diari

DECRET 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. [2011/6399]

(DOGV núm. 6534 de 02.06.2011) Ref. Base de dades 006491/2011

DECRET 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. [2011/6399]
ÍNDEX

Preàmbul
Article únic. Aprovació del Reglament
Disposició addicional primera. Participació d'altres òrgans de la Generalitat en l'exercici del Protectorat
Disposició addicional segona. Fundacions sotmeses a altres protectorats
Disposició addicional tercera. Fundacions del sector públic de la Generalitat
Disposició transitòria única. Règim transitori dels procediments
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposició final primera. Habilitació normativa

Disposició final segona. Entrada en vigor
ANNEX. Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
Article 2. El Protectorat de Fundacions de la Generalitat
Article 3. Atribucions del Protectorat
Article 4. Capacitat per a fundar
Article 5. Fundacions estrangeres
Article 6. Constitució de les fundacions i personalitat jurídica
Article 7. Denominació de les fundacions
Article 8. Certificats de denominació
Article 9. Beneficiaris
Article 10. Dotació fundacional
Article 11. Comprovació de fins i dotació
Capítol II. Funcionament de les fundacions
Secció PRIMERA. Govern de la Fundació
Article 12. Aplicació supletòria.
Article 13. Composició del Patronat
Article 14. Funcionament del Patronat
Article 15. Funcions del president o presidenta
Article 16. Funcions del secretari o secretària
Article 17. Delegacions i apoderaments del Patronat
Article 18. Mesures provisionals sobre el Patronat
Article 19. Intervenció temporal de la Fundació
Article 20. Autocontractació
Secció SEGONA. Règim econòmic, pressupostari i comptable de les fundacions
Article 21. Patrimoni de la Fundació. Titularitat de béns i drets

Article 22. Obtenció de rendes i ingressos
Article 23. Destinació de rendes i ingressos
Article 24. Despeses de l'òrgan de govern o d'administració
Article 25. Pla d'actuació
Article 26. Llibres de comptabilitat
Article 27. Comptes anuals
Article 28. Memòria de les activitats fundacionals
Article 29. Auditoria externa
Secció TERCERA. Actes de disposició del patrimoni de les fundacions
Article 30. Contingut de la sol·licitud d'autorització i de la comunicació
Article 31. Procediment d'autorització administrativa
Article 32. Especialitats en la disposició de determinats béns.

Article 33. Actes de disposició de valors mobiliaris que no cotitzen en borsa
Article 34. Adquisició de participacions majoritàries
Article 35. Actes de disposició del patrimoni de les fundacions sense autorització
Article 36. Obligació d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions
Capítol III. Modificació, fusió i extinció de les fundacions
Article 37. Modificació dels Estatuts
Article 38. Fusió de fundacions
Article 39. Extinció de la Fundació
Article 40. Procediment de liquidació
Capítol IV. La Comissió del Protectorat de Fundacions de la Generalitat
Article 41. Naturalesa, composició i atribucions
Article 42. Funcionament
Capítol V. El Consell Superior de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Article 43. Naturalesa i composició
Article 44. Funcions
Article 45. Funcionament
Capítol VI. El Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Article 46. Organització administrativa
Article 47. Actes subjectes a inscripció
Article 48. Altres actes subjectes a constància registral
Article 49. Presentació dels actes subjectes a inscripció
Article 50. Termini per a sol·licitar la inscripció
Article 51. Primera inscripció i els seus requisits
Article 52. Contingut de la primera inscripció
Article 53. Inscripcions posteriors
Article 54. Administració del Registre
Article 55. Resolucions d'inscripció
Capítol VII. Fundacions del sector públic de la Generalitat
Article 56. Autorització del Consell
Article 57. Especialitats d'organització i funcionament


PREÀMBUL

La Generalitat ostenta competència exclusiva en matèria de fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic i benèfic assistencial, de voluntariat social i semblants, l'àmbit principal d'actuació de la qual siga la Comunitat Valenciana, a l'empara de l'article 49.1.23a del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i en l'exercici de la dita competència es va promulgar la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
Posteriorment, la Llei 9/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, ha introduït certes reformes en el règim jurídic de les fundacions valencianes, principalment per a adequar-la a la nova regulació que conforma la normativa estatal a partir de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, i la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, posteriors en el temps a la redacció primigènia de la llei valenciana de fundacions, tenint en compte a més l'aprovació de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, mitjançant la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, i de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, així com del Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell, que la desenrotlla.
Així mateix, l'esmentada Llei 9/2008, de 3 de juliol, va incorporar altres modificacions i regulacions ex novo, de determinats aspectes de les fundacions, particularment en l'àmbit de la denominades fundacions del sector públic de la Generalitat, anteriorment "fundacions públiques de la Generalitat Valenciana", fins ara únicament previstes en el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, en resposta a l'expansió creixent d'aquesta figura en els últims anys.

Tant l'adequació a la normativa estatal, com la resta de canvis operats per la Llei 9/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, fan necessària una adaptació del Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 139/2001, de 5 de setembre, en haver quedat desfasat en determinats aspectes o resultar contraris alguns d'ells a les modificacions legislatives que s'han produït. De conformitat amb la recomanació continguda l'article 3.4 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, s'ha jutjat més convenient, en garantia de la seguretat jurídica, l'aprovació d'una nova disposició en compte de la modificació de la norma originària i aquesta es mantindrà. No obstant això, per a facilitar el seu coneixement i aplicació, s'ha procurat, en la mesura que siga possible, mantindre l'estructura de l'articulat del Reglament anterior.
Quant al seu contingut, en primer lloc, aquest nou Reglament, com resulta procedent, s'ajusta, pel que fa a les qüestions generals del negoci jurídic fundacional, a la legislació bàsica de l'Estat, en coherència amb la remissió que realitza la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, per exemple, pel que fa a la capacitat per a fundar, constitució de les fundacions i adquisició de la personalitat jurídica, sense renunciar, no obstant això, al corresponent desplegament reglamentari en l'exercici de les competències que ostenta la Generalitat per a això. En aquest sentit, s'han introduït importants novetats per a salvaguardar la serietat i solidesa del projecte de constitució de la Fundació i, sobretot, la seua viabilitat econòmica. Així, quan aquesta constitució es realitza mitjançant la figura de la dotació successiva, fent ús de la previsió continguda en l'article 12.2 in fine de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, que estableix: "En l'un i l'altre cas (aportació dinerària, incloent-hi la possibilitat del seu desembossament successiu, i aportació no dinerària), haurà d'acreditar-se o garantir-se la realitat de les aportacions davant del notari autoritzant, en els termes que reglamentàriament s'establisquen", es preveu que el compromís de desembossaments successius de la dotació ha d'estar garantit mitjançant aval bancari, quan el desembossament inicial (un 25% com a mínim) siga inferior a la quantia que legalment es presumisca suficient (en l'actualitat, 30.000 euros). Esta previsió té el seu origen en el dret comparat, en concret, en la normativa de fundacions francesa (Loi n°90-559, du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise, et modifiant les dispositions de la Loi n° 87-57, du 23 juillet 1987, sur le développement du mécénat relatives aux fondations, article 19-7: Les sommes que chaque membre fondateur s'engage à verser sont garanties par une caution bancaire"), i que en certa manera té ressó em la regulació de la Llei 1/1998, de 2 de març, de Fundacions de la Comunitat de Madrid, i en la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. En la mateixa línia, i també amb origen en el dret comparat, per al supòsit en què la dotació inicial estiga conformada amb aportacions no dineràries i que, per la seua naturalesa, els béns i drets aportats no contribuïsquen per si mateixos a la realització del fi fundacional, s'ha inclòs l'exigència que la preceptiva valoració per expert competent que ha d'incorporar-se a l'escriptura de constitució, la qual haja d'acreditar també el seu caràcter fructífer, és a dir, el que siguen susceptibles de produir rendes que permeten atendre el compliment dels seus fins fundacionals.
Tot això a fi de garantir l'adequació i suficiència de la dotació, principi definidor bàsic de la naturalesa jurídica de la Fundació que, en essència, és un patrimoni (dotació) afecte el compliment d'un fin d'interés general, i per aquest motiu, l'article 20 de la Llei de Fundacions de la Comunitat Valenciana preveu que la Fundació: «per a l'exercici de les seues activitats, es finançarà fonamentalment amb els recursos que provinguen del seu patrimoni i, si fa al cas, amb aquells altres procedents de les ajudes, subvencions, donacions, herències i altres actes a títol gratuït, realitzats per persones físiques o jurídiques, siguen aquestes públiques o privades".
També, igual que el Reglament precedent, s'aborden totes aquelles qüestions que afecten el funcionament i desenrotllament de l'activitat de les fundacions de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb les previsions de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat. En conseqüència, conté disposicions relatives al govern de les fundacions; al seu règim econòmic, pressupostari i comptable i als actes de disposició del patrimoni fundacional. Respecte d'això, s'hi han inclòs normes orientades a facilitar el dit funcionament i activitat, per tal d'intentar donar resposta a les problemàtiques més comunes que s'han detectat a partir de l'experiència acumulada d'exercici del Protectorat per la Generalitat, en aquests anys. Així per exemple, s'ha definit amb major detall el funcionament del Patronat en defecte de disposició estatutària expressa, i les funcions que corresponen al president o presidenta i al secretari o secretària, per a suplir els eventuals buits estatutaris.
Igualment es preveu una nova regulació de les despeses d'administració (substituint l'actual límit inicial, ampliable amb autorització, per un límit fix equivalent a l'actual ampliat), que respectant la legalitat concedeix major marge de maniobra en aquest àmbit al Patronat de la Fundació, així com un règim dels procediments i requisits per a l'autorització dels actes de disposició patrimonial i una descripció del contingut dels documents que conformen les obligacions comptables davant del Protectorat, més concrets i senzills, amb la finalitat de dotar de més seguretat jurídica i previsibilitat a les fundacions respecte de les decisions de l'Administració, la qual cosa és imprescindible per a la planificació de qualsevol agent econòmic.
En tercer lloc, es desenrotllen els procediments i requisits per a la modificació dels Estatuts fundacionals, la fusió de fundacions i tot el que es refereix a la seua extinció i conseqüent liquidació, en els quals el respecte a la voluntat del fundador és la premissa.
En quart lloc, mereix una menció expressa el desplegament reglamentari de les competències del Protectorat de Fundacions de la Generalitat, com a garant del compliment dels fins de les fundacions i la voluntat fundacional, així com de l'adequada gestió del Patronat d'acord amb les disposicions legals, per a la consecució d'aquests. En aquest camp, s'ha tingut molt present que la intervenció administrativa en matèria de les fundacions ha de moure's sempre en un equilibri entre el respecte als acords del Patronat de la Fundació, a qui correspon el seu govern i administració en el dia a dia -reconeixent amb això, el principi d'autonomia del seu funcionament- i en la necessitat de garantir el compliment efectiu pels patrons de la voluntat del fundador expressada en l'acte fundacional, que per la seua mateixa naturalesa és genèrica i intemporal.
Així mateix, es mantenen, amb algunes modificacions: el Consell Superior de Fundacions de la Comunitat Valenciana -en desplegament de la previsió continguda en la disposició final primera de la Llei, com a òrgan col·legiat consultiu en matèria de fundacions, amb participació d'aquestes- i la Comissió del Protectorat de Fundacions de la Generalitat, creada en el Decret 60/1995, de 18 d'abril, del Consell, com a òrgan col·legiat de l'Administració, que pot ser consultat pel Protectorat en aquelles decisions que a aquest competeixen; i que per la seua especial transcendència per a la vida de les fundacions requerisquen del seu assessorament.
El Reglament també regula el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, desenrotllant les previsions contingudes en la Llei, pel que fa a la seua organització administrativa, estructura i funcionament, intentant simplificar i aclarir, en la mesura que siga possible, els procediments i requisits necessaris per a la inscripció o anotació dels actes que han de constar en el registre.
En últim lloc, es contemplen les especialitats de les fundacions del sector públic de la Generalitat, en tant que tipologia especial de Fundació dins de la categoria general de fundacions, en què concorren,m simultàniament, la condició d'entitat fundacional amb el caràcter de ens del sector públic de la Generalitat.
Per tot això, i fent ús de l'autorització continguda en la disposició final tercera de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, a proposta de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 27 de maig de 2011,

DECRETE

Article únic. Aprovació del Reglament
Mitjançant el present decret s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana, el text del qual figura com a annex, en desplegament de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Participació d'altres òrgans de la Generalitat en l'exercici del Protectorat
Atés el caràcter únic del Protectorat per a totes les fundacions de la Comunitat Valenciana, i sense perjuí de la dotació de mitjans personals i materials que es consideren precisos, el Protectorat, per al seu eficaç funcionament, podrà demanar la participació i col·laboració de la resta dels òrgans de l'Administració de la Generalitat, per raó de les competències que tinguen, especialment les referides a matèria econòmica, tributària i urbanística.

Segona. Fundacions sotmeses a altres protectorats
De conformitat amb el que disposen les disposicions addicionals primera i segona de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, podran sol·licitar la inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana:
1. Les fundacions sotmeses a altres protectorats, que perseguisquen fins d'interés general valencià i que atribuïsquen facultats al Protectorat de la Generalitat en els seus Estatuts o en les seues escriptures de constitució, sense perjudici de la normativa aplicable per raó de la competència territorial.
2. Les delegacions de fundacions sotmeses a altres protectorats, que no estiguen incloses en l'àmbit d'aplicació de l'esmentada Llei 8/1998, de 9 de desembre, i el present Reglament, quan vagen a desenrotllar funcions o activitats a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.


Tercera. Fundacions del sector públic de la Generalitat
El present Reglament és d'aplicació a les fundacions del sector públic de la Generalitat, previstes en l'article 33 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 9/2008, de 3 de juliol, equivalents a les fundacions públiques de la Generalitat previstes en l'apartat 3 de l'article 5, del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, d'acord amb la disposició transitòria cinquena de la primera, sense perjudici d'allò que s'ha disposat en la seua normativa específica.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Règim transitori dels procediments
Els procediments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret es regiran per la regulació anterior, sense que els siga aplicable els preceptes del present decret, llevat que es tracte de previsions contingudes en la Llei 9/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogat el Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al present decret i al reglament annex al mateix.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa
Es faculta la conselleria competent en matèria de fundacions per a adoptar totes les disposicions legals que calguen en el desplegament d'aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de Comunitat Valenciana.

València, 27 de maig de 2011

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

La consellera de Justícia i Administracions Públiques,
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA
ANNEX

Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana

Capítol I
Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
El present Reglament té com a objecte el desplegament de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i és d'aplicació:
1. A les fundacions que desenrotllen principalment les seues funcions en el territori de la Comunitat Valenciana, incloses les fundacions del sector públic de la Generalitat, amb les especialitats previstes en el títol III de l'esmentada Llei i en la seua normativa específica.
2. A les delegacions de les fundacions estrangeres que actuen principalment al territori de la Comunitat Valenciana.
3. A les fundacions que s'inscriguen en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, per a desenrotllar una de les seues activitats principals en l'estranger.

Article 2. El Protectorat de Fundacions de la Generalitat
1. El Protectorat de les Fundacions de la Generalitat s'exerceix per la conselleria competent en matèria de fundacions.
2. La titularitat del Protectorat li correspon al conseller o la consellera, sense perjudici de la possibilitat de la seua delegació o desconcentració.

Article 3. Atribucions del Protectorat
El Protectorat facilitarà el recte exercici del dret de Fundació i assegurarà la legalitat de la seua constitució i funcionament. Les seues funcions seran exercides amb respecte al règim jurídic propi de les fundacions.
Al Protectorat de Fundacions li correspon l'exercici de les funcions que li atribueix la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i el present Rrglament.


Article 4. Capacitat per a fundar
1. Quant a la capacitat per a fundar de les persones físiques o jurídiques, caldrà ajustar-se al que disposa la legislació bàsica de l'Estat.
2. Les persones jurídiques públiques tindran capacitat per a constituir fundacions, llevat que les seues normes reguladores establisquen el contrari i sense que la seua constitució puga comportar l'establiment de serveis públics, la prestació dels quals, en règim de Fundació, no es trobe especialment prevista. Requeriran acord exprés del seu òrgan competent, segons el que preveu la seua normativa reguladora.
Quan es tracte de fundacions que es pretenguen crear pel Consell, tinguen la consideració o no de fundacions del sector públic de la Generalitat, es requerirà acord exprés d'aquest, de conformitat amb la Llei del Consell.
Tractant-se de fundacions constituïdes pels ens del sector públic valencià, que disposen de personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, requeriran l'acord exprés del seu òrgan competent, segons el que preveu la seua normativa reguladora, sense perjudici de l'autorització prèvia del Consell, a què es refereix l'article 34.1, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Article 5. Fundacions estrangeres
Les delegacions de les fundacions estrangeres, a què es refereix l'article 6 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, hauran de comptar amb representació permanent en el dit territori i tindre atribuïdes funcions expresses.

Article 6. Constitució de les fundacions i personalitat jurídica
1. La inscripció de la constitució d'una Fundació només podrà ser denegada quan l'escriptura pública no reunisca els requisits previstos en l'article 9, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, i quan concórreguen les circumstàncies establides en l'article 4.2 d'aquesta.
Prèviament a l'atorgament de l'escriptura pública, les persones interessades podran sotmetre al Protectorat un esborrany dels Estatuts per al seu informe previ.
2. De conformitat amb el que estableix l'article 4.1, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, la Fundació adquireix personalitat jurídica mitjançant la inscripció de l'escriptura pública de constitució en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

3. Atorgada l'escriptura fundacional i en tant es procedeix a la inscripció en el Registre de Fundacions, l'òrgan de govern de la Fundació realitzarà, a més dels actes necessaris per a la inscripció, únicament aquells altres que resulten indispensables per a la conservació del seu patrimoni i els que no admeten demora sense perjudici per a la Fundació, els quals s'entendran automàticament assumits per aquesta quan obtinga personalitat jurídica. En el supòsit de no inscripció, la responsabilitat es farà efectiva sobre el patrimoni fundacional i, no aconseguint aquest, respondran solidàriament els patrons.
4. Quan es pretenga promoure la constitució de fundacions, de conformitat amb el que disposa l'article 12 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, recaptant la dotació fundacional mitjançant subscripcions, col·lectes públiques, o altres actes anàlegs, a més del compliment dels requisits previstos en l'esmentat precepte, els promotors de la Fundació, una vegada dipositada l'escriptura pública de promoció en el Registre de Fundacions, i prèviament a l'inici de les activitats de recaptació, hauran d'inserir en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i en dos periòdics d'àmplia difusió en el territori valencià, un anunci, en què constaran els punts següents:

a) Identificació dels promotors, amb nom, cognoms, edat i estat civil, si són persones físiques, i la denominació o raó social si són persones jurídiques, i en ambdós casos: la nacionalitat, el domicili i la seua identificació fiscal.
b) Denominació de la Fundació que es pretén promoure, en els termes que preveu l'article 7 del present Reglament.
c) Fins d'interés general que perseguirà la Fundació que es promou.
d) Programa d'activitats, amb vista a la consecució d'aportacions suficients per a aconseguir la dotació.
e) Data d'inici i finalització del període de duració de la promoció, que podrà ampliar-se per una sola vegada.
f) Comptes oberts en entitats de crèdit, per a ingressar les aportacions.
g) Identificació de les entitats no lucratives, públiques o privades, que tinguen afectats els seus béns a finals d'interés general anàlegs als de la Fundació que es promou, que si no es constituïra la Fundació, pogueren resultar adjudicatàries dels béns i drets obtinguts amb la promoció.
h) Indicació, que en cas de no constituir-se la Fundació, es procedirà al reintegrament de les aportacions efectuades quan els aportants no manifesten la seua voluntat de destinar-les a les entitats previstes en l'apartat g) anterior, així com els mitjans i procediment per a efectuar el dit reintegrament.
Si no es constituïra la Fundació en promoció, els promotors hauran de complir amb l'obligació de reintegrar les quantitats recaptades als aportants o, si fa al cas, destinar-les a les entitats previstes en l'apartat 4.g) del present article, en el termini d'un mes, comptar des del dia següent al de la finalització del període de duració de la promoció. En el mateix termini hauran d'acreditar, davant del Registre de Fundacions, el compliment d'aquesta obligació.

Article 7. Denominació de les fundacions
1. Les fundacions hauran de tindre una única denominació, en valencià o en castellà.
Les expressions numèriques podran arreplegar-se en números aràbics o romans.
2. La denominació de la Fundació no podrà coincidir o assemblar-se de manera que puga crear confusió amb cap altra de què conste la seua prèvia inscripció en un registre públic espanyol, o amb una denominació protegida o reservada a altres entitats, públiques o privades, per la seua legislació específica. Entre altres possibles circumstàncies, s'entendrà, en tot cas, que hi ha tal semblança quan concórrega alguna de les següents:
a) La utilització de les mateixes paraules en diferent orde, gènere o nombre.
b) La utilització de les mateixes paraules amb l'addició o supressió de termes, expressions, articles, adverbis, preposicions, conjuncions, accents, o altres partícules d'escassa significació.
c) La utilització de distintes paraules amb idèntica expressió gràfica o notòria semblança fonètica.
3. Les persones físiques o jurídiques podran emprar el seu nom, denominació, pseudònim o acrònim en la denominació de les fundacions que constituïsquen.
4. Per a complir amb el que disposa l'apartat a) de l'article 10, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, haurà d'aparéixer expressament en el text de l'escriptura de constitució i en els Estatuts, la denominació de la Fundació, en què hauran de figurar les paraules «Fundació de la Comunitat Valenciana» o «Fundació de la Comunitat Valenciana». Això sense perjuí de la possibilitat prevista en el segon paràgraf de l'esmentat apartat per a les fundacions que han de ser autoritzades pel Consell.

Article 8. Certificats de denominació
1. A sol·licitud de qualsevol interessat, l'encarregat del Registre expedirà certificats acreditatius de què no consta cap altra Fundació amb idèntica o semblant denominació, inscrita al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana i en la resta de registres de fundacions espanyols.
2. A l'escriptura de constitució haurà d'acompanyar-se el dit certificat, expedit al màxim amb tres mesos d'antelació a l'atorgament de l'escriptura.
3. Aquesta certificat s'incorporarà al Registre amb caràcter provisional, a l'efecte de la seua reserva, durant el termini de sis mesos, comptadors des de la data de l'expedició.
Transcorregut el termini a què es refereix el paràgraf anterior, sense que s'haguera practicat la inscripció de la Fundació en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, la reserva de la denominació sol·licitada caducarà i es cancel·larà d'ofici.

Article 9. Beneficiaris
Els fins de la Fundació han de tindre com beneficiaris col·lectivitats genèriques de persones.
Als anteriors efectes, s'entenen per col·lectivitats genèriques, aquelles en què la identitat dels seus integrants no estiga individualment determinada. Tindran aquesta consideració els col·lectius de treballadors d'una o unes quantes empreses i els seus familiars.

Article 10. Dotació fundacional
1. El fundador o fundadors, així com els aportants, identificaran amb precisió els béns i drets integrants de la dotació fundacional i la seua valoració, de la manera següent:
a) Si la dotació consistira en diners, la seua quantia es fixarà en la moneda de curs legal a Espanya. Les aportacions dineràries hauran d'acreditar-se davant del notari autoritzant de l'escriptura de constitució de la Fundació, mitjançant un certificat de depòsit de la quantitat corresponent, a nom de la Fundació en una entitat de crèdit, que s'incorporarà a l'escriptura de constitució. Si l'aportació a la dotació fora posterior, s'acreditarà de la mateixa manera davant del Patronat, que procedirà a comunicar-ho al Registre. La vigència del certificat de depòsit serà de tres mesos.
b) Les aportacions no dineràries, consistents en béns mobles i immobles, seran descrites en l'escriptura de constitución, o en la que s'atorgue amb aquest fi en un moment posterior, amb indicació de les dades registrals, si existiren, i el títol o concepte de l'aportació, així com el valor de cada un d'ells. Igualment es procedirà quan es tracte d'aportacions no dineràries consistents en drets.
La valoració dels béns i drets, a què es refereix el paràgraf anterior, haurà de ser certificada per expert competent en la matèria de què es tracte i davall de la seua responsabilitat, certificat que quedarà incorporat a l'escriptura de constitució o a la que s'atorgue per a la seua aportació posterior. Quan es tracte de la dotació inicial i per la seua naturalesa els béns i drets aportats no contribuïsquen per si mateixos a la realització del fi fundacional, la dita valoració haurà d'acreditar igualment -almenys respecte de béns i drets que representen com a mínim la quantia que legalment es presumisca suficient com a dotació- que es tracta de béns fructífers, les rendes o el producte de les quals permeten atendre el compliment dels fins fundacionals.
Quan l'aportació no dinerària comporte algun tipus de càrrega o gravamen per a la Fundació, l'aportant estarà obligat al sanejament de la cosa objecte de l'aportació, en els termes establits en l'article 638 del Codi Civil per a les donacions oneroses. Si l'aportació es realitzara en valors cotitzats en un mercat secundari oficial, mitjançant certificat del mercat secundari oficial, en què es negocien, referida al cinqué dia anterior a la constitució de la Fundació o de l'escriptura d'aportació.

Si es tractara de valors no cotitzats en el mercat secundari, o participacions en societats mercantils, mitjançant certificat de l'òrgan d'administració de l'entitat a què corresponguen dits béns acreditatius del seu valor teòric comptable, d'acord amb el seu últim balanç, aprovat en Junta General.
2. En el supòsit de dotació successiva, si el desembossament inicial és inferior a la quantia que legalment es presumisca suficient, el compromís dels diferents desembossaments posteriors pel fundador o fundadors haurà d'estar garantit mitjançant aval bancari, fins a aconseguir el mínim exigit. Perquè els compromisos d'aportacions de tercers a favor de la Fundació tinguen la consideració de dotació, hauran de constar en títols que comporten execució.
3. En el supòsit d'alienació o permuta de béns o drets, que formen part de la dotació fundacional, el valor de la contraprestació o el bé o dret que vinga a substituir-ho s'haurà d'integrar en aquella.


Article 11. Comprovació de fins i dotació
1. En l'exercici de les seues funcions, el Protectorat, amb caràcter previ a la seua inscripció, comprovarà l'interés general dels fins de la Fundació i la suficiència i adequació de la dotació per al compliment dels seus fins.
2. En el supòsit que la dotació desembossada, en l'acte de constitució de la Fundació, siga inferior a la que legalment es presumisca suficient, el fundador o fundadors haurà de justificar la seua adequació i suficiència als fins fundacionals, mitjançant la presentació del primer programa d'actuació, juntament amb un estudi econòmic que acredite la seua viabilitat utilitzant exclusivament els dits recursos.


Capítol II
Funcionament de les fundacions

Secció primera
Govern de la Fundació

Article 12. Aplicació supletòria
Les disposicions recollides en els articles 13, 14, 15 i 16 següents s'aplicaran en defecte de regulació continguda en els Estatuts de la Fundació, d'acord amb la Llei.

Article 13. Composició del Patronat
1. El Patronat estarà integrat pel nombre de patrons que determinen els Estatuts, amb un mínim de tres membres, d'entre els quals es triarà un president o una presidenta, llevat que estiguera prevista la seua designació d'una altra manera, en l'escriptura de constitució o en els Estatuts.
Haurà de designar-se un secretari o secretària, bé d'entre els seus membres, o bé en una persona que no ostente la condició de patró, i en aqueix cas tindrà veu però no vot.
2. Quan els Estatuts permeten ampliar el nombre de patrons inicials, correspondrà al mateix Patronat la determinació del seu nombre concret. Sense perjudici de la preceptiva acceptació del càrrec, el mandat dels patrons -que van ser nomenats per un determinat temps- començarà a comptar des de la data del seu nomenament.
3. Si la condició de patró recaiguera en una persona jurídica, aquesta haurà de designar per escrit, -a través del seu òrgan competent- una persona física que actue en la seua representació, que haurà d'exercir personalment les seues funcions en el Patronat, sense, que càpia en cap cas, delegació d'aquestes. Això sense perjudici del que preveu l'article 13.3, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, per al supòsit que la representació ho fóra per raó del càrrec, i sense perjudici de la possibilitat de fer-se representar per un altre patró per a actuacions concretes, d'acord amb el que preveu l'article 13.2, paràgraf primer, de l'esmentada norma.
4. Les vacants que es produïsquen entre els membres del Patronat hauran de cobrir-se d'acord amb el que disposen els Estatuts i, en tot cas, en el termini màxim de sis mesos, comptadors des que aquestes es produïsquen.

Article 14. Funcionament del Patronat
1. En defecte de disposició estatutària expressa, regiran les següents normes de funcionament de l'òrgan de govern:
a) Correspondrà al president o la presidenta del Patronat convocar al mateix, per iniciativa pròpia o petició d'una tercera part dels seus membres. En aquest cas, la sol·licitud de convocatòria dirigida al president o la presidenta farà constar els assumptes que es vagen a tractar.
b) En la convocatòria s'arreplegarà el lloc, la data i l'hora de la reunió i el seu orde del dia. Es remetrà de forma individual a tots els patrons amb cinc dies d'antelació, com a mínim, al domicili designat per ells, mitjançant qualsevol procediment, inclosos els mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, que permeten acreditar la seua recepció pels destinataris.
c) La reunió del Patronat serà vàlida quan concórreguen, presents o representats, la meitat més un dels seus components, amb un mínim de tres. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels patrons presents o representats, sent diriment, en cas d'empat, el vot del president o la presidenta; llevat d'aquelles matèries en què per prescripció legal s'exigisca una altra majoria.
2. De cada reunió que celebre el Patronat, el secretari o la secretària alçarà acta, on s'haurà d'expressar els assistents, presents i representats; les circumstàncies del lloc i temps de la convocatòria, i els punts principals de les deliberacions, si les sol·licitaren els patrons, així com el contingut dels acords adoptats, deixant constància del resultat de les votacions i dels patrons que hagueren votat en contra d'aquells. Les actes seran firmades en tots els seus fulls pel secretari o la secretària del Patronat, amb el vistiplau del president o la presidenta.

Així mateix, en l'acta podrà figurar, a sol·licitud de cada patró, el vot favorable a l'acord adoptat o la seua abstenció, així com la justificació del sentit del seu vot, o la transcripció íntegra d'intervencions o propostes, sempre que s'aporte en l'acte, o en el termini que assenyale el president o la presidenta, la dita justificació o el text que corresponga fidelment amb la seua intervenció, que es farà constar en l'acta o s'unirà a aquesta. També podran formular vot particular per escrit en el termini de 48 hores, que s'incorporarà al text aprovat.
3. Les actes s'aprovaran en la mateixa o en la següent sessió. No obstant això, el secretari o la secretària podrà emetre certificat sobre els acords que s'hagen adoptat, sense perjudici de la posterior aprovació de l'acta. En les certificats dels acords adoptats, emesos amb anterioritat a l'aprovació de l'acta, es farà constar expressament tal circumstància.

4. La Fundació haurà de portar un Llibre d'Actes, en què constaran totes les aprovades pel Patronat.

Article 15. Funcions del president o la presidenta
1. Correspondrà al president o la presidenta del Patronat:
a) Exercir la representació de la Fundació en judici i fora d'ell, sempre que el Patronat no l'haguera atorgat expressament a un altre dels seus membres.
b) Acordar la convocatòria de les reunions del Patronat i la fixació de l'orde del dia.
c) Presidir les reunions i dirigir i moderar el desenrotllament dels debats, sotmetre a votació els acords i proclamar el resultat de les votacions.
d) Vetlar per la correcta execució dels acords adoptats pel Patronat.
e) Vetlar pel compliment de la llei i dels Estatuts.
f) Visar les actes i certificats dels acords del Patronat.
g) Qualsevol altra facultat que legal o estatutàriament li estiga atribuïda.
2. El Patronat podrà nomenar en el seu si un o més vicepresidents o vicepresidentes i establirà el seu orde. En el cas de vacant, absència o malaltia del president o la presidenta, les seues funcions seran assumides pel vicepresident únic o primer o la vicepresidenta única o primera i, si no n'hi ha, pel segon o segona i successius, si els hi hagueren. I, en última instància, pel membre del Patronat de més edat.


Article 16. Funcions del secretari o la secretària
1. Correspondrà al secretari o la secretària del Patronat:
a) Efectuar la convocatòria de les reunions del Patronat per orde del seu president o presidenta, i realitzar les corresponents citacions als membres del Patronat.
b) Assistir a les reunions del Patronat, amb veu i vot, si la secretaria correspon a un patró, o només amb veu en cas contrari.
c) Conservar la documentació de la Fundació i reflectir degudament en el Llibre d'Actes del Patronat el desenrotllament de les seues reunions.
d) Expedir certificats, amb el vistiplau del president o la presidenta, respecte dels acords adoptats pel Patronat.
e) Quantes altres funcions siguen inherents a la seua condició de secretari o secretària o es prevegen expressament en els Estatuts de la Fundació.
2. Sense perjudici d'altres previsions de suplència, que puguen preveure els Estatuts, el Patronat podrà nomenar un vicesecretari o una vicesecretària, que assumirà les funcions del secretari o la secretària en el cas de vacant, absència o malaltia. Si no n'hi ha, aquestes seran assumides pel membre del Patronat de menor edat.

Article 17. Delegacions i apoderaments del Patronat
1. De conformitat amb el que disposa l'article 15, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre de 1998, de la Generalitat, i si els Estatuts no ho prohibeixen, el Patronat podrà delegar les seues facultats en un o més dels seus membres o en una comissió executiva, formada per tres o més patrons, que les exerciran en els termes de l'acord de delegació. No seran delegables l'aprovació dels comptes i del pla d'actuació, ni la decisió sobre conflictes entre els patrons i la Fundació, ni aquells actes que requerisquen l'autorització del Protectorat. Tampoc no ho seran les facultats de modificació dels Estatuts, fusió i liquidació de la Fundació. La delegació permanent de facultats haurà de constar en escriptura pública, que s'inscriurà en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
2. El Patronat podrà nomenar apoderats generals o especials amb les facultats que es determinen en l'escriptura de poder, i amb els límits previstos en l'apartat anterior. Els poders generals hauran d'inscriure's al Registre de Fundacions.

Article 18. Mesures provisionals sobre el Patronat
1. Si el nombre de patrons de la Fundació quedara reduït a menys del mínim previst en el número 1 de l'article 13, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, subsistint almenys un d'ells, i no poguera proveir-se la seua substitució d'acord amb els Estatuts de la Fundació, el Protectorat estarà facultat per a designar la persona o persones que integren provisionalment el Patronat durant el termini màxim d'un any, fins que s'aprove la modificació estatutària i es cobrisquen les vacants, transcorregut el qual sense que això s'haguera verificat, es produirà el seu cessament i l'extinció de la Fundació. L'incompliment de les obligacions anteriors podrà originar l'exigència de responsabilitat als patrons, en els termes que preveu la normativa aplicable.

2. Si faltaren tots els patrons de la Fundació i no poguera proveir-se la seua substitució d'acord amb els Estatuts, el Protectorat podrà exercir provisionalment les funcions del Patronat, durant un termini màxim d'un any o, a la vista de les circumstàncies concurrents, instar la seua extinció.
A aquests efectes, el Protectorat exercirà aquestes funcions per si mateix, o bé designarà les persones que en nom seu duguen a terme els actes ordinaris d'administració de la Fundació.
En el termini indicat el Protectorat, d'ofici o a instància de qui tinga interés legítim, promourà la necessària modificació estatutària que permeta el nomenament dels patrons. Transcorregut el dit termini, sense que s'haja pogut proveir l'òrgan de govern, la Fundació s'extingirà.


Article 19. Intervenció temporal de la Fundació
1. Si el Protectorat adverteix una greu irregularitat en la gestió econòmica que pose en perill la subsistència de la Fundació o una desviació greu entre els fins fundacionals i l'activitat realitzada, actuarà d'acord amb el procediment establit en aquest article.
2. Una vegada coneguts els fets a què es refereix l'apartat anterior, el Protectorat els comunicarà al Patronat, així com als altres interessats en el procediment, als efectes de que, en el termini de quinze dies, formulen les al·legacions corresponents.
3. Omplit el dit tràmit, el Protectorat requerirà del Patronat, si fa al cas -en el termini màxim de dos mesos des de la incoació del procediment- l'adopció de les mesures que estime pertinents per a la correcció de la irregularitat advertida, fixant, a aquest efecte, un termini no superior a dos mesos.
4. Si el requeriment no fóra atés en el dit termini que a aquest efecte s'assenyale, el Protectorat podrà sol·licitar de l'autoritat judicial, amb audiència prèvia del Patronat, que s'autoritze la intervenció temporal de la Fundació. Juntament amb la sol·licitud, el Protectorat remetrà a l'autoritat judicial les dades següents:
a) Fets que motiven la sol·licitud d'intervenció.
b) Mesures proposades i termini estimat per a la seua execució.
c) Termini de la intervenció sol·licitada.
d) Persones que, en representació del Protectorat i en nombre no inferior a tres, exercirien les funcions del Patronat
Autoritzada judicialment la intervenció de la Fundació, el Protectorat assumirà totes les atribucions legals i estatutàries del Patronat durant el temps que determine el jutge. La intervenció quedarà alçada pel transcurs d'aquell, llevat que s'accedisca a prorrogar-la mitjançant una nova resolució judicial.
5. El Protectorat podrà sol·licitar la col·laboració d'organismes públics i privats per a assegurar un adequat exercici de les atribucions que es deriven de la intervenció acordada per l'autoritat judicial.

6. La resolució judicial que decrete la intervenció temporal de la Fundació s'inscriurà en el Registre de Fundacions.

Article 20. Autocontractació
1. Els patrons i els representants de patrons persones jurídiques, i els seus parents per consanguinitat, fins al quart grau i per afinitat fins al segon, no podran contractar amb la Fundació, ja siga en nom propi o d'un tercer, llevat de autorització expressa i prèvia del Protectorat i d'acord amb el que preveu el present article.
Igualment es requerirà la dita autorització quan pretenguen contractar amb la Fundació les societats de qualsevol naturalesa, en què tinguen participació majoritària o ostenten els càrrecs d'administradors o apoderats, les persones anteriorment indicades. Als anteriors efectes s'entén per participació majoritària més del 50% del capital social o dels drets de vot, computant-se tant les participacions directes com les indirectes. Per al seu càlcul se sumaran les participacions que tinga cada un dels patrons o familiars dins d'una mateixa societat.

2. Fins que la Fundació no tanque el seu primer exercici econòmic complet, no podrà autoritzar-se cap autocontractació.
3. La sol·licitud d'autorització per a autocontractar serà cursada al Protectorat pel Patronat, i haurà d'anar acompanyada per la documentació següent:
a) Còpia del document en què es pretén formalitzar el negoci jurídic d'autocontractació.
b) Certificat de l'acord del Patronat, pel qual es disposa la realització de l'autocontractació, incloent-hi el cost màxim total que suposarà per a la Fundació, inclosos els relatius a Seguretat Social a costa de l'empresa o els tributs que siguen a compte d'aquesta.
c) Document acreditatiu de la disponibilitat dels recursos econòmics necessaris per al negoci jurídic.
d) Acreditació del valor actual del bé o servei que es desitja contractar, subscrita per pèrit competent en la matèria de què es tracte.
e) Memòria explicativa de les circumstàncies concurrents, en particular, la motivació del seu interés per a la Fundació o conveniència per a la consecució dels fins fundacionals.
f) Quan la Fundació no es trobe al corrent amb el compliment de les obligacions establides en la llei i amb aquest Reglament, davant del Protectorat i Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, pel que fa als comptes anuals, auditories i plans d'actuació pendent de rendició o presentació.
4. L'autorització del Protectorat podrà tindre caràcter individualitzat o estendre el seu vigor a determinats períodes de temps, segons ho demanden les necessitats o conveniències de la Fundació, apreciades per aquell.
5. El Protectorat notificarà la resolució que s'adopte en el termini de tres mesos, entenent-se desestimada la sol·licitud si transcorregut el dit termini no s'haguera notificat aquesta. No obstant això, per resolució motivada del Protectorat podrà ampliar-se el termini a tres mesos més, quan es considere necessari investigar determinats aspectes que garantisquen la legalitat d'allò que se sol·licita.
El termini per a resoldre quedarà interromput quan la sol·licitud no reunisca els requisits necessaris o no es presente degudament documentada i el Protectorat així ho estime mitjançant acte motivat que notificarà al Patronat. El termini es reprendrà pel temps que reste, des del moment que tals defectes s'hagen esmenat.
6. El Protectorat denegarà, en tot cas, l'autorització en els supòsits següents:
a) Quan el negoci jurídic encobrisca una remuneració per l'exercici del càrrec de patró.
b) Quan el valor de la contraprestació, que haja de rebre la Fundació, no resulte equilibrat o les condicions del negoci jurídic resulten d'una altra manera lesives per als interessos de la Fundació.
7. També deurà el Patronat sol·licitar autorització del Protectorat, en els termes establits en els apartats anteriors, per a designar com a patró a una persona, física o jurídica, que mantinga un contracte en vigor amb la Fundació.


Secció segona
Règim econòmic, pressupostari i comptable de les fundacions

Article 21. Patrimoni de la Fundació. Titularitat de béns i drets

1. El patrimoni de la Fundació podrà estar constituït per qualsevol classe de béns i drets susceptibles de valoració econòmica, i la seua composició és la següent:
a) La dotació estarà integrada per la dotació inicial aportada pel fundador o per terceres persones; pels béns i drets de contingut patrimonial que durant l'existència de la Fundació s'aporten en tal concepte pel fundador o per terceres persones, i pels béns i drets que s'afecten pel Patronat, amb caràcter permanent, als fins fundacionals.

b) Els béns i drets directament vinculats al compliment dels fins fundacionals, sense caràcter permanent, per declaració expressa del seu aportant, per acord del Patronat o per resolució motivada del Protectorat o de l'autoritat judicial.
c) Els altres béns i drets i les obligacions que adquirisca la Fundació en el moment de la seua constitució o amb posterioritat.
2. La Fundació haurà de figurar com titular de tots els béns i drets integrants del seu patrimoni, que hauran de constar detallats en l'inventari que anualment es presentarà en el Registre de Fundacions. El Patronat promourà, sota la seua responsabilitat, la inscripció a nom de la Fundació dels béns i drets que integren el patrimoni d'aquesta en els registres públics corresponents, en la forma que determine la legislació reguladora d'aquests.
3. L'inventari d'elements patrimonials, que haurà de ser remés als efectes i en el termini fixat per l'article 27 del present Reglament, s'elaborarà d'acord amb el que disposen les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius vigents en cada moment, i en tot cas haurà de contindre una descripció dels elements patrimonials, ja siguen béns o drets, data d'adquisició, valor comptable, variacions produïdes en el valor, si forma part de la dotació fundacional o no, i qualsevol altra circumstància significativa que afecte l'element patrimonial. La informació continguda haurà de coincidir amb la reflectida en el Balanç.
4. Les fundacions no podran tindre cap participació en societats mercantils en què hagen de respondre personalment dels deutes socials. Si la Fundació rebera, per qualsevol títol, participació en tals societats, hi caldrà alienar-la llevat que, en el termini màxim d'un any, es produïsca la transformació de tals societats en altres en què quede limitada la seua responsabilitat.
5. Quan formen part del patrimoni de la Fundació participacions en societats mercantils, en què hagen de respondre personalment dels deutes socials i la dita participació siga majoritària, el Patronat podrà optar per alienar-les o per promoure la transformació d'aquestes, a fi que adopten una forma jurídica en què quede limitada la responsabilitat de la Fundació. En cas contrari, respondran solidàriament amb la societat pels deutes socials tots els patrons que no hagueren posat la diligència suficient per a l'adopció de l'acord d'alienació o transformació.

6. L'incompliment de les obligacions assenyalades en el present article podrà donar lloc a l'exigència de responsabilitat als patrons, en els termes que preveu la normativa aplicable.

Article 22. Obtenció de rendes i ingressos
1. La Fundació, per a l'exercici de les seues activitats, es finançarà fonamentalment amb els recursos que provinguen del seu patrimoni i, si fa al cas, amb aquells altres procedents de les ajudes, subvencions, donacions, herències i altres actes a títol gratuït, realitzats per persones físiques o jurídiques, siguen aquestes públiques o privades.
2. Les fundacions podran obtindre ingressos mitjançant el cobrament de preus als seus beneficiaris, que en cap cas podran excedir, en el seu conjunt, del cost real del servei que els preste; el qual mai excedirà el preu de mercat, havent de ponderar la capacitat econòmica individual dels beneficiaris per a la determinació de les seues quanties.

3. També podran obtindre rendiments mitjançant l'exercici, per si mateixes, d'activitats mercantils o industrials, sempre que coincidisquen amb l'objecte o finalitat específica de la Fundació o siguen complementàries o accessòries d'aquelles, amb sotmetiment a les normes reguladores de la defensa de la competència, i sempre que això no implique una limitació injustificada de l'àmbit dels seus possibles beneficiaris.
En el cas que no coincidisquen tals activitats amb el fi fundacional o no siguen complementàries o accessòries d'aquestes, hauran de realitzar-se a través de qualsevol tipus de societat que tinga limitada la responsabilitat dels seus socis. Es comunicaran al Protectorat les activitats compreses en aquest apartat.

Article 23. Destinació de rendes i ingressos
1. A la realització dels fins fundacionals haurà de ser destinat, almenys, el 70% dels ingressos nets i resultats ordinaris i extraordinaris que s'obtinguen per qualsevol concepte, havent de ser aplicats en el termini comprés entre l'inici de l'exercici en què s'hagen obtingut els respectius resultats i ingressos i els quatre següents al tancament del dit exercici.
En el càlcul dels ingressos no s'inclouran les aportacions o donacions rebudes en concepte de dotació fundacional -en el moment de la seua constitució o en un moment posterior- ni els ingressos obtinguts en la transmissió onerosa de béns immobles en què l'entitat exercisca l'activitat pròpia del seu objecte o finalitat específica, sempre que l'import de l'esmentada transmissió es reinvertisca en béns immobles en què concórrega la dita circumstància o en altres béns que s'afecten, amb caràcter permanent, als fins fundacionals.
2. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es consideren rendes o qualssevol altres ingressos nets, el resultat de deduir, dels ingressos bruts obtinguts en l'exercici, els impostos corresponents a aquests i les despeses necessàries per a la seua obtenció, llevat de les despeses d'administració previstes en l'article següent.
Els ingressos i les despeses, a què es refereix aquest còmput, es determinaran en funció de la comptabilitat portada per la Fundació d'acord amb el que disposa l'article 21 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els principis, regles i criteris establits en les normes de comptabilitat que siguen aplicables a les fundacions.
3. Es considera destinat als fins fundacionals l'import de les despeses i inversions realitzats en cada exercici, que efectivament hagen contribuït al compliment dels fins propis de la Fundació especificats en els seus Estatuts, llevat de les dotacions a les amortitzacions i provisions.

Per a determinar el compliment del requisit de la destinació de rendes i ingressos, quan les inversions destinades als fins fundacionals hagen estat finançades amb ingressos que hagen de distribuir-se en diversos exercicis, com ara subvencions, donacions i llegats, o amb recursos financers aliens, les dites inversions es computaran en la mateixa proporció en què ho hagueren sigut els ingressos o s'amortitze el finançament alié.
4. L'excedent de l'exercici s'aplicarà, en primer lloc, a compensar pèrdues d'exercicis anteriors, i la resta es podrà aplicar o bé a incrementar la dotació, o bé a reserves, segons l'acord del Patronat.

5. En la memòria de gestió econòmica s'inclourà informació detallada del compliment de la destinació a fins fundacionals, i en ella s'especificarà el resultat sobre el qual s'aplica el percentatge del 70%, així com l'import de les despeses d'administració. També s'inclourà aquesta informació en relació amb els saldos pendents d'aplicar d'exercicis anteriors.
El Protectorat analitzarà la informació subministrada i podrà requerir que aquesta s'amplie i que s'aporten els documents i justificants que calguen. En la mesura que considere que la informació i la documentació aportades no acrediten el compliment del requisit, ho farà constar així en la corresponent resolució de depòsit.

Article 24. Despeses de l'òrgan de govern o d'administració
1. Són despeses de l'òrgan de govern o d'administració aquelles directament ocasionades a l'òrgan de govern per l'administració dels béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, i les despeses degudament justificades, de les quals els patrons tenen dret a ser rescabalats.
2. L'import d'aquestes despeses no podrà superar la major de les quantitats següents: el vint per cent dels ingressos i rendes netes determinades segons el que estableix l'article anterior, o el cinc per cent dels fons propis.

Article 25. Pla d'actuació
1. El Patronat aprovarà i remetrà al Protectorat, en els últims tres mesos de cada exercici, un pla d'actuació, en què quedaran reflectits els objectius i les activitats que es preveja desenrotllar en l'exercici següent. El Patronat no podrà delegar aquesta funció en altres òrgans de la Fundació.
2. El pla d'actuació contindrà informació identificativa de cada una de les activitats pròpies i de les activitats mercantils, de les despeses estimades per a cada una d'elles i dels ingressos i altres recursos previstos, així com qualsevol altre indicador que permeta comprovar en la memòria el grau de realització de cada activitat o el grau de compliment dels objectius.
3. El Patronat remetrà al Protectorat el pla d'actuació, acompanyat del certificat de l'acord aprovatori del Patronat, expedit pel secretari o la secretària, amb el vistiplau del president o la presidenta, i de la relació dels patrons assistents a la sessió.
4. Una vegada comprovada l'adequació del pla d'actuació a la normativa vigent, el Protectorat procedirà a dipositar-lo en el Registre de fundacions de la Comunitat Valenciana.

Article 26. Llibres de comptabilitat
Les fundacions portaran necessàriament un llibre diari i un llibre d'inventaris i comptes anuals, així com aquells que el Patronat considere convenients per al bon orde i exercici de les seues activitats i per a l'adequat control de les seues activitats.

Article 27. Comptes anuals
1. El president o la presidenta, o la persona que d'acord amb els Estatuts de la Fundació, o a l'acord adoptat pel seu òrgan de govern, corresponga, formularà els comptes anuals, que hauran de ser aprovats en el termini màxim de sis mesos des del tancament de l'exercici, pel Patronat de la Fundació.
Els comptes anuals, que comprenen el balanç, el compte de resultats, la memòria de la gestió econòmica i la memòria de les activitats fundacionals, formen una unitat,i han de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. Es formularan al tancament de l'exercici, de conformitat amb els criteris establits en les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius, i s'expressaran els valors en euros. Quan els comptes vagen a ser sotmesos a auditoria externa, hauran de formular-se dins dels tres mesos següents al tancament de l'exercici. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural, llevat que en els Estatuts establisquen un període anual diferent.

2. La memòria de les activitats fundacionals inclourà la informació sobre els canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació, així com el grau de compliment del pla d'actuació, indicant els recursos empleats, la seua procedència i el nombre de beneficiaris en cada una de les distintes actuacions realitzades, i els convenis que, si fa al cas, s'hagen dut a terme amb altres entitats per a aquests fins. Les activitats fundacionals figuraran detallades amb els requisits que en l'article següent es desenrotllen.
3. Les fundacions que realitzen activitats econòmiques i es troben en algun dels supòsits previstos en els articles 42 i 43 del Codi de Comerç per a la societat dominant hauran de formular, a més, comptes anuals consolidats en els termes assenyalats en el Codi de Comerç i en les disposicions comptables que siguen aplicables en aquest àmbit. Quan la Fundació estiga obligada a consolidar els seus comptes, haurà de fer-ho constar així en la memòria.
4. Els comptes aprovats seran firmats en tots els seus fulls pel secretari o la secretària del Patronat, amb el vistiplau del president o la presidenta.
5. Els comptes anuals, l'inventari i, si fa al el cas, l'informe d'auditoria, es presentaran al Protectorat dins del termini de 10 dies hàbils, comptadors des de la seua aprovació, acompanyats del certificat de l'acord aprovatori del Patronat en què figure l'aplicació del resultat, emesa pel secretari o la secretària, amb el vistiplau del president o la presidenta. Els patrons que ho desitgen podran sol·licitar que conste en la dita certificació el sentit del seu vot. També s'acompanyarà la relació de patrons assistents a la reunió en què van ser aprovades, firmada per tots ells.
6. Els documents a què es refereix aquest article seran examinats pel Protectorat, per tal de verificar l'adequació dels seus aspectes, tant formals com materials, a la normativa vigent. A aquest efecte, el Protectorat podrà demanar la informació necessària per a completar les exigències del present article. Comprovada la adequació d'aquests a la normativa vigent, es procedirà a depositar-los al Registre de Fundacions.
7. Si en l'examen i comprovació de la dita documentació s'apreciaren errors o defectes esmenables, el Protectorat ho notificarà al Patronat perquè procedisca a la seua esmena en el termini que s'assenyale i no inferior a deu dies.
Si el Patronat no atenguera la petició d'esmena o rectificació prevista en el paràgraf anterior, així com si, després de l'oportú requeriment, no presentara la documentació a què es refereixen els apartats anteriors, el Protectorat, a la vista de les circumstàncies concurrents, podrà exercir l'acció de responsabilitat que procedisca enfront dels patrons.

8. A l'efecte del que disposa el present article, el Protectorat podrà demanar la participació i col·laboració dels òrgans de l'administració de la Generalitat amb competències en matèria econòmica i tributària.

9. Anualment, el Protectorat remetrà a totes les conselleries les relacions nominals de les fundacions que han complit degudament amb l'obligació de presentar els comptes anuals, i d'aquelles que han incomplit la dita obligació o que no han atés els requeriments del Protectorat destinats al compliment de l'obligació de presentar els esmentats comptes.
10. Pel que fa al control financer, auditoria de comptes i comptabilitat o qualsevol altre -arreplegat en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat- les fundacions del sector públic de la Generalitat es regiran pels preceptes de la mateixa que els resulten expressament aplicables.
Article 28. Memòria de les activitats fundacionals
1. La descripció de les activitats fundacionals identificarà i quantificarà l'actuació global de la Fundació, així com cada una de les activitats, distingint entre activitats pròpies i mercantils. I hi haurà de contindre la informació següent:
a) Identificació de les activitats, amb la seua denominació i ubicació física. Per a cada una de les activitats identificades, i s'especificaran:

1r. Els recursos econòmics empleats per a la seua realització, amb separació de les dotacions a l'amortització i a la provisió de les restants despeses consignades en el compte de resultats. Al seu torn, s'informarà de les adquisicions d'immobilitzat realitzades en l'exercici; de la cancel·lació de deute no comercial i d'altres aplicacions.
2n. Els recursos humans, agrupats per les categories següents: personal assalariat, personal amb contracte de serveis i personal voluntari. I s'hi especificarà la seua dedicació horària.
3r. El nombre de beneficiaris o usuaris de les seues activitats pròpies, diferenciant entre persones físiques i jurídiques.
4t. Els ingressos ordinaris obtinguts en l'exercici, respecte a les activitats mercantils.
b) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats; es donarà una valoració monetària al corrent de béns i serveis que es produeix.
c) Recursos totals obtinguts en l'exercici, així com la seua procedència, distingint entre rendes i altres ingressos derivats del patrimoni, de prestació de serveis, de subvencions del sector públic, d'aportacions privades i de qualsevol altre supòsit.
d) Deutes contrets i qualsevol altra obligació financera assumida per la Fundació.
e) Recursos totals empleats en l'exercici, distingint entre despeses destinades a activitats pròpies, mercantils i altres despeses.
f) Grau de compliment del pla d'actuació, indicant les causes de les desviacions.
2. Els ingressos i despeses esmentats en aquest article es determinaran d'acord amb els principis, regles i criteris establits en les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius.

Article 29. Auditoria externa
1. Correspon al Patronat la designació d'un auditor, tant en el cas que la Fundació estiguera legalment obligada a sotmetre els seus comptes a auditoria externa, com en el cas que el Patronat decidira voluntàriament sotmetre-la a auditoria.
El nomenament es durà a terme abans que finalitze l'exercici que es va a auditar, amb subjecció als períodes de contractació previstos en la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d'Auditoria de Comptes. No podrà revocar-se als auditors de comptes abans que finalitze el període per al que van ser nomenats, llevat que hi haja justa causa.
2. El Patronat presentarà al Protectorat l'informe d'auditoria externa, junt amb els comptes anuals. El dit informe haurà de ser elaborat per un titulat que figure degudament inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.
3. Se sotmetran a auditoria externa els comptes anuals de totes les fundacions en què, en data de tancament de l'exercici, concórreguen, almenys, dos de les circumstàncies següents:
a) Que el total de les partides de l'actiu supere els 2.400.000 euros.

b) Que l'import net del seu volum anual d'ingressos per l'activitat pròpia més, si fa al cas, el de la xifra de negocis de la seua activitat mercantil, siga superior a 2.400.000 euros.
c) Que el número mitjà de treballadors empleats, durant l'exercici, siga superior a 50.
d) Que els preus que recapte dels seus beneficiaris suposen més del 50% dels ingressos totals de l'exercici.
e) Quan el preu del contracte o contractes, a què es refereix l'article 22.8 de la Llei, supose més del 15% de les despeses totals de l'exercici.
f) Que el valor dels títols representatius de la participació de la Fundació, en societats mercantils, siga superior al 50% del valor total del seu patrimoni.
g) Que el valor de les alienacions o gravàmens de béns i drets de la Fundació, realitzats durant un exercici econòmic, excedisca el 50% del valor total del seu patrimoni.
També se sotmetran a auditoria externa els comptes de les fundacions en què concórreguen, a judici del Patronat de la Fundació o del Protectorat, circumstàncies d'especial gravetat en relació amb el seu patrimoni.
4. Per a determinar el nombre mitjà de treballadors s'han de considerar totes aquelles persones que tinguen o hagen tingut alguna relació laboral amb la Fundació al llarg de l'exercici, fent la mitjana segons el temps durant el qual hagen prestat aquesta classe de serveis.
5. En relació amb les circumstàncies assenyalades en l'apartat 3, aquestes s'aplicaran tenint en compte el següent:
a) Quan una Fundació, en la data de tancament de l'exercici, passe a complir dos de les esmentades circumstàncies, o bé deixe de complir-les, tal situació únicament produirà efectes quant al que assenyala si es repeteix durant dos exercicis consecutius.
b) En el primer exercici econòmic des de la seua constitució o fusió, les fundacions compliran el que disposen els apartats anteriorment esmentats si reuneixen almenys, al tancament del dit exercici, dos de les circumstàncies que s'assenyalen en l'apartat 3.
6. El nomenament dels auditors -en el supòsit de l'auditoria extraordinària prevista en l'article 21.6 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana- es realitzarà d'entre els qui apareguen en la llista d'auditors inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.
L'auditoria es contractarà i realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d'Auditoria de Comptes, disposant els auditors d'un termini mínim d'un mes, a partir del moment en què els foren lliurats els comptes anuals formulats, per a realitzar l'informe d'auditoria. Els informes d'auditoria hauran de fer referència a les circumstàncies que han motivat la seua emissió.
La revocació dels auditors només serà possible quan medie justa causa apreciada pel Protectorat i, en particular, en el supòsit de no emetre's el corresponent informe d'auditoria en el termini màxim que es fixe, si fa al cas.


Secció tercera
Actes de disposició del patrimoni de les fundacions

Article 30. Contingut de la sol·licitud d'autorització i de la comunicació
1. La sol·licitud d'autorització o la comunicació, a què es refereix l'article 22, en els seus apartats 2 a 6, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, hauran d'acompanyar-se dels documents següents:
a) Certificació de l'acord adoptat pel Patronat de la Fundació.

b) Memòria acreditativa de les característiques del bé o dret objecte de l'acord i dels elements i condicions del negoci jurídic, amb exposició de les raons en què es fonamenta i indicació de la destinació de l'import.
c) Valoració dels béns i drets, d'acord amb criteris de mercat, que serà subscrita per pèrit competent en el cas que el valor d'aquests sobrepasse el 20% de l'actiu de la Fundació que resulte de l'últim balanç anual. En el supòsit de permuta, la dita valoració haurà de referir-se també al bé que vaja a rebre la Fundació com contraprestació.

d) Quan la Fundació no es trobe al corrent en el compliment de les obligacions establides en la Llei i en aquest Reglament -davant del Protectorat i Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana- dels comptes anuals,de les auditories i plans d'actuació pendents de rendició o presentació.
2. La sol·licitud d'autorització o la comunicació d'actes de gravamen haurà de contindre expressió de les circumstàncies següents:
a) Quan es tracte de préstecs hipotecaris o amb garantia de penyora, s'ha de determinar expressament la quantia i la destinació del principal; la valoració del bé de conformitat amb els criteris utilitzats habitualment per les entitats de crèdit; els interessos pactats i el termini per al compliment de l'obligació garantida.
b) Quan es tracte d'usdefruits, drets de superfície o una altra classe de gravàmens, s'ha d'expressar el valor dels drets reals que es pretén constituir, la seua duració i els elements i condicions essencials del gravamen.
A l'efecte de valoració del dret real que es pretenga constituir, caldrà ajustar-se a allò que s'ha previngut en les normes reguladores de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, relatives a la constitució de drets reals.

Article 31. Procediment d'autorització administrativa
1. El Patronat dirigirà al Protectorat la sol·licitud d'autorització dels actes de disposició o gravamen -en els supòsits en què aquella resulte preceptiva de conformitat amb l'article 22 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana- acompanyada de la documentació preceptiva prevista en l'article anterior.
2. La sol·licitud que formule el Patronat serà examinada pel Protectorat, que podrà exigir una valoració pericial contradictòria. Si del contingut de l'informe pericial es deduïra un possible perjudici per a la Fundació, es traslladarà al Patronat perquè al·legue el que corresponga en un termini de quinze dies.
3. El Protectorat notificarà la resolució que s'adopte en el termini màxim de tres mesos, entenent-se desestimada la sol·licitud si transcorregut el dit termini no s'haguera notificat cap resolució. No obstant això, per resolució motivada del Protectorat, podrà ampliar-se el termini a tres mesos més, quan es considere que calga investigar determinats aspectes que garantisquen la legalitat del que sol·licita.
El termini per a resoldre s'interromprà quan la sol·licitud no reunisca els requisits necessaris o no es presente degudament documentada, de conformitat amb el que disposa l'article 42.5.a de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El còmput del termini es reprendrà, pel temps que reste, des del moment que tals defectes s'hagen esmenat.

4. De realitzar-se l'acte autoritzat es remetrà al Protectorat, en el termini d'un mes, una còpia del document, en què es formalitze, per a la seua oportuna constància en el Protectorat i en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
5. El Protectorat podrà denegar l'autorització en els supòsits següents:
a) Quan la contraprestació rebuda en l'acte de disposició o gravamen, sotmés a autorització, o les seues condicions, no resulte equilibrada.
b) Quan l'acte de disposició o gravamen resulte d'una altra manera lesiu per als interessos de la Fundació o puga impedir la realització dels seus fins.

Article 32. Especialitats en la disposició de determinats béns
1. L'alienació, gravamen o arrendament de béns compresos en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i en la Llei 4/1998, de l'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, es regirà pel que estableixen els articles anteriors, sense perjudici de les peculiaritats que es deriven del règim previst en les disposicions legals citades.
2. A l'efecte del que disposa l'article 22.3, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, es consideraran objectes d'extraordinari valor aquells en què concórreguen característiques úniques o excepcionals quant a la seua autoria, procedència, disseny, forma o composició material.
3. L'autorització per a l'arrendament de béns immobles facultarà a la Fundació per a, durant el període improrrogable de deu anys, modificar les condicions contractuals i fins i tot resoldre i subscriure nous contractes d'arrendament sobre el mateix bé, sempre que la renda que s'obtinga siga igual o superior a la fixada inicialment en el contracte autoritzat pel Protectorat.
Als anteriors efectes no es tindran en compte les disminucions de la renda que es produïsquen com a conseqüència de la seua actualització per les variacions de l'índex de preus de consum (IPC) o qualsevol altre índex de referència que el substituïsca.

Article 33. Actes de disposició de valors mobiliaris que no cotitzen en borsa
1. A fi de determinar el percentatge del 20%, a què es refereix l'apartat 1.c) de l'article 30 del present Reglament, s'acumularan les alienacions dels valors efectuades des de l'aprovació de l'últim balanç anual fins a l'aprovació del següent.
Tant en la sol·licitud d'autorització, com en la comunicació prèvia, s'acreditarà el seu valor per certificació de tècnic competent. Tractant-se de valors negociables, el valor serà el teòric al temps de l'últim balanç aprovat.
2. A l'efecte del que disposa l'article 22.3, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, s'entendrà que són participacions significatives aquelles que representen més del 25% del capital social o dels drets de vot, computant-se, a aquests efectes, tant les participacions directes com les indirectes.


Article 34. Adquisició de participacions majoritàries
1. L'adquisició de participacions majoritàries, en societats mercantils no personalistes, que representen més del 50% del capital social o dels drets de vot haurà de ser posada en coneixement del Protectorat en tant que la dita circumstància es produïsca, sense que puga, en cap cas, superar-se el termini màxim de trenta dies, i s'acompanyarà d'una còpia del títol que justifique l'adquisició de la participació majoritària, així com d'una exposició de les circumstàncies concurrents en el negoci jurídic i de tots els aspectes que resulten rellevants perquè el Protectorat estiga degudament informat.
2. El que disposa aquest apartat serà igualment d'aplicació quan l'adquisició de les participacions s'efectue en un sol acte, com a l'adquisició de participacions en menor nombre que, acumulada a altres anteriors, done lloc a una participació superior a del paràgraf anterior.

3. Als anteriors efectes es computaran tant les participacions directes com les indirectes en la societat.

Article 35. Actes de disposició del patrimoni de les fundacions sense autorització
1. El Protectorat, quan tinga coneixement que s'han realitzat actes de disposició del patrimoni de les fundacions sense la preceptiva autorització, requerirà al Patronat quanta informació considere convenient. El Patronat disposarà d'un termini de quinze dies per a subministrar la dita informació.
El Protectorat, a la vista de les circumstàncies concurrents, resoldrà sobre la procedència d'esmenar el defecte atorgant la pertinent autorització o d'entaular l'acció de responsabilitat que procedisca en favor de la Fundació enfront dels patrons.
2. En el cas que els actes de disposició, a què es refereix la present secció pretenguen formalitzar-se en document públic, previ a la seua autorització pel Protectorat, el fedatari atorgarà l'acte sotmetent-lo a la condició suspensiva d'obtenció de l'autorització corresponent.


Article 36. Obligació d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions
Només als efectes del que disposen els articles 20 i 30 d'aquest Reglament, es considerarà que una Fundació no es troba al corrent en el compliment de les obligacions establides en la Llei i en aquest Reglament, davant del Protectorat i Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, quan no haja rendit o presentat els comptes anuals, plans d'actuacions i, si fa al cas, informes d'auditoria, en els últims quatre exercicis i d'acord amb la normativa aplicable, o bé havent-se rendit o presentat, no hagen estat objecte de depòsit per tindre algun requeriment d'esmena pendent d'atendre.

Capítol III
Modificació, fusió i extinció de les fundacions

Article 37. Modificació dels Estatuts
1. Quan el procediment de modificació dels Estatuts s'inicie a instància del Patronat, l'òrgan de govern de la Fundació acompanyarà, a la notificació que ha d'efectuar al Protectorat, als efectes de la ratificació de l'acord de modificació, els documents següents:

a) El text de la modificació i el text refós de la nova redacció dels Estatuts.
b) Certificat de l'acord aprovatori del Patronat, emesa pel secretari o la secretària, amb el vistiplau del president o la presidenta.

c) Exposició raonada de l'interés que per a la Fundació revist la modificació dels Estatuts.
El Protectorat podrà oposar-se a la nova redacció dels Estatuts per raons de legalitat i mitjançant una resolució motivada o manifestar de forma expressa la seua no oposició en el termini de tres mesos, entenent-se desestimada la sol·licitud de ratificació si, transcorregut el dit termini, no haguera sigut notificada la resolució expressa. No obstant això, per resolució motivada del Protectorat podrà ampliar-se el termini a tres mesos més, quan es considere necessari investigar determinats aspectes que garantisquen la legalitat del que sol·licita.
El termini per a resoldre s'interromprà quan la sol·licitud no reunisca els requisits necessaris o no es presente degudament documentada, de conformitat amb el que disposa l'article 42.5.a, de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El còmput del termini es reprendrà, pel temps que reste, des del moment que tals defectes s'hagen esmenat.

Tot això sense perjuí de l'obligació de dictar una resolució expressa, de conformitat amb el que disposa l'esmentat article 42.
2. En el supòsit previst en l'article 29.3, de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, el Protectorat requerirà del Patronat la modificació que estime necessària i fixarà un termini suficient per a portar-la a cap, en atenció a les circumstàncies que hi concórreguen, que no podrà ser inferior a tres mesos. Transcorregut el dit termini, sense que el Patronat haguera acordat la modificació requerida, o davant de la seua oposició expressa, el Protectorat podrà sol·licitar de l'autoritat judicial que resolga sobre la procedència de la modificació d'Estatuts requerida.

Article 38. Fusió de fundacions
1. Acordada la fusió per iniciativa pròpia dels Patronats afectats, sempre que no ho haja prohibit el fundador, acompanyaran la preceptiva comunicació al Protectorat -que podrà oposar-se o mostrar la seua no oposició en idèntics termes als establits en l'article anterior- els documents següents:
a) Certificat de l'acord aprovatori de fusió de cada un dels patronats, emesa pels seus secretaris o secretàries, amb el vistiplau dels seus presidents o presidentes, especificant si aquesta es realitza per absorció o per creació d'una nova Fundació.
b) Informe justificatiu de la fusió, aprovat pels patronats de les fundacions fusionades, en què s'exposarà la conveniència per als seus interessos i el mode en què afectarà els fins i activitats de les fundacions fusionades i el patrimoni aportat per cada una d'elles.
c) L'últim balanç anual aprovat de cada una de les fundacions fusionades, si el dit balanç haguera sigut tancat dins dels sis mesos anteriors a l'acord de fusió. En cas contrari, s'elaborarà un balanç específic de fusió.
d) La dotació de la Fundació resultant de la fusió, la seua procedència i valoració. La realitat de la seua aportació haurà d'acreditar-se al notari autoritzant, en els termes expressats en l'article 10 del present Reglament, incorporant-se els documents justificatius originals a l'escriptura.
e) Els continguts dels Estatuts de la nova Fundació s'ajustaran, si fa al cas, a les prescripcions de l'article 10 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, amb la identificació dels membres del seu primer Patronat.
La fusió requerirà l'atorgament d'escriptura pública, en què conste l'acord de fusió aprovat pels respectius patronats, i la seua inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. En l'escriptura pública de fusió s'inclourà allò que s'ha ressenyat en els paràgrafs a), b), c), d) i e), així com l'acceptació dels patrons, si aquesta s'efectua en l'atorgament de l'escriptura de fusió, i el certificat del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, a què es refereix l'article 8 d'aquest Reglament, quan procedisca.
2. Quan la Fundació siga requerida pel Protectorat, en el cas que resulte incapaç d'aconseguir els seus fins, perquè es fusione amb una altra de fins anàlegs que haja manifestat la seua voluntat favorable, i sempre que el fundador no ho haguera prohibit, el Protectorat li concedirà un termini suficient per a negociar l'acord de fusió, ateses les circumstàncies concurrents, que no podrà ser inferior a tres mesos. Transcorregut el dit termini sense haver rebut la documentació ressenyada en l'apartat anterior, o davant de l'oposició expressa del Patronat requerit, el Protectorat podrà sol·licitar de l'autoritat judicial que ordene la fusió.
3. Als efectes previstos en el present Reglament, la fusió de fundacions no requereix declaració independent d'extinció de les fundacions fusionades.

Article 39. Extinció de la Fundació
1. Quan el Patronat acorde extingir la Fundació per haver-se realitzat íntegrament el fi fundacional, per resultar impossible la seua realització o per concórrer qualsevol altra causa prevista en l'acte constitutiu o en els Estatuts, haurà de sol·licitar la ratificació del Protectorat, per a la qual acompanyarà la documentació següent:
a) Certificat de l'acord d'extinció adoptat pel Patronat, emesa pel secretari o la secretària i amb el vistiplau del president o la presidenta.

b) Memòria justificativa de la concurrència d'una causa d'extinció específica, de les previstes en el primer paràgraf d'aquest apartat. En el cas que la causa d'extinció siga la impossibilitat de realitzar el fi fundacional, caldrà justificar, a més, la improcedència o la impossibilitat de modificar els Estatuts o de dur a terme un procés de fusió.

c) Els comptes de l'entitat, a la data en què es va adoptar l'acord d'extinció.
d) El projecte de distribució dels béns i drets resultants de la liquidació i, en el cas de no dur-se a terme pel mateix Patronat, proposta de designació de liquidadors i pla d'actuació d'aquests.

El Protectorat, una vegada examinada la documentació aportada pel Patronat i en el termini de tres mesos, resoldrà de forma motivada sobre la ratificació de l'acord d'extinció. A falta de notificació de resolució expressa en el termini citat, la ratificació de l'acord d'extinció podrà entendre's denegada. Si la resolució fóra denegatòria, el Patronat podrà instar davant de l'autoritat judicial la declaració d'extinció de la Fundació.
El termini per a resoldre s'interromprà quan la sol·licitud no reunisca els requisits necessaris o no es presente degudament documentada, de conformitat amb el que disposa l'article 42.5.a), de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El còmput del termini es reprendrà, pel temps que reste, des del moment que tals defectes s'hagen esmenat.
2. Si el Protectorat apreciara d'ofici la concurrència d'algun dels supòsits d'extinció previstos en l'apartat anterior, comunicarà al Patronat la necessitat adoptar l'acord d'extinció en el termini que a aquest efecte assenyale, que no podrà ser inferior a un mes. Transcorregut el dit termini, sense que el Patronat haguera adoptat l'acord d'extinció requerit, o davant de la seua oposició expressa, el Protectorat podrà sol·licitar de l'autoritat judicial la declaració d'extinció de la Fundació.

3. L'extinció de la Fundació, per qualsevol causa establida en les lleis, que no es trobe arreplega en els paràgrafs a) a e) de l'article 31 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, requerirà, en tot cas, resolució judicial motivada. Tant el Patronat com el Protectorat podran instar aquesta resolució, llevat que la llei aplicable establisca una altra cosa.
4. L'acord d'extinció, que haurà de constar en escriptura pública, o, si fa al cas, la resolució judicial, s'inscriuran al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Article 40. Procediment de liquidació
1. L'extinció de la Fundació, llevat del supòsit de fusió establit en l'article 38 del present Reglament, determinarà l'obertura del procediment de liquidació, que es realitzarà pel Patronat de la Fundació sota el control del Protectorat.
El Protectorat podrà exigir al Patronat informació periòdica sobre el desenrotllament del procés de liquidació. Així mateix, podrà demanar la informació addicional que crega oportuna.
2. Durant el procés de liquidació, el Patronat no tindrà més facultats que la de cobrar crèdits, satisfer els deutes i formalitzar els actes pendents d'execució, sense que puga contraure més obligacions, llevat de les que calguen per a la liquidació. Sense perjuí de l'anterior, el Patronat podrà apoderar o delegar l'execució material dels seus acords relatius al procés de liquidació.
3. Resulten aplicables al procés de liquidació els requisits establits amb caràcter general per als actes dispositius dels béns i drets de la Fundació, així com les normes que regulen la responsabilitat dels patrons.

4. Acabades les operacions, es formarà l'oportú balanç de liquidació, que haurà de ser aprovat pel Patronat i sotmés a la ratificació pel Protectorat, el qual disposarà d'un termini de tres mesos per a això, transcorregut el qual, sense haver-se dictat notificació de resolució expressa en el termini citat, s'entendrà desestimada la mateixa. Ratificat aquest pel Protectorat, es procedirà a complir el que disposa l'apartat següent, per tal de finalitzar la liquidació.
5. Conclosa aquesta es farà constar en el Registre de Fundacions la seua baixa, a sol·licitud del Patronat, per un escrit dirigit al Registre, a què s'acompanyarà el certificat de l'acord aprovatori del balanç de liquidació; la ratificació del mateix pel Protectorat i una còpia dels documents en què s'hagen formalitzat les operacions a què es refereix l'apartat següent. No obstant això, la baixa de la Fundació en el Registre, si resulten operacions pendents d'execució o formalització, haurà de ser duta a terme pel Protectorat.
6. Els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a les fundacions o a les entitats no lucratives públiques o privades que perseguisquen fins d'interés general i que tinguen afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seua dissolució, a la consecució d'aquells, i que hagen estat designats en el negoci fundacional o en els Estatuts de la Fundació extingida. Si no hi ha aquest destinació podrà ser decidida en favor de les mateixes fundacions i entitats esmentades pel Patronat, quan tinga reconeguda aqueixa facultat pel fundador, i a falta d'aqueixa facultat, correspondrà al Protectorat complir aqueix comesa.

7. No obstant el que disposa l'apartat anterior, les fundacions constituïdes per persones jurídiques públiques podran preveure, en els seus Estatuts, que els béns i drets resultants de la liquidació revertisquen a aquestes.
8. El Protectorat impugnarà, davant de l'autoritat judicial, els actes del procediment de liquidació que siguen contraris a les normes o als Estatuts de la Fundació.

Capítol IV
La Comissió del Protectorat de Fundacions de la Generalitat

Article 41. Naturalesa, composició i atribucions
1. La Comissió del Protectorat de Fundacions de la Generalitat és l'òrgan consultiu i d'assistència i assessorament al Protectorat, per al correcte exercici de les funcions que té atribuïdes per la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i pel present Reglament.
2. En l'exercici de les funcions que li corresponen, el Protectorat podrà sol·licitar informe a la Comissió i, en particular, en els supòsits següents:
a) Quan el Protectorat exercisca directament les funcions de Patronat per absència de tots els patrons.
b) Quan el Protectorat assumisca les funcions del Patronat en els supòsits d'intervenció temporal de la Fundació autoritzada judicialment.
c) Quan el Protectorat haja de designar les persones que provisionalment integren l'òrgan de govern de les Fundacions, en els supòsits de vacants, que no puguen ser cobertes en la forma prevista en els Estatuts fundacionals.
d) En les autoritzacions d'actes de disposició del patrimoni de les fundacions.
e) En el control i supervisió del règim pressupostari i comptable de les fundacions, i quan s'ordene pel Protectorat la realització d'auditories externes.
f) En les autoritzacions d'autocontractació.
g) En l'exercici de les potestats que té atribuïdes en matèria de modificació, fusió i extinció de fundacions.
h) En l'exercici d'accions de responsabilitat, substitució, cessament i suspensió de patrons.
3. La Comissió del Protectorat estarà presidida pel titular del Protectorat, actuant com a vicepresident o vicepresidenta el o la titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de Fundacions. Formaran part d'ella cinc vocals, dels quals un serà un representant del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, designat pel seu president; un altre el degà o degana autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana, i els tres restants seran designats lliurement pel o la titular del Protectorat entre representants de l'Administració Pública o altres institucions, experts en les matèries pròpies de la Comissió.

4. Actuarà com a secretari o secretària de la Comissió, amb veu però sense vot en les seues deliberacions, un funcionari o una funcionària del grup a de la conselleria competent en matèria de Fundacions, designat o designada pel president o la presidenta de la Comissió.

Article 42. Funcionament
1. La Comissió del Protectorat es reunirà, almenys, cada dos mesos i, en tot cas, quan la convoque el seu president o presidenta o ho sol·licite, almenys, un terç dels seus membres.
2. El funcionament de la Comissió es regirà per les seues pròpies normes de funcionament i pel que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


Capítol V
El Consell Superior de Fundacions de la Comunitat Valenciana

Article 43. Naturalesa i composició
1. El Consell Superior de Fundacions de la Comunitat Valenciana és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu en matèria de Fundacions de la Comunitat Valenciana, adscrit a la conselleria competent en matèria de fundacions.
2. El Consell Superior de Fundacions estarà compost per un president o una presidenta, que serà el o la titular del Protectorat, un vicepresident o una vicepresidenta, que serà el o la titular de la Secretaria Autonòmica competent en matèria de fundacions, i els/les vocals següents:

a) Cinc vocals, que seran els membres de la Comissió del Protectorat.
b) Vocal, amb categoria, almenys, de director general o directora general, representant de cada una de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, urbanisme, obres públiques, transport, cultura, educació, ciència, sanitat, indústria, comerç, agricultura, pesca, alimentació, medi ambient, benestar social i seguretat, designats pels seus respectius titulars.
c) Dos vocals representants de l'Administració Local, designats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies entre els seus membres.
d) Vuit vocals designats pels patronats de les fundacions, prèviament seleccionades pel conseller o la consellera competent en la matèria, d'entre els grups següents:
Dues fundacions, d'entre aquelles que el seu patrimoni no excedisca de 120.202,42 euros.
Dues fundacions, d'entre aquelles que el seu patrimoni siga de 120.202,43 fins a 601.012,10 euros.
Dues fundacions, d'entre aquelles que el patrimoni patrimoni siga de 601.012,11 fins a 3.005.060,52 euros.
Dues fundacions, d'entre aquelles que el seu patrimoni siga de 3.005.060,53 euros, en avant.
Tals fundacions hauran de complir els requisits següents:
1r Estar degudament inscrites al registre corresponent.
2n Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions establides en la Llei i en aquest Reglament, davant del Protectorat i Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
e) Dues vocals designats per les associacions més representatives del sector fundacional.
f) Un vocal representant del Comité Econòmic i Social, designat pels seus òrgans competents.
g) Un vocal representant del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, designat pels seus òrgans competents.
Com a secretari o secretària del Consell actuarà, amb veu però sense vot, el secretari o la secretària de la Comissió del Protectorat.
Totes les persones designades han de comptar amb plena capacitat d'obrar i no trobar-se inhabilitats per a l'exercici de càrrecs públics.


Article 44. Funcions
El Consell Superior de Fundacions de la Comunitat Valenciana tindrà, les funcions següents:
1. Assessorar, informar i dictaminar -quan així li ho sol·liciten- sobre qualsevol disposició legal o reglamentària que afecte directament les fundacions, així com formular propostes.
2. Planificar i proposar les actuacions necessàries per a la promoció i foment de les fundacions, realitzant els estudis adients a aquest efecte.
3. Recopilar, per al seu intercanvi i difusió, tot tipus d'informació relativa a les fundacions, elaborant, a aquests efectes una memòria anual.
4. Qualssevol que li puguen atribuir les disposicions vigents o qualsevol altre assumpte que se sotmeta a la seua consideració pel titular del Protectorat.

Article 45. Funcionament
1. El Consell Superior de Fundacions de la Comunitat Valenciana es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any i, en tot cas, quan el convoque el president o la presidenta o ho sol·licite, almenas, un terç dels seus membres.
2. Per a la preparació i elaboració dels distints dictàmens, el Consell podrà constituir les subcomissions informatives que considere oportunes i demanar tots els informes que considere necessaris.
3. Al Consell Superior se li facilitarà el suport administratiu i tècnic que precise, per al degut exercici de les seues funcions.
4. El funcionament del Consell es regirà per les seues pròpies normes de funcionament i pel que disposa el capítol II del títol II, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


Capítol VI
El Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana

Article 46. Organització administrativa
El Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana dependrà del Protectorat, i estarà adscrit a la Secretaria Autonòmica competent en matèria de fundacions.

Article 47. Actes subjectes a inscripció
S'inscriuran al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, per resolució del titular de la Secretaria Autonòmica competent en matèria de fundacions, els actes següents:
1. La constitució de les fundacions i els desembossaments successius de la dotació inicial.
2. L'establiment al territori de la Comunitat Valenciana de les delegacions de fundacions estrangeres, que actuen en el dit territori.

3. La constitució de les fundacions quan -estant subjectes a l'àmbit d'aplicació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, pel seu àmbit territorial d'actuació- desenrotllen, així mateix, una de les seues activitats en l'estranger.
4. Les fundacions sotmeses a altres protectorats, i les delegacions d'aquestes a què es refereixen les disposicions addicionals primera i segona de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, quan ho sol·liciten, en allò que afecte a les activitats a realitzar a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com quan atribuïsquen facultats al Protectorat de la Generalitat en els seus Estatuts o escriptura constitutiva.
5. L'augment i la disminució de la dotació.
6. El nomenament i acceptació, renovació, substitució, cessament i suspensió, per qualsevol causa, dels membres del Patronat i altres òrgans creats pels Estatuts, no ostentant tal consideració els patrons d'honor i altres càrrecs de caràcter honorífic.
7. Les delegacions i apoderaments generals concedits pel Patronat i l'extinció d'aquests càrrecs.
8. La designació de la persona que actuarà com a patró, quan la dita condició recaiga en el titular d'un càrrec en entitats públiques o privades.
9. El nomenament pel Protectorat de la persona o persones que integren provisionalment l'òrgan de govern i representació de la Fundació, en el supòsit previst en l'article 18.2 del present Reglament.

10. La interposició de l'acció de responsabilitat contra tots o alguns dels patrons, quan ho ordene el jutge en admetre la demanda, i la resolució judicial dictada a aquest efecte.
11. La resolució judicial que autoritze la intervenció temporal de la Fundació i l'assumpció pel Protectorat de les atribucions legals i estatutàries del Patronat, amb expressió del termini fixat pel jutge i, si fa al cas, de la pròrroga d'aquest.
12. La modificació o nova redacció dels Estatuts de la Fundació.

13. La fusió de les fundacions, ja constituint-ne una de nova o ja incorporant una a una altra ja constituïda, i l'extinció, si fa al cas, de les fundacions fusionades.
14. L'extinció de la Fundació, liquidació de la mateixa i la destinació donada als béns fundacionals.
15. La constitució, modificació o extinció de càrregues duradores sobre béns integrants de la dotació fundacional, per a la realització de fins d'interés general.
16. Qualsevol altre acte quan així ho ordenen les disposicions vigents.

Article 48. Altres actes subjectes a constància registral
1. S'incorporaran al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, una vegada remesos pel Protectorat, els documents següents:

a) Amb caràcter anual, l'inventari, balanç de situació, compte de resultats, la memòria, de la gestió econòmica i la memòria de les activitats fundacionals.
b) L'aprovació del pla d'actuació de l'exercici següent.
c) Els informes d'auditoria externa, tant en els casos en què la Fundació estiga obligada legalment a això, com en aquells en què el Patronat haja acordat sotmetre voluntàriament a auditoria els comptes de la Fundació.
2. Els esmentats documents es dipositaran al Registre en un annex del mateix, com a arxiu individualitzat per a cada Fundació. D'aquests es farà referència succinta en el full informàtic obert per a la Fundació. El Registre conservarà els dits documents durant sis anys.

3. En el full informàtic obert per a cada Fundació es farà constar una relació actualitzada de tots els béns i drets que integren el seu patrimoni, amb referència, si fa al cas, a la inscripció a nom de la Fundació, practicada en els registres corresponents, de béns mobles o immobles.

4. Així mateix, en l'esmentat full informàtic de cada Fundació es farà constar la referència succinta dels actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, previstos en els articles 30 a 34 del present Reglament, una vegada siguen autoritzats pel Protectorat o comunicats a aquest.

Article 49. Presentació dels actes subjectes a inscripció
1. Hauran de constar en escriptura pública, llevat de la constitució de fundacions per acte mortis causa, els actes relacionats en els paràgrafs 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13 i 15 de l'article 47 d'aquest Reglament, així com l'extinció de la Fundació per acord del Patronat. Per a la inscripció de modificacions estatutàries, la dita escriptura pública incorporarà l'acord del Patronat en què conste la voluntat de modificar el text estatutari, la conveniència de la seua modificació i la redacció literal dels Estatuts modificats. En el supòsit de modificació estatutària, acordada judicialment a proposta del Protectorat, es presentarà el testimoni de la resolució judicial adoptada.
2. Les modificacions de la dotació, a què es refereix el paràgraf 5 de l'article 47 d'aquest Reglament, s'inscriuran per mitjà d'escriptura pública o de testimoni, amb firmes legitimades notarialment, de l'acord adoptat pel Patronat. Serà necessària també, en el cas de disminució de la dotació, l'autorització prèvia del Protectorat per a realitzar l'acte de disposició que haja donat lloc a aquesta.
3. Els actes esmentats en el paràgraf 6 del dit article 47, podran formalitzar-se per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 13.4, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, havent de deixar constància, a l'efecte de l'exigència, si fa al cas, de la responsabilitat dels patrons, del Document Nacional d'Identitat o el Número d'Identitat d'Estranger, així com de la nacionalitat i el domicili d'aquests.

En el supòsit de patrons que siguen persones jurídiques, l'acceptació del càrrec haurà d'efectuar-se per l'òrgan que tinga atribuïda la dita facultat, que designarà la persona física que l'haja de representar en el Patronat.
4. L'acte previst en el paràgraf 8 de l'esmentat article 47 es formalitzarà de conformitat amb les normes de les entitats públiques o privades en què recaiga la condició de patró, o mitjançant escriptura pública si és amb caràcter permanente, o mitjançant un escrit especial per a cada ocasió.
5. Els altres actes inscriptibles judicials, o administratius, s'inscriuran d'ofici mitjançant la presentació del testimoni corresponent.

6. També s'incorporaran d'ofici, una vegada remesos pel Protectorat, els documents detallats en l'article 48.1 d'aquest Reglament.

7. Una vegada autoritzats pel Protectorat, o comunicats a aquest, el Patronat haurà d'informar del Registre de Fundacions la realització dels actes de disposició del patrimoni de la Fundació, a què es refereixen els articles 30 a 34 del present Reglament. Per a la seua constància registral haurà de presentar-se, en el termini d'un mes, comptador des del seu atorgament, el document públic o privat en què s'hagen formalitzat.

Quan els dits actes de disposició no pogueren realitzar-se, es comunicarà igualment al Registre, en el termini d'un mes, comptador des que la dita circumstància es produïsca.

Article 50. Termini per a sol·licitar la inscripció
1. Tots els actes inscriptibles, esmentat en l'article 47 d'aquest Reglament hauran de presentar-se a inscripció dins del termini d'un mes, comptador des de la seua adopció. Si la Fundació ha sigut constituïda en testament que haja de ser adverat judicialment, aqueix termini es comptarà a partir de la seua protocol·lització notarial.
2. Si la Fundació s'ha constituït per testament obert notarial, la seua inscripció haurà de ser sol·licitada en el termini d'un any, comptador a partir de la mort del testador, acompanyant còpia autoritzada del testament i els certificats de defunció i del Registre General d'Actes d'Última Voluntat.
L'incompliment d'aquests terminis, pels òrgans del Patronat, donarà lloc a les responsabilitats que procedisquen.

Article 51. Primera inscripció i els seus requisits
1. Obrin full registral els actes inscriptibles previstos en els apartats 1, 2, 3, 4 i 15 de l'article 47 del present Reglament.
2. La primera inscripció de la Fundació s'entendrà sol·licitada mitjançant la presentació de l'escriptura constitutiva.
3. La primera inscripció de les càrregues duradores, sobre béns de la dotació fundacional, per a la realització de fins d'interés general, a què es refereix la disposició addicional quarta de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, s'entendrà sol·licitada amb la presentació de l'escriptura pública de la seua constitució, a la qual haurà d'anar acompanyada de l'autorització del Protectorat.
4. En la primera inscripció de fundacions sotmeses a altres protectorats i de les seues delegacions, a què es refereix l'apartat 4, de l'article 47 del present Reglament, es farà constar el seu sotmetiment al Protectorat de Fundacions i al Registre de Fundacions competent, segons el seu àmbit principal d'actuació, així com que la inscripció es realitza a l'efecte de realitzar activitats a l'àmbit de la Comunitat Valenciana o que en els seus Estatuts o escriptures de constitució s'han atorgat facultats al Protectorat de la Generalitat.

Article 52. Contingut de la primera inscripció
1. La primera inscripció de la Fundació comprendrà:
a) Número del full informàtic obert a la Fundació.
b) Denominació de la Fundació.
c) Finalitats d'interés general que perseguesca la Fundació.
d) Domicili.
e) Dotació, la seua valoració i forma i realitat de la seua aportació.
f) Estatuts de la Fundació.
g) Identificació de les persones que integren l'òrgan de govern, així com la seua acceptació si s'efectua en el moment fundacional.
h) Notari autoritzant de l'escriptura constitutiva.
i) Data de l'autorització de l'escriptura constitutiva.
j) Data de la inscripció al Registre.
k) Identificació i autorització de l'encarregat del Registre.
2. Les mateixes dades, ajustades a les peculiaritats del seu estatut personal, constaran en la primera inscripció de l'establiment a la Comunitat Valenciana d'una delegació d'una Fundació estrangera, de les fundacions sotmeses a altres Protectorats i de les seues delegacions, previstes en l'apartat 4 de l'article 47 del present Reglament, així com que la inscripció es realitza a l'efecte de realitzar activitats a l'àmbit de la Comunitat Valenciana o que en els seus Estatuts o escriptures de constitució s'han atorgat facultats al Protectorat de la Generalitat.
3. La primera inscripció de la constitució de càrregues duradores, imposades sobre béns de la dotació fundacional, contindrà una descripció dels béns subjectes al gravamen, l'especificació dels fins perseguits, i altres dades del títol i de la inscripció assenyalats en els quatre últims punts de l'apartat 1 d'aquest article.

Article 53. Inscripcions posteriors
1. Les inscripcions ulteriors reflectiran els fets sobrevinguts, amb indicació del títol, la seua data i autoritzant.
2. La inscripció d'aquests actes posteriors s'entendrà sol·licitada per la sola presentació a l'encarregat del Registre de la documentació adient.

Article 54. Administració del Registre
1. El Registre es portarà informàticament obrint un full per a cada Fundació, en què s'aniran assentant els actes inscriptibles corresponents a aquesta.
2. Com a annex del Registre, es portarà un arxiu individualitzat per cada Fundació, en què es conservaran els títols que hagen servit per a realitzar la inscripció dels actes a què es refereix l'article 47 i dels documents relacionats en l'article 48, ambdós del present Reglament.


Article 55. Resolucions d'inscripció
1. La inscripció haurà de practicar-se, si no hi ha defectes, en el termini de tres mesos, comptadors des de la data de presentació del títol al Registre.
2. La denegació de la inscripció s'adoptarà mitjançant una resolució motivada, del titular de la Secretaria Autonòmica competent en matèria de fundacions.
3. No obstant això, si el defecte o la falta foren esmenables, se suspendrà la inscripció, practicant-se a sol·licitud de la persona interessada l'anotació preventiva, que caducarà al mes des de la seua data. Transcorregut el termini de vigència de l'anotació, sense que s'haguera esmenat el defecte, aquesta es cancel·larà d'ofici.

Capítol VII
Fundacions del sector públic de la Generalitat

Article 56. Autorització del Consell
Per a la tramitació davant del Protectorat i Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana de la inscripció i, si fa al cas, autorització, no oposició o ratificació, de la constitució, transformació, fusió, extinció, actes o negocis que impliquen la pèrdua del seu caràcter i modificació d'Estatuts de les Fundacions del sector públic de la Generalitat, serà requisit previ l'obtenció de l'autorització corresponent mitjançant un acord del Consell, que s'adjuntarà a la documentació que acompanye la sol·licitud que procedisca.

Article 57. Especialitats d'organització i funcionament
1. Les Fundacions del sector públic de la Generalitat hauran de confeccionar una plantilla del seu personal, que haurà de comptar amb la corresponent cobertura pressupostària; en què es definisquen les funcions a desenrotllar; els requisits de formació necessaris i la retribució de cada lloc, que haurà de ser aprovada pel Patronat d'aquestes. No serà possible la contractació de cap personal si prèviament el lloc de treball no es troba arreplegat en la plantilla aprovada i la persona seleccionada no reuneix els requisits previstos.
2. La memòria de gestió econòmica, dels comptes anuals d'aquestes fundacions, inclourà informació sobre la subjecció als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat de les convocatòries de selecció del personal que s'hagen realitzat l'any i sobre l'ajustament de la seua contractació en el dit exercici a allò que s'ha regulat per a aquest tipus de fundacions, en la legislació en matèria de contractes del sector públic.
3. Sense perjudici de la preceptiva autorització del Protectorat de Fundacions de la Generalitat, els actes d'alienació i gravamen dels béns i drets, que formen part de la dotació o que estiguen directament vinculats al compliment dels fins fundacionals, així com els que impliquen autocontractació de les Fundacions del sector públic de la Generalitat, requeriran autorització prèvia mitjançant un acord del Consell.

linea