diari

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2009, del conseller de Sanitat, per la qual regula les relacions de col·laboració entre la Direcció General de Salut Pública i el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública. [2009/5796]

(DOGV núm. 6022 de 27.05.2009) Ref. Base de dades 006030/2009

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2009, del conseller de Sanitat, per la qual regula les relacions de col·laboració entre la Direcció General de Salut Pública i el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública. [2009/5796]
Manuel Cervera Taulet, conseller de Sanitat de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 27 i 28 de la Llei del Consell, i l'article 2 del Decret 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat, manifesta que:
La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat, té la voluntat d'impulsar i promoure la investigació científica en l'àmbit de la salut pública.
La Direcció General de Salut Pública assumix les funcions en matèria de vigilància epidemiològica, seguretat alimentària, programes de salut, salut laboral, salut maternoinfantil i Pla Autonòmic de la Sida, segons es descriu en el Decret 92/2007, de 6 de juliol, del Consell, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.
El Centre Superior de Salut pública el crea la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, per a donar resposta a la necessitat d'aprofundir determinades parcel·les del coneixement científic en l'ampli àmbit de la salut pública. El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública es configura com a ens públic dels previstos en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat. El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per al compliment dels seus fins, s'adscriu a la Conselleria de Sanitat, a través de la Direcció General de salut Pública, a fi de millorar l'eficiència i la consecució dels objectius de salut pública. El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública té a càrrec seu l'execució de la política de la Conselleria de Sanitat relacionada amb la investigació en salut pública.
En conseqüència, resolc regular les relacions de col·laboració entre la Direcció General de Salut pública i el Centre superior d'Investigació en Salut Pública en l'àmbit de la investigació.
Les àrees de col·laboració objecte d'esta resolució són:
a) La gestió per part del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública de tots els aspectes relacionats amb la investigació en temes referents a salut que es duguen a terme en la Direcció General de Salut Pública i, en concret, la tramitació de projectes d'investigació utilitzant el CSISP com a interlocutor amb les distintes administracions, òrgans i institucions, de tal forma que en les línies d'actuació relacionades amb la investigació en què personal de la Direcció General de Salut Pública promoga projectes d'interés en els diversos àmbits, siga este centre l'interlocutor adequat.
b) La promoció d'activitats que faciliten l'intercanvi nacional i internacional de coneixements encaminats a aconseguir la major rellevància científica de la Direcció General de Salut Pública.
c) L'activitat docent i formativa que facilite una formació continuada en investigació biomèdica, i també altres activitats relacionades amb la promoció de la investigació.
València, 19 de gener de 2009.- El conseller de Sanitat: Manuel Cervera Taulet.

linea