diari

ACORD de 27 de juliol de 2012, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb la Llei 9/2011, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2012/8325]

(DOGV núm. 6869 de 25.09.2012) Ref. Base de dades 008878/2012

ACORD de 27 de juliol de 2012, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb la Llei 9/2011, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2012/8325]
La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en la seua reunió realitzada el dia 27 de juliol de 2012, ha adoptat l'acord següent:

1. De conformitat amb les negociacions prèvies mantingudes pel grup de treball constituït en compliment del que preveu l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, de data 26 de març de 2012, per a l'estudi i proposta de solució de discrepàncies competencials manifestades en relació amb l'article 69 de la Llei 9/2011, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, ambdós parts consideren resoltes les discrepàncies. A efectes d'això la comunitat autònoma es compromet a:
- Adaptar la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, a les futures modificacions que en la legislació bàsica estatal en la matèria puguen produir-se.
- Fins que no es produïsca esta modificació legal, l'apartat 4 de l'article 59 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, únicament serà objecte d'aplicació a aquelles actuacions per a les quals el Consell haja acordat, amb anterioritat a la data de hui, la declaració d'interés general prevista en l'esmentat precepte.

2. Comunicar este acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l'article 33.2 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir el present acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Madrid, 27 de juliol de 2012

El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

El conseller de Presidència,
JOSÉ CISCAR BOLUFER

linea