diari

DECRET 82/2011, de 8 de juliol, del Consell, pel qual es desplega parcialment l'article 14 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell. [2011/7874]

(DOGV núm. 6562 de 11.07.2011) Ref. Base de dades 007992/2011

DECRET 82/2011, de 8 de juliol, del Consell, pel qual es desplega parcialment l'article 14 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell. [2011/7874]
El Consell és l'òrgan col·legiat que té la potestat executiva i reglamentària i dirigeix l'administració de la Generalitat. Així mateix, d'acord amb el que disposa l'article 49.1.1a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, s'atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'organització de les seues institucions d'autogovern.
L'article 14 de la Llei del Consell permet la presència en les sessions del Consell de persones que hi són alienes, com són els secretaris autonòmics.
Tanmateix, això no impedeix que el present decret regule la possibilitat d'autoritzar l'assistència a les reunions del Consell d'aquells càrrecs públics la presència dels quals puga ser requerida per a un millor assessorament de l'òrgan col·legiat, per a atendre les necessitats del Govern.
Amb aquesta mesura normativa es persegueix la finalitat de dotar el Consell d'un mecanisme àgil que permeta demanar informació directament sobre aquells assumptes que, pel seu interés, requerisquen la presència de persones no integrants del màxim òrgan de govern.
En virtut d'això, fent ús de les facultats conferides en la disposició final primera de la Llei del Consell, a proposta de la consellera de Presidència, conformement amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 8 de juliol de 2011,

DECRETE

Article únic. Desplegament de l'article 14 de la Llei del Consell
1. A més dels càrrecs i autoritats regulats en l'article 14 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a les reunions del Consell podran assistir, amb veu i sense vot, aquells càrrecs públics que siguen convocats pel president del Consell.
2. Els càrrecs públics que assistisquen a les reunions del Consell hauran de guardar secret del contingut de les sessions.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 8 de juliol de 2011

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

La consellera de Presidència,
PAULA SÁNCHEZ DE LLEÓ GUARDIOLA

linea