diari

Presidència de la Generalitat. RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l'Estat - Generalitat, en relació amb el Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019. [2019/9985]

(DOGV núm. 8676 de 13.11.2019) Ref. Base de dades 009721/2019

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l'Estat - Generalitat, en relació amb el Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019. [2019/9985]

D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, aquesta direcció general disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’acord que es transcriu com a annex en aquesta resolució.

València, 14 d’octubre de 2019.– La directora general de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat: Daría Terrádez Salom.ANNEX
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l’Estat-Generalitat, en relació amb el Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019.

I. De conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel grup de treball constituït per l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l’Estat-Generalitat per a l’estudi i proposta de solució de les discrepàncies manifestades en relació amb l’apartat onze de l’article únic del Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019, totes dues parts consideren solucionada aquesta de conformitat amb el següent compromís:

a) En relació a l’apartat onze de l’article únic del Decret llei 1/2019, pel qual es dona una nova redacció a l’apartat primer de la disposició addicional 37a de la Llei 28/2018, relatiu a l’increment de les quanties del complement específic dels llocs de treball de mèdics forenses adscrits als instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses d’Alacant, Castelló i València, la comunitat autònoma es compromet a finançar-lo amb càrrec al fons addicional del paràgraf quart de l’article 3.dos del Reial decret llei 24/2018.

II. Pel que fa a l’acord aconseguit, totes dues parts consideren resoltes les discrepàncies manifestades i conclosa la controvèrsia plantejada.

III. Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com publicar aquest acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea