diari

DECRET 72/2011, de 10 de juny, del Consell, pel qual es crea el Sistema d'Informació en Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana. [2011/6836]

(DOGV núm. 6542 de 14.06.2011) Ref. Base de dades 006985/2011

DECRET 72/2011, de 10 de juny, del Consell, pel qual es crea el Sistema d'Informació en Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana. [2011/6836]
Preàmbul

El dret a la protecció de la salut dels ciutadans que consagren els articles 43 i 51 de la Constitució Espanyola imposa als poders públics el deure de tutelar i organitzar la salut pública i garantir la defensa dels consumidors i usuaris, a través de mesures preventives i procediments eficaços. Este mandat constitucional ha sigut arreplegat per la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, que, en l'article 18.10, imposa a les administracions públiques el control sanitari i la prevenció dels riscos per a la salut derivats dels productes alimentaris.

L'actuació pública en matèria de seguretat alimentària apareix com una condició imprescindible per a donar ple compliment al mandat constitucional de protecció de la salut, a través d'un nivell de seguretat elevat i un control públic eficaç, sempre garantint la comercialització d'aliments segurs, sans i adequats per al consum. Així mateix, el títol V de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, dedicat íntegrament a la seguretat alimentària, regula el Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana i va crea l'Agència Valenciana de Seguretat Alimentària, amb l'objectiu de reforçar l'estructura que sustenta el pla esmentat.

Els elements essencials de l'anàlisi de riscos per a la seguretat alimentària són la recopilació de dades, l'anàlisi d'informació i l'assessorament científic, i resulta d'especial importància per a la detecció de perills potencials en l'alimentació animal i humana. És evident que els riscos en seguretat alimentària poden reduir-se si els perills alimentaris són detectats en una etapa incipient i si una adequada informació és intercanviada entre les parts implicades en el manteniment de la seguretat alimentària.
L'anàlisi correcta de les dades facilitarà l'estudi de l'evolució dels perills alimentaris coneguts i la detecció dels nous perills, de manera que possibilitarà una millor definició de la política de seguretat alimentària i en facilitarà l'adaptació, arribat el cas.
Les fonts principals d'informació són les xarxes de supervisió i vigilància de la salut pública, els plans de vigilància de les zoonosis i els residus, els sistemes d'alerta ràpida i els sistemes d'informació en el sector agrari, així com les activitats d'investigació i les xarxes d'investigació associades. Per a això ha d'estar garantida la coordinació de les diferents fonts d'informació. La integració dels sistemes de recopilació de dades i anàlisi dels mateixos sistemes han de ser els dos principis rectors en esta àrea, a fi d'aprofitar al màxim els sistemes existents de recollida de dades. La Comunitat Valenciana necessita un sistema d'informació complet i eficaç en el qual s'integren totes les fonts d'informació mencionades.
El Sistema d'Informació en Seguretat Alimentària es configura com un element fonamental del Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana, basat en un plantejament global i integrat al llarg de tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins a la posada a disposició del consumidor del producte alimentari, i en tots els sectors de l'alimentació.
El sistema d'informació pretén ser una ferramenta eficaç posada al servici de les administracions competents per a l'avaluació i l'anàlisi dels perills i riscos associats a la cadena alimentària, que permeta la seua prevenció, detección i reducción, i així mateix possibilite l'adequada gestió dels programes de control i les situacions de crisi. Així mateix, incorporarà un enfocament holístic respecte als possibles riscos emergents, tenint en compte els factors interns o externs a la cadena alimentària (tecnologia, medi ambient, pautes, hàbits socials, etc.) que puguen directament o indirectament influir en l'aparició o desenvolupament de nous perills alimentaris.
L'experiència acumulada des de l'aprovació del pla, així com els canvis substancials incorporats en la legislació alimentària europea en relació amb la seguretat alimentària i l'aprovació de la Llei de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, fan necessari que s'impulsen un conjunt d'actuacions tendents a millorar la gestió i integració de la informació generada en tots els àmbits en matèria de seguretat alimentària.

Fent ús de les competències conferides, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 10 de juny de 2011,

DECRETE

Article 1. Objecte
Este decret té com a objecte la creació i el manteniment d'un sistema d'informació en seguretat alimentària capaç d'identificar els principals riscos alimentaris que puguen ocasionar problemes de salut per a la població i propiciar-ne una gestió eficaç.

Article 2. Àmbit d'aplicació
Este decret és d'aplicació en totes les etapes de la cadena alimentària, inclosa la producció primària, la transformació i la comercialització dels aliments.

Article 3. Definició i objectius
1. Es definix com a Sistema d'Informació en Seguretat Alimentària, d'ara en avant SISA, el conjunt de procediments, sistemes, protocols, instruments i recursos que permeten, a través de l'avaluació continuada de les dades generades en diversos àmbits de la cadena alimentària, la valoració de l'impacte dels riscos alimentaris sobre la salut humana i que possibiliten l'adopció de mesures conduents a minimitzar-los o eliminar-los.
2. La seua finalitat és proporcionar la informació precisa que possibilite l'avaluació del risc, la presa de decisions en la gestió del risc alimentari, la planificació estratègica i la comunicació interactiva entre els agents implicats. Amb este fi, el SISA perseguix els objectius següents:
a) Identificar els perills associats directament o indirectament amb la cadena alimentària.
b) Avaluar els riscos derivats del consum d'aliments.
c) Propiciar mecanismes eficaços de detecció i resposta ràpida enfront dels riscos alimentaris, inclosos els riscos emergents.
d) Identificar prioritats en la gestió del risc alimentari.
e) Aportar la informació necessària per a millorar la planificació, gestió, avaluació i investigació en seguretat alimentària.
f) Avaluar l'efectivitat dels programes de vigilància i control alimentaris.
g) Servir de base per a l'elaboració d'estadístiques d'interés de la Generalitat i donar suport a altres estudis d'interés en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
h) Difondre la informació a la població general, als operadors econòmics i a l'àmbit científic.
i) Establir mecanismes per a la comunicació adequada dels riscos a la població.

Article 4. Òrgans de gestió. Competències
1. El Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana és l'instrument en què es concreta el conjunt d'accions, de caràcter interdepartamental, conduents a garantir la salut i seguretat dels consumidors en matèria alimentària. El SISA es configura com a element fonamental del pla, destinat a l'ús de les conselleries o organismes públics amb competència en la matèria.
2. Els perfils d'usuaris es definiran de forma consensuada i d'acord amb les competències que sobre els diferents programes inclosos en el Pla de Seguretat Alimentària tinguen les conselleries, de tal forma que qualsevol ús d'informació ha de requerir el previ coneixement i autorització de l'òrgan administratiu competent.

3. Com a mecanisme de coordinació del SISA hi haurà un Comité Tècnic, dirigit pel director general competent en matèria de salut pública, els membres del qual actuaran en representació de les conselleries que tinguen competències en matèria de sanitat, producció primària, medi ambient, aigua, consum o qualsevol altra matèria que s'estime convenient.
4. El Comité Tècnic ha de dur a terme els treballs adequats per a la implantació correcta del sistema, el seu funcionament correcte i la valoració dels seus resultats, i ha d'exercir a més les funcions:
a) Establiment dels objectius i activitats dels programes dels plans d'acció anual del Pla de Seguretat Alimentària.
b) Seguiment de les dades generades en els programes del pla.
c) Avaluació dels resultats dels plans d'acció anual.
5. La gestió del SISA, pel que fa al manteniment, i d'acord amb les directrius emeses pel Comité Tècnic, la fara, la direcció general competent en matèria de salut pública.

Article 5. Elements i funcionament del sistema d'informació
1. El SISA arreplega, integra i analitza les dades en el marc del Pla de Seguretat Alimentària i difon la informació en les memòries anuals dels plans d'acció, o per mitjà de la generació d'informes o qualsevol altre procediment que s'establisca en el si del Comité Tècnic.
2. En funció de la informació tractada o del context en què s'actue, el SISA pot aplicar distints sistemes de treball, com ara:
a) Sistemes reactius com ara l'anàlisi de tendències de la incidència dels perills a partir de dades de control i vigilància.
b) Sistemes predictius per a perills nous o emergents basats, entre altres, en comités d'experts i la connexió amb grups d'investigació.

c) Sistemes holístics que utilitzen informació interna i externa de la cadena alimentària en àmbits com la demografia, el medi ambient, la tecnologia o l'estructura socioeconòmica, per a detectar canvis que puguen afectar els riscos alimentaris i la seua gestió i per a predir l'emergència dels possibles riscos alimentaris.
3. El SISA s'abastix principalment de la informació generada pel Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana, que inclou, entre altres:
a) Els programes de control i vigilància en seguretat alimentària.
b) Les dades analítiques procedents de la xarxa de laboratoris de seguretat alimen-tària.
c) Resultats de l'aplicació de sistemes basats en l'autocontrol de les indústries alimen-tàries.
d) Sistema de notificació d'alertes europeu RASFF (Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos).
e) Sistemes de control d'epizoòties.
f) Estudis d'ingesta de contaminants a través de la dieta.
g) Estudis de biomonitoratge sobre nivells de contaminants en humans.
h) Estudis sobre la percepció del risc pels consumidors.
i) Altres xarxes de vigilància en salut pública.
j) Informació externa a la cadena alimentària en els àmbits demogràfics, tecnològics, socioeconòmics o mediambientals.

Article 6. Coordinació amb altres sistemes d'informació
S'establiran els mecanismes per a la coordinació del SISA amb altres sistemes d'informació en matèria de salut pública, així com amb el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP). Així mateix, es mantindrà la coordinació amb els sistemes d'informació de seguretat alimentària que es necessiten en àmbits que excedisquen de la Comunitat Valenciana; així, es mantindrà la coordinació amb els sistemes d'informació de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, a través del Pla Nacional de Control de la Cadena Alimentària.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament reglamentari
La facultat de desplegament i execució de la present disposició correspon al conseller competent en matèria de sanitat.

Segona. Entrada en vigor
Este decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 10 de juny de 2011
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET

linea