diari

DECRET 98/2009, de 17 de juliol, del Consell, pel qual aprova la Cartera de Servicis de Salut Pública de la Comunitat Valenciana. [2009/8591]

(DOGV núm. 6061 de 21.07.2009) Ref. Base de dades 008500/2009

DECRET 98/2009, de 17 de juliol, del Consell, pel qual aprova la Cartera de Servicis de Salut Pública de la Comunitat Valenciana. [2009/8591]
PREÀMBUL
La cerca de la qualitat i l'excel·lència en la prestació dels servicis públics sanitaris és un axioma de les polítiques públiques definides i implementades per la Generalitat. La informació i comunicació al ciutadà dels servicis sanitaris prestats pels distints òrgans i entitats constituïx un element clau en este procés de cerca d'excel·lència. En este context, les carteres de servicis exercixen un paper fonamental com a element vehicular que definix les característiques del servici prestat i en transmet la informació rellevant als ciutadans.
En l'àmbit estatal, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, i la normativa que la desplega determinen que les prestacions sanitàries del catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut s'han de fer efectives per mitjà de la cartera de servicis comuns, de la qual formen part, en l'àmbit de la salut pública, els servicis comuns de salut pública i els programes de salut pública integrats en els servicis comuns d'atenció primària.
Per la seua banda, la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, incorpora este plantejament a l'àmbit de les polítiques de salut pública. El títol II crea la Cartera de Servicis de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, en definix les característiques bàsiques i n'establix les línies estratègiques.
Este decret constituïx el desplegament reglamentari d'estes previsions. Des d'un punt de vista orgànic, l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública, d'ara en avant EVASP, exercix un paper fonamental com a coordinadora de les actuacions dutes a terme per les diferents unitats, òrgans i administracions en l'exercici de les funcions respectives en el camp de la salut pública. Funcionalment, la cartera de servicis es configura com un instrument dinàmic d'actualització senzilla la conformació del qual i la prestació dels servicis que inclou se sustenta en els principis enumerats en l'article 4 d'este decret.
Esta qualitat en la prestació dels servicis de salut pública que arreplega la cartera s'ha de garantir amb una avaluació contínua i descentralitzada, territorialment i funcionalment. L'avaluació s'ha d'articular sobre un sistema d'indicadors que permeta contrastar l'evolució dels estàndards de qualitat.
El decret conté nou articles, una disposició addicional, una disposició transitòria, dos disposicions finals i un annex en què s'inclouen els servicis que conformen la Cartera de Servicis de Salut Pública de la Comunitat Valenciana. La disposició addicional té com a objecte garantir el dinamisme en la configuració de la cartera, els servicis de la qual apareixen allistats en l'annex que s'incorpora al decret; per tant, i modificada la cartera, s'habilita l'actualització de l'annex mitjançant una resolució per a això del director executiu o directora executiva de l'EVASP. Per la seua banda, la disposició transitòria preveu l'exercici temporal de les funcions atribuïdes a este organisme per part de la direcció general competent en salut pública fins a la posada en funcionament efectiva de l'entitat.
Per tot això, fent ús de les competències que té la Generalitat en matèria de sanitat, d'acord amb el que disposa l'article 54 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en desplegament de les previsions que conté el títol II de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 28.e) i 43 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 17 de juliol de 2009,
DECRETE
Article 1. Objecte
1. L'objecte d'este decret és la regulació de la Cartera de Servicis de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, d'ara en avant la cartera, com a desplegament de les previsions que conté la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.
2. Pel que fa a este decret, es definix com a cartera el conjunt de tècniques, tecnologies o procediments per mitjà dels quals es fan efectives les prestacions de salut pública a què té dret tota la població de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Objectius
Els objectius de la Cartera són els següents:
1. Informar els ciutadans de la Comunitat Valenciana de les prestacions oferides en matèria de salut pública.
2. Garantir la prestació d'uns servicis de qualitat que s'adapten a les necessitats dinàmiques de la població en matèria de salut pública.
3. Establir unes línies d'actuació coherents amb els objectius i l'estratègia de la Conselleria de Sanitat en matèria de salut pública, plasmats en la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.
4. Orientar els recursos humans i econòmics de la Conselleria de Sanitat en matèria de salut pública cap a la consecució d'estos objectius.
5. Establir les bases que permeten, amb la coordinació de l'EVASP, una actuació eficaç de tots els òrgans administratius i les entitats que intervenen en la prestació de servicis de salut pública a la Comunitat Valenciana.
Article 3. Competències
1. La prestació dels servicis de la cartera l'exercixen l'EVASP i els organismes públics adscrits a esta entitat, les estructures d'atenció sanitària de l'Agència Valenciana de Salut que executen els programes de salut pública inclosos en la cartera de servicis d'atenció primària i els òrgans administratius o entitats que participen, en règim de coordinació o col·laboració, en la prestació d'estos servicis.
2. La descripció detallada dels servicis que integren la cartera ha de contindre la referència explícita dels òrgans o entitats que participen en la prestació de cada servici i s'ha d'incloure en l'edició oficial que n'elabore l'EVASP.
3. L'EVASP ha de coordinar l'activitat de tots estos òrgans i entitats en exercir estes funcions. Per a això, en el marc de les directrius, plans i programes d'actuació en salut pública, pot dictar instruccions o circulars de règim intern i subscriure convenis de col·laboració per millorar i fer més eficaç la prestació dels servicis que integren la cartera.
Article 4. Principis informadors
La conformació i la prestació dels servicis de la cartera es fan d'acord amb els principis de:
1. Igualtat i universalitat.
2. Atenció especialitzada als grups socials més vulnerables.
3. Accessibilitat.
4. Naturalesa integral dels servicis que la componen.
5. Participació.
6. Actualització dinàmica.
7. Anàlisi prèvia de l'eficiència i de l'impacte econòmic i organitzatiu de les prestacions que s'inclouen en la cartera.
8. Seguretat, eficàcia, eficiència, efectivitat i utilitat de les tècniques, tecnologies i procediments utilitzats.
9. Avaluació contínua.
Article 5. Beneficiaris
1. Totes les persones, espanyoles i estrangeres, que residisquen o es troben a la Comunitat Valenciana són beneficiàries de les prestacions que integren la cartera en règim d'igualtat efectiva.
2. L'import de les prestacions que constituïxen la cartera de servicis de salut pública facilitades directament a les persones seran reclamades als tercers obligats al pagament i als usuaris sense dret a l'assistència sanitària, d'acord amb el que disposen la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana, i la resta de normativa.
Article 6. Contingut
1. Els servicis que s'integren en la cartera apareixen allistats en l'annex que incorpora este decret, agrupats d'acord amb les línies estratègiques següents:
a) Promoció i educació per a la salut.
b) Prevenció de la malaltia.
c) Seguretat alimentària.
d) Salut laboral.
e) Sanitat ambiental.
f) Informació en salut pública.
g) Vigilància en salut pública.
h) Laboratoris de salut pública.
i) Investigació.
j) Formació.
2. Les prestacions que integren la cartera estan constituïdes per un contingut mínim o bàsic, representat pels servicis comuns de salut pública i pels programes de salut pública integrats en els servicis comuns d'atenció primària, inclosos en la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut, i un contingut addicional, representat pels servicis complementaris oferits per la Generalitat, la prestació dels quals la duen a terme l'EVASP i els altres òrgans i entitats responsables de la prestació del servici de què es tracte, d'acord amb el que disposa l'edició oficial de la cartera.
3. El contingut íntegre de la cartera s'ha d'incloure en l'edició oficial que n'ha d'elaborar l'EVASP. Esta edició oficial ha de contindre la descripció detallada del servici de què es tracte, i també la identificació precisa de les estructures sanitàries o socials responsables de prestar-lo.
Article 7. Actualització de la cartera
1. L'actualització del contingut bàsic o mínim de la cartera de servicis comuns de salut pública o de la cartera de servicis comuns d'atenció primària del Sistema Nacional de Salut en el que puga afectar servicis inclosos en la Cartera de Servicis de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, implica, al seu torn, la modificació d'esta.
2. En el supòsit de servicis complementaris oferits per la Generalitat, el Consell de Govern de l'EVASP, sobre una proposta del director executiu o directora executiva elaborada de comú acord amb els òrgans i entitats responsables de la prestació del servici de què es tracte, pot modificar, incorporar nous servicis o, si és el cas, suprimir-ne algun dels que hi ha inclosos en la cartera, una vegada justificada la necessitat o oportunitat de fer-ho o dur-ho a terme.
Article 8. Avaluació de la cartera
1. L'EVASP ha d'avaluar la qualitat de la prestació dels servicis inclosos en la cartera, amb la base d'un sistema d'indicadors fundat en paràmetres objectius.
2. Esta avaluació s'ha de fer de forma contínua i descentralitzada, segons els programes que integren la cartera i els departaments en què s'organitzen els servicis de salut pública de la Generalitat.
Article 9. Servicis d'informació de la cartera
1. Les persones que reben les prestacions que s'inclouen en la cartera tinen dret a rebre una informació suficient i adequada sobre les estructures sanitàries o socials que hagen de portar-les a cap, i també la forma d'accedir-hi. Per a això, l'EVASP ha d'adoptar les mesures necessàries per a posar a disposició del públic el contingut íntegre de la cartera que aprova este decret.
2. Els centres integrats en l'EVASP en què es presten servicis d'atenció al públic han de tindre disponible un exemplar actualitzat de l'edició oficial de la cartera per a tots els ciutadans que desitgen consultar-la.
3. L'EVASP ha d'identificar, d'acord amb el que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, la seu electrònica a través de la qual els ciutadans poden accedir al contingut complet i actualitzat de la cartera.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Actualització de l'annex
Una vegada modificada la cartera d'acord amb el procediment establit en l'article 7 d'este decret, l'actualització de l'annex s'ha de fer mitjançant una resolució del director executiu o la directora executiva de l'EVASP.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Exercici de funcions de la direcció general competent en salut pública
Les funcions que este decret assigna a l'EVASP les ha d'exercir la direcció general competent en matèria de salut pública fins que no s'aproven els estatuts de l'EVASP i es pose efectivament en funcionament.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació reglamentària
Es faculta el conseller competent en sanitat per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per a garantir el desplegament correcte i l'execució d'este decret.
Segona. Entrada en vigor
Este decret entra en vigor als tres mesos de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 17 de juliol de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET
ANNEX
CARTERA DE SERVICIS DE SALUT PÚBLICA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
1. Promoció i educació per a la salut.
1.1. Promoció d'estils de vida saludables: promoció d'una alimentació saludable.
1.2. Promoció d'estils de vida saludables: promoció de l'activitat física.
1.3. Promoció d'estils de vida saludables: control del tabaquisme.
1.4. Promoció d'estils de vida saludables: promoció de la salut sexual i reproductiva.
1.5. Educació per a la salut en l'escola.
1.6. Promoció de la seguretat viària.
1.7. Promoció de la salut bucodental.
1.8. Promoció de la salut en l'embaràs, el part i el puerperi.
1.9. Promoció de la salut en la població infantil i adolescent.
1.10. Programa de salut de majors de 40 anys (de 40 a 65 anys).
1.11. Promoció de la salut en persones majors.
1.12. Promoció de la salut en col·lectius específics de la població amb especial vulnerabilitat.
2. Prevenció de la malaltia.
2.1. Cribratge neonatal de defectes congènits.
2.2. Prevenció del càncer: melanoma maligne.
2.3. Prevenció del càncer: cèrvix.
2.4. Prevenció del càncer: colonorectal.
2.5. Prevenció del càncer: càncer hereditari.
2.6. Prevenció del càncer: mama.
2.7. Prevenció de malalties cardiovasculars.
2.8. Prevenció i control de l'osteoporosi.
2.9. Prevenció del VIH/sida.
2.10. Prevenció de malalties immunoprevenibles en adults.
2.11. Prevenció de malalties immunoprevenibles en la infància.
2.12. Prevenció de malalties immunoprevenibles en grups de risc.
2.13. Prevenció i control del sobrepés i l'obesitat.
2.14. Prevenció de trastorns de la conducta alimentària.
2.15. Prevenció de la violència de gènere i en la infància.
3. Seguretat alimentària.
3.1. Vigilància sistemàtica d'establiments alimentaris.
3.2. Vigilància sanitària d'aliments.
3.3. Control d'escorxadors.
3.4. Autocontrol en la indústria alimentària.
3.5. Assegurament de la traçabilitat.
3.6. Control de l'etiquetatge i la publicitat.
3.7. Ordenació alimentària.
3.8. Autorització d'entitats formadores de manipuladors d'aliments.
4. Salut laboral.
4.1. Empreses generadores de salut.
4.2. Entitats col·laboradores de la Seguretat Social en la gestió de les contingències d'accident de treball i malaltia professional.
4.3. Mapa de riscos.
4.4. Prevenció del risc biològic.
4.5. Seguretat química.
4.6. Servicis de prevenció de riscos laborals.
4.7. Vigilància postocupacional de la salut dels treballadors.
4.8. Vigilància sanitària de plaguicides i biocides en la població treballadora.
5. Sanitat ambiental.
5.1. Vigilància sanitària i avaluació de l'aigua de consum humà.
5.2. Vigilància sanitària de zones de bany i aigües recreatives.
5.3. Vigilància sanitària de la contaminació atmosfèrica.
5.4. Vigilància sanitària dels residus sòlids.
5.5. Vigilància dels equips de transferència de massa d'aigua en corrents d'aire amb producció d'aerosols.
5.6. Vigilància sanitària de la contaminació acústica, electromagnètica i radioactiva.
5.7. Promoció i prevenció de problemes de salut derivats de temperatures extremes.
5.8. Vigilància sanitària dels productes químics amb repercussió per a la comunitat, inclosos plaguicides i biocides.
6. Informació en salut pública.
6.1. Anàlisi i avaluació de morbiditat, factors de risc i determinants.
6.2. Sistema d'informació sobre el càncer.
6.3. Xarxa Sentinella Sanitària.
6.4. Registre de casos de sida.
6.5. Registre de malalts renals.
6.6. Registre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs.
6.7. Registre de mortalitat general.
6.8. Registre de mortalitat perinatal.
7. Vigilància en salut pública.
7.1. Vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles.
7.2. Vigilància epidemiològica de la malaltia meningocòccica.
7.3. Vigilància epidemiològica de la tuberculosi.
7.4. Vigilància epidemiològica per a l'eliminació de la pallola.
7.5. Sistema de vigilància epidemiològica de la grip.
7.6. Xarxa de vigilància microbiològica.
7.7. Vigilància epidemiològica dels brots i les situacions epidèmiques.
7.8. Vigilància epidemiològica de la paràlisi flàccida aguda.
7.9. Vigilància epidemiològica de les encefalopaties espongiformes transmissibles humanes (EETH).
7.10. Anàlisi i monitorització de la salut infantil.
7.11. Anàlisi i monitorització de la salut perinatal.
7.12. Sistema de vigilància epidemiològica laboral.
8. Laboratoris de salut pública.
8.1. Laboratoris de salut pública.
8.2. Registre de laboratoris de salut pública.
9. Investigació.
9.1. Desigualtats en salut.
9.2. Genòmica i salut.
9.3. Malalties rares.
9.4. Investigació en vacunes.
9.5. Càncer en salut pública.
9.6. Servicis en salut.
9.7. Ambient i salut.
9.8. Farmacoepidemiologia.
9.9. Xarxa Valenciana de Biobancs.
9.10. Plataforma d'investigació en seguretat alimentària.
10. Formació.
10.1. Pregrau.
10.2. Postgrau.

linea