diari

DECRET LLEI 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifica l'àmbit competencial de l'Institut Valencià de Finances i de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. [2015/7368]

(DOGV núm. 7610 de 08.09.2015) Ref. Base de dades 007237/2015

DECRET LLEI 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifica l'àmbit competencial de l'Institut Valencià de Finances i de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. [2015/7368]
PREÀMBUL

La Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, preveu en els capítols XXXIV i XXXV la modificació de la regulació de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i de l’Institut Valencià de Finances (IVF), respectivament, modificant les seues funcions i competències, de manera que determinades funcions de l’IVF s’adscrivien a la conselleria competent en matèria d’economia.
Les conseqüències de l’anterior decisió s’han sumat a la pràctica desaparició del sector financer amb origen a la Comunitat Valenciana, amplificant els seus negatius efectes en una etapa necessitada d’una resposta pública que limitara el racionament del crèdit i recolzara de forma decidida la generació d’empreses basades en un nou model econòmic que prenguera com a referència principal el talent i les capacitats creatives i emprenedores dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana. Tot això com a alternativa a un model econòmic especulatiu, orientat a l’explotació indiscriminada de les riqueses naturals de la Comunitat Valenciana i, com a tal, insostenible.
En l’actualitat, a la necessitat d’impulsar un nou model econòmic se suma la necessitat d’aconseguir el seu major dinamisme per mitjà d’una accelerada recuperació de l’activitat empresarial i l’ampliació del teixit emprenedor com a motors del canvi econòmic i social que la Comunitat Valenciana necessita. En este sentit, i encara que les dades recents confirmen una lleu recuperació del crèdit al sector privat a Espanya, les xicotetes i mitjanes empreses valencianes encara patixen pitjors condicions d’accés al crèdit que les seues competidores europees.
No és aliena a esta realitat la virtual desaparició del subsector de caixes d’estalvis a la Comunitat Valenciana, que, a causa de la seua extensa xarxa d’oficines i del seu caràcter eminentment social, facilitava servicis i productes financers bàsics al conjunt de la ciutadania, completant l’oferta de productes financers pròpia de la banca comercial. Durant molts anys, les caixes d’estalvis van combatre eficaçment l’exclusió financera, dissenyant productes financers específics per als col·lectius socials més desfavorits. Hui, esta funció l’exercixen de forma limitada les cooperatives de crèdit, junt amb els bancs comercials, en el marc dels seus programes de responsabilitat social corporativa. En un context de creixent desigualtat social, resulta imprescindible que la Generalitat se sume a estos esforços privats, impulsant programes d’inclusió financera, com a instrument fonamental per a combatre l’exclusió social.

La consecució d’objectius com els assenyalats requerix, al seu torn, instruments innovadors, i eficients, coherents amb la missió de transformació econòmica que perseguix la Generalitat per mitjà del model mencionat. Es planteja, en conseqüència, la necessitat d’acomodar als nous objectius aquells instruments operatius que, com els impulsats per l’IVF i l’IVACE, possibiliten l’acomodació de les ferramentes financeres públiques a la nova visió econòmica que impulsa la Generalitat. Una necessitat que demanda una urgent resposta, només canalitzable per mitjà del present decret llei, per diverses raons:

1. El paper crucial del finançament en la revitalització econòmica i l’expansió de l’activitat emprenedora.
2. L’existència de nous perfils empresarials que, per dimensió, novetat sectorial o personalitat jurídica, no troben l’adequat encaix en les formes tradicionals de finançament.
3. L’escàs desenvolupament del finançament innovador a la Comunitat Valenciana, la qual cosa al seu torn restringix el sorgiment d’empreses tecnològiques i, en general, de firmes amb un ús intensiu del coneixement.
4. La presència d’un capital humà les capacitats del qual es troben desaprofitades per l’aplicació de filtres de solvència que no arrepleguen la brillantor de les idees i les capacitats gerencials dels seus posseïdors.

5. La ineludible aplicació per les administracions públiques, sense treves temporals, dels principis constitucionals d’eficàcia i eficiència, l’extensió de les quals es troba sensiblement amortida després de l’aplicació del que s’ha previst, pel que fa a l’IVF i l’IVACE, per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
En particular, amb l’aprovació de la present norma s’aclarix l’àmbit competencial en matèria de finançament al sector privat que correspon tant a la Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball com a la Direcció General d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, tal com s’arreplega en l’article 30 del Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. A més, i en coherència amb les consideracions anteriors, es modifiquen els àmbits competencials, tant de l’IVF com de l’IVACE, actualment recollits en l’article 171 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, i en la disposició addicional sèptima de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 1989, respectivament, a fi de procurar l’assumpció de les funcions relatives al finançament al sector privat en la primera de les esmentades entitats. Finalment, a fi de preservar l’estabilitat i certesa jurídica en la gestió dels drets econòmics de la hisenda pública de la Generalitat, s’inclouen els mecanismes orientats a evitar qualsevol incertesa sobre l’administració, gestió i titularitat dels actius generats per l’IVACE des de l’1 de gener de 2014, afectats pel disseny funcional i institucional aprovat pel present decret llei.

En virtut d’això, fent ús de la facultat reconeguda en l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic i del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de setembre de 2015,


DECRETE

Article únic. Modificacions del règim jurídic de l’Institut Valencià de Finances i de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
1. S’aprova la modificació del règim jurídic de l’Institut Valencià de Finances en els termes que consten en l’annex i que afecta la disposició següent:
Article 171 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat: es modifiquen els paràgrafs a i b, i s’hi afig el paràgraf c bis, de l’apartat 2.2.
2. S’aprova la modificació del règim jurídic de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial en els termes que consten en l’annex i que afecta la disposició següent:
Disposició addicional sèptima de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 1989, en la redacció que en fa l’article 170 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat: apartats 1, 2, 4 i 5.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Subrogació de funcions, drets, obligacions, procediments i relacions jurídiques entre l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i l’Institut Valencià de Finances
En matèria de finançament del sector privat empresarial, l’IVF se subrogarà en les operacions aprovades pel Comité de Finançament Empresarial de l’IVACE després de l’1 de gener de 2014.
La persona titular de la Direcció General de l’IVF serà competent per a executar i fer complir els acords en vigor adoptats pel Comité de Finançament Empresarial de l’IVF, que es considera extingit, per la qual cosa tota referència feta en els esmentats acords al president del Comité de Finançament Empresarial o al director de Finançament Empresarial de l’IVF haurà d’entendre’s feta al director general de l’IVF. Així mateix, la persona titular de la Direcció General de l’IVF serà competent per a executar i fer complir els acords en vigor adoptats pel Comité de Finançament Empresarial de l’IVACE després de l’1 de gener de 2014, relacionats amb l’àmbit competencial de l’IVF, per la qual cosa tota referència feta en els esmentats acords al president del Comité de Finançament Empresarial o al director adjunt de l’IVACE (persona titular de la direcció general en matèria d’economia de la Generalitat) haurà d’entendre’s igualment feta a la persona titular de la Direcció General de l’IVF.

Segona. Adscripció de mitjans personals
Com a conseqüència de l’atribució competencial prevista en el present decret llei, podrà integrar-se en l’IVF el personal laboral que prestava els seus servicis en l’IVACE que s’estime necessari, sense minva dels seus drets.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
1. Queden derogades expressament les disposicions addicionals octava i novena, i també les disposicions transitòries quinta, sexta i sèptima, de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que preveu el present decret llei.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Desplegament reglamentari de l’Institut Valencià de Finances (IVF) i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

S’autoritza el Consell perquè, a proposta de les persones que tinguen assignades la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’economia i hisenda, cada un d’elles en l’àmbit de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i execució del que preveu esta norma. En el termini de quatre mesos des de l’entrada en vigor d’este decret llei, el Consell aprovarà l’adaptació del Reglament d’organització i funcionament de l’IVACE i l’adaptació del Reglament de l’IVF, a proposta de les persones que tinguen assignada la titularitat de la conselleria amb competència en matèria d’economia i hisenda, respectivament.
Ateses les funcions descrites en la nova redacció de l’article 30.3.a del Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, la direcció general competent en matèria d’economia participarà en la redacció del nou Reglament d’organització i funcionament de l’IVF. Este reglament establirà una adequada representació de la conselleria competent en matèria d’economia en els òrgans de govern de l’IVF, amb l’objecte de coadjuvar a l’execució de les directrius generals de la política creditícia en l’àmbit de les seues competències.

Fins que no es produïsca la mencionada adaptació, seguiran en vigor els actuals reglaments de les esmentades entitats, en tot el que no s’opose al que establix el present decret llei.

València, 4 de setembre de 2015

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,
VICENT SOLER I MARCO

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

ANNEX
Relació completa, en la nova redacció,
dels preceptes que es modifiquen

Modificacions del règim jurídic de l’Institut Valencià de Finances i de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

1. Relatiu al règim jurídic de l’Institut Valencià de Finances (IVF).

– Els paràgrafs a i b de l’apartat 2.2 de l’article 171 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, queden redactats de la manera següent:
«a) Controlar, coordinar i canalitzar l’oferta de crèdit públic de la Generalitat.
b) Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions a favor de les empreses i entitats de naturalesa privada, col·laborar, prestar suports financers i participar en el capital i en els òrgans de govern, tant en nom propi com en representació de la Generalitat, de societats que faciliten el finançament o la promoció d’empreses no financeres, i també efectuar aportacions i gestionar fons de capital risc constituïts amb la mateixa finalitat, seguint les directrius generals de la política creditícia establides per la conselleria competent en matèria d’economia».

– S’hi afig el paràgraf c bis a l’apartat 2.2 de l’article 171 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, amb la redacció següent:

«c bis) Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions a favor del sector públic instrumental de la Generalitat, o de qualsevol altra entitat de caràcter públic».

2. Relatiu a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
Es modifica la disposició addicional sèptima de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 1989, en la redacció que en fa l’article 170 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, de la manera següent:
– L’apartat 1 queda redactat de la manera següent:
«1. L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i capacitat d’obrar per a la realització dels seus fins de gestió de la política industrial de la Generalitat i suport a les empreses, en matèria d’inversió, disseny i desenvolupament de mesures de finançament del sector privat que no afecten el marc d’actuació atribuït a l’IVF, sense perjuí dels convenis de col·laboració i restants acords que s’instrumenten entre este i l’IVACE, i també la promoció d’enclavaments tecnològics, la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la metodologia, vehicles i empreses i el foment de l’estalvi, l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables, i també la gestió de la política energètica de la Generalitat».
– L’apartat 2 queda redactat de la manera següent:
El paràgraf h queda suprimit.
El paràgraf i queda suprimit.
El paràgraf j queda redactat de la manera següent:
«j) Participació, en el marc de les seues competències, en el disseny, coordinació, direcció i supervisió dels plans de suport al sector privat en col·laboració amb els òrgans de l’Administració europea, central i autonòmica».
El paràgraf k queda suprimit.
– L’apartat 4 queda suprimit.
– L’apartat 5 queda suprimit.

linea