar les externalitats positives i els beneficis ecosocials que proporcionen les forests ordenades, que gestionarà la conselleria amb competències en matèria forestal.
4. Es podran establir règims específics de tributs mediambientals com a sistema de pagament pels serveis ambientals o ecosistèmics que generen les forests. De manera reglamentària, es determinaran les vies de recaptació de fons i els mecanismes d’incentivació dels propietaris i els gestors de les forests.
5. Es crea el Centre Valencià de la Propietat Forestal a fi de promoure l’ordenació i la gestió adequada de les forests de titularitat privada i la corresponsabilitat dels propietaris.
6. Reglamentàriament, se’n determinaran les característiques i les funcions.

Article 39. Modificació de l’apartat 3 de l’article 66 de la Llei 3/1993
On diu:
Consell Forestal,
Ha de dir:
Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana.

Article 40. Modificació dels apartats 1, 3 i 5 de l’article 68 de la Llei 3/1993
El nou redactat és el següent:
1. La conselleria amb competències en matèria forestal exercirà les funcions de gestió, policia i protecció del medi natural:
a) De policia, custòdia i vigilància del medi forestal per a garantir el compliment de les prescripcions d’aquesta llei i la normativa que la desenvolupa, especialment les relatives a la prevenció, la detecció i la investigació de causes d’incendis forestals, i emetre els informes tècnics que pertoquen.
b) D’assessorament facultatiu en tasques de gestió forestal i de conservació de la natura. Facilitarà als ciutadans el compliment de les seues obligacions mediambientals.
Els funcionaris que exercisquen aquestes funcions comptaran amb la formació específica que els capacite per desenvolupar-les correctament.
3. Els funcionaris del Cos d’Agents Mediambientals de la Generalitat Valenciana ostenten la condició d’agents de l’autoritat en l’exercici de les seues funcions i tenen encomanades, entre d’altres, les de vigilància, policia i custòdia dels béns jurídics de naturalesa forestal i la de policia judicial en sentit genèric, tal com estableix l’apartat 6 de l’article 283 de la Llei d’enjudiciament criminal, i actuaran de forma auxiliar dels jutges, dels tribunals i del Ministeri Fiscal, i de manera coordinada amb les forces i els cossos de seguretat, respecte a les facultats de la seua legislació orgànica reguladora.
Els funcionaris que exercisquen funcions de policia administrativa forestal, per atribució legal o per delegació, tenen la condició d’agents de l’autoritat. Els fets constatats i formalitzats per ells en les corresponents actes d’inspecció i denúncia tindran presumpció de certesa, sense perjudici de les proves que en defensa dels drets i els interessos respectius puguen aportar els interessats.
Així mateix, en l’exercici de les seues funcions, estan facultats per a:
a) Entrar lliurement en qualsevol moment i sense avís previ als llocs subjectes a inspecció i a romandre-hi, amb respecte, en tot cas, a la inviolabilitat del domicili. Quan efectuen una visita d’inspecció, hauran de comunicar la seua presència a la persona inspeccionada o al seu representant, llevat que consideren que aquesta comunicació puga perjudicar l’èxit de les seues funcions.
b) Procedir a practicar qualsevol acte d’investigació, examen o prova que consideren necessària per a comprovar que les disposicions legals s’observen correctament.
En particular, podran prendre o traure mostres de substàncies i materials, realitzar mesuraments, obtenir fotografies, vídeos, gravació d’imatges i alçar croquis i plànols, sempre que es notifique al titular o al seu representant, excepte casos d’urgència, en els quals la notificació podrà efectuar-se amb posterioritat.
En l’exercici de les seues funcions com a policia judicial genèrica, es limitaran a efectuar les primeres diligències de prevenció, d’acord amb el que preveu la normativa reguladora de la policia judicial i de conformitat amb el que disposa l’article 284 de la Llei d’enjudiciament criminal.
Quan siguen sabedors de fets que puguen constituir delicte, hauran d’informar-ne l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal, a través del procediment que determinen els òrgans en l’estructura dels quals s’integren i de conformitat amb el que disposa la Llei d’enjudiciament criminal.

En l’exercici de les funcions a què es refereix aquest apartat, els agents mediambientals prestaran en tot moment auxili i col·laboració a les forces i els cossos de seguretat, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
5. L’administració forestal promourà accions de voluntariat amb les corporacions locals, com també amb associacions i entitats sense ànim de lucre, en tasques de vigilància i sensibilització dirigides a l’atenció i la millora del bosc.

Article 41. Modificació de l’article 72 de la Llei 3/1993
Cal afegir lletres noves m, n, o, p i q a l’apartat 2 de l’article 72, amb el redactat següent:
m) La utilització de terrenys forestals de manera que puga provocar o accelerar la degradació del sòl o de la capa vegetal.
n) L’omissió de la diligència pertinent o la manca de col·laboració dels titulars dels terrenys forestals, per a prevenir o remeiar els efectes dels riscos per erosió.
o) L’incompliment de les mesures de cautela establertes en aquesta llei amb caràcter obligatori per a la preservació de les masses forestals.
p) L’obstrucció de l’activitat inspectora de l’administració i la resistència a la seua autoritat.
q) Qualsevol altra contravenció dels preceptes d’aquesta llei de què derive la pèrdua de la capa vegetal o danys greus per a la forest.

Article 42. Modificació de l’article 73 de la Llei 3/1993
U. Cal afegir lletres noves d i e a l’apartat 1 de l’article 73, amb el redactat següent:
d) Les infraccions previstes en l’article anterior de la comissió de les quals resulte o puga resultar la pèrdua de la capa vegetal i de la capa edàfica i potencialment puguen ser causa d’erosió o desertització que afecten superfícies ubicades en espais protegits o sotmesos al règim especial de protecció previst en l’article 29 d’aquesta llei o superfícies de més de 20 ha.
e) La tala o la destrucció sense autorització d’espècies incloses en el règim especial de protecció a què es refereix l’article 29 d’aquesta llei.

Dos. Cal afegir lletres noves f i g a l’apartat 2 de l’article 73, amb el redactat següent:
f) Les infraccions previstes en l’article anterior de la comissió de les quals resulte o puga resultar la pèrdua de la capa vegetal i de la capa edàfica i potencialment puguen ser causa d’erosió o desertització que, sense afectar els espais protegits o sotmesos al règim de protecció previst a l’article 29 d’aquesta llei, afecten superfícies de 20 ha o menys.
g) Les previstes als apartats m, n, o, p i q de l’article 72.2 d’aquesta llei.

Article 43. Supressió de la disposició addicional tercera de la Llei 3/1993
Se suprimeix la disposició addicional tercera de la Llei 3/1993.

Article 44. Addició d’una disposició addicional cinquena nova a la Llei 3/1993

Disposició addicional cinquena

Es planificaran i coordinaran des de la conselleria competent en medi ambient les accions adequades amb les administracions públiques per a la lluita contra el canvi climàtic en el marc de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia.
A fi d’aconseguir la coordinació adequada, la necessària optimització dels recursos econòmics i humans i una millor eficàcia en l’obtenció dels objectius, el Consell crearà l’Agència Valenciana del Canvi Climàtic.

Article 45. Addició d’una disposició transitòria tercera nova a la Llei 3/1993

Disposició transitòria tercera

Per tal d’acomplir els objectius bàsics d’aquesta llei, els plans d’ordenació de recursos forestals de les demarcacions forestals es tramitaran i hauran de quedar aprovats abans de la fi de 2020.


DISPOSICIONS FINALS

Primera
S’habilita el Consell per a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i l’aplicació d’aquesta llei.

Segona
Els plans locals de prevenció d’incendis forestals es tramitaran com a màxim l’any 2020.

Tercera
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 1 de juny de 2018

El president de la Generalitat,
Ximo Puig i Ferrer

linea