diari

ORDE 3/2013, de 24 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana (RedMIVA). [2013/7062]

(DOGV núm. 7062 de 08.07.2013) Ref. Base de dades 006704/2013

ORDE 3/2013, de 24 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana (RedMIVA). [2013/7062]
Les malalties transmissibles continuen sent hui en dia un dels principals problemes de salut de la Comunitat Valenciana. Per a afrontar este problema la Conselleria de Sanitat va desenrotllar el Sistema Bàsic de la Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública (Orde de 4 de març de 1997, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, DOCV núm. 2983), que orienta i definix la política sanitària davant de malalties transmissibles.
Esta concepció de la vigilància va ser incorporada en el marc normatiu de la Comunitat Valenciana amb l’aprovació del Decret 16/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià, pel qual es crea la Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública (DOCV 2927), i amb l’aprovació del Decret 15/2010, de 15 de gener, del Consell, pel qual es regula el Sistema d’Informació en Salut Pública (DOCV 6187). En el Decret 16/1997 s’establix, com un dels elements de la Xarxa, el sistema bàsic que integra la notificació obligatòria de malalties, la notificació de situacions epidèmiques i els brots i la informació microbiològica, i és de compliment obligatori per a la Xarxa Sanitària de la Comunitat Valenciana, independentment de la titularitat.
La informació associada al funcionament de la RedMIVA, així com els seus tractaments, estan previstos en el fitxer d’epidemiologia, el responsable del qual és la Conselleria de Sanitat, tal com figura en l’Orde 11/2011, de 21 d’octubre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creen i suprimixen diversos fitxers de caràcter personal.
Per això, tenint en compte que la Generalitat té assumides les competències d’estudi, la vigilància i l’anàlisi epidemiològica dels processos que incidixen positivament o negativament en la salut humana (Reial Decret 278/1980, de 25 de gener, sobre transferència de competències de l’administració de l’Estat al Consell del País Valencià en matèria d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, cultura i sanitat, Boletín Oficial del Estado, BOE núm. 0044), i que esta Conselleria té atribuïdes, dins de la Comunitat Valenciana, estes competències, i segons el que establix l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

ORDENE

Article 1 . Creació de la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana
La direcció general amb competència en matèria de salut pública crea la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana (RedMIVA), que s’integra dins del Sistema Bàsic de la Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública, la qual formarà part del Sistema d’Informació en Salut Pública arreplegat en la Llei 4/2005, de 17 de juny, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana (DOCV 5034).

Article 2. Objectius de la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana (RedMIVA)
Els centres sanitaris amb laboratori són els que integren la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana, segons l’article 5 del Decret 16/1997 de Generalitat Valenciana.
Els objectius de la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana són cobrir les necessitats informatives epidemiològiques de resultats microbiològics de malalties infeccioses importants per a la salut pública realitzats en servicis sanitaris de la Comunitat Valenciana, i proporcionar informació epidemiològica de validesa contrastada sobre malalties infeccioses, afavorir l’anàlisi dels factors associats a la seua presentació i proveir indicadors que possibiliten la situació a la Comunitat Valenciana en comparació amb altres territoris.


Article 3. Activitats de la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana
La Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana desenrotlla les activitats següents:
1. Gestionar la informació epidemiològica sobre malalties infeccioses. Normalitzar la informació i ferramentes informàtiques d’acord amb pautes homologades internacionalment. Arreplegar, processar, integrar i analitzar la informació periòdicament. Comparar i avaluar la informació disponible.
2. Coordinar-se amb els servicis i les unitats de la Conselleria de Sanitat que intervenen o actuen en matèria de malalties infeccioses a la Comunitat Valenciana.
3. Coordinar-se amb els servicis i unitats de la Conselleria de Sanitat que intervenen o actuen en matèria de desenrotllament o adaptació de les ferramentes informàtiques corporatives que siguen necessàries per a la realització de les seues funcions.
4. Coordinar-se amb els servicis i unitats de la Conselleria de Sanitat que intervenen o actuen en matèria d’informació poblacional
5. Coordinar-se amb altres sistemes i registres d’índole semblant ubicats fora de l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Article 4. Activitats dels centres que integren la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana:
Subministrar la informació que sobre la matèria els siga requerida per la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana, atendre les seues indicacions i facilitar les activitats que el sistema necessite realitzar amb vista al bon funcionament.
Estes activitats s’efectuaran d’acord amb l’estipulat en la Llei 4/2005, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.

Article 5. Responsable del compliment
L’obligació del compliment de les activitats de la Xarxa de Vigilància Microbiològica recaurà sobre el director metge dels centres sanitaris amb laboratori, ja que es tracta dels centres que integren la dita xarxa.


Article 6. Garantia de confidencialitat
D’acord amb allò que s’ha regulat en la Llei 14/1986, General de Sanitat, en l’article 10.3, i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en els articles 7 a 11, la Conselleria de Sanitat, a través de la direcció general amb competències en salut pública garantirà la confidencialitat de la informació, i assegurarà, a més, que l’ús es limitarà a l’estrictament declarat.

Article 7. La comunicació de dades de caràcter personal
La Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana estarà obligada al compliment d’allò que s’ha estipulat en l’article 66 de la Llei 4/2005, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana. Pel que fa a les dades de caràcter personal, únicament seran comunicades amb l’objecte de garantir la salut dels habitants de la Comunitat Valenciana, així com amb fins històrics, estadístics o científics en l’àmbit de la salut pública.
La comunicació de dades de caràcter personal estarà subjecta a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal; per això s’establix el procediment de solicitud, tractament, i comunicació de dades de caràcter sanitari del sistema d’informació de la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana (RedMIVA) en els termes següents:
1. L’usuari de dades. Es considera usuari de les dades aquelles persones o institucions que projecten realitzar un treball de caràcter científic, tenint una orientació d’investigació per a generar publicacions en l’àmbit científic, de gestió o per a la vigilància en salut pública. Usuari intern: professionals del sistema sanitari amb accés autoritzat al sistema RedMIVA per a incorporar dades, realitzar consultes i gestió d’estes. Usuari extern: qualsevol altre professional o institució no considerat usuari intern, però que projecta realitzar un treball de caràcter científic.

2. La fase de solicitud de les dades. El peticionari, persona física o jurídica, omplirà el formulari corresponent, en el qual solicitarà les dades necessàries dels registrats en la RedMIVA. Quan la petició la realitze una institució sempre haurà de constar un usuari responsable. Els usuaris externs, a més d’omplir la solicitud, hauran d’annexar amb caràcter obligatori la documentació que es requerisca segons la normativa vigent sobre estudis clínics i estudis d’investigació, als efectes d’avalar la utilització científica i donar suport a la seua solicitud. A més podran afegir la documentació que consideren convenient. Els canals de la solicitud poden ser, a través de la intranet de la Conselleria de Sanitat o presentant el formulari de solicitud en el Registre d’Entrada de la Conselleria de Sanitat, o de qualsevol altre registre, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

La solicitud de dades s’ajustarà al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
3. La fase de validació. La Comissió de la RedMIVA, constituïda a este efecte, s’encarregarà de la recepció de les solicituds, registre i autorització d’estes.
La desagregació de les dades la realitzarà sempre el Departament de Salut. En el procés d’autorització sempre es podrà instar el solicitant perquè presente la documentació complementària necessària. La Comissió de la RedMIVA es reserva el dret de no autoritzar una comunicació de dades en funció de la situació d’alerta sanitària i de les repercussions negatives, que esta comunicació de dades pogueren tindre per a la salut pública. El resultat de l’autorització inicial de la solicitud es comunicarà al solicitant. En el cas de ser autoritzada, passarà a la fase d’extracció i preparació de les dades per a la comunicació d’estes. En el cas de ser desestimada s’informarà dels motius.

4. La fase d’extracció, preparació i entrega de dades. Quan l’extracció de les dades solicitades puga realitzar-se des de les ferramentes d’explotació d’informació del sistema, el tècnic gestor del sistema durà a terme la dita recuperació de dades, i les prepararà per a la comunicació, i les remetrà als solicitants i tancarà la petició. Quan l’extracció de dades requerisca d’una actuació informàtica, el gestor del sistema traslladarà la dita tasca als tècnics corresponents i queda a l’espera de rebre’ls per a procedir a la remissió al solicitant i al tancament de la petició. La comunicació de dades de RedMIVA a usuaris externs i a projectes d’investigació amb finançament suposarà una indemnització per a compensar els costos.
Tant les dades agregades com les de caràcter personal, tindran garantia de seguretat, i confidencialitat, gràcies al tractament d’encriptació de dades utilitzant una clau de treball, en el cas que les dades de caràcter personal necessiten ser tractades de manera individualitzada per temes de salut pública.
5. La fase de registre i arxivament de la documentació. Es crearà un registre en suport informàtic que emmagatzemarà tota la documentació de la solicitud, l’autorització, l’extracció, la preparació i l’entrega de dades; el dit registre quedarà integrat dins del fitxer, com una de les mesures de seguretat, i no constituirà un nou fitxer independent. Els documents rebuts en suport paper hauran de ser escanejats i inclosos en el dit registre. Una còpia de les dades cedides, en el seu suport, junt amb el justificant de recepció, serà traslladada al Registre, perquè siga degudament arxivada i custodiada durant 5 anys, d’acord amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal.
6. El compromís de confidencialitat i ús de les dades.
a) La recepció de les dades s’acompanyarà de l’acceptació del compromís del seu ús, únicament i exclusivament per als fins que es comuniquen.
b) El solicitant de la informació es responsabilitza de gestionar les dades assegurant la confidencialitat, seguretat i integritat d’estes, i en limitarà l’ús a la finalitat per a la qual es comuniquen i de conformitat amb el que establix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

c) Com a depositari d’esta informació, el solicitant es compromet a no difondre-la a tercers sense permís exprés i per escrit de la direcció general amb competències en matèria de salut pública, així com a no utilitzar-la per a fins diferents dels solicitats, i es responsabilitza de la gestió dels fitxers de dades facilitades, d’acord amb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
d) A fi de respectar la propietat intelectual de les dades, el solicitant assumix el compromís d’enviar a la direcció general amb competències en matèria de salut pública còpia dels treballs, estudis i investigacions, abans de fer-se públics en qualsevol mitjà, i a referir en estos, la font de dades utilitzada.
e) L’usuari responsable de la solicitud es comprometrà a eliminar les dades proporcionades una vegada conclosa la investigació o conclòs el període establit en el disseny del projecte d’investigació. En el cas de necessitat de pròrroga del termini haurà de presentar un escrit motivat de solicitud d’ampliació temporal davant de la Comissió de la RedMIVA en el qual haurà de constar nou termini de finalització de l’estudi. Si la solicitud és denegada comportarà la destrucció obligatòria de les dades.
f) No es podrà utilitzar la informació amb fins comercials, ni podran superar els límits imposats per la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i és responsable qui solicita la informació.

g) L’incompliment de qualsevol de les obligacions assenyalades en el punt anterior o d’aquelles que foren incloses en l’autorització d’accés a la informació, constituirà causa de revocació i de les accions legals que es consideren oportunes.

Article 8. La Comissió de la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana
La Conselleria de Sanitat designarà els membres de la Comissió de la RedMIVA que dependrà de la persona titular de la direcció general amb competències en salut pública, i que s’encarregarà d’assessorar i vetlar pel compliment de totes aquelles activitats conduents a assegurar el bon funcionament de la Xarxa.
La Comissió de la RedMIVA estarà format per:
1. La persona titular de la direcció general amb competències en salut pública o persona en qui delegue, actuarà com a president de la Comissió.
2. Dos representants de la direcció general amb competències en salut pública. Sobre un d’estos recaurà el nomenament de secretari de la Comissió.
3. Set representants dels servicis de microbiologia dels hospitals de l’Agència Valenciana de Salut.
Els membres de la Comissió seran nomenats i cessats pel conseller de Sanitat, a proposta de la persona titular de la direcció general amb competències en salut pública.
El nomenament tindrà validesa per un període de 4 anys, i poden renovar-se i, fins i tot, ser ampliat el nombre de membres del grup, sempre que persistisquen les condicions que van donar lloc al nomenament i per períodes semblants.
El règim de funcionament de la Comissió s’atindrà al que establix el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 9. Funcions de la Comissió de la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana
Les funcions de la Comissió de la RedMIVA seran les següents:
a) Participar en la presa de decisions per al desenrotllament i seguiment de l’aplicació de la RedMIVA de manera que es complisquen els seus objectius.
b) Avaluació de les solicituds de dades.
c) Elaboració d’un informe que incloga l’acceptació o el rebuig de les solicituds d’informació, el motiu d’estes i els aclariments que es consideren oportuns.
d) Coneixement i vistiplau dels treballs d’investigació abans de fer-se públics

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència econòmica
La implantació i el posterior desenrotllament d’esta orde no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a la conselleria competent per raó de la matèria, i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria esmentada.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació
Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen a la present orde.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 24 de juny de 2013

El conseller de Sanitat,
MANUEL LLOMBART FUERTES

linea