diari

LLEI 4/2014, d'11 de juliol, de modificació de la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. [2014/6659]

(DOGV núm. 7319 de 17.07.2014) Ref. Base de dades 006517/2014

LLEI 4/2014, d'11 de juliol, de modificació de la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. [2014/6659]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

Una de les característiques destacades de la legislació de cooperatives de la Comunitat Valenciana és l’actualització freqüent per a adaptar-se a les variables circumstàncies econòmiques i societàries en què han de desenrotllar l’activitat les cooperatives valencianes. Eixa actualització és, sens dubte, una expressió del desig del legislador valencià, en l’exercici de la competència exclusiva que en matèria de cooperatives reconeix a la Generalitat l’article 49.1.21.ª de l’Estatut d’Autonomia, per a facilitar el ple desenrotllament del cooperativisme a la nostra Comunitat i per a dotar les cooperatives valencianes dels instruments i el règim jurídic que les permeta avançar en la consecució de l’èxit cooperatiu per als seus socis i la societat en conjunt, en les millors condicions possibles i sense abandonar ni renunciar a la filosofia i al model específics d’este tipus d’empresa.
Eixa actualització freqüent és, també, expressió del compliment del mandat constitucional de fomentar les cooperatives per mitjà d’una legislació adequada i, per tant, d’acord amb els valors i els principis cooperatius adaptats al temps i al lloc en què han de desenrotllar-se i, d’altra banda, és compliment del que preceptua l’article 80.4 de l’Estatut d’Autonomia, que ordena a la Generalitat fomentar la creació de cooperatives, i este mandat no es pot complir adequadament si se les sotmet a normes obsoletes o sense operativitat en esta segona dècada del segle xxi.
A més de donar una adequada resposta legal als reptes i les exigències que el moment present planteja a les cooperatives valencianes, este text tracta d’avançar en l’harmonització amb la resta de la legislació cooperativa espanyola en algunes de les seues regulacions essencials, com en el cas de la configuració de l’objecte de les cooperatives agràries o en el de les cooperatives de vivendes i, en la mesura que les tendències actuals del fenomen cooperatiu ho aconsellen, introduir en la regulació legal els preceptes necessaris i convenients per a permetre a les cooperatives valencianes la posada en pràctica de desenrotllaments innovadors i actualitzats de la idea cooperativa. Este últim propòsit és el que anima la regulació de la realització telemàtica d’assemblees generals o la nova regulació de l’objecte cooperatiu de les cooperatives agràries, les quals es conceptuen ara com a agroalimentàries, i de les cooperatives de vivendes.
Així mateix, esta llei pretén dissipar els errors en la interpretació del text de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana en relació amb el significat, contingut i abast de les aportacions econòmiques dels socis al capital de la cooperativa, traçant una frontera clara amb les aportacions econòmiques en les societats de capital.
A més, la llei modifica la regulació de les organitzacions representatives de les cooperatives valencianes, i l’acosta al model real de l’operatòria d’eixes organitzacions i a la participació en estes d’entitats cooperatives que exercixen activitat a la Comunitat Valenciana, encara que no es configuren jurídicament com a cooperatives valencianes, cosa que, sens dubte, enfortirà la representativitat d’eixes entitats associatives.

Finalment, s’autoritza el Consell perquè mitjançant un decret legislatiu aprove un text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana al qual s’incorporaran les disposicions vigents sobre la matèria i les contingudes en la Llei de Cooperatives, i les aclarisca i les harmonitze.

Article únic. Modificació de la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
Es modifica el text vigent de la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, en els termes que consten en l’annex i que afecten els articles següents: article 6 bis, article 10, article 28, article 28 bis, article 31, article 33, article 34, article 34 bis, article 40, article 42, article 48, article 50, article 55, article 56, article 60, article 62, article 63, article 65, article 72, article 74, article 81, article 82, article 83, article 87, article 89, article 90, article 91, article 97, article 102, capítol II del títol II (denominació i articles 104, 105 i 106), article 107, article 109 bis, article 111, article 113 bis, article 114, article 122, article 123, disposició addicional quinta i disposició transitòria segona.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Unions i federacions
Les federacions i unions que, en el moment de l’entrada en vigor d’esta llei, figuren inscrites en el Registre de Cooperatives podran continuar utilitzant la seua denominació i mantindre el seu règim jurídic. No obstant això, qualsevol modificació dels seus estatuts socials haurà d’acomodar-se al que disposa esta llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogat el Decret 99/1996, de 21 de maig, del Consell, pel qual van crear i regula la Comissió Interdepartamental de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa esta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
1. S’autoritza el Consell perquè en el termini de deu mesos comptador des de la publicació d’esta llei en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana elabore i aprove, mitjançant un decret legislatiu, un text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, al qual s’incorporaran les disposicions vigents sobre el tipus social esmentat i les contingudes en esta llei, i se l’autoritza expressament per a adaptar-les i harmonitzar-les.
2. En el text refós, el Consell dividirà la llei en els capítols i seccions que considere convenients, i al mateix temps podrà posar epígrafs a cada un dels articles, adaptar les referències hi contingudes a uns altres articles, capítols i seccions, o a altres disposicions.
3. En el text refós, el Consell podrà alterar la successió dels capítols, seccions i articles de les lleis que s’han de refondre, així com fraccionar els articles i alterar l’orde dels seus paràgrafs o apartats.
4. En l’elaboració del text refós, el Consell adaptarà la redacció a les normes relatives a la utilització del llenguatge no sexista, de conformitat amb el que establix la Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre hòmens i dones, sense que esta adaptació puga donar lloc a alterar el sentit de la norma.

Segona. Entrada en vigor
Esta llei entrarà en vigor en el termini d’un mes comptador des de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 11 de juliol de 2014

El president de la Generalitat
ALBERTO FABRA PART


ANNEX

U
S’introduïx un nou article 6 bis en la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
«Article 6 bis. Seu electrònica de la cooperativa
1. Les cooperatives valencianes podran tindre una pàgina web corporativa com a seu electrònica, en la qual necessàriament hauran de fer constar el domicili social i les dades identificatives i registrals.
2. La creació o supressió d’esta pàgina web corporativa l’haurà d’acordar l’assemblea general. L’acord de creació o supressió d’esta pàgina haurà de ser notificat a tots els socis de la manera prevista estatutàriament amb anterioritat a la creació de la seu electrònica.
El trasllat de la pàgina web corporativa l’haurà d’acordar el consell rector o l’administrador o administradors de les cooperatives que s’hagen dotat d’este òrgan de govern, representació i gestió. Tant l’acord de creació o supressió de la pàgina web corporativa com el seu trasllat hauran de ser inscrits en el Registre de Cooperatives.

3. L’acord de creació, supressió o trasllat de la seu electrònica es farà constar, per mitjà d’una nota marginal o de la manera que reglamentàriament es determine, en el full obert a la societat en el Registre de Cooperatives, davant del qual haurà de presentar-se el certificat corresponent en el termini d’un mes des de la data de l’adopció de l’acord. També haurà de publicar-se en la mateixa pàgina web que s’ha acordat crear, suprimir o traslladar, i mantindre la publicació durant un període continuat no inferior a un mes.
4. Fins que no es produïsca l’anotació de la pàgina web en el Registre de Cooperatives, les insercions que faça la societat en la pàgina web esmentada no tindran efectes jurídics.
5. Correspondrà al consell rector la prova del fet de la inserció de continguts en la pàgina web i de la data en què es van fer o del període en què s’hi van mantindre.
6. La cooperativa garantirà la seguretat i la visibilitat de la pàgina web, l’autenticitat dels documents publicats en eixa pàgina, així com l’accés fàcil i gratuït a esta amb possibilitat de descàrrega i impressió del que s’hi ha inserit.
7. La càrrega de la prova del fet de la inserció de documents en la pàgina web, així com de la data o període en què eixa inserció haja tingut lloc, correspondrà a la cooperativa.
8. Si s’interromp l’accés a la pàgina web per més de dos dies consecutius o quatre alterns, no podrà tindre lloc l’assemblea general que s’haguera convocat per a acordar l’assumpte a què faça referència el document inserit en eixa pàgina, llevat que el total de dies de publicació efectiva fora igual o superior al terme exigit per esta llei.
9. Els drets d’informació del soci establits en esta llei podran ser satisfets per mitjà de la publicació en la seu electrònica de la cooperativa de la informació corresponent, sense perjuí de la notificació individual, electrònica o no, dels acords que facen referència a la relació particular del soci amb la cooperativa.
10. Quan esta llei exigisca la publicació d’algun acord en diaris de gran difusió en l’àmbit d’actuació de la cooperativa, esta obligació podrà ser complida mitjançant la publicació d’este acord, durant tres dies consecutius, en la pàgina web corporativa».

Dos
Es modifica la lletra m de l’apartat 2 de l’article 10, que queda redactat com seguix:
«m) La clàusula de sotmetiment a la conciliació prèvia, a la mediació i a l’arbitratge cooperatiu regulat en esta llei, quan així s’establisca.»


Tres
Es modifica l’apartat 1 de l’article 28, que queda redactat com seguix:
«1. Si els estatuts ho preveuen, la cooperativa, independentment de la classe que siga, podrà incorporar associats, persones físiques o jurídiques, que realitzen aportacions a capital social de caràcter voluntari. De la mateixa manera, els socis que causen baixa justificada o obligatòria podran adquirir la condició d’associat transformant la seua aportació obligatòria en voluntària».

Quatre
S’introduïx un nou article 28 bis, que queda redactat com seguix:

«Article 28 bis. Comunicació per mitjans electrònics
Les comunicacions entre la cooperativa i els socis que no tinguen previst un altre mitjà específic en esta llei, inclosa la remissió de documents, sol·licituds i informació, es podran realitzar per mitjans electrònics, sempre que este sistema l’haja acceptat el soci. La cooperativa podrà habilitar, a través de la pàgina web corporativa, si n’hi ha, el corresponent dispositiu de contacte amb la societat que permeta acreditar la data indubtable de la recepció així com el contingut dels missatges electrònics intercanviats entre socis i cooperativa».

Cinc
Es modifiquen les lletres d i h de l’apartat 1 de l’article 31, que queden amb la redacció següent:
«d) Emissió d’obligacions i de títols participatius, d’acord amb el que establix l’article 62 d’esta llei.
h) Creació, adhesió o baixa de consorcis i grups cooperatius o unions de cooperatives de caràcter econòmic, i de les unions o federacions de caràcter representatiu; creació de cooperatives de segon grau o de crèdit, o adhesió a estes, quan la subscripció de capital o altres obligacions econòmiques compromeses comporten, en el moment de la incorporació, més del 20% dels fons propis de la cooperativa».


Sis
Es modifica l’apartat 2 de l’article 33, que queda redactat com seguix:
«2. Quan el consell no convoque en el termini legal l’assemblea general ordinària o no atenga la petició de la minoria abans esmentada en el termini màxim d’un mes, qualsevol soci en el primer cas, o la minoria esmentada en el segon cas podran sol·licitar de l’àrbitre o del jutge competent del domicili social que, amb audiència del consell rector, convoque l’assemblea, i designe les persones que amb el caràcter de president i secretari hauran de constituir la mesa i amb l’orde del dia sol·licitat».

Set
Es modifica l’apartat 1 de l’article 34, que queda redactat com seguix:
«1. La convocatòria de l’assemblea general haurà de fer-se per mitjà d’un anunci destacat en el domicili social i en cada un dels centres de treball, així com per mitjà de carta remesa al domicili del soci, o per mitjà de qualsevol altre sistema, previst en els estatuts o en el reglament de règim intern, que assegure que el soci destinatari l’ha rebuda, amb una antelació mínima de quinze dies i màxima de seixanta dies a la data de realització d’aquella. Els estatuts socials podran preveure que la convocatòria es difonga, a més, per altres mitjans de comunicació. No obstant això, en este cas, la cooperativa facilitarà a la persona sòcia que formalment ho sol·licite, i a la seua elecció, la convocatòria per correu electrònic o postal. Serà vàlida la convocatòria efectuada en la pàgina web corporativa de la cooperativa a què fa referència l’article 6 bis d’esta llei, i els estatuts socials podran establir que la publicació en el web siga l’únic mitjà pel qual es publique esta convocatòria. En tot cas, serà prova suficient de la publicació de la convocatòria en el web la impressió de pantalla o llista electrònica equivalent en què conste el contingut de la convocatòria esmentada, amb els requisits que esta llei establix, així com la data de publicació. Per a acreditar que la convocatòria es manté durant el període legalment exigible, serà suficient la impressió de pantalla diària o la llista electrònica equivalent.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, aquelles cooperatives que tinguen més de 500 socis podran substituir la remissió de carta al soci per la publicació de l’anunci de la convocatòria en almenys un periòdic de gran difusió en l’àmbit d’actuació de la cooperativa, sense perjuí que, si així ho establixen els seus estatuts, puguen difondre la convocatòria per altres mitjans de comunicació. Igualment, estes cooperatives podran optar estatutàriament per establir que la publicació en la pàgina web corporativa i la tramesa de la convocatòria mitjançant correu electrònic a la persona sòcia que formalment ho sol·licite siga l’únic sistema de convocatòria.».

Huit
S’introduïx un nou article 34 bis, que queda redactat com seguix:

«Article 34 bis. Realització de reunions de l’assemblea general i altres òrgans socials per mitjans telemàtics
1. Els estatuts podran autoritzar que l’assemblea general i els altres òrgans socials puguen realitzar les seues sessions per mitjans telemàtics, les quals, en tot cas, hauran de garantir degudament:
a) El compliment dels requisits de constitució de l’assemblea general o la reunió dels altres òrgans socials.
b) La identitat del soci i dels altres subjectes que participen en la reunió.
c) La participació del soci en la deliberació i presa d’acords, que assegurarà, a més, la possibilitat que els altres participants en la sessió puguen conéixer la integritat de les seues manifestacions en esta.

d) La participació del soci en el plantejament de suggeriments i preguntes.
e) L’exercici del dret de vot i, si és el cas, el secret d’este.

2. Els estatuts podran establir mecanismes de publicitat addicionals als que preveu esta llei i regular un sistema telemàtic d’alerta als socis dels anuncis de convocatòria inserits en la seu electrònica de la cooperativa.
3. Per als casos establits en els apartats anteriors d’este article, en la convocatòria s’han de descriure els terminis, les formes i els modes d’exercici dels drets dels socis que hagen previst els administradors per a permetre el desenrotllament ordenat de l’assemblea i de les reunions dels altres òrgans socials».

Nou
Es modifica l’apartat 3 de l’article 40, que queda redactat com seguix:
«3. No serà procedent la impugnació d’un acord que haja sigut deixat sense efecte o substituït vàlidament per un altre. Si és possible eliminar la causa d’impugnació, el jutge, o l’àrbitre, atorgarà un termini raonable perquè aquella puga ser esmenada».

Deu
Es modifica l’apartat 8 de l’article 40, que queda redactat com seguix:
«8. El laude o la sentència estimatòria de l’acció d’impugnació produirà efectes per a tots els socis, però no afectarà els drets adquirits per tercers de bona fe a conseqüència de l’acord impugnat. En el cas que l’acord impugnat estiga inscrit en el Registre de Cooperatives, la sentència determinarà la cancel·lació de la seua inscripció, així com dels assentaments posteriors que resulten contradictoris amb aquella».


Onze
Article 42, afegir un nou punt 6 amb el text següent:
«6. Les cooperatives procuraran incloure en el seu consell rector un nombre de dones que permeta aconseguir en el seu si una presència equilibrada de dones i hòmens coherent amb la composició de la seua massa social».

Dotze
Es modifica l’apartat 1 de l’article 48, que queda redactat com seguix:
«1. El consell rector podrà delegar, de forma permanent o per un període determinat, les seues facultats en un dels seus membres a títol de conseller delegat, així com en diversos d’ells formant una comissió executiva, o diverses comissions amb competències específiques, per mitjà del vot favorable de dos terços dels seus components. L’acord haurà d’inscriure’s en el Registre de Cooperatives en el termini d’un mes des del moment que va ser adoptat. En qualsevol moment el consell rector podrà revocar la delegació efectuada. El règim de funcionament de l’òrgan delegat serà el previst per al consell rector, excepte les previsions que s’establisquen en l’acord de delegació. En particular, serà aplicable als seus acords o decisions el procediment d’impugnació previst en l’article 46.6».

Tretze
Es modifica l’apartat 2 de l’article 50, que queda redactat com seguix:
«2. Els criteris per al càlcul de la remuneració de l’auditor o auditors de comptes nomenats per l’assemblea general, per l’àrbitre o pel jutge competent, es fixaran abans del començament de les seues funcions i per a tot el període d’estes».

Catorze
Es modifiquen els apartats 4, 6 i 7 de l’article 55, que queden redactats com seguix:
«4. Les aportacions socials no podran denominar-se accions o participacions ni, sota qualsevol altra forma o qualificació, indicar una divisió del patrimoni cooperatiu o atribuir quotes o parts de drets polítics, excepte en els casos especialment previstos en esta llei.
Les aportacions socials s’acreditaran per títols nominatius no negociables, o per anotacions en compte o llibretes, que reflectiran les aportacions subscrites, les quantitats desembossades, i les successives variacions d’unes o altres.
Les anotacions en compte es regiran pel que disposa la Llei del Mercat de Valors i les normes que la despleguen, en especial les referides a les entitats autoritzades per a portar les anotacions, i l’extracte d’estes haurà de ser remés al domicili del soci almenys una vegada a l’any.
6. Els membres del consell rector respondran solidàriament davant de la cooperativa i davant dels creditors socials de la realitat de les aportacions i del valor que se’ls haja atribuït a les no dineràries. No obstant això, respecte d’estes últimes, quedaran exempts de responsabilitat els administradors quan sotmeten la seua valoració a un informe d’expert independent.
Dins dels quatre mesos següents, qualsevol soci, a càrrec seu, podrà sol·licitar de l’àrbitre o del jutge competent el nomenament d’un expert independent que revisarà la valoració efectuada. El jutge competent o àrbitre decidirà quina de les valoracions és la justa i si la revisió demostra que el valor dels béns o drets aportats és inferior a l’assignat inicialment, el soci aportant haurà de completar en efectiu eixa diferència.

L’acció de responsabilitat podrà ser exercida per qualsevol creditor en el cas d’insolvència de la cooperativa.
7. Els títols acreditatius d’aportacions a capital social hauran d’estar íntegrament subscrits i, en el cas d’aportacions no dineràries, íntegrament desembossades.
Les aportacions dineràries estaran desembossades, com a mínim, en un 25% i la resta podrà ser exigit al soci per acord del consell rector, en el termini màxim de cinc anys des del moment de la subscripció».


Quinze
Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 56, que queden redactats com seguix:
«1. Els estatuts socials fixaran l’aportació obligatòria inicial per a ser soci de la cooperativa. Podran preveure que la seua quantia siga igual per a tots, o proporcional a l’activitat cooperativitzada desenrotllada o compromesa per cada soci.
L’import de l’aportació podrà determinar-se en els estatuts amb referència a quanties o índexs econòmics publicats per organismes oficials o independents.
2. L’assemblea general, per la majoria de l’article 36.6 d’esta llei, podrà imposar en qualsevol moment noves aportacions obligatòries, i assenyalarà l’import, les condicions de subscripció i els terminis de desembossament. Cada soci podrà imputar al compliment d’esta nova obligació, en tot o en part, les aportacions voluntàries que tinga subscrites o les obligatòries addicionals a què fa referència l’apartat 4.
El soci disconforme podrà donar-se justificadament de baixa amb els efectes regulats en esta llei».

Setze
S’addiciona un apartat 4 a l’article 56, que queda redactat com seguix:
«4. Tota aportació obligatòria a capital social que excedisca la quantia establida per a ser soci es considerarà aportació obligatòria addicional i no serà exigible per a adquirir la condició de soci».

Dèsset
Es modifica el títol de l’article 60, que queda redactat com seguix:

«Article 60. Transmissió de les aportacions i de la condició de soci o associat».

Díhuit
Es modifica l’apartat 6 de l’article 60, que queda redactat com seguix:
«6. Els creditors personals del soci no podran embargar ni executar les aportacions socials, sense perjuí d’exercir els seus drets sobre reembossaments, interessos i retorns que pogueren correspondre al soci».


Dènou
Es modifica l’apartat 3 de l’article 62, que queda redactat com seguix:
«3. L’assemblea general pot acordar qualsevol modalitat de finançament voluntari de la cooperativa dels seus socis i associats, que en cap cas integrarà el capital social. Igualment, podrà emetre obligacions, subordinades o no, sempre de caràcter no convertible en aportacions socials, d’acord amb la legislació vigent».

Vint
S’addiciona un nou apartat, de l’article 63, amb el número 9, que queda redactat com seguix:
«9. Transcorregut un any des de la data del tancament de l’exercici social sense que s’haja efectuat en el Registre el depòsit dels comptes anuals degudament aprovats, no s’inscriurà cap document presentat després d’aquella data, fins que, amb caràcter previ, s’efectue el depòsit. S’exceptuen els títols relatius al cessament d’administradors, directors o liquidadors, i a la revocació de poders, així com a la dissolució de la cooperativa i al nomenament de liquidadors i als assentaments ordenats per l’autoritat judicial o administrativa.

En tot allò no previst en este apartat serà aplicable, quan siga compatible, el que regula el Reglament del Registre Mercantil sobre el tancament del Registre per falta de depòsit de comptes».

Vint-i-u
Es modifica l’apartat 1 de l’article 65, que queda redactat com seguix:
«1. Si els estatuts ho preveuen, qualsevol cooperativa podrà realitzar operacions pròpies de la seua activitat cooperativitzada amb tercers no socis sense que l’import d’estes puga superar el 50% de la quantia de les realitzades amb els socis en el mateix exercici econòmic. Esta limitació regirà, si és el cas, per a cada tipus d’activitat que constituïsca una secció diferent en la cooperativa.
No obstant això, si la llei establix un límit específic per a una determinada classe de cooperatives, regirà este últim per a estes.
La conselleria competent en matèria de cooperatives, amb sol·licitud prèvia raonada, podrà autoritzar expressament un límit superior, pel termini i amb les condicions que determine la resolució corresponent».
Vint-i-dos
Es modifica l’apartat 1 de l’article 72, que queda redactat com seguix:
«1. El fons de formació i promoció cooperativa tindrà com a finalitats la formació dels socis i treballadors de la cooperativa en els principis i les tècniques cooperatius, econòmics i professionals; la promoció de les relacions intercooperatives, la difusió del cooperativisme i la promoció cultural, professional i social de l’entorn local o de la comunitat en general.
A este efecte, la dotació del fons podrà ser aportada totalment o parcialment a una unió o federació de cooperatives, o a la Confederació».

Vint-i-tres
Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 74, que queda redactat com seguix:
«1. La modificació consistent en la reducció del capital social mínim exigirà la publicació prèvia de l’acord de l’assemblea general de modificació dels estatuts socials en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un diari de gran difusió en el seu àmbit d’actuació. Si la reducció del capital social mínim es produïx com a conseqüència de la restitució d’aportacions als socis, els creditors socials podran oposar-se a l’execució de l’acord en el mes següent a l’última de les publicacions, si els seus crèdits no són pagats o prou garantits. El balanç de situació de la cooperativa verificat pels auditors de comptes que estiguen en l’exercici del seu càrrec, amb l’informe d’estos, que demostre la solidesa econòmica i financera de la cooperativa, podrà ser considerat pel jutge o per l’àrbitre com a garantia suficient».


Vint-i-quatre
Es modifica l’apartat 3 de l’article 81, que queda redactat com seguix:
«3. L’acord de dissolució, o la resolució judicial que la declare haurà d’inscriure’s en el Registre de Cooperatives en el termini d’un mes des del corresponent acord, i s’haurà de publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un diari de gran difusió en el territori del domicili social o àmbit d’actuació. També es farà constar en el Registre de Cooperatives, per mitjà de nota marginal, la resolució administrativa ferma que constate alguna causa de dissolució. Els creditors socials disposaran del termini d’un mes comptador des de l’última publicació de l’acord de dissolució per a comparéixer en defensa dels seus drets».


Vint-i-cinc
Es modifiquen els apartats 3 i 6 de l’article 82, que queden redactats com seguix:
«3. La liquidació anirà a càrrec dels socis liquidadors, que en nombre de tres o cinc haurà de triar l’assemblea general en el mateix acord de dissolució o en el termini de dos mesos des de l’entrada en liquidació. En cas contrari, els liquidadors, socis o no, seran designats pel Consell Valencià del Cooperativisme a sol·licitud de qualsevol soci o creditor, o, d’ofici, pel Consell Valencià del Cooperativisme o la conselleria competent en matèria de cooperatives.
Quan la designació de liquidadors corresponga al Consell Valencià del Cooperativisme o a la conselleria competent en matèria de cooperatives podrà ser nomenat un sol liquidador, soci o no, sempre que, ateses les circumstàncies de la cooperativa en liquidació, no s’estime necessària o convenient la designació de tres o cinc liquidadors.

Fins al nomenament dels liquidadors, el consell rector i, si és el cas, la direcció, continuaran en les funcions gestores i representatives de la societat.
Durant el període de liquidació es mantindran les convocatòries i les reunions de l’assemblea general, que serà convocada pels liquidadors, els quals la presidiran i donaran compte de la marxa de la liquidació.
6. A continuació, pagaran a cada soci la part corresponent de les reserves voluntàries repartibles, si n’hi ha, així com l’import de la seua aportació líquida, si és el cas actualitzada, començant per les aportacions voluntàries i seguint per les aportacions obligatòries. Si hi ha aportacions el reembossament de les quals haguera sigut refusat pel consell rector, estes tindran preferència en la distribució de l’haver social.

Finalment, l’haver líquid sobrant, si n’hi ha, es posarà a disposició de la cooperativa o cooperatives, unió, federació o confederació, que figure en els estatuts. Si no es produïx designació, este import es posarà a disposició del Consell Valencià del Cooperativisme, perquè este el destine a les finalitats de promoció i foment del cooperativisme que determine.
Si l’entitat designada és una societat cooperativa, esta incorporarà l’import rebut a la reserva obligatòria, i es comprometrà al fet que durant un període de quinze anys tindrà caràcter indisponible, sense que sobre l’import incorporat es puguen imputar pèrdues originades per la cooperativa.
Qualsevol soci de la cooperativa en liquidació que tinga en projecte incorporar-se a una altra cooperativa podrà exigir que l’import proporcional de l’haver líquid sobrant de la liquidació, calculada sobre el total de socis, s’ingresse en la reserva obligatòria de la cooperativa a què s’incorpore, d’acord amb el que preveu l’article 70.3, sempre que així ho haguera sol·licitat amb anterioritat a la data de la convocatòria de l’assemblea general que haja d’aprovar el balanç final de liquidació. L’import esmentat atribuït al soci no podrà superar, en cap cas, la quantitat que siga exigible a este en concepte de quota d’ingrés o, en els casos de fusió, de quota patrimonial. Si en el moment de liquidació de la cooperativa encara no s’ha constituït la cooperativa a què el soci tinguera en projecte incorporar-se, el soci haurà d’acreditar davant de l’administració competent, en el termini màxim d’un any des de la data de l’acord de l’assemblea general que aprove el balanç final de liquidació, l’efectivitat de l’aportació a la nova cooperativa a què s’incorpore. A este efecte, presentarà un document justificatiu de l’ingrés en una entitat financera o de crèdit a favor de la cooperativa, de la quantitat rebuda per ell».

Vint-i-sis
Es modifica l’apartat 4 de l’article 83, que queda redactat com seguix:
«4. Una vegada cancel·lats els assentaments relatius a la cooperativa, si apareixen béns socials els liquidadors hauran d’adjudicar als antics socis els drets econòmics addicionals que els corresponguen, després de la conversió dels béns en diners quan siga necessari. Transcorreguts sis mesos des que els liquidadors siguen requerits per a això sense que hagen efectuat l’adjudicació, o en el cas que no hi haja liquidadors, qualsevol interessat podrà sol·licitar de l’àrbitre o del jutge competent de l’últim domicili social el nomenament de la persona que els substituïsca.
Els antics socis respondran solidàriament dels deutes socials no satisfets fins al límit d’allò que hagueren rebut en la liquidació, sense perjuí de la responsabilitat dels liquidadors en cas de dol o culpa.

Els liquidadors antics podran formalitzar actes jurídics en nom de la cooperativa extingida després de la seua cancel·lació registral, quan siga exigible per a la formalització d’actes en data anterior a la cancel·lació de la cooperativa. En defecte de liquidadors, qualsevol interessat podrà sol·licitar la formalització per l’àrbitre o el jutge competent de l’últim domicili que haguera tingut la cooperativa».

Vint-i-set
Es modifica l’article 87, que queda redactat com seguix:
«Article 87. Cooperatives agroalimentàries
1. Les cooperatives agroalimentàries estaran integrades per titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals o d’activitats connexes a estes, així com per les persones que aporten béns, productes o servicis per a la realització de les activitats recollides en el punt 1.e d’este article. Podran tindre com a objecte social qualsevol servici o funció empresarial exercida en comú, en interés dels seus socis, i molt especialment les següents:
a) Proveir els socis de matèries primeres, mitjans de producció, productes i altres béns que necessiten.
b) Millorar els processos de producció agrària, per mitjà de l’aplicació de tècniques, equips i mitjans de producció, així com la prestació de qualsevol classe de servicis accessoris que permeten la consecució dels objectius i els interessos agraris, i d’aquells altres servicis, prestats per la cooperativa amb el seu personal, que consistisquen en la realització de labors agràries o altres d’anàlogues en les explotacions dels socis i a favor d’estos.
c) Industrialitzar i/o comercialitzar la producció agrària i els seus derivats i adoptar, quan calga, l’estatut d’organització de productors agraris.
d) Adquirir, millorar i distribuir entre els socis o mantindre en explotació en comú terres i altres béns susceptibles d’ús i explotació agrària.
e) Promoure el desenrotllament rural per mitjà de la realització d’activitats de consum i la prestació de qualsevol classe de servicis per als seus socis i la resta de membres del seu entorn social i territorial, fomentant la diversificació d’activitats agràries o altres encaminades a la promoció i millora de la població i de l’entorn i el medi rurals. Així, podran desenrotllar, bé per a la cooperativa o per als socis, servicis i aprofitaments forestals, turístics, artesanals, d’oci i culturals; servicis assistencials i d’assessorament per a les explotacions i la producció dels socis; accions mediambientals i tecnològiques; actuacions de rehabilitació, conservació i gestió del patrimoni i dels espais i recursos naturals i energètics del món rural, incloent-hi les energies renovables; el comerç i la transformació agroalimentària o qualssevol altres activitats d’igual naturalesa o semblant.
En tot cas, el volum d’operacions de la cooperativa per les activitats recollides en el paràgraf anterior no podrà excedir el vint-i-cinc per cent del volum total de les seues operacions.
f) Fomentar i gestionar el crèdit i les assegurances sobretot per mitjà de caixes rurals, seccions de crèdit i altres entitats especialitzades.
g) Establir acords o consorcis amb cooperatives d’altres branques a fi de canalitzar directament, als consumidors i empresaris transformadors, la producció agrària.
El dret de vot podrà ponderar-se d’acord amb el volum d’activitat cooperativitzada per cada soci, i es fixarà en els estatuts el criteri de la seua atribució, i sense que el nombre de vots per soci excedisca els tres.
2. Tindran la consideració d’activitats connexes, principalment, les de venda directa dels productes que aporten a la cooperativa els seus socis o adquirits de tercers, en les condicions que establix esta llei; les de transformació dels productes dels socis o tercers en les mateixes condicions, i les de producció de matèries primeres per a les explotacions dels socis.
3. Les cooperatives agroalimentàries podran realitzar un volum d’operacions amb tercers no socis que no sobrepasse el 50 per cent del total de les de la cooperativa.
4. Els estatuts socials de les cooperatives agroalimentàries regularan, molt especialment, l’obligació d’utilitzar els servicis de la cooperativa que assumisquen els socis, d’acord amb la superfície o valor de les respectives explotacions, i podran establir i regular el principi d’exclusivitat.
Així mateix, es regularan les distintes seccions d’activitats especialitzades que es creen en el si de la cooperativa».

Vint-i-huit
Es modifica l’article 89, que queda redactat com seguix:
«Article 89. Cooperatives de treball associat
1. Són cooperatives de treball associat les que associen persones físiques que, per mitjà de l’aportació del seu treball a temps parcial o complet, realitzen qualsevol activitat econòmica o professional de producció de béns o servicis destinats a tercers. Podran ser socis treballadors els que legalment tinguen capacitat per a contractar la prestació del seu treball, si bé els menors d’edat o les persones incapaces necessitaran el complement de capacitat legalment exigible.
Per a constituir una cooperativa de treball associat serà suficient la presència de dos socis treballadors.
A tots els efectes, s’entendrà que el soci d’esta cooperativa inicia l’activitat cooperativizada quan s’incorpora efectivament a la prestació de treball en esta.
Si transcorre un any des de la constitució de la cooperativa sense que s’hagen incorporat, almenys, dos socis a l’efectiva prestació laboral, la cooperativa incorrerà en causa de dissolució.
2. Els estatuts podran fixar un període de prova per als socis, que no podrà excedir els nou mesos, excepte en el cas de tècnics qualificats, que podrà estendre’s a un any. Qualsevol de les parts pot rescindir la relació durant este període. El soci a prova no té l’obligació de realitzar aportacions econòmiques de cap tipus i tindrà els drets de veu i informació.
3. La relació dels socis treballadors amb la cooperativa és societària i, per tant, els estatuts socials, el reglament de règim interior o la mateixa assemblea general, hauran d’establir l’estatut professional del soci, en el qual han de regular-se, com a mínim, les matèries que a continuació s’indiquen:
a) La manera d’organització de la prestació del treball.
b) La mobilitat funcional i geogràfica.
c) La classificació professional.
d) El règim de festes, vacacions i permisos.
e) La jornada, torns i descans setmanal.
f) Les causes de suspensió o extinció de la prestació laboral.
g) Les bestretes societàries; en el cas que una cooperativa de treball associat mantinga més del huitanta per cent de la seua facturació anual amb un únic client o amb un únic grup d’empreses, la bestreta societària garantida al soci en còmput anual haurà de ser equivalent al salari mitjà de la zona, sector i categoria professional corresponents.

h) Els altres drets i obligacions dels socis que, en matèria de prestació de treball, considere convenient establir la cooperativa.
En tot cas, la regulació que els estatuts socials facen de la jornada, descans setmanal, festes, vacacions, permisos i causes de suspensió o extinció de la prestació laboral, respectarà els mínims que es regulen en la legislació estatal de cooperatives.
L’assemblea general, per majoria de dos terços, podrà acordar la modificació de l’estatut professional. En este cas, el soci disconforme podrà sol·licitar al consell la seua baixa en el termini d’un mes des de l’efectiva aplicació de la modificació, i tindrà el tractament de baixa voluntària justificada.
En tot allò no regulat de manera expressa per esta llei en matèria de cooperatives de treball associat, serà d’aplicació supletòria a la relació cooperativa el que disposa per a estes la llei estatal de cooperatives. No obstant el que disposa la llei estatal esmentada, quan la cooperativa tinga més de cinc-cents socis, l’òrgan competent per a acordar l’extinció per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, serà el consell rector.
4. Les cooperatives de treball associat podran utilitzar qualsevol modalitat de contractació temporal de conformitat amb la normativa laboral i sense més limitacions que les establides en esta; però no podran tindre més del deu per cent de treballadors amb contracte per temps indefinit, computat respecte del nombre total de socis treballadors, excepte les cooperatives que tinguen menys de deu socis, en les quals podrà haver-hi un treballador contractat en esta modalitat. No obstant això, podrà superar-se l’esmentat percentatge sempre que hi haja treballadors contractats indefinidament però a temps parcial i el nombre d’hores treballades pels treballadors esmentats no supere el deu per cent de les hores treballades per la totalitat dels socis treballadors. En tot cas, no computaran com a treballadors assalariats als efectes mencionats:

a) Els qui renuncien expressament a ser socis. El nombre de treballadors en actiu que hagen renunciat expressament a ser socis no podrà ser superior al nombre de socis actius que hi ha en eixe moment, excepte autorització expressa de l’Administració competent en matèria de cooperatives, amb informe previ favorable del Consell Valencià del Cooperativisme. Quan un treballador assalariat haja renunciat a la seua incorporació com a soci, no podrà tornar a sol·licitar el seu ingrés fins que hagen transcorregut cinc anys, excepte acord del consell rector en un altre sentit.
b) Els treballadors que s’incorporen a la cooperativa per subrogació legal, així com els que s’hi incorporen en activitats sotmeses a esta subrogació.
c) Els treballadors contractats per a ser posats a disposició d’empreses usuàries quan la cooperativa actua com a empresa de treball temporal.
d) Les persones amb discapacitat, excepte per a les cooperatives d’integració social.
5. Sense perjuí del que disposa l’article 60 d’esta llei, els estatuts de les cooperatives de treball associat podran establir que els socis tindran dret preferent a adquirir, en el termini que determinen, les aportacions a capital del soci mort. Este dret no tindrà lloc quan el successor siga treballador de la cooperativa i, reunint els requisits necessaris per a ser soci, sol·licite accedir a esta condició.

6. En relació amb el que disposa l’article 23.3 d’esta llei, també es consideraran faltes molt greus, per als socis treballadors en la seua prestació de treball en la cooperativa, les següents:
a) Les faltes repetides i injustificades d’assistència, entenent per tals quan es falte més d’un dia al treball durant el període d’un mes, sense causa justificada o la deguda autorització.
b) Les faltes repetides i injustificades de puntualitat en el treball, entenent per tals quan s’acumulen més de cinc faltes de puntualitat en un mes, sense que hi haja causa justificada, o els simples retards, quan acumuladament en el mes esmentat equivalguen a mitja jornada laboral.

c) La indisciplina o la desobediència a les ordes dels superiors jeràrquics, en qualsevol matèria de treball, si d’esta es deriva crebant manifest a la disciplina o perjuí greu per a la cooperativa.

d) Les ofenses verbals o físiques, inclusivament les agressions contra la llibertat sexual, als companys o companyes de treball, o als familiars que convisquen amb ells, quan per la seua intensitat no es considere com a falta greu.
e) La transgressió de la bona fe contractual, així com l’abús de confiança en l’exercici del seu treball.
f) La disminució continuada i voluntària en el rendiment normal de la seua activitat laboral cooperativitzada.
g) L’embriaguesa habitual o toxicomania en l’exercici de la seua activitat cooperativitzada, quan repercutisca negativament en el treball, i quan esta actuació ocasione crebant important per a la cooperativa, tant econòmic com d’imatge.
7. La pèrdua de la condició de soci determinarà la cessació en la prestació del seu treball en la cooperativa, sense que es posseïsquen altres drets davant d’esta que els propis de la condició de soci que tinguera.
8. Les qüestions litigioses i les reclamacions que puguen sorgir entre la cooperativa i els seus socis, referides a les matèries previstes en el punt 3 d’este article, podran sotmetre’s, una vegada esgotada la via interna societària, a la conciliació i arbitratge cooperatius, així com a altres mitjans de resolució de conflictes regulats en esta llei.
9. Quan per resolució judicial o arbitral es declare, per contrariar una norma cooperativa, la nul·litat de l’acord d’expulsió adoptat per qüestions relacionades amb la prestació de treball o els seus efectes, el consell rector podrà optar entre readmetre el soci o indemnitzar-lo. No obstant això, si la resolució declara de forma expressa i indubtable que l’acord d’expulsió ha vulnerat un dret fonamental del soci, el dret d’opció correspondrà a este.
En tot cas, l’opció haurà de ser exercitada en el termini de deu dies des de l’endemà de la notificació de la resolució. Si no n’hi ha, se n’entendrà que procedix la indemnització.
Quan procedisca la indemnització, i sense detriment de la condició de relació societària declarada en l’apartat 3 d’este mateix article, la quantia es determinarà d’acord amb el que preveu la legislació laboral per als supòsits d’acomiadament improcedent, entenent-se extingida la relació del soci amb la cooperativa des del moment que la baixa va produir els seus efectes, d’acord amb el que disposa l’article 22.6 d’esta llei.
Si el soci és readmés, se li reposarà en la posició jurídica que tenia quan la seua baixa va produir els efectes.
10. Els estatuts socials podran establir la possibilitat que, en el cas que causen baixa obligatòria socis que siguen titulars de les aportacions previstes en l’article 55.1.b i que el consell rector no haja acordat el seu reembossament immediat, els socis que romanguen en la cooperativa hagen d’adquirir estes aportacions en el termini màxim de sis mesos a partir de la data de la baixa, en els termes que acorde l’assemblea general.
11. A les cooperatives de treball associat que únicament disposen de dos socis treballadors, els seran d’especial aplicació, mentres romanguen en eixa situació i encara que els seus estatuts establisquen una altra cosa, les disposicions següents:
a) Tots els acords socials que requerisquen majoria de socis o de vots hauran d’adoptar-se amb el vot favorable dels dos únics socis.
b) Podran constituir el seu consell rector amb només dos membres, que, necessàriament, es distribuiran els càrrecs de president i secretari.
c) No hauran de constituir la comissió de recursos o la comissió de control de la gestió.
d) Podrà encomanar-se la liquidació d’estes cooperatives a un o dos socis liquidadors.
e) L’import total de les aportacions de cada soci al capital social no podrà superar el 50 per cent d’este.
f) La cooperativa podrà contractar treballadors temporals de conformitat amb la legislació vigent, però en cap cas podrà contractar nous treballadors amb contracte per temps indefinit.
g) La cooperativa que romanga més de cinc anys amb només dos socis treballadors estarà obligada, a partir de l’exercici següent, a realitzar una dotació addicional a la reserva obligatòria del dos i mig per mil de la seua xifra de negocis anual. En el mateix cas, no podrà obtindre subvencions o ajudes de l’Administració del Consell, excepte les establides per a incorporació de nous socis».

Vint-i-nou
Se suprimix l’apartat 4 de l’article 90. En conseqüència, es dóna nova numeració als apartats 5 i 6 de l’article 90. Així, l’apartat 5 passa a ser el 4 i l’apartat 6 passa a ser el 5.

Trenta
Es modifica l’article 91, que queda redactat com seguix:
«Article 91. Cooperatives de vivendes i cooperatives de despatxos i locals
1. Les cooperatives de vivendes tenen per objecte facilitar allotjament als socis, per a ells i per a les persones que convisquen amb ells.
També podran tindre per objecte proporcionar als socis solars o terrenys per a l’edificació de vivendes o facilitar als propietaris o als usuaris d’estes aparcaments, locals, instal·lacions o servicis complementaris o accessoris de la vivenda.
Així mateix, podrà constituir activitat cooperativitzada en esta classe de cooperatives la reparació o rehabilitació de vivendes, dels edificis destinats a vivenda, o dels locals, elements o servicis accessoris o complementaris de les vivendes o edificacions destinades a vivenda, així com procurar tot tipus de millores o noves instal·lacions o servicis, comuns o no, en estos elements.
Les cooperatives de vivendes també podran tindre per objecte l’exercici de les funcions d’administrador de les comunitats de propietaris, sotmeses o no a la Llei de Propietat Horitzontal, hagen sigut o no construïdes i adjudicades en règim cooperatiu.
Les cooperatives de vivendes podran adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys i, en general, desenrotllar les activitats i treballs que siguen necessaris per al compliment del seu objecte social.
2. Podran ser socis de les cooperatives de vivendes les persones físiques que pretenguen allotjament o locals per a elles i per a les persones que convisquen amb elles. També podran ser socis els ens públics i les entitats sense ànim de lucre que necessiten allotjament per a aquelles persones que, dependents d’elles, hagen de residir, per raó del seu treball o funció, en l’entorn d’una promoció cooperativa o que necessiten locals per a desenrotllar les seues activitats.
3. En qualsevol de les formes previstes legalment, la propietat, l’ús i el gaudi de les vivendes i locals podran ser adjudicats o cedits als socis per mitjà de qualsevol títol admés en dret.

Quan la cooperativa retinga la propietat de les vivendes o locals, els estatuts establiran les normes a les quals s’ha d’ajustar tant el seu ús o gaudi pels socis, com els altres drets i obligacions d’estos i de la cooperativa. Igualment, podran preveure i regular la cessió o permuta d’estos drets amb socis d’altres cooperatives de vivendes que tinguen establida la mateixa modalitat.
4. Les cooperatives de vivendes podran alienar o arrendar a tercers no socis les vivendes, locals comercials i instal·lacions i edificacions complementàries de la seua propietat. L’assemblea general acordarà la destinació de l’import obtingut per alienació o arrendament d’estos.

En tot cas, les cooperatives de vivendes no podran realitzar operacions amb tercers no socis per import superior al 25% de la quantia de les realitzades amb els socis, límit que operarà per a cada promoció o fase diferent existent en la cooperativa.
5. En el cas de baixa del soci, la cooperativa podrà retindre l’import total que haja de reembossar-se al soci ixent, fins que siga substituït en els seus drets i obligacions per un altre soci. En els estatuts socials haurà de fixar-se el termini màxim de duració del dret de retenció.
6. El titular del dret a l’adjudicació d’una vivenda no podrà transmetre este dret si hi ha socis expectants, excepte a estos últims i respectant l’orde d’antiguitat en l’ingrés.
7. En el cas de transmissió inter vivos d’una vivenda abans d’haver transcorregut cinc anys des de l’adjudicació al soci, el transmetent comunicarà prèviament el seu propòsit a la cooperativa. S’exceptua el cas en què l’adquirent siga ascendent, descendent o cònjuge del soci.

La cooperativa podrà decidir l’adquisició de la vivenda, per acord del consell rector, adoptat en el termini de tres mesos des de la comunicació, per un preu equivalent a les quantitats aportades pel transmetent a la cooperativa, degudament revalorades.
Si el transmetent no efectua la comunicació esmentada, la cooperativa podrà exercir el dret de retracte, al mateix preu abans indicat o al preu que figure en el document de transmissió si fóra inferior, en el termini d’un any comptador des del moment de la inscripció en el Registre de la Propietat o, en defecte d’esta, des que la cooperativa s’assabente de la transmissió.
En tot cas, el dret de retracte prescriurà al cap de cinc anys de l’efectiva transmissió.
Una vegada exercits el tanteig o el retracte, la cooperativa adjudicarà la vivenda a un altre soci de la llista de socis expectants, respectant l’orde d’ingrés en la cooperativa.
El que disposa este apartat haurà d’aplicar-se sense perjuí de les limitacions que establisca la legislació específica, en els casos de vivendes que hagen obtingut ajudes públiques.
8. El soci, des del moment de la inscripció en el Registre de la Propietat de l’escriptura de constitució del règim de propietat horitzontal, podrà exigir la constitució d’una hipoteca de màxim per a garantir les quantitats que estiga obligat a entregar fins a l’adjudicació de la vivenda. Els gastos aniran a càrrec del soci.
Serà d’aplicació a les cooperatives de vivendes i per a les quantitats anticipades pel soci, abans d’iniciar-se la construcció o durant esta, el que disposa la Llei 57/1968, de 27 de juliol, respecte de garanties per les quantitats anticipades en l’adquisició de vivendes.
9. Les cooperatives que desenrotllen més d’una fase o promoció hauran de constituir-hi una secció per a cada una d’estes, i serà suficient a estos efectes que els estatuts socials incorporen una regulació genèrica de les seccions. Així mateix, la cooperativa haurà de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria externa.
10. Les cooperatives de despatxos o locals tenen per objecte procurar, exclusivament per als seus socis, despatxos, oficines o locals, així com aparcaments o altres immobles o edificacions complementàries dels anteriors. A estos efectes, la cooperativa podrà adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys i, en general, desenrotllar totes les activitats que conduïsquen al compliment del seu objecte social. També podrà correspondre a estes cooperatives la rehabilitació, administració, conservació o millora d’estos immobles.
Podran pertànyer com a socis a estes cooperatives els professionals, estiguen o no col·legiats, les cooperatives, i els altres empresaris, ja siguen persones físiques o jurídiques.
Estes cooperatives podran agrupar-se entre si, o amb cooperatives de vivendes, per a l’edificació o rehabilitació conjunta d’un mateix immoble o grup d’estos, incloent-hi la urbanització, si és procedent.
En tots els altres aspectes, serà aplicable a estes cooperatives el que s’ha establit per a les de vivendes».

Trenta-un
Es modifica el segon paràgraf de la lletra a de l’apartat 2 de l’article 97, que queda redactat com seguix:
«Els estatuts socials podran establir que totes o part de les aportacions, tant obligatòries com voluntàries, hagen de consistir en un o més vehicles de les característiques que fixe la cooperativa. El seu tractament serà l’establit per esta llei per a les aportacions no dineràries. En el cas de baixa del soci, el reembossament de les aportacions en vehicles es farà per mitjà de la devolució del vehicle i el fons d’amortització que se li haja aplicat. Així mateix, els estatuts podran establir que els gastos específics a què fa referència l’article 67.3 s’imputen a cada vehicle que els haja generat, així com els ingressos, generant d’esta manera una unitat d’explotació en cada vehicle, susceptible de ser adscrit al soci que l’haja aportat».

Trenta-dos
Es modifica l’article 102, que quedarà redactat de la manera següent:
«Article 102. Consorcis i altres unions
1. Les cooperatives podran constituir, de manera temporal o duradora, societats, associacions, consorcis i unions, entre si o amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i formalitzar convenis o acords, per complir millor el seu objecte social i per defensar els seus interessos.
Específicament, les societats cooperatives de consumidors i usuaris que exercisquen activitats de subministrament elèctric, podran, en compliment de la legislació sectorial, constituir consorcis en què integren societats mercantils, sempre que el seu control efectiu pertanga a la cooperativa i siga esta la que actue com a capçalera del consorci.

Als efectes d’esta llei, els consorcis de societats constituïts d’acord amb el paràgraf precedent tindran la consideració de consorcis cooperatius elèctrics.
2. Les cooperatives que concentren les seues empreses per fusió o per constitució d’altres cooperatives de segon grau, com també mitjançant unions temporals, gaudiran de tots els beneficis atorgats en la legislació autonòmica en cada moment vigent sobre esta matèria.
3. Les cooperatives podran subscriure acords intercooperatius amb altres cooperatives amb vista al compliment dels seus objectes socials. En virtut d’estos, tant la cooperativa com els seus socis podran realitzar operacions de subministrament, lliurament de productes o servicis en les altres cooperatives firmants de l’acord. Estos fets tindran la mateixa consideració que les operacions cooperativitzades amb els seus socis».

Trenta-tres
Es modifica la denominació del capítol II del títol II, que queda redactat com seguix:
«CAPÍTOL II
FEDERACIONS DE COOPERATIVES»

Trenta-quatre
Es modifica l’article 104, que queda redactat com seguix:
«Article 104. Disposicions generals
Amb la finalitat de representar, defendre i promoure els seus interessos, les cooperatives poden associar-se lliurement i voluntàriament en federacions.
Estes federacions estaran integrades majoritàriament per cooperatives subjectes a esta llei. No obstant això, podran ser també membres de les entitats esmentades aquelles cooperatives que, independentment de la legislació que els siga aplicable, duguen a terme activitat a la Comunitat Valenciana i tinguen en el seu territori un domicili o establiment permanent.
En les entitats associatives constituïdes per cooperatives agràries podran també integrar-se societats agràries de transformació; en les constituïdes per cooperatives de treball associat podran també integrar-se societats laborals. Així mateix, i sense perjuí de la possibilitat de crear les seues pròpies entitats associatives, les cooperatives d’explotació comunitària de la terra podran també integrar-se en les constituïdes per cooperatives agràries o de treball associat».

Trenta-cinc
Es modifica l’article 105, que queda redactat com seguix:
«Article 105. Constitució i règim jurídic
1. Les federacions estaran integrades per cooperatives d’una o de diverses classes. També s’hi podran integrar les associacions que acrediten estar constituïdes, majoritàriament, per cooperatives que complisquen els requisits establits en l’article 104 d’esta llei per a formar part d’una federació.
2. L’àmbit territorial d’actuació establit en els estatuts de les federacions serà el de tota la Comunitat Valenciana, i agruparan, directament o a través d’associacions, com a mínim, el 20% de les cooperatives inscrites i amb full registral obert de la classe o classes d’activitat que integre.

3. Les federacions han d’observar en la seua constitució els mateixos tràmits exigits en esta llei per a les cooperatives. Una vegada inscrites en el Registre de Cooperatives adquirixen personalitat jurídica i tenen plena capacitat. Se’ls aplicarà, en allò que siga procedent, les normes establides en esta llei per a les cooperatives, llevat de l’obligació de designar lletrat assessor.
4. Només podrà utilitzar en la seua denominació el terme “Comunitat Valenciana”, referit expressament a la classe o classes que integre, aquella federació que acredite associar el nombre més gran de cooperatives inscrites i amb full registral obert de cada una d’estes.
5. Les cooperatives polivalents podran associar-se a tantes federacions com classes d’activitat estiguen compreses en el seu objecte social.
6. Les federacions, en les condicions previstes en els seus estatuts, podran integrar-hi unions sectorials amb, almenys, cinc cooperatives de la mateixa classe o sector d’activitat entre les seues associades. Estes unions tindran personalitat jurídica des de la seua inscripció en el Registre de Cooperatives; es regiran, en tot allò que siga procedent, per les mateixes normes que les federacions; i en els seus estatuts socials constarà expressament la federació de la qual són part».

Trenta-sis
Es modifica l’article 106, que queda redactat com seguix:
«Article 106. Objecte i funcionament
1. Correspon a les federacions de cooperatives:
a) Representar els membres que associen d’acord amb el que establisquen els estatuts de cada unió o federació.
b) Organitzar i finançar servicis d’assessorament, d’auditoria de comptes, d’assistència jurídica o tècnica, i tots els que siguen convenients per als interessos dels seus membres.
c) Fomentar la formació i la promoció cooperativa.
d) Exercir qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga.
2. Les federacions de cooperatives no exerciran activitats econòmiques de risc, i funcionaran en règim de pressupost, en el qual s’inclourà la determinació de la contribució dels socis al pressupost anual.

Per a cobrir les seues inversions d’immobilitzat podran tindre superàvit, la destinació del qual serà obligatòriament la reserva no repartible.
Les federacions podran associar-se a entitats no lucratives que realitzen activitats preparatòries, complementàries o subordinades a les de la pròpia federació.
3. El consell rector presentarà per a l’aprovació de l’assemblea general, com a estats financers d’exercici, el balanç i la liquidació del pressupost, i acompanyarà, també, el projecte de pressupost de l’exercici següent, a més de l’informe de gestió. Les federacions s’hauran de sotmetre obligatòriament a auditoria externa, l’informe de la qual serà posat en coneixement de l’assemblea general.
Els estats financers d’exercici, l’informe de gestió i l’informe d’auditoria es presentaran al Registre de Cooperatives, per al seu depòsit, dins del mes posterior al fet que ho aprove l’assemblea general».


Trenta-set
Es modifica l’apartat 2 de l’article 107, que queda redactat com seguix:
«2. Tindran dret a integrar-se en la confederació les federacions existents i les associacions de cooperatives previstes en l’apartat 1 de l’article 105 que no formen part de cap federació. Excepcionalment, i en els termes que preveuen els estatuts socials de la confederació, també podran associar-s’hi directament cooperatives amb activitat cooperativitzada a la Comunitat Valenciana que tinguen la consideració legal de gran empresa, sempre que no pertanguen a alguna entitat associativa ja integrada en la confederació».

Trenta-huit
Afegir un article nou 109 bis en la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana en el text següent:
«Article 109 bis. Del pla de suport i foment del cooperativisme
1. El Consell Valencià del Cooperativisme redactarà i aprovarà un pla de suport i foment del cooperativisme com a instrument de planificació biennal de les polítiques i acciones de la Generalitat i la resta d’actors relacionats amb el cooperativisme.
2. Este pla comptarà, necessàriament, amb mesures de difusió, suport a la creació, consolidació, finançament, formació i sensibilització.
3. El pla inclourà necessàriament una memòria econòmica per a concretar els compromisos pressupostaris de la Generalitat en estes polítiques.
4. El consell haurà de presentar amb caràcter semestral un informe de seguiment i execució de les mesures arreplegades en el pla».

Trenta-nou
Afegir un nou punt a l’article 111, de la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana en el text següent:
«9. Es garantirà que en els servicis públics d’assessorament a les persones emprenedores es compte necessàriament amb la presència de personal especialitzat en la creació de cooperatives.».

Quaranta
Afegir un nou article 113 bis a la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana en el text següent:
«Article 113 bis. Del foment del cooperativisme en l’àmbit dels expedients d’acomiadament col·lectiu i processos concursals.
1. Davant de l’inici d’un expedient d’acomiadament col·lectiu o petició d’informe de l’autoritat judicial en els processos concursals que comporten mesures d’acomiadament col·lectiu de treballadors, l’autoritat laboral de la Generalitat facilitarà informació a les empreses i els representants dels treballadors sobre els programes de foment del cooperativisme en vigor.
2. La Generalitat establirà, en el marc dels programes de foment de l’economia social, mesures d’assessorament, acompanyament i suport a la viabilitat dels projectes cooperatius que sorgisquen dels dits processos de crisi empresarial, a fi de fer viable el canvi de model de gestió empresarial, a fi que esta recaiga en els treballadors i treballadores mateixos organitzats en cooperativa».

Quaranta-un
S’elimina l’apartat 3 de l’article 114 i, en conseqüència, es reenumeren els apartats 4, 5, 6 i 7 d’este precepte, de manera que l’apartat 4 passa a ser el 3, l’apartat 5 passa a ser el 4, l’apartat 6 passa a ser el 5 i l’apartat 7 passa a ser el 6.

Quaranta-dos
Es modifica la lletra f de l’apartat 3 de l’article 122, que queda redactada com seguix:
«f) Intervindre en els conflictes que es plantegen en matèria cooperativa a través de la conciliació, l’arbitratge o la mediació, en la forma regulada en l’article següent».

Quaranta-tres
Afegir un nou subapartat g) a l’apartat 3 de l’article 122, de la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana en el text següent:
«g) Redactar i aprovar amb caràcter biennal el pla de suport i foment del cooperativisme, fer-ne seguiment del grau de compliment i avaluar-ne els resultats ».

Quaranta-quatre
Es modifica l’article 123, que queda redactat com seguix:
«Article 123. Conciliació, arbitratge i mediació cooperatius
1. En la resolució dels conflictes que es plantegen entre entitats cooperatives o entre estes i els seus socis o membres, el Consell Valencià del Cooperativisme exercirà una triple competència:
a) La conciliació prèvia, de caràcter voluntari, a l’exercici d’accions davant dels tribunals. La seua regulació, que serà la prevista en el reglament del consell, inclourà el reconeixement del fet que els certificats d’avinença són títol suficient per a obtindre l’execució del que s’ha acordat.
b) L’arbitratge de dret o d’equitat. El Consell Valencià del Cooperativisme, a través dels lletrats o experts que designe, podrà emetre laudes arbitrals, amb efectes de sentència judicial obligatòria per a les parts i executòria per als tribunals. Caldrà que les parts en conflicte s’hagen obligat prèviament per mitjà de conveni arbitral, en virtut de clàusula inserida en els estatuts socials de les cooperatives o fora d’estos.

Si el compromís és d’arbitratge de dret, el laude serà emés i firmat per un o tres llicenciats en dret, membres del consell o de la Cort d’Arbitratge Cooperatiu nomenats per este consell entre llicenciats en dret experts en cooperatives.
Si el compromís és d’arbitratge d’equitat, podran emetre i firmar el laude, en nom del consell, qualssevol persones, encara que no siguen juristes, bé membres d’este, bé tercers designats pel consell.
El procediment i els recursos, en ambdós casos, seran els regulats en la legislació estatal sobre arbitratge de dret privat.
c) La mediació entre les parts per a la resolució de conflictes. El Consell Valencià del Cooperativisme actuarà com a institució de mediació, amb subjecció a la legislació comuna en la matèria, la competència de la qual desenrotllarà reglamentàriament de manera diferenciada de la conciliació i l’arbitratge.
2. La presentació davant del Consell Valencià del Cooperativisme de la reclamació prèvia de conciliació, de la sol·licitud d’inici de la mediació, o de la demanda d’arbitratge, interromprà la prescripció i suspendrà la caducitat de les accions, d’acord amb la legislació estatal.
3. Mitjançant una llei s’establiran les taxes que hauran de pagar les parts en conciliació, arbitratge o mediació. Serà subjecte passiu d’estes el reclamant, llevat que en el laude de conciliació, arbitratge o mediació s’imposen les taxes resultants d’un altre mode».

Quaranta-cinc
Es modifica la disposició addicional quinta, que queda redactada com seguix:
«Quinta. Obligacions estadístiques
1. Les cooperatives valencianes estaran obligades a proporcionar a la conselleria competent en matèria de cooperatives, anualment i per mitjà de la remissió dels corresponents formularis degudament omplits, les dades estadístiques següents:
a) Sector d’activitat econòmica.
b) Nombre de socis, en la data de tancament de l’exercici econòmic, distingint la seua classe, sexe i trams d’edat. S’inclourà, així mateix, la distribució per sexes en la composició dels òrgans de representació i gestió.
c) Nombre de treballadors assalariats, diferenciant per sexes i distingint entre indefinits i temporals, i nombre d’hores que han treballat en l’exercici econòmic.
d) Xifra del capital social quan acabe l’exercici, amb separació de l’obligatori i el voluntari.
e) Volum de negocis en l’exercici, amb expressió del percentatge que corresponga a comerç exterior.
f) Xifres d’inversió en l’exercici.
g) Volum d’operacions amb altres entitats cooperatives.
h) Volum d’operacions amb tercers no socis especificant, si és el cas, el de les diferents seccions constituïdes en el si de la cooperativa.

i) Import de la dotació al fons de formació i promoció cooperativa.

2. Anualment, la conselleria competent en matèria de cooperatives facilitarà a la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, degudament consolidades, les dades estadístiques demanades d’acord amb el procediment establit en l’apartat anterior.
3. L’incompliment de les obligacions establides en esta disposició i les seues normes de desplegament serà sancionat, com a infracció administrativa de caràcter lleu, d’acord amb el que disposen els articles 117 i següents d’esta llei».

Quaranta-sis
Es modifica l’apartat 3 de la disposició transitòria segona, que queda redactada com seguix:
«3. El 31 de desembre de 2005 quedaran automàticament dissoltes les cooperatives que no hagen presentat davant del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i si és el cas davant del Registre Mercantil competent, l’escriptura pública d’adaptació d’estatuts; el Registre, d’ofici, farà constar la dissolució esmentada per mitjà de la corresponent nota marginal en el full registral de la cooperativa. No obstant això, l’entitat podrà fer ús de la possibilitat de reactivació que concedix esta llei a les cooperatives dissoltes. Quant a la designació de liquidadors, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 82 de la llei, amb la particularitat que l’assemblea general de la cooperativa podrà designar socis liquidadors en qualsevol moment posterior a l’entrada en liquidació, sempre que no s’haguera instat la intervenció del Consell Valencià del Cooperativisme».

linea