diari

ORDRE 2/2015, de 3 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es designen les entitats i organitzacions que integren l'Observatori del Comerç Valencià. [2015/7383]

(DOGV núm. 7611 de 09.09.2015) Ref. Base de dades 007258/2015

ORDRE 2/2015, de 3 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es designen les entitats i organitzacions que integren l'Observatori del Comerç Valencià. [2015/7383]
La Llei 11/2000, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera de la Generalitat Valenciana, va crear l’Observatori del Comerç Valencià, com a òrgan col·legiat consultiu i assessor en matèria de comerç, adscrit a la conselleria competent en matèria de comerç.
Així mateix, la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, en el capítol III, participació ciutadana, en l’article 88, dicta que la Generalitat disposarà els mitjans i sistemes necessaris per a facilitar la participació dels ciutadans en l’acció pública, a través dels seus respectius grups d’interés, en tots aquells assumptes que afecten l’activitat comercial, i és a través de l’article 89 quan establix que l’Observatori del Comerç Valencià és un òrgan col·legiat, consultiu i assessor en matèria de comerç, adscrit a la conselleria competent en matèria de comerç.

Este article també establix que el règim d’organització i funcionament, així com la determinació de la seua composició, estarà establit reglamentàriament.
Atenent a esta circumstància, i atés que l’Observatori, en l’exercici de les seues funcions , actua com a òrgan d’informació, consulta i assessorament en matèria de comerç i de l’activitat comercial i tenint en compte que han transcorregut prop de 15 anys des que es va designar a les entitats integrants i a causa, sobretot, dels canvis succeïts durant este període en les entitats i organitzacions representatives del sector comercial, i atenent als criteris de territorialitat i representativitat establits en la norma és pel que es fa imprescindible renovar la composició de l’Observatori del Comerç Valencià.

D’acord amb el que exposa i en virtut de les facultats que em conferix l’epígraf e de l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,


ORDENE

Article 1
Les persones que ocuparan les vocalies del Ple de l’Observatori del Comerç Valencià, en representació de comerciants, sindicats i consumidors seran anomenats pel titular de la conselleria competent en matèria de comerç, a proposta de les següents entitats i organitzacions:

a) Per les organitzacions provincials de xicotetes i mitjanes empreses del sector comerç, que aglutinen un nombre més gran de PIME comercials:
– Dos vocals a proposta de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV).
– Dos vocals a proposta de Unió Gremial, Federació de Gremis i Associacions del Comerç València ( UG).
– Un/a vocal a proposta de la Confederació de la Xicoteta i Mitjana Empresa de la Província Alacant ( CEPYME-ALICANTE).
– Un/a vocal a proposta de la Federació Alacantina de Comerç ( FACPYME).
– Un/a vocal a proposta de la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC).
– Un/a vocal a proposta de COVACO CASTELLÓ, Federació Comerç i Autònoms Província de Castelló.
b) Per l’associació d’àmbit autonòmic més representativa que agrupe a les empreses de supermercats de la Comunitat Valenciana:
– Tres vocals a proposta de l’Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana ( ASUCOVA).
c) Per l’associació d’àmbit autonòmic més representativa que agrupe a les empreses de gran distribució comercial de la Comunitat Valenciana:
– Tres vocals a proposta de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana (CIERVAL).
d) Per les associacions d’àmbit autonòmic més representatives que agrupen als mercats detallistes de la Comunitat Valenciana.
– Dos vocals de distintes províncies a proposta de la Federació Valenciana de Comerciants en Mercats ( FECOM).
e) Per les organitzacions autonòmiques més representatives de comerç que acullen a les distintes branques d’activitat que configuren el sector:
– Un/a vocal a proposta de la Confederació de Comerciants i Autònoms de la Comunitat Valenciana ( COVACO).
– Un/a vocal a proposta de l’Associació Confederació d’Empresaris del Comerç Valencià ( CECOVAL).
f) Per les organitzacions sindicals més representatives de l’àmbit comercial de la Comunitat Valenciana:
– Un/a vocal a proposta de la Federació Estatal de Servicis per a la Mobilitat i el Consum de UGT del País València.
– Un/a vocal a proposta de la Federació de Servicis de CCOO del País València.
– Un/a vocal a proposta de FETICO (Federació de Treballadors Independents de Comerç).
g) Per les federacions de consumidors i usuaris més representatives a la Comunitat Valenciana:
– Un/a vocal a proposta de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ( UCE).
– Un/a vocal a proposta de la Federació d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Autònoma Valenciana (FACUCOVA).

– Un/a vocal a proposta de la Federació d’Ames de Casa i Consumidors de la Comunitat Valenciana.

Article 2
Les propostes deuran, en tot cas, complir amb els requisits establits per la present ordre i la resta de disposicions aplicables, així com per les normes específiques reguladores del funcionament de l’entitat proponent.

Article 3
Les propostes hauran de tindre entrada en el Registre de la Conselleria, en el termini de 15 dies des de l’entrada en vigor de la present ordre.

Article 4
El nomenament de les i dels vocals del Ple de l’Observatori del Comerç Valencià es produirà per mitjà d’una resolució del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.


DISPOSICIÓ FINAL

Esta ordre entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 3 de setembre de 2015

El conseller d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball,
Rafael Climent González

linea