diari

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2010, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s'aproven les taules de valoració documental que han rebut el dictamen favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius. [2010/7969]

(DOGV núm. 6309 de 13.07.2010) Ref. Base de dades 007936/2010

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2010, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s'aproven les taules de valoració documental que han rebut el dictamen favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius. [2010/7969]
La Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, va crear per l'article 85, la Junta Qualificadora de Documents Administratius, a la qual correspon l'estudi i el dictamen de les qüestions relatives a la qualificació, utilització, integració en els arxius, exclusió d'aquests i inutilitat administrativa dels documents. D'altra banda, en l'article 84.1 de la mateixa Llei s'estableix que reglamentàriament es determinaran el termini de vigència administrativa i la resta de normes relatives a la circulació, conservació i qualificació dels documents de les distintes administracions de la Comunitat Valenciana, així com a la destrucció dels no reservats ser conservats permanentment.
Posteriorment, la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius, va determinar en l'article 11 la composició i les principals funcions de l'esmentada Junta Qualificadora de Documents Administratius.
Finalment, i com a desenrotllament de la normativa anterior, es va publicar el Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Documents Administratius i el procediment de valoració, conservació i eliminació del patrimoni documental dels arxius públics. En el citat Decret s'estableix, en l'article 17.1, que les propostes de taules de valoració documental que hagen sigut informades favorablement per la Junta Qualificadora de Documents Administratius seran aprovades mitjançant una resolució del conseller competent en matèria de cultura.
En les sessions celebrades els dies 24 de novembre i 15 de desembre de 2009 i 25 de març de 2010, la Junta Qualificadora de Documents Administratius va estudiar les propostes de taules de valoració documental presentades per les corresponents comissions de valoració documental.
En conseqüència, fent ús de les facultats que em confereix l'article 28.e) de la Llei de 30 de desembre de 1983, de la Generalitat, de Govern Valencià, resolc:
Primer
Aprovar i fer públiques les taules de valoració documental presentades per les diferents comissions de valoració documental que han obtingut l'informe favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius en les sessions celebrades els dies 24 de novembre i 15 de desembre de 2009 i 25 de març de 2010.
a) Les sèries documentals de l'administració autonòmica:
- Codi 00041. Avisos previs d'inici d'obra;
- Codi 00042. Comunicació d'obertura de centres de treball o represa d'activitat;
- Codi 00043. Expedients de paralitzacions d'obres;
- Codi 00044. Expedients del Pla de Treball per a empreses amb risc d'amiant;
- Codi 00047. Registre de centres associats homologats d'Intermediació Laboral;
- Codi 00048. Demandes d'ocupació finançades pel Fons Social Europeu;
- Codi 00049. Ofertes d'ocupació finançades pel Fons Social Europeu;
- Codi 00053. Ajudes a la construcció d'embarcacions;
- Codi 00061. Expedients de registre de centres associats homologats d'Intermediació Laboral;
- Codi 00062. Expedients de demandes d'ocupació finançades pel Fons Social Europeu;
- Codi 00063. Expedients d'ofertes d'ocupació finançades pel Fons Social Europeu;
- Codi 00074. Registre d'empreses amb risc d'amiant;
- Codi 00076. Registre de convenis col·lectius;
- Codi 00087. Dipòsit de convenis col·lectius;
b) Les series documentals de l'administració local:
- Codi 00064. Permisos de crema;
- Codi 00065. Llibres d'actes del ple;
- Codi 00066. Expedients de les sessions del ple;
- Codi 00067. Llibres d'actes de la Junta de Govern;
- Codi 00068. Expedients de les sessions de la Junta de Govern.
El resum de les taules de valoració documental aprovades figura com a annex a la present resolució.
Segon
D'acord amb el que preveu l'article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la present resolució tindrà efectes plens als tres mesos de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa l'article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, contats des del dia següent a que es notifique la present resolució, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la llei 29/1998, de 13 de juny, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
En tot cas, les institucions i els organismes afectats no podran procedir a l'eliminació de la documentació fins que la resolució, cas de ser impugnada, adquirisca fermesa legal.
València, 25 de juny de 2010.- La consellera de Cultura i Esport: Trinidad María Miró Mira.
Annex I

* * * * * * * * * * * * * * *
Anexo I


linea