diari

DECRET 76/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament i execució de la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. [2009/6653]

(DOGV núm. 6031 de 09.06.2009) Ref. Base de dades 006711/2009

DECRET 76/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament i execució de la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. [2009/6653]
La Generalitat ha posat en marxa una sèrie de mesures coherents i innovadores dirigides a impulsar les polítiques que incidixen directament en la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans. Per a això, s'està realitzant un important esforç de modernització a fi que la ciutadania siga protagonista de les decisions públiques com a subjecte actiu i passiu.
En esta línia, el Consell va aprovar el Pla director de Ciutadania 2008-2011, amb el qual s'afronta, entre altres, el repte d'oferir a la ciutadania autèntiques vies i instruments de participació i deliberació en la vida pública, que permeten nivells creixents de diàleg entre l'administració i la ciutadania, de gestió de les administracions i d'avaluació social de les polítiques públiques.
La inserció de fórmules participatives en els processos de decisió dels poders públics és tan vella com el mateix Estat, però la participació forma part de l'essència de l'Estat a partir del constitucionalisme. La Constitució Espanyola de 1978 va donar en els articles 9.2 i 23.1 el màxim rang del nostre ordenament al dret de participació, arreplegant així un dret ja consagrat en els textos internacionals més rellevants, com són la Declaració Universal de Drets Humans, i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.
En l'àmbit de la Unió Europea, este dret ha sigut reconegut expressament en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea de 7 de desembre de 2000 i, en l'àmbit de la Generalitat, en els articles 1.3, 3.3, 9.4, 10.3, 11, 13.1, 36.2, 54.5 i 70.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
El citat Pla director de Ciutadania 2008-2011, a fi de fer valdre de manera eficaç els drets de la ciutadania, ha dissenyat una sèrie d'objectius estratègics, entre els quals es troba el desplegament de polítiques públiques que garantisquen la participació ciutadana activa. Per a aconseguir estos objectius el pla ha establit unes mesures concretes. La primera d'elles, ja publicada, ha sigut la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. La segona, que ara s'aprova, és el reglament de desplegament de la dita llei.
El present reglament suposa el complement necessari per a l'execució de la llei i la realització dels objectius proposats en el pla. Es tracta d'una norma avantguardista, que assumix l'esperit i el text de la Llei de Participació Ciutadana, desplega i complementa els instruments de participació ciutadana dissenyats per esta i, a més, pretén harmonitzar la participació en el marc de l'administració autonòmica valenciana, sense perjudici del reconeixement d'altres instruments de participació regulats per lleis sectorials. El reglament definix un ampli elenc d'instruments de participació de caràcter democràtic, innovador i transparent que acostaran la ciutadania a la primera línia de la decisió política i que donaran valor a l'opinió, interés i visió de les ciutadanes i ciutadans de la Comunitat Valenciana.
En la composició d'estos instruments de participació s'ha tingut en compte la presència equilibrada de dones i hòmens, atesos els principis de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, així com les directives europees en matèria d'igualtat de tracte.
Per raó d'això, d'acord amb el que establixen els articles 18.f) i 28.c) de la Llei del Consell, a proposta del conseller d'Immigració i Ciutadania, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 5 de juny de 2009,
DECRETE
Article únic. Aprovació
S'aprova el Reglament de desplegament i execució de la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, el text del qual figura com a annex del present decret.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Revisió d'instruments de participació ciutadana
En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'este reglament, les conselleries, organismes o institucions dependents de la Generalitat han de revisar i adaptar a este els instruments o estructures de participació ciutadana que tinguen constituïts. Esta previsió no ateny altres instruments de participació ciutadana regulats per lleis sectorials, sense perjudici de tot això es procurarà ajustar els dits instruments per a adaptar-los als establits en la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i a este reglament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
Queda derogat el Decret 223/2007, de 9 de novembre, del Consell, pel qual es va crear el Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació
Queda facultat el o la titular de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i el desplegament d'este decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 5 de juny de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Immigració i Ciutadania,
RAFAEL BLASCO CASTANY
ANNEX
Reglament de participació ciutadana de la comunitat valenciana
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1. Objecte
El present reglament té com a objecte el desplegament i l'execució de la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Finalitat
El present reglament perseguix impulsar la participació de les ciutadanes i ciutadans en els assumptes públics, la garantia del seu dret a la informació, l'enfortiment del teixit associatiu i la implicació ciutadana en la formulació i l'avaluació de les polítiques públiques, així com impulsar la generació de cultura i hàbits participatius entre la ciutadania.
Article 3. Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació d'este reglament és l'administració autonòmica valenciana.
TÍTOL I
Planificació i execució d'activitats de participació i control
Article 4. Pla director de Ciutadania
1. El Consell, amb un informe previ de la Comissió Interdepartamental per a la Participació Ciutadana, del Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana, i del Consell de Centres Valencians a l'Exterior, aprovarà un pla director de ciutadania, d'abast plurianual i de caràcter transversal, amb la finalitat de procurar l'adequació dels mitjans tècnics disponibles a la participació de les ciutadanes i ciutadans en els assumptes públics, garantir el seu dret a la informació, enfortir el teixit associatiu, implicar la ciutadania en la formulació i avaluació de les polítiques públiques, i impulsar la generació de cultura i hàbits participatius en la ciutadania.
2. El pla director inclourà el diagnòstic de la situació, els objectius estratègics, les mesures generals que s'han de dur a terme i una memòria econòmica.
3. El Consell adoptarà les mesures necessàries per al compliment del pla director.
TÍTOL II
Comunicació administrativa en matèria
de participació ciutadana
Article 5. Publicació de documents i informes de la Generalitat
1. En el Portal Institucional de la Generalitat en Internet es publicaran els documents següents:
a) El pla director de ciutadania.
b) L'avaluació anual del pla director.
c) L'informe anual sobre participació ciutadana a què es referix l'article 21.
2. El Consell promourà la publicació i publicitat digital dels documents informatius assenyalats en l'anterior apartat i fomentarà, així mateix, l'accés electrònic a estos per part de la ciutadania i les entitats ciutadanes, d'acord amb la normativa vigent en matèria d'administració electrònica.
Article 6. Difusió publicitària en els mitjans de comunicació d'àmbit autonòmic
1. La Generalitat, a través del departament competent en matèria de participació ciutadana, promourà campanyes publicitàries, en qualsevol tipus de format, suport o mitjà de difusió, amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana i sensibilitzar la ciutadania sobre els efectes de la participació en la democràcia.
2. Estes campanyes tindran com a objecte la posada en coneixement de la ciutadania de l'existència del Registre de Participació Ciutadana, la difusió d'informació sobre el dret de participació i inscripció en este registre, així com els distints instruments de participació ciutadana.
3. En especial, la Generalitat promourà campanyes informatives per a la promoció de la participació, destinades a aquells col·lectius que presenten més dificultats per a participar.
TÍTOL III
Foment de la participació ciutadana
Article 7. Mesures de foment per a la participació ciutadana
1. La Generalitat, segons les seues prioritats, podrà fomentar la realització d'activitats de participació ciutadana a través de fórmules com ara patrocini, cessions temporals o ocasionals de béns públics, suport tècnic, suport a la difusió i coneixement a través dels mitjans de comunicació institucionals, premis, reconeixements o mencions, o altres mesures.
2. Per a l'exercici d'activitats de participació ciutadana, el Consell podrà convocar subvencions i ajudes, programes de formació per a la participació ciutadana, mesures de sensibilització i formació per al personal al servici de l'administració pública valenciana, campanyes informatives, i línies d'assistència a les entitats ciutadanes.
3. Les mesures de foment per a la participació ciutadana previstes en este reglament només podran ser sol·licitades per les entitats o ciutadanes o ciutadans inscrits en el Registre de Participació Ciutadana que estiguen al corrent de les obligacions fiscals, i que reunisquen, a més, els requisits que s'establisquen en les bases de la convocatòria que s'aproven en cada cas.
4. Els criteris de valoració que es fixaran en les bases de la convocatòria tindran en compte, almenys, els objectius de l'activitat, les seues característiques, la duració, el nombre de sol·licitants i destinataris, l'antiguitat en el Registre de Participació Ciutadana, i la possibilitat de promoció real de la participació, així com el benefici social i la transparència.
5. No seran objecte de subvenció les activitats merament recreatives.
6. Les subvencions es regiran pels principis d'igualtat i no-discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, d'acord amb la legislació bàsica estatal en matèria de subvencions.
7. Anualment el Consell inclourà en els seus pressupostos una partida destinada a subvencionar l'exercici d'activitats per part de les entitats ciutadanes que promoguen la participació ciutadana respecte de l'actuació de les institucions públiques.
8. La Generalitat realitzarà campanyes de difusió de les mesures de foment de la participació ciutadana entre els col·lectius de persones immigrants, amb discapacitat, majors i jóvens.
Article 8. Sol·licitud de col·laboració
Les ciutadanes i els ciutadans, per si o per mitjà d'entitats ciutadanes, poden sol·licitar la col·laboració de la Generalitat en la realització d'activitats que, sense finalitat lucrativa, fomenten la participació ciutadana. La sol·licitud ha de contindre, almenys, el contingut següent:
1. Nom i cognoms de l'interessat, o denominació de l'entitat i de la persona que la represente, així com la indicació del mitjà preferent i del lloc que s'assenyale a l'efecte de notificacions.
2. Fets, raons i petició, que es concretarà amb claredat.
3. Memòria, segons el model que aprove el departament competent en matèria de participació ciutadana, de l'actuació que es pretén realitzar, en la qual constarà la informació següent: descripció de l'actuació, objectius, altres projectes relacionats ja executats o en execució, resultats dels projectes executats, i detall sobre el tipus d'ajuda que se sol·licita.
4. Lloc i data de la sol·licitud.
5. Firma del sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seua voluntat expressada per qualsevol mitjà admés en dret.
6. Òrgan a què es dirigix la sol·licitud.
TÍTOL IV
Registre de participació ciutadana
Article 9. Creació del Registre de Participació Ciutadana
1. Es crea el Registre de Participació Ciutadana, dependent del departament de la Generalitat competent en matèria de participació ciutadana. Este registre s'ajustarà a la normativa vigent.
2. Les dades inscrites en el registre seran públiques i podran ser consultades pels interessats amb la sol·licitud prèvia en els termes que preveu la normativa vigent.
3. El Registre de Participació Ciutadana es dividix en dos seccions: la primera, de les entitats ciutadanes, i la segona, de les ciutadanes i els ciutadans. En cada secció es portarà un registre informatitzat d'inscripcions, on es practicaran els assentaments de presentació, inscripció amb les dades mencionades en l'article 11 del present reglament, i, si és el cas, incidències, modificació i cancel·lació de les dites dades.
Article 10. Finalitat del registre
El Registre de Participació Ciutadana servirà per a tindre constància de les entitats ciutadanes i de les ciutadanes i els ciutadans que desitgen rebre informació sobre matèries específiques de la competència de l'administració autonòmica valenciana i prendre part activa en els instruments de participació ciutadana previstos en la Llei de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Article 11. Sol·licitud d'inscripció
1. Podran inscriure's en el Registre de Participació Ciutadana les ciutadanes i els ciutadans, així com les entitats ciutadanes.
2. Les entitats ciutadanes i les ciutadanes i els ciutadans interessats han de presentar la sol·licitud d'inscripció en el registre en el model normalitzat que s'aprove, dirigida al departament competent en matèria de participació ciutadana.
3. En el cas d'entitats ciutadanes, la sol·licitud contindrà, a més de la informació exigida per la normativa vigent, les circumstàncies següents:
a) Dades identificatives.
b) Vinculació o relació amb federacions d'entitats ciutadanes.
c) Àmbit territorial d'actuació.
d) Sectors materials d'actuació.
e) Polítiques sectorials en què té interés de participar.
f) Mitjà preferent a l'efecte de notificació.
4. En el cas de ciutadanes i ciutadans, la sol·licitud contindrà, a més de la informació exigida per la normativa sobre protecció de dades i les seues dades identificatives, almenys la informació següent:
a) Àmbit territorial en què desitja participar.
b) Polítiques sectorials en què té interés de participar.
c) Mitjà preferent a l'efecte de notificació.
Article 12. Documents per a la inscripció
1. La sol·licitud per a la inscripció d'entitats ciutadanes ha d'anar acompanyada dels documents següents:
a) Còpia dels estatuts de l'entitat o normes de funcionament vigents.
b) Document públic acreditatiu de la inscripció en el registre d'associacions o de fundacions, i número d'esta.
c) Certificat literal de l'acta de la reunió en què s'haja pres l'acord d'inscripció de l'entitat en el Registre de Participació Ciutadana.
2. La sol·licitud per a la inscripció de les ciutadanes i els ciutadans ha d'acompanyar-se dels documents següents:
a) Còpia del document nacional d'identitat o del passaport o de la targeta d'identitat d'estrangers.
b) Documents que justifiquen la condició política de valencians, certificat del padró municipal o carnet de valenciania.
Article 13. Resolució d'inscripció
1. La tramitació de la sol·licitud, la resolució de l'expedient i el règim de recursos s'ajustarà al que preveu la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. En el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud d'inscripció, el departament competent en matèria de participació ciutadana dictarà una resolució sobre la inscripció i indicarà, d'acord amb la petició del sol·licitant, les polítiques sectorials en què podrà participar. Transcorregut este termini sense que s'haja dictat una resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada per silenci administratiu.
Article 14. Efectes de la inscripció
Les entitats ciutadanes i les ciutadanes i els ciutadans inscrits en el Registre de Participació Ciutadana podran participar en els assumptes públics de la Generalitat per mitjà dels instruments de participació establits en la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en el present reglament, sense perjudici d'altres participants legalment admesos.
Article 15. Modificació de les dades d'inscripció
1. Les entitats i persones inscrites en el registre estan obligades a notificar a este, en el termini d'un mes, qualsevol modificació que es produïsca en les dades inscrites. El referit termini es comptarà des que es produïsca la modificació.
2. A més, les entitats inscrites han de comunicar al registre, dins del primer trimestre de cada any, la memòria d'activitats relatives a la participació ciutadana realitzades en l'exer-cici anterior.
3. Les entitats i persones inscrites en el registre podran sol·licitar l'alteració de les seues dades inscrites per mitjà de sol·licitud que dirigiran, en model normalitzat, al director general competent en matèria de participació ciutadana.
4. El departament competent en matèria de participació ciutadana dictarà una resolució a fi que es procedisca, si és el cas, a l'alteració o rectificació en el registre. La modificació s'entendrà referida a la data en què es resolga l'expedient.
Article 16. Baixa voluntària
1. Tota persona inscrita en el Registre de Participació Ciutadana podrà sol·licitar la baixa voluntària en este per mitjà de la presentació de l'oportuna sol·licitud.
2. Les entitats ciutadanes que insten la baixa en el registre han d'acompanyar la seua sol·licitud d'un certificat de l'òrgan competent de l'entitat en què es decidisca sol·licitar la baixa en este.
3. El departament competent en matèria de participació ciutadana cancel·larà les dades d'acord amb el que establix la normativa vigent.
Article 17. Baixa forçosa
1. Seran causes de baixa forçosa en el Registre de Participació Ciutadana les següents:
a) El falsejament de les dades que hagen servit per a la inscripció o modificació en el registre, l'incompliment reiterat de les obligacions assenyalades en l'article 15 del present reglament o dels fins de l'entitat, o la pèrdua de la condició d'entitat ciutadana d'acord amb el que disposa l'article 14 de la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
b) La permanència d'entitats ciutadanes en situació d'inactivitat, siga quina siga la causa, durant dos anys consecutius, considerant-se tal la seua falta de participació en els actes o activitats per als quals haja sigut triada segons els mecanismes de participació establits en este reglament.
c) Haver sigut sancionat amb caràcter ferm per infracció administrativa molt greu en matèria de consumidors i usuaris, protecció sanitària, comerç detallista, protecció de dades, espectacles, esport, turisme, armes i explosius, urbanisme i habitatge, contraban, tributs, subvencions, orde social, trànsit, circulació i seguretat viària, medi ambient, costes, muntanyes, aigües, patrimoni de les administracions públiques, patrimoni historicoartístic, caça i pesca o qualssevol altres que tinguen relació amb les matèries pròpies de la participació ciutadana.
d) L'incompliment del codi de conducta en la participació ciutadana.
2. En tots eixos casos es tramitarà l'oportú expedient, d'ofici o a instàncies de part, es donarà tràmit d'audiència a l'entitat o persona interessada, i es dictarà una resolució de baixa pel departament competent en matèria de participació ciutadana, després de la qual cosa es notificarà esta i es donarà de baixa en el registre, d'acord amb la normativa vigent. La cancel·lació tindrà efectes des de la data de notificació, o intent de notificació conforme a l'article 58.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de la resolució a l'entitat o persona afectada.
3. Serà competent per a dictar la resolució de baixa el director general competent en matèria de participació ciutadana.
4. En cas de baixa forçosa, no es podrà procedir a una nova inscripció fins que transcórreguen, almenys, sis mesos des del compliment de la sanció en el cas d'infraccions administratives molt greus.
Article 18. Codi de Conducta en la participació ciutadana
1. Les ciutadanes i els ciutadans, així com els representants de les entitats ciutadanes, que intervinguen en els instruments de participació ciutadana han de fer-ho amb subjecció i observança de la Constitució, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la resta de l'ordenament jurídic, respectant la igualtat entre dones i hòmens, i els valors democràtics i participatius.
2. La seua conducta ha de ser respectuosa amb els drets fonamentals i llibertats públiques, evitant tota actuació que puga produir cap discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o creences, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
TÍTOL V
Formes de participació ciutadana
CAPÍTOL I
Instruments i mitjans de participació
Article 19. Instruments de participació ciutadana
1. Sense perjudici dels tràmits d'informació pública previstos en les lleis i de les facultats derivades del dret del ciutadà a la informació, i dels instruments específics previstos en la legislació sectorial, les accions destinades a canalitzar la participació ciutadana regulades en el present reglament s'articularan a través de mecanismes d'audiència ciutadana, fòrums de consulta, panells ciutadans, jurats ciutadans, enquestes de satisfacció dels servicis, pàgines web interactives, anàlisi de les necessitats ciutadanes, sessions de preguntes i respostes, documents de consulta i observatoris.
2. La conselleria, organisme o institució que gestione cada un dels instruments de participació ciutadana possibilitarà que la participació puga materialitzar-se tant de forma presencial com telemàtica. Amb este fi, es publicarà en el Portal Institucional de la Generalitat en Internet, almenys deu dies abans de l'inici de l'activitat de cada instrument de participació ciutadana, la convocatòria amb el seu objecte i els assumptes que s'han de tractar.
3. Els instruments de participació ciutadana tindran una representació equilibrada d'hòmens i dones. Així mateix, en la dita composició s'assegurarà la participació de les persones immigrants i de les persones amb discapacitat.
4. Es garantirà l'accessibilitat de tota persona, independentment de les seues limitacions físiques, sensorials o orgàniques. Per a això, la conselleria que gestione cada un dels instruments de participació ciutadana proporcionarà l'accés al servici d'intèrpret de llengua de signes o, si és el cas, de traducció al sistema braille o qualsevol altre que garantisca la participació. Les pàgines web i la documentació satisfaran els requisits d'accessibilitat establits en la legislació vigent.
5. L'opinió dels instruments de participació no tindrà, en cap cas, caràcter vinculant.
Article 20. Formes de gestió dels instruments de participació ciutadana
Els instruments de participació podran ser directament gestionats, en tot o en part, per les conselleries, organismes o institucions dependents de la Generalitat competents, podent, així mateix, gestionar-se a través de comanda de gestió o per qualssevol altres mecanismes legals.
CAPÍTOL II
Avaluació dels instruments de participació ciutadana
Article 21. Informes d'avaluació dels instruments de participació ciutadana
1. La conselleria que haja coordinat instruments de participació ciutadana elaborarà un informe d'avaluació d'estos, que ha de ser remés a la conselleria competent en matèria de participació ciutadana en el primer trimestre de l'any següent per a l'elaboració d'un informe anual global.
2. L'informe d'avaluació ha d'indicar, almenys, el següent:
a) El mecanisme o mecanismes de participació que s'han utilitzat.
b) Les sessions celebrades i el nombre d'assistents.
c) La mostra social de participació ciutadana.
d) Aplicació de noves tecnologies.
e) Índex de participació de grups minoritaris, desfavorits, de persones majors, de jóvens, i dones.
f) Resultat del procés participatiu.
g) Valoració del resultat del procés participatiu i de la seua influència sobre les polítiques adoptades i la qualitat de vida de les ciutadanes i els ciutadans.
3. Quan l'instrument de participació tinga com a objecte l'opinió sobre avantprojectes de lleis o programes que definisquen polítiques sectorials del Consell, l'informe d'avaluació ha d'especificar els suggeriments i iniciatives que, com a conseqüència d'este procés, s'hagen incorporat, i es realitzarà una valoració de conjunt de les propostes que no seran incorporades al text. L'informe d'avaluació quedarà incorporat a l'expedient. Si en el moment d'emetre l'informe encara no s'ha pres una decisió final sobre les propostes, podrà demorar-se l'emissió d'este sense perjudici del compliment d'esta obligació.
CAPÍTOL III
Elecció dels membres dels instruments de participació
Article 22. Procediment d'elecció
1. La conselleria, organisme o institució dependent de la Generalitat impulsora de l'instrument sol·licitarà al Registre de Participació Ciutadana la relació de les ciutadanes i els ciutadans així com de les entitats ciutadanes inscrites que hagen manifestat el seu interés sobre la matèria objecte de l'instrument.
2. La conselleria, organisme o institució dependent de la Generalitat impulsora de l'instrument anunciarà la constitució de l'instrument en la seua pàgina web i ho comunicarà telemàticament a les persones i entitats a què es referix el punt anterior, obrint-se un termini de deu dies per a la presentació de candidatures.
3. Finalitzat el termini anterior, en el cinqué dia hàbil següent es publicaran les candidatures de ciutadanes i ciutadans i d'entitats ciutadanes en la pàgina web de la conselleria, organisme o institució dependent de la Generalitat impulsora de l'instrument.
4. La votació es realitzarà l'endemà hàbil de la publicació de les candidatures.
5. Podran votar totes les ciutadanes i els ciutadans i les entitats inscrites a què es referix el punt 1. Cada persona o representant de les entitats ciutadanes podrà votar com a màxim a un nombre de candidats equivalent als dos terços dels llocs que s'han de cobrir o nombre sencer més pròxim.
6. Si per a cobrir l'última plaça haguera empat de vots, es dirimirà per mitjà de sorteig.
7. Si el nombre de candidats és igual o inferior als llocs que s'han de cobrir, quedaran designats automàticament.
8. Si, una vegada triats els candidats restaren llocs per cobrir i candidats que no hagen obtingut cap vot, es sortejarà entre estos per a cobrir els llocs.
Article 23. Presència equilibrada de dones i hòmens
1. Els instruments de participació ciutadana previstos en este reglament mantindran una representació equilibrada d'hòmens i dones, entesa com que cap sexe ha de tindre una representació inferior al 40 per cent ni superior al 60 per cent.
2. Les entitats ciutadanes presentaran una candidatura formada per una dona i un home. A la vista del resultat de la votació, l'organisme impulsor de l'instrument, de conformitat amb les entitats triades, designarà entre les dos persones proposades la que representarà a l'entitat de manera que es complisca la representació equilibrada d'hòmens i dones indicada en el punt anterior.
CAPÍTOL IV
Audiència ciutadana
Article 24. Iniciació
1. En fase d'elaboració d'avantprojectes de llei o programes que definisquen polítiques sectorials del Consell, es podrà donar el tràmit d'audiència ciutadana amb caràcter previ a altres consultes que resulte convenient sol·licitar, i als informes i dictàmens que siguen legalment preceptius.
2. Queden exclosos del que disposa l'apartat anterior els avantprojectes de llei i programes que recaiguen sobre matèries excloses de la iniciativa legislativa popular.
3. La conselleria competent en funció de la matèria, o si és el cas aquella que haja assumit la coordinació, realitzarà el tràmit d'audiència ciutadana, indicant l'objecte de la consulta, el termini, i la forma en què es produirà l'audiència. Per al cas dels avantprojectes de llei, este tràmit ha de ser acordat pel Consell d'acord amb l'article 42.4 de la Llei del Consell.
4. Igualment es decidirà en cada cas l'àmbit sectorial de l'audiència, que ha d'incloure una representació de ciutadanes i ciutadans i entitats ciutadanes els fins o interessos dels quals tinguen relació directa amb l'objecte de l'avantprojecte o del programa.
5. Respecte a les persones o entitats els interessos de les quals puguen quedar afectats per expedients administratius, es realitzarà d'acord amb el que preveja la legislació corresponent.
6. L'audiència ciutadana també podrà realitzar-se a través dels instruments previstos en este reglament.
Article 25. Publicació i notificació
1. La resolució d'inici del tràmit d'audiència ciutadana dels avantprojectes de llei es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana perquè en el termini de quinze dies les ciutadanes i els ciutadans, així com les entitats ciutadanes, inscrits en el Registre de Participació Ciutadana i que de la seua inscripció resulte el seu interés en l'àmbit sectorial de la norma, puguen formular les al·legacions que tinguen per convenient.
2. Així mateix, la resolució d'inici del tràmit d'audiència dels programes que definisquen polítiques sectorials del Consell es notificarà, per la conselleria competent en funció de la matèria, als titulars d'un interés legítim i a les ciutadanes, ciutadans i entitats ciutadanes que estiguen inscrits en el Registre de Participació Ciutadana interessats segons les polítiques sectorials per a les quals es van inscriure.
CAPÍTOL V
Fòrums de consulta
Secció primera
Creació, finalitat, dissolució i estructura
Article 26. Creació, finalitat i dissolució
1. Les conselleries, organismes o institucions dependents de la Generalitat decidiran la creació de fòrums de consulta, el seu objecte i duració.
2. Els fòrums de consulta són grups de ciutadanes i ciutadans o de representants d'entitats ciutadanes triats democràticament, convocats per l'administració per a debatre i aconseguir conclusions sobre els efectes d'una política pública, així com l'elaboració d'anàlisis valoratives dels efectes reals de dites polítiques en la qualitat de vida de les ciutadanes i els ciutadans.
3. Els fòrums poden ser de duració indefinida o de duració determinada. Els fòrums que hagen sigut creats amb duració determinada es dissoldran arribat el termini de duració que s'haja establit, i els de duració indefinida es dissoldran quan així ho acorde l'òrgan que els haja creat.
4. Podran crear-se fòrums per a intervindre en assumptes que afecten més d'una conselleria. En este cas, la creació, funcionament i dissolució dependrà del Consell.
Article 27. Estructura bàsica dels fòrums
Els fòrums s'estructuraran, almenys, amb els òrgans següents:
1. Assemblea general.
2. President.
3. Secretari.
4. Experts.
Secció segona
Òrgans i funcionament
Article 28. Membres
1. L'assemblea general estarà integrada per un mínim de deu membres nomenats pel departament de la Generalitat que decidisca la creació del fòrum, dels quals un trenta per cent serà triat entre ciutadanes i ciutadans inscrits en el Registre de Participació Ciutadana, i un setanta per cent serà triat entre els representants de les entitats ciutadanes inscrites en el Registre de Participació Ciutadana.
2. En el cas de fòrums de duració indefinida o de duració determinada superior a dos anys, els membres de l'assemblea general seran nomenats per un període màxim de dos anys. En els fòrums de duració determinada inferior a dos anys, els membres de l'assemblea general seran nomenats pel mateix període de duració del fòrum.
3. Els membres de l'assemblea general podran ser remoguts voluntàriament, per decisió de la institució o òrgan que els va designar, o per la seua baixa en el Registre d'Entitats Ciutadanes.
Article 29. Acords i caràcter de l'assemblea
1. L'assemblea general adoptarà els seus acords per majoria, i tindrà caràcter ordinari o extraordinari.
2. L'assemblea general es reunirà amb caràcter ordinari anualment. Podran celebrar-se reunions extraordinàries, que seran convocades pel president a iniciativa pròpia o a sol·licitud, almenys, de la tercera part dels membres de l'assemblea general.
Article 30. Convocatòria
1. L'assemblea serà convocada pel president del fòrum amb un termini mínim de deu dies naturals abans de la seua celebració, excepte urgència indicada en la convocatòria, i haurà d'indicar-se l'orde del dia, així com el lloc, data i hora de la reunió.
2. A la convocatòria ha d'acompanyar-se la documentació necessària perquè els membres de l'assemblea puguen formar criteri sobre els assumptes que s'han de tractar; si la dita informació és voluminosa, s'indicarà el lloc en què podran accedir a esta.
Article 31. Deliberació i vot
1. Per a la vàlida constitució del fòrum, a l'efecte de la realització de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del president i secretari, o si és el cas, dels qui els substituïsquen, i la de la meitat almenys dels seus membres, llevat que el fòrum es constituïsca en segona convocatòria, i en este cas es requerirà per a la seua constitució vàlida la presència de sis membres, havent d'estar presents, en tot cas, el president i el secretari.
2. Els assumptes es debatran i votaran conforme figuren en l'orde del dia. El president iniciarà i moderarà el debat.
3. En el moment que determine el president es formularan conclusions finals, que inclouran també les opinions minoritàries, i es votarà sobre estes.
4. Els acords s'adoptaran per majoria simple de persones presents.
5. L'informe final recollirà totes les conclusions, acompanyant-les de les opinions minoritàries.
Article 32. President
1. El president del fòrum serà triat, entre els membres d'este, per la conselleria, organisme o institució dependent de la Generalitat que l'haja creat.
2. Són funcions del president les següents:
a) Representar al fòrum.
b) Convocar les sessions i aprovar l'orde del dia.
c) Presidir les sessions.
d) Firmar actes, acords i la resta de documents en representació del fòrum.
e) Traslladar a l'òrgan que haja creat el fòrum totes les propostes i acords adoptats per este.
Article 33. Secretari
1. La conselleria, organisme o institució dependent de la Generalitat, que haja creat el fòrum, nomenarà el secretari d'este entre el seu personal. El secretari tindrà veu però no vot.
2. Són funcions del secretari les següents:
a) Portar la Secretaria de l'assemblea general.
b) Elaborar la convocatòria de les sessions i l'orde del dia, i traslladar-la als membres del fòrum després de l'aprovació del president.
c) Estendre acta de les sessions, fent constar els acords adoptats, els membres de l'assemblea que han participat en els dits acords, i el resultat de les votacions.
d) Custodiar els documents del fòrum.
e) Totes les altres funcions que són inherents a la funció de secretari.
Article 34. Experts
Els experts seran nomenats per la conselleria que haja creat el fòrum, en el nombre que determine, entre investigadors de centres i organismes públics d'investigació, professors d'universitat, personal de l'administració, o altres persones de reconegut prestigi en la matèria. Estos expertes tindran veu i vot.
Article 35. Funcionament i avaluació
1. La conselleria, organisme o institució dependent de la Generalitat que haja creat el fòrum assignarà a este el personal o elements materials que considere necessaris perquè este puga dur a terme la seua activitat.
CAPÍTOL VI
Panells ciutadans
Article 36. Creació, finalitat, composició
1. Cada conselleria, organisme o institució dependent de la Generalitat podrà constituir un o més panells, temàtics o generals, amb la finalitat d'evacuar consultes concretes que se li formulen, a través del coordinador del panell. Els panells es dissoldran automàticament una vegada evacuada la consulta, encara que la conselleria, organisme o institució dependent de la Generalitat podrà mantindre la seua existència si ho estima oportú mitjançant un acord exprés.
2. Els panells ciutadans tenen com a finalitat respondre a les consultes relacionades amb qualsevol assumpte d'interés públic, i en especial amb expectatives per al futur de les ciutadanes i els ciutadans.
3. Els panells estaran compostos, com a mínim, per set ciutadanes o ciutadans, i cinc entitats ciutadanes, que tinguen entre els seus objectius o interessos la defensa o promoció de la matèria objecte del panell, triats entre les entitats i persones que es troben inscrits en el Registre de Participació Ciutadana.
4. La conselleria, organisme o institució dependent de la Generalitat determinarà la constitució del panell i el seu nombre concret de membres.
5. Les persones que representen les entitats ciutadanes seran designades i substituïdes lliurement per elles.
6. La conselleria nomenarà, entre el personal al seu servici, un coordinador del panell, que convocarà i dirigirà les sessions, formularà les consultes al panell, i estendrà acta de les respostes a estes i de les intervencions que s'hi produïsquen en el si.
7. Els membres del panell cessaran de forma voluntària per mitjà de comunicació dirigida al coordinador del panell, o per baixa forçosa d'acord amb el que disposa l'article 17 del present reglament.
Article 37. Funcionament i avaluació
1. La direcció i l'impuls del panell ciutadà correspon al coordinador o a la persona en qui delegue.
2. Per a la vàlida constitució del panell, a l'efecte de la realització de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del coordinador o, si és el cas, de qui el substituïsca, i la meitat, almenys, dels seus membres.
3. El coordinador iniciarà i moderarà el debat. Els assumptes es debatran i votaran conforme figuren en l'orde del dia.
4. En el moment que determine el coordinador es formularan conclusions finals, que inclouran també les opinions minoritàries, i es votarà sobre estes.
5. Els acords s'adoptaran per majoria simple de persones presents.
6. L'informe final recollirà totes les conclusions, acompanyant-les de les minoritàries.
7. La conselleria, organisme o institució dependent de la Generalitat que haja decidit la creació del panell podrà assignar-li el personal o elements materials que considere necessaris perquè este puga dur a terme la seua activitat.
CAPÍTOL VII
Jurats ciutadans
Article 38. Finalitat i composició
1. Els jurats ciutadans tenen com a finalitat valorar el resultat efectiu d'una determinada acció, projecte o programa dut a terme per l'administració autonòmica valenciana.
2. Els jurats ciutadans seran creats per cada conselleria, organisme o institució dependent de la Generalitat, que a més nomenarà un coordinador del jurat, que convocarà i dirigirà les seues sessions, i estendrà acta de les decisions i de les intervencions que es produïsquen.
3. Estaran compostos per un màxim de deu persones, sent triats la meitat entre les ciutadanes i els ciutadans i l'altra meitat entre les entitats ciutadanes la inscripció de les quals figure en el Registre de Participació Ciutadana com a interessats en l'activitat que motive la seua creació.
Article 39. Funcionament i avaluació
1. La direcció del jurat ciutadà correspon al coordinador, o a la persona en qui delegue.
2. Les consultes seran formulades pel coordinador del jurat a través del mitjà que es considere més oportú en cada cas.
3. Per a la vàlida constitució del jurat, a l'efecte de la realització de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del coordinador o, si és el cas, de qui el substituïsca, i la meitat, almenys, dels seus membres.
4. El coordinador iniciarà i moderarà el debat. Els assumptes es debatran i votaran conforme figuren en l'orde del dia.
5. En el moment que determine el coordinador es formularan conclusions finals, que inclouran també les opinions minoritàries, i es votarà sobre estes.
6. Els acords s'adoptaran per majoria simple de persones presents.
7. L'informe final recollirà totes les conclusions, acompanyant-les de les minoritàries.
8. La conselleria podrà assignar al jurat el personal o elements materials que considere necessaris perquè este puga dur a terme la seua activitat.
CAPÍTOL VIII
Altres instruments de participació ciutadana
Article 40. Observatoris
1. Cada conselleria podrà promoure la constitució d'observatoris com a òrgans col·legiats permanents per a la consulta i l'assessorament en matèria de la seua competència.
2. L'observatori s'adscriurà a la conselleria que el cree i realitzarà funcions d'estudi i assessorament.
3. La conselleria podrà assignar a l'observatori el personal o elements materials que considere necessaris perquè este puga dur a terme la seua activitat.
4. L'observatori es regirà per les seues pròpies normes de funcionament i pel que disposa, respecte dels òrgans col·legiats, en el títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 41. Enquestes de satisfacció dels servicis
1. Les conselleries, organismes o institucions dependents de la Generalitat podran realitzar, amb la periodicitat que s'estime convenient, enquestes de satisfacció dels seus servicis a fi de demanar l'opinió dels usuaris per a millorar-los o establir programes i actuacions de millora d'estos.
2. Entre les enquestes que es planifiquen es realitzaran enquestes destinades especialment a les persones majors, a les dones, als jóvens, a les persones immigrants, a les persones amb discapacitat i als col·lectius en risc d'exclusió social, i es formularan preguntes relatives a la informació disponible i a la facilitat d'accés als servicis.
3. Les enquestes podran realitzar-se per qualsevol mitjà escrit, telemàtic, telefònic o presencial.
Article 42. Participació ciutadana a través de la seu electrònica o Portal Institucional de la Generalitat en Internet i de mitjans electrònics en general
1. En la seu electrònica o Portal Institucional de la Generalitat en Internet s'habilitarà un bústia específica, degudament visible i clarament identificable, per a l'exercici dels drets de participació ciutadana davant de l'administració del Consell. La dita bústia electrònica institucional de participació ciutadana ha d'incloure una senzilla, breu i clara explicació de la seua naturalesa, objecte, contingut bàsic i drets de participació que es poden exercir, així com de les matèries sobre les quals puga versar esta, igual que la resta d'indicacions que s'exigisquen en la legislació aplicable.
Amb idèntic contingut i finalitat, les diferents pàgines web de la Presidència i de les conselleries integrades en aquella seu o portal podran també disposar de bústies electròniques de participació ciutadana referides a l'àmbit material concret de la seua competència.
2. Amb independència del que ha assenyalat l'apartat anterior, els drets de participació ciutadana podran també ser exercits, en els termes que s'establisquen per cada conselleria o departament de la Generalitat, a través d'altres mecanismes, canals o mitjans de contacte o comunicació electrònica, en especial els vinculats a l'ús de la televisió digital, la mobilitat i els altres emergents que puguen sorgir com a conseqüència dels avanços tecnològics.
Article 43. Anàlisi de les necessitats ciutadanes
Les conselleries, organismes o institucions dependents de la Generalitat podran realitzar actuacions destinades a conéixer les necessitats de les ciutadanes i els ciutadans. Les dites actuacions podran consistir en sondejos, estudis estadístics o altres mitjans que detecten les dites necessitats.
Article 44. Sessions de preguntes i respostes
1. Les conselleries, organismes o institucions dependents de la Generalitat podran organitzar periòdicament sessions de preguntes i respostes a què invitaran ciutadanes i ciutadans i entitats ciutadanes, en les quals s'assegurarà la representació dels inscrits en el Registre de Participació Ciutadana, a fi de conéixer la seua opinió sobre qüestions sectorials.
2. Els participants en estes sessions inscrits en el Registre de Participació Ciutadana seran seleccionats entre les ciutadanes i ciutadans i entitats inscrites en el Registre de Participació Ciutadana amb interés en l'objecte de la consulta.
3. Les sessions es convocaran amb almenys 48 hores d'antelació, amb indicació del tema sectorial sobre el qual es formularan les preguntes.
4. Les sessions seran dirigides per qui designe la Conselleria.
Article 45. Documents de consulta
1. Sense perjudici dels tràmits d'informació pública o audiència, les conselleries podran sotmetre a informació documents de consulta per a l'elaboració de programes, plans o normes a fi que es puguen presentar propostes alternatives.
2. Els documents de consulta se sotmetran a informació de les ciutadanes i ciutadans i entitats ciutadanes inscrits en el Registre de Participació Ciutadana interessats per raó de la matèria, durant un període de temps inferior a quinze dies. En cada cas es determinarà el caràcter de la informació, que es podrà restringir a un nombre determinat de ciutadanes i ciutadans i entitats. En este últim cas, la selecció es realitzarà entre els interessats que estiguen inscrits.
3. Cada conselleria elaboraran un informe sobre les propostes presentades, que s'incorporarà, si és el cas, a l'expedient administratiu. D'este informe es donarà publicitat.
TÍTOL VI
Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana
CAPÍTOL I
Naturalesa, fins i funcions
Article 46. Naturalesa jurídica i fins del Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana
1. El Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana és un òrgan consultiu de l'administració de la Generalitat, dependent orgànicament de la conselleria que ostente les competències en matèria de participació ciutadana.
2. El Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana té com a finalitat:
a) Impulsar l'acostament de les institucions de la Generalitat a la societat civil i a la ciutadania, facilitant la seua comunicació.
b) Ser la via per la qual la societat civil puga participar en les decisions polítiques i institucionals de la Generalitat.
c) Fomentar la cultura de la participació ciutadana, a través de xarxes socials, especialment l'associacionisme; la integració social; i la difusió i divulgació dels valors democràtics a tota la ciutadania.
3. El Consell de Ciutadania coneixerà i informarà els plans, polítiques públiques i accions que afecten o siguen susceptibles d'estar relacionats amb la participació ciutadana, l'associacionisme, la integració i la convivència intercultural que emprenga l'administració autonòmica, així com en tots aquells àmbits d'acció social en què s'ha de continuar fomentant la integració i el coneixement o competència del quals no estiga atribuït a cap altre òrgan col·legiat consultiu o de participació de l'administració de la Generalitat.
Article 47. Funcions del Consell de Ciutadania
Són funcions del Consell de Ciutadania:
1. Rebre, coordinar i elevar als organismes corresponents les iniciatives ciutadanes, col·lectives o individuals, relatives a propostes o actuacions institucionals de la Generalitat, en les matèries assenyalades en l'article 46.3.
2. Redactar una memòria anual sobre l'estat de la participació ciutadana i de la integració en l'àmbit de les actuacions realitzades per l'administració autonòmica valenciana.
3. Emetre informes sobre el nivell de participació ciutadana en la formulació de polítiques públiques relacionades amb les matèries de l'article 46.3, realitzada per l'administració autonòmica valenciana.
4. Emetre informes consultius, a requeriment de les entitats ciutadanes així com de la conselleria competent, en les matèries relacionades en l'article 46.3 d'este reglament.
5. Emetre informes consultius, a requeriment de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, sobre problemes específics de la seua competència.
6. Resoldre les consultes que pugua plantejar l'administració autonòmica valenciana respecte a l'acció col·lectiva de les entitats ciutadanes.
7. Crear grups de treball específics, quan així ho consideren convenient.
8. Qualssevol altres que se li atribuïsquen reglamentàriament.
CAPÍTOL II
Dels membres del Consell de Ciutadania
de la Comunitat Valenciana
Article 48. Composició del Consell de Ciutadania
1. La composició del Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana serà la següent:
a) President o presidenta, la titularitat del qual correspondrà al conseller o la consellera competent en matèria de ciutadania i integració.
b) Vicepresident o vicepresidenta, la titularitat del qual recaurà en el o la titular de la Secretaria Autonòmica competent en matèria de ciutadania i integració.
c) Un o una vocal designat o designada per cada una de les conselleries en què s'estructura l'administració de la Generalitat.
d) Un o una vocal designat o designada per cada una de les universitats de la Comunitat Valenciana.
e) Tres vocals, un per província, designats o designades per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
f) Un nombre de vocals no inferior al nombre de vocals designats o designades per les conselleries, conforme a l'apartat 1.c) d'este article, designats o designades pel conseller o la consellera competent en matèria de ciutadania, entre membres de les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana.
g) Cinc vocals, designats o designades pel conseller o la consellera competent en matèria de participació ciutadana, entre persones de reconegut prestigi del teixit associatiu de la Comunitat Valenciana.
h) Cinc vocals designats entre les ciutadanes i els ciutadans inscrits en el Registre de Participació Ciutadana que manifesten el seu interés a pertànyer al Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.
2. El càrrec de secretari o secretària del Consell de Ciutadania recaurà en el titular o la titular de la direcció general competent en matèria de ciutadania.
3. A petició de qualsevol membre del Consell de Ciutadania, i amb la conformitat del president o de la presidenta, es podrà disposar d'un màxim de tres invitats o invitades en qualitat d'experts, amb veu però sense vot, a fi de tractar temes específics en la matèria de ciutadania.
4. Els membres del Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana no percebran cap remuneració per l'exercici de les seues funcions.
5. En aplicació del principi d'igualtat de tracte entre dones i hòmens, reconegut en l'article 14 de la Constitució i en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, el nomenament de les persones que integren el Consell de Ciutadania seguirà el principi de presència equilibrada de dones i hòmens.
Article 49. Els vocals
1. El nomenament de cada vocal ha d'anar acompanyat de la designació del seu suplent.
2. Per a cada una de les vocalies es proposarà el nomenament de dos persones, un home i una dona, per a la titularitat i suplència com a vocals. La Secretaria, a la vista de les sol·licituds i tenint en compte el que preveu l'apartat 5 de l'article 48, resoldrà la titularitat i suplència segons el principi de presència equilibrada d'hòmens i dones a què este es referix. La persona designada com a suplent assistirà en substitució del titular en cas d'absència o malaltia d'este, i la duració del seu nomenament serà la mateixa que la del titular a què substituïsca.
3. El nomenament dels o les vocals tindrà una duració de dos anys, podent ser novament designats.
4. Els o les vocals perdran la seua condició de membres del Consell de Ciutadania per una de les causes següents:
a) Per finalització del mandat.
b) Per renúncia.
c) Per incapacitat judicialment declarada.
d) Per defunció.
e) Per incompatibilitat, en els termes que establisca la legislació vigent en la matèria.
f) Per revocació de la designació per l'entitat o institució que representa.
g) Per trasllat a una altra institució o entitat o haver deixat de pertànyer a la institució o entitat per la qual han sigut designats.
CAPÍTOL III
De l'organització del Consell de Ciutadania
de la Comunitat Valenciana
Article 50. Funcionament del Consell de Ciutadania
El Consell de Ciutadania pot actuar en ple, comissions sectorials i grups de treball específics.
Article 51. El ple
El ple, integrat per tots els consellers o les conselleres, és el màxim òrgan de deliberació i decisió del Consell de Ciutadania, corresponent-li l'exercici de totes les competències atribuïdes a este òrgan, sense perjudici de les delegacions que puguen establir-se.
Article 52. Les comissions sectorials
1. El ple podrà constituir totes les comissions sectorials que es consideren necessàries per al bon funcionament del Consell de Ciutadania. En el moment de la seua constitució, el ple especificarà si tenen caràcter temporal o permanent.
2. L'elecció dels membres de les comissions es farà pel ple, entre els seus membres, a proposta dels distints organismes o entitats representades.
3. Les comissions emetran o elevaran al ple informes, dictàmens o propostes, sense que puguen adoptar acords executius, excepte per delegació del ple. La delegació expressa del ple podrà atorgar a la Comissió de què es tracte atribucions específiques o genèriques, i amb caràcter habitual, per a certes matèries, o concretament, per a un assumpte determinat.
4. Les comissions estaran presidides pel president o la presidenta del Consell de Ciutadania o la persona per ell o per ella designada, i actuarà com a secretari o secretària d'estes qui ho siga del Consell de Ciutadania.
5. El Reglament de Règim Intern establirà les funcions, composició i organització de les comissions sectorials.
Article 53. Els grups de treball específics
1. El ple podrà constituir grups de treball específics per a analitzar i aprofundir en les matèries a què es referix l'article 46.3. Estos grups estaran constituïts per membres del Consell de Ciutadania, i podran tindre l'assessorament de persones expertes en la matèria.
2. Per mitjà del Reglament de Règim Intern s'establirà el mode de funcionament i organització dels grups de treball.
Article 54. El president o la presidenta del Consell de Ciutadania
1. El president o la presidenta del Consell de Ciutadania ostenta la seua màxima representació.
2. Són funcions del president o de la presidenta:
a) Ostentar la representació formal del Consell de Ciutadania.
b) La convocatòria de les sessions i la fixació de l'orde del dia.
c) Presidir la sessió i moderar el desplegament dels debats.
d) Exercir el seu dret de vot, decidint en cas d'empat.
e) Acordar les convocatòries de les sessions extraordinàries.
f) Visar les actes i els certificats dels acords del Consell de Ciutadania.
g) Quantes altres funcions que siguen inherents a la seua condició de president o presidenta del Consell de Ciutadania i aquelles altres que estiguen dins de l'àmbit de coordinació i de representació externa.
Article 55. El vicepresident o la vicepresidenta
1. Al vicepresident o la vicepresidenta correspon substituir al president o a la presidenta en els supòsits de vacances, absència, malaltia, defunció, renúncia o un altre motiu legítim, així com exercir aquelles funcions que el president o la presidenta li delegue expressament, prèvia posada en coneixement del ple.
2. El vicepresident o la vicepresidenta realitzarà totes les funcions que siguen inherents a la seua condició de membre del Consell, exercint el seu dret de vot.
Article 56. El secretari o la secretària del Consell de Ciutadania
1. El secretari o la secretària serà el o la responsable del suport tecnicoadministratiu i tindrà les funcions següents:
a) Dirigir i responsabilitzar-se del funcionament de la Secretaria i dels recursos materials i humans del Consell de Ciutadania.
b) Redactar les actes de les sessions, per a la qual cosa disposarà dels mitjans oportuns.
c) Convocar, en nom del president o de la presidenta, els plens del Consell de Ciutadania, estendre acta de les seues sessions i actuar de fedatari o fedatària dels seus actes i acords.
d) Convocar, en nom del president o de la presidenta, les reunions de les comissions, així com estendre acta de les sessions i actuar de fedatari o fedatària dels actes i acords que s'adopten en estes.
e) Organitzar l'arxiu, custodiar la documentació a càrrec seu i expedir certificats, amb el vistiplau del president o de la presidenta, del ple o comissions, segons corresponga.
f) Facilitar als consellers o les conselleres les informacions que li siguen sol·licitades.
g) Totes les altres funcions que siguen inherents a càrrec seu.
h) Exercir el seu dret de vot com a vocal.
2. En cas de vacant, absència o malaltia, serà substituït pel o la vocal designat o designada per la conselleria competent en matèria d'immigració i ciutadania.
CAPÍTOL IV
Del funcionament del ple
Article 57. Sessions del ple
Les sessions del ple podran ser ordinàries o extraordinàries.
Article 58. Sessions ordinàries
1. El ple es reunirà periòdicament en sessió ordinària dos vegades a l'any. Totes les convocatòries es faran per escrit, acompanyades de l'orde del dia amb els assumptes que s'han de tractar i amb una antelació mínima de quaranta-huit hores.
2. La convocatòria ha d'indicar el dia, hora i lloc de la reunió, així com l'orde del dia, i incloure la documentació adequada per al seu estudi previ pels consellers o les conselleres.
3. L'orde del dia de les sessions ordinàries contindrà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior i l'exposició del treball de les comissions sectorials i dels grups de treball, així com els temes que determine el president o la presidenta.
4. Abans de la convocatòria, amb la sol·licitud prèvia de la Secretaria del Consell, els consellers o les conselleres podran fer arribar propostes de temes que puguen ser inclosos en l'orde del dia prèvia acceptació del president o de la presidenta.
5. Les qüestions urgents, a judici del president o de la presidenta, o d'un terç dels consellers o les conselleres, podran incloure's en l'orde del dia sempre que, estant presents tots els membres del Consell de Ciutadania, declaren per majoria la urgència de l'assumpte.
Article 59. Sessions extraordinàries
1. Es realitzarà sessió extraordinària tantes vegades com siga necessari, a iniciativa del president o de la presidenta o a sol·licitud d'una tercera part, almenys, dels o les vocals.
2. Quan la sol·licitud de sessió extraordinària la realitze una tercera part dels o les vocals, estos dirigiran un escrit al president o la presidenta, que contindrà els temes que s'han de tractar en la sessió sol·licitada, així com l'aportació dels documents, si els haguera, relacionats amb l'orde del dia proposat. La reunió haurà de celebrar-se dins dels quinze dies hàbils següents a la sol·licitud.
Article 60. Règim d'adopció d'acords
1. El ple i les seues comissions, de conformitat amb el que disposen els articles 22.2 i 25 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, s'entendran constituïts vàlidament quan concórreguen el president o la presidenta i el secretari o la secretària, o qui els substituïsquen, i els dos terços, almenys, dels seus components en primera convocatòria; en segona convocatòria, mitja hora més tard, serà vàlida la reunió siga quin siga el nombre de consellers o conselleres que assistisquen. Supletòriament s'aplicaran les previsions contingudes per als òrgans col·legiats en l'esmentada Llei 30/1992 (articles 22 a 26).
2. Tots els acords es prendran per majoria simple dels membres presents, i el vot del president o de la presidenta dirimirà en cas d'empat.
3. De cada sessió s'elaborarà una acta, que recollirà substancialment el desplegament d'esta, així com la llista de les persones assistents. Tots els membres estan facultats per a sol·licitar que conste els seus vots reservats i abstencions.
4. Les actes seran redactades i firmades pel secretari o la secretària, amb el vistiplau del president o de la presidenta, i s'aprovaran en la següent sessió ordinària.
5. Qualsevol membre del Consell de Ciutadania té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seua intervenció en cada sessió, sempre que aporte en l'acte el text escrit que es corresponga exactament i fidelment amb la seua intervenció, fent-se constar així en l'acta i unint-se còpia autentificada de l'escrit a esta.
6. El vot serà individual i secret, llevat que existira manifesta unanimitat entre els consellers o les conselleres sobre el tema proposat.
7. Una còpia de l'acta aprovada serà remesa a cada un dels o les vocals.
Article 61. Publicitat dels informes
Els informes que emeta el Consell de Ciutadania, així com la seua memòria anual, seran públics.
Article 62. Mitjans
La conselleria que ostente les competències en matèria de participació ciutadana facilitarà els mitjans materials i personals, així com la documentació necessària, per al compliment de les funcions que té encomanades el Consell de Ciutadania.
Article 63. Seu
El Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana tindrà la seua seu oficial a la ciutat de Valencia, sense perjudici que qualsevol dels seus òrgans puga realitzar, excepcionalment, sessions en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

linea