diari

ORDE 21/2012, de 25 d'octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d'accés al programa d'atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana. [2012/9966]

(DOGV núm. 6892 de 30.10.2012) Ref. Base de dades 009836/2012

ORDE 21/2012, de 25 d'octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d'accés al programa d'atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana. [2012/9966]
Per Orde de 5 de desembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, es van regular els requisits i condicions d'accés a les ajudes econòmiques del programa d'atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana.
En l'esmentada orde s'establia el règim de compatibilitat dels servicis i prestacions econòmiques de la dependència, desplegant així mateix tant les condicions i requisits d'accés a estes últimes com el règim econòmic aplicable a les distintes prestacions. No obstant això, i quant als servicis del catàleg, esta norma es limitava a efectuar una remissió a la regulació vigent en matèria de preus públics per als servicis socials de la Generalitat, fins que el Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència no acordara els criteris per a establir el sistema de copagament para cada un dels servicis del catàleg, tal com exigix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

Transcorreguts els primers anys d'aplicació de l'esmentada llei, es va modificar este règim jurídic per mitjà de l'Orde 5/2011, de 6 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, a fi d'ampliar els supòsits en què podien simultaniejar-se determinats servicis i prestacions del catàleg, tot això amb l'objectiu últim de garantir l'adequada atenció a les persones dependents.
No obstant això, i en compliment del principi de cooperació interadministrativa que plasma la llei, el Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, constituït per representants de l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, va acordar amb data 10 de juliol de 2012, entre altres mesures, la necessitat d'establir uns criteris comuns per a la determinació de la capacitat econòmica dels usuaris dels servicis i prestacions, així com l'aportació del beneficiari, a fi de fer complir el mandat legal i contribuir a garantir el principi d'igualtat, sense perjuí de la incorporació de les peculiaritats de les comunitats autònomes i els seus distints modes de gestió adquirits en els anys d'aplicació de la llei.

El Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, ha introduït modificacions substancials en la Llei 39/2006 que aconseguixen els aspectes substantius d'esta norma i que porten a derogar l'Orde de 5 de desembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social pels motius que s'expressen a continuació.
En compliment d'aquell acord del Consell Territorial, l'esmentat Reial Decret Llei 20/2012, introduïx igualment determinades mesures de racionalització del sistema de dependència, entre les quals cal destacar la implantació d'una nova estructura de graus de dependència, un règim comú d'incompatibilitat de les prestacions i servicis, el nou calendari d'aplicació en l'efectivitat del dret a les prestacions, la variació de les intensitats de protecció dels servicis i, finalment, el canvi de denominació de l'òrgan de cooperació interadministrativa, que passa a anomenar-se Consell Territorial de Servicis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.
Com a conseqüència de l'acord i de les modificacions incloses per la legislació estatal, és evident que es fa necessari aprovar una nova norma que, introduint les adaptacions oportunes, regule de forma conjunta les condicions i requisits d'accés i el règim econòmic aplicable, tant per a les prestacions com per als servicis de la dependència, adoptant el criteri de copagament regulat en la normativa estatal per als servicis de la dependència, en compte dels criteris establits en la vigent normativa de preus públics de la Generalitat, que no resulten aplicables a estos servicis que formen part d'un dret subjectiu de la ciutadania, tal com establix l'article 1 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
Així mateix, es considera oportú introduir els criteris acordats amb caràcter comú quant a la prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals, incloent-hi el caràcter voluntari del conveni especial amb la Seguretat Social, en els termes del reial decret llei.
No obstant això, i pel que fa a la determinació de la capacitat econòmica dels beneficiaris, que també es troba inclosa en l'Acord del Consell Territorial, no és procedent adaptar el contingut de la normativa valenciana fins que s'aprove el corresponent reglament estatal, tal com exigix l'article 14, apartat 7, de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

Finalment, ha de destacar-se que esta orde, sense perjuí d'efectuar les corresponents adaptacions a la normativa estatal i als criteris comuns acordats, manté les peculiaritats que, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, han anat dirigides a reforçar en els últims anys l'atenció de les persones en situació de dependència.
Així, després de regular les diverses prestacions econòmiques i el seu règim econòmic, l'orde manté un nivell addicional de protecció de les prestacions, que es finançarà amb fons propis de la Generalitat i, d'altra banda, es garantix la continuïtat en el règim transitori que es va establir al seu dia en relació amb els beneficiaris dels sistemes Bo-Residència, Bo-Centre de Dia, Bo d'Atenció a les Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental Crònica (BONAD) i Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI).
Finalment, com a conseqüència de la present orde procedia modificar l'annex II del Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s'establix el procediment per a reconéixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones en situació de dependència, per la qual cosa el nou model d'annex s'acompanya a l'orde, de conformitat amb el que establix la disposició final segona d'este decret.

En virtut d'això, i de conformitat amb allò que disposa l'article 28.e de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

ORDENE

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
Esta orde té com a objecte regular els requisits i condicions d'accés de les persones dependents i les seues famílies al Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana, així com el règim de compatibilitats i intensitats dels servicis i prestacions econòmiques establides en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

Article 2. Servicis i prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana
1. De conformitat amb el que establix l'article 15 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, el catàleg de servicis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana està configurat pels servicis següents:
a) Servicis de prevenció i promoció de l'autonomia personal.
b) Servici de teleassistència.
c) Servici d'ajuda a domicili:
I. Servicis relacionats amb l'atenció personal en la realització de les activitats de la vida diària.
II. Servicis relacionats amb l'atenció de les necessitats domèstiques o de la llar, que només podran prestar-se conjuntament amb els assenyalats en l'apartat I anterior.
d) Servici de centre de dia i de nit:
I. Centre de dia per a majors.
II. Centre de dia per a menors de 65 anys.
III. Centre de dia d'atenció especialitzada.
IV. Centre de nit.
e) Servici d'atenció residencial:
I. Residència per a persones majors dependents.
II. Centre d'atenció a persones en situació de dependència, quant als distints tipus de discapacitat.
Estos servicis descrits anteriorment es regulen sense perjuí del que preveu l'article 14 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut.
2. Sense perjuí del que establix l'apartat anterior, la conselleria competent en matèria de benestar social podrà ampliar el catàleg de servicis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana.
3. De conformitat amb el que establixen els articles 14 i 17 a 20 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana són:
a) La prestació econòmica vinculada al servici que es reconeixerà, en els termes que s'establisca, únicament quan no siga possible l'accés a un servici prestat per mitjà de la Xarxa de Centres Públics i Concertats del Sistema d'Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana.

b) La prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals, que tindrà caràcter excepcional i es reconeixerà quan es reunisquen les condicions establides, i sempre que no siga possible l'accés a un servici o, si no n'hi ha, a una prestació econòmica vinculada al servici.
La determinació de la prestació econòmica per cures en l'entorn familiar correspondrà en tot cas a l'òrgan competent de la conselleria, a proposta dels servicis socials.
c) La prestació econòmica d'assistència personal, que té com a finalitat la promoció de l'autonomia de les persones amb gran dependència. El seu objectiu és contribuir a la contractació d'una assistència personal, durant un nombre d'hores que facilite al beneficiari l'accés a l'educació i al treball, així com una vida més autònoma en l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària.
4. Tindran dret a les prestacions econòmiques regulades en esta orde totes aquelles persones que complisquen les condicions establides per a l'accés a cada una d'estes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, i disposicions estatals i de la Comunitat Valenciana que es dicten per a desplegar-la, el Programa Individual d'Atenció de la qual les preveja com a modalitat d'intervenció més adequada a les necessitats del beneficiari, segons el seu grau de dependència.
5. Per al seu reconeixement a favor dels seus beneficiaris es tindrà en consideració la regulació del règim de compatibilitats dels servicis i prestacions econòmiques que regula el capítol II d'esta orde.


Article 3. Servicis i prestacions per grau de dependència
Tenint en compte la prioritat fixada en l'article 14.6 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, els servicis i prestacions que corresponen als graus de dependència són els següents:

a) Grau III. Gran dependència.
Servicis:
- De promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència.

- De teleassistència.
- D'ajuda a domicili
- De centre de dia.
- De centre de nit.
- D'atenció residencial.
Prestacions econòmiques:
- Prestació econòmica d'assistència personal.
- Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar.
- Prestació econòmica vinculada, en els supòsits previstos en la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
b) Grau II. Dependència severa.
Servicis:
- De promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència.

- De teleassistència.
- D'ajuda a domicili.
- De centre de dia.
- De centre de nit.
- D'atenció residencial.
Prestacions econòmiques:
- Prestació econòmica d'assistència personal.
- Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar.
- Prestació econòmica vinculada, en els supòsits previstos en la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
c) Grau I. Dependència moderada.
Servicis:
- De promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència.

- De teleassistència.
- D'ajuda a domicili.
- De centre de dia.
- De centre de nit.
Prestacions econòmiques:
- Prestació econòmica d'assistència personal.
- Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar.
- Prestació econòmica vinculada, en els supòsits previstos en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, en consonància amb el catàleg de servicis corresponent al grau I (dependència moderada).


CAPÍTOL II
Règim de compatibilitats dels servicis
i prestacions econòmiques

Article 4. Règim de compatibilitats
1. Als efectes del que disposa esta orde, s'establix el següent règim de compatibilitats entre servicis i prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana:
a) Els servicis de prevenció i promoció de l'autonomia personal són compatibles entre si i amb els servicis i prestacions econòmiques del sistema, a excepció del servici de centre de dia, servici de centre de nit i servici d'atenció residencial. No obstant això, en el cas de persones en situació de dependència moderada Grau I, que reben servicis de promoció de l'autonomia personal a partir de les intensitats mínimes establides d'acord amb la normativa estatal vigent, només seran compatibles amb el servici de Teleassistència. Si bé, els suports personals i cures en allotjaments especials (vivendes tutelades) que formen part dels servicis de Promoció de l'Autonomia Personal, seran compatibles amb el servici de teleassistència i el servici de centre de dia, i si no n'hi ha amb la prestació vinculada al servici de centre de dia.

b) El servici de teleassistència serà compatible amb tots els servicis i prestacions excepte amb el servici d'atenció residencial i amb la prestació econòmica vinculada a l'adquisició d'un servici d'esta mateixa naturalesa.
c) El servici de centre de dia podrà ser a temps complet o parcial, entenent este últim per una intensitat màxima de 25 hores a la setmana. El servici de centre de dia serà incompatible amb tots els servicis i prestacions econòmiques a excepció del servici de teleassistència, del servici d'atenció residencial quan este no dispose d'activitats rehabilitadores i/o terapèutiques i amb les vivendes tutelades.

En el cas de persones en situació de gran dependència (Grau III) o dependència severa (Grau II) que reben com a servici principal el servici de centre de dia, este serà compatible amb el servici d'ajuda a domicili o, si no n'hi ha, amb la prestació econòmica vinculada a este servici, en els casos en què es determine i amb caràcter complementari, sense que este últim supere les 22 hores al mes.
d) El servici d'ajuda a domicili (SAD) serà incompatible amb tots els servicis i prestacions, a excepció del servici de teleassistència.

En el cas de persones en situació de gran dependència (Grau III) o dependència severa (Grau II) que reben servici d'ajuda domiciliària, este serà compatible amb caràcter complementari amb el servici de centre de dia o, si no n'hi ha, la prestació econòmica vinculada a este servici, en els casos en què es determine, d'acord amb els termes establits en l'apartat c) d'este article.
e) El servici de centre de nit és incompatible amb els altres servicis i prestacions econòmiques a excepció del servici de teleassistència.

f) El servici d'atenció residencial serà incompatible amb tots els servicis i prestacions, a excepció de l'atenció en centres de dia quan el servici d'atenció residencial no dispose d'activitats rehabilitadores i/o terapèutiques.
g) La prestació econòmica vinculada al servici serà incompatible amb tots els servicis i prestacions, a excepció del servici de teleassistència, excepte quan es tracte de prestació econòmica vinculada per a l'adquisició d'un servici d'atenció residencial. En cas de tractar-se d'una prestació econòmica vinculada al servici de centre de dia, este podrà ser compatible amb les vivendes tutelades.
En el cas de persones en situació de gran dependència (Grau III) o dependència severa (Grau II) quan es tracte d'una prestació econòmica vinculada a un servici de centre de dia es podrà compatibilitzar amb el servici d'ajuda a domicili o la seua prestació econòmica vinculada, en els casos en què es determine i amb caràcter complementari, d'acord amb els termes establits en l'apartat c) d'este article.

Quan l'assistència al centre de dia siga d'una intensitat màxima de 25 hores a la setmana, es podrà concedir una prestació econòmica vinculada al servici de centre de dia a temps parcial d'un 50% de la prestació econòmica vinculada al servici de centre de dia a temps complet.

h) La prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals serà incompatible amb tots els servicis i prestacions, a excepció del servici de teleassistència.
i) La prestació econòmica d'assistència personal és incompatible amb els altres servicis i prestacions, a excepció del servici de teleassistència.
2. Als efectes del que establix esta orde, en el servici de centre de dia s'inclouen el prestat en centres ocupacionals, el d'estades diürnes en centres residencials i qualssevol altres servicis prestats en centres d'atenció diürna que es determinen en el programa individual d'atenció.

CAPÍTOL III
Prestació econòmica vinculada al servici

Article 5. Definició
1. La prestació econòmica vinculada al servici té com a objecte contribuir al finançament del cost dels servicis establits en el Programa Individual d'Atenció de cada beneficiari, en funció del seu grau de dependència, i es reconeixerà únicament quan no siga possible l'atenció a través de la Xarxa de Centres i Servicis Públics i Concertats del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana.
2. Esta prestació econòmica de caràcter personal estarà, en tot cas, vinculada a l'adquisició d'un servici establit en el Programa Individual d'Atenció per part del beneficiari.

Article 6. Xarxa de Centres i Servicis Públics i Concertats del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana
1. Als efectes del que disposa esta orde es consideren integrats en la Xarxa de Centres i Servicis Públics i Concertats del Sistema d'Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana els centres següents:

a) Centres i servicis públics de titularitat de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes o entitats dependents.
b) Centres i servicis públics de titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, o dels seus organismes o entitats dependents.

c) Centres i servicis privats concertats.
d) Centres del pla d'accessibilitat social de conformitat amb el que establix la disposició transitòria sèptima d'esta orde.
e) Centres i servicis privats d'entitats sense ànim de lucre que estiguen majoritàriament subvencionats per la conselleria competent en matèria de benestar social en els seus gastos de manteniment i funcionament, o participen en programes de finançament de places d'acord amb les ordes anuals de subvencions per a este tipus de centres.
2. Tots els centres i servicis integrats en la Xarxa de Centres i Servicis Públics i Concertats del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana constituïxen l'oferta de recursos públics del mencionat sistema.

Article 7. Condicions objectives per al reconeixement del dret a la prestació econòmica vinculada al servici
1. La prestació econòmica vinculada al servici serà substitutiva, sense perjuí de les possibles compatibilitats, dels següents servicis previstos en l'article 15 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre:
a) Servici d'atenció residencial, permanent o temporal.
b) Servici de centre de dia i de nit.
c) Servici d'ajuda a domicili.
d) Teleassistència.
2. Respecte dels servicis indicats en l'apartat anterior es considerarà que no és possible l'atenció a través de la Xarxa de Centres i Servicis Públics i Concertats del Sistema d'Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana, en els supòsits següents:
a) Servici d'atenció residencial: quan no es dispose de plaça adequada al grau de dependència del beneficiari, en la Xarxa de Centres i Servicis Públics i Concertats del Sistema d'Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la província en què residisca la persona beneficiària, o la plaça no es considere adequada per l'interessat en el procediment d'elaboració del Programa Individual d'Atenció de conformitat amb l'article 11 del Decret 18/2011, de 25 de febrer.

b) Servici de centre de dia i de nit: quan no es dispose de plaça o de transport adequats al grau de dependència del beneficiari en la Xarxa de Centres i Servicis Públics i Concertats del Sistema d'Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana ubicats a una distància màxima de quaranta-cinc minuts amb els mitjans habituals de locomoció des del domicili de la persona beneficiària.
c) Servici d'ajuda a domicili: quan no se'n dispose en el municipi.

d) Teleassistència: quan no existisca disponibilitat del servici.
3. La prestació econòmica vinculada al servici haurà de ser aplicada a l'obtenció de servicis en places no concertades de centres o servicis que es troben degudament acreditats per a la prestació dels servicis en virtut de resolució expressa de la direcció general competent i compten amb autorització per al seu funcionament.
4. Per orde de la conselleria competent en matèria de benestar social es regularà el procediment per a adquirir la condició de centre o servici acreditat als efectes del que disposa esta orde, tot això sense perjuí del que establixen les disposicions transitòries sexta i novena d'esta orde.


Article 8. Requisits subjectius per a obtindre el dret a la prestació econòmica vinculada al servici
1. Tindran dret a la prestació econòmica vinculada al servici els que reunisquen els requisits següents:
a) Complir les condicions específiques previstes per a l'accés al centre o servicis d'atenció a què es vincula la prestació segons el seu programa individual d'atenció; i a més,
b) Ocupar plaça no concertada en centres acreditats o obtindre la prestació del servici per mitjà d'empreses acreditades.
2. Als efectes d'acreditar el que disposa l'apartat b) del paràgraf anterior, es podrà requerir a la persona en situació de dependència, als seus representants legals o als centres privats no concertats acreditats, a través dels quals es preste el servici al pagament se del qual s'aplique la prestació econòmica vinculada al servici, la documentació acreditativa del compliment d'este requisit específic per qualsevol mitjà vàlid en dret.

CAPÍTOL IV
Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i
suport a cuidadors no professionals

Article 9. Definició
1. Constituïxen cures no professionals l'atenció prestada a persones en situació de dependència en el seu domicili, per persones de la família o del seu entorn, no vinculades a un servici d'atenció professionalitzada. La prestació econòmica per a estes cures està destinada a contribuir als gastos que la família ha de suportar derivats de l'atenció específica que requerix la persona dependent.
2. Addicionalment, la prestació econòmica complix la finalitat social de recolzar econòmicament la labor que el cuidador/a no professional realitza en l'entorn familiar i d'aconseguir la permanència de les persones dependents en el seu nucli convivencial d'origen.
3. Esta prestació, que té caràcter excepcional, únicament es podrà concedir quan no siga possible l'accés a un servici o, si no n'hi ha, a una prestació econòmica vinculada al servici, a causa de la inexistència de recursos públics o privats acreditats, i sempre que es complisquen la resta de requisits establits en la present orde.
4. La determinació de la prestació econòmica per cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals correspondrà en tot cas a l'òrgan competent de la conselleria, a proposta dels servicis socials.


Article 10. Condicions de percepció de la prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar de persones dependents
Per a percebre la quantia de la prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar de persones dependents, el seu Programa Individual d'Atenció, una vegada acreditat el requisit de la convivència de l'article 14.4 de la Llei 39/2006, haurà de declarar que el beneficiari ha acreditat per qualsevol mitjà vàlid en dret que des de l'inici del procediment de reconeixement de la situació de dependència i accés a les prestacions del sistema:
a) Està sent atés per mitjà de cures en l'entorn familiar, amb caràcter previ a la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència, per una persona cuidadora no professional que complisca els requisits que s'establixen en l'article 11 d'esta orde, i no siga possible l'accés a un servici o, si no n'hi ha, a una prestació econòmica vinculada al servici degut a la inexistència de recursos públics o privats.

b) La seua vivenda complix els requisits d'habitabilitat que la fan apta per a la seua utilització en funció del seu grau de dependència, previstos en l'article 12 d'esta orde.

Article 11. Requisits dels cuidadors no professionals
1. Només podran assumir la condició de cuidadors no professionals d'una persona en situació de dependència el seu cònjuge o parella de fet legalment constituïda, i els seus parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al tercer grau de parentiu.
2. A més de complir el requisit de vinculació familiar que establix l'apartat anterior, el cuidador no professional ha de reunir els requisits següents:
I. Ser major de 18 anys.
II. No tindre reconeguda ni haver sol·licitat el reconeixement de la situació de dependència en qualsevol dels seus graus, ni estar en situació de gran invalidesa.
III. Acreditar la capacitat física, mental i intel·lectual suficient per a realitzar adequadament per si mateixa les funcions d'atenció i cura, per mitjà de la valoració realitzada pel treballador social del servici d'atenció a la dependència, qui a este efecte i a fi de valorar esta idoneïtat, demanarà si és el cas l'informe de salut que forme part de la història clínica del cuidador.
IV. Residir legalment a la Comunitat Valenciana i estar empadronat en algun municipi d'esta.
V. Conviure amb la persona en situació de dependència en el mateix domicili i haver-ho fet durant el període previ d'1 any a la data de presentació de la sol·licitud, amb l'excepció que establix l'apartat 3 d'este article.
VI. Estar en disposició de prestar l'atenció personalitzada a la persona dependent en el nivell de dedicació proposat (hores/mensualitat) durant un termini, almenys, d'un any continuat. Este requisit s'acreditarà per mitjà de compromís formal davant de l'òrgan encarregat de la tramitació del Programa Individual d'Atenció.
No treballar a dedicació completa ni exercir activitat laboral com a autònom, ni percebre prestació per desocupació, sent compatible només quan el cuidador treballe com a màxim 4 hores diàries, realitze una activitat laboral remunerada com a fix-discontinu sempre que garantisca l'adequada atenció de la persona dependent, o perceba subsidi familiar.
VII. No estar vinculada a un servici d'atenció professionalitzat.
VIII. Acreditar una formació específica en matèria de cures a persones dependents,o bé comprometre's a realitzar-la.
IX. Assumir formalment davant de l'Administració els compromisos necessaris per a l'atenció i cura de la persona en situació de dependència.
3. Només quan la persona en situació de dependència tinga el seu domicili en un entorn caracteritzat per insuficiència de recursos públics o privats acreditats, la despoblació, o circumstàncies geogràfiques o d'una altra naturalesa que impedisquen o dificulten altres modalitats d'atenció, incloent-hi l'atenció per mitjà de servicis amb prestació vinculada, es podrà excepcionalment autoritzar l'existència de cures no professionals per part d'una persona del seu entorn que, encara no tenint el grau de parentiu assenyalat en l'apartat primer d'este article, residisca en el municipi de la persona dependent o en un veí, i ho haja fet durant el període previ d'un any a la presentació de la sol·licitud. En estos supòsits, no serà necessari que les persones cuidadores reunisquen el requisit de convivència en el mateix domicili.

L'entorn al qual es referix el paràgraf anterior haurà de tindre, a més, la consideració d'entorn rural per a les persones en situació de dependència amb grau I. Tot això haurà de justificar-se en el procediment, així com la impossibilitat d'una altra forma d'atenció.
4. En el supòsit previst en l'apartat anterior, les persones cuidadores hauran de reunir la resta de requisits establits en la present orde. En el Programa Individual d'Atenció que determine la prestació més adequada a les necessitats de la persona beneficiària, s'haurà d'indicar expressament el motiu pel qual no puga ser proposat un servici o la prestació econòmica vinculada al dit servici.

Article 12. Condicions d'habitabilitat de la vivenda del beneficiari

1. Per al reconeixement de la prestació econòmica per a l'atenció en l'entorn familiar de la persona dependent, la vivenda del beneficiari haurà de complir condicions d'habitabilitat que la facen apta per al seu ús per part d'este.
2. A estos efectes, la proposta de Programa Individual d'Atenció valorarà:
a) La tipologia de la vivenda (unifamiliar de planta baixa, pis amb ascensor, unifamiliar amb més d'una planta, pis sense ascensor).
b) La seua distribució interior i l'existència o no d'elements que constituïsquen barreres arquitectòniques que impedisquen la mobilitat de la persona dependent, així com l'ús d'ajudes tècniques en l'interior d'esta.
3. A fi de comprovar el compliment dels requisits establits en el present article o verificar la variació de les circumstàncies que van ser tingudes en compte per a la concessió de la prestació, haurà de facilitar-se l'accés a la vivenda de la persona dependent als servicis socials de les administracions públiques competents.

Article 13. Drets dels cuidadors no professionals
1. Els cuidadors no professionals que reunisquen els requisits establits en l'article 11 d'esta orde, i que estiguen prestant atenció a persones dependents, tindran dret a participar en programes de formació i informació que la Generalitat durà a terme en coordinació amb l'Administració General de l'Estat d'acord amb el que s'establisca en el Consell Territorial de Servicis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.
2. El conveni especial regulat en el Reial Decret 615/2007, d'11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència, tindrà, per als cuidadors no professionals, caràcter voluntari i podrà ser subscrit entre el cuidador no professional i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Les cotitzacions a la Seguretat Social pel conveni especial indicat en el paràgraf anterior seran a càrrec exclusivament del subscriptor d'este, en els termes que preveu la legislació estatal.
Estos convenis especials produiran efectes des de la data de la sol·licitud de subscripció del conveni especial.


CAPÍTOL V
Prestació econòmica d'assistència personal

Article 14. Definició
La prestació econòmica d'assistència personal té com a finalitat la promoció de l'autonomia de les persones en situació de dependència en qualsevol dels seus graus. El seu objectiu és contribuir a la contractació d'una assistència personal, durant un nombre d'hores, que facilite al beneficiari l'accés a l'educació i/o al treball, i possibilitar una major autonomia en l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària, sempre que concórreguen els requisits fixats en els articles següents. S'inclouran, igualment, activitats de caràcter sociolaboral que afavorisquen una major autonomia.

Article 15. Requisits subjectius per a obtindre el dret a la prestació econòmica d'assistència personal
Tindran dret a obtindre esta prestació econòmica d'assistència personal les persones en què concórreguen acumulativament estos requisits:
a) Que hagen sigut valorades en qualsevol dels graus de situació de dependència previstos en la present orde.
b) Que tinga capacitat, per si o a través del seu representant legal o guardador de fet, per a determinar els servicis que requerix, exercir el seu control i impartir instruccions a la persona encarregada de l'assistència personal.
c) Que participe en activitats educatives i/o sociolaborals.
d) Que el programa individual d'atenció prescriga la idoneïtat d'esta prestació.
e) Que tinga complits els 3 anys d'edat.
f) Que complisca els requisits generals arreplegats en l'article 5 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

Article 16. Requisits que ha de complir la persona encarregada de l'assistència personal
1. La persona o persones encarregades de l'assistència personal hauran de reunir i acreditar els requisits següents:
a) Ser major de 18 anys en la data de firma del contracte.
b) Residir legalment en territori espanyol i, en el cas d'empresa prestadora de servicis, prestar estos servicis a la Comunitat Valenciana.
c) Reunir les condicions de capacitat i idoneïtat per a prestar l'assistència personal, que es valoraran directament per l'usuari basant-se en la seua llibertat de contractació, sense que esta valoració eximisca la persona encarregada de l'assistència personal, de l'obligació de reunir i acreditar els requisits.
d) Prestar els servicis per mitjà de contracte subscrit entre el beneficiari o el seu representant legal i una empresa prestadora d'estos servicis, o directament per mitjà de contracte laboral o de prestació de servicis.
e) Acreditar el compliment de les seues obligacions d'afiliació, alta i cotització a la Seguretat Social, d'acord amb la legislació vigent en la matèria.
f) No ser cònjuge ni parent per consanguinitat ni afinitat o adopció fins al tercer grau de parentiu de la persona beneficiària, en virtut del que disposa la normativa de contractació aplicable.
g) Estar degudament acreditades per la secretaria autonòmica amb competències en matèria de dependència, tant les empreses com les persones físiques prestadores d'estos servicis.
h) Acreditar la formació d'atenció sociosanitària a persones en el domicili i els altres requisits establits normativament. A este efecte es valorarà també a més de les titulacions, l'experiència laboral en centres i programes d'atenció i promoció a persones en situació de dependència.
2. El reconeixement de la prestació econòmica d'assistència personal no es perdrà pel fet que se substituïsca la persona o persones encarregades d'esta assistència sempre que, el beneficiari o el seu representant legal acredite que el nou assistent complix tots els requisits formals i contractuals que s'establixen en la present orde. La Generalitat no formarà part ni serà responsable en cap cas de la relació contractual establida.

CAPÍTOL VI
Règim econòmic de les prestacions

Article 17. Quantia màxima i intensitat de les ajudes
1. La quantia màxima de les prestacions econòmiques que regula esta orde s'establirà anualment pel Govern d'Espanya mitjançant un reial decret, amb l'acord previ del Consell Territorial de Servicis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.
2. Als efectes de la quantificació d'estes ajudes es tindrà en consideració la intensitat dels servicis de promoció d'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, en els termes establits en la normativa estatal, açò és el contingut prestacional de cada un dels servicis assistencials i l'extensió o duració d'este segons el grau de dependència.
3. Per a obtindre la quantia efectiva de la prestació econòmica s'aplicaran els següents coeficients reductors per a ponderar la intensitat de prestació del servici:
a) En relació a les prestacions econòmiques per a cures en l'entorn familiar de persones dependents:
Grau de dedicació mensual a la persona dependent Coeficient reductor
Complet (més de 160 hores/mes) 0%
Parcial (entre 81 i 160 hores/mes) 25%
Mínim (entre 41 i 80 hores/mes) 50%
b) En relació a les prestacions econòmiques d'assistència personal:

Grau de dedicació mensual a la persona dependent
Coeficient reductor
Complet (més de 120 hores/mes) 0%
Parcial (entre 81 i 120 hores/mes) 25%
Mínim (entre 41 i 80 hores/mes) 50%
4. En el servici d'ajuda a domicili, part de l'atenció domèstica podrà ser realitzada per mitjà de servicis de menjars o bugaderia a domicili amb l'equivalència en el primer cas de 15 hores mensuals i de 5 hores mensuals en el segon.
5. El servici de teleassistència es prestarà les vint-i-quatre hores del dia durant tots els dies de l'any.
6. En el programa individual d'atenció d'aquelles persones reconegudes en situació de gran dependència (Grau III) o en situació de dependència severa (Grau II) en el qual s'establisca la compatibilitat entre el servici de centre de dia -o la prestació econòmica vinculada a este- i el servici d'ajuda a domicili -o la prestació vinculada a este-, la intensitat d'este serà com a màxim de 22 hores mensuals, de dilluns a divendres, amb l'objecte de facilitar-los l'assistència al centre de dia.

7. L'actualització de les quanties de les prestacions que es fixe per normativa, serà aplicable directament, sense necessitat de revisar o modificar la resolució d'aprovació del programa individual d'atenció.

Article 18. Disposicions comunes per a la determinació de la quantia de les prestacions econòmiques
1. Si el beneficiari d'alguna de les prestacions econòmiques del Sistema percebera qualsevol altra prestació d'anàloga naturalesa o finalitat de les esmentades en l'article 31 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, i en particular les que s'indiquen a continuació, l'import d'estes es deduirà de la quantia inicial d'aquelles:
a) El complement de gran invalidesa regulat en l'article 139.4 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
b) El complement de l'assignació econòmica per fill a càrrec major de 18 anys amb un grau d'incapacitat igual o superior al 75%, previst en l'article 182 bis.2.c de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/1994.
c) El complement per necessitat de tercera persona de la pensió d'invalidesa no contributiva, previst en l'article 145.6 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
d) El subsidi per ajuda de tercera persona, previst en l'article 12.2.c, de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Discapacitats, LISMI.
2. Quan dels càlculs efectuats segons els articles següents, i després d'aplicar les deduccions corresponents, la quantia final de la prestació a percebre fóra inferior a 20 euros, es fixarà com a import mínim la dita quantia.

Article 19. Quantia de la prestació econòmica vinculada al servici i d'assistència persona
1. La quantia mensual de la prestació econòmica vinculada al servici i la prestació econòmica d'assistència personal, s'establix en funció del cost del servici i la capacitat econòmica, de conformitat amb el següent:

QPE = IR + QM - CEB

On:
QPE: Quantia de la prestació econòmica.
IR: Cost del servici.
QM: Quantitat mínima garantida a la persona beneficiària per a cada tipus de servici.
CEB: Capacitat econòmica de la persona beneficiària.
2. La quantia establida en el contracte subscrit per la persona beneficiària, en concepte de contraprestació de l'assistent personal o per a l'adquisició del servici, al pagament de la qual anirà destinat el 100% de la prestació econòmica vinculada al servici, no podrà ser inferior a la quantia màxima establida per a la respectiva prestació.

Article 20. Quantia de la prestació econòmica de cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals
1. La quantia mensual de la prestació econòmica de cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals s'establix en funció de la capacitat econòmica de la persona beneficiària i proporcionalment al major grau de dependència, de conformitat amb la següent formula matemàtica:

QPE = (1.33 x Qmax) - (0,44 x CEB x Qmax) /IPREM

On:
QPE: Quantia de la prestació econòmica.
Qmax: Quantia màxima de la prestació econòmica.
CEB: Capacitat econòmica del beneficiari.
2. Davant de la mateixa capacitat econòmica de la persona dependent, la quantia resultant d'esta prestació no podrà ser superior a qui corresponguera per prestació vinculada al servici.

Article 21. Pagament de les prestacions econòmiques
1. Les prestacions econòmiques regulades en la present orde es meritaran mensualment i seran abonades per mitjà de transferència bancària a un compte de la persona beneficiària o del seu representant legal.
2. Les prestacions econòmiques reconegudes es faran efectives en els termes establits en la disposició final primera de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, i el pagament dels possibles efectes retroactius si és el cas, s'efectuarà d'acord amb el que preveu la legislació estatal que resulte aplicable.

Article 22. Obligacions de les persones beneficiàries, els seus representants legals o hereus i dels centres i servicis d'atenció a les persones en situació de dependència
1. Les persones en situació de dependència i, si és el cas, els seus representants legals o els hereus d'aquelles estaran obligats a subministrar tota la informació i dades que els siguen requerides per l'òrgan competent de l'Administració per a la valoració del seu grau de dependència i per al seguiment de les prestacions, a comunicar tot tipus d'ajudes personalitzades que reben, a aplicar les prestacions econòmiques a les finalitats per a les quals van ser atorgades, i a qualsevol altra obligació prevista en la normativa vigent.
2. Les persones mencionades en l'apartat anterior estaran obligades en concret a:
a) Facilitar directament, o a través del seu representant, tota la informació i dades que li siguen requerides i que resulten necessàries perquè l'Administració puga verificar l'aplicació a la seua finalitat de les quantitats satisfetes, així com per a realitzar totes les comprovacions o actuacions que es consideren oportunes.
b) Destinar les prestacions econòmiques a les finalitats per a les quals van ser reconegudes, així com justificar la seua aplicació.
c) Comunicar a l'òrgan competent de l'Administració qualsevol variació de circumstàncies que puguen afectar el dret, el contingut o la quantia de la prestació econòmica en el termini de trenta dies a comptar des que la dita variació es produïsca.
3. Si s'incompliren les obligacions establides en els apartats anteriors i, com a conseqüència d'això, es derivaren quanties indegudament percebudes de les prestacions econòmiques, estaran obligats al seu reintegrament, tramitant-se a este efecte l'oportú procediment quan calga. Sense perjuí de les sancions que pogueren correspondre.
4. Per a l'execució del que disposa l'apartat anterior, la conselleria competent en matèria de benestar social aplicarà el que disposa la normativa reguladora en matèria de subvencions.
5. Els centres i servicis acreditats d'atenció a les persones en situació de dependència estaran obligats a comunicar en el termini de deu dies qualsevol variació o modificació substancial en les circumstàncies de la persona en situació de dependència a la conselleria competent en matèria de benestar social, així com a col·laborar en el seguiment de les prestacions.

CAPÍTOL VII
Nivell addicional de protecció de les prestacions

Article 23. Nivell addicional de protecció
1. De conformitat amb l'article 7.3 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, la Comunitat Valenciana, establix un nivell addicional de protecció que es concreta en les següents prestacions econòmiques:
a) L'abonament del diferencial entre la quantia de la prestació econòmica vinculada al servici regulada en esta orde i la quantia que li correspondria percebre a l'interessat a través del sistema bo-residència; bo centre de dia, BONAD, o prestacions econòmiques individualitzades (PEI), en funció de l'aplicació de la regulació d'estes ajudes i del règim de copagament establit per la Generalitat per a estos servicis, mentre es mantinguen estos sistemes.
Este nivell addicional de protecció, en els supòsits previstos en les disposicions transitòria quinta i octava, apartat 4, de la present orde, únicament serà aplicable respecte a aquelles persones que en el moment de reconéixer-se la prestació econòmica vinculada siguen beneficiàries de les referides ajudes.
b) A les persones beneficiàries de la prestació d'assistència personal, que siguen grans dependents (Grau III) amb un grau de dedicació completa de més de 120 hores mensuals, la Generalitat complementarà fins a 1.300 euros la quantia que els corresponga, d'acord amb el capítol VI d'esta orde una vegada fetes les deduccions corresponents. Així mateix, per al càlcul d'import d'este complement es tindran en compte les quantitats percebudes pel beneficiari per percepció de prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues a les establides en els règims públics de protecció social.
c) En els casos en què l'article 4 establix la compatibilitat entre distints servicis i prestacions, l'import íntegre del servici o prestació addicional compatible.
d) A aquelles persones beneficiàries de prestacions econòmiques, per a les quals el càlcul de la quantia final de la prestació resulte inferior a 20 euros, se'ls garantirà com a mínim la percepció d'este import.

2. El nivell addicional de protecció es finançarà amb càrrec als fons propis de la Generalitat, i no tindran caràcter de dret subjectiu.


Article 24. Reconeixement i pagament del nivell addicional de protecció
El reconeixement d'estes ajudes econòmiques addicionals, així com la seua quantificació en concret per a cada beneficiari es realitzaran a través del programa individual d'atenció.

Article 25. Altres ajudes
1. Al marge del nivell addicional de protecció que s'establix en esta orde, la Generalitat a través de convocatòries específiques podrà atorgar ajudes i subvencions públiques a particulars i a entitats locals per a la realització d'obres d'accessibilitat en edificis i en entorns urbans.
2. Així mateix la conselleria competent en matèria de benestar social convocarà ajudes per al finançament total o parcial dels gastos derivats de l'adquisició d'ajudes tècniques o dels instruments necessaris per a recolzar la persona dependent per a dur a terme la seua vida ordinària i per al finançament total o parcial dels gastos derivats de l'adaptació de la vivenda que constituïsca la llar de la persona dependent a les seues pròpies necessitats de mobilitat, a fi de millorar la seua capacitat de desplaçament dins de la vivenda habitual.


CAPÍTOL VIII
Participació econòmica del beneficiari en el cost del servici

Article 26. Criteris mínims de participació econòmica del beneficiari en el cost dels servicis
1. Cap beneficiari quedarà fora de la cobertura del Sistema per no disposar de recursos econòmics.
2. La participació de la persona beneficiària en el cost del servici es farà de forma progressiva per mitjà de l'aplicació d'un percentatge en funció de la seua capacitat econòmica fins a aconseguir el 90% del cost de referència del servici.
3. Si la persona beneficiària d'algun dels servicis és titular d'alguna prestació d'anàloga naturalesa i finalitat de les esmentades en l'article 31 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, esta prestació se sumarà a la quantia calculada d'acord amb els criteris de participació del servici, fins al 100% del cost de referència d'este.

Article 27. Servici d'atenció residencial
1. Els beneficiaris participaran en el cost dels servicis d'atenció residencial en funció de la seua capacitat econòmica i del cost del servici. Només als efectes de determinar la participació econòmica de les persones en situació de dependència, es fixarà anualment mitjançant una resolució de la direcció general competent el cost de referència del servici residencial.
2. La determinació de la participació econòmica de la persona beneficiària es realitzarà per mitjà de l'aplicació de la següent fórmula matemàtica, que garantix la progressivitat en la participació:

PB = CEB - QM

On:
PB: participació econòmica de la persona beneficiària en el cost del servici d'atenció residencial.
CEB: Capacitat econòmica de la persona beneficiària.
QM: Quantitat mínima per a gastos personals, 19% de l'IPREM mensual.
Si la quantia resultant de l'aplicació de la fórmula és negativa, la persona beneficiària no participarà en el cost del servici d'atenció residencial.
3. La quantitat mínima per a gastos personals s'incrementarà en un 25% per a les persones en situació de dependència per raó de la seua discapacitat, en atenció a la seua edat i majors suports per a la promoció de la seua autonomia personal.
4. Una vegada determinada la participació en el cost dels servicis, s'establix una quantitat mínima per a gastos personals que serà del 19% de l'IPREM mensual.
5. En els casos en què l'aportació de la persona beneficiària no siga prou per a abonar en la seua totalitat la seua participació en el cost del servici, es podran establir sistemes de reconeixement de deute.

Article 28. Servici de centre de dia i de nit
1. El cost de referència del servici de centre de dia i de nit es fixarà anualment mitjançant una resolució de la direcció general competent.

2. La determinació exacta de la participació econòmica de la persona beneficiària en el Servici de Centre de Dia i de Nit es realitzarà per mitjà de l'aplicació de la següent fórmula matemàtica, que garantix l'equitat en la progressivitat de la participació segons la seua capacitat econòmica:

PB = (0,4 x CEB - (IPREM/3,33)
On:
PB: Participació econòmica de la persona beneficiària en el cost del servici.
CEB: Capacitat econòmica de la persona beneficiària.
3. Si la capacitat econòmica de la persona beneficiària és igual o inferior a l'IPREM mensual, esta no participarà en el cost del servici.

Article 29. Servici de teleassistència
La persona beneficiària participarà en el cost del servici de teleassistència segons la seua capacitat econòmica, d'acord amb els intervals següents:
a) Menys de l'IPREM mensual: Sense participació.
b) Entre l'IPREM mensual i el 1,5 de l'IPREM mensual: Participació del 50%.
c) Més de l'1,5 de l'IPREM mensual: Participació del 90%.

Article 30. Servici d'ajuda a domicili
1. El cost de referència del servici es fixarà anualment mitjançant una resolució de la direcció general competent, diferenciant els servicis relacionats amb l'atenció personal i els servicis relacionats amb l'atenció de les necessitats domèstiques o de la llar.
2. La participació del beneficiari en el cost del servici d'ajuda a domicili es determinarà per mitjà de l'aplicació de les següents fórmules, que garantixen la disminució proporcional del cost en funció del nombre d'hores d'atenció:
1r de 21 a 45 hores mensuals:

PB = ((0,4 x IR x CEB /IPREM) - (0,3 x IR)

2n de 46 a 70 hores mensuals:

PB: ((0,3333 x IR x CEB) /IPREM) - (0,25 x IR)

On:
PB: Participació de la persona beneficiària.
IR: Cost hora servici d'ajuda a domicili.
CEB: Capacitat econòmica de la persona beneficiària.
3. La persona beneficiària participarà en el cost del servici, en tot cas, amb 20 euros si la quantia obtinguda amb l'aplicació de la fórmula resulte negativa o inferir a eixa quantitat.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Capacitat econòmica de la persona beneficiària
1. D'acord amb l'article 14.7 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, als efectes d'esta orde, la capacitat econòmica personal dels beneficiaris de les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, es calcularà valorant el nivell de renda i patrimoni de la persona interessada.
2. Fins que no es determinen reglamentàriament per l'Administració General de l'Estat, s'aplicaran les següents regles per a valorar la capacitat econòmica de la persona beneficiària d'estes ajudes.
3. S'entén per renda la totalitat dels ingressos derivats de:
a) Els rendiments del treball, incloses pensions i prestacions de previsió social, siga quin siga el seu règim.
b) Els rendiments del capital mobiliari i immobiliari.
c) Els rendiments de les activitats econòmiques.
d) Els guanys i pèrdues patrimonials.
S'entendrà com a renda personal del beneficiari la suma dels seus ingressos dividit pel nombre de membres de la seua unitat familiar. A estos efectes es considera unitat familiar la que establisca la Llei reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
4. S'entén per patrimoni la totalitat del capital mobiliari i immobiliari de la persona beneficiària.
Per a l'estimació del valor d'este se seguiran les normes establides per a l'Impost sobre el Patrimoni amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminuïsquen el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals de què haja de respondre.
Es consideren exempts de còmput, la vivenda habitual i els béns i drets qualificats com exempts en la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, fins al límit que determine la legislació de l'Impost sobre el Patrimoni aplicable quan el beneficiari reba servicis o prestacions i haja de continuar residint en el seu domicili, o bé, quan, residint en un centre residencial tinguera a càrrec seu el seu cònjuge o a persones d'edat inferior a 25 anys que continuen vivint en este.

5. La capacitat econòmica final del sol·licitant serà la corresponent a la seua renda, modificada a l'alça per la suma d'un 5 per cent del valor del patrimoni net que supere el mínim exempt per a la realització de la declaració de l'impost sobre el patrimoni, a partir dels 65 anys d'edat, un 3 per cent dels 35 als 65 anys, i un 1 per cent els menors de 35 anys.
6. La falsificació o ocultació de dades sobre la capacitat econòmica donarà lloc a la suspensió temporal o extinció de la prestació del servici segons la gravetat, així com, en el cas de les prestacions econòmiques, a la devolució de les quantitats percebudes indegudament.

Segona. Revisió de la participació dels usuaris en el cost dels servicis

1. La participació dels usuaris en el cost dels servicis s'actualitzarà anualment.
2. Es podrà iniciar d'ofici o a instància de part la revisió de la participació dels usuaris en el cost dels servicis quan es produïsca un canvi en les circumstàncies que es van tindre en compte per al càlcul d'esta.


Tercera. Supòsits excepcionals d'assignació de servicis
1. A fi d'atendre persones en situació d'abandó i en situacions d'excepcional gravetat sanitària o social, que puguen afectar estos o les seues famílies, podrà assignar-se el servici amb caràcter previ a l'elaboració del programa individual d'atenció. En estos casos, el càlcul de la participació dels usuaris en el cost dels servicis serà el previst en esta orde.

2. Aquelles persones en situació de dependència que estiguen rebent un servici residencial o d'atenció diürna, i que per qualsevol circumstància aliena a la seua voluntat hagueren de passar a ser beneficiaris d'una prestació vinculada a l'adquisició d'un servici de la mateixa classe, no veuran incrementada en cap cas l'aportació econòmica que van realitzar per al finançament d'este, i ha de calcular-se amb eixa premissa l'import de la prestació econòmica corresponent. Això serà aplicable d'acord amb el que establix l'article 23.2 d'esta orde.


Quarta. Formació
L'Administració autonòmica, entitats locals, així com entitats sense ànim de lucre podran promoure accions formatives que garantisquen la qualitat en les cures d'atenció de les necessitats domèstiques del servici d'ajuda a domicili.

Quinta. Annex II
Es modifica l'annex II del Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s'establix el procediment per a reconéixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones en situació de dependència, annex al seu torn modificat per orde de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, de 5 de desembre de 2011, el qual passa a ser l'annex d'esta orde.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Grau i nivell de dependència dels beneficiaris reconeguts amb anterioritat
1. Els que, amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present orde, tinguen reconegut un grau i nivell de dependència, no necessitaran un nou reconeixement de la seua situació de dependència als efectes de la classificació per graus arreplegada en l'article 3 d'esta.

2. No obstant això, en cas de revisió del grau i nivell de dependència que tingueren reconegut, la valoració resultant es farà d'acord amb la nova estructura de graus establida en l'article 26 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, inclosos els procediments en tràmit pendent de resolució.

Segona. Requisits dels cuidadors no professionals per a les prestacions econòmiques per a cures en l'entorn familiar reconegudes amb anterioritat.
1. Per al supòsit d'aquelles prestacions per a cures en l'entorn familiar que hagueren sigut reconegudes amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present orde, no serà necessari el compliment dels nous requisits establits en esta respecte als cuidadors no professionals.

2. No obstant això, en el cas de revisió del programa individual d'atenció per canvi de cuidador no professional, s'exigirà el compliment de tots els requisits establits en esta orde.

Tercera. Actualització de les prestacions de dependència preexistents
Les prestacions de dependència reconegudes amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present orde hauran d'adaptar-se, si és el cas, al que disposa esta, havent d'adoptar la conselleria competent en matèria de benestar social les mesures oportunes per a la determinació i aplicació de les noves quanties d'estes prestacions.
Els efectes econòmics d'esta adaptació seran del dia 1 del mes següent a l'entrada en vigor de la present orde, sense perjuí de la corresponent regularització en les nòmines mensuals.

Quarta. Actualització de la participació dels usuaris en el cost dels servicis de dependència preexistents
La conselleria competent en matèria de benestar social haurà de determinar la participació econòmica dels usuaris en el cost dels servicis de dependència reconeguts amb anterioritat a l'entrada en vigor d'esta orde, d'acord amb els criteris establits en esta. Els efectes econòmics tindran lloc des del primer dia del mes següent a la data de resolució d'actualització.

Quinta. Règim d'Homologació del Sistema Bo-Residència i Bo-Centre de Dia al Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana
1. Les ajudes públiques atorgades o que s'atorguen per la conselleria competent en matèria de benestar social, a l'empara de les ordes reguladores dels programes d'ajudes de Bo-Residència i Bo Centre de Dia, durant l'any en què tinguen efecte, tindran la consideració de prestacions econòmiques vinculades al servici per a aquelles persones respecte de les quals les resolucions de reconeixement del seu grau de dependència i el seu programa individual d'atenció preveuen com a servicis i prestacions més adequats a la seua situació personal els servicis de centre de dia i d'atenció residencial.
2. En conseqüència, les persones que es troben en la situació descrita en l'apartat anterior, des del moment que siga efectiu el seu dret a obtindre esta prestació econòmica vinculada al servici no tindran necessitat de ratificar la seua sol·licitud.
3. Esta homologació del règim de les ajudes actuals al que preveu la 39/2006, de 14 de desembre, implicarà el manteniment per temps indefinit de les obligacions que el beneficiari va assumir en relació a la seua estada en el centre del qual es tracte, derivades del reglament de règim interior d'este i del que disposa l'Orde de 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'Estatut dels Usuaris de Centres de Servicis Socials Especialitzats, així com el manteniment de les seues obligacions d'informació i aportació de documentació en relació amb el centre que es preveuen en les ordes que, per al corresponent exercici, convoquen els programes d'ajudes del Bo-Residència i Bo-Centre de Dia.

4. De conformitat amb el que establix el nivell addicional de protecció previst en l'article 23 d'esta orde, els que hagen obtingut el reconeixement per part de la conselleria competent en matèria de benestar social de prestacions econòmiques amb càrrec a les ordes que s'esmenten en l'apartat 1 d'esta disposició no veuran minvada en cap cas eixa quantia a pesar que l'import de la prestació econòmica vinculada al servici, calculada d'acord amb el que establix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, resulte inferior a la quantia que tinguen reconeguda.
5. La Generalitat abonarà, amb càrrec als seus pressupostos, la diferència fins a equiparar l'import de la prestació vinculada al servici amb l'import de les ajudes que s'establisquen per mitjà del sistema Bo-Residència, Bo-Centre de Dia.
6. L'anterior s'ha d'entendre sense perjuí que la conselleria competent en matèria de benestar social mantinga el sistema Bo-Residència, Bo-Centre de Dia per a persones no dependents, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, i dependents que, per virtut del calendari d'implantació previst en la disposició final primera de la Llei 39/2006 tinguen supeditada l'efectivitat del seu dret.


Sexta. Règim dels centres i servicis privats no concertats.
1. Als efectes de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, els centres adherits als programes Bo-Residència, Bo-Centre de Dia, tindran la consideració de centres acreditats per a la prestació dels servicis d'atenció residencial i/o servici de centre de dia a beneficiaris de la prestació econòmica vinculada al servici. També tindran la condició de centres acreditats els centres residencials i centres de dia de persones majors dependents, autoritzats complint els requisits establits en l'Orde de 4 de febrer de 2005 de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen els requisits d'autorització i funcionament dels centres de servicis especialitzats d'atenció a persones majors .

2. L'òrgan competent de la conselleria per a atorgar la condició de centre adherit als programes de Bo-Residència i Bo-Centre de Dia i per a atorgar l'autorització de funcionament, expedirà a petició dels titulars dels centres un certificat que permeta justificar davant de tercers esta condició.
3. La condició de centre acreditat implicarà l'obligació de mantindre per temps indefinit les obligacions que es preveuen en les ordes reguladores del programa per a finançar estades en residències de la tercera edat i del programa per a finançar estades en centres de dia per a persones majors dependents.
4. En particular esta condició implicarà el respecte dels preus establits en les esmentades ordes.
5. L'acreditació del centre per a la prestació dels servicis d'atenció residència i/o servici de centre de dia comporta l'obligació de realitzar les adaptacions que per virtut de la normativa aplicable, estatal o autonòmica, resulten necessaris per a prestar el servici en les condicions de qualitat, idoneïtat i atenció a les persones dependents que en cada moment es consideren adequades.
6. Els centres només podran renunciar a la seua condició de centre acreditat de manera que això no ocasione cap perjuí als possibles usuaris afectats.
7. La condició de centre acreditat en virtut del que disposa la present orde, ho és sense perjuí de l'aprovació i publicació de normativa posterior respecte d'això, la qual haurà de complir-se pels centres per a conservar o adquirir si és el cas esta condició.

Sèptima. Règim especial de les residències d'accessibilitat social
1. Amb l'aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, el programa d'accessibilitat social es va integrar en el sistema de la dependència, per la qual cosa els centres d'accessibilitat social, construïts per empreses adjudicatàries en virtut de la licitació del contracte administratiu especial per a la construcció d'aquelles residències, van passar a ser en virtut de l'Orde de 5 de desembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, centres concertats als efectes de l'esmentada llei.
2. En funció del contracte administratiu especial els centres van assumir l'obligació de posar a disposició de la Generalitat un terç de les seues places, i esta la d'ocupar estes places amb usuaris, obligació que es va traslladar en la mateixa extensió al règim de concerts amb l'Orde de 5 de desembre de 2007. Posteriorment en virtut dels acords realitzats amb estos centres i les possibilitats pressupostàries de la Generalitat, s'ha concertat un terç addicional de les places d'eixos centres.

3. Per mitjà de la present orde queda fixat l'abast del seu règim de concert, amb l'obligació de la conselleria amb competència en matèria de benestar social, de concertar dos terços de les seues places, i la corresponent obligació dels centres de posada a disposició de la conselleria d'eixe nombre de places. Tot això sempre subjecte a l'existència de disponibilitat pressupostària, de demanda i a la precisa concreció d'esta i la seua idoneïtat en el pla individual d'atenció.

Octava. Règim d'homologació del sistema de bo d'atenció a les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica (BONAD) i prestacions econòmiques individualitzades (PEI) al Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana.

1. Les ajudes públiques que s'atorguen per la conselleria competent en matèria de benestar social, a l'empara de les ordes que per a cada exercici convoquen els programes d'ajudes de bo d'atenció a les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica (BONAD), i les prestacions econòmiques individualitzades (PEI), tindrà la consideració de prestacions econòmiques vinculades al servici per a aquelles persones respecte de les quals les resolucions de reconeixement del seu grau de dependència i el seu programa individual d'atenció preveja com a servicis i prestacions més adequats a la seua situació personal el servici de centre de dia d'atenció especialitzada i el servici d'atenció residencial en la seua modalitat de centre d'atenció a persones en situació de dependència, quant als distints tipus de discapacitat.

2. En conseqüència, les persones que es troben en la situació descrita en l'apartat anterior, des del moment que siga efectiu el seu dret a obtindre esta prestació econòmica vinculada al servici no tindran necessitat de ratificar la seua sol·licitud per a anualitats posteriors.

3. Esta homologació del règim de les ajudes assenyalades al que preveu la Llei 39/2006, de 14 de desembre, implicarà el manteniment per temps indefinit de les obligacions que el beneficiari va assumir en relació a la seua estada en el centre del qual es tracte, derivades del reglament de règim interior d'este i del que disposa l'Orde de 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'Estatut dels Usuaris de Centres de Servicis Socials Especialitzats, així com el manteniment de les seues obligacions d'informació i aportació de documentació en relació amb el centre que es prevegen en les ordes que, per al corresponent exercici, convoquen els programes d'ajudes BONAD.
4. De conformitat amb el que establix el nivell addicional de protecció previst en l'article 23 d'esta orde, els que obtinguen el reconeixement per part de la conselleria competent en matèria de benestar social de prestacions econòmiques amb càrrec a les ordes que s'esmenten en l'apartat 1 d'esta disposició no veuran minvada en cap cas eixa quantia a pesar que l'import de la prestació econòmica vinculada al servici, calculada d'acord amb el que establix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, resulte inferior a esta.
5. La Generalitat abonarà, amb càrrec als seus pressupostos, la diferència fins a equiparar l'import de la prestació vinculada al servici amb l'import de les ajudes que s'establisquen per mitjà del sistema BONAD i les prestacions econòmiques individualitzades (PEI).
6. L'anterior s'ha d'entendre sense perjuí que la conselleria competent en matèria de benestar social mantinga els sistemes PEI i BONAD, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, per a persones no dependents i dependents amb discapacitat o amb malaltia mental crònica que, per virtut del calendari d'implantació previst en la disposició final primera de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, tinguen supeditada l'efectivitat del seu dret.

Novena. Règim dels centres i servicis privats no concertats adherits al sistema de bo d'atenció a les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica (BONAD).
1. Als efectes de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, els centres adherits al programa de bo d'atenció a les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica (BONAD), tindran la consideració de centres acreditats per a la prestació dels servicis d'atenció residencial en l'especialitat de centre d'atenció a persones en situació de dependència, a beneficiaris de la prestació vinculada al servici.

2. L'òrgan competent de la conselleria per a atorgar la condició de centre adherit al programa de bo d'atenció a les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica (BONAD) resoldrà sobre la condició de centre acreditat provisionalment.
3. La condició de centre acreditat implicarà el manteniment per temps indefinit de les obligacions que es preveuen en l'article 32 de l'Orde de 24 de febrer de 2006, a la qual es remet en la seua disposició addicional segona l'Orde de 20 de febrer de 2007, ambdós de la Conselleria de Benestar Social.
4. En particular esta condició implicarà el respecte dels preus establits en les esmentades ordes.
5. L'acreditació del centre per a la prestació dels servicis d'atenció residencial especialitzada i/o servici de centre de dia d'atenció especialitzada comportarà l'obligació de realitzar les adaptacions que per virtut de la normativa aplicable, estatal o autonòmica, resulten necessaris per a prestar el servici en les condicions de qualitat, idoneïtat i atenció a les persones dependents que en cada moment es consideren adequades.

6. En tot cas els centres podran renunciar a la seua condició d'acreditats, havent de fer-se de manera que això no ocasione perjuís a usuaris.
7. La condició de centre acreditat en virtut del que disposa la present orde, ho és sense perjuí de l'aprovació i publicació de normativa posterior respecte d'això, la qual haurà de ser complida per a mantindre o adquirir si és el cas la dita condició.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Normativa derogada
1. Queda derogada l'Orde de 5 de desembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula els requisits i condicions d'accés a les ajudes econòmiques del programa d'atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana; modificada per Orde 5/2011, de 6 de juny, de la Conselleria de Benestar Social.
2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa la present orde.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Aplicació
La Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència dictarà les instruccions necessàries per a aplicació del que disposa esta orde.

Segona. Entrada en vigor
1. La present orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. No obstant això, el capítol VIII de la present orde entrarà en vigor, el dia 1 de gener de 2013.

Valencia, 25 d'octubre de 2012

El conseller de Justícia i Benestar Social
JORGE CABRÉ RICO

linea