diari

Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i de capital.

(DOGV núm. 1459 de 09.01.1991) Ref. Base de dades 0063/1991

Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i de capital.
Les subvencions corrents de caràcter nominatiu o que encara que no tinguen aquest caràcter es concedesquen als ens públics o de naturalesa mercantil que integren el sector públic valencià, comprés en l'article 5 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, tenen el clar objectiu de finançar l’activitat d'aquests ens en general o algun aspecte concret d'aquelles, determinada en els acords de concessió.
Si al final d'un exercici econòmic no s'haguessen aplicat els imports respectius a la finalitat que els donà origen, han d'adoptar-se les mesures necessàries perquè l’òrgan concedent puga disposar d’aquests imports. En conseqüència, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 26 de desembre de 1990,
DECRETE:
Article primer
Les subvencions que es concedesquen als ens compresos en l'article 5 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que no s'hagen aplicat a les seues finalitats al tancament de l’exercici, seran reintegrades al Pressupost de la Generalitat Valenciana.
A l’efecte abans indicat s’entendrà que les subvencions han estat aplicades quan al final de l’exercici, i, segons el que disposa l’Ordre de tancament de comptabilitat, es troben vinculades al compliment d'obligacions ja reconegudes.
Article segon
La comptabilitat de l'ens beneficiari recollirà en un compte deutor del balanç, tancat el 31 de desembre de cada any, els imports no aplicats d'acord amb el que assenyala l'article anterior.
D'aquesta circumstància es donarà compte a la Intervenció General.
Article tercer
La situació que done lloc a reintegrament es determinarà en els informes d'auditoria anual que es practique a cada entitat i els imports que s'han de reintegrar podran ser compensats amb els lliuraments de l’exercici següent en virtut d’acord del Govern Valencià, a proposta del Conseller d’Economia i Hisenda.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el Conseller d'Economia i Hisenda per a dictar les disposicions necessàries per a desplegar aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 26 de desembre de 1990.
El President de la Generalitat Valenciana
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Economia i Hisenda,
ANTONIO BIRLANGA CASANOVA

linea