diari

DECRET 101/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'agències de viatges de la Comunitat Valenciana. [2018/7667]

(DOGV núm. 8353 de 02.08.2018) Ref. Base de dades 007493/2018

DECRET 101/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'agències de viatges de la Comunitat Valenciana. [2018/7667]
ÍNDEX

Preàmbul
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Concepte i activitat
Capítol II. Inscripció en el Registre
Article 3. Declaració responsable de posada en funcionament
Article 4. Inscripció en el Registre
Article 5. Modificació de dades i requisits
Article 6. Inscripció d’establiments
Article 7. Cessament de l’activitat i cancel·lació de la inscripció en el Registre
Capítol III. Agències de viatges establides fora de la Comunitat Valenciana
Article 8. Agències de viatges establides legalment en una altra comunitat autònoma
Article 9. Agències de viatges legalment establides en altres estats membres de la Unió Europea
Capítol IV. Garantia de les agències de viatges
Article 10. Garantia
Capítol V. Identificació de les agències de viatges. Publicitat
Article 11. Identificació
Article 12. Publicitat en fullets i programes
Capítol VI. Exercici d’activitats sense efectuar declaració responsable
Article 13. Exercici de l’activitat sense efectuar declaració responsable
Article 14. Infraccions i sancions
Disposició addicional primera. Incidència pressupostària
Disposició addicional segona. Modificació normativa
Disposició transitòria única. Règim transitori d’adaptació
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari
Disposició final segona. Entrada en vigor
Annex I. Declaració responsable d’inici d’activitat d’agència de viatges
Annex II. Comunicació referent a l’activitat d’agència de viatges


PREÀMBUL

L’article 49.1.12a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana atorga a la Generalitat competència exclusiva en matèria de turisme. En exercici d’aquesta competència, el Consell va aprovar el primer reglament regulador de l’activitat d’agència de viatge l’any 1988, i després de la incorporació al dret espanyol de la Directiva 90/314/CEE, de 13 de juny, relativa als viatges combinats, les vacances combinades i els circuits combinats, va aprovar un nou decret, el fins ara vigent Decret 20/1997, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’agències de viatges de la Comunitat Valenciana, modificat posteriorment en els anys 2010 i 2013 a l’efecte de substituir el règim d’autorització prèvia de l’activitat pel de declaració responsable, i de reconéixer la lliure prestació de serveis i llibertat d’establiment d’aquestes empreses turístiques a la Comunitat Valenciana.

La incorporació al dret intern espanyol de la Directiva 90/314/CEE, de 13 de juny, citada, es va dur a terme l’any 1995 en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i des de llavors els viatges combinats passen a estar regulats per aquesta llei, l’article 163 de la qual supeditava, a l’existència d’una resolució ferma en via judicial o una sentència arbitral declaratòries de la responsabilitat econòmica de les agències, l’execució de la garantia que organitzadors i detallistes de viatges combinats tenien obligació de constituir i mantindre per a respondre del compliment de les obligacions derivades de la prestació dels seus serveis davant dels contractants d’un viatge combinat i, especialment, del reemborssament dels fons dipositats i el rescabalament per les despeses de repatriació en el supòsit d’insolvència o fallida.
Modificat l’article 163 per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària, en entendre les autoritats europees que no havia sigut correctament traslladada la Directiva 90/314/CEE, de 13 de juny, escau modificar el reglament d’agències de viatges de la Comunitat Valenciana vigent, l’article 14 del qual reproduïa el contingut de l’article 163 del text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, en la redacció anterior.

L’abast d’aquesta modificació és substancial. En primer lloc, garanteix a la persona viatgera l’accés fàcil, sense tràmits excessius, de forma gratuïta i sense demores indegudes, a la protecció garantida. En segon lloc, la modificació afecta la cobertura que es garanteix, fins ara basada en la tradicional classificació de les agències majoristes-minoristes, majorista i minorista, i passa a una cobertura basada en el volum de negocis derivat dels ingressos per venda de viatges combinats aconseguit per l’agència en l’exercici anterior, tot i que, no obstant això, s’hi permeten altres fórmules. Això últim implica, d’altra banda, la innecessarietat de mantindre la tradicional classificació de les agències de viatges en tres tipus, ja que la cobertura de la garantia depén del volum de negocis.
Una altra novetat que recull la norma és la desregulació de les actuacions posteriors a la comunicació de l’activitat, les referides al nom i a la marca comercial i als tipus de contractes. La venda de serveis solts i programes d’un dia pot ser fins ara realitzada pels qui no tinguen la condició d’agència de viatges, per la qual cosa no cal mantindre’n la regulació solament per als que sí que han de tindre-la per organitzar, vendre i oferir viatges combinats.
Deixa també de regular-se el règim específic d’arbitratge que tradicionalment es preveia en els reglaments aplicables a les agències de viatges, i es possibilita així l’aplicació de qualsevol sistema de solució extrajudicial de conflictes aplicable a la resta de sectors econòmics.

Des del punt de vista de la normativa comunitària, el decret es remet a la norma que incorpora al dret espanyol la directiva europea reguladora dels viatges combinats, en haver-se publicat la Directiva 2015/2302, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, relativa als viatges combinats i als serveis de viatge vinculats, que deroga la Directiva 90/314/CEE del Consell, i que s’havia de transposar com a màxim l’1 de gener de 2018.
La norma s’adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència establits en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, com a principis d’acord amb els quals les administracions públiques han d’actuar en l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2018.
Per tot això, a proposta del president de la Generalitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 27 de juliol de 2018,


DECRET

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte l’ordenació turística de l’activitat de les agències de viatges dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, el seu règim de funcionament i el procediment de la inscripció d’aquestes en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, el Registre).

Article 2. Concepte i activitat
1. Tenen la consideració d’agències de viatges les persones físiques o jurídiques que, sense perjudici de la realització de qualsevol activitat de mediació o organització de serveis turístics, es dediquen a l’oferta, la contractació i l’execució dels viatges, serveis i activitats regulats en el llibre IV del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
2. La condició legal i la denominació d’agència de viatges queda reservada exclusivament a les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’apartat anterior.
3. L’exercici de les activitats pròpies de les agències de viatges és de lliure prestació a la Comunitat Valenciana, sense perjudici del deure de complir el que disposa aquest decret.


CAPÍTOL II
Inscripció en el registre

Article 3. Declaració responsable de posada en funcionament
1. Les agències de viatges que pretenguen exercir la seua activitat amb caràcter permanent a la Comunitat Valenciana, tant presencialment com per via electrònica, han de posar en coneixement de l’administració turística la seua posada en funcionament mitjançant una declaració responsable dirigida al servei territorial competent en matèria de turisme de la província on s’establisca la seua oficina principal. Aquest òrgan és competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment.
El departament de la Generalitat que tinga atribuïdes les competències en matèria de turisme ha de tindre permanentment publicat i actualitzat en la seua pàgina web el model de declaració responsable. Per a realitzar la presentació telemàtica, obligatòria per a les agències de viatges, de la declaració responsable, s’ha d’accedir al portal de la Generalitat http://www.turisme.gva.es, o bé mitjançant la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/tramit-generic, i s’hi ha de seleccionar el servei corresponent.
2. La presentació de la declaració responsable, d’acord amb el model normalitzat que figura en l’annex I, en el cas d’estar degudament emplenada, permet l’inici de l’activitat des del moment en què s’efectue.
3. Amb l’imprés normalitzat a què que es refereix l’apartat anterior s’ha d’aportar un document acreditatiu de la constitució de la garantia a què es refereix l’article 10 i de la personalitat física o jurídica de la persona interessada. Les persones físiques poden substituir la presentació d’aquest document per l’autorització expressa a la qual es refereix l’article 4 del Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
La declaració responsable subscrita per la persona interessada s’ha de pronunciar sobre:
a) Les dades identificatives de la garantia a què es refereix l’article 10 d’aquest decret.
b) Si es realitza l’activitat presencialment, únicament per via electrònica, o per ambdues.
c) El compromís de donar publicitat al número d’inscripció amb què consta inscrita l’agència de viatges en el Registre.
4. Qualsevol modificació que afecte el contingut de la declaració responsable s’ha de comunicar a l’administració turística competent mitjançant el model normalitzat que figura en l’annex II.

Article 4. Inscripció en el Registre
1. L’òrgan instructor, atenent la declaració responsable degudament emplenada per la persona interessada, ha d’inscriure d’ofici l’establiment en el Registre, llevat que s’hagen omés dades o documents de caràcter essencial. Amb aquest efecte s’ha d’emetre un document que n’acredite la inscripció, en el qual se li ha de notificar el número d’inscripció assignat.
2. A l’efecte del que estableix aquest decret, es considera inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en dades, manifestacions o documents aquella que:
a) afecte l’acreditació de la personalitat física o jurídica de la persona interessada, o
b) implique la manca de la garantia o la constitució d’aquesta per una quantia inferior a l’exigible per raó d’aquest decret.
3. La instrucció del procediment s’ha d’ajustar al que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o norma que la substituïsca.

Article 5. Modificació de dades i requisits
1. Qualsevol modificació de les dades declarades per a la inscripció ha de ser comunicada al servei territorial competent en matèria de turisme de la província on es trobe establida l’oficina principal en el termini dels 15 dies següents d’haver-se produït.
2. Anualment les agències de viatges han de comunicar si mantenen el mateix import de la garantia i la mateixa entitat garant, o si s’han produït modificacions, tot això d’acord amb el que disposa l’article 10.2 d’aquest decret.

Article 6. Inscripció d’establiments
Les agències de viatges poden comunicar, al departament amb competència en matèria de turisme, l’obertura d’establiments diferents de l’oficina principal per a la inscripció d’aquests en el Registre. Amb aquest fi han d’adjuntar-hi, d’acord amb l’article 3.3 d’aquest decret, l’acreditació de la seua personalitat física o jurídica.

Article 7. Cessament de l’activitat i cancel·lació de la inscripció en el Registre
1. Les agències de viatges han de comunicar el cessament de la seua activitat al departament amb competència en matèria de turisme. Amb aquest fi han d’adjuntar, d’acord amb l’article 3.3 d’aquest decret, l’acreditació de la seua personalitat física, o en el cas de persones jurídiques, l’acreditació de la representació legal que té la persona que comunica el cessament.
2. La resolució de cancel·lació de la inscripció i la baixa d’establiment en el Registre, com també qualsevol altra resolució que puga dictar-se i que siga determinant de la finalització del procediment, l’ha d’adoptar l’òrgan competent en matèria de turisme.
3. La cancel·lació en el Registre de la inscripció de l’oficina principal d’una agència de viatges implica el cessament de l’activitat d’aquesta i de la de tots els seus establiments i s’ha de realitzar mitjançant una resolució motivada, després de la tramitació prèvia de l’expedient corresponent.
4. A més de les legalment establides, són causes de cancel·lació:
a) El no manteniment de la garantia en els termes establits en l’article 10 d’aquest decret.
b) La inactivitat, comprovada per l’administració turística.
c) La no comunicació de qualsevol modificació de les dades, dels requisits o dels documents a què es refereix l’article 3 d’aquest decret en el termini de 15 dies després d’haver-se produït.


CAPÍTOL III
Agències de viatges establides fora de la Comunitat Valenciana

Article 8. Agències de viatges establides legalment en una altra comunitat autònoma
1. Les agències de viatges legalment establides en una altra comunitat autònoma poden prestar els seus serveis i obrir establiments lliurement a la Comunitat Valenciana per a l’exercici de la seua activitat.
2. El departament competent en matèria de turisme pot comprovar, a través de mecanismes de cooperació administrativa, que les agències de viatges establides en altres comunitats autònomes es troben cobertes per la garantia exigida en la comunitat autònoma d’origen.


Article 9. Agències de viatge legalment establides en altres estats membres de la Unió Europea
1. Les agències de viatges legalment establides en un altre estat membre de la Unió Europea poden prestar serveis a la Comunitat Valenciana en règim de lliure prestació sense necessitat de presentar la declaració responsable a què es refereix l’article 3 d’aquest decret.
2. Les agències de viatges d’un altre estat membre de la Unió Europea que desitgen obrir el seu primer establiment diferent de l’oficina principal a la Comunitat Valenciana i no tinguen establiments en una altra part del territori espanyol, han de presentar una declaració responsable del fet de tindre constituïda una garantia financera d’acord amb el que preveu l’article 10 d’aquest decret. Amb aquest efecte, la garantia financera subscrita en l’estat membre d’establiment s’ha de considerar equivalent pel que fa a la finalitat, si bé pot requerir-se l’agència interessada perquè amplie la garantia per l’import de la diferència entre les quanties exigides en el seu estat membre d’origen i les fixades en aquest article.
Quan l’agència de viatges en qüestió haja obert el primer establiment, al marge de l’oficina principal, en una altra comunitat autònoma, s’ha d’aplicar el que disposa l’article 8.1 d’aquest decret.
3. El departament amb competència en matèria de turisme pot comprovar, a través de mecanismes de cooperació administrativa, que les agències d’altres estats membres es troben cobertes per la garantia exigida per l’estat membre d’establiment o per la comunitat autònoma en la qual haja obert el primer establiment.CAPÍTOL IV
Garantia de les agències de viatges

Article 10. Garantia
1. En els termes establits en la norma de transposició al dret intern espanyol del contingut de la directiva reguladora dels viatges combinats i altres serveis de viatges, les agències de viatges estan obligades a constituir, amb caràcter previ a l’exercici de la seua activitat, i mantindre de forma permanent, una garantia per a respondre amb caràcter general del compliment de les obligacions derivades de la prestació dels seus serveis davant dels contractants d’un viatge combinat i, especialment, en cas d’insolvència, del reemborssament efectiu de tots els pagaments realitzats per les persones viatgeres o per un tercer en nom seu, en la mesura en què no s’hagen prestat els serveis corresponents i, en el cas que s’incloga el transport, de la repatriació efectiva d’aquests, sense perjudici que es puga oferir la continuació del viatge.

2. Aquesta garantia pot revestir tres formes:
a) Garantia individual: mitjançant una assegurança, un aval o una altra garantia financera.
Durant el primer any d’exercici de l’activitat, aquesta garantia ha de cobrir un import mínim de 100.000 euros. A partir del segon any d’exercici de l’activitat, l’import d’aquesta garantia ha de ser equivalent, com a mínim, al 5 % del volum de negocis derivat dels ingressos per venda de viatges combinats aconseguit per l’organitzador o detallista en l’exercici anterior, i en qualsevol cas l’import no pot ser inferior a 100.000 euros.
b) Garantia col·lectiva: a través de les associacions empresarials legalment constituïdes, mitjançant aportacions a un fons solidari de garantia.
La quantia d’aquesta garantia col·lectiva ha de ser d’un mínim del 50 % de la suma de les garanties que les agències de viatges individualment considerades haurien de constituir d’acord amb l’apartat anterior. En cap cas l’import global del fons pot ser inferior a 2.500.000 euros.

c) Garantia per cada viatge combinat: l’agència de viatges contracta una assegurança per a cada persona usuària de viatge combinat.


CAPÍTOL V
Identificació de les agències de viatge. Publicitat

Article 11. Identificació
Tant si l’activitat es realitza per mitjans telemàtics com presencialment, en tota la propaganda, correspondència, documentació i publicitat realitzada per una agència de viatges, qualsevol que siga el medi emprat, s’ha d’indicar el nombre d’inscripció, el nom i, si escau, el de la marca comercial, si s’utilitza, com també l’adreça, el telèfon, l’adreça electrònica i la pàgina d’internet, si escau.

Article 12. Publicitat en fullets i programes
La publicitat que realitzen les agències de viatges ha de respondre a criteris d’utilitat, precisió i veracitat, i no pot incloure publicitat falsa o enganyosa.


CAPÍTOL VI
Exercici d’activitats sense efectuar declaració responsable

Article 13. Exercici de l’activitat sense efectuar declaració responsable
L’oferta, realització o publicitat, per qualsevol mitjà de difusió de les activitats regulades en aquest decret sense haver declarat l’activitat a l’administració turística en els termes establits, serà sancionada administrativament de conformitat amb la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, o norma que la substituïsca.

Article 14. Infraccions i sancions
Les infraccions que es cometen contra el que preceptuen aquest decret i la resta de normativa aplicable donaran lloc a la responsabilitat administrativa corresponent, que s’ha de fer efectiva de conformitat amb el que disposa la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, o norma que la substituïsca.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Incidència pressupostària
L’aplicació del que disposa aquest decret no pot tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada al departament competent en matèria de turisme i, en tot cas, ha de ser atesa amb els mitjans personals i materials d’aquest.

Segona. Modificació normativa
D’acord amb l’article 98 de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, es modifica l’article 25 del Decret 206/1999, de 9 de novembre, del Consell de la Generalitat, regulador de la disciplina turística, el qual queda redactat de la forma següent:
«Article 25
Són òrgans competents per a la imposició de les sancions:
a) Les persones titulars dels serveis territorials amb competència en matèria de turisme, per a les sancions d’advertència i multa de fins a 12.000 euros.
b) La persona titular de la direcció general amb competència en matèria de turisme, per a les sancions de multa des de 12.001 euros fins a 100.000 euros.
c) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competència en matèria de turisme, per a les sancions de:
– Multa des de 100.001 euros fins a 300.000.
– Suspensió de fins a sis mesos per a l’exercici d’una professió turística.
– Clausura d’establiment o activitat turística per un període de fins a sis mesos en el supòsit de l’existència de deficiències greus o per un període superior fins a l’esmena de les deficiències observades.
d) La persona titular del departament amb competència en matèria de turisme, per a les sancions de:
– Multa des de 300.001 euros fins a 600.000 euros.
– Clausura de l’establiment o cessament de l’activitat o del servei turístic.
La sanció de multa serà compatible amb qualsevol de les restants mesures en raó de les circumstàncies concurrents.»


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Règim transitori d’adaptació
Les agències de viatges ja inscrites en el Registre de la Comunitat Valenciana disposen del termini d’un any per a executar el que disposa l’article 10 d’aquest decret. Durant aquest termini, les agències inscrites han d’acreditar a l’administració competent en matèria de turisme la substitució de la garantia que tenen subscrita per l’establida en l’article 10 esmentat, especificant-hi l’entitat garant i l’import de la garantia. Produïda la substitució i transcorreguts sis mesos, s’ha d’efectuar la devolució de la garantia depositada, d’acord amb el procediment legalment establit.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogat el Decret 20/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament d’agències de viatges de la Comunitat Valenciana, com també qualsevol altra disposició d’igual o inferior rang en tot allò que s’opose al que disposa aquest decret.DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desenvolupament reglamentari
Es faculta la persona titular del departament que tinga les competències en matèria de turisme per a dictar les disposicions que calga per al desenvolupament i l’execució d’aquest decret, i també per a modificar els annexos que s’hi incorporen en aquest.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor al cap de 20 dies de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 27 de juliol de 2018

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

linea