diari

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2009, del conseller de Sanitat, per la qual delega per a funcions que té atribuïdes com a president del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública el director/a del centre. [2009/5797]

(DOGV núm. 6023 de 28.05.2009) Ref. Base de dades 006066/2009

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2009, del conseller de Sanitat, per la qual delega per a funcions que té atribuïdes com a president del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública el director/a del centre. [2009/5797]
La Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, va crear el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP), per a donar resposta a la necessitat d'aprofundir determinades parcel·les del coneixement científic en l'ampli àmbit de la salut pública, concebut com un ens públic dels previstos en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, encarregat de l'execució de la política de la Conselleria de Sanitat en matèria d'investigació en salut pública.
Mitjançant el Decret 120/2008 de 5 de setembre, del Consell, es van aprovar els Estatuts del CSISP. L'article 6 d'estos estatuts disposa que la presidència del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública correspon al conseller de Sanitat. I les funcions que li corresponen són, entre altres, la d'exercir la representació superior i la direcció, exercir amb caràcter general la representació i signatura del CSISP en els convenis i contractes subscrits pel centre, i el punt 3 establix que el president ha de delegar, amb caràcter temporal o permanent, per a les seues funcions el director o directora del centre.
Per mitjà de la Resolució de 19 de febrer de 2009, del conseller de Sanitat, nomena la directora del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
Per tot això, amb la finalitat d'aconseguir una major agilitat en la tramitació i resolució dels assumptes atribuïts a la Presidència del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, i segons el que preveuen els articles 13 i 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, resolc:
Primer
Delegar la Direcció del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública per a les competències següents previstes en l'article 6.2 del Decret 120/2008, de 5 de setembre, del Consell, que aprova els estatuts del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública:
Tindre amb caràcter general la representació i signatura del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública en totes les relacions amb entitats públiques o privades i també en la celebració de convenis i contractes subscrits pel centre, sempre que estos no comporten compromís de despesa per al centre.
Segon
La delegació de competències que s'efectua a través d'esta resolució s'entén sense perjuí que en qualsevol moment el conseller de Sanitat puga demanar el coneixement i la resolució de qualsevol assumpte o expedient amb els requisits de l'article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 23 de febrer de 2009.- El conseller de Sanitat: Manuel Cervera Taulet.

linea