diari

DECRET 74/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual crea la xarxa de laboratoris amb funcions de seguretat alimentària de la Comunitat Valenciana. [2009/6680]

(DOGV núm. 6031 de 09.06.2009) Ref. Base de dades 006710/2009

DECRET 74/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual crea la xarxa de laboratoris amb funcions de seguretat alimentària de la Comunitat Valenciana. [2009/6680]
Les activitats tècniques i administratives desplegades en compliment de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, per la qual s'establix i definix la posada en marxa del Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana, han comportat una millora en la coordinació i integració interdepartamental per a garantir la salut dels consumidors i la qualitat i seguretat alimentàries.
Entre els diversos recursos del Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana, el suport analític de les diverses activitats i programes de seguretat alimentària cobra especial rellevància i juga un paper imprescindible en les estratègies de prevenció i gestió dels riscos associats a les fases de la cadena alimentària.
Les administracions han de disposar de laboratoris capaços d'abordar problemes analítics complexos derivats dels avanços produïts en la tecnologia dels aliments, la investigació en el camp dels contaminants i microorganismes emergents, les transaccions internacionals de productes o les necessitats derivades del sanejament ramader. A l'anterior s'afig el desafiament de la qualitat. De la validesa intrínseca dels resultats proporcionats pels laboratoris oficials, s'ha passat a la necessitat demostrar la competència tècnica per mitjà de la implantació dels sistemes de qualitat i l'acreditació.
El Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana compta amb recursos analítics potents, entre els quals destaquen els Laboratoris de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat, i els Laboratoris Agroalimentari i de Sanitat Animal de la Conselleria d'Agricultura Pesca i Alimentació.
L'experiència acumulada des de l'aprovació del pla, i també els canvis substancials incorporats en la legislació alimentària europea en relació amb els controls analítics, entre els quals cal destacar l'obligatorietat de fer el control sobre un nombre ingent de substàncies i microorganismes, i la garantia de les característiques de qualitat dels mètodes empleats i dels resultats analítics, fan necessari impulsar un conjunt d'actuacions tendents a millorar la coordinació i la integració de tots els recursos analítics amb què compte el Pla de Seguretat Alimentària.
Fent ús de les competències conferides, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i prèvia deliberació del Consell, en la reunió del dia 5 de juny de 2009,
DECRETE
Article 1. Objecte
Este decret, d'acord amb el que regula la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, té com a objecte establir les bases de coordinació i col·laboració dels recursos analítics de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seguretat alimentària, per mitjà de la creació d'una xarxa de laboratoris públics.
Article 2. Àmbit d'aplicació
Són laboratoris públics amb funcions de seguretat alimentària els que facen, totalment o parcialment, activitats analítiques en este camp, en el marc del que establix el Reglament (CE) núm. 882/2004, de 29 d'abril, del Parlament Europeu i del Consell, i que facen, a més, altres activitats analítiques dins de les competències assignades a l'organisme de què depenen.
Article 3. Funcions
Els laboratoris amb funcions de seguretat alimentària, sense perjuí d'altres que tinguen assignades per l'organisme a què estan adscrits, tenen també encomanades les funcions següents:
1. Fer les anàlisis derivades dels programes i plans de control i vigilància definits en el Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana.
2. Participar en el control oficial dels aliments en els termes establits en el Reial Decret 50/1993, de 15 de gener, que regula el control oficial dels productes alimentaris; el Reial Decret 1397/1995, de 4 d'agost, que aprova mesures addicionals sobre el control oficial de productes alimentaris, i el Reglament (CE) núm. 882/2004, de 29 d'abril, del Parlament Europeu i del Consell, sobre els controls oficials efectuats per a garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals.
3. Dur a terme les tasques necessàries per a garantir la seua competència tècnica i la qualitat dels seus resultats.
4. Col·laborar amb l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a millorar les activitats d'acreditació dels laboratoris.
5. Fer activitats d'investigació vinculades al seu àmbit de competències i participar en projectes de R+D+i, tant nacionals com internacionals.
Article 4. Estructura dels laboratoris i comissió tècnica
1. L'estructura interna dels laboratoris ha de garantir el compliment eficaç de les seues funcions, i l'ha de definir l'organisme de què depenen.
2. Com a mecanisme de coordinació de les activitats de la xarxa, hi ha una comissió tècnica, formada per dos representants de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, dos representants de la Conselleria de Sanitat i un representant de l'Ajuntament de Valencia. La comissió tècnica depén de l'Agència Valenciana de Seguretat Alimentària, de la forma que determinen els seus estatuts.
3. La comissió tècnica ha de fer estudis i propostes en els àmbits següents:
a) Coordinació de les activitats dels laboratoris de la zarza, dins del Pla de Seguretat Alimentària.
b) Elaboració del programa analític integrat en el pla d'acció anual del Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana.
c) Elaboració d'informes d'avaluació de l'activitat analítica vinculada al Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana.
d) Criteris bàsics per a abordar el pla d'inversions coordinat dels laboratoris.
e) Cartera de servicis integrada de la xarxa.
f) Convenis i acords amb les universitats i altres entitats.
g) Pla de formació del personal.
h) Qualsevol altra funció encomanada pels òrgans del Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana.
Article 5. Sistema de qualitat i acreditació
1. A fi de garantir la competència tècnica i la capacitat per a participar en el control oficial, els laboratoris han d'estar acreditats per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).
2. Els objectius d'acreditació els definix l'organisme de què depenen els laboratoris, tenint presents els criteris de coordinació establits en esta norma.
3. A fi d'optimitzar els recursos analítics en l'àmbit de la seguretat alimentària, l'Agència Valenciana de Seguretat Alimentària, a proposta de la comissió tècnica, ha d'establir criteris comuns per a l'especialització dels laboratoris i la coordinació dels objectius.
Article 6. Sistema d'informació i cartera de servicis
1. La xarxa de laboratoris ha de disposar d'un sistema d'informació comuna, que permeta optimitzar la planificació de l'activitat, la gestió de mostres i resultats i l'avaluació de l'activitat dels laboratoris de la xarxa.
2. S'ha d'establir un cartera de servicis comuns de la xarxa, en la qual, almenys, ha de figurar:
a) La capacitat analítica quant a substàncies i matrius de cada laboratori.
b) Les característiques de qualitat dels mètodes analítics per a cada un dels assajos
c) El temps de resposta establit per als resultats.
3. En l'establiment de la cartera de servicis de cada laboratori es tenen en compte els criteris comuns d'especialització i coordinació.
Article 7. Pla de formació
1. A fi de garantir la formació del personal dels laboratoris, s'ha d'establir un pla anual de formació coordinat, orientat a l'actualització de coneixements en matèria de metodologies analítiques, qualitat, seguretat i altra formació tècnica específica. Per a això, es col·labora amb l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) i l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES).
2. Es poden establir convenis o acords amb les universitats o altres entitats per a garantir l'assistència tècnica dels laboratoris en matèria d'equipament, metodologies analítiques i formació.
Article 8. Pla d'inversions i tecnologia analítica
1. A fi de garantir l'eficàcia dels controls analítics que facen els laboratoris de la xarxa, han de comptar amb la tecnologia analítica més apropiada en els diversos camps d'actuació.
2. Les inversions que facen els organismes a què pertanyen els laboratoris per a millorar-los han de tindre en compte els informes tècnics sobre criteris bàsics elaborats per la comissió tècnica.
Article 9. Recerca, desenvolupament i innovació
1. Els laboratoris de la xarxa poden fer activitats de recerca en l'àmbit de desenvolupament de mètodes analítics i altres àmbits de la seguretat alimentària connectats amb les activitats que fan.
2. Poden participar en convocatòries de projectes d'investigació nacionals o internacionals que siguen pròpies del seu camp d'activitat. En este sentit, són considerats centres públics de I+D+i.
3. Poden participar en la Plataforma per a la Investigació en Seguretat Alimentària, en els termes establits pel Decret 228/2007, de 23 de novembre, del Consell.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
Única. Laboratoris que integren la xarxa
Constituïxen la xarxa de laboratoris amb funcions de seguretat alimentària de la Comunitat Valenciana els laboratoris de Salut Pública de Valencia, Castelló i Alacant, dependents de la Conselleria de Sanitat, la Unitat d'Anàlisi de Sanitat Animal i el Laboratori Agroalimentari de Burjassot, dependents de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i el Laboratori Municipal de l'Ajuntament de Valencia, i també els que d'ara en avant s'hi incloguen per disposició general de l'autoritat competent.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació normativa
Es faculta els consellers amb competències en matèria de seguretat alimentària per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament d'este decret.
Segona. Entrada en vigor
Este decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 5 de juny de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET

linea