diari

ORDRE de 28 de juliol 2008, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'implanta el sistema d'indicadors territorials de demanda d'habitatge amb protecció pública. [2008/9646]

(DOGV núm. 5819 de 01.08.2008) Ref. Base de dades 009333/2008

ORDRE de 28 de juliol 2008, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'implanta el sistema d'indicadors territorials de demanda d'habitatge amb protecció pública. [2008/9646]
El Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la llei del sòl, ha optat per la implantació d'una oferta mínima de sòl per a habitatges amb protecció pública, amb independència de l'efectiva demanda que d'aquesta es produïsca. No obstant això, en el preàmbul de l'esmentada llei s'estableix que no hi ha obstacle perquè aquesta reserva puga ser adaptada per la legislació de les comunitats autònomes en funció del seu model urbanístic «i de les seues diverses necessitats».
Cal destacar que en tota la legislació urbanística valenciana (des de l'entrada en vigor de la reforma de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de l'activitat urbanística, operada mitjançant la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat) s'arbitra un sistema basat a vincular l'ordenació dels usos del sòl amb l'efectivitat del dret a l'habitatge, per a la qual cosa s'estableix una reserva de sòl residencial per a l'habitatge amb protecció pública en funció de l'efectiva demanda d'aquest en preveure la possibilitat de destinar el sòl destinat a l'esmentada reserva a altres usos d'interés públic quan la demanda d'habitatge protegit estiga satisfet, la qual cosa es materialitza tant en la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, urbanística valenciana, com en el Decret 67/2006, de 19 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació i gestió territorial i urbanística.
De tot l'anterior sorgeix la necessitat arbitrar un sistema que permeta posar en relació l'efectiva demanda d'habitatge sotmés a l'algun règim de protecció pública amb les reserves de sòl destinades a aquesta finalitat, com també la importància de considerar aquesta demanda en funció dels usos i les tipologies que pretenguen realitzar-se en cada un dels municipis, amb l'objectiu clar de generar una reserva realment i efectivament realitzable. L'objectiu que es pretén és evitar l'existència de sòls reservats a habitatge amb protecció pública però sobre els quals no s'executen els habitatges previstos atesa la falta de demanda o la falta d'idoneïtat del sòl proposat per a aquesta finalitat.
El Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de protecció pública a l'habitatge, en l'article 222, sota l'epígraf: El sistema territorial d'indicadors de demanda d'habitatge, estableix que mitjançant ordre del conseller competent en matèria d'habitatge podran desenvolupar-se o modificar-se els indicadors regulats en aquest article, especialment respecte al reajustament dels criteris bàsics, metodologia i condicions per a la seua realització a fi a garantir la coherència dels seus resultats i la seua transcendència territorial.
La disposició final primera de l'esmentat decret estableix, així mateix: S'autoritza el conseller competent en matèria d'habitatge per a dictar les normes necessàries per al desplegament i aplicació d'aquest reglament, com també per a modificar les àrees geogràfiques i els coeficients i barems de bonificació de promoció pública establint un altre tipus d'ajudes o subvencions personals.
D'altra banda, segons la disposició addicional primera del Decret llei 1/2008, de 27 de juny, del Consell, de mesures urgents per al foment de l'habitatge i el sòl, mitjançant ordre del conseller competent en matèria d'habitatge es regularà el sistema territorial d'indicadors de demanda per a la previsió de les necessitats d'habitatge que s'ha de satisfer amb algun règim de protecció pública.
Per tant, en disposar de la informació adequada a partir dels resultats de l'estudi sobre les necessitats i demanda d'habitatge que du a terme la conselleria competent en matèria d'habitatge, s'estableixen uns indicadors sobre demanda d'habitatge amb protecció pública, possibilitant, en conseqüència, tant en funció del nombre d'habitants del municipi com dels previstos pel planejament, un sistema territorial d'indicadors de demanda d'habitatge com la referència per a determinar les necessàries reserves d'edificabilitat residencial d'habitatges de protecció pública, en un determinat marc temporal, i permetre l'obtenció de l'edificabilitat suficient i, el que és més important, realitzable en constatar una demanda contrastada, d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'esmentat Decret llei 1/2008 de 27 de juny, del Consell, de mesures urgents per al foment de l'habitatge i el sòl.
Per això, i en virtut de les facultats que em confereix l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,
ORDENE
Article 1. Objecte
Aquesta ordre té com a objecte la regulació del sistema territorial d'indicadors de demanda (STD) d'habitatge sotmés a l'algun règim de protecció pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Determinació dels indicadors de demanda d'habitatge amb protecció pública
1. Per a la determinació dels indicadors de demanda (ITD) es parteix de la quantificació de la demanda d'habitatge que resulta de l'estudi de necessitats i demanda d'habitatge, que periòdicament realitza la conselleria competent en matèria d'habitatge per a cada una de les àrees d'estudi establides tenint en compte la població en el moment en què es realitza.
L'ajust de la demanda es determina a partir de la identificació dels grups socioeconòmics susceptibles d'ajudes, de conformitat amb la metodologia establida en l'esmentat estudi, ateses les característiques de cada una de les àrees d'estudi i les seues peculiaritats.
2. Els indicadors territorials de demanda de referència (ITD) que resulten es determinen mitjançant la relació entre la quantificació de la demanda, tenint en compte la demanda susceptible d'ajudes, i la població per a cada àrea d'estudi i àmbit territorial establit, l'expressió més directa de la qual estaria determinada per la relació dels habitatges necessaris per cada 1.000 habitants.
3. A l'efecte d'aquesta disposició i a fi a poder ajustar de forma concreta l'expressió del nombre d'habitatges de nova construcció de protecció pública, l'indicador territorial de demanda s'expressa en termes d'edificabilitat residencial.
L'indicador de demanda d'habitatge de protecció pública (ITD) constitueix la referència per a determinar les pertinents reserves en la gestió urbanística del planejament de manera que partint de cada una de les àrees d'estudi, s'han establit els indicadors corresponents per a cada un dels municipis inclosos en aquestes i que es relacionen en l'annex.
Article 3. Vigència i actualització dels indicadors de demanda d'habitatge
L'indicador territorial de demanda té una vigència d'un màxim de quatre anys des de la seua publicació. Durant aquest període es mantindrà constant, excepte l'actualització justificada per part de la Conselleria, que pot fer-se d'ofici o a instàncies de cada un dels ajuntaments afectats.
No obstant això, el sistema d'indicadors de demanda serà actualitzat periòdicament per la conselleria competent en matèria d'habitatge d'acord amb l'estudi de necessitats i demanda d'habitatge que realitza la mateixa conselleria.
Article 4. Aplicació de l'indicador de demanda d'habitatge
L'aplicació de l'indicador territorial de demanda (ITD) es realitza per a tot l'àmbit municipal ja que determina la necessària reserva per a edificabilitat residencial d'habitatges amb protecció pública, tenint en compte la població del municipi i la població horitzó prevista pel planejament urbanístic aplicant el corresponent ITD conforme a la relació de l'annex.
La reserva resultant s'aplicarà tant per a la redacció del pla general d'ordenació urbana o la seua revisió com quan siga procedent l'adaptació d'aquest.
Quan es tracte de planejament de desenvolupament, modificacions del planejament vigent o actuacions reclassificatòries de sòl, procedirà adequar el planejament general mitjançant l'aplicació dels criteris que s'estableixen per a l'adaptació o la revisió per a ajustar la reserva destinada a habitatge de protecció pública, o bé establir una reserva no inferior al 30% de l'edificabilitat residencial prevista per l'indicat planejament de desenvolupament o reclassificatori, o increment d'edificabilitat residencial, si és procedent, tot això d'acord amb el que estableix l'article 7 del Decret llei 1/2008, de 27 de juny, del Consell, de mesures urgents per al foment de l'habitatge i el sòl.
La reserva d'edificabilitat residencial amb destinació a habitatges amb protecció pública es calcularà segons els criteris següents:
1. En els casos en què es redacte un pla general d'ordenació urbana o bé la seua revisió, la reserva d'edificabilitat residencial R es determina per la fórmula següent:
R = ITD x [ P + 2 Ppt ]
On :
R : reserva d'edificabilitat per a habitatge de protecció pública
ITD: indicador territorial de demanda per a habitatge de protecció pública expressat en metres quadrats de sostre per habitant i indicat en l'annex.
P: població del municipi referida a l'últim padró actualitzat.
Ppt : població total del municipi que es preveu incloent les previsions del planejament.
2. En els casos en què s'adapte un pla general d'ordenació urbana vigent, la reserva d'edificabilitat residencial R es determina per la fórmula següent:
1) Quan tinga més de huit anys de vigència:
R = ITD x [ P + Ppt ]
2) Quan tinga menys de huit anys de vigència:
R = ITD x [ P + 2 Ppt ]
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 28 de juliol de 2008.- El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge: José Ramón García Antón.
ANNEX/ANEXO
ÀREA D'ESTUDI 1/ÁREA DE ESTUDIO 1
Municipis amb ITD = 2,688 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD = 2,688 m² techo protegido/habitante
Requena
Utiel
Municipis amb ITD = 1,276 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD = 1,276 m² techo protegido/habitante
Província d'Alacant/Provincia de Alicante
Adsubia
Alcoleja
Almudaina
Balones
Benasau
Beniardá
Beniarrés
Benifato
Benigembla
Benimantell
Benimassot
Bolulla
Castell de Castells
El Castell de Guadalest
Confrides
Facheca
Famorca
Gorga
Millena
Murla
L'Orxa/ Lorcha
Parcent
Planes
Quatretondeta
Relleu
Sella
Tàrbena
Tollos
La Vall d'Alcalà
Vall de Gallinera
La Vall de Laguar
La Vall d'Ebo
Província de Castelló/Provincia de Castellón
Albocàsser
Algimia de Almonacid
Almedíjar
Altura
Arañuel
Ares del Maestre
Argelita
Atzeneta del Maestrat
Barracas
Bejís
Benafer
Benafigos
Benasal
Benlloch
Castell de Cabres
Castellfort
Castellnovo
Castillo de Villamalefa
Catí
Caudiel
Cinctorres
Cirat
Cortes de Arenoso
Les Coves de Vinromá
Culla
Espadilla
Forcall
Fuente la Reina
Fuentes de Ayódar
Gaibiel
Geldo
Herbés
Higueras
Jérica
Ludiente
La Mata
Matet
Montán
Montanejos
Morella
Navajas
Olocau del Rey
Palanques
Pavías
Pina de Montalgrao
La Pobla de Benifassà
Portell de Morella
Puebla de Arenoso
Sacañet
Sarratella
Segorbe
Sierra Engarcerán
Soneja
Sot de Ferrer
Teresa
Todolella
Toga
Torás
El Toro
Torralba del Pinar
La Torre d'En Besora
Torre Endoménech
Torrechiva
Les Useres/Useras
Vall d'Alba
Vall de Almonacid
Vallat
Vallibona
Vilanova d'Alcolea
Vilar de Canes
Vilafranca/Villafranca del Cid
Villahermosa del Río
Villamalur
Villanueva de Viver
Villores
Vistabella del Maestrazgo
Viver
Xodos/Chodos
Zorita del Maestrazgo
Zucaina
Província de València/Provincia de Valencia
Anna
Ayora
Benagéber
Bicorp
Bolbaite
Camporrobles
Caudete de las Fuentes
Chella
Chera
Cofrentes
Cortes de Pallás
Dos Aguas
Enguera
Fuenterrobles
Jalance
Jarafuel
Millares
Navarrés
Quesa
Siete Aguas
Sinarcas
Teresa de Cofrentes
Venta del Moro
Villargordo del Cabriel
Zarra
ÀREA D'ESTUDI 2/ÁREA DE ESTUDIO 2
Municipis amb ITD= 3,456 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 3,456 m² techo protegido/habitante
L'Alcora
Almassora/Almazora
Benicarló
Benicàssim/Benicasim
Burriana
Nules
Onda
La Vall d'Uixó
Vila-real
Vinaròs
Municipis amb ITD= 2,835 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 2,835 m² techo protegido/habitante
Aín
Alcalà de Xivert
Alcudia de Veo
Alfondeguilla
Almenara
Alquerías del Niño Perdido
Artana
Ayódar
Azuébar
Betxí
Borriol
Cabanes
Càlig
Canet lo Roig
Cervera del Maestre
Chóvar
Costur
Eslida
Fanzara
Figueroles
La Jana
La Llosa
Lucena del Cid
Moncofa
Orpesa/Oropesa del Mar
Peníscola/Peñíscola
La Pobla Tornesa
Ribesalbes
Rossell
La Salzadella
San Rafael del Río
Sant Joan de Moró
Sant Jordi/San Jorge
Sant Mateu
Santa Magdalena de Pulpis
Suera/Sueras
Tales
Tírig
Torreblanca
Traiguera
Vilafamés
La Vilavella
Xert/Chert
Xilxes/Chilches
Municipis amb ITD= 1,992 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,992 m² techo protegido/habitante
Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
ÀREA D'ESTUDI 3/ÁREA DE ESTUDIO 3
Municipis amb ITD= 1,349 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,349 m² techo protegido/habitante
Benaguasil
Llíria
La Pobla de Vallbona
Puçol
Sagunt/Sagunto
Municipis amb ITD= 0,934 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 0,934 m² techo protegido/habitante
Ademuz
Albalat dels Tarongers
Alcublas
Alfara de Algimia
Algar de Palancia
Algimia de Alfara
Alpuente
Andilla
Aras de los Olmos
Benavites
Benifairó de les Valls
Benisanó
Bugarra
Calles
Canet d'En Berenguer
Casas Altas
Casas Bajas
Casinos
Castielfabib
Chelva
Chulilla
Domeño
Estivella
Faura
Gátova
Gestalgar
Gilet
Higueruelas
Loriguilla
Losa del Obispo
Marines
Olocau
Pedralba
Petrés
Puebla de San Miguel
Quart de les Valls
Quartell
Segart
Sot de Chera
Titaguas
Torrebaja
Torres Torres
Tuéjar
Vallanca
Vilamarxant
Villar del Arzobispo
La Yesa
ÀREA D'ESTUDI 4/ÁREA DE ESTUDIO 4
Municipis amb ITD= 1,531 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,531 m² techo protegido/habitante
Alaquàs
Albal
Alboraya
Aldaia
Alfafar
Alginet
Benetússer
Benifaió
Bétera
Burjassot
Carlet
Catarroja
Chiva
L'Eliana
Godella
Manises
Massamagrell
Mislata
Moncada
Paiporta
Paterna
Picanya
Picassent
Quart de Poblet
Riba-roja de Túria
Silla
Torrent
Xirivella
Municipis amb ITD= 1,365 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,365 m² techo protegido/habitante
Albalat dels Sorells
Alborache
Albuixech
Alcàsser
Alfara del Patriarca
Alfarp
Almàssera
Almussafes
Beniparrell
Bonrepòs i Mirambell
Buñol
Catadau
Cheste
Emperador
Foios
Godelleta
Llocnou de la Corona
Llombai
Macastre
Massalfassar
Massanassa
Meliana
Montroy
Montserrat
Museros
Náquera
La Pobla de Farnals
Puig
Rafelbunyol/Rafelbuñol
Real de Montroi
Rocafort
San Antonio de Benagéber
Sedaví
Serra
Sollana
Tavernes Blanques
Turís
Vinalesa
Yátova
Municipis amb ITD= 0,819 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 0,819 m² techo protegido/habitante
València
ÀREA D'ESTUDI 5/ÁREA DE ESTUDIO 5
Municipis amb ITD= 1,223 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,223 m² techo protegido/habitante
Alberic
L'Alcúdia
Algemesí
Alzira
Carcaixent
Cullera
Gandia
Oliva
Sueca
Tavernes de la Valldigna
Municipis amb ITD= 0,905 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 0,905 m² techo protegido/habitante
Ador
Aielo de Rugat
Albalat de la Ribera
Alfauir
Almiserà
Almoines
L'Alqueria de la Comtessa
Antella
Barx
Bellreguard
Beniarjó
Beniatjar
Benicolet
Benicull de Xúquer
Benifairó de la Valldigna
Beniflá
Benimodo
Benimuslem
Benirredrà
Castelló de Rugat
Castellonet de la Conquesta
Corbera
Daimús
Favara
La Font d'En Carròs
Fortaleny
Gavarda
Guadassuar
Guardamar de la Safor
Llaurí
Llocnou de Sant Jeroni
Masalavés
Miramar
Montitxelvo/Montichelvo
Palma de Gandía
Palmera
Piles
Polinyà de Xúquer
Potríes
Rafelcofer
Ráfol de Salem
Real de Gandía
Riola
Rótova
Rugat
Salem
Simat de la Valldigna
Terrateig
Tous
Villalonga
Xeraco
Xeresa
ÀREA D'ESTUDI 6/ÁREA DE ESTUDIO 6
Municipis amb ITD= 1,954 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,954 m² techo protegido/habitante
Canals
Ontinyent
Xàtiva
Municipis amb ITD= 0,844 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 0,844 m² techo protegido/habitante
Agullent
Aielo de Malferit
Albaida
Alcàntera de Xúquer
L'Alcúdia de Crespins
Alfarrasí
Atzeneta d'Albaida
Barxeta
Bèlgida
Bellús
Beneixida
Benigánim
Benissoda
Benisuera
Bocairent
Bufali
Càrcer
Carrícola
Cerdà
Cotes
L'Ènova
Estubeny
La Font de la Figuera
Fontanars dels Alforins
Genovés
La Granja de la Costera
Guadasequies
Llanera de Ranes
Llocnou d'En Fenollet
La Llosa de Ranes
Llutxent
Manuel
Moixent/Mogente
Montaverner
Montesa
Novetlè/Novelé
L'Olleria
Otos
El Palomar
Pinet
La Pobla del Duc
La Pobla Llarga
Quatretonda
Rafelguaraf
Rotglà i Corberà
San Juan de Énova
Sellent
Sempere
Senyera
Sumacàrcer
Torrella
Vallada
Vallés
Villanueva de Castellón
ÀREA D'ESTUDI 7/ÁREA DE ESTUDIO 7
Municipis amb ITD= 1,867 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,867 m² techo protegido/habitante
Alcoi/Alcoy
Aspe
Cocentaina
Elda
Monòver/Monóvar
Novelda
Petrer
Villena
Municipios amb ITD= 1,573 m² sostre protigit/habitant
Municipios con ITD= 1,573 m² techo protegido/habitante
Agres
Alcocer de Planes
Alfafara
Algueña
L'Alqueria d'Asnar
Banyeres de Mariola
Beneixama
Benifallim
Benilloba
Benillup
Benimarfull
Bihar
El Camp de Mirra/Campo de Mirra
Cañada
El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves
Gaianes
Hondón de los Frailes
Monforte del Cid
Muro de Alcoy
Penàguila
El Pinós/Pinoso
La Romana
Salinas
Sax
ÀREA D'ESTUDI 8/ÁREA DE ESTUDIO 8

Municipis amb ITD= 3,025 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 3,025 m² techo protegido/habitante
L'Alfàs del Pi
Altea
Benidorm
Benissa
Calp/Calpe
Dénia
La Nucia
Pego
Teulada
La Vila Joiosa/Villajoyosa
Xàbia/Jávea
Municipis amb ITD= 2,497 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 2,497 m² techo protegido/habitante
Alcalalí
Beniarbeig
Benidoleig
Benimeli
Callosa d'En Sarrià
Finestrat
Gata de Gorgos
Llíber
Ondara
Orba
Orxeta
Pedreguer
Els Poblets
El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell
Polop
El Ràfol d'Almúnia
Sagra
Sanet y Negrals
Senija
Tormos
El Verger
Xaló
ÀREA D'ESTUDI 9/ÁREA DE ESTUDIO 9

Municipis amb ITD= 1,386 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,386 m² techo protegido/habitante
El Campello
Ibi
Mutxamel
Sant Joan d'Alacant
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig
Municipis amb ITD= 1,314 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,314 m² techo protegido/habitante
Agost
Aigües
Busot
Castalla
Onil
Tibi
La Torre de les Maçanes/Torremanzanas
Xixona/Jijona
Municipis amb ITD= 0,909 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 0,909 m² techo protegido/habitante
Alacant/Alicante
ÀREA D'ESTUDI 10/ÁREA DE ESTUDIO 10
Municipis amb ITD= 1,960 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,960 m² techo protegido/habitante
Albatera
Almoradí
Callosa de Segura
Crevillent
Guardamar del Segura
Orihuela
Pilar de la Horadada
Rojales
San Fulgencio
Santa Pola
Torrevieja
Municipis amb ITD= 1,732 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,732 m² techo protegido/habitante
Algorfa
Benejúzar
Benferri
Benijófar
Bigastro
Catral
Cox
Daya Nueva
Daya Vieja
Dolores
Formentera del Segura
Granja de Rocamora
Jacarilla
Los Montesinos
Rafal
Redován
San Isidro
San Miguel de Salinas
Municipis amb ITD= 1,301 m² sostre protegit/habitant
Municipios con ITD= 1,301 m² techo protegido/habitante
Elx/Elche

linea