diari

DECRET 154/2018, de 21 de setembre, del Consell, de desplegament de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana [2018/8935]

(DOGV núm. 8393 de 28.09.2018) Ref. Base de dades 008826/2018

DECRET 154/2018, de 21 de setembre, del Consell, de desplegament de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana [2018/8935]
PREÀMBUL

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana en el seu article 50 atribueix a la Generalitat la competència per al desplegament legislatiu i l’execució, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, de la protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de la Generalitat d’establir normes addicionals de protecció.
La Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana, va establir un marc legislatiu propi per a la protecció i gestió del patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana.
Al llarg dels més de 10 anys de vigència de la llei s’ha aconseguit una protecció eficaç d’una part important del patrimoni arbori monumental; no obstant això, l’absència de desplegament normatiu de la llei ha motivat la manca d’implementació de determinades disposicions, i s’han suscitat dubtes sobre la interpretació d’alguns conceptes, dificultant la gestió del patrimoni arbori monumental així com l’acreixement d’aquest, problemes que es pretenen resoldre amb l’aprovació d’aquesta norma.
En la disposició final primera de la Llei 4/2006 es facultava el Consell per a dictar totes les disposicions que reglamentàriament foren necessàries per a l’aplicació i el seu desplegament.
En compliment de l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest decret s’adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, aquest decret està justificat per una raó d’interés general, que és facilitar l’aplicació de la Llei 4/2006 mitjançant el seu desplegament reglamentari. A més, es basa en una identificació clara dels fins perseguits, que són l’aclariment de dubtes d’interpretació de la Llei 4/2006 i l’establiment del procediment de càlcul del coeficient de monumentalitat, i és l’instrument més adequat per aconseguir eixos fins.
En virtut del principi de proporcionalitat, aquest decret inclou la regulació imprescindible per atendre la necessitat a cobrir i no existeixen altres mesures menys restrictives de drets o que imposen menys obligacions.
En compliment del principi de seguretat jurídica, aquest decret és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic i genera un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que facilita el seu coneixement i comprensió i l’actuació i presa de decisió de persones i empreses.
En aplicació del principi de transparència, aquest decret estarà accessible de forma senzilla i universal amb la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Al llarg de la tramitació s’ha donat l’oportunitat a les persones potencials destinatàries de participar directament en la seua elaboració. La comissió consultiva d’avaluació i seguiment de la protecció i conservació del patrimoni arbori de la Comunitat Valenciana, creada per l’article 27 de la Llei 4/2006, es va reunir en diverses ocasions per debatre sobre el contingut d’aquest decret. Posteriorment, de conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, abans de l’elaboració del projecte de decret, es realitzà una consulta pública, a través del portal web de la conselleria. Més tard, l’esborrany de decret fou sotmés al tràmit d’audiència a la ciutadania, també en el portal web de la conselleria.
En aplicació del principi d’eficiència, aquest decret evita càrregues administratives innecessàries o accessòries i racionalitza la gestió dels recursos públics.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2018.
Per tot això, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, el Consell, amb la deliberació prèvia en la reunió de 21 de setembre de 2018,


DECRETE

Article 1. Objecte i àmbit
1. Aquest decret desplega la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de regular la protecció, conservació, difusió, foment, investigació i acreixement d’aquest.
2. L’àmbit d’aplicació del decret s’estén a tots els arbres i arbredes d’espècies autòctones o al·lòctones que radiquen en el territori de la Comunitat Valenciana, les característiques botàniques o de monumentalitat dels quals o circumstàncies extraordinàries d’edat, port o altres tipus d’esdeveniments històrics, culturals, científics, d’esplai o ambientals lligats a aquest i al seu llegat, els faça mereixedors de protecció i conservació.

Article 2. Definicions
a) Arbre o exemplar arbori: qualsevol exemplar d’una planta superior, tant angiosperm com gimnosperm, que posseïsca un o més troncs prou diferenciats. Inclou, així mateix, els arbres de creixement horitzontal o rèptil, les palmeres, determinats arbustos, els exemplars de troncs grossos de lianes o plantes enfiladisses, i els conjunts d’exemplars que compartixen l’espai i l’estructura que són propis d’un sol exemplar.

b) Conjunt arbori: agrupació de dos o més arbres que posseeixen una identitat territorial comuna.
c) Arbreda: conjunt arbori en què els exemplars es troben pròxims, però mantenen una certa separació entre si i conformen una unitat de paisatge uniforme, com sol ocórrer en zones enjardinades, boscoses, o inclús adevesades.
d) Coeficient de monumentalitat: índex que estima el valor d’un exemplar ponderant les seues característiques segons els diferents factors que el poden fer mereixedor de protecció i conservació.

Article 3. Mesurament de la grandària dels exemplars arboris susceptibles de protecció
Amb l’objectiu de poder comparar els mesuraments realitzats per qualsevol persona és necessari normalitzar el mètode de mesurament del perímetre de tronc, alçària i diàmetre major de copa dels exemplars arboris susceptibles de protecció. Aquest mètode normalitzat es descriu en l’annex I d’aquest decret.

Article 4. Protecció expressa per la Generalitat. Arbres i arbredes monumentals i singulars
1. Es podran declarar amb la categoria d’arbre monumental o arbreda monumental aquells exemplars i conjunts arboris que, per les seues característiques excepcionals d’edat, port o un altre tipus d’esdeveniments històrics, culturals, científics, de recreació o ambientals, siguen mereixedors de mesures de protecció i conservació específica.
2. Es podran declarar amb la categoria d’arbre singular o arbreda singular aquells exemplars o conjunts arboris que, sense arribar a aconseguir la categoria de monumental, destaquen per les seues característiques notables d’edat, port o altres tipus d’esdeveniments històrics, culturals, científics, de recreació o ambientals que els facen mereixedors de mesures de protecció i conservació específica.
3. Als efectes de definir el caràcter excepcional o notable dels exemplars basant-se en les seues dimensions, edat o coeficient de monumentalitat, s’estableixen, amb caràcter general, els criteris que s’indiquen en l’annex II d’aquest decret.

Article 5. Arbredes protegides
1. Seran protegides les arbredes que siguen declarades amb les categories de monumental, singular o monumental d’interés local.
2. Els límits de l’arbreda s’establiran per mitjà de l’envolupant convexa del conjunt d’entorns de protecció individuals dels arbres mereixedors de protecció; no obstant això, seran vàlides altres formes de delimitació, sempre que l’àrea de l’arbreda s’estenga fins a l’entorn de protecció que meresquen els seus arbres.
Article 6. Entorn de protecció d’arbres i arbredes
1. Els exemplars i arbredes del Catàleg d’arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana disposaran d’un entorn de protecció que comprendrà el sòl i el vol, entre cinc metres de profunditat i cinquanta metres d’alçària, respecte a la rasant del terreny.

2. Per a arbres o exemplars arboris, l’entorn de protecció mínim quedarà definit per un cercle de radi R, mesurat des del centroide de la base del tronc, o del conjunt dels troncs si l’individu compta amb diversos sorgint del mateix cep o sistema radical. El càlcul de l’esmentat radi s’efectuarà segons els criteris que es fixen en l’annex III d’aquest decret.
3. En arbredes, l’extensió mínima de l’entorn de protecció coincidirà amb l’àrea de l’arbreda, delimitada segons allò que s’ha indicat en l’apartat 2 de l’article 5.
4. Es podran definir entorns de protecció superiors als esmentats en els apartats anteriors, en funció de les circumstàncies particulars de cada cas. L’entorn de protecció, en tot cas, s’haurà de reflectir en l’acte de declaració de la protecció expressa.

Article 7. Procediment per a la protecció expressa
1. El procediment per a la protecció expressa d’arbres i arbredes monumentals i singulars podrà iniciar-se d’ofici o a sol·licitud de persona o entitat interessada, que en cas que no siga propietària haurà d’aportar l’autorització de la titular de l’arbre o arbreda. La informació bàsica requerida per al seu inici s’indica en l’annex IV d’aquest decret i la instància de sol·licitud estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL:
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=19058.
2. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, conformement amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, encara que no hi estiguen obligades, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la URL anteriorment esmentada.
En cas de presentació telemàtica, les sol·licituds hauran de signar-se amb el certificat digital de la persona física o jurídica que presenta la sol·licitud o, en el seu cas, amb el certificat digital del seu representant. De forma alternativa al certificat digital, les persones físiques podran utilitzar el sistema clau-firma. Així mateix, la resta de documents que s’adjunten, quan pertoque, hauran d’anar signats electrònicament per les persones que siguen competents per a fer-ho.
3. En el procediment per a la protecció expressa s’haurà de donar audiència a les persones propietàries i als ajuntaments en tot cas. La proposta haurà d’acompanyar-se d’un informe tècnic de valoració de mèrits, que inclourà, si és el cas, el càlcul del coeficient de monumentalitat a què fa referència l’apartat 3 de l’article 4.
4. Seran protegits els arbres i arbredes monumentals i singulars que siguen declarats per la conselleria competent. Els ajuntaments podran declarar arbres i arbredes monumentals d’interès local, mitjançant un acord del ple.

Article 8. Inclusió en el Catàleg dels arbres i arbredes monumentals d’interés local
1. Per a procedir a la inscripció en el Catàleg per part de la conselleria competent, els ajuntaments comunicaran a aquest les dades referides als arbres i arbredes que hagen declarat en la categoria de monumental d’interés local, adjuntant la documentació següent:
a) El document que acredite la protecció de l’arbre o l’arbreda per part del ple de l’ajuntament. S’assignarà un número d’identificació per a cada element protegit en l’acte de declaració.
b) La informació ressenyada en l’annex IV d’aquest decret per a cada element protegit, segons es tracte d’arbres o arbredes, amb el número d’identificació que se li haja assignat.
c) Un arxiu vectorial georeferenciat que contindrà, únicament, el número d’identificació i la posició en el cas d’arbres, i el número d’identificació i la delimitació en el cas d’arbredes.

Article 9. Descatalogació d’arbres i arbredes protegits
1. Procedirà cursar baixa del Catàleg de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana dels arbres, amb motiu de la seua mort o desaparició.
2. Procedirà cursar baixa del Catàleg de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana de les arbredes, quan desapareguen les característiques que van motivar la seua declaració.
3. A la conselleria competent en medi ambient li correspondrà la descatalogació dels arbres o arbredes monumentals i singulars.

4. Per a mantindre actualitzat el Catàleg de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana, els ajuntaments hauran de comunicar a la conselleria competent els actes de desprotecció dels arbres i arbredes monumentals d’interés local.

Article 10. Centre gestor del patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana
El centre gestor amb el qual es coordinaran les administracions competents per a realitzar les actuacions de conservació de l’arbre i el seu entorn, previst en l’article 12 de la Llei 4/2006, serà el que corresponga segons el reglament orgànic i funcional de la conselleria competent en medi ambient.
Correspon al centre gestor:
a) El seguiment dels arbres monumentals i singulars; en particular del seu estat de conservació i de les accions de conservació que puguen dur-se a terme.
b) La planificació de les accions de conservació dels arbres monumentals i singulars, en coordinació amb les administracions locals, quan pertoque.
c) L’execució de les accions de conservació que es duguen a terme en arbres monumentals i singulars situats en terrenys forestals propietat de la Generalitat, o muntanyes del Catàleg d’utilitat pública, o altres llocs on ostente els drets sobre la gestió o l’aprofitament del vol arbori.

d) L’execució solidària de les accions de conservació en arbres monumentals i singulars en terrenys diferents dels expressats en el punt anterior, quan les persones propietàries no exercisquen el seu dret i ho autoritzen.
e) L’assistència tècnica a altres administracions, persones propietàries, i particulars o entitats interessades, respecte a la catalogació i conservació dels arbres protegits o en tràmit de declaració.
f) El suport a la direcció general competent per a la gestió del Catàleg d’arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana.


Article 11. Autorització d’actuacions de conservació i aprofitaments

Queden autoritzats els següents aprofitaments i actuacions:
a) Les actuacions de conservació de l’arbre i el seu entorn que duguen a terme les administracions competents, en coordinació amb el centre gestor.
b) Les actuacions de conservació de les arbredes dutes a terme per les administracions competents o per personal qualificat en el marc d’una planificació aprovada per aquelles, fins i tot quan impliquen reducció o eliminació d’algun dels components de l’arbreda en favor de la millora general del conjunt.
c) Els treballs de cultiu.
d) La recol·lecció de fruits i les seues produccions, de restes de tales i podes, així com de la fusta, ja siga provinent de podes o per mort de l’exemplar. En aquests últims casos, les administracions competents podran adquirir preferentment la fusta amb fins científics, culturals o educatius.
e) Les activitats manuals necessàries per a la recol·lecció de fruits, com ara la batuda o altres pràctiques tradicionals equivalents.
f) Les podes lleus i de fructificació, els tractaments fitosanitaris, el pasturatge moderat, i aquelles altres activitats tradicionalment realitzades per al manteniment dels arbres objecte d’aprofitament agropecuari i el seu entorn, i per a la legítima extracció de rendes de les seues produccions, sempre que no posen en perill la supervivència dels arbres o arbredes protegits.

Article 12. Alçament excepcional de les prohibicions i autorització de determinades obres
1. Les obres físiques en l’exterior d’edificis o en el subsòl, o que impliquen moviment de terres, en l’entorn de protecció d’un exemplar o arbreda, hauran de comptar amb autorització de l’administració competent. La concessió de llicències d’obres no eximeix de l’obligació de l’obtenció de l’autorització administrativa ací esmentada.
En els casos en què les esmentades obres no incórreguen en activitats descrites com a prohibicions en l’article 10 de la Llei 4/2006, podran autoritzar-se per part de la conselleria competent en medi ambient quan afecten a arbres ubicats en sòl classificat com no urbanitzable, i per part de l’ajuntament quan afecten exemplars radicats en sòl urbà i urbanitzable.
2. En casos concrets motivats per la conservació de l’exemplar o per a garantir l’exercici d’activitats científiques o educatives, o per a evitar danys a la salut o seguretat de les persones, la conselleria competent en medi ambient podrà autoritzar l’alçament excepcional de les prohibicions descrites en l’article 10 de la Llei 4/2006 que afecten a arbres ubicats en sòl classificat com no urbanitzable, mentre que l’ajuntament podrà autoritzar l’alçament excepcional de les prohibicions que afecten a arbres ubicats en sòl urbà i urbanitzable.

3. En casos concrets motivats per un extraordinari interès o utilitat pública, la persona titular de la conselleria competent en medi ambient podrà autoritzar l’alçament excepcional de les prohibicions descrites en l’article 10 de la Llei 4/2006 que afecten a arbres situats en sòl classificat com no urbanitzable, mentre que mitjançant un acord plenari del respectiu ajuntament s’aprovarà l’alçament excepcional de les prohibicions referides a exemplars radicats en sòl urbà i urbanitzable.

4. A fi d’assegurar una correcta gestió del catàleg i una adequada supervisió de les actuacions que puguen afectar els exemplars o arbredes protegits, les autoritzacions emeses per la conselleria competent seran comunicades als ajuntaments afectats, de la mateixa manera que les autoritzacions emeses pels ajuntaments seran comunicades a la conselleria competent.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària
L’aplicació i el desplegament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la conselleria competent en matèria de medi ambient, i, en tot cas, haurà de ser atès amb els mitjans personals i materials de la conselleria esmentada.DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en medi ambient per a modificar els annexos d’aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 21 de setembre de 2018

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,
ELENA CEBRIÁN CALVOANNEX I
Normes generals per al mesurament de la grandària dels exemplars arboris susceptibles de protecció

1. Perímetre de tronc:
És el contorn de la secció del tronc perpendicular al seu eix longitudinal, situada a una alçària d’1,30 m sobre el nivell del terreny, tenint en compte les excepcions o especificacions següents:
a) Quan l’exemplar estiga situat sobre terreny inclinat, el perímetre es mesurarà a 1,30 m des del costat superior del pendent (figura 1).

b) Quan l’exemplar estiga inclinat, la distància d’1,30 m es mesurarà paral·lela a l’eix longitudinal del tronc, des d’on el tronc i el sòl formen el menor angle (figura 2).
c) Quan el tronc de l’exemplar presente deformitats a 1,30 m, el mesurament del perímetre es desplaçarà cap amunt o cap avall, fins al punt més pròxim a 1,30 m sense aquestes deformitats (figura 3).
d) Quan l’exemplar tinga en la seua base costelles, aletons, o arrels aèries amb influència a l’alçària de 1,30 m, el perímetre es mesurarà per damunt d’on acaben aquestos fenòmens (figura 4).
e) Quan l’exemplar presente una o més forquetes a 1,30 m, el perímetre es mesurarà per baix del punt d’intersecció de la forqueta, just per baix de l’eixamplament que podria influir en el mesurament (figura 5).

f) Quan l’exemplar conste de diversos peus de soca, o presente una o més forquetes per baix de 1,30 m (tronc bifurcat, trifurcat, etc.), es mesurarà el perímetre de cada braç (figura 6), i es considerarà com perímetre de tronc de l’exemplar, el perímetre equivalent calculat a partir dels anteriors segons la següent equació:On: Pe = perímetre equivalent; P = perímetre de cada braç

Les mides del perímetre de tronc s’expressaran amb precisió centimètrica.

2. Alçària:
És la distància entre els plans horitzontals que intersecten respectivament amb la base del tronc i el punt més alt de l’exemplar (figura 7), amb les següents excepcions:
g) Quan l’exemplar estiga inclinat es prendrà com alçària la distància de l’eix longitudinal entre la base i l’àpex d’aquest (figura 8).
h) En palmeres, l’alçària es mesurarà des de la base de l’estípit fins on s’observen les palmes perpendiculars al mateix (figura 9).
Les mides de l’alçària s’expressaran amb precisió decimètrica.

3. Diàmetre major de la copa:
És la longitud de la recta més llarga que, passant per la base de l’exemplar, uneix dos punts de la projecció del contorn de la copa sobre un pla horizontal. Les mides del diàmetre major de copa s’expressaran amb precisió decimètrica.

ANNEX II
Criteris generals basats en dimensions, edat
o coeficient de monumentalitat

1. Dimensions
a) Es considerarà que posseeix un valor excepcional qualsevol exemplar que reunisca una de les condicions següents:
i. Perímetre de tronc (o alternativament alçària en el cas d’espècies esveltes) igual o superior al 85% del valor màxim observat per a l’espècie a la Comunitat Valenciana, sempre que eixe valor màxim no siga inferior a l’esperable en exemplars anyencs de la seua espècie. Per a les espècies incloses en la taula 1 es consideraran els valors màxims de referència assenyalats en aquesta.
ii. Perímetre de tronc (o alternativament alçària en el cas d’espècies esveltes) igual o superior al 85% del valor màxim observat per a l’espècie a la Comunitat Valenciana, per als exemplars protegits genèricament.
b) Es considerarà que posseeix un valor notable qualsevol exemplar que reunisca una de les condicions següents:
i. Perímetre de tronc (o alternativament alçària en el cas d’espècies esveltes) igual o superior al 70% del valor màxim trobat per a l’espècie a la Comunitat Valenciana, sempre que eixe valor màxim no siga inferior a l’esperable en exemplars anyencs de la seua espècie. Per a les espècies incloses en la taula 1 es consideraran els valors màxims de referència assenyalats en la mateixa.
ii. Perímetre de tronc (o alternativament alçària en el cas d’espècies esveltes) igual o superior al valor establit per a la protecció genèrica dels exemplars.
iii. Perímetre de tronc superior a 3,5 m per a exemplars de Olea europea.

2. Edat
a) Es considerarà que posseeix un valor excepcional qualsevol exemplar l’edat del qual siga igual o superior a 500 anys.
b) Es considerarà que posseeix un valor notable qualsevol exemplar l’edat del qual estiga compresa entre els 350 i els 499 anys, inclusivament.
La valoració de l’edat es realitzarà atenent l’edat certa dels exemplars, obtinguda aquesta per estimació directa o per testimonis fidedignes, o bé a través d’estimacions basades en publicacions científiques contrastades o argumentacions metodològicament sòlides.
3. Coeficient de monumentalitat
a) Es considerarà que posseeix un valor excepcional qualsevol exemplar el coeficient de monumentalitat del qual siga igual o superior a 2,00.
b) Es considerarà que posseeix un valor notable qualsevol exemplar el coeficient de monumentalitat del qual siga igual o superior a 1,40.
El càlcul del coeficient de monumentalitat (Cm) s’efectuarà aplicant la fórmula següent:

Cm = 0,17 Vf1 + 0,17 Vf2 + 0,08 Vf3 + 0,33 Vf4 + 0,17 Vf5 + 0,04 Vf6 + 0,04 Vf7

on
V és la valoració del factor en una escala de 0 a 4 (0, absència de valor o sense valor conegut; 1, valor escàs; 2, valor mitjà; 3, valor notable; 4, valor extraordinari)
fi és cadascun dels factors que han de tindre’s en compte (f1, grandària; f2, edat; f3, port; f4, historicocultural; f5, científic; f6, ambiental; f7, recreatiu).

Taula 1. Valors màxims de referència
per a les espècies que s’indiquen

Tàxon Perímetre de tronc (m) Alçària
(m)
Arbutus unedo L. 2,96
Celtis australis L. 5,79
Ceratonia siliqua L. 9,4
Cupressus sempervirens L. 3,34
Ficus carica L. 4,25
Juglans regia L. 3,88
Juniperus oxycedrus L. 2,79
Juniperus thurifera L. 6,74
Olea europaea L. 10,16
Phoenix canariensis Chabaud 24,4
Phoenix dactylifera L. 26,18
Pinus halepensis Mill. 5,64
Pinus nigra Arnold 3,97
Pinus pinea L. 5,33
Pistacia lentiscus L. 2,9
Populus alba L. 6,3
Populus nigra L. 7
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb 2,78
Quercus faginea Lam. 7,85
Quercus ilex L. 6,55
Quercus súber L. 4,5
Taxus baccata L. 6,5
Tilia platyphyllos Scop. 4,6
Ulmus minor Mill. 9,71
Washingtonia filifera (Linden ex André) H. Wendl. 25,5
Washingtonia robusta H. Wendl. 28,2
ANNEX III
Estimació de l’entorn de protecció
d’arbres o exemplars arboris

L’extensió de l’entorn de protecció quedarà definida per un cercle de radi R, expressat en metres, mesurat des del centre o centroide de la secció base del tronc, o del conjunt dels troncs si l’individu compta amb diversos sorgint del mateix cep o sistema radical. El radi R s’establirà segons la tipologia de l’exemplar:
a) Per a exemplars esvelts (si la seua alçària és superior a diàmetre màxim copa / 2 + 10), R és igual a la seua alçària.
b) Per a exemplars de la família Arecaceae (palmeres), R és igual a 10 metres.
c) Per a la resta d’exemplars, R és igual al diàmetre màxim de copa / 2 +10.ANNEX IV
Dades que han de recopilar-se per a cada arbre o arbreda

1. Per a arbres:
a) Nom científic de l’espècie.
b) Nom popular pel qual es coneix l’exemplar, si és el cas.
c) Localització
– Coordenadas UTM en la base del tronc (Datum ETRS89, fus 30).
– Província.
– Terme municipal.
– Paratge (nom; i referència SIGPAC o adreça postal completa).

d) Característiques biomètriques
– Perímetre normal del tronc o braços.
– Diàmetre màxim de copa.
– Alçària.
e) Persones o entitats propietàries.
f) Motius que justifiquen la seua protecció (no més de 500 paraules).
2. Per a arbredes:
a) Nom de l’arbreda.
b) Característiques de l’arbreda (en particular, tipus de formació que es tracte i indicació de les espècies dominants, si les haguera).
c) Localització
– Coordenades UTM del centroide (Datum ETRS89, fus 30).
– Província.
– Terme municipal.
– Paratge (nom; i referència SIGPAC o adreça postal completa).

d) Persones o entitats propietàries.
e) Motius que justifiquen la seua protecció (no més de 500 paraules).
f) Dades individualitzats d’exemplars arboris destacats, especificant els assenyalats en l’apartat 1a), b), c), d) i e) d’este annex.
g) Delimitació geogràfica de l’àrea de l’arbreda en arxiu vectorial georeferenciat (Datum ETRS89, fus 30).

linea