diari

DECRET 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual aprova el reglament regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana. [2009/8000]

(DOGV núm. 6051 de 07.07.2009) Ref. Base de dades 007940/2009

DECRET 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual aprova el reglament regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana. [2009/8000]
PREÀMBUL
La normativa fins ara vigent en matèria d'apartaments turístics data de l'any 1993 i regula, en un mateix decret, les unitats d'allotjament turístic, i els conjunts i blocs d'apartaments. L'evolució del sector, sobretot en els últims anys, ha posat de manifest que realitats tan distintes no tenien ja cabuda en una mateixa norma i que resultava aconsellable separar-les per a concretar els servicis, les dotacions i el procediment aplicable a unes i altres.
Així, el present decret escomet la regulació dels blocs i els conjunts d'habitatges turístics, atés que els habitatges turístiques aïlladament considerats són objecte de regulació en el Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell.
D'un banda, els blocs constituïxen la totalitat d'un edifici o complex d'habitatges turístics, ja siguen apartaments, viles, xalets, bungalous o semblants, sempre que disposen de servicis comuns -recepció, servicis sanitaris generals, jardins, servici de neteja i de bugaderia, etc. i estiguen destinats al tràfic turístic per una mateixa unitat d'explotació. Com a novetat, quan l'esmentat bloc dispose de recepció les vint-i-quatre hores del dia, preste el servici de bar-cafeteria i hi haja la possibilitat de sol·licitar el servici de neteja diàriament, siga quina siga la categoria de l'establiment, podrà utilitzar la denominació d'apartotel.
D'altra banda, es definix la figura del conjunt d'habitatges turístics, concepte este que diferix substancialment del regulat per la normativa fins ara vigent. Un conjunt d'apartaments turístics és l'agregat de més del cinquanta per cent dels immobles que integren un edifici o complex d'habitatges turístics, en qualsevol de les tipologies esmentades.
El procediment de classificació turística és totalment innovador. L'establiment s'inscriu en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana, després d'una simple comunicació per part de la persona interessada, a la qual s'adjuntarà el projecte i una declaració responsable sobre el compliment dels requisits exigits per la norma. Posteriorment, l'administració turística comprovarà la concurrència i validesa de tota la documentació i verificarà els requisits tècnics de l'establiment i adoptarà les decisions oportunes en cas d'incompliment. Este sistema està d'acord amb els principis de millora procedimental i simplificació administrativa preconitzats per la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als Servicis en el Mercat Interior.
Es preveuen tres categories: superior, primera i estàndard, en funció del grau de compliment d'una sèrie de requisits tècnics generals i específics que es fixen en la norma i que han de mantindre's al llarg de tota la vida útil de l'establiment, ja que, en cas contrari i tal com preveu la pròpia Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, es podrà revisar la classificació concedida i inclús donar de baixa l'establiment en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana.
En determinats casos, s'ha operat una remissió a la normativa específica d'aplicació, tal com ha succeït en matèria de contaminació acústica, publicitat de preus i preus i reserves -excepte algunes especificacions-, fulls de reclamacions i llibres-registre i comunicació dels viatgers i s'ha respectat la legislació vigent en matèria d'habitabilitat i disseny dels habitatges en establir les dimensions mínimes de les cambres en la categoria estàndard.
En suport a l'autonomia de la voluntat que regix la contractació, es preveu la possibilitat que l'incompliment de les normes de règim interior puga considerar-se causa de resolució del contracte, si així ho pacten les parts.
Com succeïx, normalment, amb altres empreses turístiques d'allotjament, la norma conté un annex amb els requisits tècnics de classificació, l'exigència dels quals es modera en atenció a la categoria, substituint la denominació de la màxima categoria, que de "luxe" passa a "superior".
Finalment, s'han realitzat determinats canvis respecte als requisits tècnics de classificació, sobretot en matèria d'aparcament, dotació de servicis higiènics, servicis comuns -piscina, jardins- i respecte de determinades instal·lacions - ascensors, refrigeració en les sales i salons i en els dormitoris dels habitatges, telèfon a l'interior dels habitatges, aigua calenta en les àrees comunes, concreció dels foguers amb què ha d'estar dotada la cuina en funció de la capacitat de l'allotjament, etc.
El decret consta d'un article únic pel qual s'aprova el reglament, que s'inserix com a annex, el qual està integrat per 21 articles, una disposició addicional, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria, dues disposicions finals i un annex.
En conseqüència, oïts els sectors i les administracions públiques afectades, a proposta de la consellera de Turisme, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 de juliol de 2009,
DECRETE
Article únic. Aprovació del reglament
S'aprova el reglament regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana, el text del qual s'inserix com a annex.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Adequació dels establiments a la nova normativa
Els establiments ja existents en els quals s'escometen obres substancials de rehabilitació o reforma hauran d'adaptar-se al que disposa el present decret, i comunicar-ho, tot aportant per a això la documentació que en cada cas siga procedent.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Normativa aplicable als expedients en tramitació o amb projectes visats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la norma
Els procediments de classificació turística dels blocs i conjunts d'habitatges turístics iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor del present decret, seguiran tramitant-se de conformitat amb el que disposa l'anterior normativa, llevat que voluntàriament s'acullen a esta. El mateix tractament es dispensarà als procediments de classificació turística de blocs i conjunts d'habitatges turístics els projectes dels quals hagen sigut visats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'esta norma.
Segona. Termini d'adaptació dels blocs d'habitatges turístics que es troben inscrits en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana
Els titulars de blocs i conjunts d'habitatges turístics, autoritzats i inscrits en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana, podran comunicar en el termini de tres anys, comptats a partir de l'entrada en vigor del present decret, la classificació en alguna de les categories previstes en ell. Transcorregut este termini, els blocs es classificaran d'ofici en la categoria estàndard, i els conjunts, en el cas de complir la definició que d'ells s'efectua en el present decret, en la categoria estàndard, i de no complir-la, com a habitatges turístiques de categoria estàndard, de conformitat amb el decret que les regule.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
1. Queda derogat el Decret 30/1993, de 8 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'apartaments turístics, viles, xalets, bungalous i semblants de la Comunitat Valenciana.
2. Se suprimix l'article 2 i la disposició addicional del Decret 19/1997, d'11 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el règim de preus i reserves en allotjaments turístics.
3. Així mateix, queden derogats totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació per al desplegament reglamentari
El conseller competent en matèria de turisme queda facultat per a dictar les disposicions necessàries en compliment i desplegament del present decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 3 de juliol de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera de Turisme,
ANGÉLICA SUCH RONDA
ANNEX
Reglament regulador dels blocs i conjunts
d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana
CAPITOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
El present reglament té com a objecte la regulació turística dels blocs i conjunts d'habitatges turístics ubicats a la Comunitat Valenciana i les seues condicions tècniques d'ús i servicis.
Article 2. Blocs i conjunts d'habitatges turístics
1. Es denomina bloc d'habitatges turístics a la totalitat d'un edifici o complex integrat per apartaments, viles, xalets, bungalous o semblants que, amb instal·lacions o servicis comuns, siga destinat al tràfic turístic per una mateixa unitat d'explotació. Podran comercialitzar-se i utilitzar la denominació aparthotel els blocs que presten els servicis addicionals arreplegats en el present decret per a tal tipus d'establiments.
2. Quan, sense aconseguir la totalitat, es destine al tràfic turístic per una mateixa unitat d'explotació un agregat superior al cinquanta per cent dels allotjaments d'un edifici o complex, es podrà sol·licitar la seua classificació turística com a conjunt.
Article 3. Classificació turística: requisits i revisió
1. Els blocs i conjunts d'habitatges turístics es classificaran en les categories de superior, primera i estàndard.
2. La classificació que corresponga a un bloc o conjunt d'habitatges turístics es condicionarà al compliment dels requisits tècnics generals i específics establits en el capítol II d'esta norma.
3. La classificació atorgada es mantindrà mentre perdure el compliment de les condicions i dels requisits determinants en aquella i podrà ser revisada per mitjà del corresponent procediment, en el qual s'oïrà la persona interessada. El procediment de revisió podrà iniciar-se quan es comprove un notori deteriorament en l'edificació, instal·lacions o en la qualitat dels elements d'ús del client.
Article 4. Distintius
Els establiments classificats d'acord amb el que preveu la present norma exhibiran, junt a l'entrada principal, una placa normalitzada en la qual figurarà el distintiu corresponent a la seua categoria.
La conselleria que tinga les competències en matèria de turisme, mitjançant una orde, regularà el distintiu esmentat en el paràgraf anterior.
Article 5. Dispenses
Amb caràcter excepcional i en atenció a les especials circumstàncies que puguen donar-se, ponderada en conjunt la concurrència de les condicions exigides als blocs i conjunts d'habitatges turístics i el nombre i la qualitat dels servicis oferits, i previs els informes tècnics que calguen a l'efecte, l'òrgan competent de la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme, mitjançant una resolució motivada, podrà dispensar del compliment d'alguna de les exigències previstes per a la classificació d'un establiment sempre que es donen els requisits següents:
1. Que en cap cas no es referisca la dispensa als requisits tècnics generals de les edificacions contingudes en els articles 6 a 12 del present reglament.
2. Que s'aporte la memòria explicativa sobre els requisits compensatoris que justifique la dispensa.
3. Informe favorable de les associacions i organitzacions empresarials del sector turístic de la província on s'ubique el bloc o conjunt d'habitatges turístics.
CAPÍTOL II
Bases de la classificació
Secció primera. Requisits tècnics generals
Article 6. Establiments que estan obligats a les prescripcions d'esta secció
Les prescripcions d'esta secció seran aplicables a tots els blocs i conjunts d'habitatges turístics, siga quina siga la seua classificació, llevat que expressament es limite a algun d'ells.
Article 7. Instal·lacions i subministrament d'aigua
S'haurà de complir la normativa específica en matèria d'instal·lacions i subministrament d'aigua, i en particular:
1. Les instal·lacions de calefacció i refrigeració hauran de realitzar-se d'acord amb els sistemes i les tècniques que oferisquen garanties de bon funcionament i s'ha de mantindre la temperatura ambient, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria energètica. No cap instal·lació, siga general o local, haurà de produir vibracions.
2. El nivell sonor ambiental produït per instal·lacions de l'establiment haurà d'ajustar-se a les previsions de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Contaminació Acústica, o normativa que la substituïsca. Quan les instal·lacions susceptibles de produir sorolls es troben en llocs als quals no puguen accedir els clients de l'establiment, el mesurament s'efectuarà des de qualsevol dels recintes limítrofs als quals sí que tinguen accés.
3. La instal·lació d'aigua calenta sanitària garantirà, siga quina siga l'ocupació i les situacions que puguen presentar-se en l'establiment, que en tots els punts de presa d'aigua calenta es complisquen les condicions tècniques i sanitàries que establix la normativa vigent en la matèria.
Article 8. Requisits de la zona de clients
Els lavabos generals, els llocs de reunió i menjadors tindran ventilació directa a l'exterior o, si no n'hi ha, dispositius per a la renovació d'aire contínua.
Article 9. Numeració dels habitatges
1. Tots els habitatges que integren un bloc o conjunt d'habitatges turístics hauran d'estar identificades per mitjà d'un número que figurarà en l'exterior de la porta d'entrada.
2. Quan elss habitatges que integren un bloc o conjunt d'habitatges turístics estiguen situats en mes d'una planta, la primera xifra del número que els identifique indicarà la planta, i les restants, el número d'orde de l'habitatge.
3. Si els habitatges estigueren situats en un complex compost per més d'una edificació destinada a allotjament, a la xifra esmentada en l'apartat anterior s'anteposarà una lletra o número que identificarà l'edifici.
Article 10. Definició i característiques dels servicis generals
1. Els habitatges turístiques que integren un bloc o un conjunt estaran en condicions de ser utilitzats pels clients en el moment de ser ocupats i s'hauran de mantindre en perfecte estat d'habitabilitat i en concordança amb la seua categoria. Seran posats a disposició dels clients en les condicions de neteja i higiene degudes, amb tots els seus subministraments i servicis generals en funcionament.
2. El servici de recepció/consergeria constituirà el centre de relació amb els clients a efectes administratius, d'assistència i informació. A este servici correspondrà, entre altres funcions, les d'atendre les reserves; formalitzar l'hostalatge; rebre els clients; constatar la seua identitat a la vista dels corresponents documents i omplir les comunicacions del registre de viatgers; atendre les reclamacions i expedir les factures; rebre, guardar i entregar als clients la correspondència, avisos o missatges que reben; complir en la mesura que es puga els encàrrecs i posar a la seua disposició un espai perquè puguen dipositar transitòriament els equipatges a l'entrada o eixida de la seua estància.
Els blocs que pretenguen comercialitzar-se com aparthotels prestaran el servici de recepció/consergeria durant les 24 hores del dia, siga quina siga la seua categoria.
3. En tots els blocs i conjunts d'habitatges turístics existirà una farmaciola de primers auxilis. Així mateix, es facilitaran els mitjans perquè el client que ho sol·licite puga rebre assistència sanitària.
4. Els blocs i conjunts d'habitatges turístics que presten el servici de menjador fixaran un horari prou ampli per a donar resposta i atendre la demanda del client nacional i estranger. Els blocs que pretenguen comercialitzar-se com aparthotels tindran obligatòriament servici de bar/cafeteria, siga quina siga la seua categoria.
Article 11. Publicitat dels preus
1. Tot preu que, per qualsevol concepte o servici, siga cobrat per l'establiment, haurà de comptar amb suficient publicitat i inclourà tots els imposts que resulten aplicables, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i Altres Lleis Complementàries, o la normativa que la substituïsca.
2. Els blocs i conjunts d'habitatges turístics se subjectaran al règim de preus i reserves en allotjaments turístics, aprovat pel Decret 19/1997, d'11 de febrer, del Consell, o la norma que el substituïsca, excepció feta de la duració dels servicis contractats, el règim dels quals es determina en el següent apartat.
3. En defecte d'especificació de les hores d'inici i final del període contractat, s'entendrà que el dret a l'ocupació de l'allotjament comença a les 17 hores del primer dia d'estada i acaba a les 10 hores del dia en què esta acabe.
4. Llevat de pacte en contra, les empreses podran exigir com a màxim un dipòsit de 250 € en el moment d'ocupar l'habitatge per a respondre de la pèrdua o deteriorament de les instal·lacions, del mobiliari i dels efectes que siga imputable als clients. Dita opció d'exigir un dipòsit es farà constar en el moment de formalitzar el contracte. A l'acabament del contracte i, una vegada desocupat l'allotjament, la dita fiança serà reintegrada al client, fetes les deduccions prèvies que, si fa el cas, siguen procedents.
Article 12. Normes de règim interior
Els blocs i conjunts d'habitatges turístics seran considerats com a establiments oberts al públic. La direcció de cada establiment podrà acordar les normes de règim interior sobre l'ús dels servicis o de les instal·lacions.
En tot cas, queda prohibit als clients:
1. Introduir mobles en l'allotjament o realitzar-hi obres o reparacions, per menudes que estes siguen, sense autorització escrita de l'empresa.
2. Allotjar un nombre superior de persones de les que corresponga a la capacitat màxima fixada per a l'allotjament.
3. Exercir l'activitat d'hostalatge en l'allotjament o destinar-lo a fins diferents d'aquells per als quals es va contractar.
4. Introduir matèries o substàncies explosives o inflamables o altres que puguen causar danys o molèsties als altres ocupants de l'immoble.
5. Realitzar qualsevol activitat que entre en contradicció amb els usos de convivència, higiene i orde públic habituals, o que impedisca el normal descans d'altres usuaris de l'immoble.
6. Introduir animals contra la prohibició de l'empresa, llevat que es tracte de gossos d'assistència per a persones amb discapacitats.
L'incompliment de dites normes podrà constituir causa de resolució del contracte d'allotjament.
Secció segona. Requisits tècnics específics
Article 13. Requisits tècnics específics
La categoria que corresponga als blocs i conjunts d'habitatges turístics es determinarà en virtut del compliment dels requisits tècnics específics que integren l'annex d'este reglament.
CAPÍTOL III
Procediment
Article 14. Comunicació de posada en funcionament i classificació turística. Obligatorietat
1. Els que pretenguen exercir l'activitat d'allotjament turístic en alguna de les modalitats previstes en el present decret, comunicaran la posada en funcionament i la classificació turística de l'establiment mitjançant un imprés normalitzat dirigit al Servici Territorial de Turisme de la província on este s'ubique, acompanyant-lo de la documentació assenyalada en l'article següent.
2. La comunicació de la posada en funcionament i classificació turística és obligatòria per a l'exercici de l'activitat.
Article 15. Documentació preceptiva
1. Junt amb la comunicació a què es referix l'article anterior, s'aportarà:
a) Document acreditatiu de la personalitat física o jurídica del sol·licitant.
b) Projecte bàsic i d'execució, preferentment en suport electrònic, a escala 1:100, firmat per tècnic competent i visat per col·legi oficial corresponent, amb pronunciament exprés sobre:
1r. El compliment del Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell, pel qual es desplega la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència i en el medi urbà, i de l'Orde de 25 de maig de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, que desplega l'indicat Decret 39/2004.
2n. El compliment de les mesures de seguretat, habitabilitat i disseny de habitatges i, en especial, de prevenció i protecció contra incendis -Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, o norma que el substituïsca-.
3r. El compliment dels requisits mínims d'infraestructura conforme al Decret 73/1989, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims d'infraestructures dels allotjaments turístics.
c) Declaració responsable de la persona interessada en la qual manifeste:
1r. Que disposa de títol suficient per a gestionar l'immoble en la modalitat sol·licitada, relacionant els habitatges que ho integren.
2n. Que l'establiment compta amb els requisits tècnics generals i específics exigits per la present norma per a la seua classificació en la categoria comunicada.
3r. Que s'ha elaborat i implantat en l'establiment un pla d'autoprotecció, ajustat a les característiques de l'immoble, de conformitat amb la normativa vigent.
4t. Que té a la seua disposició el certificat de compatibilitat urbanística expedit per l'ajuntament corresponent i que l'establiment compta amb les llicències o autoritzacions exigides per altres departaments o administracions públiques, especialment urbanístiques, ambientals i d'obertura que, si fa el cas, resulten exigibles.
Article 16. Inscripció de l'establiment en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana
1. El Servici Territorial de Turisme serà l'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment d'inscripció en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana -d'ara en d'avant, el Registre. El qual, atenent la comunicació efectuada per la persona interessda, classificarà turísticament i inscriurà d'ofici a l'establiment en el Registre, en la modalitat i categoria que s'haguera indicat. A este efecte, entregarà al titular un document que acredite la inscripció.
2. Posteriorment, el dit òrgan revisarà:
a) Si, segons allò que ha declarat el sol·licitant, en el procediment consta la totalitat de la documentació a què es referix l'article anterior i la seua validesa formal.
b) Si en l'establiment es complixen els requisits generals i específics exigits per la norma per a ostentar la categoria amb la qual ha quedat inscrit.
3. Si com resultat de les anteriors comprovacions s'observaren deficiències de qualsevol índole, se seguiran els tràmits oportuns de conformitat amb el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o normativa que la substituïsca.
4. La inexactitud o falsedat de les dades declarats, la indisponibilitat de la documentació preceptiva o l'incompliment dels requisits tècnics generals i específics exigits en este decret, sense perjuí de les responsabilitats a què pogueren donar lloc en l'àmbit disciplinari, podran comportar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la baixa de l'establiment en el Registre i la revocació de la classificació turística. Les mateixes conseqüències podrà comportar no iniciar l'activitat en el termini de dos mesos, comptats des del dia de la comunicació efectuada.
5. La resolució a què es referix l'apartat anterior, així com aquelles altres que pogueren dictar-se i que foren determinants de la finalització del procediment, s'adoptaran per l'òrgan competent que en cada cas determinen les normes d'atribució de funcions de la conselleria que ostente les competències en matèria de turisme.
Article 17. Període de funcionament i baixa de l'establiment
1. Els titulars de blocs i conjunts d'habitatges turístics comunicaran a l'administració turística el seu període de funcionament i les variacions que s'hi produïsquen.
2. Tot tancament d'un establiment dins del període de funcionament haurà de ser posat en coneixement de l'administració turística en el termini dels 15 dies següents al fet d'haver-se produït,i s'ha d'indicar la causa i duració. Llevat que el tancament siga per causa d'obres en l'establiment, quan este excedisca de nou mesos consecutius produirà la baixa de l'establiment en el Registre. El titular haurà, si fa el cas, d'efectuar novament la comunicació prevista en l'article 14 i aportar els documents assenyalats en l'article 15 que la justifiquen.
Article 18. Modificacions
Qualsevol modificació que puga afectar la classificació, capacitat, titularitat, període de funcionament i/o disponibilitat d'instal·lacions o servicis dels establiments reglamentats en la present disposició haurà de comunicar-se al Servici Territorial de Turisme de la província en què radique l'establiment, acompanyant, si fa el cas, els documents que, dels assenyalats en l'article 15, la justifiquen. Este òrgan farà constància en el Registre i, a l'efecte, entregarà al titular un document que així ho acredite. Posteriorment, de conformitat amb l'article 16, es realitzaran les comprovacions que resulten oportunes.
CAPÍTOL IV
Altres normes aplicables
Article 19. Compliment d'altres normes
Sense perjuí de l'observança de les altres disposicions administratives que s'apliquen, els blocs i conjunts d'habitatges turístics compliran la normativa relativa als fulls de reclamacions i als llibres-registre i de comunicacions d'entrada de viatgers.
Article 20. Mesures de seguretat
Tots els blocs i conjunts d'habitatges turístics hauran de complir les normes dictades pels respectius òrgans competents en matèria de construcció i edificació, instal·lació i funcionament d'ascensors i maquinària, sanitat i seguretat i qualssevol altres disposicions que els afecten.
En especial, hauran de complir les normes en matèria de prevenció i protecció contra incendis, comptant amb instal·lacions, sistemes de protecció, prevenció, extinció i evacuació, de conformitat amb allò previst en les normes.
Article 21. Règim sancionador
Les infraccions contra el que disposa el present decret seran sancionades d'acord amb el que establix la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, i disposicions de desplegament.
ANNEX
Requisits tècnics de classificació exigibles als blocs
i conjunts d'habitatges turístics
1. ACCESSOS, COMUNICACIONS I ESTACIONAMENT
Superior Primera Estàndard
• Entrada de clients SÍ SI SI
• Entrada de servici SÍ - -
• Ascensor SÍ SÍ SÍ
A partir nombre de plantes B+2 B+3 B+4
• Muntacàrregues SÍ - -
• Escala de clients SÍ SÍ SÍ
• Escala de servici SÍ - -
• Parking per a clients
% en relació amb el nombre total
d'unitat d'allotjament 50% 25% _
2. INSTAL·LACIONS
Superior Primera Estàndard
• Aïllament tèrmic i acústic
en totes les zones (*) SÍ SÍ SÍ
• Nivell sonor-ambiental produït
per instal·lacions (**)
• Preses de corrent en totes les
habitacions amb
indicador de voltatge (***) SÍ SÍ SÍ
• Il·luminació mitjana en lux
D'acord amb les recomanacions
de l'Agència Valenciana
de l'Energia
• Refrigeració (****)
Sales i salons comuns SÍ SÍ SÍ
Habitatges:
- Dormitoris SÍ - -
- Sales i salons SÍ SÍ -
• Calefacció (****)
Sales i salons comuns SÍ SÍ SÍ
Habitatges:
- Dormitoris SÍ -
- Sales i salons SÍ SÍ SÍ
• Telèfon
Línia exterior / substituïble per connexió internet
- En l'interior dels habitatges SÍ SÍ -
- D'ús comú SÍ SÍ SÍ
Línia interior
- (Connexió amb recepció/consergeria) SÍ SÍ SÍ
• Aigua calenta
Àrees comunes SÍ - -
Habitatges SÍ SÍ SÍ
(*) D'acord amb el que determina la normativa vigent en la matèria.
(**)De conformitat amb la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Contaminació Acústica.
(***)L'indicador de voltatge junt amb les preses de corrent podrà substituir-se per una indicació general de voltatge de tot l'allotjament, situat en lloc ben visible.
(****) Sempre amb la possibilitat d'aconseguir una temperatura de conformitat amb la legislació vigent en matèria d'estalvi energètic.
El control en la categoria superior haurà de poder realitzar-se individualment per cada recinte i, en la resta de categories, podrà ser comú per a totes les cambres.
3. ALTRES INSTAL·LACIONS I SERVICIS
Superior Primera Estàndard
• Recepció-consergeria (*) SI SI SI
• Saló social amb mitjans audiovisuals SÍ SÍ SI
• Servicis sanitaris generals SÍ SÍ -
• Caixes fortes individuals (**) SÍ SÍ -
• Piscina (substituïble per
primera línia de platja) SÍ SÍ -
• Jardins comuns SÍ SÍ -
• Farmaciola primers auxilis SÍ SÍ SÍ
• Informació detallada del centre
mèdic més pròxim, o del servici
mèdic en l'establiment SÍ SÍ SÍ
• Servici de neteja (***) SÍ SÍ SÍ
• Canvi periòdic de llenceria (****) SÍ SÍ SÍ
• Reparacions i manteniment SÍ SÍ SÍ
• Servici d'arreplegada de fem (*****) SÍ SÍ SÍ
(*) El servici de recepció-consergeria es prestarà durant les 24 hores al dia en aquells blocs que es comercialitzen com aparthotels. En estos casos, a més, disposaran, siga quina siga la seua, categoria del servici de bar-cafeteria.
(**) El servici de caixa forta podrà ser objecte de contractació addicional i amb cost no inclòs en el preu de l'allotjament.
(***) A més a més de prestar el servici de neteja a l'entrada i eixida del client de l'habitatge, en la categoria superior i quan un bloc es comercialitze com aparthotel, es possibilitarà que el client puga utilitzar-lo diàriament i en les categories primera i estàndard, coma mínim, un dia a la setmana.
(****) La llenceria dels banys o de neteja i de la cuina es canviarà diàriament, i els llençols dues vegades a la setmana. Podrà concertar-se amb el client l'entrega d'una sola vegada, o de diverses, de la llenceria a utilitzar durant tot el període que vaja a romandre en l'habitatge, segons allò especificat.
(*****) En la categoria superior, el servici d'arreplegada de fem es prestarà des de la porta d'entrada de l'habitatge.
4. DIMENSIONS DE LES HABITATGES (DIMENSIONS MÍNIMES)
Superior Primera Estàndard
• Dormitori doble en m²
inclòs l'armari 12 10 8
• Dormitori principal en m²(*),
inclòs l'armari 14 12 10
• Dormitori individual en m²
inclòs l'armari 9 8 6
Per cada plaça en llitera m² de més - 4'50 3'50
• Estar-comedor-cuina en m² 26 22 18
• Estar-comedor en m² 20 17 14
• Banys o de neteja (**) SÍ SÍ SÍ
- Superfície en m² 6 5 4,50
- Dotació segons núm. de places 4 places 6 places -
1 bany 2 banys o 1 bany o
1 bany o lavabo labavo
labavo
• Cuina en m² 8 7 5
• Llavador (***) SÍ SÍ
•Terrassa SÍ SÍ SÍ
Superfície en m² 8 6 4
• Estudis (****) en m² (*****) 34 29 24
(*) Com a mínim un per habitatge.
(**) Els banys estaran dotats de banyera amb dutxa, lavabo i inodor i, els lavabos o banys complementaris de dutxa, lavabo i inodor.
En la categoria superior, d'existir un únic servici sanitari, este serà un bany (dotat amb banyera i amb dutxa) i, en el supòsit d'existir-ne dos, un serà un bany i l'altre un bany o labavo (bany complementari).
En primera categoria, el 33% dels habitatges disposarà de bany complet.
(***) Només en primera categoria, si el bloc compta amb bugaderia comuna amb llavadores i eixugadores a disposició dels clients en el propi recinte, no cal que compte amb este element com a dotació obligatòria de l'habitatge.
(****) Unitats d'allotjament compostes per una sala d'estar menjador-dormitori conjunta, cuina, incorporada o no, i bany.
(*****) No inclòs el bany o el labavo.
5. DOTACIÓ DELS HABITATGES
• En general, els habitatges estaran dotats del mobiliari, la coberteria, el parament, la llenceria i la resta d'utensilis i accessoris necessaris per a atendre les necessitats dels clients d'acord amb la seua capacitat.
• Tots els dormitoris estaran dotats d'armari, dins o fora de la cambra, siga quina siga la categoria de l'allotjament.
• Totes les habitatges estaran dotats de TV color.
• La cuina estarà dotada de:
Superior Primera Estàndard
- Cuina (*) SÍ SÍ SÍ
- Frigorífic SÍ SÍ SÍ
- Planxa elèctrica (**) SÍ SÍ
- Forn / Microones SÍ SÍ SÍ
- Extractor de fums, campana, etc. SÍ SÍ SÍ
- Llavadora automàtica (***) SÍ SÍ SÍ
- Llavaplats SÍ - -
(*) La cuina estarà dotada com a mínim de dos foguers quan la capacitat de l'habitatge no excedisca de 4 places i, de tres o més, quan excedisca esta capacitat.
(**) Només en primera categoria, este servici podrà prestar-se des de recepció.
(***) En les categories estàndard i primera, si el bloc compta amb bugaderia comuna i disposa de llavadores i eixugadores a disposició dels clients en el propi recinte, no cal que compte amb este element com a dotació obligatòria de l'habitatge.

linea