diari

DECRET 82/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana. [2009/7067]

(DOGV núm. 6037 de 17.06.2009) Ref. Base de dades 007102/2009

DECRET 82/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana. [2009/7067]
La Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d'Ordenació de Centres Superiors d'Ensenyances Artístiques i de la Creació de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, també ISEACV), preveu, en la disposició transitòria segona, la constitució d'un Consell de Direcció provisional, que tindrà vigència fins que, una vegada aprovats els Estatuts, es constituïsca el nou Consell de Direcció, d'acord amb estos i amb esta llei.
El president de l'ISEACV, en la resolució adoptada el 14 de desembre de 2007, va designar els membres del Consell de Direcció provisional.
El Consell de Direcció provisional de l'ISEACV es va constituir el 20 de desembre de 2007, i, després de celebrar diverses reunions, el 25 de març de 2008 va aprovar la proposta d'Estatuts.
Així mateix, es va consultar la proposta d'estatuts a totes les directores i tots els directors dels centres superiors d'ensenyances artístiques, que s'hi van pronunciar favorablement el 6 de maig de 2008.
El 7 de juliol de 2008, el Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior va tindre coneixement del projecte de decret, i el 2 de març de 2009 la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació va emetre el preceptiu informe favorable.
Finalment, el 28 de maig de 2009, el Consell de Direcció provisional de l'ISEACV va aprovar els Estatuts de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, i va incorporar les modificacions necessàries per a arreplegar totes les observacions essencials formulades pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i la major part de les no essencials.
Respecte a la regulació de les ensenyances artístiques superiors, ve donada pel que establix el capítol VI "Ensenyances artístiques", de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. D'acord amb el que disposa, són centres superiors d'ensenyances artístiques els que impartixen les ensenyances superiors de Música i de Dansa, d'Art Dramàtic, de Conservació i Restauració de Béns Culturals, els estudis superiors de Disseny i els estudis superiors d'Arts Plàstiques, entre els quals s'inclouen els estudis superiors de Ceràmica i els estudis superiors de Vidre.
Segons el que s'ha exposat, oït el Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior, a proposta del conseller d'Educació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 12 de juny de 2009,
DECRETE
Article 1. Aprovació dels estatuts
S'aproven els estatuts de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, el text dels quals figura com a annex I d'este decret.
Article 2. Adscripció del personal docent i d'administració i servicis dels centres que es consignen en l'annex II d'este decret
D'acord amb el que disposa l'article 16 de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, els centres superiors d'ensenyances artístiques de titularitat de la Generalitat, que s'arrepleguen en l'annex II d'este decret, les ensenyances artístiques superiors que s'hi impartixen i els seus mitjans humans, tant docents com d'administració i servicis, i materials, queden integrats orgànicament i funcionalment en l'Institut Superior d'ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Personal transferit
1. El règim retributiu del personal docent dels cossos de catedràtiques i catedràtics de Música i Arts Escèniques, de professores i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtiques i catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny, de professores i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny, i del personal d'administració i servicis serà el que, amb caràcter general, estiga establit per al personal al servici de la Generalitat.
2. El personal de la Generalitat que obtinga destinació en l'ISEACV a través dels sistemes de provisió establits en la legislació de la funció pública conservarà la totalitat de drets que tinguera reconeguts, inclosa l'antiguitat.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Transferència de personal, béns i servicis
1. L'adscripció funcional dels centres i del seu personal a l'ISEACV produirà efectes des de l'endemà de l'entrada en vigor d'este decret.
2. A pesar del que disposa l'apartat anterior, l'abonament de les retribucions i la gestió del personal que s'adscriu funcionalment els continuarà tramitant la Conselleria d'Educació. A partir de l'1 de gener de 2010, i per mitjà d'una orde de la Conselleria d'Educació, amb un informe previ de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, podrà articular-se el traspàs efectiu de béns i servicis i, d'acord amb el que consta en l'article 2 i en l'annex II d'este decret, del personal docent dels cossos de catedràtiques i catedràtics de Música i Arts Escèniques, de professores i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtiques i catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny, de professores i professors d'Arts Plàstiques i Disseny, de mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny, i del personal d'administració i servicis al nou organisme, als quals s'hi adscriurà amb els drets i deures que els reconeix la legislació vigent, i la consegüent assumpció de la gestió de les nòmines del personal dels centres adscrits a l'ISEACV.
Segona. Implantació de crèdits europeus
De manera experimental, i amb l'aprovació prèvia del Consell de Direcció, els centres poden implantar, amb antelació a la implantació generalitzada, algun o alguns crèdits europeus en el desenrotllament i avaluació de les matèries que es consideren oportunes.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Criteris d'elaboració de les normes de funcionament
El Consell de Direcció, que en el primer mandat tindrà caràcter de Consell de Direcció constituent, acordarà, en el termini de tres mesos des de la seua constitució, els criteris d'elaboració de les normes de funcionament a què al·ludixen els Estatuts. Este acord determinarà el calendari d'elaboració i designarà, si és el cas, les comissions responsables per a portar-los a terme.
Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor el dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 12 de juny de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
ANNEX I
ESTATUTS DE L'INSTITUT SUPERIOR DE ENSENYANCES
ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Naturalesa
L'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, d'ara en avant ISEACV, creat per la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, és una entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita a la conselleria competent en matèria d'universitats i formació superior, a través de la corresponent Direcció General, per a, en règim d'autonomia, complir els objectius i exercir les funcions que s'arrepleguen en la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, i executar el conjunt de competències que, sobre les ensenyances artístiques superiors, corresponen a l'administració de la Generalitat.
Article 2. La manifestació de la voluntat de l'ISEACV
1. Les decisions dels òrgans col·legiats de l'ISEACV adoptaran la forma d'acords, i les dels òrgans unipersonals la de resolucions. Quan les dites decisions afecten una pluralitat indeterminada de persones, seran objecte de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana si, atenent la conveniència de la seua difusió, així ho acorda el Consell de Direcció de l'Institut.
2. Els acords dels òrgans de govern i representació de l'ISEACV s'adoptaran per majoria simple, és a dir, a favor de la proposta que obtinga més vots a favor que en contra, o la que més vots obtinga si n'hi ha diverses, llevat que per norma legal o reglamentària s'hi establisca una altra majoria qualificada.
3. Les resolucions que dicte el director o la directora de l'ISEACV i els acords que adopten el Consell de Direcció de l'ISEACV, el Consell Social i la Junta Electoral esgoten la via administrativa.
Per a la resolució de conflictes d'atribucions entre òrgans de l'ISEACV que adopten decisions que legalment esgoten la via administrativa, es crearà una comissió, formada per la persona que ocupe el càrrec de director o directora de l'ISEACV, que la presidirà, un representant de cada un dels òrgans col·legiats els acords dels qual esgoten la via administrativa, i el gerent de l'entitat autònoma, que actuarà amb veu però sense vot.
4. Els acords i les resolucions de la resta d'òrgans de l'ISEACV seran recurribles davant del president de l'ISEACV.
5. Els conflictes d'atribucions entre òrgans de l'ISEACV les decisions dels quals no esgoten la via administrativa seran resolts pel seu director o per la seua directora.
Article 3. Objectius, funcions, competències i línies d'actuació
1. L'ISEACV, els objectius i les funcions del qual s'establixen en els articles 3 i 4 de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, desplega les competències que té atribuïdes i té els drets que es deriven de l'ordenament jurídic, particularment els propis de la seua autonomia en la prestació del servici públic de l'educació superior artística, per mitjà de la docència, l'estudi i la investigació.
2. L'ISEACV té, com a missió primordial, actuar com a motor de l'ensenyança artística a la Comunitat Valenciana, promoure l'adaptació dels agents educatius als actuals reptes de l'ensenyança i propiciar que l'art de la Comunitat siga més consistent i estiga més fonamentat. Per a això, basarà la seua activitat en les línies d'actuació següents:
a) Ampliació de l'oferta acadèmica dels centres docents i flexibilització en l'admissió.
b) Foment de la competitivitat dels centres docents de l'Institut, així com del professorat i dels estudiants dels centres.
c) Promoció de l'activitat docent, artística i d'investigació del professorat, com a mitjà per a millorar la qualitat acadèmica.
d) Foment de la mobilitat i els intercanvis de l'alumnat i del professorat.
e) Gestió de la compatibilitat acadèmica entre els centres de l'ISEACV, o entre estos i uns altres centres diferents.
f) Interacció amb els ens públics de la Generalitat que duen a terme la seua activitat en els àmbits sobre els quals tracten les ensenyances artístiques superiors.
g) Cooperació amb el món professional i empresarial tant en el camp docent i investigador com en la promoció i la inserció laboral.
h) Organització d'activitats associades a les ensenyances impartides, com a mitjà de projecció i integració de les ensenyances en el teixit social i productiu.
i) Obtenció de recursos propis dels centres a través de la firma de contractes de caràcter privat o públic per a l'exercici d'activitats artístiques, científiques, formatives i acadèmiques, col·laboracions amb empreses i altres entitats, i altres a què haguera lloc.
j) Estímul, per mitjà de la instauració de beques, premis i concursos, a l'excel·lència professional o acadèmica.
k) Avaluació sistemàtica i periòdica, tant pròpia com aliena, del funcionament dels centres docents i d'investigació, incloent-hi el personal que preste els seus servicis en estos centres i en l'estructura administrativa de l'ISEACV, que retroalimente la planificació estratègica de l'Institut i els seus centres.
l) Adopció de la investigació com a fonament de la docència i del progrés del coneixement.
m) Creació d'un títol de doctor en arts, com a reconeixement màxim de la capacitat i qualitat en l'exercici de l'especialitat i la plena competència per a investigar i transmetre el coneixement.
n) Unes altres que, sent pròpies de la naturalesa i dels fins de l'ISEACV, acorde el Consell de Direcció.
Article 4. Denominació i senyes d'identitat de l'ISEACV
1. La denominació oficial de l'entitat autònoma que crea la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, és Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, en valencià, o Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, en castellà; també podent també utilitzar-se els acrònims ISEACV o ISEA.
2. Els campus de l'ISEACV són els que corresponguen a les localitats amb centres en què s'impartixen títols oficials i dependents de l'ISEACV. El Consell de Direcció en determinarà el nom oficial de cada un, que es compondrà de la paraula "campus" seguida del nom oficial de la localitat.
3. L'escut i el logotip de l'ISEACV i, si és el cas, dels seus centres, els aprovarà el Consell de Direcció, que també en regularà les normes d'ús. En tot cas, els representants dels òrgans de l'ISEACV, o, si és el cas, dels centres, n'hauran de fer ús en les activitats oficials.
TÍTOL I
COMUNITAT DE L'ISEACV
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 5. Membres de la comunitat de l'ISEACV
Formen part de la comunitat de l'ISEACV:
1. Els estudiants matriculats en qualsevol dels centres de l'ISEACV per a qualsevol de les ensenyances, reglades o no, que estos oferisquen.
2. El professorat, tant funcionari com contractat, dels centres de l'ISEACV.
3. El personal d'administració i servicis que preste els seus servicis en l'ISEACV o en qualsevol dels seus centres.
4. Els becaris que perceben la beca amb càrrec a l'ISEACV i que presten els seus servicis en qualsevol dels seus centres.
5. El personal investigador dels centres de l'ISEACV.
CAPÍTOL II
ELS ESTUDIANTS
Article 6. Els estudiants
L'ISEACV es constituïx com a entitat docent destinada a ensenyar les arts, a formar artistes-professionals de les arts i a potenciar les seues activitats fins als nivells més alts de qualitat i creativitat. Per això els estudiants són l'element essencial de l'ISEACV, al qual es dirigixen, mediatament o immediatament, totes les mesures i les actuacions que preveuen els Estatuts.
Article 7. Accés
1. L'alumnat de l'ISEACV estarà integrat pels estudiants que es troben matriculats en qualsevol dels centres i per a qualsevol de les ensenyances que organitze l'ISEACV.
2. Per a adquirir la condició d'estudiant es requerix:
a) Haver sol·licitat l'admissió en un dels centres de l'ISEACV, en la forma i el termini establits.
b) Reunir, en cada cas, els requisits, i complir les condicions que establisquen les normes legals, reglamentàries o pròpies de l'ISEACV o dels seus centres.
c) Demostrar, si és procedent, posseir aptituds i capacitat per a l'aprofitament de les ensenyances, via la superació, davant d'experts, de la prova d'accés corresponent.
3. Per a accedir a les ensenyances artístiques superiors que regula la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, s'hauran de complir els requisits que, sobre això, establixen els articles del 54 al 57 de l'esmentada llei.
Article 8. Permanència, drets i obligacions
1. El Consell de Direcció de l'ISEACV dictarà les normes que regulen el règim de permanència de l'alumnat en els centres, en funció de la conducta i el compliment dels nivells de rendiment acadèmic que es determinen com a mínims.
2. Els estudiants tindran ple dret al reconeixement de les seues capacitats i desenrotllades, començant pels aspectes bàsics, progressant en els aspectes maduratius o de talent i, finalment, possibilitant el desenrotllament dels aspectes creatius, de la pràctica professional i/o d'investigació.
3. El Consell de Direcció de l'ISEACV decidirà i aprovarà el règim pel qual es regularan els deures que corresponen als estudiants dels centres de l'ISEACV, i els mecanismes per a exigir-los, amb un respecte absolut per les llibertats i els drets reconeguts en la Constitució i en l'ordenament jurídic.
4. Els estudiants matriculats en algun dels centres de l'ISEACV tindran els mateixos drets i deures, amb independència del tipus d'estudi que cursen.
5. Els òrgans de govern de l'ISEACV establiran els criteris de presència i participació de l'alumnat en els òrgans mateixos.
Article 9. Estudi i pràctiques
1. L'objectiu i la raó de l'ingrés i la permanència dels estudiants en l'ISEACV és la seua formació docent, artística, tècnica i investigadora.
2. Els estudiants de l'ISEACV aprendran seguint les directrius del professorat, el qual facilitarà el que siga necessari perquè completen la seua formació i perquè els estudiants expressen la seua personalitat i talent.
3. Els estudiants de l'ISEACV rebran la formació pràctica adequada per a exercir públicament les especialitats objecte de la docència, seguint els criteris professionals més elevats de qualitat i competència.
4. Els estudiants de l'ISEACV rebran formació conceptual i teòrica adequada per a aconseguir el màxim rendiment professional, la qual incorporarà els més avançats i actualitzats coneixements en cada especialitat objecte de docència.
Article 10. Associacionisme
L'ISEACV protegirà l'associacionisme dels estudiants en formació, i dels antics i de les antigues alumnes, en l'àmbit acadèmic, cultural, professional, lúdic, esportiu i solidari, respectant, en qualsevol cas, les normes establides per a l'alumnat.
CAPÍTOL III
EL PROFESSORAT
Article 11. Disposició general
1. El professorat dels centres de l'ISEACV estarà compost per professionals de provada i reconeguda formació teòrica i pràctica en les distintes especialitats, amb capacitat i vocació docents i investigadores, i amb independència de la seua nacionalitat.
2. La vinculació i l'accés a la funció docent del professorat de l'ISEACV s'establirà per inclusió en una escala funcionarial docent (funcionaris dels cossos docents d'ensenyances artístiques) o a través de contractes laborals de professorat especialista.
3. El professorat de l'ISEACV es classificarà d'acord amb les competències de direcció, coordinació i lideratge, amb independència de les figures que puguen crear-se, en cada cas, en els nivells següents:
a) Catedràtics i catedràtiques.
b) Professors i professores.
c) Mestres i mestres de taller.
d) Professors i professores especialistes.
Article 12. Competències del professorat
1. El professorat, d'acord amb la llei i els Estatuts de l'ISEACV, serà seleccionat tenint en consideració el que establix l'article 96 de la Llei Orgànica d'Educació, i valorant l'adequació del seu perfil i formació a les especialitats que hagen d'impartir, i haurà de superar les proves necessàries que verifiquen la capacitat i competència dels aspirants.
2. Correspondrà als catedràtics i a les catedràtiques i als professors i a les professores dissenyar i impartir programes, avaluar, decidir la qualificació i efectuar el seguiment dels expedients dels estudiants.
3. Correspondrà als catedràtics, en l'àmbit de la seua especialitat:
a) Liderar i representar els equips docents formats per al disseny de programes de la seua especialitat de docència i de les proves de qualificació que es duguen a terme per a les activitats pròpies de l'ISEACV.
b) Presidir la Comissió d'Avaluació de l'alumnat.
Article 13. Professorat especialista
1. Per a les ensenyances artístiques superiors es podrà incorporar professorat especialista, amb els requisits i les condicions que s'establisquen en la normativa. La seua contractació haurà d'ajustar-se al perfil requerit i, per a la seua selecció, llevat que es tracte d'una personalitat de prestigi reconegut, podrà optar-se per la realització d'una prova que constate la seua competència professional i pedagògica.
2. El professorat especialista atendrà la faceta tècnica i/o d'expressió artística de l'estudiant, en els diferents nivells -bàsic, intermedi i avançat-, segons la qualificació que tinga i l'objecte del seu contracte, o també podrà ser contractat per a projectes específics docents o de creació i investigació.
Article 14. Professorat emèrit
1. L'ISEACV elaborarà i remetrà al Ministeri d'Educació, si així ho acorda el seu Consell de Direcció, una proposta de criteris per a la creació de la figura del professorat emèrit dels cossos de funcionaris i funcionàries d'ensenyances artístiques.
2. La condició de professor emèrit o professora emèrita serà vitalícia, als efectes honorífics.
Article 15. Tasques docents i investigadores
1. L'ISEACV dissenyarà la jornada laboral del professorat adequant-la al perfil de docent i d'investigador de l'ensenyança superior.
2. El professorat contractat ho podrà ser a jornada completa o a temps parcial.
3. L'ISEACV adoptarà les mesures que considere necessàries per a repartir adequadament les tasques docents i investigadores segons la formació acadèmica i la capacitat pedagògica i investigadora demostrada pel professorat.
4. Es posarà especial èmfasi en l'orientació personalitzada de l'alumnat, que estarà a càrrec del professorat, en els termes que establisca el Reglament d'Organització i Funcionament dels Centres.
Article 16. Avaluació de l'activitat docent i investigadora del professorat
1. Correspon a l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) avaluar el rendiment de l'activitat docent i investigadora del professorat.
2. Cada professor o professora redactarà anualment una memòria que reflectisca l'activitat docent, investigadora, d'actuació pública i de gestió duta a terme. Hi farà constar les publicacions, les activitats realitzades en relació amb la seua disciplina, la participació en projectes d'investigació i l'assistència a congressos, cursos i reunions científiques, així com altres activitats que considere d'interés ressenyar.
CAPÍTOL IV
PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVICIS
Article 17. Disposició general
1. El personal d'administració i servicis de l'ISEACV i dels seus departaments i centres constituïx el sector de recursos humans a què correspon l'exercici de les funcions tècniques, administratives i de gestió, així com l'assessorament i l'assistència en el desenrotllament dels fins i la consecució dels objectius de l'ISEACV dins de les seues competències.
2. L'ISEACV, entre el seu personal propi i per a les tasques d'administració, tindrà un gerent, amb rang de cap de servici, al capdavant del Servici de Gestió i Administració Pressupostària, al qual correspon la direcció del funcionament ordinari de l'Institut i vetlar per l'eficaç tramitació dels assumptes de la seua dependència, en especial la gestió administrativa, econòmica i pressupostària.
3. Tot el personal d'administració i servicis estarà adscrit a l'ISEACV, amb independència de la unitat, centre, departament o òrgan en què preste els seus servicis.
4. El personal d'administració i servicis de l'ISEACV està compost per funcionaris i personal laboral. Els funcionaris podran ser propis o d'altres administracions, adscrits a l'Institut.
CAPÍTOL V
DISPOSICIONS COMUNESAL PERSONAL
DOCENT I NO DOCENT DE L'ISEACV
Article 18. Relació de llocs de treball de l'ISEACV
1. L'ISEACV, d'acord amb les línies estratègiques i programàtiques, establirà anualment la Relació de Llocs de Treball (RPT) del personal docent i investigador i del personal d'administració i servicis.
2. L'aprovació de la RPT, així com les seues modificacions, correspon al Consell de Direcció de l'ISEACV.
3. El Consell de Direcció de l'ISEACV podrà contractar professorat especialista o personal laboral d'administració i servicis, que ocupe llocs vacants de la RPT, o addicionals si el seu cost s'atén amb càrrec a ingressos propis o extraordinaris que financen projectes específics de l'ISEACV.
TÍTOL II
ACTIVITAT ACADÈMICA
Article 19. Els estudis de l'ISEACV
L'activitat fonamental de l'ISEACV és la docència, que s'exercix en diferents nivells:
1. Les ensenyances artístiques superiors que conduïxen a l'obtenció del títol superior de cada una de les disciplines descrites en l'apartat 3 de l'article 1 de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, i regulades en els articles 54, 55, 56, 57 i 58 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de març, d'Educació.
2. Les ensenyances artístiques de l'ISEACV comprendran les ensenyances de grau, màster, doctorat i altres postgraus.
3. Les ensenyances artístiques anteriors que conduïsquen a l'obtenció de títols superiors de caràcter oficial, i validesa en tot el territori nacional, no cursades íntegrament, donaran lloc al reconeixement dels crèdits obtinguts, per mitjà de la certificació dels estudis ajustada al model del Suplement Europeu al Títol.
4. L'ISEACV té, a més, plena capacitat per a implantar títols propis, que podran tindre validesa a la Comunitat Valenciana.
5. L'ISEACV elaborarà i aprovarà, així mateix, currículums singulars com a resposta a demandes específiques de la societat i del món empresarial.
6. L'ISEACV té plena capacitat per a elaborar currículums mixtos d'ensenyances artístiques superiors dissenyats conjuntament amb uns altres centres espanyols, de països de l'espai europeu o d'altres espais geogràfics.
7. Totes les ensenyances oferides pels centres de l'ISEACV incorporaran la realització de projectes, als quals s'atorgarà validesa acadèmica, si així ho permeten tant les ensenyances com les normes que les regulen. Els dits projectes consistiran en la realització d'activitats en què es conjuguen formació, inserció professional i projecció social de les mateixes ensenyances.
8. Tots els centres d'ensenyances artístiques superiors oferiran, per si mateixos, o en col·laboració amb un altre centre, ensenyança d'idiomes comunitaris, que afavorisquen la mobilitat i l'intercanvi d'experiències en uns altres àmbits geogràfics.
9. A més, els centres podran impartir unes altres ensenyances no reglades. A fi de satisfer la demanda social d'estes ensenyances, l'ISEACV ampliarà la seua oferta formativa per mitjà de:
a) Cursos propis. Cursos per a alumnat amb una aptitud especial per a l'especialitat de què es tracte i que supere la prova d'idoneïtat per a estos.
b) Cursos d'especialització o de formació contínua. Per a coincidir amb les necessitats que el canvi permanent de la societat de la tecnologia i el coneixement crea, els centres d'ensenyances artístiques, amb l'aprovació prèvia del Consell de Direcció de l'ISEACV, podran oferir cursos d'aquelles matèries que consideren apropiades per a l'actualització i el reciclatge dels titulats i professionals de les ensenyances artístiques. Este tipus de cursos podrà establir-se amb empreses i entitats del sector en forma de plans de formació individualitzada, per la qual els centres assistiran a la formació d'empleats amb assistència presencial, semipresencial o on line.
c) Altres activitats d'extensió educativa.
Article 20. Plans d'estudi i títols
1. Per a elaborar els currículums de les ensenyances artístiques que haurà de dur-se a terme d'acord amb el que preveu l'article 46.2 de la Llei Orgànica d'Educació, es tindran en compte els diferents aspectes que configuren el perfil d'un professional d'estes disciplines, com ara els aspectes conceptuals, la destresa, la tècnica, l'expressió artística, la presentació davant del públic o la creació i la investigació, que condicionen, en última instància, la qualitat d'estes ensenyances.
2. L'ISEACV, amb els òrgans adequats, definirà la part de continguts dels currículums en els estudis amb títols oficials que correspon a la Comunitat Valenciana. Si els dits continguts obtenen el vistiplau del Consell de Direcció de l'ISEACV, amb l'informe previ del Consell Assessor, procedirà la seua elevació al Consell perquè els aprove, si és el cas.
Pel que fa a títols propis, seran els centres, fent ús de la seua autonomia, els que redactaran els currículums, que, després de l'informe del Consell Assessor, seran presentats al Consell de Direcció de l'ISEACV perquè els aprove i posteriorment els eleve al Consell, si és procedent, que els reconeixerà, si és el cas, com a títols propis de la Comunitat Valenciana.
En els dos casos, amb caràcter previ a l'autorització pel Consell, serà preceptiu posar la proposta en coneixement del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior.
Article 21. Accés i passarel·les dels estudis de l'ISEACV
1. Els requisits d'accés als estudis de l'ISEACV seran els que cada centre determine, d'acord amb la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i les seues normes de desplegament.
2. El ple dret dels estudiants a rebre les ensenyances impartides en l'ISEACV s'adquirix després d'efectuar-hi la matriculació corresponent i satisfer els preus públics que haja acordat el Consell Social, a proposta del Consell de Direcció de l'ISEACV.
3. El Consell Social de l'ISEACV, a sol·licitud del Consell de Direcció, emetrà un informe sobre quines condicions de l'estudiant -les seues circumstàncies personals o economicosocials- fan convenient que quede exempt, totalment o parcialment, d'abonar els preus públics que hi haja de satisfer.
4. Es tindran en compte, a l'efecte de convalidació, els estudis realitzats prèviament pels alumnes o per les alumnes, i l'experiència -amb la comprovació prèvia- adquirida per altres vies.
5. L'Institut promourà, en col·laboració amb la Universitat, el disseny dels requisits i les condicions per al reconeixement de passarel·les entre els estudis artístics superiors o els estudis universitaris, que permeten el pas d'uns estudis a altres.
Article 22. Programes d'intercanvi
1. L'ISEACV fomentarà la cooperació transnacional, com a element de millora de la qualitat de les seues ensenyances, a través de programes que reforcen tant la dimensió europea com la d'altres espais geogràfics.
2. Els centres, fent ús de la seua autonomia, s'encarregaran d'establir convenis, amb l'aprovació prèvia del Consell de Direcció, per a l'intercanvi de professorat i alumnat, i per a la participació en xarxes temàtiques de les diferents àrees de coneixement o de metodologia de l'educació de les diferents especialitats.
3. Els convenis que es poguen establir per un o més centres de la Comunitat Valenciana seran gestionats pels òrgans d'administració de l'ISEACV.
Article 23. Pràctiques en empreses
1. L'ISEACV té la capacitat de subscriure acords de col·laboració per a la realització de pràctiques. Els acords es faran en cada centre, d'acord amb la normativa vigent en matèria de pràctiques d'estudiants en l'àmbit empresarial i professional.
2. Les pràctiques les realitzaran els estudiants en l'etapa de formació, sota la supervisió del professorat de l'ISEACV.
Article 24. Beques, premis i incentius a l'excel·lència acadèmica
1. L'ISEACV convocarà beques, premis i uns altres incentius a l'excel·lència acadèmica.
2. Correspondrà a l'ISEACV, tant la publicitat de les convocatòries com dels premis o concursos obtinguts pel seu professorat o pels seus estudiants.
3. A l'efecte de beques i ajudes, caldrà ajustar-se al que establix la disposició addicional tercera de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat.
Article 25. Programació anual de les ensenyances
1. Abans de l'inici del curs acadèmic, amb l'antelació suficient, el Consell de Direcció de l'ISEACV elaborarà la programació anual de les ensenyances de l'Institut per al curs acadèmic corresponent.
2. Per a això, els directors i les directores dels centres hauran de remetre a la Direcció de l'ISEACV la següent informació sobre totes les assignatures que tenen a càrrec seu:
a) Els programes de les assignatures i la seua avaluació en crèdits europeus (ECTS).
b) El professorat que exercirà les activitats de cada una de les assignatures i el seu règim de tutories.
c) Els horaris i les ubicacions de totes les activitats que corresponguen a cada una de les assignatures dels respectius estudis, i dels grups, si és el cas.
d) Els períodes ordinaris de realització de les avaluacions.
e) Els períodes i procediments dels processos administratius involucrats en el desenrotllament de les ensenyances.
3. En la programació anual de les ensenyances es descriuran les condicions particulars d'accés i de limitació de places, si és el cas, als corresponents estudis.
4. La publicitat de la dita programació es farà a través del Catàleg Anual d'Estudis de l'ISEACV, en el qual s'inclouran els estudis conduents a títols oficials i propis, amb l'explicació dels continguts formatius bàsics i la seua aplicabilitat al sector que corresponga, així com el valor en crèdits dels distints estudis. Així mateix, les ensenyances que oferisquen els centres de l'ISEACV s'inclouran en la guia d'estudis que publique la conselleria competent en matèria d'universitat i estudis superiors.
TÍTOL III
ACTIVITAT INVESTIGADORA I CREADORA
Article 26. Principis
1. La investigació i la creació constituïxen una funció essencial de l'ISEACV, com a base del procés de creació de coneixement, com a condició per a l'exercici d'una activitat docent i formativa de qualitat, i com a mitjà per a contribuir al progrés social, professional i artístic. L'ISEACV assumix, com a missions fonamentals al respecte, incentivar i desenrotllar:
a) La creació i la investigació humanística, científica, tècnica i artística d'excel·lència.
b) La formació d'investigadors i creadors, a través dels estudis de màster i doctorat.
c) El desenrotllament de línies i projectes d'investigació.
d) La mobilitat i el treball interdisciplinari del personal investigador.
2. La investigació i la creació, publicades i/o transferides a la societat, són un dret i un deure del personal docent de l'ISEACV, d'acord amb els seus fins i objectius.
3. L'ISEACV es dotarà estratègicament dels mitjans necessaris per a facilitar la labor d'investigació i creació, i fomentarà la captació de recursos externs, públics i privats, destinats a la investigació.
Article 27. Titularitat dels resultats de la investigació o creació
1. Els resultats de la investigació o creació realitzada en el si de l'ISEACV reconeixeran la identitat i els drets del seu autor, i els drets d'explotació comercial s'adjudicaran a l'ISEACV, sense perjuí del que disposa la normativa reguladora de la propietat intel·lectual.
L'ISEACV determinara els percentatges dels beneficis comercials que s'adjudicaran als autors, als centres i als departaments.
2. Quan la investigació o creació derive d'un contracte amb una entitat externa a l'ISEACV, l'assignació en serà determinada pel que s'hi establisca. Si no s'especifica res en contra, correspondrà a l'ISEACV.
3. Tots els resultats de la investigació o creació hauran de ser comunicats pels seus autors a l'ISEACV, que, en el termini de dos mesos, els indicarà el marc en què l'ISEACV es compromet a mantindre els drets que els siguen propis. En tot cas, als autors els correspondrà una participació en els beneficis de la investigació o creació que s'obtinguen de la seua explotació o cessió, en els termes que establisca el Consell de Direcció.
4. L'ISEACV crearà un registre que contindrà les investigacions i creacions realitzades en el seu si o sota els seus auspicis.
Article 28. Assessorament en matèria d'investigació i creació
Per a garantir el compliment dels fins generals de la investigació o de la creació, es demanarà l'orientació estratègica i la col·laboració del Consell Assessor de l'ISEACV per a tots aquells assumptes que en matèria d'investigació o creació es projecten.
Article 29. Actuació investigadora
El Consell de Direcció aprovarà les normes per a la firma de contractes externs en matèria d'investigació i creació i per a la participació del personal docent de l'ISEACV en els projectes que es duguen a terme, així com el Pla General d'Investigació de l'ISEACV.
TÍTOL IV
ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE L'ISEACV
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 30. Estructura de l'ISEACV
L'ISEACV està compost pels departaments que es descriuen en estos estatuts o per uns altres que es creen per acord del Consell de Direcció, pels centres docents que tinga en cada moment, i per les unitats autònomes d'investigació, que, si és el cas, es creen.
CAPÍTOL II
ELS DEPARTAMENTS DE L'ISEACV
Article 31. Definició i composició
1. L'ISEACV inclourà tres tipus de departaments:
a) Són departaments bàsics de l'ISEACV, aquells que regulen els criteris d'admissió i accés dels estudiants a qualsevol dels centres de l'Institut, els criteris de concessió de beques i premis, i l'acreditació i titulació de les ensenyances cursades.
b) Són departaments de projecció de l'ISEACV, els encarregats de coordinar les activitats d'extensió cultural, de representació, d'inserció laboral i professional i de relacions institucionals.
c) Són departaments estratègics de l'ISEACV, els òrgans d'investigació i docència amb capacitat de dissenyar programes d'investigació, de formació d'investigadors, programes de màster i títols propis. Serà funció dels departaments estratègics, desenrotllar i coordinar les ensenyances i/o l'activitat relacionada amb els programes de docència de diversos o de tots els centres de l'ISEACV, segons els continguts dels seus plans d'estudis.
2. Els departaments estratègics de l'ISEACV estaran integrats per tots els professionals d'una àrea de coneixement o una especialitat. Els altres departaments de l'ISEACV comptaran amb participació de personal dels centres, i els seus directors o les seues directores seran nomenats pel director o per la directora de l'ISEACV, a proposta del Consell de Direcció.
3. L'ISEACV disposarà, com a mínim, dels departaments següents:
a) Bàsics:
Accés i admissió.
Acreditació i títols.
Beques, premis i incentius.
b) De projecció:
Representació i ocupació.
Extensió cultural.
Relacions institucionals.
c) Estratègics: aquells que es determinen, en cada moment, en funció de les àrees de coneixement o especialitats, i d'acord amb els criteris establits en l'article 32 dels presents Estatuts.
4. Si algun o alguns departaments generen una activitat tal que desdoblar-lo/los en possibilitaria un millor funcionament, el Consell de Direcció de l'ISEACV podria acordar-ne el desdoblament, i assignar una denominació a cada un dels nous departaments que, amb això, es generen.
Article 32. Criteris de creació, modificació i supressió de departaments
1. Els departaments estratègics estaran formats per un mínim de deu membres. Quan una àrea de coneixement no arribe a este nombre de membres, se sumarà a una altra seguint criteris d'afinitat. La denominació d'este departament inclourà la de les àrees que engloba.
2. Quan un departament estratègic reduïsca el nombre de personal docent i investigador per davall de deu i no es preveja una pròxima ampliació de plantilla, s'integrarà en un altre departament, en el termini màxim de tres mesos.
3. Tots els departaments estratègics de l'ISEACV tindran un caràcter multicèntric i multidisciplinari. Per tant, qualsevol departament haurà d'estar integrat necessàriament per membres de més d'un centre, inclús en el cas que hi haja, en un sol centre, un nombre suficient de membres per a formar un departament.
4. La creació, modificació o supressió de departaments serà competència del Consell de Direcció.
Article 33. Organització i funcionament
1. Els departaments es regiran pels seus respectius reglaments d'organització i funcionament, que se sotmetran al Consell perque els aprove, si és el cas, a proposta del Consell de Direcció de l'ISEACV.
2. Els directors o les directores de departament es constituiran en Junta de directors i directores de Departament per a la coordinació dels assumptes que ho requerisquen.
Article 34. Estructura directiva dels departaments
1. Els òrgans unipersonals de direcció del departament són els següents:
a) director o directora del departament, que presidirà el Consell de Departament. El director o la directora del departament serà nomenat pel director o la directora de l'ISEACV. En el cas dels departaments estratègics, la direcció recaurà en algun dels professors o de les professores del departament que presenten la seua candidatura, oït el departament, i a proposta de la Junta de directors i directores de Departament de l'ISEACV. El director o la directora del departament estratègic serà designat per a un període de quatre anys, no renovable consecutivament.
b) Subdirector o subdirectora del departament, designat pel director o la directora del departament, que assumirà la vicepresidència del Consell de Departament.
c) Secretari o secretària del departament, designat pel director o per la directora del departament, que assumirà la secretaria del Consell de Departament.
2. L'òrgan col·legiat del departament estratègic és el Consell de Departament, que tindrà la composició que es determine en el seu Reglament d'Organització i Funcionament, que haurà de comptar, com a mínim, amb representació del professorat, dels estudiants, dels doctorands, dels doctors i del personal d'administració i servicis dels centres als quals es presta servici docent des del departament.
Article 35. Avaluació de la investigació
1. Els departaments estratègics implicats aprovaran sistemes d'avaluació periòdica de les línies i els projectes d'investigació, els indicadors de qualitat i criteris d'avaluació dels quals seran aprovats per el Consell de Direcció de l'ISEACV. Al sistema d'avaluació i resultats es donarà la publicitat i l'aplicació corresponent.
2. Els projectes i les línies d'investigació només es mantindran actius amb avaluació positiva de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).
CAPÍTOL III
ELS CENTRES DOCENTS
Article 36. Els centres docents
1. Als conservatoris superiors i a les escoles superiors de l'ISEACV correspon l'organització de l'activitat acadèmica.
2. Els centres, fent ús de l'autonomia que la llei els conferix, procuraran la seua màxima expansió, en connexió amb l'àmbit productiu i social.
Article 37. Creació, modificació i supressió de centres docents
1. Correspon al Consell, a proposta del Consell de Direcció de l'ISEACV, acordar la creació, modificació o supressió dels centres docents de l'ISEACV.
2. La iniciativa de creació, modificació o supressió de centres haurà de basar-se en les necessitats i les demandes socials, dins del marc del pressupost de l'Institut.
Article 38. Organització i funcionament
1. Els centres docents de l'ISEACV tenen l'estructura, les funcions i els òrgans de govern i gestió que es determinen en la legislació educativa que els és d'aplicació, el desenrotllament dels quals es durà a terme a través del Reglament d'Organització i Funcionament dels centres.
2. El Consell de Direcció de l'ISEACV acordarà la proposta de Reglament d'Organització i Funcionament de cada tipus de centre de l'ISEACV, i l'elevarà al Consell perquè l'aprovació.
3. Els directors i les directores dels centres de l'ISEACV es constituiran en Junta de directors i directores de Centre per a la coordinació dels assumptes que ho requerisquen.
4. El Reglament d'Organització i Funcionament dels centres regularà, com a mínim:
a) Com a òrgans unipersonals:
1r. El director o la directora, que serà nomenat pel director o per la directora de l'ISEACV, d'entre els professors o les professores del centre que presenten la seua candidatura, oït el Consell de Centre i a proposta de la Junta de directors i directores de Centre de l'ISEACV. El director o la directora serà designat o designada per a un període de quatre anys, no renovable consecutivament. El director o la directora designarà els integrants de l'equip directiu, que estarà format per:
2n. El cap o la cap d'estudis.
3r. El secretari o la secretària.
De la mateixa manera, el Consell de Direcció podrà acordar l'existència d'un subdirector o una subdirectora i un administrador o una administradora, si així ho considera conve-nient.
b) Com a òrgans col·legiats de participació o de gestió:
1r. El Consell de Centre, com a òrgan de participació de la comunitat educativa, que tindrà les atribucions que marca la llei.
2n. El Claustre, en el qual s'engloba la totalitat de la plantilla de personal docent i investigador del centre.
3r. L'equip directiu, en el qual s'integren tots els òrgans unipersonals del centre i el personal del centre que forme part dels departaments bàsics i de projecció. L'equip directiu haurà d'actuar en coordinació amb els departaments de l'ISEACV.
Article 39. Avaluació
1. Els conservatoris superiors i les escoles superiors aprovaran sistemes d'avaluació periòdica, els indicadors de qualitat i criteris d'avaluació dels quals els provarà elnsell de Direcció de l'ISEACV. Al sistema d'avaluació i resultats es donarà la publicitat i l'aplicació corresponent.
2. Així mateix, sotmetran els seus projectes i la seua gestió educativa a avaluacions cícliques, a través de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).
TÍTOL V
GOVERN DE L'ISEACV
Article 40. Òrgans de govern i representació de l'ISEACV
1. Per al govern, representació i administració, l'ISEACV disposarà, com a mínim, dels òrgans unipersonals i col·legiats que determina l'article 5 de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, de la Junta de directors i directores de Departament, i de la Junta de directors i directores de Centre.
2. La Junta de directors i directores de Centre estarà formada pels directors i les directores de cada un dels centres adscrits a l'ISEACV. A la Junta de directors i directores de Centre correspondrà proposar, al director o a la directora de l'ISEACV, el nomenament dels directors dels centres, entre aquells professors o professores que hi hagen presentat la seua candidatura, així com exercir les tasques de coordinació que resulten necessàries per a l'adequat funcionament dels centres de l'ISEACV.
3. La Junta de directors i directores de Departaments Estratègics estarà formada pels directors i les directores de cada un dels departaments estratègics de l'ISEACV.
A la Junta de directors i directores de Departaments Estratègics correspondrà coordinar les activitats acadèmiques i d'investigació, així com proposar al director o a la directora de l'ISEACV el nomenament dels directors dels departaments estratègics entre els professors o les professores del departament que presenten la seua candidatura.
4. Així mateix, l'ISEACV disposarà d'un Consell Social, a través del qual es canalitzarà la participació de la societat en l'ISEACV, amb la composició i les funcions que es determinen en l'article següent, i d'un Consell Assessor, de caràcter tècnic i científic, la composició i funcions del qual es regulen en l'article 47 dels presents Estatuts.
5. A més del que establixen els apartats anteriors, el president o la presidenta de l'Institut, amb l'acord previ del Consell de Direcció, podrà crear els òrgans de participació, consultius o executius, que siguen convenients per al millor funcionament de l'ISEACV i que contribuïsquen a la millor consecució dels fins de l'Institut.
CAPÍTOL I
ÒRGANS COL·LEGIATS
SECCIÓ PRIMERA
EL CONSELL SOCIAL
Article 41. El Consell Social
1. El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en l'ISEACV i l'òrgan de relació de l'ISEACV amb la societat, a través de l'exercici de les competències que se li atribuïxen.
2. El Consell Social es regix pel que disposen els presents Estatuts i pel Reglament d'Organització i Funcionament, que haurà d'aprovar el Consell de Direcció de l'ISEACV.
3. La composició del Consell Social, que es regularà en el seu Reglament d'Organització i Funcionament, haurà d'incloure, com a mínim, un president o una presidenta, la designació del qual correspondrà al Consell, i comptarà, com a mínim, amb els vocals següents:
a) Quatre representants del Consell de Direcció de l'Institut, entre els quals ha de comptar-se, necessàriament, el director o la directora de l'Institut.
b) Dos representants designats pel o per la titular de la Direcció General amb competències en matèria d'educació artística superior.
c) Dos representants designats pel o per la titular de la Direcció General amb competències en matèria d'investigació i política científica.
d) Dos representants designats pel o per la titular de la Secretaria Autonòmica amb competències en matèria de cultura.
e) Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
f) Dos representants de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
g) Dos representants designats pel president o per la presidenta del Consell Social entre membres pertanyents a entitats legalment constituïdes que representen els interessos professionals, econòmics, financers, culturals, educatius, artístics, científics, tècnics o d'antics alumnes.
4. Al Consell Social correspon, a més de les competències que se li assignen en el seu Reglament d'Organització i Funcionament, promoure la col·laboració de la societat en el finançament de l'ISEACV i les seues relacions amb l'entorn cultural, professional, econòmic i social al servici de la qualitat de l'activitat de l'ISEACV, i, més concretament:
a) Conéixer els criteris bàsics previstos per a l'elaboració del pressupost de l'ISEACV, i, si és el cas, de les entitats que en depenguen, i formular propostes respecte d'això.
b) Informar el projecte de pressupost anual de l'ISEACV i les seues modificacions, havent de ser informat periòdicament de l'estat d'execució d'este.
c) Informar la programació plurianual de l'ISEACV i la seua planificació estratègica.
d) Informar els comptes anuals de l'ISEACV, i, si és el cas, de les seues entitats dependents.
e) Informar la relació de llocs de treball del personal de l'ISEACV.
f) Informar la proposta de taxes i preus públics per la prestació dels servicis oferits per l'ISEACV.
g) Informar les propostes relacionades amb les beques, ajudes a l'estudi o exempcions de taxes per a l'alumnat, i, si és el cas, amb les ajudes socials per al personal de l'ISEACV.
h) Informar i, si és el cas, gestionar els premis, distincions o reconeixements en l'àmbit d'actuació de l'ISEACV.
i) Informar les propostes de creació, modificació o extinció de centres i les d'implantació, modificació o supressió d'ensenyances.
j) Informar els projectes de conveni que estiga previst subscriure.
k) Formular suggeriments i propostes al Consell de Direcció tendents a millorar el funcionament de les activitats de l'ISEACV en els seus distints aspectes, i sobretot les relacionades amb la projecció social de l'Institut.
l) Proposar iniciatives conduents a acostar l'alumnat de l'ISEACV al món laboral.
m) Conéixer l'activitat de l'ISEACV, i els informes d'avaluació de la qualitat de l'Institut, els seus centres o les seues ensenyances que s'emeten.
n) Qualssevol altres competències d'assessorament, proposta o informe, vinculades a aspectes econòmics, socials o professionals, que se li atribuïsquen en el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de l'ISEACV.
SECCIÓ SEGONA
EL CONSELL DE DIRECCIÓ
Article 42. Competències i funcions del Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció és l'òrgan de govern de l'ISEACV al qual correspon, a més de les funcions enumerades en l'article 10 de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, l'establiment de les seues línies estratègiques i programàtiques i les directrius i els procediments per a aplicar-los en els àmbits d'organització de les ensenyances, de la investigació i/o la creació, dels recursos humans i econòmics. Així mateix, li correspon regular l'organització i el funcionament dels diferents òrgans de l'Institut, en el marc de la seua Llei de Creació i dels presents Estatuts, i deliberar sobre els assumptes que li sotmeta el seu director o la seua directora.
2. Totes les competències que no estiguen expressament atribuïdes per les normes a algun altre òrgan de l'ISEACV correspondran al seu Consell de Direcció, d'acord amb el que disposa l'article 10, apartat q), de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat.
Article 43. Composició del Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció estarà compost pel president o la presidenta, els dos vicepresidents, el director o la directora de l'Institut i els vocals següents:
a) Un director o una directora dels centres superiors d'ensenyances artístiques de titularitat pública, representant de cada una de les branques d'estudis que componen les ensenyances artístiques superiors que en cada moment existisquen a la Comunitat Valenciana, triat d'acord amb el que establixen estos Estatuts.
b) Un representant del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior, o de l'òrgan que legalment el substituïsca, si és el cas, designat pel seu president.
c) Dos representants del professorat, un de l'alumnat i un altre del personal d'administració i servicis.
2. El Consell de Direcció podrà convocar el professorat, l'alumnat i els representants del personal d'administració i servicis que pertanguen als consells dels centres de l'ISEACV. Així mateix, hi podran assistir, amb veu però sense vot, aquelles persones no pertanyents al Consell que este convoque.
3. Els membres electes del Consell de Direcció de l'ISEACV ho seran per un període de quatre anys. En cas de produir-se vacant es procedirà, en el termini d'un mes, a l'elecció d'un nou membre pel període que reste fins a completar els quatre anys.
4. Els membres del Consell de Direcció podran designar un altre membre del Consell de Direcció perquè actue en nom seu, en cas de no poder assistir a alguna reunió.
Article 44. Secretaria del Consell de Direcció
En les reunions del Consell de Direcció les funcions de secretari les realitzarà el d'este designat per la presidenta o el president, d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat.
Article 45. Eleccions a membres del Consell de Direcció
1. Respecte a la convocatòria d'eleccions i la designació de la Junta Electoral, regiran les disposicions següents:
a) La presidenta o el president de l'ISEACV convocarà les eleccions dels membres no nats per a la composició del Consell de Direcció, en períodes de renovació global de quatre anys.
b) La presidenta o el president de l'ISEACV designarà una Junta Electoral, proposada pel Consell de Direcció, a la qual correspondrà dictar les normes necessàries per a l'organització, la supervisió i la resolució de conflictes del procés electoral.
c) En la resolució a través de la qual es duga a terme la convocatòria es determinarà el dia i les normes bàsiques en què les eleccions s'hagen de produir.
2. Quant a l'elecció dels o de les representants de les directores i els directors, s'hauran de seguir les normes següents:
a) Les directores i els directors dels centres que han de formar part del Consell de Direcció seran triades o triats, per mitjà de votació secreta i prèvia presentació de candidatures, per les directores i directors.
b) Cada elector o electora votarà una directora o un director per cada una de les especialitats següents en què existisca un centre docent:
1r. Música.
2n. Dansa.
3r. Art Dramàtic.
4t. Arts Plàstiques, entre les que es troben els estudis de Ceràmica i de Vidre.
5é. Disseny.
6é. Conservació i Restauració de Béns Culturals.
c) Este sistema d'elecció es realitzarà sempre que hi haja més d'un centre per especialitat i s'haja presentat més d'una directora o director. En el cas que hi haja més d'un centre per especialitat, per a garantir, d'acord amb la llei, l'ocupació successiva de la vocalia per cada un dels centres, no podrà presentar-se com a candidata o candidat cap directora o director que ja haja ocupat el càrrec durant un mandat complet, llevat que no es presente com a candidata o candidat cap de les directores o directors que no l'han ocupat, o ja l'hagen ocupat tots. A estos efectes, també s'entendrà que una directora o director ja ha ocupat el càrrec quan ho haja fet la seua predecessora o predecessor en la direcció. Per a presentar-se per tercera vegada serà necessari que totes les directores o els directors dels centres de la mateixa especialitat hagen complit, bé ells o bé les seues antecessores o antecessors, un segon mandat o hagen tingut oportunitat de complir tant el primer, en el seu moment, com el segon. Per als successius mandats, es procedirà com s'ha dit anteriorment.
d) En cas de centre o candidat únic per especialitat, la directora o el director formarà part, sense que medie cap elecció, del Consell de Direcció de l'Institut.
e) En el cas que, celebrada l'elecció, es produïra algun empat en els més votats d'alguna o algunes especialitats, la votació s'haurà de repetir a les 48 hores, circumscrivint-se el vot exclusivament als empatats. Si, celebrada la segona votació, persistira l'empat, passarà a formar part del Consell de Direcció el director o la directora amb major antiguitat en el càrrec, i, en el cas de no ser diriment este criteri, se seguirà el criteri de major antiguitat en el cos docent.
f) En cas d'absència de candidats, es determinarà el director o la directora que formarà part del Consell amb els mateixos criteris que per al supòsit d'empat. En el cas que rebutge el càrrec, es determinarà la directora o director següent a qui corresponga d'acord amb els mateixos criteris, i així successivament.
g) En el cas de produir-se una vacant en la representació dels directors i de les directores d'una especialitat, passarà a ocupar-la el següent candidat més votat, i, de no haver-hi un altre candidat, el president o la presidenta de l'ISEACV convocarà eleccions per a cobrir la vacant. En ambdós casos, el nou membre mantindrà la seua condició fins a la següent renovació global dels membres electes del Consell de Direcció.
h) Si tots aquells a què poguera correspondre formar part del Consell de Direcció declinaren esta responsabilitat, el seu lloc en el Consell de Direcció quedaria vacant.
3. En relació amb l'elecció dels representants del professorat, procedirà seguir les prescripcions següents:
a) Els dos representants del professorat es triaran:
1r. Un, entre el professorat de centres superiors d'Arts Plàstiques (Ceràmica i Vidre), de Disseny, i de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
2n. Un altre d'entre el professorat de Conservatoris Superiors de Música i de Dansa i de l'Escola Superior d'Art Dramàtic.
b) A estos efectes, el professorat que ha de formar part del Consell de Direcció serà triat per mitjà de votació secreta entre les professores i professors amb destinació definitiva i, prèvia presentació de candidatures, pels claustres.
c) Cada professora o professor electora o elector votarà una professora o professor per cada un dels blocs d'especialitats establits en el paràgraf anterior.
d) En cas de candidata única o candidat únic per bloc d'especialitats, la professora o el professor formarà part, sense que medie cap elecció, del Consell de Direcció de l'Institut.
e) En el cas que, celebrada l'elecció en cada un dels claustres i sumats els resultats, es produïra algun empat entre els més votats en algun dels blocs o en ambdós, la votació s'haurà de repetir a les 48 hores, circumscrivint-se el vot exclusivament als empatats. Si, celebrada la segona votació, persistira l'empat, passarà a formar part del Consell de Direcció la professora o el professor amb major antiguitat en el cos docent i, en el cas de no ser diriment este criteri, se seguirà el criteri de major edat del professor o la professora.
f) En cas d'absència de candidates o candidats en algun o en ambdós blocs d'especialitats, es determinarà qui serà la professora o el professor que forme part del Consell de Direcció per mitjà de sorteig entre el professorat d'este bloc. En el cas que aquell a qui, després del sorteig, corresponguera ocupar el càrrec, el rebutjara, es repetirà el sorteig, amb l'exclusió dels que hagen declinat ocupar el càrrec, fins a comptar amb una professora o professor que accepte formar part del Consell de Direcció.
g) En el cas de produir-se una vacant en la representació del professorat d'un dels blocs d'especialitats, passarà a ocupar-la la candidata o candidat següents més votats, i, de no haver una altra candidata o candidat, la presidenta o el president de l'ISEACV convocarà eleccions per a cobrir la vacant. En ambdós casos, el nou membre mantindrà la condició fins a la següent renovació global dels membres electes del Consell de Direcció.
h) Si tots aquells a què poguera correspondre formar part del Consell de Direcció declinaren esta responsabilitat, el seu lloc en el Consell de Direcció quedaria vacant.
4. Respecte a l'elecció de la o el representant de l'alumnat, regiran les normes següents:
a) La o el representant de l'alumnat en el Consell de Direcció de l'Institut el triaran, per mitjà de votació secreta i presentació prèvia de candidatures, els representants de l'alumnat en els consells de centre.
b) Cada estudiant elector o electora votarà a un dels candidats.
c) En el cas que, celebrada l'elecció pels estudiants de cada un dels consells de centre i sumats els resultats, es produïra algun empat entre els més votats, la votació haurà de repetir-se a les 48 hores, circumscrivint-se el vot exclusivament als empatats. Si, celebrada la segona votació, persistira l'empat, passarà a formar part del Consell de Direcció l'alumne o l'alumna que es trobe en l'últim any de les ensenyances cursades i, en el cas de no ser diriment este criteri, se seguirà el criteri de major edat de l'estudiant.
d) En cas d'absència de candidats, es determinarà qui serà l'estudiant que forme part del Consell de Direcció per mitjà de sorteig entre els estudiants que formen part dels consells de centre. En el cas que aquell al qual, després del sorteig, corresponguera ocupar el càrrec, el rebutjara, es repetirà el sorteig, amb l'exclusió dels que hagen declinat ocupar el càrrec, fins a comptar amb un estudiant que accepte formar part del Consell de Direcció.
e) En el cas de produir-se una vacant en la representació de l'alumnat, passarà a ocupar-la la candidata o el candidat següent més votat i, de no haver-hi una altra candidata o candidat, el president o la presidenta de l'ISEACV convocarà eleccions per a cobrir la vacant. En ambdós casos, el nou membre hi mantindrà la condició fins a la següent renovació global dels membres electes del Consell de Direcció.
f) Si tots aquells als quals poguera correspondre formar part del Consell de Direcció declinaren esta responsabilitat, el seu lloc en el Consell de Direcció quedaria vacant.
5. Respecte a l'elecció del o la representant del personal d'administració i servicis, s'aplicaran les disposicions següents:
a) El o la representant del personal d'administració i servicis en el Consell de Direcció de l'Institut serà triat, per mitjà de votació secreta i presentació prèvia de candidatures, pels representants del personal d'administració i servicis en els consells de centre.
b) Cada persona d'administració i servicis electora votarà a un o una dels candidats o de les candidates.
c) En el cas que, celebrada l'elecció pel personal d'administració i servicis de cada un dels consells de centre, i sumats els resultats, es produïra algun empat entre els més votats, la votació haurà de repetir-se a les 48 hores, circumscrivint-se el vot exclusivament als empatats. Si, celebrada la segona votació, persistira l'empat, passarà a formar part del Consell de Direcció la persona d'administració i servicis que compte amb major antiguitat en el centre, i, en el cas de no ser diriment este criteri, se seguirà el criteri de major edat de la persona.
d) En cas d'absència de candidats, es determinarà qui serà la persona d'administració o servicis que forme part del Consell de Direcció per mitjà de sorteig entre el mencionat personal dels consells de centre. En el cas que aquell a qui, després del sorteig, corresponguera ocupar el càrrec, el rebutjara, es repetirà el sorteig, amb l'exclusió dels que hagen declinat ocupar el càrrec fins a comptar amb una persona d'administració o servicis que accepte formar part del Consell de Direcció.
e) En el cas de produir-se una vacant en la representació del personal d'administració i servicis, passarà a ocupar-la el següent candidat més votat, i, de no haver-hi un altre candidat, el president o la presidenta de l'ISEACV convocarà eleccions per a cobrir la vacant. En ambdós casos, el nou membre mantindrà la seua condició fins a la següent renovació global dels membres electes del Consell de Direcció.
f) Si tots aquells als quals poguera correspondre formar part del Consell de Direcció declinaren esta responsabilitat, el seu lloc en el Consell de Direcció quedaria vacant.
6. El president o la presidenta nomenarà els representants electes dels directors i de les directores, del professorat, de l'alumnat i dels membres del personal d'administració i servicis que hagen sigut triats d'acord amb el que establixen els estatuts i la resta de normes d'aplicació.
7. El president o la presidenta del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior designarà el seu representant en el Consell de Direcció de l'ISEACV.
8. Els procediments d'elecció que s'establixen en este article podran modificar-se per acord del Consell de Direcció, adoptat per majoria simple dels seus membres.
Article 46. Règim de funcionament del Consell de Direcció
1. El funcionament del Consell de Direcció es regularà reglamentàriament.
2. El Consell de Direcció podrà establir comissions de treball de caràcter sectorial, temporals o permanents, amb l'objectiu de millorar i agilitzar el desenrotllament de les fun-cions encomanades al Consell. A estes comissions podran incorporar-se persones que no siguen membres del Consell de Direcció, en qualitat d'assessors. La regulació d'estes comi-ssions s'efectuarà reglamentàriament.
SECCIÓ TERCERA
EL CONSELL ASSESSOR
Article 47. El Consell Assessor
1. El Consell Assessor és l'òrgan d'assessorament, de caràcter tècnic i científic, del director o de la directora i del Consell de Direcció de l'ISEACV, en el que s'integraran professionals de reconegut prestigi a fi de projectar la seua experiència en l'activitat de l'ISEACV. Sense perjuí del que establisca el seu reglament d'organització i funcionament, que haurà d'aprovar el Consell de Direcció de l'ISEACV, la seua composició i funcions seran, com a mínim, les que establixen els apartats següents.
2. El Consell Assessor estarà presidit pel director o per la directora de l'ISEACV i estarà constituït per un mínim de dotze membres, representatius de totes les especialitats de l'Institut, designats en la condició de professionals de reconegut prestigi en l'àmbit artístic.
3. Corresponen al Consell Assessor les funcions següents:
a) Informar l'ISEACV de les necessitats manifestades en la societat amb vista a la creació de noves titulacions o l'especial orientació de les ensenyances.
b) Informar sobre accions dirigides a promocionar l'alumnat que presente un talent especial per a les diferents especialitats de les ensenyances artístiques superiors.
c) Elaborar projectes dirigits a millorar les activitats acadèmiques i d'investigació de l'ISEACV.
d) Fomentar activitats d'extensió cultural, d'acord amb la programació de l'Institut.
e) Elaborar estudis o informes, per la seua iniciativa, o a petició de l'ISEACV.
f) Promocionar actes acadèmics de l'Institut.
g) Promoure l'actualització i l'adequació dels mètodes pedagògics a la realitat professional.
h) Contribuir al respecte i al prestigi social d'estes ensenyances.
i) Projectar i promocionar l'activitat artística desenrotllada dins de l'ISEACV en els fòrums internacionals.
j) Fomentar i contribuir a la col·laboració de l'Institut amb altres institucions d'educació superior.
k) Impulsar accions per a desenrotllar una educació en valors.
CAPÍTOL II
ÒRGANS UNIPERSONALS
Article 48. El president o la presidenta
1. El president o la presidenta de l'ISEACV que, d'acord amb el que disposa l'article 6 de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, és el titular de la conselleria competent en matèria d'universitats i formació superior, ostenta la màxima representació de l'ISEACV i presidix el Consell de Direcció.
2. Corresponen al president o a la presidenta les funcions següents:
a) Exercir les funcions de representació externa i institucional de l'ISEACV.
b) Subscriure, en nom de l'Institut, contractes i convenis de col·laboració d'especial rellevància amb entitats públiques i privades, nacionals o estrangeres.
c) Expedir els títols i diplomes atorgats per l'Institut en les condicions previstes en la legislació vigent.
d) Convocar eleccions per al Consell de Direcció i designar la Junta Electoral prevista en l'article 45.1 d'estos Estatuts.
e) Ostentar la direcció del personal de l'ISEACV.
f) Exercir les facultats disciplinàries tant respecte del personal com de l'alumnat que, si és el cas, corresponguen.
3. El president o la presidenta podrà delegar, en qualsevol cas, l'exercici de les funcions, totalment o parcial, i permanentment o temporal, en el director o la directora de l'ISEACV o en qualsevol dels vicepresidents.
Article 49. Els vicepresidents
Seran funcions dels vicepresidents les marcades per la llei, i la substitució del president o de la presidenta en l'orde de prelació en què se'ls designa.
Article 50. El director o la directora
1. El director o la directora de l'ISEACV és el màxim responsable de l'activitat ordinària de l'Institut, i exercix la direcció, govern i gestió. En absència del president o de la presidenta i vicepresidents assumix la representació institucional de l'ISEACV.
2. El director o la directora de l'ISEACV serà nomenat de la manera que establix l'article 8, apartat 1, de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat.
3. Les funcions del director o de la directora són les que establix l'article 8, apartat 2, de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, i totes les que pogueren correspondre-li per atribució legal o reglamentària, o per delegació expressa del president o de la presidenta i, en especial, les següents:
a) Dirigir, gestionar i coordinar el funcionament de l'Institut, així com el seu personal.
b) Desplegar les línies d'actuació aprovades pel Consell de Direcció, executar els acords i exercir les funcions que este o el president li deleguen.
c) L'exercici ordinari, davall la supervisió del president, de les relacions institucionals amb organismes, centres i institucions que impartisquen ensenyances artístiques superiors en altres comunitats autònomes.
d) Gestionar els centres docents de l'Institut i el personal.
e) Autoritzar els gastos i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost de l'Institut.
f) Formalitzar, en nom de l'ISEACV, els contractes i convenis per al desenrotllament de l'activitat ordinària.
g) Designar els membres del Consell Assessor, a proposta del Consell de Direcció, i presidir les seues reunions.
h) Resoldre les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes pels estudiants de l'Institut, sobre els crèdits de lliure elecció cursats per l'alumnat, sobre la convalidació dels estudis realitzats en altres comunitats autònomes, i qualssevol altres competències que, en matèria d'ordenació acadèmica, es plantegen.
i) Presidir la comissió de resolució de conflictes d'atribucions entre òrgans de l'ISEACV les decisions del qual esgoten la via administrativa i resoldre els conflictes d'atribucions entre òrgans de l'Institut les decisions dels quals no esgoten la via administrativa.
j) Nomenar els directors o les directores dels centres i dels departaments de l'ISEACV.
TÍTOL VI
COL·LABORACIÓ ENTRE L'ISEACV I LA SOCIETAT
Article 51. L'extensió educativa i cultural
1. L'ISEACV contribuirà al desenrotllament cultural, social i econòmic de la societat, amb la promoció de la creació i el foment del pensament crític, amb vista a aconseguir una educació integral de la persona, i procurarà la major projecció possible de les seues activitats.
2. Dins de les activitats d'extensió educativa i cultural, podrà organitzar tasques d'inserció dels titulats i titulades en el mercat laboral, de formació i reciclatge de col·lectius amb dificultats d'accés a este o de promoció, de voluntariat i de col·laboració social, d'intercanvis d'estudiants, de professors i professores, i d'investigadors i investigadores amb altres centres superiors o universitats nacionals o estrangeres, així com activitats formatives puntuals, com conferències, taules redones, classes magistrals, col·loquis, exposicions, presentacions públiques, publicacions i altres activitats d'este caràcter.
3. L'ISEACV posarà els mitjans necessaris per a promocionar els casos demostrats de talent excepcional i vetlarà, especialment en estos casos, pel correcte desenrotllament integral de la persona.
TÍTOL VII
LA QUALITAT
Article 52. Pla de Qualitat
1. El Consell de Direcció acordarà el Pla de Qualitat de l'ISEACV, que subsumirà els plans de qualitat que adopten els departaments i els centres, si els considera adequats, o els establirà si estos no els han adoptat o el Consell de Direcció els considera insuficients.
2. El Pla de Qualitat de l'ISEACV determinarà les persones responsables d'este pla, que constituiran la Comissió de Qualitat de l'ISEACV.
3. L'AVAP o qualsevol altre òrgan d'avaluació externa acreditat certificarà el Pla de Qualitat de l'ISEACV.
TÍTOL VIII
RÈGIM ECONÒMIC I DE PERSONAL
Article 53. Recursos econòmics i patrimonials
L'ISEACV gaudirà d'autonomia econòmica i financera, d'acord amb el que disposa l'article 2.2. de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, i comptarà amb els recursos econòmics i patrimonials que establixen els articles 13 i 14 d'esta llei i qualsevol altre recurs que puga ser-li legalment atribuït.
Article 54. El pressupost
1. D'acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, l'ISEACV comptarà amb un pressupost anual, que s'inclourà en els Pressupostos de la Generalitat.
2. La gerència de l'ISEACV confeccionarà l'esborrany de la proposta de pressupost, d'acord amb l'estructura que s'establisca en les lleis anuals de Pressupostos de la Generalitat, les disposicions de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat i les altres lleis d'aplicació en matèria pressupostària, i el director o la directora de l'ISEACV el sotmetrà a informe del Consell Social i, posteriorment, el presentarà, acompanyat de l'informe del Consell Social, davant del Consell de Direcció, perquè este, si és el cas, aprove definitivament la proposta.
Article 55. La contractació
1. El director o la directora de l'ISEACV és l'òrgan de contractació de l'Institut, que està facultat per a formalitzar, en nom i representació de aquell, els contractes en què intervinga l'ISEACV, si hi ha consignació pressupostària a este efecte.
2. Correspon al director o a la directora de l'ISEACV l'aprovació dels plecs de condicions administratives, generals i particulars que hagen de servir de base a cada contracte, i l'aprovació dels projectes tècnics que eventualment s'incorporen.
3. S'informarà el Consell Social de la celebració dels contractes:
a) Que tinguen un termini d'execució superior a un any, o si es comprometen fons públics de futurs exercicis.
b) Que tinguen com a objecte l'adquisició, per procediment sense publicitat ni concurrència, de béns o equips l'import dels quals excedisca del 5% del capítol VI del pressupost de l'ISEACV.
Article 56. Control dels comptes de l'ISEACV
1. L'ISEACV assegurarà el control intern de la gestió economicofinancera d'acord amb els principis de legalitat, eficàcia i eficiència. El Consell de Direcció aprovarà els procediments adequats per a l'auditoria interna de l'ISEACV, a càrrec del corresponent òrgan de control intern.
2. Anteriorment a l'1 de juny de cada any, el director o la directora de l'ISEACV sotmetrà els comptes de l'ISEACV de l'exercici anterior a informe del Consell Social de l'Institut, per a elevar-los, posteriorment, amb l'informe del Consell Social, al Consell de Direcció, per a aprovar-los.
TÍTOL IX
DEFENSOR DE LA COMUNITAT DE L'ISEACV
Article 57. El Defensor de la Comunitat de l'ISEACV
1. El Consell de Direcció podrà acordar la creació del Defensor de la Comunitat de l'ISEACV, per a la qual cosa designarà un membre de la dita comunitat, que vetlarà pel respecte i protecció dels drets i interessos legítims dels membres del mateix, i el compliment dels Estatuts, a través de la supervisió de les activitats de l'ISEACV i els seus departaments, centres i membres de la comunitat.
2. Si s'acorda la creació del Defensor de la Comunitat de l'ISEACV, haurà d'aprovar-se també el Reglament de Funcionament del Defensor de la Comunitat de l'ISEACV, en el que es regularan els procediments i condicions per a la seua designació i cessament, i les seues competències i funcions.
TÍTOL X
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
Article 58. Modificació dels estatuts
1. Podran instar la modificació dels Estatuts el Consell Social o el Consell Assessor de l'ISEACV, per mitjà de la remissió d'un informe al Consell de Direcció de l'Institut, o el director o la directora de l'ISEACV, per mitjà de la presentació d'una proposta a l'esmentat òrgan col·legiat.
2. Si la modificació dels Estatuts s'insta pel Consell Social o pel Consell Assessor, el Consell de Direcció podrà encomanar al director o a la directora de l'ISEACV que elabore una proposta.
3. Si la proposta de modificació dels Estatuts, amb les modificacions que s'acorden, l'aprova el Consell de Direcció, per majoria de dos terços dels seus membres (o per majoria simple, si es tracta del procediment d'elecció dels membres del Consell de Direcció, segons el que disposa l'article 45, apartat 8), procedirà la seua remissió al Consell, per a la seua aprovació.
ANNEX II
Conservatori Superior de Música Óscar Esplá, d'Alacant.
Conservatori Superior de Música Salvador Seguí, de Castelló.
Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo, de Valencia.
Conservatori Superior de Dansa de Valencia.
Conservatori Superior de Dansa d'Alacant.
Escola Superior d'Art Dramàtic de Valencia.
Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi.
Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant.
Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló.
Escola d'Art i Superior de Disseny d'Orihuela.
Escola d'Art i Superior de Disseny de Valencia.
Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora.
Escola Superior de Ceràmica de Manises.

linea