diari

ACORD de 9 de juliol de 2010, del Consell, constituït en la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2010/7985]

(DOGV núm. 6309 de 13.07.2010) Ref. Base de dades 007939/2010

ACORD de 9 de juliol de 2010, del Consell, constituït en la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2010/7985]
El Consell, en la reunió del dia 9 de juliol de 2010, va adoptar l'acord següent:
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix, en els articles 144 i 152, que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació del capital social correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en la Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat com l'ampliació del seu capital social.
Per tot això, el Consell, reunit a València el dia 9 de juliol de 2010, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:
1. Ampliació del capital social de la mercantil en 56.999.772 euros, per mitjà de l'emissió de 18.962 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.
2. Modificació de l'article 7 dels estatuts socials, fixant el capital social en 382.399.272 euros, dividit en 127.212 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes.
3. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció en el Registre Mercantil.
4. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords presos.
Es troben presents tots els socis de la societat ja que, per tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.
Després de l'oportuna deliberació i com que no hi ha intervencions de què se sol·licite constància, el Consell, en la condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,
ACORDA
Primer
Ampliar el capital social en 56.999.772 euros, per mitjà de l'emissió de 18.962 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.
L'ampliació de capital serà subscrita íntegrament per l'únic soci de la societat i es desembossarà per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu, d'acord amb el calendari següent:
El 100% de l'ampliació del capital social, això és, 56.999.772 euros, corresponents al 100% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, és a dir, 3.006 euros per acció, immediatament després d'aprovada l'ampliació.
Segon
Donar una nova redacció a l'article 7 dels estatuts socials, una vegada desemborsat el 100% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, amb el següent text íntegrament substitutiu de l'anterior:
«Article 7. Capital social i accionariat
El capital social es de 382.399.272 euros, dividit en 127.212 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una d'estes, íntegrament subscrites i desemborsades.
Les accions es troben numerades correlativament del número 1 al 127.212, ambdós inclusivament.
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».
Tercer
Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant d'un notari i eleve a públics, si és el cas, els anteriors acords, declarant-los executats i donant una nova redacció a l'article 7 dels estatuts socials, realitzant les manifestacions necessàries per a això. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials, així com per a realitzar totes les gestions necessàries per a procedir a la seua inscripció en el Registre Mercantil.
Quart
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords presos.
Estos acords es transcriuen literalment.
Com que no s'han debatut més assumptes que els esmentats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.
El present acord es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 8 de juliol de 2010

El vicepresident primer i secretari del Consell,
VICENTE RAMBLA MOMPLET

linea