diari

LLEI 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'Exercici 2016 [2015/10478]

(DOGV núm. 7689 de 31.12.2015) Ref. Base de dades 009942/2015

LLEI 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'Exercici 2016 [2015/10478]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

Si bé l’economia valenciana ha tingut un comportament positiu al llarg de 2014 i en el primer semestre de 2015, la intensitat de la crisi, les polítiques d’austeritat implantades durant els últims quatre exercicis i les deficiències cròniques del model de finançament determinen un escenari econòmic i social per a la nostra Comunitat difícil d’esquivar. És ja un lloc comú la situació d’infrafinançament que suporta la Comunitat en relació amb la mitjana nacional, i encara que es tracta d’un problema que afecta més d’un dels territoris de règim comú, la situació relativa de la Comunitat Valenciana és especialment negativa. De fet, la Comunitat és l’única que combina una balança fiscal negativa i un nivell de renda 12 punts per davall de la mitjana espanyola.

En concret, i pel que fa a la plasmació de les polítiques públiques a través del Pressupost, la previsió d’ingressos disponibles a la Comunitat per a l’exercici de 2016 continua suportant insuficiències injustificades, respecte de la resta de comunitats, sense que aquest tracte desigual s’haja vist pal·liat, ni mitjançant l’establiment d’un objectiu d’estabilitat diferenciat, ni amb la posada en marxa del necessari procés de revisió de l’actual model de finançament, la qual cosa en la pràctica suposa que un exercici més la Comunitat ha d’elaborar els seus escenaris de despeses, i en conseqüència dissenyar les seues polítiques públiques, partint d’insuficiències bàsiques.
En aquest context, la política pressupostària per al 2016 té com a prioritats impulsar el canvi cap a un model productiu que permeta millorar la nostra competitivitat i, al mateix temps, el manteniment del model social europeu, atenent les fractures que en la cohesió social s’han produït a la nostra Comunitat, i, en aquest sentit, apostant per la recuperació de polítiques socials a favor dels sectors mes desfavorits, actuant en àrees de l’activitat publica tan rellevants com la sanitat, la dependència, l’habitatge, la justícia, l’educació i l’economia productiva. Sense perjuí que en l’elaboració del pressupost de la Generalitat 2016 s’hagen respectat les directrius necessàries amb vista a assegurar una política de consolidació de les obligacions que en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera té la nostra Comunitat.

Pel que fa pròpiament a la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2016, cal destacar que és el primer que s’elabora després de la publicació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Aquesta circumstància ha condicionat tot el procés, tant des de la perspectiva de l’abast subjectiu i contingut dels pressupostos, com de la documentació que l’ha d’acompanyar. En aquest context, cal destacar que les novetats afecten el document pressupostari en qüestions tan rellevants com la inclusió de la informació relativa a les plantilles corresponents al personal dels organismes autònoms de la Generalitat, l’exigència que l’informe economicofinancer incorpore un apartat específic on es justifica l’adequació del projecte als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’adequació de tota la informació economicopressupostària del sector públic instrumental a la classificació i estructura que estableix la mencionada llei, la reordenació de les línies en què s’articulen els capítols IV i VII del pressupost, d’acord amb la normativa en matèria de subvencions, l’adaptació de la normativa en matèria de modificacions pressupostàries, incloent-hi les que s’autoritzen en el marc del sector públic instrumental de la Generalitat, i, en general, tot l’articulat del projecte, en la mesura que ha sigut necessari adequar-lo a la mencionada Llei 1/2015.

D’altra banda, els Pressupostos de 2016 incorporen, per segon any consecutiu, formant part de la documentació que ha d’acompanyar-los, l’Informe d’Impacte de Gènere, en el qual s’inclou, a més de l’anàlisi de l’impacte de gènere en el sistema econòmic de la Comunitat i en el personal de la Generalitat, que ja s’arreplegaven en l’informe de l’any anterior, una anàlisi dels programes pressupostaris davall la perspectiva de gènere, oferint, d’aquesta manera, una visió més àmplia de les actuacions implementades per la Generalitat amb la finalitat d’avançar en la consecució dels objectius d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Respecte al contingut concret de l’articulat, cal destacar que, d’acord amb el que estableix l’Estatut i la legislació financera bàsica, els pressupostos de la Generalitat estan subjectes als mateixos límits materials que els de l’Estat i, en aquest sentit, la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2016, un any més, i d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, distingeix dos tipus de preceptes: en primer lloc, els que responen al que podria considerar-se el contingut mínim, necessari i indisponible d’aquesta i, d’un altre, els que conformen el que s’ha denominat com el contingut eventual, en la mesura en què es tracta de matèries que guarden relació directa amb les previsions d’ingressos o habilitacions de despeses.
La Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2016 consta de quaranta-tres articles, agrupats en set títols, trenta-huit disposicions addicionals, dos transitòries i quatre finals.
El títol I, «De l’aprovació dels pressupostos», conforma la part principal del contingut qualificat d’essencial, en la mesura que hi inclou els imports relatius a la totalitat de les despeses i ingressos de la Generalitat, i distingeix a aquest efecte els relatius a l’Administració de la Generalitat dels vinculats al seu sector public instrumental, d’acord amb la classificació establida en l’article 3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. D’altra banda, s’arrepleguen en aquest títol els imports relatius als beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals el cedeix l’Estat, i s’hi inclou el detall diferenciat de l’impacte dels beneficis en els uns i els altres.
El títol II, «De la gestió pressupostària de les despeses», consta de quatre capítols. El primer d’aquests arreplega les normes generals de gestió i el segon fa referència a les normes per a la gestió dels pressupostos docents no universitaris, i inclou, d’una banda, les normes per als centres públics i, d’una altra, les que regulen els mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment dels centres concertats. El tercer dels capítols arreplega les normes fonamentals per al finançament del sistema universitari valencià, i hi inclou tota una sèrie de preceptes dirigits a establir el marc jurídic bàsic aplicable a les actuacions financeres de la Generalitat en el sector de l’educació universitària. El quart i últim dels capítols d’aquest títol concreta per a l’exercici 2016 la normativa que en matèria de modificacions pressupostàries arreplega la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i hi incorpora novetats com les relatives als crèdits ampliables, el règim aplicable al sector públic instrumental i introdueix expressament el diferent tractament a què queden subjectes les línies de subvenció i de transferències, amb vista a la seu modificació.

El títol III, «De les despeses de personal», s’ordena en un capítol únic i en aquest s’arrepleguen les normes relatives al règim de les retribucions del personal al servei de la Generalitat, distingint segons siga laboral, funcionari o personal estatutari. El contingut d’aquest títol està condicionat per la normativa estatal dotada del caràcter de bàsic en els aspectes fonamentals.
Per a l’exercici 2016 aquest títol arreplega, a més dels preceptes que transcriuen els manaments de caràcter bàsic, tota una sèrie d’articles que es complementen amb les disposicions addicionals corresponents, en què es plasmen els compromisos adquirits en el marc de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, que per al present exercici, afecten fonamentalment la carrera professional horitzontal del personal de l’Administració de la Generalitat, en la mesura en què, per segon any consecutiu, s’arreplega el percentatge corresponent, amb vista a la seua implantació definitiva en el 2017.
El títol IV, «Gestió de les subvencions corrents i de capital», inclou una sèrie d’excepcions al règim general de lliurament de les subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
El títol V, «De les operacions financeres», s’estructura en un únic capítol, i en aquest s’arreplega fonamentalment l’autorització per a l’endeutament anual de la Generalitat i el límit de les operacions de crèdit a concertar per l’Institut Valencià de Finances. A més, el text arreplega l’import màxim dels avals a prestar per la Generalitat durant el 2016. Com a novetat cal destacar l’exigència incorporada en el text, en compliment de la normativa bàsica de l’Estat, que totes les operacions d’avals a concedir per la Generalitat, han de quedar subjectes a les exigències del principi de prudència financera.
El títol VI, «De les normes tributàries», es compon de dos capítols. El primer estableix la tarifa aplicable al Cànon de Sanejament i el segon es refereix als tipus aplicables a les taxes pròpies i altres ingressos de la Generalitat. En ambdós casos, per al present exercici, no s’incrementen les quotes.
El títol VII, «De la informació a les Corts», inclou un únic article que detalla un conjunt de supòsits, vinculats a l’àmbit economicopressupostari, sobre els quals la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha de donar compte periòdicament a les Corts, en el marc de les previsions que a aquest efecte arreplega la mencionada Llei 1/2015.
El contingut de la llei de pressupostos es completa amb diverses disposicions addicionals i finals, i dos transitòries, en les quals s’arrepleguen preceptes d’índole variada.


TÍTOL I
De l’aprovació dels pressupostos

CAPÍTOL I
Contingut i crèdits inicials

Article 1. Contingut
1. Els Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2016 constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:
a) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com els drets que es preveu liquidar durant l’exercici.
b) Les estimacions de despeses i ingressos a realitzar per les societats mercantils de la Generalitat.
c) La totalitat de les despeses i ingressos de les entitats públiques empresarials de la Generalitat i d’altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.
d) Les estimacions de despeses i ingressos a realitzar per les fundacions del sector públic de la Generalitat.
e) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer els consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, així com els drets que es preveu liquidar durant l’exercici.
2. En conseqüència, els Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2016 són el resultat de la integració dels pressupostos següents:

a) El de l’Administració de la Generalitat.
b) Els dels organismes autònoms de la Generalitat.
c) Els dels consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta.
d) Els de les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.
e) Els de les societats mercantils de la Generalitat.
f) Els de les fundacions del sector públic de la Generalitat

Article 2. Crèdits inicials
1. Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de despeses del Pressupost de l’Administració de la Generalitat, s’aproven crèdits per import de 17.155.819.500,00 euros, la distribució dels quals per grups funcionals és la següent:

euros
0. Deute públic 4.055.240.950,00
1. Serveis de caràcter general 485.640.110,00
2. Defensa, protecció civil i seguretat ciutadana 98.771.510,00
3. Seguretat, protecció i promoció social 1.160.683.550,00
4. Producció de béns públics de caràcter social 10.361.631.920,00
5. Producció de béns públics de caràcter econòmic 364.570.640,00
6. Regulació econòmica de carácter general 247.295.830,00
7. Regulació econòmica dels sectors productius 381.984.990,00
2. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins dels distints organismes autònoms de la Generalitat, consignen crèdits per import de 664.592,06 milers d’euros, que es distribueixen de la manera següent:

Milers d’euros
Institut Valencià de la Joventut 11.952,02
Institut Valencià d’Investigacions Agràries 16.531,10
Servei Valencià d’Ocupació i Formació 299.344,27
Institut Cartogràfic Valencià 1.502,32
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 10.590,07
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 281.204,40
Institut Valencià d’Administració Tributària 43.467,88

3. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins dels distints consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, consignen crèdits per import de 350.131,51 milers d’euros, que es distribueixen de la manera següent:

Milers d’euros
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 2.117,77
Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 83.146,90
Consorci Gestió del Centre d’Artesania de la CV 633,00
Consorci Hospital General Universitari de València 263.641,84
Consorci Espacial Valencià, Val Space Consortium 592,00

4. Per a les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors, l’estimació de despeses aprovada assoleix un import de 777.254,47 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Milers d’euros
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 138.068,08
Institut Valencià de Finances 67.449,34
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 74.941,75
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 84.861,50
Radiotelevisió Valenciana 16.462,68
CulturArts Generalitat 29.845,30
Institut Valencià d’Art Modern 6.060,00
Agència Valenciana del Turisme 38.075,00
Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV 285.505,38
Patronat del Misteri d’Elx 354,50
Institut Valencià d’Acció Social 34.866,97
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 763,97

5. S’aproven les estimacions de despeses de les societats mercantils de la Generalitat, per un import de 257.821,99 milers d’euros, distribuïdes de la manera següent:

Milers d’euros
Ràdio Televisió Valenciana, SA 10.280,56
Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA 57.701,89
Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 116.179,03
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA 15.672,32
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 16.091,21
Construccions i Infraestructures Educatives
de la Generalitat Valenciana, SA 29.350,30
Ciutat de la Llum, SAU 3.327,14
Aeroport de Castelló, SL 9.219,54

6. Per a les fundacions del sector públic de la Generalitat, l’estimació de despeses aprovada assoleix un import de 65.179,97 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Milers d’euros
Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis
Ambientals del Mediterrani 1.807,10
Fundació Institut Portuari d’Estudis
i Cooperació de la CV 797,76
Fundació de la CV Jaume II el Just 595,58
Fundació per al Desenvolupament i Innovació de la CV 1.870,20
Fundació de la Comunitat Valenciana Atenció a les Víctimes
del Delicte i Trobada Familiar 1.300,00
Fundació de la CV per a la Investigació Biomèdica, la Docència
i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de
l’Hospital Clínic Universitari de València 8.372,31
Fundació de la CV per al Foment dels Estudis Superiors 636,07
Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea 736,20
Fundació per al Foment de la Investigació
Sanitària i Biomèdica de la CV 15.415,53
Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofia 22.885,38
Fundació de la CV per a la Investigació Agroalimentària 595,00
Fundació per a la Investigació de l’Hospital
Universitari de la Fe de la CV 10.168,84

7. Com a resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es detallen en els apartats anteriors, el pressupost consolidat de la Generalitat per a l’exercici 2016 ascendeix a 18.370.337.340 euros.

Article 3. Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en l’apartat 1 de l’article anterior es finançaran:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, l’import estimat dels quals és de 13.010.682.740 euros.
b) Amb l’endeutament brut resultant de les operacions regulades en l’article 36 d’aquesta llei.
2. Els crèdits aprovats per a dotar les despeses dels distints subjectes que conformen el sector public instrumental de la Generalitat, a què es refereixen els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 de l’article anterior, es finançaran amb els crèdits consignats a aquests fins en l’estat de despeses del Pressupost de l’Administració de la Generalitat i amb les respectives previsions d’ingressos per operacions pròpies de l’activitat de cada un d’aquests subjectes.


CAPÍTOL II
Beneficis fiscals

Article 4. Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals el cedeix l’Estat a la Generalitat s’estimen en 3.715.774.887 euros, d’acord amb el detall següent:

Euros
COMUNITAT ESTAT TOTAL
Impost sobre successions 401.426.775 110.888.137 512.314.911
Impost sobre donacions 47.903.796 2.279.111 50.182.907
Impost sobre transmissions
patrimonials oneroses 3.661.238 123.872.996 127.534.233
Impost sobre la renda de les
persones físiques
(tram autonòmic) 27.319.412 193.809.290 221.128.702
Actes jurídics documentats 6.431.717 204.877.589 211.309.307
Tributs sobre el joc 0 2.250 2.250
Patrimoni 0 136.990.243 136.990.243
Operacions societàries 0 33.559.331 33.559.331
Cànon de sanejament 1.181.000 0 1.181.000
Impost sobre activitats que
incideixen en el medi ambient 63.745 0 63.745
Impost sobre eliminació de residus
en abocadors 3.028.258 0 3.028.258
IVA 0 2.288.410.000 2.288.410.000
Impost especial sobre alcohol
i begudes derivades 0 6.420.000 6.420.000
Impost especial sobre hidrocarburs:
tipus general 0 123.650.000 123.650.000
Total beneficis fiscals 491.015.940 3.224.758.946 3.715.774.887TÍTOL II
De la gestió pressupostària de les despeses

CAPÍTOL I
Normes generals de la gestió

Article 5. Crèdits en funció d’objectius i programes
Els crèdits de l’estat de despeses dels pressupostos d’Administració de la Generalitat i de la resta de subjectes que conformen el seu sector públic instrumental, finançaran l’execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d’obligacions a càrrec seu es realitzarà a fi d’aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els esmentats programes.

Article 6. Principis de gestió
En el marc del que preveu l’article 25 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, la gestió i execució dels pressupostos de despeses de l’Administració de la Generalitat, dels seus organismes autònoms, i de la resta d’entitats integrants del sector públic de la Generalitat amb pressupost limitador, hauran de subjectar-se als principis següents:
a) La gestió comptable-pressupostària estarà condicionada al fet que s’hagen produït les actuacions administratives prèvies que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d’obligacions.
b) No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats, i seran nuls de ple dret els acords, les resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposicions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen aquesta norma, sense perjuí de la responsabilitat que pertoque.
c) El compliment de les limitacions expressades en la lletra anterior haurà de verificar-se al nivell que aquesta llei estableix per als distints casos.

Article 7. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual hagen sigut autoritzats per aquesta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades d’acord amb la legislació vigent.
2. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i dels organismes autònoms de la Generalitat, el crèdit pressupostari es determina, atenent la classificació orgànica, d’acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal, en béns corrents i de serveis, financeres i d’inversions reals: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de transferències corrents i de capital: consignació per línia ja siga de subvenció o transferència, capítol econòmic i programa pressupostari.
c) Per a les despeses d’actius i passius financers: consignació per projecte financer, capítol econòmic i programa pressupostari.
3. No obstant això que disposa l’apartat anterior, el Consell, en aquells supòsits que estime necessaris, podrà establir vinculacions amb un major nivell de desagregació.
4. Així mateix, complementàriament al nivell de vinculació establit en l’apartat segon, la gestió de les despeses del capítol I s’instrumentarà mitjançant la seua desagregació en articles pressupostaris i, si és el cas, conceptes, amb el fi d’adequar-la als principis i criteris de control, seguiment i racionalització de les despeses de personal previstes en la normativa vigent.

Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització
1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitador que disposa la present llei no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa en el nivell que es determina per a cada cas:
a) Per a les despeses de personal, en béns corrents i de serveis i les financeres: subconcepte econòmic.
b) Per a les transferències, corrents i de capital: subconcepte econòmic i sublínia.
c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte econòmic i subprojecte.
2. Addicionalment al que disposa l’apartat anterior, les despeses relatives als programes 411.10 «Direcció i Serveis Generals», 412.10 «Centres Integrats de Salut Pública» i 412.2 «Assistència Sanitària i Prestacions Farmacèutiques», de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es comptabilitzaran per «Centre de gestió». L’anterior serà aplicable en cada un dels «Subprogrames» en què es desagreguen els programes d’assistència sanitària i prestacions farmacèutiques.

En conseqüència, i a fi de possibilitar l’esmentat grau de desagregació comptable, el pressupost es determinarà per «Centre de gestió» i programa, en els programes 411.10 i 412.10, i per subprograma i «Centre de gestió» en el programa 412.2. En aquest sentit, els ajustos pressupostaris derivats de l’esmentat nivell de desagregació, els realitzarà la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, a través de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.
3. Els crèdits per a despeses del Servei Valencià d’Ocupació i Formació constituiran funcionalment un únic programa, el 322.50 «Servei Valencià d’Ocupació i Formació», i es consignaran desagregats en subprogrames pressupostaris en el pressupost de la mateixa entitat.

4. Les despeses relatives a inversions reals dels programes 422.20 «Ensenyament Primari» i 422.30 «Ensenyament Secundari», destinades a la construcció de nous centres educatius, la realització dels quals haja sigut encomanada a la conselleria que tinga atribuïdes la competències en matèria d’obres públiques, es comptabilitzaran per «Centre de gestió».
A aquest efecte, i a fi de possibilitar l’esmentat grau de desagregació comptable, en el capítol VI «Inversions reals» dels esmentats programes pressupostaris, la part del pressupost afectada a la construcció de nous centres educatius la determinarà el «Centre de gestió» i programa. En aquest sentit els ajustos pressupostaris derivats de l’esmentat nivell de desagregació els efectuarà la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació, a través de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.

Article 9. Del Fons de Contingència
1. La quantia per al present exercici en concepte de Fons de Contingència ascendirà a 9.000.000 d’euros.
2. Les condicions de funcionament del Fons de Contingència s’ajustaran al règim general previst per a les modificacions pressupostàries en els articles 44 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en la present llei.


CAPÍTOL II
Gestió dels pressupostos docents no universitaris

Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d’autonomia en la seua gestió econòmica, en els termes que s’estableixen en els punts següents:
a) Constituiran ingressos d’aquests centres, que hauran de ser aplicats a despeses de funcionament:
1.r Els fons que, amb aquesta finalitat, se’ls entregue, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació, per mitjà d’ordres de pagament en ferm i a càrrec del pressupost anual d’aquesta.
2.n Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis diferents dels gravats per les taxes i els preus públics.
3.er Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admissible en dret.
b) Les despeses en béns corrents i de serveis que tinguen el seu origen en els ingressos esmentats en el punt anterior, es justificaran per mitjà de la rendició d’un únic compte de gestió anual per la persona titular de la direcció del centre, amb l’aprovació prèvia d’aquest pel respectiu consell escolar.
Els centres posaran a disposició de l’administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
c) La documentació que corresponga elaborar al centre, relativa al seu pressupost i als seus comptes de gestió, s’haurà d’ajustar, en qualsevol dels conceptes de despesa a què es referisca, a la classificació econòmica de l’estat de despeses que s’aplica en la present llei.
A aquest efecte, les despeses en béns corrents i de serveis inclouran, a més de les contingudes en el capítol II de la vigent classificació econòmica de l’estat de despeses de la Generalitat, les destinades a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, que es corresponen amb els articles següents de despesa, d’acord amb l’esmentada classificació econòmica de l’estat de despeses de la Generalitat:
1.r 6.2 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.
2.n 6.3 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.
2. Les despeses destinades a reparacions, que excedisquen del mer manteniment dels centres i les destinades a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que aquests i aquells no sobrepassen la quantitat resultant de multiplicar 817 euros pel nombre d’unitats escolars de cada centre, fins a un màxim de 18.570 euros, i que quede suficientment acreditat que es cobreixen prèviament la resta de les obligacions ordinàries d’aquest.
No obstant això, en el cas de centres docents en què el nombre de persones matriculades supere les 1.500 o en el supòsit de centres que imparteixen ensenyaments de règim especial, les despeses de funcionament dedicades anualment a reparacions que excedisquen del mer manteniment dels centres i a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics podran sobrepassar el que s’ha indicat en el paràgraf anterior fins al límit màxim de 24.760 euros per ambdós conceptes.
3. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior la gestió econòmica dels centres integrats públics de formació professional i dels centres adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana es regirà per una normativa específica.

Article 11. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats
1. D’acord amb el que estableixen els apartats primer i segon de l’article 117 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, l’import del mòdul econòmic per unitat escolar, als efectes de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l’any 2016, és el fixat en l’annex I d’aquesta llei.

2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l’1 de gener de 2016, sense perjuí de la data en què es firmen els respectius convenis col·lectius d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, aplicables a cada nivell educatiu en els centres concertats, i podrà l’Administració acceptar pagaments a compte, amb la sol·licitud prèvia expressa i coincident de totes les organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels esmentats convenis col·lectius, fins al moment de la firma del corresponent conveni.
En cap cas l’Administració podrà acceptar l’abonament de retribucions al professorat dels centres concertats que supere en còmput anual la quantia a abonar al professorat homòleg de centres públics, prenent en consideració el salari base, el complement de destinació i el complement específic.
L’Administració no assumirà els increments retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que preveuen els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei.
Així mateix, l’Administració no assumirà els increments retributius, fixats en conveni col·lectiu, que suposen un percentatge superior a l’increment establit amb caràcter general en l’article 24 d’aquesta llei.
El component del mòdul destinat a «Altres despeses» i el de «Personal Complementari» produirà efecte a partir de l’1 de gener de 2016. En el cas que la titularitat del centre siga una societat cooperativa i haja sol·licitat acollir-se al seu règim específic de finançament, les quantitats que, en concepte de salaris i càrregues socials corresponguen al professorat cooperativista que presta els seus serveis en els nivells concertats, s’abonaràn mensualment als centres.
Els cicles de Formació Professional Bàsica es finançaran segons el mòdul econòmic establit en l’annex I. Els concerts dels cicles de Formació Professional Bàsica tindran caràcter general, d’acord amb el que estableix l’article 116.6 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.
El segon curs dels cicles de Formació Professional Bàsica s’implanta en el curs escolar 2015-2016, curs en què quedarà suprimida l’oferta de programes de Qualificació Professional Inicial, d’acord amb la disposició final cinquena de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa.
A més d’allò que s’ha establit, en els centres el concert educatiu dels quals estiga per davall de les quatre unitats i el mencionat concert es referisca tant a Educació Primària com al primer i segon curs d’Educació Secundària Obligatòria, es mantindrà la dotació del professorat necessari amb la titulació adequada, de manera que això permeta la correcta impartició de l’ensenyament, fins a l’extinció total de les unitats objecte de concert. En el cas que algun centre d’Educació Primària tinga menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en concepte d’«Altres despeses» serà l’equivalent a tres unitats d’Educació Primària, amb la sol·licitud prèvia respecte d’això del titular del centre.

3. Les quantitats a percebre de les persones matriculades en concepte de finançament complementari al provinent dels fons públics que s’assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyaments d’etapes educatives no obligatòries, i en concepte exclusiu d’ensenyament reglat, a l’empara de les lleis orgàniques 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació, i 2/2006, de 3 de maig, són les que s’estableixen a continuació:
a) Batxillerat: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016.
b) Cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior:

1.r En els primers cursos de cada cicle: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016.
2.n En els segons cursos de cada cicle:
– Cap quantitat en els cicles en el segon curs dels quals només es realitza la formació en centres de treball.
– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de 2016, en els cicles el segon curs dels quals consta de 20 setmanes o més d’ensenyament presencial en el centre.
– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2016, en els cicles el segon curs dels quals consta d’11 setmanes d’ensenyament presencial en el centre.
No es podrà percebre l’import de cada mensualitat amb antelació al dia 1 del mes a què corresponga el cobrament, ni podrà requerir-se cap mensualitat en els mesos de juliol i agost.
El finançament obtingut pels centres, conseqüència del cobrament a l’alumnat d’aquestes quantitats, tindrà el caràcter de complementari del percebut directament de l’Administració, de tal manera que el finançament total del mencionat component per unitat concertada no supere, en cap cas, el que estableix el mòdul econòmic fixat en la present llei per als respectius nivells d’ensenyament.
4. Es faculta la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació per a fixar les relacions professorat/unitat concertada, suficients per a impartir el pla d’estudis vigent en cada etapa educativa objecte de concert, calculades basant-se en jornades de vint-i-cinc hores lectives setmanals per al professorat, i no podrà l’esmentada conselleria assumir els increments retributius, reduccions horàries, o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que preveuen els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei. Respecte d’això, en els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que es troben concertats, el nombre d’hores de professora o professor en els primers cursos serà d’un màxim de 30 setmanals i, en els segons cursos, de 35 o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior. En els cicles formatius de Formació Professional Bàsica, el nombre d’hores de professora o professor serà de 30 setmanals en cada curs.
Els centres que disposen de concert en cicles formatius de grau mitjà o superior i en els supòsits en què estiga previst desdoblament en els mòduls corresponents, podran fer ús de les hores que corresponguen per aquest concepte només quan s’acredite que el cicle formatiu té matriculades un mínim de 20 persones amb assistència efectiva en el mòdul en qüestió. Aquestes hores se sumaran a les contingudes en el mòdul econòmic, i que estan indicades en el paràgraf anterior. En el cas que un centre tinga concertades diverses unitats del mateix cicle en un mateix curs i complida la normativa en matèria de ràtios alumnat/unitat, podran desdoblar el mínim d’unitats possible.
En el cas de les cooperatives que estiguen acollides al règim específic de finançament, la conselleria competent en matèria d’educació establirà el mòdul màxim a percebre pels centres, segons les hores previstes en cada cicle formatiu en concepte de desdoblament, d’acord amb els criteris establits em el paràgtaf anterior.
5. Els centres que impartisquen l’Educació Secundària Obligatòria completa disposaran d’una persona que preste els serveis d’orientació, que s’inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre. Els costos corresponents a les hores d’orientació estan arreplegats en els mòduls econòmics per unitat escolar de l’Educació Secundària Obligatòria.
6. Els centres concertats que disposen d’un projecte de compensació educativa aprovat o Programa d’Acollida al Sistema Educatiu (aules PASE) tindran el professorat que es determine en l’aprovació del projecte, professorat que serà objecte d’inclusió en la nòmina de pagament delegat del respectiu centre.
7. Durant el curs 2015/2016, els centres concertats que hagen obtingut autorització per a un grup del programa de diversificació curricular tindran 26 hores addicionals de professorat d’Educació Secundària Obligatòria.
Així mateix, durant el curs 2015/2016, els centres concertats que hagen obtingut autorització per a un grup del programa de diversificació curricular i un grup del programa de millora, d’aprenentatge i del rendiment tindran 44 hores addicionals de professorat d’Educació Secundària Obligatòria.
8. Als centres concertats en l’etapa de Batxillerat que tinguen concertada alguna unitat mixta els correspondran 58 hores per cada unitat del primer curs i 56 hores per cada unitat de segon curs. S’entendrà per unitat mixta aquella que agrupe alumnat de més d’una modalitat de Batxillerat en les assignatures troncals i que es podrà desdoblar en les assignatures corresponents de cada modalitat.
9. Els centres que disposen de projectes de Formació Professional Dual aprovats i en funcionament podran disposar de fins a 6 hores addicionals de professorat a les contingudes amb caràcter general en els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei, en el cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior objecte d’aquesta modalitat, d’acord amb el que estableix l’article 30 de l’Ordre 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Article 12. Indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts
S’autoritza la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació a assumir, dins de les línies de subvenció previstes per a executar les obligacions derivades dels concerts educatius, l’abonament de les indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts o per la no-renovació total o parcial d’aquests que renuncie expressament a la recol·locació en un altre centre.

Article 13. Control financer dels centres docents públics no universitaris
1. La direcció de cada centre rendirà a la Intervenció General de la Generalitat, per mediació de la Intervenció Delegada en la conselleria amb competències en matèria d’educació, còpia del compte anual en què conste la diligència d’aprovació pel consell escolar, abans del 31 de març de l’exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s’estableix en el capítol III del títol VI de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.


CAPÍTOL III
Gestió dels pressupostos universitaris

Article 14. Del pressupost de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. Les universitats públiques valencianes aprovaran els seus pressupostos abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent i els remetran, juntament amb els de les seues entitats dependents, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats en el termini d’un mes des de la seua aprovació.
Els pressupostos de les universitats públiques valencianes i els de les seues entitats dependents classificades dins del sector d’Administració Pública de la Comunitat Autònoma inclouran una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i incorporaran informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, així com la coherència amb el límit de despesa no financera, aprovat de conformitat amb el que estableix l’article 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

2. En l’exercici 2016, de conformitat amb allò que disposa l’article 81.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, el cost autoritzat per tots els conceptes retributius del personal docent funcionari i contractat i del personal no docent serà fixat, per a cada una de les universitats públiques valencianes, pel Consell amb anterioritat al 31 de març de 2016, en el marc de la normativa bàsica sobre l’oferta d’ocupació pública i d’acord amb la dotació que, per al finançament de les universitats, establisca la corresponent llei de pressupostos.

La dotació que cada universitat fixe en els pressupostos de 2016 per a la cobertura de les places i llocs del personal funcionari i contractat docent i investigador i del personal d’administració i serveis haurà d’adequar-se al cost autoritzat que establisca el Consell. Qualsevol increment dels costos de personal sobre les quanties autoritzades per a cada any, o amb incidència en exercicis futurs, requerirà l’autorització del Consell, amb la presentació prèvia d’una memòria justificativa de l’increment esmentat en la qual s’establisquen les mesures previstes per a finançar-lo.
Respecte del nomenament de personal funcionari interí i la contractació de personal laboral temporal, les universitats hauran de respectar la normativa que amb el caràcter de bàsic regisca en la matèria.
3. L’aportació dinerària de la Generalitat per a les despeses vinculades a l’exercici de les seues activitats, que correspon a cada universitat, serà l’establida en l’annex II d’aquesta llei i s’abonarà a les universitats en pagaments mensuals. Per acord del Consell, podrà modificar-se l’import de l’aportació que corresponga a cada universitat.
4. El finançament de la inversió material aprovat pel Consell en les universitats públiques de la Comunitat podrà realitzar-se per mitjà de la inversió directa de l’Administració o de qualsevol dels subjectes que integren el seu sector públic instrumental, línies de transferències de capital a favor de les universitats, operacions de crèdit de les universitats autoritzades per l’òrgan competent i qualsevol altra fórmula financera de cooperació publicoprivada.
5. Les operacions de crèdit de les universitats a què es refereix l’apartat anterior, es finançaran a càrrec de l’aportació dinerària corresponent recollida com a transferència pel pressupost de la Generalitat, que inclourà l’import de la càrrega financera corresponent, l’amortització del capital i les despeses de les operacions de crèdit que, si és el cas, meritaren en l’anualitat 2016.
6. El Consell, a proposta de les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i en matèria d’universitats, pot determinar la modificació, el nou finançament i la substitució de les operacions de crèdit de les universitats autoritzades per a finançar inversions.

Article 15. De la liquidació dels pressupostos de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. Les universitats i les seues entitats dependents hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de l’exercici següent i remetre-la, degudament aprovada pels òrgans de la universitat a què estatutàriament corresponga, a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’universitats, abans del 30 d’abril. A aquest efecte i de conformitat amb l’article 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, la liquidació del pressupost haurà d’incloure una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, que incorpore informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes.
2. En el cas que les universitats liquiden els pressupostos amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social haurà d’acordar, en la primera sessió que celebre, la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït, i en qualsevol cas la universitat haurà de remetre el mencionat acord, juntament amb la liquidació del pressupost, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats abans del 30 d’abril. La revocació del mencionat acord exigirà l’autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, en els termes establits en l’article 81.5 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

No serà necessària l’adopció del mencionat acord si la universitat acredita que el romanent de tresoreria negatiu té la seua causa directa i immediata en el deute pendent d’exercicis anteriors reconegut per la Generalitat a través del conveni corresponent, i sempre que aquest incloga un pla de pagament ajornat d’aquest.
En aquest cas, la universitat haurà de remetre, addicionalment i abans del 30 d’abril, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats, la documentació que justifique tant la no necessitat d’adopció de l’acord de reducció de despeses, com que la universitat, en l’última liquidació confeccionada i en l’últim pressupost aprovat, compleix els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3. La conselleria amb competències en matèria d’hisenda podrà adoptar, en el marc de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, les mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la universitat en els supòsits següents:
a) Falta de remissió de la liquidació del pressupost.
b) Falta d’adopció de l’acord previst de reducció de despeses del nou pressupost, en el cas de liquidació amb romanent de tresoreria negatiu, llevat que aquest no s’haguera adoptat en compliment de l’apartat 2 d’aquest article.

Article 16. Rendició de comptes i control financer en l’àmbit de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. El control financer de les universitats públiques dependents de la Generalitat s’efectuarà per mitjà d’auditories anuals sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat. El mencionat control tindrà per objecte avaluar que l’activitat i els procediments es realitzen d’acord amb els principis de bona gestió financera i, en especial, amb els previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
2. Sense perjuí del que estableix l’apartat anterior, i a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’universitats, es podran realitzar durant 2016, a través de la Intervenció General de la Generalitat, les auditories que s’estimen necessàries per al seguiment de l’aplicació per les universitats de l’aportació dinerària per al finançament de les seues activitats, incloses les seues inversions.CAPÍTOL IV
Normes per a la modificació dels pressupostos

Article 17. Principis generals
1. Els límits establits per a la modificació dels crèdits, en els articles 44 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’aplicaran als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2016, amb les especificacions contingudes en els articles d’aquest capítol.

2. Tota modificació pressupostària haurà d’indicar expressament els programes, serveis i crèdits pressupostaris afectats, i serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
3. Constitueixen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d’objectius dels programes aprovats en el pressupost.
c) La inclusió o supressió de línies de subvenció o transferències, així com la variació dels imports previstos i les dades descriptives essencials d’aquestes.
d) La inclusió o supressió de projectes en l’annex d’inversions reals i en els d’actius i passius financers.
e) La variació dels imports previstos en els projectes d’actius financers.
4. Totes les modificacions pressupostàries hauran de tindre l’informe de les intervencions delegades i , si és el cas, de la Intervenció General de la Generalitat.
5. L’execució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, a l’òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de pressupostos de la Generalitat, a l’efecte d’instrumentar-ne l’execució.

Article 18. De les ampliacions de crèdit
1. A efectes del que disposa l’article 48 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, tindran la condició d’ampliables els crèdits que es detallen a continuació:
a) Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d’acord amb els preceptes en vigor, així com les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social del funcionariat i altres prestacions socials.
b) Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment prestat en l’administració.
c) Els crèdits destinats al pagament del personal quan necessiten ser incrementats com a conseqüència d’elevacions salarials disposades durant l’exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional o que es deriven de la normativa vigent.

d) Els que es destinen al pagament d’interessos o a l’amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, així com les obligacions derivades de menyscapte de diners en operacions de crèdit avalades per la Generalitat.
e) Els destinats a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes a persones amb discapacitat, en la mesura que augmenten les persones que tinguen els requisits establits en la normativa vigent.
f) Els derivats d’aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l’article 22 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
g) Els derivats, si és el cas, de la devolució d’ingressos indeguts.

h) Els destinats a la cobertura del programa de gratuïtat de llibres de text i altre material curricular.
i) Els derivats de sentències judicials fermes.
j) Els destinats al pagament de productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques.
k) Els crèdits destinats a donar cobertura al suport a la subscripció d’assegurances agràries que s’establisquen en la línia de subvenció S3092 «Suport a la subscripció d’assegurances agràries», inclosa en l’annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.
l) Els crèdits destinats a la cobertura i reparació dels danys en les explotacions agràries i ramaderes, derivats d’inclemències meteorològiques, en els termes que el Consell establisca per a cada supòsit, i que s’arreplega en la línia de subvenció S1698 «Protecció de la renda dels agricultors davant de danys no coberts per l’assegurança agrària» inclosa en l’annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.
m) Els crèdits adscrits a la cobertura dels programes d’imputació pressupostària aprovats pel Consell.
n) Els crèdits necessaris per a la cobertura de despeses que es deriven de les liquidacions anuals dels contractes subscrits en l’àmbit sanitari per a la gestió de serveis públics per concessió.
o) Els crèdits destinats a la cobertura de necessitats de tot tipus motivades per sinistres, catàstrofes o altres de reconeguda urgència.

p) Els crèdits destinats a satisfer el pagament de les prestacions econòmiques regulades en la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.
q) Els crèdits destinats al pagament de les prestacions econòmiques de dependència, previstes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.
r) Els crèdits destinats a satisfer el pagament de les prestacions econòmiques per acolliment familiar, previstes en l’article 121.2 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana.
2. Quan la dotació prevista per a les despeses detallades en l’apartat anterior resulte insuficient, la conselleria amb competències en matèria d’hisenda procedirà a la seua ampliació, fins una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu.
En el marc del que preveu l’article 48.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, el Consell serà l’òrgan competent per a autoritzar el finançament de les ampliacions de crèdits.
3. En tot cas, la gestió dels crèdits a què es refereix el present article, haurà de tindre la seua corresponent contrapartida pressupostària amb anterioritat al 31 de desembre del 2016.

Article 19. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, l’autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les transferències i habilitacions entre crèdits de diferents programes, amb les limitacions que arrepleguen els articles 46, 47 i 49 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
b) Les modificacions en la relació d’objectius dels programes.
c) La inclusió i supressió de línies de subvenció o de transferències, no previstes en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell, així com la variació de les dades essencials d’aquestes.

En cap cas podrà dotar-se o incrementar-se crèdit destinat a línies subjectes al procediment de concessió directa previst en l’article 168 A) de la mencionada Llei 1/2015.
d) La minoració total o parcial de les línies de subvencions subjectes al procediment de concessió directa previst en els apartats A) i C) de l’article 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en la disposició addicional cinquena d’aquesta llei, sempre que se n’haja perdut el dret a la percepció.
e) La variació dels imports previstos en les línies de transferència per a les aportacions dineràries als distints subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat amb les limitacions i condicions establides en l’article 47 de la Llei 1/2015, 6 de febrer, de la Generalitat.
f) La inclusió de projectes d’operacions financeres no previstos en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.

g) La variació dels imports consignats en els projectes d’operacions financeres.
h) Les transferències per traspàs a la secció i programa «Despeses diverses», conseqüència de l’aplicació del que preveuen els articles 56 i 57 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i les transferències que es realitzen amb vista a la seua reassignació a altres crèdits del pressupost.
i) Les transferències per a l’aplicació del Fons de Contingència.
j) La incorporació dels romanents de crèdit regulada en l’article 45.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, sempre que afecten el pressupost de l’Administració de la Generalitat i es financen mitjançant baixes en el Fons de Contingència o baixes en altres crèdits d’operacions no financeres.
Tots els acords adoptats pel Consell, d’acord amb el que disposa aquest article, s’hauran de trametre a les Corts en el termini màxim de quinze dies hàbils des que s’aproven.

Article 20. Competències de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, a proposta, si és el cas, de les conselleries interessades, l’autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les habilitacions i transferències de crèdit, amb les limitacions que arrepleguen els articles 46 i 49 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix programa.
Com a excepció a això podrà autoritzar habilitacions i transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, quan tinguen com a objecte:
– reassignar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als Fons Estructurals de la Unió Europea, en aquest últim cas d’acord amb el corresponent Programa Operatiu,
– adaptar la distribució dels crèdits del pressupost a les variacions orgàniques i competencials, en els termes i amb les limitacions previstes en l’article 44.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

b) Les generacions i anul·lacions, d’acord amb el que preveu l’article 50 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, de les quals es retrà compte a les Corts en el termini màxim de quinze dies hàbils des que s’aproven.
c) Les que tinguen com a objecte la correcta imputació comptable dels crèdits previstos en el pressupost, d’acord amb el que disposa l’apartat 5 de l’article 49 de la mencionada Llei 1/2015.
d) La incorporació dels romanents de crèdit regulada en l’article 45 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, que afecten el pressupost de l’Administració de la Generalitat i es financen a càrrec de romanents de tresoreria afectat.
e) La inclusió o supressió de línies, de transferències i de subvenció, i projectes d’operacions financeres, quan:
– Es deriven directament de plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
– Tinguen el seu origen en generacions i anul·lacions de fons finalistes i per objecte el compliment de les actuacions específiques que originen el finançament.
– Tinguen com a finalitat l’agregació i/o desagregació de línies ja existents en un mateix capítol i programa, atenent la coincidència en el seu objecte i naturalesa.
– Supose la inclusió de línies de subvenció per a donar cobertura al procediment excepcional previst en l’article 168 C) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció, excepte en les línies subjectes al procediment de concessió previst en l’article 168 A) de la Llei1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

g) La variació en els imports previstos en les línies de transferències, sense perjuí del que disposa l’article 19 e d’aquesta llei i la normativa especifica aplicable a cada una d’elles.
h) La variació de les dades descriptives de les línies de subvenció que no alteren les dades essencials ni la finalitat d’aquestes.
i) Les transferències de crèdits de capítol I, entre programes d’una mateixa conselleria.
j) La inclusió o supressió de projectes d’inversió.

Article 21. Competències de les conselleries per a autoritzar modificacions pressupostàries
1. Correspon a les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries respectives autoritzar, amb un informe previ favorable de la Intervenció Delegada corresponent, les modificacions pressupostàries següents:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de despeses dels diferents programes adscrits a la conselleria de què siguen titulars, inclús entre programes pertanyents a grups funcionals distints.

b) Reobertura de línies de subvenció o de transferència, i de projectes d’inversió existents en exercicis anteriors que tinguen per objecte donar cobertura a obligacions degudament adquirides, procedents de compromisos d’exercicis tancats, sempre que es financen per mitjà d’ajustos dins del mateix capítol i programa pressupostari.
2. En cas de discrepància de la Intervenció Delegada, l’òrgan competent per a resoldre serà la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
3. Autoritzades les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, es remetran a l’òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de pressupostos de la Generalitat, a l’efecte d’instrumentar-ne l’execució.

Article 22. De les modificacions pressupostàries en l’àmbit del sector públic instrumental
1. Durant 2016, les modificacions pressupostàries en els pressupostos dels organismes autònoms de la Generalitat, atenent el que disposen respecte d’això els articles 44, 45, 47, 49 i 50 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’autoritzaran per:
a) La persona que exercisca la direcció de l’organisme, aquelles que en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat la competència està atribuïda a les respectives conselleries.
b) La persona responsable de la conselleria a què estiguen adscrits, aquelles que en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat la competència està atribuïda a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

c) La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, aquelles que en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat la competència està atribuïda al Consell, a excepció de les previstes en l’article 19.e.
En el supòsit d’informe negatiu de la Intervenció Delegada, les modificacions previstes en les lletres a i b del present apartat, es remetran en discrepància a la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, la qual les autoritzarà o denegarà.
2. Durant 2016, l’autorització de les modificacions en el pressupost de les entitats de dret públic integrades en el sector públic administratiu amb pressupost limitador correspondrà:
a) Al Consell quan varie la quantia global del pressupost mitjançant aportació de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’apartat e de l’article 19 d’aquesta llei i l’apartat tercer d’aquest article.

b) A la persona responsable de la conselleria a què estiguen adscrites, o de les quals depenguen funcionalment, quan les modificacions afecten despeses de personal, o subvencions subjectes al procediment de concessió directa previst en l’apartat A) de l’article 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i requeriran informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, i

c) A la persona que exercisca la direcció de l’entitat, les variacions en la quantia global del pressupost, quan aquestes tinguen el seu origen en ingressos finalistes o ingressos de dret públic o privat que legalment estiguen autoritzats a percebre, sense perjuí del que disposa l’article 50.1.b de la mencionada Llei 1/2015, i en la resolució s’haurà de fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupostari de l’entitat, i haurà d’incorporar a l’expedient una memòria econòmica detallada.
3. En tot cas en el supòsit que el finançament proposat per a modificar el pressupost de les entitats a què es refereix el present article exigisca la modificació del pressupost de despeses de l’Administració de la Generalitat, ambdues modificacions s’acordaran conjuntament mitjançant el procediment que se li aplique a l’Administració de la Generalitat.

4. Durant 2016, les modificacions pressupostàries en els pressupostos de les entitats del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, s’autoritzaran per:
a) Si la modificació estiguera afectada per aportacions de l’Administració de la Generalitat o d’altres entitats integrades en el seu sector públic instrumental, la competència correspondrà a qui d’acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, la tinga atribuïda en l’àmbit de la Generalitat, per la qual cosa ambdues modificacions es tramitaran i acordaran conjuntament mitjançant el procediment que li siga aplicable.
b) A la persona responsable de la conselleria a què estiguen adscrites, o de les quals depenguen funcionalment, quan les modificacions afecten despeses de personal, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria d’hisenda; en la resolució s’haurà de fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupostari de l’entitat, i haurà de contindre una memòria econòmica detallada.
c) A la persona que exercisca la direcció de l’entitat, les variacions en la quantia global del pressupost, quan aquestes tinguen el seu origen en ingressos finalistes o ingressos de dret públic o privat que legalment estiguen autoritzats a percebre, sense perjuí del que disposa en l’article 50.1.b de la mencionada Llei 1/2015, i en la resolució s’haurà de fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupostari de l’entitat, i haurà d’incorporar a l’expedient una memòria econòmica detallada.
TÍTOL III
De les despeses de personal

CAPÍTOL ÚNIC
Delimitació de l’àmbit subjectiu i règim
retributiu aplicable

Article 23. Delimitació de l’àmbit subjectiu
El que disposa aquest títol serà aplicable, en els termes i amb l’abast previst en cada cas, als subjectes següents:
a) Les institucions a què es refereix l’article 20.3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat.
b) L’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
c) Les societats mercantils de la Generalitat.
d) Les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.
e) Les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de l’esmentada administració.
f) Les universitats públiques i els centres universitaris dependents de la Generalitat, així com les seues entitats dependents que hagen sigut classificades dins del sector d’Administració Pública de la Generalitat, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Article 24. De les despeses del personal inclòs en l’àmbit subjectiu del present títol
1. L’any 2016, les retribucions del personal al servei de les diferents entitats o subjectes a què es refereix l’article 23 d’aquesta llei no podran experimentar cap increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents el 31 de desembre de 2015, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest.
2. Durant l’exercici 2016, les persones jurídiques, incloses dins de l’àmbit d’aquest títol, no podran:
a) fer aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació,
b) convocar i/o concedir qualsevol ajuda en concepte d’acció social, així com qualsevol altra que tinga la mateixa naturalesa i finalitat, sense perjuí de la contractació de pòlisses d’assegurança per a la cobertura de contingències per accidents dels empleats i empleades.
3. El que disposa l’apartat 1 d’aquest article ha d’entendre’s sense perjuí de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
4. Els acords, convenis o pactes que impliquen creixements retributius hauran d’experimentar l’adequació oportuna, i esdevindran inaplicables les clàusules que s’hi oposen.
5. Els complements personals i transitoris, i la resta de retribucions que tinguen caràcter anàleg, sempre que no siguen de caràcter general i obeïsquen a situacions concretes d’una o més persones al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu del present títol, així com les indemnitzacions per raó de servei i les gratificacions per serveis extraordinaris, es regiran per la seua normativa especifica i pel que disposa aquesta llei.

6. Les referències relatives a retribucions contingudes en aquesta llei s’entenen sempre fetes a retribucions íntegres.
7. El personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, exceptuant-ne aquell sotmés al règim d’aranzel, no podrà percebre cap participació dels tributs, comissions i altres ingressos com ara contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades, encara que estigueren normativament atribuïdes a aquest, i haurà de percebre únicament les remuneracions del corresponent règim retributiu, sense perjuí de les que resulten de l’aplicació del règim d’incompatibilitats.
8. Tots els acords, convenis, pactes o instruments semblants, així com les mesures que s’adopten en el seu compliment o desplegament, adoptats en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, dels quals deriven increments, directament o indirectament, de despesa públic en matèria de despeses de personal, requeriran, amb caràcter preceptiu i per a la seua plena efectivitat, l’informe previ i favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, i seran nuls de ple dret els que es formalitzen sense el mencionat informe.
9. Els límits establits en aquest article seran aplicables a les retribucions dels contractes mercantils del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol.


Article 25. Règim retributiu del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, sotmés a règim administratiu i estatutari
Amb efectes d’1 de gener de 2016, les quanties dels components de les retribucions del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, sotmés a règim administratiu i estatutari seran les derivades de l’aplicació de les normes següents:
a) El sou i els triennis del mencionat personal experimentaran un increment de l’1 per cent respecte dels vigents el 31 de desembre de 2015, en els termes que preveu l’article 24.1 i per les quanties reflectides en l’article 27.1.a d’aquesta llei.
b) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que exercisca experimentaran un increment de l’1 per cent respecte de les vigents el 31 de desembre de 2015.

El que disposa el paràgraf anterior no impedirà l’adequació de les esmentades retribucions quan siga necessària per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat del lloc.
c) Les pagues extraordinàries del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest article seran dos a l’any, una en el mes de juny i una altra en el de desembre. Cada una de les esmentades pagues inclourà les quanties de sou i triennis fixades en l’article 27.1.b d’aquesta llei i del complement de destinació o concepte retributiu equivalent mensual que es perceba.
d) El conjunt de les restants retribucions complementàries seran les vigents el 31 de desembre de 2015, sense perjuí del que disposen l’article 27.1.e i les disposicions addicionals vint-i-quatre i trenta d’aquesta llei.

El que disposa el paràgraf anterior ha d’entendre’s sense perjuí de les adequacions retributives que, amb caràcter singular resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa, o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
e) Els complements personals i transitoris i la resta de retribucions que tinguen caràcter anàleg, així com les indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per serveis extraordinaris, es regiran per la seua normativa específica, i pel que disposa aquesta llei.

Article 26. Retribucions de les persones que ocupen llocs d’alts càrrecs del Consell, de l’Administració de la Generalitat i del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat
1. Durant l’exercici 2016, les retribucions del personal a què es refereix aquest article experimentaran un increment de l’1 per cent respecte de les vigents el 31 de desembre de 2015.
2. A aquest efecte, les retribucions de les persones que ocupen llocs d’alts càrrecs del Consell o del nivell d’òrgans superiors de les conselleries es fixen en les quanties següents, referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries:

Presidenta o president de la Generalitat 68.292,12 euros
Vicepresidenta o vicepresident 58.175,76 euros
Consellera o conseller 58.175,76 euros
Secretària autonòmica o secretari autonòmic 58.162,44 euros
3. Les retribucions de les persones que integren el nivell directiu de les conselleries i assimilats, es fixen en les quanties de sou base, complement de destinació i complement específic següents, referides a dotze mensualitats:

Sou base C. Destinació C. específic
euros euros euros
Sotssecretari o sotssecretària 12.519,48 10.993,32 32.052,84
Director o directora general 12.657,12 11.114,04 30.064,44

Les pagues extraordinàries seran dos a l’any, una en el mes de juny i una altra en el de desembre, per un import cada una d’una mensualitat del sou base indicat en el quadre anterior i els triennis que, si és el cas, li corresponguen.
4. El manament contingut en l’apartat primer serà aplicable igualment al personal directiu, tinga o no la consideració d’alt càrrec, de les persones jurídiques que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat.
5. D’acord amb el que estableix l’article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, el personal funcionari declarat en serveis especials per ser membre del Consell, o alt càrrec de l’Administració de la Generalitat, tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que poguera tindre reconeguts com a personal funcionari, els quals s’abonaran a càrrec dels crèdits que s’inclouen a aquest efecte en els estats de despeses.

Article 27. Retribucions dels funcionaris de la Generalitat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana
1. De conformitat amb el que estableix l’article 24 d’aquesta llei, i d’acord amb el que preveu la disposició final tercera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, les retribucions a percebre l’any 2016 pels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest article seran les següents:

a) El sou i els triennis que corresponguen al grup o subgrup de classificació professional de pertinença del personal a què es refereix aquest article, d’acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats, a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2016:


Grup/subgrup Grup Sou Triennis
Llei 30/1984 (euros) (euros)
A1 A 13.441,80 516,96
A2 B 11.622,84 421,44
B - 10.159,92 369,96
C1 C 8.726,76 318,96
C2 D 7.263,00 216,96
Agrupacions professionals E 6.647,52 163,32

b) Les pagues extraordinàries, que es percebran d’acord amb el que disposa l’article 25.c d’aquesta llei, s’ajustaran cada una a les quanties següents:
– En concepte de sou i triennis:

Grup/subgrup Grup Sou Triennis
Llei 30/1984 (euros) (euros)
A1 A 691,21 26,58
A2 B 706,38 25,61
B - 731,75 26,65
C1 C 628,53 22,96
C2 D 599,73 17,91
Agrupacions professionals E 553,96 13,61

– En concepte de complement de destinació o concepte retributiu equivalent, la corresponent a una mensualitat.

c) El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball exercit, d’acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats:


Nivell Import en euros
30 11.741,28
29 10.531,44
28 10.088,76
27 9.645,72
26 8.462,28
25 7.508,04
24 7.065,00
23 6.622,56
22 6.179,28
21 5.737,08
20 5.329,20
19 5.057,16
18 4.784,88
17 4.512,72
16 4.241,16
15 3.968,64
14 3.696,84
13 3.424,32
12 3.152,16
11 2.880,00
10 2.608,20
9 2.472,12
8 2.335,68
7 2.199,84
6 2.063,76
5 1.927,68
4 1.723,68
3 1.520,16
2 1.315,92
1 1.112,04

d) Els complements específics o conceptes anàlegs assignats als llocs de treball exercits pel personal a què es refereix aquest article, la quantia anual dels quals s’incrementarà en un 1 per cent respecte de la vigent el 31 de desembre de 2015.
El complement específic anual es percebrà en catorze pagues iguals, de les quals dotze seran de percepció mensual, i dos addicionals del mateix import que una mensual, una en el mes de juny i una altra al desembre, respectivament, sense perjuí del que estableix la disposició addicional vint-i-quatre d’aquesta llei.
e) El complement de carrera professional horitzontal, d’acord amb el que preveu la disposició addicional trenta d’aquesta llei.
f) Durant l’exercici 2016, la quantia destinada al complement de productivitat, dins de cada secció pressupostària, experimentarà un increment màxim, en termes anuals, de l’1 per cent respecte de la vigent el 31 de desembre de 2015.
El complement de productivitat s’aplicarà, si és el cas, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, i per a la seua aplicació caldrà ajustar-se, en tot cas, al que preveu l’article 55.2.b del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell. A aquest efecte, s’autoritza l’esmentada conselleria per a dotar, si és el cas, els crèdits globals destinats a atendre el mencionat complement, una vegada hagen sigut fixats els criteris pel Consell.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.

La conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, podrà modificar la quantia dels crèdits globals destinats a atendre el complement de productivitat per a adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada programa i al grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
g) La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afectada, amb un informe previ favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.
h) Els complements personals de garantia i els transitoris es mantindran en les mateixes quanties que el 31 de desembre de 2015 i seran absorbits per les millores que puguen derivar-se del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, la promoció professional, el reconeixement o progressió del grau de carrera professional o desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball o grup o subgrup de pertinença.
En cap cas, es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servei.
Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat com a conseqüència de transferències, així com els que es puguen reconéixer en aplicació d’un pla d’ordenació del personal.
i) El que disposen els apartats anteriors ha d’entendre’s sense perjuí de l’adequació de les retribucions complementàries, de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari, per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d’aquest.
j) No obstant això que disposen els apartats anteriors, i pel que fa als complements de destinació i específic, es mantenen a títol personal les retribucions del personal del grup E/agrupacions professionals de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’acord amb el que disposa l’article 24.1.B.d de la Llei 13/2009, de 29 de desembre, incrementades en un 1 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2015.

2. Als efectes del que disposa l’article 24.8 d’aquesta llei, amb caràcter previ a qualsevol negociació que implique modificació de condicions retributives, i amb independència que comporte o no creixement real del capítol I, i de la naturalesa consolidable o no de la despesa afectada per aquesta, haurà de sol·licitar-se de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda l’autorització corresponent, que haurà de preveure, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries existents en el programa pressupostari a què està adscrit el lloc o llocs de treball les retribucions del qual es pretén modificar.

3. Els crèdits de personal, pressupostàriament consignats, no implicaran necessàriament reconeixement de drets ni modificacions de plantilles pressupostàries.

Article 28. Retribucions del personal al servei de les institucions sanitàries
1. El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades als mencionats conceptes en els articles 25 i 27 d’aquesta llei.
2. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen assignats al mencionat personal, experimentarà un increment de l’1 per cent respecte de la vigent el 31 de desembre de 2015, sense perjuí, si és el cas, del que es preveu en l’article 27.1.i i en la disposició addicional vint-i-quatre d’aquesta llei.
3. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements de carrera professional i desenvolupament professional que tinga reconeguts el personal que té la condició de personal sanitari d’acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat, experimentarà un increment de l’1 per cent respecte de la vigent el 31 de desembre de 2015. Només tindran dret a la percepció dels esmentats complements retributius el personal sanitari que tinga la condició d’estatutari fix o funcionari de carrera. Per consegüent, qualsevol altre personal que tinga reconegut o perceba algun dels esmentats complements retributius sense complir les condicions anteriorment indicades, en perdrà el dret a la percepció.

4. Les restants retribucions complementàries que, si és el cas, puga percebre el personal a què es refereix aquest article, igualment experimentaran un increment de l’1 per cent respecte de les vigents el 31 de desembre de 2014.
5. D’acord amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anualment, el personal sanitari a què es refereix l’apartat 1, i que preste serveis en els centres i institucions sanitàries dependents de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, podrà percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels paràmetres següents: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d’implicació en activitats pròpies de l’organització.

En tot cas, les quantitats que perceba cada persona per aquest concepte seran de coneixement públic del personal de la institució sanitària on preste serveis, així com dels que tinguen la representació sindical de l’esmentat personal. La quantificació dels paràmetres, la fixació dels criteris de distribució i, si és el cas, la seua modificació, s’establirà mitjançant un acord del Consell. La quantia individual del complement de productivitat es fixarà mitjançant una resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
El crèdit total assignat a aquest concepte retributiu experimentarà un increment màxim, en termes anuals, de l’1 per cent respecte de l’establit el 31 de desembre de 2015, en els termes i les condicions previstos en l’apartat 1.f de l’article 27 d’aquesta llei.
6. Els complements personals de garantia, els transitoris i tots aquells complements que no responguen a retribucions de caràcter general, inclòs el complement de productivitat compensatòria, que puga tindre reconeguts el personal sanitari a què es refereix l’apartat 3 d’aquest article, es regularan quant a l’increment anual aplicable pel que preveuen els articles 24.5 i 25.e d’aquesta llei, i quant al règim d’absorció, pel que preveu l’article 27.1.h d’aquesta llei. A aquest efecte, el complement de productivitat compensatòria serà absorbit en còmput anual per un import equivalent al 100 per cent de l’increment retributiu, quan siga com a conseqüència del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, carrera professional, desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball, el grup o subgrup de pertinença, o el grau de carrera o desenvolupament professional.

7. El personal llicenciat o diplomat en alguna de les titulacions arreplegades en els articles 6 i 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries, que ocupen llocs en l’Administració de la Generalitat adscrits a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, per als quals s’incloga com a requisit estar en possessió d’alguna de les esmentades titulacions, tindrà la consideració de personal sanitari d’acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat.
8. Les retribucions del personal en formació, personal de quota i zona, i personal de cossos sanitaris locals al servei de les institucions sanitàries, d’acord amb el que disposa l’article 24.1 d’aquesta llei, experimentaran un increment de l’1 per cent respecte a les quanties vigents el 31 de desembre de 2015.

Article 29. Retribucions del personal eventual
1. Durant l’exercici 2016, les retribucions del personal a què es refereix aquest article experimentaran un increment de l’1 per cent respecte de les vigents el 31 de desembre de 2015.
2. D’acord amb el que estableix l’article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, el personal funcionari declarat en serveis especials per ser nomenat en un lloc de naturalesa eventual en la Generalitat tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puga tindre reconeguts com a personal funcionari, els quals s’abonaran a càrrec dels crèdits que s’inclouen a aquest efecte en els estats de despeses.


Article 30. Règim retributiu del personal laboral al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació del present títol
1. La massa salarial del personal laboral al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, que s’incrementarà en el percentatge màxim previst en l’apartat 1 de l’article 24 d’aquesta llei, està integrada, a l’efecte d’aquesta llei, pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials reportades durant l’exercici 2015 pel citat personal, amb el límit, per al personal de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, de les quanties informades favorablement per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda per a aquest exercici pressupostari.

S’exceptuen en tot cas:
a) Les prestacions i les indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’entitat ocupadora.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o els suplits per despeses que haguera realitzat la persona emprada.
La limitació de l’increment al fet que es refereix el paràgraf primer operarà sense perjudici del que poguera derivar-se de la modificació dels sistemes d’organització de treball o classificació professional i de la consecució dels objectius assignats a cada conselleria mitjançant l’increment de la productivitat.
2. Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornada, hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, i es computaran per separat les quantitats que corresponguen a les variacions en aquests conceptes.
3. El que preveuen els apartats anteriors representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i aplicació individual de la qual es produirà a través de la negociació col·lectiva.
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector public instrumental, l’autorització de la massa salarial serà requisit previ per al començament de les negociacions de convenis o acords col·lectius que tinguen lloc l’any 2016, i a càrrec d’aquesta hauran de satisfer-se la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades del corresponent acord i totes les que es meriten al llarg de l’any esmentat.

4. Amb anterioritat a l’1 de març de 2016, els distints òrgans de l’Administració de la Generalitat amb competències en matèria de personal, i els responsables en la matèria dels diferents subjectes que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, hauran de sol·licitar a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda la corresponent autorització de massa salarial i hauran d’aportar a aquest efecte el certificat de les retribucions salarials satisfetes i meritades en 2015. La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a determinar, en termes d’homogeneïtat, els crèdits corresponents a les retribucions del personal laboral afectat.
Als efectes de la sol·licitud a què es refereix el paràgraf anterior, les societats mercantils, les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, hauran de remetre a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, junt amb la sol·licitud d’autorització de la massa salarial, informació relativa a la contractació temporal realitzada en l’exercici anterior, on es detallen el nombre de jornades anualitzades i el seu cost.
5. Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col·lectiu les retribucions del qual estiguen determinades, en tot o en part, per mitjà de contracte laboral, hauran de comunicar-se a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda les retribucions satisfetes i meritades durant 2015.
6. Les indemnitzacions o altres compensacions d’aquest personal no podran experimentar creixement respecte a 2015.

Article 31. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal laboral i no funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental
1. Durant l’any 2016, serà preceptiu l’informe favorable de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda i de funció pública per a procedir a determinar o modificar les condicions retributives del personal laboral i no funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat i dels organismes autònoms de la Generalitat.

La resta de subjectes que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat demanaran l’informe preceptiu favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.
2. Als efectes d’aquest article, s’entendrà per determinació o modificació de condicions retributives del personal no funcionari les actuacions següents:
a) Determinació de les retribucions per a llocs de nova creació.

b) Firmes de convenis col·lectius, acords o instruments semblants subscrits per qualsevol dels subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat, així com les seues revisions, adhesions o extensions a aquests.
c) Aplicació del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servei de l’Administració de la Generalitat i dels convenis col·lectius d’àmbit sectorial, així com les seues revisions i les adhesions o extensions d’aquests.
d) Fixació de les retribucions per mitjà de contracte individual, ja es tracte de personal fix o contractat per un temps determinat, quan no estiguen reflectides, en tot o en part, per mitjà de conveni col·lectiu, exceptuant-ne el personal temporal subjecte a la relació laboral de caràcter especial regulada en l’article 2, apartat 1, lletra a del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. No obstant això, s’haurà de facilitar informació de les retribucions d’aquest últim personal a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.

e) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral, amb caràcter individual o col·lectiu, encara que es deriven de l’aplicació extensiva del règim retributiu del personal sotmés a règim administratiu al servei del sector públic de la Generalitat.
3. L’informe a què es refereix l’apartat primer serà emés pel procediment i amb l’abast previst en els paràgrafs següents:
a) Amb caràcter previ a l’acord o firma, en el cas de convenis col·lectius o contractes individuals, es remetrà a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda el corresponent projecte, acompanyat de la valoració del seu cost econòmic, així com dels efectes en els estats d’ingressos dels organismes autònoms de la Generalitat i en els estats de recursos i dotacions de la resta de persones jurídiques afectades.
b) El mencionat informe serà evacuat en el termini màxim de 20 dies, a comptar des de la data de recepció del projecte i de la seua valoració, i versarà sobre tots aquells aspectes de què es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l’any 2016 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial corresponent i al control del seu creixement. Si no s’hi emet en el termini assenyalat, s’entendrà que aquest és desfavorable.
4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria amb omissió del tràmit d’informe o en contra d’un informe desfavorable, considerat d’acord amb l’apartat anterior, així com els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
5. Durant el 2016, el personal laboral i no funcionari que preste els seus serveis en qualsevol dels diferents subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat, no podrà meritar, ni, en conseqüència percebre, cap retribució en concepte de productivitat. En aquest sentit, durant 2016 les esmentades persones jurídiques no podran aplicar el concepte de productivitat.
6. No podran autoritzar-se despeses derivades de la determinació o modificació de les retribucions del personal inclòs en aquest article, sense el compliment dels requisits que s’hi estableixen.
7. L’establiment de les retribucions del personal directiu dels ens que integren el sector públic instrumental de la Generalitat requerirà informe de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, en el qual s’haurà d’especificar l’existència de cobertura pressupostària suficient per al seu abonament.

Article 32. De l’oferta d’ocupació pública o un altre instrument semblant de gestió de la provisió de necessitats de personal
1. Al llarg de l’exercici 2016 únicament es podrà procedir, en l’àmbit subjectiu delimitat en l’article 23 d’aquesta llei, a excepció de les societats mercantils de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat, les fundacions del sector públic de la Generalitat i consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, que es regiran pel que disposa la disposició addicional vint-i-una d’aquesta llei, i de les institucions a què es refereix l’article 20.3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat, a la incorporació de nou personal, amb subjecció als límits i requisits establits en els apartats següents, excepte la que puga derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors. Aquesta limitació afecta les places sotmeses als processos de consolidació d’ocupació pública previstos en la disposició transitòria quarta de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, en els sectors o funcions següents la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del 100 per cent:
a) Administració educativa, en matèria d’educació no universitària, en relació amb la determinació del nombre de places per a l’accés als cossos de funcionaris docents.
b) Administració sanitària, respecte de les places d’hospitals i centres de salut del Sistema Nacional de Salut.
c) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades al control i la lluita contra el frau fiscal, laboral, de subvencions públiques i del control de l’assignació eficient dels recursos públics.
d) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades a l’assessorament jurídic i a la gestió dels recursos públics.
e) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades als serveis de prevenció i extinció d’incendis.
f) Places de personal investigador doctor adscrites a organismes públics d’investigació definits en la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
Igualment, amb el límit màxim del 100 per cent de la taxa de reposició, s’autoritza els organismes públics d’investigació per a la contractació de personal investigador doctor que ha superat una avaluació equivalent al certificat I3, en la modalitat d’investigador distingit, com a personal laboral fix en els esmentats organismes, amb l’acreditació prèvia que l’oferta d’ocupació pública d’aquestes places no afecta els límits fixats en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
g) A les places dels cossos de catedràtics d’universitat i de professors titulars d’universitat i a les places de personal d’administració i serveis de les universitats públiques de la Generalitat i centres universitaris dependents, en els termes i les condicions establits en la legislació bàsica en matèria d’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2016.

h) A les places corresponents a la seguretat aèria, respecte del personal que realitza actuacions d’inspecció i supervisió de la seguretat aèria, les operacions de vol i operacions aeroportuàries i actuacions relaciones amb aquestes, i a les places de personal en relació amb la seguretat marítima, que realitza tasques de salvament marítim i prevenció i lluita contra la contaminació marina, així com a les places de personal en relació amb la seguretat ferroviària i les operacions ferroviàries.

i) A les places de personal que presta assistència directa als usuaris de serveis socials.
j) A les places de personal que realitza la gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació.
3. En els sectors no arreplegats en l’apartat anterior, la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del 50 per cent.
4. Les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i de funció pública podran proposar, als efectes de l’oferta d’ocupació pública dels sectors i funcions assenyalats en l’apartat segon, l’acumulació de les places resultants de l’aplicació de la taxa de reposició corresponent a cada sector o funció, en aquells llocs de treball la cobertura dels quals es considere prioritària o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials. En tots els casos, serà necessària la valoració prèvia i l’informe sobre la seua repercussió en els costos de personal, i que en tot cas l’acumulació estiga referida a llocs de treball susceptibles d’incloure’s en algun dels sectors o funcions arreplegats en l’apartat segon mencionat.
5. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors, tant per al càlcul de la taxa de reposició d’efectius com per a l’aprovació i publicació de l’oferta d’ocupació pública, i de les consegüents convocatòries de places que s’efectuen, caldrà ajustar-se igualment al que estableix la normativa bàsica.
6. Durant l’any 2016, no es procedirà a la contractació de personal laboral temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, en l’àmbit de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors o funcions que es consideren prioritaris o que afecten al funcionament dels serveis públics essencials.
La contractació de personal laboral temporal, el nomenament de personal funcionari interí i de personal estatutari temporal, en les condicions establertes en el paràgraf anterior, requerirà l’autorització prèvia de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda i en matèria de funció pública.
No obstant l’anterior, no es requerirà l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de funció pública i, en conseqüència, només serà necessària l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, per a la contractació de personal laboral temporal o el nomenament de personal estatutari temporal o funcionari interí en els següents suposats:

a) En l’àmbit de les entitats de dret públic de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat, societats mercantils de la Generalitat, de les fundacions del sector públic de la Generalitat i dels consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta administració.
b) En l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre.

c) Per al personal docent.
d) Per al personal al servei de l’administració de justícia, competència de la comunitat autònoma.
En tot cas, reglamentàriament es fixaran les condicions, les característiques, i les limitacions de l’autorització al fet que es refereix aquest apartat.
7. La realització de contractes de posada a disposició amb empreses de treball temporal només podrà formalitzar-se en les condicions de l’apartat anterior, i, a aquest efecte, requerirà, en tot cas, l’autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.

Article 33. De la contractació de personal laboral a càrrec dels crèdits per a inversions
1. Les distintes conselleries i els organismes autònoms de la Generalitat podran formalitzar durant 2016, a càrrec dels respectius crèdits d’inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realització d’obres o serveis, sempre que hi haja concurrència dels requisits següents:
a) Que la contractació tinga com a objecte l’execució d’obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l’Estat, o la realització de serveis que tinguen la naturalesa d’inversions.

b) Que aquestes obres o serveis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els vigents pressupostos de la Generalitat.
c) Que les obres o els serveis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Els contractes hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 del text refós de l’Estatut dels Treballadors, i atenent el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. En els contractes es farà constar l’obra o servei per a la realització dels quals es formalitza el contracte i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals, eventuals o temporals. Les conselleries i els organismes autònoms seran responsables que es complisquen les esmentades obligacions formals, així com d’evitar l’assignació de personal contractat per a funcions diferents de les determinades en els contractes, de les quals pogueren derivar-se drets de permanència per al personal contractat. En aquest sentit, les actuacions irregulars en aquesta matèria donaran lloc a l’exigència de responsabilitats, de conformitat amb el que preveu el títol VIII de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

La informació als representants dels treballadors es farà de conformitat amb el que estableix el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
3. La contractació podrà excedir l’exercici pressupostari quan es tracte d’obres o serveis que hagen d’excedir l’esmentat període i corresponguen a projectes d’inversió de caràcter plurianual que complisquen els requisits que per a aquests es preveuen en l’article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
4. La realització dels contractes regulats en aquest article serà objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A aquests efectes, els crèdits d’inversions s’entendran adequats per a la formalització de contractes laborals de caràcter temporal, si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral temporal.
5. Durant l’exercici 2016, amb caràcter excepcional, i en el marc del que preveu l’article 16.1.c de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, podrà autoritzar-se el nomenament de personal interí, per a l’execució de programes de caràcter temporal i de duració determinada, i que responguen a necessitats no permanents de l’Administració, a càrrec de crèdits per a inversions.


TÍTOL IV
Gestió de les línies de subvenció i transferències

CAPÍTOL ÚNIC
De les subvencions i les transferències

Article 34. Subvencions corrents i de capital exceptuades del règim de pagament anticipat
Durant l’exercici 2016, queden exceptuades del règim de pagament anticipat de subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, les següents:
1. En l’àrea dels serveis socials, les subvencions de naturalesa corrent següents:
a) Les subvencions destinades a pal·liar situacions de primera necessitat, d’emergència, o de subsistència, degudament justificades, de persones individuals o unitats familiars, així com les prestacions econòmiques individualitzades per acolliments familiars, de les quals podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import. Igualment podran lliurar-se immediatament després de la seua concessió, fins al 100 per cent del seu import, els fons transferits a les corporacions locals, que actuen com a entitats col·laboradores, per a les prestacions econòmiques d’acolliments familiars.
b) Les partides de subvencions dirigides a àmbits d’emergència social, pobresa i col·lectius d’especial vulnerabilitat en què podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 70 per cent de l’import i el 30 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i la correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
c) les subvencions destinades als serveis socials especialitzats:
1. Quan vagen dirigides al manteniment dels centres, sempre que es tracte d’entitats públiques, cooperatives o entitats sense fins de lucre, podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 65 per cent de l’import i el 35 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i la correcta aplicació, almenys, del 75 per cent de l’import inicialment anticipat.
2. Quan vagen dirigides al finançament de programes d’actuació i activitats de serveis socials especialitzats, inclosos els programes relatius a l’execució de mesures judicials, podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 65 per cent de l’import i el 35 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i la correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
Els percentatges, dins dels límits a què es refereixen els apartats 1.r i 2.n precedents, podran ser fraccionats, en cas que siga necessari, en un nombre més gran de pagaments anticipats, fins a incloure el límit de percentatge màxim assenyalat, i es mantindrà la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius de la subvenció.
En tot cas, les persones que resulten beneficiàries de les subvencions arreplegades en els apartats anteriors, durant el mes de gener de l’exercici següent, hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de la subvenció, moment a partir del qual se’n procedirà a la liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l’exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació siga insuficient.
d) Les subvencions personals per a finançar estades en residències per a persones majors i persones amb diversitat funcional i centres de dia.
El pagament es lliurarà a mes vençut, després de la presentació de la corresponent factura justificada amb la relació nominal dels residents acollits durant el mes immediatament anterior a la justificació, excepte la liquidació corresponent al mes de desembre, la qual es lliurarà justificada amb la relació nominal dels beneficiaris atesos en el centre en data 1 de desembre. La justificació de les ajudes efectivament prestades s’efectuarà fins al dia 15 de gener de l’any següent, i se’n procedirà en aqueix moment a la liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització que implicarà l’exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació siga insuficient.

2. En l’àrea d’educació les subvencions següents:
a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 422.20 «Ensenyament Primari», destinades a finançar l’Educació Infantil: el 100 per cent podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida.
La justificació de la subvenció al primer cicle d’Educació Infantil es farà per mitjà de l’aportació a l’Administració, per part dels centres, dels bons entregats mensualment pels pares com a part del pagament de l’escolarització.
b) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 «Ensenyament Primari», destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres específics d’Educació Especial, inclosos en la línia de subvenció S1572: fins al 50 per cent de l’ajuda podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida. Justificat l’import anticipat, la resta de la subvenció, fins al màxim del 100 per cent de l’import concedit, s’abonarà després de la comprovació prèvia de la documentació justificativa presentada, en els termes que establisquen les bases reguladores de la subvenció.
c) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 «Ensenyament Primari», destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador del centre d’educació especial Creu Roja, de València, inclòs en la línia de subvenció S2049: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida, fins al 50 per cent del seu import. La resta de la subvenció es lliurarà una vegada comprovada la documentació justificativa del total del despesa realitzada.
d) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions dels programes 422.20 «Ensenyament Primari» i 422.30 «Ensenyament Secundari» destinades a finançar les ajudes individuals per al servei de transport escolar, línies de subvenció S0827 i S7893: es faran efectives al 100 per cent una vegada resolta la convocatòria i amb caràcter previ a la justificació. Als efectes de justificació les secretaries dels centres, una vegada conclòs el període lectiu del curs escolar, comprovaran que els alumnes han complit la finalitat per a la qual se’ls concedeix la subvenció. A aquest efecte s’entendrà que no han complit l’esmentada finalitat els alumnes que els dies de no assistència a classe suposen més del 20 per cent del total de dies lectius del curs escolar. Les secretaries dels centres remetran, en el termini de 15 dies des de la finalització del període lectiu, a la direcció territorial corresponent, un certificat on conste la relació d’alumnes que han complit la finalitat per a la qual se’ls concedeix la subvenció i aquells que no la compleixen, a fi que s’instruïsca el procediment de reintegrament corresponent.

e) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana: el 50 per cent de la subvenció podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida i amb caràcter previ a la justificació.

f) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 542.50 «Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació», destinades a finançar la I+D+i: podran lliurar-se anticipadament als organismes i centres d’investigació, així com a les persones beneficiàries, fins un 100 per cent de l’ajuda corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.
3. En l’àrea d’ocupació les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, destinades a atendre les despeses salarials del personal fix amb discapacitat, així com les despeses salarials i de Seguretat Social del personal integrant de les unitats de suport a l’activitat professional en els centres especials d’ocupació, podran fer-se efectives pel sistema que a continuació s’estableix:
1.r La subvenció es farà efectiva en dos pagaments, equivalents cada un al 50 per cent del total. El primer d’aquests es farà efectiu una vegada concedida aquesta i el pagament restant es lliurarà a l’inici del segon semestre natural amb caràcter igualment anticipat, i amb la justificació prèvia per la persona beneficiària del pagament corresponent al semestre anterior. L’import del pagament serà minorat en el cas que la justificació corresponent a la bestreta del primer semestre siga inferior a la quantitat lliurada.
2.n La justificació corresponent a la quantitat anticipada de l’últim semestre de l’any es farà a l’inici de l’exercici pressupostari següent, i quedarà condicionat el pagament de l’ajuda que li puga correspondre en aqueix exercici a la correcta justificació de les quantitats anticipades.

4. En matèria de formació professional per a l’ocupació el règim aplicable serà el previst en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
5. En l’àrea d’innovació empresarial, les ajudes i les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions vinculades directament a programes i convenis en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació empresarial, podran fer-se efectives en els termes següents:
En ajudes per a la realització de projectes d’R+D+I, adquisició, renovació o millora d’infraestructures d’investigació científica i tècnica, difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, realització d’accions especials, complementàries per a projectes d’investigació, grups i xarxes d’investigació i transferència de tecnologia, com també altres actuacions en matèria d’R+D+I dutes a terme per instituts tecnològics de la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, per instituts superiors d’investigació cooperativa i als parcs científics de la Comunitat Valenciana, podrà lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent de l’ajuda corresponent a cada anualitat, una vegada concedida. Les respectives convocatòries podran exonerar de l’obligació de presentar garanties als instituts tecnològics inscrits com a centres d’innovació i tecnologia en el registre regulat pel Reial Decret 2.093/2008, de 19 de desembre; si bé podrà dirigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.
6. Sense perjudici del que preveu l’apartat 5 de l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, els beneficiaris de les subvencions que a continuació es detallen estaran exempts de l’obligació de prestar les garanties previstes per al pagament anticipat en l’apartat 2 de l’esmentat article 171, en els termes definits per a cada supòsit, expressament, en el corresponent instrument jurídic de concessió:

a) L’entitat Creu Roja, titular del CEE Paràlisi Cerebral Infantil Creu Roja de València, quan es tracte de subvencions destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador del centre esmentat, articulades a través de la línia de subvenció S2049.
b) Els beneficiaris de les subvencions destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres específics d’educació especial, inclosos en la línia de subvenció S1572.

c) Els beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 Ensenyament primari, destinades a finançar l’educació infantil.
d) Els beneficiaris de les subvencions concedides en el marc de les actuacions per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.
e) Els titulars dels centres especials d’ocupació, qualificats i inscrits en el registre administratiu de centres especials d’ocupació de la Comunitat Valenciana, amb relació a les subvencions de naturalesa corrent en matèria de foment d’ocupació destinades a finançar els costs laborals dels treballadors amb discapacitat i contracte indefinit per al manteniment de llocs i els costs laborals del personal de suport.

f) persones beneficiàries de les prestacions econòmiques per acolliments familiars.

Article 35. Del lliurament de les línies de transferències
1. Durant 2016, els fons transferits a les corporacions locals, que actuen com a entitats col·laboradores, per a les prestacions econòmiques de renda garantida de ciutadania podran lliurar-se immediatament després de la seua concessió fins al 100 per cent del seu import.
2. El lliurament de les línies de transferències corrents destinades a prestacions de dependència es realitzaran mensualment, amb anterioritat a la finalització del mes de meritació a què corresponga, acompanyat d’una relació nominal de les persones ateses a dia 15 de cada mes conformada per l’òrgan competent, i sense perjuí de les regularitzacions corresponents que s’efectuaran i que implicaran l’exigència, si és el cas, de reintegrament dels imports indegudament percebuts.TÍTOL V
De les operacions financeres

CAPÍTOL ÚNIC
Deute públic, operacions de tresoreria i avals de la Generalitat

Article 36. Del deute públic
1. S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, incremente el deute de la Generalitat amb la limitació que el seu saldo pendent a 31 de desembre de 2016 no supere el corresponent saldo a 1 de gener de 2016 en més de 411.712.338 euros.
2. Aquest límit serà efectiu al final de l’exercici, podrà ser sobrepassat en el curs d’aquest, i quedarà automàticament revisat:

a) Per l’import de la variació neta d’actius financers destinats a finançar despeses d’inversió.
b) Per les desviacions entre les previsions d’ingressos contingudes en la present llei i l’evolució real d’aquests.
c) Per les bestretes reintegrables o els préstecs concertats amb altres administracions públiques, per al finançament d’inversions incloses en plans o programes conjunts.
d) Pels imports que es deriven dels programes vigents o que s’aproven en aplicació de la normativa en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
e) Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2016, per l’import derivat de l’adhesió de la Comunitat Valenciana a qualsevol mecanisme de liquiditat que s’implante o es prorrogue durant l’exercici, a fi de permetre a les comunitats autònomes atendre les seues necessitats financeres, en els termes i les condicions que s’establisquen a aquest efecte.

Les esmentades revisions incrementaran o reduiran el límit assenyalat en l’apartat anterior segons suposen un augment o una disminució, respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat.
3. Així mateix, el límit assenyalat anteriorment podrà ampliar-se en els termes següents:
a) Per la quantia de l’endeutament autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2015 que no haja sigut utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat.
b) Per l’import necessari per a finançar aquelles despeses d’inversió que serien objecte de minoració per a atendre les obligacions econòmiques ineludibles adquirides, com a conseqüència de les operacions de tresoreria necessàries per a compensar les necessitats de liquiditat derivades dels retards en els lliuraments de fons procedents de l’administració de l’Estat i els previstos en l’Acord 6/2009, de 15 de juliol, per a la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i les ciutats amb estatut d’autonomia, aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera i/o en la normativa de desplegament d’aquest.
c) Pels imports procedents de la disminució del saldo net de deute viu d’aquelles entitats que es classifiquen en el sector administracions públiques i el seu endeutament consolide amb el de la Comunitat d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
d) Si és el cas, per l’augment del deute públic a curt termini que es produïsca en l’exercici 2016 per a atendre necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus cobraments i pagaments previstos en l’article 75 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en l’article 36 d’aquesta llei.
e) Pels imports de la disminució dels crèdits comercials computats pel Banc d’Espanya com a deute segons el Protocol de Dèficit Excessiu.

4. No obstant això que disposen els apartats anteriors, si durant l’exercici sorgiren necessitats inversores, l’execució de les quals no convé demorar, l’endeutament previst podrà ser incrementat en la quantitat suficient per a afrontar-les, amb l’autorització prèvia del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i sense sobrepassar, en tot cas, els límits de l’article 81.1.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, tot això sense perjuí del règim excepcional d’endeutament previst en la disposició transitòria tercera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

5. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d’inversió de caràcter plurianual, únicament es computarà com a endeutament per a l’exercici corrent l’import de l’anualitat dels esmentats projectes per al mencionat exercici.

Article 37. Del deute públic a curt termini
La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, serà l’òrgan competent per a autoritzar les operacions d’endeutament per un termini igual o inferior a un any, destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit del 30 per cent dels crèdits consignats. Aquest límit haurà d’entendre’s referit, en tot cas, al volum viu.

Article 38. Dels avals
1. La Generalitat, en els termes previstos en els articles 89 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, podrà prestar avals durant l’exercici 2016 per a les operacions de crèdit que concerten les entitats o empreses públiques, institucions firals de la Comunitat Valenciana, i societats que tinguen per objecte facilitar el finançament o la promoció d’empreses no financeres, fins a un límit de 100 milions d’euros.
2. La quantia a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article podrà ser alterada en funció dels avals que puguen amortitzar-se durant l’exercici.

3. Els imports de les operacions de productes derivats, avalades i vinculades a operacions de crèdit, no computaran en el límit màxim per avals a què es refereix l’apartat 1 del present article.
4. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors serà el Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, l’òrgan que haurà d’autoritzar els avals, en els termes previstos en els articles 89 i 90 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
5. L’Institut Valencià de Finances podrà prestar avals, caucions o un altre tipus de garanties durant l’exercici 2016, en els termes que preveu el seu reglament, per un import màxim que no podrà superar els 700 milions d’euros de volum viu a 31 de desembre de 2016.
No obstant això, s’autoritza el Consell a modificar l’esmentat límit, si es considera convenient per raons d’una major operativitat en l’àmbit creditici.
6. Durant 2016 totes les operacions d’avals a concedir per l’Administració de la Generalitat o per qualsevol de les persones jurídiques que integren el seu sector públic estaran subjectes a les condicions de prudència financera establides en la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril i la resta de normativa de desplegament.

Article 39. Assumpció per la Generalitat de la càrrega del deute per a 2016 de Ferrocarrils de la Generalitat i de l’Ens Radiotelevisió Valenciana en liquidació
1. La Generalitat assumeix la càrrega del deute de Ferrocarrils de la Generalitat corresponent a 2016.
L’import del deute amortitzat en virtut del que disposa el paràgraf anterior es constitueix en aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat.
2. La Generalitat assumeix la càrrega del deute de Radiotelevisió Valenciana en liquidació corresponent a 2016.
3. La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda autoritzarà les operacions de tresoreria i adoptarà les mesures necessàries per al compliment del que disposa el present article.

Article 40. De les operacions de crèdit del sector públic
1. A proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, establirà, per a l’exercici 2016, el límit màxim d’endeutament de les persones jurídiques que es classifiquen en el sector Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana o en el sector Societats no Financeres, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema de Comptes Nacionals i Regionals. Quedaran excloses del còmput d’aquest límit màxim d’endeutament les operacions de confirmació de pagaments que instrumente la Tresoreria de la Generalitat com a forma de pagament a les persones jurídiques mencionades.
El volum màxim d’operacions haurà de respectar els límits que garantisquen el compliment del que disposa la normativa en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2. L’acord en què s’estableix el mencionat límit, fixarà l’import màxim de deute susceptible de contractar-se per cada una de les persones jurídiques a què es refereix l’apartat anterior durant 2016, i distingirà els que provinguen del refinançament de venciments, dels que siguen nou endeutament.
3. L’acord podrà ser objecte de les revisions i actualitzacions necessàries, sempre que els nous límits d’endeutament garantisquen el compliment del que disposa la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4. Semestralment l’Institut Valencià de Finances haurà de comunicar a la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, el detall de totes i cada una de les operacions que hagueren subscrit les persones jurídiques mencionades en l’apartat 1 anterior, que, en tot cas, hauran de respectar els límits d’endeutament màxims per entitat establits per l’esmentada comissió.
5. Les operacions a curt i llarg termini que, si és el cas, poguera subscriure l’Institut Valencià de Finances al llarg d’enguany no se subjectaran al que preveuen els apartats anteriors.
6. Sense perjuí del que preveu l’article 14.4 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, adoptat l’acord, no podrà subscriure’s cap operació de crèdit que per la seua naturalesa o import no s’ajuste als requisits i a les condicions d’aquest. En tot cas, durant l’exercici 2016 no podrà subscriure’s cap operació d’endeutament en l’àmbit de sector públic autonòmic, sense que prèviament la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics haja establit el límit a què es refereix l’apartat primer del present article.
7. L’Institut Valencià de Finances, durant l’any 2016, podrà realitzar operacions d’endeutament sempre que no sobrepasse els 1.000 milions d’euros de volum viu a 31 de desembre de 2016.
No obstant això, s’autoritza el Consell a modificar l’esmentat límit, si es considera convenient per raons d’una major operativitat en l’àmbit creditici.
L’acord que s’adopte es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.TÍTOL VI
De les normes tributàries

CAPÍTOL I
Dels impostos indirectes

Article 41. Cànon de Sanejament
1. Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l’any 2016, les tarifes del Cànon de Sanejament seran les següents:
a) Usos domèstics: d’acord amb els següents trams de població, determinats segons l’últim cens:

Població municipi Quota de consum Quota de servei
(nre. habitants) (euros/ m3) (euros/ any)
Entre 500/3.000 0,321 32,43
Entre 3.001/10.000 0,376 39,75
Entre 10.001/50.000 0,412 43,81
Superior a 50.000 0,441 44,83

b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua de fins a 3.000 metres cúbics per any, que no tinguen aprovat un coeficient corrector: la tarifa del Cànon serà l’establida per a usos domèstics en el municipi en què s’ubique l’empresa, local o establiment corresponent. Per a això, s’utilitzarà sempre com a referència el consum produït l’any anterior. En el moment en què s’aprove un coeficient corrector, li seran aplicables les tarifes previstes en el paràgraf següent.

c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua superiors a 3.000 metres cúbics per any:
c.1) Quota de consum: 0,570 euros/m3
c.2) Quota de servei:

Calibre del comptador Quota de servei
(euros/any)
Fins a 13 mm 116,39
Fins a 15 mm 174,48
Fins a 20 mm 290,65
Fins a 25 mm 407,05
Fins a 30 mm 581,67
Fins a 40 mm 1.163,34
Fins a 50 mm 1.745,02
Fins a 65 mm 2.326,47
Fins a 80 mm 2.908,34
Major de 80 mm 4.071,50

2. Als efectes del que estableix la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, les quotes de consum i de servei per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s’establisquen en consideració amb els criteris establits en la mencionada llei.
3. Quan es produïsquen facturacions de l’aigua el període de consum de les quals comprenga diferents anys, s’imputarà a cada un d’aquests la part de la quota total de consum que proporcionalment corresponga a la fracció del mencionat període compresa en aquests.


CAPÍTOL II
De les taxes i altres ingressos

Article 42. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic
1. Es mantenen per a l’any 2016 els tipus de quantia fixa de les taxes i la resta d’ingressos de dret públic no tributaris de la Hisenda de la Generalitat, en l’import exigible durant l’any 2015, a excepció dels preus públics, les quanties del qual es fixaran, si és el cas, per la seua normativa específica.
Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per un percentatge de la base o aquesta no es valora en unitats monetàries.
2. El que disposa l’apartat anterior no serà aplicable als ingressos següents:
a) A la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, que s’exigirà d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
b) A les taxes que es creen o la quantia de les quals es modifica per la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat per a l’any 2016, que s’exigiran pels imports establits en l’esmentada llei.
c) A la taxa per serveis acadèmics universitaris, que s’exigirà d’acord amb el que preveuen els articles 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i 150.dos del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.
3. Quan de la recaptació de taxes i altres ingressos de dret públic, al llarg de 2016, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l’estat de despeses finançats amb la mencionada font de recursos.


TÍTOL VII
De la informació a les Corts

CAPÍTOL ÚNIC
De la informació a les comissions de les Corts

Article 43. De la informació de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
Sense perjuí del que disposen els articles 47.2, 57,2, 89.5, 91 i 139 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i els distints articles de la present llei, la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria competent en matèria d’hisenda donarà compte a la comissió corresponent de les Corts, dels següents aspectes del desenvolupament pressupostari:
a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, dels romanents de crèdits que, procedents de l’exercici liquidat, s’incorporen a l’exercici corrent.
b) Trimestralment, del grau d’execució del Programa d’Inversions de la Generalitat.
c) Anualment, de la distribució de la participació de les entitats locals en els ingressos generals de l’Estat.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Dels pressupostos de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social
1. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social podran incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estigueren consignats en 2015.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social es lliuraran mensualment, per dotzenes parts, a nom d’aquestes i no estaran subjectes a justificació, sense perjuí del que preveu l’apartat tercer de la present disposició addicional.

3. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Sindic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social, amb anterioritat al 30 de març de 2016, hauran de reintegrar a la Generalitat la totalitat dels romanents de tresoreria, excepte aquells que queden vinculats per l’aplicació del que preveu el primer apartat de la present disposició addicional.

Segona. De les agricultores i dels agricultors que estan en situació de jubilació i siguen titulars d’explotacions agràries
Les agricultores i els agricultors que estan en situació de jubilació i siguen titulars d’explotacions agràries, en el cas que resulten subjectes beneficiaris d’ajudes públiques per adversitats meteorològiques de quanties inferiors a 1.202,02 euros, no tindran l’obligació d’acreditar la seua alta en el règim general de la Seguretat Social.


Tercera. De les operacions de capital
Les activitats d’investigació, desenvolupament i innovació i de formació de capital humà, tindran la consideració d’operacions de capital tenint especialment en compte el seu impacte plurianual i la seua vinculació a la reactivació econòmica.

Quarta. De l’estructura de la comptabilitat pressupostària
Sense perjuí de les peculiaritats arreplegades en les respectives lleis de creació, els organismes autònoms de la Generalitat així com les entitats de dret públic a què es refereix l’article 2.3.a 3.er de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’ajustaran a l’estructura de comptabilitat pressupostària d’aquesta, tant en la presentació dels seus estats de despeses i ingressos inicials, com en el reflex de la seua gestió econòmica.

Cinquena. De la concessió directa de subvencions per raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública
1. Durant l’any 2016, l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions per raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública, quan aquestes no superen els 18.000 euros per beneficiari o beneficiària, així com l’apreciació de la concurrència de les esmentades circumstàncies i el seu atorgament, correspondrà al president o a la presidenta i, si és el cas, a la persona titular de la conselleria en el seu respectiu àmbit competencial.
Quan concórreguen i s’acrediten idèntiques raons, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, amb la proposta prèvia del president o de la presidenta o de la persona titular de la conselleria que s’encarregue de la gestió de la subvenció, podrà aprovar les corresponents bases reguladores i concedir directament subvencions quan la quantia d’aquestes per beneficiari o beneficiària siga superior a 18.000 euros però no excedisca de 100.000 euros. En aquests casos, haurà d’haver la proposta prèvia del president o de la presidenta o, si és el cas, de les persones titulars de les conselleries els crèdits de les quals les financen, i serà necessària l’existència d’una línia de subvenció en els corresponents programes pressupostaris de la presidència i de la resta de conselleries la finalitat de la qual siga la d’atendre aquestes eventualitats.
2. Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions no tindran la consideració de disposicions de caràcter general, seran aprovades per decret del president o de la presidenta o per ordre de les persones titulars de les conselleries que les establisquen o, si és el cas, per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, i es publicaran en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Les esmentades bases contindran com a mínim els punts següents:
a) Haurà de constar el caràcter singular de la subvenció i les raons que acrediten l’interés públic, social, econòmic o humanitari, així com aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria pública. A aquest efecte, l’expedient inclourà necessàriament una memòria de l’òrgan gestor de la subvenció competent per raó de la matèria en què hauran de quedar degudament justificades aquestes circumstàncies.
b) Definició de l’objecte de la subvenció i el règim jurídic aplicable.

c) Persones beneficiàries i modalitats d’ajuda.
d) Procediment de concessió i règim de justificació de l’aplicació donada a les subvencions per les persones beneficiàries i, si és el cas, entitats col·laboradores.
3. Si la quantia d’aquestes subvencions per beneficiari superara els 100.000 euros, s’haurà d’ajustar al que disposen els articles 160.1.a i 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

Sisena. De l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana
1. Durant l’exercici pressupostari de 2016, la gestió economicopressupostària de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístiques de la Comunitat Valenciana s’instrumentarà a través del programa pressupostari 422.80 integrat en el Centre Gestor 03 «Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència» del Servei 02 «Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació» de la Secció 09 «Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport».
2. D’acord amb això, s’autoritza les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i d’universitats, perquè adopten les mesures necessàries perquè la instrumentació de l’esmentada gestió s’adeqüe a la naturalesa i el règim juridicopressupostari de l’entitat.

Setena. De les aportacions patrimonials a càrrec dels pressupostos de la Generalitat
Serà preceptiu l’informe de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda per a la realització d’aportacions patrimonials, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, a les societats mercantils de la Generalitat així com a les entitats públiques empresarials de la Generalitat.
L’esmentat informe tindrà com a objecte la valoració de les necessitats de finançament de les societats i entitats, així com l’examen dels efectes que l’aportació pretesa poguera tindre en el compliment dels principis establits en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.


Huitena. De les entitats financeres
A fi de garantir la coordinació i l’adequada relació entre les entitats financeres i la Generalitat, incloent-hi a aquest efecte l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda informarà, amb caràcter preceptiu i vinculant, sobre els instruments i la resta d’acords de col·laboració que haja de subscriure qualsevol òrgan o persona jurídica de la Generalitat i una entitat financera.

Novena. Adaptació de les mesures de reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat
En el marc del procés de reestructuració del sector públic, durant 2016, s’autoritza la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda perquè adopte les mesures necessàries amb vista a assegurar que les consignacions i dotacions pressupostàries reflecteixen adequadament l’estructura juridicoorganitzativa resultant de l’esmentat procés.
En tot cas, el conjunt de mesures que pogueren adoptar-se en el marc de l’anterior autorització, no podran suposar increment de despesa en el pressupost consolidat de la Generalitat.

Deu. De la tramitació anticipada d’ajudes i beques d’I+D+i
Sense perjuí del que preveu l’article 41 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i per raó de les particulars circumstàncies que concorren en la tramitació d’ajudes i beques d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, les conselleries amb competències en la matèria podran iniciar-ne la tramitació anticipada a partir de l’1 de març del 2016.

Onze. Del pagament ajornat
1. Amb vigència exclusiva per a l’any 2016 el Consell, mitjançant un acord, i a proposta de la conselleria competent per raó de la matèria, podrà autoritzar la modificació de tots aquells contractes en vigor que incloguen clàusules de preu ajornat, a fi que l’ajornament previst puga ser objecte de pròrroga.
L’autorització a què es refereix l’apartat anterior estarà condicionada a:
– l’existència d’un informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda,
– l’existència d’un informe de l’Institut Valencià de Finances, si és el cas, sobre la idoneïtat de les condicions financeres derivades de la pròrroga i la seua adequació al principi de prudència financera,
– que el temps total de l’ajornament, incloent-hi a aquest efecte el que es proposa com de pròrroga, no supere el de deu anualitats posteriors a aquella en què es finalitze la corresponent obra,
– que així ho permeten els plecs del contracte objecte de pròrroga,
– que la modificació s’aprove abans del 31 de desembre del 2016.
2. Sense perjuí dels requisits establits en la normativa en vigor, la inclusió de clàusules de pagament ajornat del preu en els contractes de l’Administració de la Generalitat o de qualsevol persona jurídica integrant del sector públic instrumental de la Generalitat, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, exigirà, en tot cas, informe preceptiu i vinculant de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.

Dotze. Altres mesures de control de les despeses corrents
Durant l’exercici 2016, se subjectaran a autorització prèvia de la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, aquells contractes de serveis a subscriure en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, l’import dels quals siga igual o superior als 100.000 euros, calculat d’acord amb el que disposa l’article 88 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, sempre que es comprenguen en alguna de les categories que s’indiquen a continuació:
a) Serveis connexos en matèria d’informàtica.
b) Serveis d’investigació i desenvolupament.
c) Serveis de comptabilitat, auditoria i tenidoria de llibres.
d) Serveis d’investigació d’estudis i enquestes de l’opinió pública.

e) Serveis de consultors de direcció i serveis connexos.
f) Serveis de col·locació i subministrament de personal.
En la sol·licitud d’autorització haurà d’incorporar-se un informe en què es justifique que els esmentats serveis no poden ser atesos per personal propi i que responen a necessitats urgents i inajornables.

Tretze. De la informació en matèria d’estabilitat i sostenibilitat

La conselleria amb competències en matèria d’hisenda serà l’òrgan responsable del seguiment mensual de les dades d’execució del pressupost als efectes del que preveu l’article 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
A aquest efecte, en el marc de la normativa vigent en matèria de modificacions pressupostàries, impulsarà els ajustos necessaris per a garantir que al tancament de l’exercici no s’incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària assignat.

Catorze. Dels fons vinculats a la dependència i de la taxa per prestació de serveis d’atenció social
1. Durant 2016 totes les aportacions, ja siguen de l’Estat o de qualsevol altre subjecte, públic o privat, per a finançar les prestacions de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, quedaran afectades al compliment d’aquesta. A aquest efecte, en el cas de tractar-se d’ingressos superiors sobre els totals previstos, així com d’ingressos no previstos, i que estiguen vinculats en origen a la matèria, haurà de tramitar-se, en el marc de la legislació vigent, la corresponent generació de crèdits, amb vista a formalitzar la mencionada afectació.

2. Durant 2016, si en aplicació de la taxa per prestació de serveis d’atenció social es reconeixen ingressos superiors als inicialment previstos per aquest concepte en el pressupost, l’import de l’excés reconegut quedarà directament afectat al finançament dels serveis d’atenció social, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient de generació de crèdit.

Quinze. Dels crèdits afectats per taxes i altres ingressos
A càrrec dels crèdits que figuren en els estats de despeses dels diferents subjectes que integren el sector públic administratiu de la Generalitat, corresponents a serveis el volum de despeses dels quals tinga correlació amb l’import de taxes, cànons i preus públics liquidats per aquests, o que per la seua naturalesa o normativa aplicable hagen de finançar-se totalment o parcialment amb uns ingressos específics o predeterminats, com ara els provinents de transferències i altres ingressos finalistes, subvencions gestionades o convenis amb altres administracions, només podran gestionar-se despeses en la mesura que vaja assegurant-se el seu finançament.
A aquest efecte, la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic determinarà els crèdits pressupostaris i el procediment d’afectació en cada cas.

Setze. Costos unitaris de les taxes per prestació de serveis socials relatius a residència i habitatge tutelat
En 2016, els costos unitaris de referència dels serveis relatius a residència i habitatge tutelat, als quals es refereix el capítol II del títol XI del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell seran els següents:

a) Servei d’Atenció Residencial:
1.r Persones majors: 1.500 euros mensuals/18.000 euros anuals
2.n Persones amb discapacitat: 2.100 euros mensuals/25.200 euros anuals
b) Servei d’Habitatge Tutelat:
1.r Habitatge tutelat d’atenció residencial: 2.100 euros mensuals/25.200 euros anuals.
2.n Habitatge tutelat d’atenció supervisada o assistida: 810 euros mensuals/9.720 euros anuals.

Dèsset. De la classificació dels crèdits compresos en els capítols IV i VII en línies de transferències o de subvenció
1. La classificació dels crèdits compresos en els capítols IV i VII en línies de transferències o de subvenció, inclosa en la present llei, no modificarà la naturalesa dels negocis jurídics afectats per aquestes.

2. En conseqüència, l’esmentada classificació es realitza únicament als efectes del que preveu el capítol I del títol preliminar, tant de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, com del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i a fi que l’activitat financera de la Generalitat en la modalitat de despesa subvencional aconseguisca una millor i més eficient assignació dels recursos públics, i un tractament homogeni de la relació jurídica subvencional en l’àmbit de la Generalitat respecte de la resta d’administracions públiques.
3. D’acord amb això, i a fi d’assegurar que les mencionades classificacions contingudes en la llei s’ajusten a l’objectiu descrit en l’apartat anterior, tots els ajustos o correccions, que tinguen com a objecte adequar la concreta classificació assignada inicialment a una línia en la present llei, es tramitaran a proposta de la conselleria interessada, s’autoritzaran pel conseller competent en matèria d’hisenda, i hauran d’incorporar un informe específic de l’Advocacia de la Generalitat relatiu a l’adequació de la nova classificació a les exigències de la normativa bàsica en matèria de subvencions.

Dihuit. Dels actius financers
La Secretaria Autonòmica d’Hisenda és l’òrgan responsable del compliment de les condicions de prudència financera en relació amb la variació neta d’actius financers en l’àmbit de les entitats incloses en el sector administracions públiques, subsector comunitats autònomes o en el subsector societats no financeres, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

A aquest efecte i sense perjuí del que disposa la legislació bàsica en la matèria, durant 2016, amb caràcter previ a la formalització d’aquest tipus d’operacions, sempre que la seua contrapartida siga un passiu o compte de patrimoni net de persones físiques o jurídiques diferents de les arreplegades en l’àmbit d’aplicació de l’article 2.1.b de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, els diferents subjectes o entitats inclosos en l’àmbit subjectiu definit en el paràgraf anterior, hauran de sol·licitar de la mencionada Secretaria Autonòmica l’autorització corresponent.

Dènou. De l’incompliment d’obligacions enfront d’altres administracions públiques
La minoració d’ingressos com a conseqüència de compensacions de deutes o deduccions sobre transferències a càrrec de les obligacions de pagament no ateses al seu venciment, efectuades per altres administracions públiques o entitats dependents d’aquestes, en virtut de qualsevol concepte, serà imputada, abans del fi de l’exercici que es produïsca, al pressupost de despeses de la conselleria o entitat del sector públic administratiu que va originar la compensació.
La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic serà l’òrgan competent per a adoptar les mesures necessàries amb vista a instrumentar la regularització comptable de les despeses i ingressos respectius.

Vint. De la publicació de les taules retributives
Dins del primer trimestre de 2016 el Consell acordarà la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de les taules retributives vigents del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

Vint-i-una. Contractació de personal de les societats mercantils de la Generalitat, de les entitats públiques empresarials de la Generalitat, de les fundacions del sector públic de la Generalitat i dels consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat en 2016
1. Durant 2016 les societats mercantils de la Generalitat, les entitats públiques empresarials de la Generalitat, les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat podran procedir a la contractació de nou personal amb els requisits i les limitacions establits en aquest article.
Aquestes limitacions no seran aplicables, en el supòsit de societats mercantils de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat i fundacions del sector públic de la Generalitat, quan es tracte de contractació de personal, funcionari o laboral, amb una relació preexistent de caràcter fix i indefinida en el sector públic de la Generalitat. A aquest efecte, els contractes subscrits a l’empara del que estableix aquest apartat generaran dret a continuar percebent, des de la data de la seua subscripció, el complement d’antiguitat que es percebera en la mateixa quantia.
Així mateix, les societats mercantils de la Generalitat i les entitats públiques empresarials que hagen tingut beneficis en dos dels últims tres exercicis podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 100 per cent de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles de l’article 32.4 d’aquesta llei.
Les societats mercantils i les entitats públiques empresarials diferents de les compreses en el paràgraf anterior podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 60 per cent de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles de l’article 32.4 d’aquesta llei. Addicionalment podran realitzar, exclusivament per a processos de consolidació d’ocupació temporal, contractes indefinits amb un límit del 15 per cent de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles de l’article 32.4 d’aquesta llei.
A més, les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, que tinguen la condició d’agents d’execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, d’acord amb la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i Innovació, les fundacions sanitàries del sector públic de la Generalitat i els consorcis sanitaris adscrits a la Generalitat, podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 100 per cent de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles de l’article 32.4 d’aquesta llei.
La resta de fundacions del sector públic de la Generalitat i consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 50 per cent de la seua taxa de reposició calculada d’acord amb les regles de l’article 32.4 d’aquesta llei.
2. Les contractacions de personal, a què es refereix l’apartat anterior, requeriran, en tot cas, informe favorable de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
3. Les contractacions temporals dels distints subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu de la present disposició només podran realitzar-se en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, i hauran d’ajustar-se en tot cas al que preveu l’article 32.6 d’aquesta llei.

4. En el cas que les contractacions al fet que es refereix l’apartat 1 d’aquest article vinguen referides a places de personal amb relació a la seguretat ferroviària i les operacions ferroviàries, la taxa de reposició tindrà, en tot cas, com a límit el 100 per cent.

Vint-i-dos. Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre del 2012 del personal del sector públic de la Generalitat afectat per l’aplicació del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat
D’acord amb allò que s’ha disposat, amb el caràcter de bàsic, en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016, el personal del sector públic de la Generalitat afectat per l’aplicació del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, percebrà, dins de l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari l’import de la qual serà l’equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, relatives al mes de desembre del 2012, per aplicació de l’esmentat Decret Llei 6/2012.

Vint-i-tres. Indemnitzacions per extinció de contractes mercantils i d’alta direcció i per acomiadament del personal laboral del sector públic de la Generalitat
1. L’extinció, per desistiment de l’empresari, dels contractes mercantils i d’alta direcció, siga quina siga la data de la seua subscripció, del personal que preste serveis en el sector públic instrumental de la Generalitat, únicament donarà lloc a una indemnització no superior a set dies per any de servei de la retribució anual en metàl·lic, amb un màxim de sis mensualitats.
El càlcul de la indemnització es farà tenint en compte la retribució anual en metàl·lic que en el moment de l’extinció s’estiguera percebent com a retribució fixa íntegra i total, exclosos els incentius o complements variables si n’hi haguera.
No es tindrà dret a cap indemnització quan la persona, el contracte mercantil o d’alta direcció de la qual s’extingisca per desistiment de l’empresari, tinga la condició de funcionari de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o siga empleat d’entitat integrant del sector públic estatal, autonòmic o local amb reserva de lloc de treball.
El desistiment haurà de ser comunicat per escrit, amb un termini màxim d’antelació de quinze dies naturals. En cas d’incompliment del preavís mencionat, l’entitat haurà d’indemnitzar amb una quantia equivalent a la retribució corresponent al període de preavís incomplit.

Seran nul·les de ple dret les clàusules dels contractes mercantils o d’alta direcció a què es refereix aquest article que s’oposen al que s’ha establit en aquest.
2. Les indemnitzacions per acomiadament, cessament o extinció del personal laboral del sector públic de la Generalitat que no siga personal directiu, no podran ser superiors a les establides per disposició legal de dret necessari. Seran nuls de ple dret els pactes, acords o convenis que reconeguen indemnitzacions o compensacions econòmiques superiors a les mencionades. Excepcionalment, mitjançant una resolució motivada, la conselleria que tinga competències en matèria d’hisenda podrà autoritzar imports superiors als indicats.

Vint-i-quatre. Paga addicional o equivalent del personal al servei de la Generalitat
Les pagues addicionals o equivalents del complement específic percebudes junt amb les pagues extraordinàries de juny i desembre no podran incloure, en cap cas, els següents conceptes retributius:
– Component compensatori del complement específic, regulat per Decret 34/2006, de 24 de març, del Consell.
– Complements de festivitat, nocturnitat i treball per torns, creats per Decret 99/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat.
– Component singular del complement específic per l’exercici d’òrgans unipersonals de govern, de llocs de treball docents singulars o per inspecció educativa.
– Component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament, regulat en el Decret 157/1993, de 31 d’agost del Govern Valencià.
– Qualsevol altre concepte que retribuïsca el grau d’interés, iniciativa o esforç amb què l’empleat exerceix el seu treball i el rendiment o resultats obtinguts, així com els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.
El personal al servei de la Generalitat que estiga percebent algun dels esmentats complements retributius en les pagues addicionals o equivalents del complement específic percebudes junt amb les pagues extraordinàries de juny i desembre, en perdrà el dret a la percepció.

Vint-i-cinc. Retribucions del personal al servei de l’Administració de Justícia, competència de la Generalitat
L’any 2016, d’acord amb el que disposa l’article 24.1 d’aquesta llei, les retribucions del personal al servei de l’Administració de Justícia, pertanyent als cossos i escales de metges forenses, de secretaris de jutjats de pau, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial, competència de la Generalitat, seran les següents:
a) Les retribucions bàsiques i el complement general del lloc o concepte anàleg seran les establides en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
b) Les restants retribucions complementàries que, si és el cas, poguera percebre el personal a què es refereix el present article, experimentaran un increment de l’1 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre del 2015.

Vint-i-sis. Altres mesures de control de les despeses de personal
1. Durant l’exercici 2016, els crèdits màxims destinats, dins de cada programa pressupostari, a satisfer les despeses de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte de les abonades per aquests conceptes durant l’exercici 2015, en termes anuals i d’homogeneïtat.

2. Als efectes de l’apartat anterior, s’entendran per despeses de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic les següents:
a) Pagaments en conceptes de guàrdies, festivitat, nocturnitat, treball per torns i atenció continuada.
b) Substitucions de personal per vacances, permisos i llicències, per incapacitat transitòria, llicències per maternitat i qualsevol altre supòsit legalment reconegut.
3. Amb caràcter excepcional, la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda podrà autoritzar la modificació dels crèdits màxims assenyalats en el primer apartat, amb la sol·licitud prèvia motivada de l’òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria.

Vint-i-set. Del càlcul de la prestació econòmica en els supòsits d’incapacitat temporal
El càlcul del complement retributiu a què es refereix l’article 6 del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, se suportarà sobre les retribucions que es perceben en el mes anterior al de causar-se la incapacitat, i en quedaran exclosos, en tot cas, els conceptes retributius que a continuació es detallen: els endarreriments de qualsevol concepte retributiu, les gratificacions o indemnitzacions, la productivitat variable, així com les pagues extraordinàries i el component compensatori del complement específic.

Vint-i-huit. Del règim en matèria del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents i del complement específic singular per a determinats llocs docents
1. Amb efectes 1 de gener del 2016, les quanties del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris de carrera dels diferents cossos docents, seran les establides en l’annex III de la present llei, referides en còmput anual.
2. Només tindrà dret a la percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament el personal docent que té la condició de funcionari de carrera. Qualsevol altre personal que perceba aquest complement sense complir l’esmentada condició de funcionari de carrera, en perdrà el dret a la percepció.
3. De conformitat amb el Decret 126/2015, de 31 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els llocs de treball de caràcter docent per a la realització de funcions específiques d’assessorament i coordinació-assessorament tècnic docent en l’àmbit de la conselleria competent en matèria d’educació de la Generalitat, els imports retributius que percebran els ocupants dels llocs de treball de coordinador assessor tècnic docent i assessor tècnic docent, queden equiparats als imports retributius dels complements específics per exercici de llocs de treball docent singular, assignats als llocs de coordinador tècnic i assessor tècnic de programes de reforma dels ensenyaments, respectivament.

Aquells empleats públics que hagen exercit el lloc de treball de coordinador-assessor tècnic docent i assessor tècnic docent des del primer de setembre de 2015 percebran amb efectes d’aquesta data o posterior, si escau, l’import d’aquest complement específic singular.


Vint-i-nou. Del règim en matèria de carrera professional i desenvolupament professional del personal al servei de les institucions sanitàries
Amb efectes 1 de gener del 2016, les quanties dels complements de carrera professional i desenvolupament professional que percep determinat personal que realitza la seua activitat en el marc de l’estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i de les persones jurídiques que formant part del sector públic instrumental de la Generalitat depenen de l’esmentada conselleria, seran les establides en l’annex IV de la present llei, referides en còmput anual.

Trenta. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat
1. Amb efectes 1 de gener del 2016, l’import del complement de carrera professional horitzontal que corresponga a cada funcionària o funcionari de carrera es determinarà mitjançant l’aplicació dels següents percentatges a les quanties establides en l’annex IV d’aquesta llei, referides en còmput anual:
– Personal de les agrupacions professionals funcionarials: el 48% del complement.
– Personal del subgrup C2: el 45% del complement.
– Personal del subgrup C1 i B: el 43 % del complement.
– Personal dels subgrups A2 i A1: el 42 % del complement.
2. Només tindrà dret a la percepció del complement de carrera professional horitzontal a què es refereix la present disposició addicional, el personal que tinga la condició de funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat.

Trenta-una. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal laboral fix de l’Administració de la Generalitat
1. Amb efectes 1 de gener del 2016, l’import del complement de carrera professional horitzontal del personal laboral fix de l’Administració de la Generalitat, es determinarà en els mateixos termes i condicions previstos en la disposició addicional trenta per al personal funcionari de carrera, de conformitat amb el que establisca el corresponent Acord de la Comissió Paritària del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat.
L’import que corresponga al personal laboral fix de l’Administració de la Generalitat conseqüència del que preveu el paràgraf anterior estarà referit en còmput anual.
2. Només tindrà dret a la percepció del complement de carrera professional horitzontal a què es refereix la present disposició addicional, el personal que tinga la condició de personal laboral fix de l’Administració de la Generalitat.

Trenta-dos
El Consell incorporarà en les matèries a incloure a la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes el personal funcionari, estatutari i laboral de les administracions públiques valencianes i del sector públic institucional, prevista en l’article 153 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, l’extensió de la regulació del règim de carrera professional horitzontal i retribucions complementàries associades al personal d’administració i serveis de les universitats públiques valencianes.

Trenta-tres. De les regularitzacions derivades de reintegraments vinculats a la gestió delegada de les prestacions per Incapacitat Temporal
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, correspon al conseller que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda, la formalització dels ajustos pressupostaris necessaris per a la regularització comptable de les recuperacions per pagament delegat de la Seguretat Social, corresponents a les baixes per Incapacitat Temporal, en els termes i les condicions que es determinen reglamentàriament.

Trenta-quatre. Dels acords i pactes
1. Amb efectes d’1 de gener del 2016 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals firmats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari, i del laboral, al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del títol II de la present llei, en els termes necessaris per a la correcta aplicació d’aquesta llei, i en concret, les mesures de caràcter econòmic. A aquest efecte, i per a fer efectiu el manament previst en l’apartat 2.B de l’article 24 d’aquesta llei, d’acord amb el que disposen els articles 32.2 i 38.10 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, se suspenen les previsions dels convenis, pactes i acords contràries al manament esmentat.

2. Les autoritzacions de la massa salarial per la conselleria competent en matèria d’hisenda a què es refereix l’article 30 d’aquesta llei, es farà tenint en compte la minoració del concepte d’acció social i la dels conceptes vinculats a aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació.

Trenta-cinc. Autorització d’unitats escolars en centres privats sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2016-2017
1. El Consell autoritzarà el nombre màxim d’unitats a concertar per al curs escolar 2016-2017. L’autorització esmentada, que tindrà caràcter global, es tramitarà a proposta de la conselleria amb competències en matèria d’educació, i amb un informe previ, de caràcter preceptiu i vinculant, de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
2. La conselleria amb competències en matèria d’educació únicament podrà autoritzar permutes del concert de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en un centre que no impliquen increment de despesa. En el cas que per raons justificades i excepcionals, es propose una permuta que implique increment de despesa, aquesta serà autoritzada pel Consell mitjançant el procediment indicat en l’apartat anterior.


Trenta-sis. Del percentatge a aplicar en els convenis per a la compensació financera
El percentatge a aplicar sobre la quantia del component addicional que figure en els convenis per a compensació financera prevista en la Llei 3/1998, de 21 de març, de Turisme de la Comunitat Valenciana, i subscrits amb els municipis turístics per a compensar despeses corresponents a l’exercici 2014, serà el que resulte de dividir la dotació pressupostària consignada a aquest efecte en la present llei entre la suma dels components que figuren en els esmentats convenis, multiplicat per cent.

Trenta-set
El desenvolupament reglamentari de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, haurà de dur-se a terme en el termini de dotze mesos comptadors des de l’entrada en vigor.

Trenta-huit. De la garantia de pluralitat i representació ciutadana

Les Corts Valencianes i la Generalitat habiliten els instruments i els mecanismes apropiats per a dotar de capacitat funcional i financera la representació parlamentària i les formacions electorals de manera proporcional, justa i suficient.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. De l’ampliació dels terminis previstos en les disposicions transitòries tercera, quarta i cinquena de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat
1. S’amplia fins al 31 de desembre del 2016 el termini establit en la disposició transitòria tercera de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
L’ampliació del termini establida en el paràgraf anterior no eximirà els organismes autònoms afectats, de l’obligació d’elaborar els seus pressupostos per a l’exercici de 2017 d’acord amb el règim jurídic i economicofinancer previst en la mencionada llei per a aquest tipus d’ens.

2. S’amplia fins al 31 de desembre del 2016 el termini establit en la disposició transitòria quarta de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
En tot cas, les entitats afectades per l’esmentada disposició transitòria elaboraran els seus pressupostos per a l’exercici de 2017 d’acord amb el règim jurídic i economicofinancer previst en la mencionada llei per a aquest tipus d’entitats.
3. S’amplia fins al 31 de desembre del 2016 el termini establit en la disposició transitòria cinquena de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
En tot cas, les entitats afectades per l’esmentada disposició transitòria elaboraran els seus pressupostos per a l’exercici de 2017 d’acord amb les previsions arreplegues en el corresponent contracte plurianual de gestió.

Segona. De les retribucions del personal laboral
Fins que no es formalitze el conveni o convenis a què es refereix l’article 31 de la present llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que preveu l’article 24 de la present llei, sense perjuí, si és el cas, d’ulteriors regularitzacions.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. De la coordinació amb diputacions
D’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d’octubre, per la qual es declaren d’interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s’uniran, com a annex al Pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2016, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València, per a aqueix mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segona. De l’Acord de 13 d’abril del 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada en les institucions dependents de la Conselleria de Sanitat
Es fa una nova redacció de l’apartat seté de l’Acord de 13 d’abril del 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada en les institucions dependents de la Conselleria de Sanitat, que queda redactat de la manera següent:
«S’estableix un mòdul, en compensació pels dies per assumptes particulars que el personal inclòs en el present apartat no gaudeix ateses la finalitat i les característiques dels seus nomenaments. El mòdul esmentat es fixa en 500 euros per al personal facultatiu i de 300 euros per al personal d’infermeria amb contractes d’atenció continuada o guàrdies, que hagen realitzat durant els sis mesos previs una mitjana de 126 hores mensuals o més de guàrdies mèdiques/atenció continuada. Aquest mòdul s’abonarà en el mes de març com a mitjana capitalitzada del concepte retributiu hora d’atenció continuada/guàrdies contingut en la taula VI de l’annex de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat Valenciana.»

Tercera. Del desplegament i l’execució d’aquesta llei
S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució del que disposa aquesta llei.

Quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta Llei.


València, 29 de desembre de 2015

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER


RELACIÓ D’ESMENES APROVADES PER LES CORTS AL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER A L’EXERCICI 2016

De la secció 03. Consell Valencià de Cultura
Programa 111.30 Assessorament cultural
Fitxa FP7
Cal afegir:
Denominació línia: Premis concursos d’investigació Dones Il·lustres Valencianes
Beneficiaris: Alumnes de col·legis secundaris o de batxillerat
Descripció i finalitat: Foment de les activitats per a sensibilitzar alumnes d’ESO, Batxillerat i centres docents sobre dones il·lustres valencianes
Mode de concessió: Concurrència competitiva
Alta: 6,00
Baixa
Secció 03 Consell Valencià de Cultura
Programa 111.30 Assessorament cultural
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 226 Despeses diverses 3,00
Aplicació econòmica 227 Treball realitzats per altres empreses i professionals 3,00

De la secció 05. Presidència de la Generalitat
Programa pressupostari 751.10 Ordenació i promoció del turisme
FP4
Cal afegir un nou punt 8 que diga:
8. Posada en valor del turisme rural i d’interior.

* * * * * * *

Programa pressupostari 751.10 Ordenació i promoció del turisme
FP4
Cal afegir un nou punt 8.1 que diga:
8.1. Donar a conèixer l’oferta turística rural d’interior.

* * * * * * *

Programa pressupostari 751.10 Ordenació i promoció del turisme
FP4
Cal afegir un nou punt 8.1.1 que diga:
8.1.1. Elaboració i execució d’un pla de comunicació i difusió de l’oferta turística rural i d’interior.

* * * * * * *

Programa pressupostari 751.10 Ordenació i promoció del turisme
Indicadors per objectius
Cal afegir un nou objectiu 8.1 que diga:
8.1. Donar a conèixer l’oferta turística rural i d’interior
Indicador 1. Elaboració d’un pla de comunicació i difusió de l’oferta turística de rural i d’interior
Text 1
Indicador 1. Execució d’un Pla de comunicació i difusió de l’oferta turística rural i d’interior
Actuacions 1.

* * * * * * *

Secció 05 Presidència de la Generalitat
Programa 111.70 Gabinet d’Organització
FP7
Codi línia S7028000
On diu:
Denominació de línia: Pla de recuperació de la imatge de la Comunitat Valenciana
Descripció i finalitat: Concessió, a través de convenis singularitzats amb persones físiques i jurídiques, per a la realització d’activitats d’interès públic, social, econòmic, humanitari o d’altres degudament justificades
Beneficiaris prevists: Genèrica
Aportació Generalitat no condicionada: 1.000,00 (milers d’euros),
Ha de dir:
Denominació de línia: Programa de promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana
Descripció i finalitat: Concessió d’ajudes a entitats i persones físiques destacades per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana degudament justificades.
Beneficiaris prevists: Genèrica
Aportació Generalitat no condicionada: 1.600,00 (milers d’euros)
Baixa
Codi de línia S7029000
Denominació línia: Beques Presidència de la Generalitat
Disminueix: 600,00 (milers d’euros).

* * * * * * *

Servei 05 Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències
Programa 222.10 Seguretat pública: Policia de la Generalitat i Policia Local
Fitxa FP4
Indicadors per objectius
On diu: 3.3. Fomentar la participació de les corporacions locals i de les entitats representatives de policia local,
Indicador Convocatòries de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana
Unitat de mesura sessions
Valor 2
Ha de dir: 3.3. Fomentar la participació de les corporacions locals i de les entitats representatives de policia local
Indicador Convocatòries de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de La Comunitat Valenciana
Unitat de mesura sessions
Valor 4

* * * * * * *

Programa 222.10
Fitxa FP 4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
3.3.2. Donar suport a la presència de la policia local dels municipis valencians en àrees d’importància turística amb gran afluència de visitants.

* * * * * * *

Servei 01
Centre gestor 01
Programa 111.70
FP2
Capítol II
On diu:
Aplicació econòmica: G200 Arrendaments de terrenys i béns naturals
Import 369.440,00,
Ha de dir:
Aplicació econòmica Denominació econòmica del crèdit Import
205 Arrendament de mobiliari i efectes 3.800,00
215 Mobiliari i efectes 11.900,00
221 Subministraments 67.920,00
222 Comunicacions 41.480,00
226 Despeses diverses 93.430,00
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 72.050,00
230 Dietes 25.020,00
231 Locomoció 53.840,00
Total 369.440,00


* * * * * * *

Alta
Secció 05
Servei 05
Centre gestor 01
Programa 222.10
FP7
Capítol IV. Transferències corrents
Línia: Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme (COVITE)
Beneficiaris previstos: Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme (COVITE)
Descripció i finalitat: Col·laborar en el desenvolupament de les activitats pròpies del Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme
Mode de concessió: Concessió directa. Article 168 a
S’augmenten 20 milers d’euros
Baixa
Secció 05
Servei 05
Centre gestor 01
Programa 222.10
FP1
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Es disminueixen 20 milers d’euros.

* * * * * * *

Servei 03
Centre gestor 01
Programa 462.20
Fitxa FP2
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament

On diu:
Concepte econòmic G205 Arrendament de mobiliari i béns,
Ha de dir:

Aplicació
econòmica Denominació econòmica del crèdit Import
205 Arrendament de mobiliari i efectes 51.550,00
220 Material d’oficina 45.140,00
221 Subministraments 214.940,00
222 Comunicacions 121.800,00
226 Despeses diverses 345.560,00
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 1.826.150,00
230 Dietes 35.820,00
231 Locomoció 71.650,00
Total 2.712.610,00


* * * * * * *

Servei 01
Centre gestor 01
Programa 111.40
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament

Fitxa FP2
On diu:
Concepte econòmic G200 Arrendament de terrenys i béns naturals,
Import: 230.820,00
Ha de dir:

Aplicació
econòmica Denominació econòmica del crèdit Import
205 Arrendament de mobiliari i efectes 2.690,00
215 Mobiliari i efectes 2.530,00
220 Material d’oficina 14.440,00
221 Subministraments 18.770,00
222 Comunicacions 3.780,00
226 Despeses diverses 28.130,00
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 148.230,00
230 Dietes 5.140,00
231 Locomoció 5.030,00
232 Traslado 2.080,00
Total 230.820,00


* * * * * * *

Servei 05
Centre gestor 01
Programa 222.10
Fitxa FP7
Capítol IV Transferències corrents
Línia S7915000 Associació Víctimes del Terrorisme
On diu:
Beneficiaris previstos: Associació Valenciana Víctimes del Terrorisme,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: Associació Víctimes del Terrorisme.
On diu:
Descripció i finalitat: Col·laborar en el desenvolupament de les activitats pròpies de l’Associació Valenciana Víctimes del Terrorisme,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: Col·laborar en el desenvolupament de les activitats pròpies de l’Associació Víctimes del Terrorisme.

* * * * * * *

Servei 01
On diu
05 Presidència de la Generalitat
01 Gabinet del President
01
Direcció General d’Anàlisi i Polítiques Públiques
Programa pressupostari 111.70 Gabinet d’organització,
Ha de dir
05 Presidència de la Generalitat
01 Gabinet del President
00 Gabinet de President
Programa pressupostari 111.70 Gabinet d’organització.

* * * * * * *

Programa 125.10
Fitxa FP7
Codi línia T0249000
Denominació línia: Subvenció a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
En Import
On diu: 250,00 milers d’euros,
Ha de dir: 500,00 milers d’euros.
Disminució
Secció 05
Programa 125.10
Codi línia S4230000
Denominació línia: Fons de cohesió territorial
Es disminueixen 250,00 milers d’euros.


De l’Agència Valenciana de Turisme
Baixa
Secció: 05 Presidència de la Generalitat
Entitat: 00022 Agència Valenciana del Turisme
Centre gestor:
Programa:
Capítol: 4 Transferències corrents
Línia: S0000033 Programa especialització turística en mercats turístics
Import: 180.000,00
Baixa: -20.000,00
Total: 160.000,00
Alta
Secció: 05 Presidència de la Generalitat
Entitat: 00022 Agència Valenciana del Turisme
Centre gestor:
Programa:
Capítol: 4 Transferències corrents
Línia. Línia nova
Denominació Accions màrqueting col·laboratiu de Castelló de la Plana
Beneficiaris previstos Patronat Municipal de Turisme de Castelló de la Plana
Mode concessió Concessió directa, article 168 a
Descripció i finalitat Accions de promoció i difusió del producte turístic del municipi de Castelló de la Plana
Concepte econòmic G469 (A altres entitats locals)
Import: 0,00
Alta: 20.000,00
Total: 20.000,00.

* * * * * * *

Baixa
Secció: 05 Presidència de la Generalitat
Entitat: 00022 Agència Valenciana del Turisme
Centre gestor:
Programa:
Capítol: 4 Transferències corrents
Línia: S0000033 Programa especialització turística en mercats turístics
Import: 180.000,00
Baixa: -32.000,00
Total: 148.000,00
Alta
Secció: 05 Presidència de la Generalitat
Entitat: 00022 Agència Valenciana del Turisme
Centre gestor:
Programa:
Capítol: 4 Transferències corrents
Línia. Línia nova
Denominació Accions per al foment turístic i informació municipal

Beneficiaris previstos Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Mode de concessió Concessió directa, article 168 a
Descripció i finalitat Actuacions de formació i informació, impulsant estudis turístics locals i el treball en xarxa
Concepte econòmic G469 (A altres entitats locals)
Import: 0,00
Alta: 32.000,00
Total: 32.000,00.

* * * * * * *

Secció: 05 Presidència de la Generalitat
Entitat: 00022 Agència Valenciana del Turisme
Centre gestor:
Programa:
Capítol: 4 Transferències corrents
Línia: S0000100
On diu: Concurrència competitiva
Ha de dir: Concessió directa, article 168.b
On diu: Beneficiaris previstos: Municipis turístics de la Comunitat Valenciana
Ha de dir: Beneficiaris previstos: Municipis turístics de la Comunitat Valenciana (Segons annex)
S’inclou:
Detall de transferències i subvencions
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
S0000100 Compensació financera municipis turístics(Euros)
Beneficiaris Import
Ajuntament d’Aielo de Malferit 117,00
Ajuntament d’Alcalà de Xivert 25.643,00
Ajuntament d’Alcoi 4.137,00
Ajuntament d’Alfauir 559,00
Ajuntament d’Almenara 1.006,00
Ajuntament d’Altea 7.346,00
Ajuntament d’Alzira 419,00
Ajuntament d’Artana 319,00
Ajuntament de Bellreguard 3.605,00
Ajuntament de Benicàssim 51.730,00
Ajuntament de Benidorm 175.327,00
Ajuntament de Benissa 8.250,00
Ajuntament de Biar 2.268,00
Ajuntament de Bocairent 776,00
Ajuntament de Borriana 27.142,00
Ajuntament de Calp 21.358,00
Ajuntament de Canet d’en Berenguer 18.602,00
Ajuntament de Carcaixent 6.625,00
Ajuntament de Castalla 2.213,00
Ajuntament de Castelló de la Plana 1.790,00
Ajuntament de Caudiel 832,00
Ajuntament de Xelva 712,00
Ajuntament de Cocentaina 1.125,00
Ajuntament de Cullera 44.353,00
Ajuntament de Dénia 51.595,00
Ajuntament del Campello 32.228,00
Ajuntament d’Elx 11.631,00
Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell 5.786,00
Ajuntament del Puig de Santa Maria 20.717,00
Ajuntament dels Poblets 765,00
Ajuntament de Finestrat 17.377,00
Ajuntament de Gandia 49.284,00
Ajuntament de Geldo 370,00
Ajuntament de Guardamar del Segura 22.223,00
Ajuntament de Xarafull 708,00
Ajuntament de Xèrica 2.669,00
Ajuntament de la Vila Joiosa 19.911,00
Ajuntament de Llíria 3.002,00
Ajuntament de Manises 4.243,00
Ajuntament de Miramar 5.025,00
Ajuntament de Monfort 4.638,00
Ajuntament de Morella 3.043,00
Ajuntament de Mutxamel 1.340,00
Ajuntament de Navaixes 1.760,00
Ajuntament de Nules 4.039,00
Ajuntament d’Oliva 20.305,00
Ajuntament d’Olocau 1.070,00
Ajuntament d’Onda 14.313,00
Ajuntament d’Ontinyent 2.958,00
Ajuntament d’Oriola 6.120,00
Ajuntament d’Orpesa 52.426,00
Ajuntament de Parcent 543,00
Ajuntament de Paterna 3.899,00
Ajuntament de Peníscola 48.921,00
Ajuntament de Petrer 3.655,00
Ajuntament del Pilar de la Foradada 36.019,00
Ajuntament de Piles 3.699,00
Ajuntament de Polop 2.449,00
Ajuntament de Potries 73,00
Ajuntament de Puçol 4.132,00
Ajuntament de Requena 1.731,00
Ajuntament de Riba-roja de Túria 6.924,00
Ajuntament de Sagunt 4.697,00
Ajuntament de Santa Pola 38.903,00
Ajuntament de Sogorb 2.141,00
Ajuntament de Sot de Ferrer 113,00
Ajuntament de Sueca 5.885,00
Ajuntament de Sumacàrcer 1.218,00
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 14.717,00
Ajuntament de Teulada 20.058,00
Ajuntament de Titagües 308,00
Ajuntament de Torreblanca 3.711,00
Ajuntament de Torrevella 8.953,00
Ajuntament de Traiguera 247,00
Ajuntament d’Utiel 899,00
Ajuntament de València 4.579,00
Ajuntament de Vilafamés 1.166,00
Ajuntament de Villena 2.025,00
Ajuntament de Vinaròs 5.145,00
Ajuntament de Vistabella del Maestrat 231,00
Ajuntament de Xàbia 38.871,00
Ajuntament de Xaló 3.512,00
Ajuntament de Xeraco 7.636,00
Ajuntament de Xilxes 7.140,00
Total 1.050.000,00

* * * * * * *

Baixa
Secció: 05 Presidència de la Generalitat
Entitat: 00022 Agència Valenciana del Turisme
Centre gestor:
Programa:
Capítol: 7 Transferències de capital
Línia: S0000913 Adequació i millora de recursos turístics
Import: 1.840.000,00
Baixa: -100.000,00
Total: 1.740.000,00
Alta
Secció: 05 Presidència de la Generalitat
Entitat: 00022 Agència Valenciana del Turisme
Centre gestor:
Programa:
Capítol: 7 Transferències de capital
Línia S0000814
Denominació Plans territorials de dinamització turística
Beneficiaris Ajuntaments, mancomunitats, organismes autònoms, ens públics que en depenguen i associacions (segons annex).

Descripció i finalitat Atendre a la necessitats relacionades amb la dinamització turística dels municipis turístics de la Comunitat Valenciana
Import: 900.000,00
Alta: 100.000,00
Total: 1.000.000,00.
On diu: Detall de transferències i subvencions
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
S0000814 Plans territorials de dinamització turística.

Beneficiaris Import (Euros)
Mancomunitat del Ports 100.000,00
Mancomunitat de l’Alt Palància 100.000,00
Mancomunitat de l’Alt Túria 100.000,00
Mancomunitat de la Vall d’Albaida 100.000,00
Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat 100.000,00
Mancomunitat Ribera Baixa 100.000,00
Mancomunitat Espadà-Millars 100.000,00
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Vinalopó 100.000,00
Mancomunitat Vall de Pop 100.000,00
Total 900.000,00

Ha de dir: Detall de transferències i subvencions
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
S0000814 Plans territorials de dinamització turística.

Beneficiaris Import (Euros)
Mancomunitat dels Ports 100.000,00
Mancomunitat de l’Alt Palància 100.000,00
Mancomunitat de l’Alt Túria 100.000,00
Mancomunitat de la Vall d’Albaida 100.000,00
Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat 100.000,00
Mancomunitat Ribera Baixa 100.000,00
Mancomunitat Espadà-Millars 100.000,00
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Vinalopó 100.000,00
Mancomunitat Vall de Pop 100.000,00
Associació Intermunicipal Catí, Culla, Benassal
i Ares del Maestrat 100.000,00
Total 1.000.000,00


De la secció 16. Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives

Programa 323.10 Igualtat de gènere
FP4
Afegir una nova línia d’actuació que diga:
2.1.3. Formació en perspectiva de gènere del personal de la Generalitat.

* * * * * * *


Programa 323.10 Igualtat de gènere
FP4
En principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal crear una nova línia 2.2.3 que diga:
Creació i implementació d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes per a la Generalitat que assenteix els criteris per a la posterior creació i implementació de plans d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones en cada conselleria i entitats i corporacions de dret públic valencià al llarg de la legislatura.


* * * * * * *

Alta
Programa 313.40 Diversitat funcional
Fitxa FP7
Codi línia S7145000 Programes per a la promoció de l’autonomia personal
S’augmenten 20,41 milers d’euros.
Baixa
Programa 313.50 Inclusió Social
Fitxa FP2
Aplicació econòmica: 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Es disminueixen 20,41 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Programa 313.30 Menor
Fitxa FP7
Codi línia S6732000 Prestacions econòmiques individualitzades (PEI) per acolliment familiar d’urgència-diagnòstic
S’augmenten 30,00 milers d’euros.
Baixa
Programa 323.10 Igualtat de gènere
Fitxa FP2
Aplicació econòmica: 226 Despeses diverses
Es disminueixen 30,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Programa 313.30 Menor
Fitxa FP7
Codi línia S6585000 Programes d’emancipació i autonomia personal
S’augmenten 6,00 milers d’euros.
Baixa
Programa 323.10 Igualtat de gènere
Fitxa FP2
Aplicació econòmica: 222 Comunicacions
Es disminueixen 6,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
Annex
Relació de beneficiaris de la línia nominativa: T6725000 Finançament entitats locals integració social poble gitano
Nou beneficiari: Ajuntament de Sagunt
Import: 1.000 euros
Baixa
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
Annex
Relació de beneficiaris de la línia nominativa: T6725000 Finançament entitats locals integració social poble gitano
Ajuntament de Gandia
Es disminueixen 1.000 euros.

* * * * * * *

Alta
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
Annex
Relació de beneficiaris de la línia nominativa: T6725000 Finançament entitats locals integració social poble gitano
Nou beneficiari: Ajuntament de Llíria
Import: 1.000 euros
Baixa
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
Annex
Relació de beneficiaris de la línia nominativa: T6725000 Finançament entitats locals integració social poble gitano
Ajuntament de Gandia
Es disminueixen 1.000 euros.

* * * * * * *

Alta
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
Annex
Relació de beneficiaris de la línia nominativa: T6725000 Finançament entitats locals integració social poble gitano
Ajuntament de Torrent
S’augmenten 2.700 euros.
Baixa
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
Annex
Relació de beneficiaris de la línia nominativa: T6725000 Finançament entitats locals integració social poble gitano
Ajuntament de Benifaió
Es disminueixen 2.700 euros.

* * * * * * *

Alta
Programa 313.50 Inclusió social
Annex
Relació de beneficiaris de la línia nominativa: T6736000 Convenis entitats locals per a la integració de persones migrants
Ajuntament d’Alacant
S’augmenten 7 milers d’euros.
Baixa
Programa 313.80 Igualtat en la diversitat
Fitxa FP2
Aplicació econòmica: 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Es disminueixen 7 milers d’euros.

* * * * * * *


Alta
Programa 313.50 Inclusió social
Fitxa FP7
Codi línia S6727000 Ajudes a organitzacions empresarials agràries per a la integració de persones migrants temporeres
S’augmenten 7,00 milers d’euros.
Baixa
Programa 313.50 Inclusió social
Fitxa FP2
Aplicació econòmica: 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Es disminueixen 7,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Programa 323.10 Igualtat de gènere
Fitxa FP7
Codi línia S5340000 Programes de prevenció i atenció a l’exclusió social
S’augmenten 15,00 milers d’euros.
Baixa
Programa 323.10 Igualtat de gènere
Fitxa FP2
Aplicació econòmica: 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Es disminueixen 15,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 323.10 Igualtat de gènere
FP 4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
3.3.1 Constitució de la Mesa d’Avaluació i Seguiment de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència contra la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, les conclusions de la qual assentaren les bases per a l’elaboració d’un nou pla del Consell per a combatre la violència contra les dones.

* * * * * * *

Programa 323.10 Igualtat de gènere
FP 4
Objectiu bàsic
Cal afegir:
2.3.11 Combatre les diferents manifestacions de desigualtat, amb especial atenció a la desigualtat salarial entre homes i dones.

* * * * * * *

Servei 03
Centre gestor 01
Programa 313.40
Fitxa FP4
Cal afegir:
Objectiu bàsic 2.4.
2.4.1. Valoració de la construcció de noves residències i centres d’atenció diürna per a persones amb diversitat funcional.

* * * * * * *

Servei 03
Centre gestor 02
Programa 313.60
Fitxa FP4
Cal afegir:
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors
1.1.5. Valoració construcció residència 3.ª edat a Algemesí.

* * * * * * *

Servei 02
Centre gestor 01
Programa 323.10
Capítol IV Transferències corrents
Línia S6739000 Premis Concilia
FP7
On diu: Beneficiaris prevists: Persones físiques de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir: Beneficiaris prevists: Persones físiques i jurídiques de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Servei 03
Centre gestor 01
Programa 313.40
Capítol II Compra béns corrents i despeses de funcionament
Línia
Alta: FP 2 221 Subministraments 720 milers d’euros,
Baixa: FP 2 221 Treball realitzats per altes empreses i professionals 720 milers d’euros.

* * * * * * *

Servei 03
Centre gestor 01
Programa 313.40
Capítol
Línia
On diu: FP 4 Objectiu 3.1. Indicador 1, Actuacions 3,
Ha de dir: FP 4 Objectiu 3.1. Indicador 1, Càrrecs tutelars 2.600

* * * * * * *

Servei 03
Centre gestor 01
Programa 313.40
Capítol
Línia
On diu: FP 4 Objectiu 5.1. Indicador 1, Projectes 1,
Ha de dir: FP 4 Objectiu 5.1. Indicador 1, Sol·licituds valorades 80 %.

* * * * * * *

Sección 16
Servei 03
Centre gestor 01
Programa 313.40
Capítol IV Transferències corrents
Línia S6738000
On diu: FP7, Denominació línia: Serveis especialitzats amb diversitat funcional,
Ha de dir: FP7, Denominació línia: Serveis socials especialitzats per a persones amb diversitat funcional.

* * * * * * *

Servei 03
Centre gestor 02
Programa 313.70
Capítol IV Transferències corrents
FP 7
Línia T6719000 Finançament entitats locals. Atenció dependència

Relació de beneficiaris de la línia nominativa
On diu: Ajuntament d’Elda,
Ha de dir: Institut Municipal de Serveis Socials d’Elda.

* * * * * * *

Servei 02
Centre gestor 02
Programa 313.50
Capítol IV Transferències corrents
FP7
Línia S1827000
On diu: Beneficiaris prevists: entitats sense ànim de lucre del tercer sector,
Ha de dir: Beneficiaris prevists: entitats sense ànim de lucre.

* * * * * * *


Servei 02
Centre gestor 02
Programa 313.50
Capítol IV Transferències corrents
FP7
Línia: S1827000
On diu: Descripció i finalitat: Subvenció a entitats sense ànim de lucre del tercer sector perquè desenvolupen activitats vinculades a les famílies més desafavorides, com són: persones sens llar o transeünts, professionals del sexe, drogodependència, població exreclusa, discapacitats, persones grans, etc. Tots en perill latent i/o situació d’exclusió social,
Ha de dir: Descripció i finalitat: Subvenció a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes dirigits a la inclusió social de persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat.

* * * * * * *

Servei 03
Centre gestor 02
Programa 313.60
Capítol IV Transferències corrents
FP7
Línia: T7141000 Finançament entitats locals. Residències i centres de persones grans
Relació de beneficiaris de la línia nominativa
On diu: Ajuntament d’Albal,
Ha de dir: Fundació Municipal Residència Municipal d’Ancians Antonio i Julio Muñoz Genovés.

* * * * * * *

Servei 02
Centre gestor 02
Programa 313.50
Capítol IV Transferències corrents
Línia S5152000
FP7
On diu: S5152000,
Ha de dir: T5152000.

* * * * * * *

Servei 02
Centre gestor 02
Programa 313.50
Capítol IV Transferències corrents
Línia: S5152000
FP 7
On diu: Mode de concessió: Concurrència competitiva,
Ha de dir: Mode de concessió: Concessió directa, (article 168. A).

* * * * * * *

Servei 02
Centre gestor 02
Programa 313.50
Capítol IV Transferències corrents
Línia S5152000
FP7
On diu: Entitats locals,
Ha de dir: Entitats locals (segons annex).
Annex:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa
T5152000: Lluita empobriment energètic

Beneficiaris Import
Ajuntament d’Alaquàs 19.650
Ajuntament d’Alboraya 17.913
Ajuntament d’Alcoi 41.021
Ajuntament d’Aldaia 16.847
Ajuntament d’Alfafar 14.900
Ajuntament de Más del Pi 6.756
Ajuntament d’Algemesí 20.762
Ajuntament d’Almazara 27.775
Ajuntament d’Altea 11.826
Ajuntament d’Alzira 31.298
Ajuntament d’Aspe 11.100
Ajuntament de Benicarló 18.243
Ajuntament de Benidorm 40.056
Ajuntament de Bétera 13.779
Ajuntament de Burjassot 25.448
Ajuntament de Borriana 32.102
Ajuntament de Calp 15.588
Ajuntament de Carcaixent 15.475
Ajuntament de Catarroja 21.482
Ajuntament de Crevillent 16.698
Ajuntament de Cullera 13.986
Ajuntament de Dénia 22.730
Ajuntament d’Elx 62.738
Ajuntament de Gandia 52.679
Ajuntament d’Ibi 13.223
Ajuntament de Xàbia 15.757
Ajuntament de la Vall d’Uixó 15.411
Ajuntament de Llíria 14.207
Ajuntament de la Nucia 10.738
Ajuntament de Manises 32.598
Ajuntament de Mislata 30.997
Ajuntament de Moncada 12.317
Ajuntament de Mutxamel 10.762
Ajuntament de Novelda 15.443
Ajuntament d’Oliva 10.570
Ajuntament d’Onda 21.684
Ajuntament d’ Ontinyent 20.006
Ajuntament d’Orihuela 65.151
Ajuntament de Paiporta 19.999
Ajuntament de Patema 41.324
Ajuntament de Petrer 18.821
Ajuntament de Picassent 11.019
Ajuntament de Pilar de la Horadada 15.540
Ajuntament de Quart de Poblet 20.692
Ajuntament de Requena 12.626
Ajuntament de Riba-roja de Túria 25.110
Ajuntament de Sagunt 41.273
Ajuntament de San Joan d’Alacant 8.928
Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig 21.717
Ajuntament de Santa Pola 15.685
Ajuntament de Sueca 21.440
Ajuntament de Torrent 60.476
Ajuntament de Torrevieja 43.434
Ajuntament del Campello 13.658
Ajuntament de Vila-real 40.005
Ajuntament de Vilajoiosa 14.285
Ajuntament de Villena 16.650
Ajuntament de Vinaròs 15.701
Ajuntament de Xàtiva 14.530
Ajuntament de Xirivella 19.136
Institut Municipal de Serveis Socials d’Elda 28.235
TOTAL 1.400.000

* * * * * * *

Alta
Servei 02
Centre gestor 03
Programa 313.30
Capítol IV Transferències corrents
Línia S1327000
S’augmenten: 37,522 milers d’euros.
FP7
Baixa
Servei 02
Centre gestor 03
Programa 313.30
Capítol IV Transferències corrents
Línia T6590000
Disminució: 37,522 milers d’euros Ajuntament de Monover
FP7.

* * * * * * *

Alta
Servei 03
Centre gestor 01
Programa 313.40
Capítol IV Transferències corrents
FP7
Línia T6587 Finançament entitats locals. Atenció persones amb diversitat funcional
S’augmenten: 1.877,480 milers d’euros.
Relació de beneficiaris de la línia nominativa T6587
Organisme Autònom Local Parra – Conca.
Baixa
Servei 03
Centre gestor 01
Programa 313.40
Capítol II Compra de béns i despeses de funcionament
FP1
Línia
Disminució: 1.877,480 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Servei 03
Centre gestor 02
Programa 313.70
Capítol IV Transferències corrents
Línia T6719000 Finançament entitats locals. Atenció dependència

FP7
Relació de beneficiaris de la línia nominativa
Beneficiaris:
Mancomunitat Baix Segura 34,466 milers d’euros
Ajuntament de Meliana 22,483 milers d’euros
Ajuntament d’Almàssera 10,893 milers d’euros.
Baixa
Servei 03
Centre gestor 02
Programa 313.70
Capítol IV Transferències corrents
Línia T6719000 Finançament entitats locals. Atenció dependència

FP7
Relació de beneficiaris de la línia nominativa
Beneficiaris:
Mancomunitat Baix Segura 24,935 milers d’euros
Ajuntament de Benejúzar 9,531 milers d’euros
Ajuntament de Meliana 33,376 milers d’euros.

* * * * * * *


Alta
Servei 03
Centre gestor 02
Programa 313.60
Capítol IV Transferències corrents
Línia T7141000 Finançament entitats locals. Residències i centres de persones grans
Relació de beneficiaris de la línia nominativa FP 7
Beneficiaris Import
Ajuntament de les Coves de Vinromà 47,120 milers d’euros.
Baixa
Servei 03
Centre gestor 02
Programa 313.60
Capítol II Despeses de funcionament
FP1
Import: 47,120 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Servei 02
Centre gestor 04
Programa 313.80
Capítol IV Transferències corrents
Línia S5151000
FP7
Import: 30 milers d’euros.
Baixa
Servei 02
Centre gestor 04
Programa 313.80
Capítol II
FP1
Import: 30 milers d’euros.

* * * * * * *

Servei 03
Centre gestor 02
Programa 313.10
Capítol IV: Transferències corrents
Fitxa FP7
Línia S0227000
On diu: Codi línia S0227000 Pensions assistencials,
Ha de dir: Codi línia T0227000 Pensions assistencials.
On diu: Mode de concessió: Concurrència competitiva,
Ha de dir: Mode de concessió.

* * * * * * *

Servei 03
Centre gestor 02
Programa 313.10
Capítol IV: Transferències corrents
Fitxa FP7
Línia S6355000
On diu: Codi línia S6355000 Renda garantida de ciutadania,

Ha de dir: Codi línia T6355000 Renda garantida de ciutadania.

On diu: Mode de concessió: Concurrència competitiva,
Ha de dir: Mode de concessió.

* * * * * * *

Alta
Secció 16
Servei 02
Centre gestor 01
Programa 323.10
Capítol: II. Compra de béns i despeses de funcionament
FP1
Línia:
S’augmenten: 4 (milers d’euros).
Baixa
Secció 16
Servei 02
Centre gestor 01
Programa 323.10
Capítol: IV. Transferències corrents
FP7
Línia: S7150000
Disminució: 4 (milers d’euros).

* * * * * * *

Servici 02
Centre gestor 01
Programa 323.10
Capítol: IV. Transferències corrents
FP7
Línia: S6567000
On diu: Beneficiaris previstos: fills o filles menors d’edat, fills o filles majors d’edat que depenguen econòmicament de la víctima, persones tutelades o acollides i, en absència dels anteriors els ascendents que depenguen econòmicament de la víctima,
Ha de dir: Beneficiaris previstos: fills o filles menors d’edat, fills o filles majors d’edat, persones tutelades o acollides que depenguen econòmicament de la víctima i, en absència dels anteriors els ascendents que depenguen econòmicament de la víctima.


De l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
Fitxa FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir el punt següent:
7.3. Facilitar l’accés a béns i servicis amb preus i condicions especials d’acord amb les preferències i necessitats específiques dels joves.De la secció 06. Hisenda i Model Econòmic
Programa pressupostari 613.10 Tributs de la Generalitat i joc
FP4
Cal afegir un nou punt 3.1 que diga:
3.1. Millorar i facilitar les gestions administratives dels tributs.

* * * * * * *

Programa pressupostari 613.10 Tributs de la Generalitat i joc
FP4
Cal afegir un nou punt 3.1.1 que diga:
3.1.1. Desenvolupament d’una seu electrònica de l’IVAT

* * * * * * *

Programa pressupostari 613.10 Tributs de la Generalitat i joc
FP4
Cal afegir un nou punt 3 que diga:
3. Facilitar ferramentes informàtiques per a la gestió administrativa dels tributs.

* * * * * * *

Programa pressupostari 613.10 Tributs de la Generalitat i joc
FP7
Codi línia: X7387000
Denominació línia: Línia microcrèdits
En la descripció i finalitat
On diu: Creació d’un instrument financer dins del programa operatiu de la CV per al període 2014-2020 consistent en l’establiment d’una línia de microcrèdits gestionada per l’Institut Valencià de Finances en col·laboració amb intermediaris financers per mitjà de garanties i/o altres instruments de finançament a persones vulnerables en situació de desavantatge en l’accés al mercat del crèdit bancari tradicional que vullguen crear o desenvolupar la seua pròpia microempresa,

Ha de dir: Creació d’un instrument financer dins del programa operatiu de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020 consistent en l’establiment d’una línia de microcrèdits gestionada per l’Institut Valencià de Finances en col·laboració amb intermediaris financers i ONG per mitjà de garanties i/o altres instruments de finançament a persones vulnerables en situació de desavantatge en l’accés al mercat del crèdit bancari tradicional que vullguen crear o desenvolupar la seua pròpia microempresa.

* * * * * * *

Programa 612.50 Pressuposts de la Generalitat i administració de nòmines
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir un punt nou:
1.3. Assegurar la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en els pressuposts de la Generalitat i l’administració de nòmines.
Principals línies:
Després del 1.3.1 cal afegir:
Incorporació dels resultats d’avaluació anuals dels diferents plans d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de la Generalitat.


* * * * * * *

Alta
Programa pressupostari 631.50 Actuacions sobre el sector financer

Fitxa FP7
Cal afegir un codi nou de línia nova:
Denominació: Subvencions a l’ajuda de l’emprenedoria, el creixement i la consolidació del cooperativisme i l’economia social
Beneficiari: Institut Valencià de Finances
Descripció: Ajuda a l’emprenedoria innovadora i a la promoció del creixement i la consolidació d’iniciatives cooperatives i de l’economia social, com també l’ajuda de la recuperació d’empreses mitjançant les societats laborals. L’estratègia d’inversió està previst que s’articule a través de la creació de mecanismes de finançament en forma de capital (com a capital de risc llavor per a empreses en fases primerenques) o quasi-capital (com a préstecs participatius), gestionats per l’Institut Valencià de Finances en col·laboració amb intermediaris financers

Import: 500,00 milers d’euros
Baixa
Secció 06 Hisenda i model econòmic
Programa pressupostari 121.60 Sistemes d’informació
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Disminueix en 500,00 milers d’euros.

* * * * * * *

611.10 Direcció i serveis generals
FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Punt 2.1.1. Facilitar l’accés a les pimes a la contractació pública
Cal afegir al final de la frase:
a les cooperatives i l’economia social.

* * * * * * *

611.10 Direcció i serveis generals
FP4
Objectiu bàsic
Punt 2.1. Actualització, millora i desplegament del règim de contractació pública de la Generalitat
Cal afegir al final de la frase:
inclusió de clàusules socials.

* * * * * * *

612.80 Centre logístic, arxiu i parc mòbil de la Generalitat
FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir el punt:
2.2.3. Elaboració d’un pla de necessitats del parc mòbil de la Generalitat Valenciana.

* * * * * * *

615.20 Model econòmic i actuacions sobre el sector públic
FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir el punt:
3.3.4. Auditoria ciutadana.

* * * * * * *

Programa 612.10 Finançament i fons europeus
Fitxa FP7
Codi línia: S7367000 Una beca per a pràctiques de titulats superiors per al seguiment i verificació dels programes operatius CV 2014-2020

On diu: beneficiaris prevists: llicenciats/ades en economia o administració i direcció d’empreses,
Ha de dir: beneficiaris prevists: llicenciats/graduats en economia, administració i direcció d’empreses o gestió i administració pública.


* * * * * * *

Programa 612.10 Finançament i fons europeus
Fitxa FP7
Codi línia: S7379000 Beca pràctiques titulats superiors
On diu: beneficiaris prevists: persones llicenciades en economia o administració i direcció d’empreses,
Ha de dir: beneficiaris prevists: persones llicenciades/graduades en economia, administració i direcció d’empreses o gestió i administració pública.

* * * * * * *

Programa 612.10 Finançament i fons europeus
Fitxa FP7
Codi línia: S7379000 Beca pràctiques titulats superiors
On diu: descripció i finalitat: pràctica de llicenciats en matèries relacionades amb l’administració pública en relació amb la participació de la Generalitat valenciana en els programes operatius de la Comunitat Valenciana 2014-2020,
Ha de dir: descripció i finalitat: pràctica de llicenciats/graduats en matèries relacionades amb l’administració pública en relació amb la participació de la Generalitat valenciana en els programes operatius de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

* * * * * * *

Programa 613.10
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s’actua
Cal afegir punts nous:
3. La regulació del joc a la Comunitat Valenciana
4. La resolució dels expedients relacionats amb el joc
5. La inspecció de locals, màquines, activitats i, en general, de tot el que estiga vinculat al joc i siga competència de la Generalitat.
6. La incoació, la instrucció i la proposta de resolució dels expedients sancionadors per faltes molt greus comeses amb relació a la normativa de joc de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Programa 613.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir punts nous:
3.1 La direcció, la programació, la regulació i la coordinació del joc a la Comunitat Valenciana en les seues distintes modalitats, d’acord amb l’evolució del sector.
4.1 La instrucció i la resolució dels expedients relacionats amb el joc a la Comunitat Valenciana, com també la gestió dels registres de les persones físiques i jurídiques autoritzades per a l’organització i l’explotació dels jocs i dels locals autoritzats per a la seua pràctica, com de les empreses fabricants de material de joc, importadores, comercialitzadores i distribuïdores de material de joc.
4.2 La gestió dels registres de persones que tenen prohibida l’entrada a locals de joc.
5.1 La inspecció de locals, màquines, activitats i, en general, tots aquells aspectes vinculats al joc que siguen competència de la Generalitat.
6.1 La incoació, la instrucció i la proposta de resolució dels expedients sancionadors per faltes molt greus comeses en matèria de joc que siguen competència de la Generalitat.

* * * * * * *

Programa 613.10
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir línies noves:
3.1.1 Elaboració de normes, estudis, informes i anàlisi en matèria de joc
4.1.1 Atorgament i revocació dels documents professionals per a l’exercici de funcions en establiments de joc de la Comunitat Valenciana.
4.1.2 Diligenciament dels llibres d’actes que han de posseir els establiments de joc de la Comunitat Valenciana.
4.1.3 Tramitació d’expedients d’autoritzacions i modificacions d’autorització de casinos de jocs i sales apèndix.
4.1.4 Tramitació d’expedients d’autoritzacions, caducitat, obertura, renovacions i modificacions d’autorització de sales de bingo i empreses de serveis de bingos.
4.1.5 Tramitació d’expedients d’autorització, obertura, renovació i modificació d’instal·lació de salons de joc i recreatius.
4.1.6 Tramitació d’expedients d’autorització, obertura, renovació i modificació d’instal·lació de locals específics d’apostes.
4.1.7 Tramitació d’expedients d’autoritzacions, caducitat, obertura, renovacions i modificacions d’autorització d’empreses operadores de joc.
4.1.8 Tramitació d’expedients d’autorització, modificació i extinció d’empreses fabricants i importadors de material de joc que desenvolupen la seua activitat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
4.1.9 Tramitació d’expedients d’autorització de rifes, tómboles i, si escau, combinacions aleatòries en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

4.1.10 Tramitació d’expedients d’homologació de material de joc i de màquines recreatives i d’atzar.
4.1.11 Tramitació de credencials d’accés al sistema JOC-ER de gestió electrònica d’expedients de joc per al personal de les empreses fabricants, importadores, operadores, comercialitzadores o distribuïdores de material de joc.
4.1.12 Tramitació d’expedients de devolució d’avals.
4.2.1 Tramitació d’expedients d’alta i de baixa en els registres de persones que tenen prohibit el seu accés als locals de joc.
4.2.2 Tramitació de credencials perquè el personal dels serveis d’admissió dels locals de joc puga accedir a consultar el registre de persones que tinguen prohibit el seu accés a aquests locals.
5.1.1 Realització d’accions d’inspecció i control de locals, màquines, material de joc i activitats relacionades amb l’activitat de joc.

6.1.1 Instrucció i proposta de resolució d’expedients sancionadors per faltes molt greus.

* * * * * * *

Programa 613.10
Fitxa FP4
En Annex objectius
Cal afegir objectius i indicadors nous:

Indicador Descripció Unitat de mesura Valor
Objectiu 3.1. La direcció, programació, regulació i coordinació del joc a la Comunitat Valenciana en les seues distintes modalitats, d’acord amb l’evolució del sector.
Indicador 1 Dirigir, programar, elaborar normes, estudis, informes i anàlisi en matèria de joc. Indeterminat
Objectiu 4.1. La instrucció i la resolució dels expedients relacionats amb el joc a la Comunitat Valenciana, com també la gestió dels registres de les persones físiques i jurídiques autoritzades per a l’organització i l’explotació dels jocs i dels locals autoritzats per a la seua pràctica, com també de les empreses fabricants de material de joc, importadores, comercialitzadores i distribuïdores de material de joc.
Indicador 1 Autoritzar les diferents activitats de joc. Sol·licituds Indeterminat
Objectiu 4.2 La gestió dels registres de persones que tenen prohibida l’entrada a locals de joc.
Indicador 1 Vetlar per la pràctica del joc responsable, controlant les prohibicions d’accés als locals de joc.
Sol·licituds Indeterminat
Objectiu 5.1 La inspecció de locals, màquines, activitats i, en general, tots aquells aspectes vinculats al joc que siguen competència de la Generalitat.
Indicador 1 Mesurar i comprovar el compliment de la normativa i de les autoritzacions en matèria de joc. Actuació inspectora.
Inspeccions Indeterminat
Objectiu 6.1 La incoació, la instrucció i la proposta de resolució dels expedients sancionadors per faltes molt greus comeses en matèria de joc que siguen competència de la Generalitat.

Indicador 1 Corregir les desviacions produïdes respecte dels incompliments normatius i de la contravenció de les autoritzacions. Expedients sancionadors.
Expedients Indeterminat* * * * * * *

Programa 613.10
Fitxa FP4
En Annex objectius
Cal suprimir:
Objectiu 1.1
Indicador 1.

* * * * * * *

Programa 121.60
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
En Import:
On diu: 44.714,04 milers d’euros,
Ha de dir: 47.834,04 milers d’euros.
Disminució
Secció 06
Programa 121.60
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 215 Mobiliari i efectes
Es disminueixen 3.120,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 121.60
Fitxa FP6
Codi DI1380
Denominació del projecte: Sistemes d’informació
Cal afegir un subprojecte nou:
Denominació del subprojecte: Llicenciament
Import: 1.398,25 milers d’euros
Disminució
Secció 06
Programa 421.90
Fitxa FP6
Codi QI000947
Denominació del subprojecte: Equips i material informàtic
Es disminueixen 1.398,25 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 421.90
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 206 Arrendaments de equips per a processos d’informació
En Import:
On diu: 145,84 milers d’euros,
Ha de dir: 445,84 milers d’euros.
Disminució
Secció 06
Programa 421.90
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 216 Equips per a processos d’informació
Es disminueixen 25,00 milers d’euros
Aplicació econòmica 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Es disminueixen 275,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 421.90
Fitxa FP6
Codi QI000891
Denominació del subprojecte: Projecte europeu: equipament informàtic centres educatius intel·ligents
En Import:
On diu: 9.600,00 milers d’euros,
Ha de dir: 10.140,00 milers d’euros.
Disminució
Secció 06
Programa 421.90
Fitxa FP6
Codi QI000947
Denominació del subprojecte: Equips i material informàtic
Es disminueixen 540,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 421.90
Fitxa FP6
Codi QI000947
Denominació del subprojecte: Equips i material informàtic
Cal suprimir el codi QI000947.


De l’Institut Valencià d’Administració Tributària
Fitxa FP1
Capítol G1 Despeses de personal
En Import
On diu: 13.320,02 milers d’euros,
Ha de dir: 13.920,02 milers d’euros.
Disminució
Organisme: Institut Valencià d’Administració Tributària
Fitxa FP1
Capítol G3 Despeses financeres
En Pressupost inicial 2015
Es disminueixen 600,00 milers d’euros.


De la secció 07. Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
Secció 07
Programa 141.10
Fitxa FP7
Codi S1674000 Consell Valencià de Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana.
Import: 2.000,00 milers d’euros
Disminució
Secció 07
Programa 141.10
Fitxa FP6
Codi FR290
Denominació projecte: Reforma edificis administració de justícia

Es disminueixen 2.000,000 milers d’euros

* * * * * * *

Programa 141.20
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir:
1.5. Impuls, coordinació i seguiment de les memòries i informes de detall que permeten conèixer, guardar i actuar, sobre la situació i les necessitats de les polítiques sectorials que són competència d’aquesta conselleria.

* * * * * * *

Programa 141.20 Direcció i serveis generals
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació
Cal afegir el punt següent:
1.5.1. Seguiment de la situació i necessitats de les polítiques sectorials que són competència d’aquesta conselleria a fi d’actuar-hi eficaçment.

* * * * * * *

Programa 141.10 Administració de justícia
FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua
Cal afegir la línia següent:
11. Garantir el funcionament efectiu de la Mesa Sectorial de la Justícia.

* * * * * * *

Programa 141.10 Administració de justícia
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir la línia següent:
9.1. Estudi i actuacions per a la redistribució adequada de la càrrega de treball en jutjats i tribunals de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Programa 141.10 Administració de justícia
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir la línia següent:
11.1. Millora dels índexs d’atenció al ciutadà i als operadors jurídics en l’àmbit de l’administració de justícia.

* * * * * * *

Alta
Secció07
Servei02
Centre gestor 03
Programa 121.40
Capítol VI Inversions reals
Projecte 0M000 Altre immobilitzat material
S’augmenten: 50 milers d’euros
Baixa
Secció 07
Servei 01
Centre gestor 01
Programa 141.20
Capítol II Compra béns corrents i despeses funcionament
Disminució: 25 milers d’euros
Secció 07
Servei 02
Centre gestor 03
Programa 121.40
Capítol II. Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Disminució: 25 milers d’euros.

* * * * * * *

Servei 02
Centre gestor 01
Programa 141.10
FP7
Capítol IV. Transferències corrents
Línia S1675000 Consell Valencià de Col·legis de Procuradors de la Comunitat Valenciana
On diu: S1675000 Consell Valencià de Col·legis de Procuradors de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir: T1675000 Consell Valencià de Col·legis de Procuradors de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Servei 02
Centre gestor 01
Programa 141.10
FP7
Capítol IV. Transferències corrents
Línia S1674000 Consell Valencià de Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana.
On diu: S1674000 Consell Valencià de Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir: T1674000 Consell Valencià de Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana.


De la Secció 09. Educació, Investigació, Cultura i Esport
Programa 454.10 Promoció cultural
FP4
En Objectiu bàsic:
1.2. Suport tècnic a intervencions en el patrimoni
Cal afegir al final:
Recuperar espais urbans com a escenaris artístics.

* * * * * * *

Programa 454.10 Promoció cultural
FP4
En Línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
1.1.2. Suport tècnic, gestió i supervisió dels projectes tècnics i construccions d’infraestructures culturals
Cal afegir al final:
Dotació de recursos per a ús artístic d’espais a l’aire lliure.

* * * * * * *

Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
FP4
En Problemàtica sobre la qual s’actua
Cal afegir la línia següent:
5. Promoure el coneixement del patrimoni artístic, arqueològic, històric i contemporani, material i immaterial.

* * * * * * *

Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir la línia següent:
5.1 Promoció d’artistes i autors i autores contemporànies en la xarxa de museus valencians.

* * * * * * *

Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir la línia següent:
5.1.1. Pla de potenciació de la presència d’artistes i autores i autors contemporanis en la xarxa de museus valencians.

* * * * * * *

Servei 02
Centre gestor 06
Programa 422.50
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic 2.2
Cal afegir un nou indicador:
5. Fomentar amb ajudes la música, el teatre, el cinema i el sector audiovisual en valencià.

* * * * * * *

Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Fitxa FP4
En principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir una línia nova:
2.1.15. Realitzar campanyes de sensibilització a favor de l’esperit esportiu i de la no-discriminació en els camps d’esport base.

* * * * * * *

Programa 422.80 Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la CV
FP4
En principals línies
Cal afegir una línia nova d’actuació:
2.1.3. Garantir la implementació i realitzar un seguiment de protocols de prevenció i actuació en cas d’urgència i en cas d’assetjament per raó de sexe, sexuals, per orientació sexual o per identitat de gènere.


* * * * * * *

Programa 422.60 Universitat i estudis superiors
FP4
En principals línies
Cal afegir una línia nova d’actuació:
1.1.3. Fomentar la implementació i realitzar un seguiment, a través de les unitats d’igualtat de les universitats, de protocols de prevenció i actuació en cas de violència de gènere i en cas d’assetjament per raó de sexe, sexuals, per orientació sexual o per identitat de gènere.


* * * * * * *

Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Fitxa FP4
En objectiu bàsic
On diu: 2.2. Recolzar l’activitat fonamental de les federacions i els estaments que les conformen com a vehicle de promoció de l’esport,

Ha de dir: 2.2. Recolzar l’activitat fonamental de les federacions i els estaments que les conformen com a vehicle de promoció de l’esport igualitari i inclusiu.

* * * * * * *

Programa 421.30 Ordenació educativa
FP4
Principals línies
Cal afegir al final de cada línia d’actuació:
5.1.1. Atenent d’especial forma la ruptura d’estereotips sexistes
5.1.2. Atenent d’especial forma la ruptura d’estereotips sexistes
5.1.3. Atenent d’especial forma la ruptura d’estereotips sexistes

* * * * * * *

Programa 421.30 Ordenació educativa
FP4
Principals línies
Cal afegir una línia d’actuació nova:
8.1.2. Potenciar la figura de personal especialitzat en prevenció i actuació en cas de violència de gènere i assetjaments diversos.

* * * * * * *

Programa 421.60 Formació del professorat
FP4
Cal afegir una línia d’actuació nova:
3.1.2. Formació al professorat en coeducació.

* * * * * * *

Programa 422.40 Formació professional
FP4
Cal afegir un nou objectiu:
4.9. Garantir entorns saludables i segurs a l’alumnat.
Línies d’actuació
Cal afegir el punt:
4.9.1. Continuar amb la millora dels plans de convivència als centres escolars i realitzar un seguiment dels protocols d’actuació en cas d’urgència i en cas d’assetjament per raó de sexe, sexual, per orientació sexual o per identitat de gènere i en altres casos de violència, tal i com s’estableix la normativa al respecte de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

* * * * * * *

Programa 422.20 Ensenyament primari
FP4
Principals línies
Cal afegir un punt nou:
1.1.10. Implementar protocols de prevenció i actuació en casos de violència de gènere i en casos d’assetjaments diversos, garantint la intervenció de personal especialitzat i polítiques coeducatives.

* * * * * * *

Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Fitxa FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir una línia nova:
2.4. Fomentar i equiparar la participació de les dones en els esports.

Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
2.4.1. Organitzar, en col·laboració amb ajuntaments i associacions, competicions esportives de dones.

* * * * * * *

Alta:
Programa 422.40 Formació professional i ensenyances de règim especial
Cal afegir nova línia subvenció.
FP7. Capítol IV.
Ajudes a accions per a la implantació del nou model d’escoles de música, d’acord amb el Decret 91/2013, de 5 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música.
Dotació: 50,00 milers euros.
Beneficiaris: Societats, escoles i altres entitats musicals sense ànim de lucre.
Baixa:
Programa 421.40. Administració educativa i cultural
Capítol II. 226. Despeses diverses.
Disminueix: -50,00 milers euros.

* * * * * * *

Programa 421.30 Ordenació educativa
FP4
En Principals línies d’actuació per aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir el punt 1.2.5. Desenvolupar una xarxa virtual del professorat i per a aquest d’emmagatzematge de materials didàctics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Educació de Persones Adultes i Educació Especial.

* * * * * * *

Programa 421.60 Formació del professorat
FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir el punt 3.1.4. Formació del professorat en plans d’atenció a la diversitat i atenció a l’alumnat amb necessitats d’atenció educativa.


* * * * * * *

Programa 421.60 Formació del professorat
FP4
En Principals línies d’actuació per aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir el punt 3.1.3. Formació al professorat en plans de l’acció tutorial.

* * * * * * *

Programa 421.60 Formació del professorat
FP4
En Principals línies d’actuació per aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir el punt 3.1.2 Formació al professorat en plans de prevenció al absentisme i abandó escolar.

* * * * * * *

Programa 421.60 Formació del professorat
FP4
En Objectius bàsics
Cal afegir 3.4. Promoure professorat sobre acció tutorial
En Línies d’actuació per aconseguir objectiu e indicadors
Cal afegir 3.4.1. Desenvolupar programes, seminaris i formacions presencials del professorat per a compartir tant experiències com material didàctic i pràctiques innovadores a l’aula i organització en centres en diversos àmbits, entre altres: acció tutorial, abandonament i fracàs escolar, Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), educació intercultural, innovació, experimentació i desenvolupament escolar.


* * * * * * *

Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
FP4
En Principals línies d’actuació per aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir el punt 3.1.4. Desenvolupar una xarxa virtual del professorat i per a aquest d’emmagatzematge de materials didàctics sobre innovació, experimentació i desenvolupament escolar.

* * * * * * *

Programa 421.30 Ordenació educativa
FP4
Principals línies d’actuació per assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
5.1.4. Desenvolupar programes, seminaris i formacions presencials del professorat per a compartir tant experiències com materials didàctics elaborats pels professors de l’acció tutorial.

* * * * * * *

Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
FP4
Principals línies d’actuació per assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir el punt:
1.2.3. Desenvolupar mecanismes i materials d’autoavaluació que puguen ser emprats pels distints sectors de la comunitat educativa.


* * * * * * *

Programa 422.20 Ensenyament primari
FP4
Principals línies d’actuació
Cal afegir:
3.1.1. Inici de la inversió en construcció de noves infraestructures escolars en aquells centres que tenen barracons, amb l’objectiu que a la fi de la legislatura no quede cap centre escolar compost íntegrament de barracons a la nostra Comunitat.

* * * * * * *

Programa 422.20 Ensenyament primari
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir:
3.1. Eliminació dels barracons escolars al llarg de la nostra Comunitat.

* * * * * * *

Programa 422.20 Ensenyament primari
FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua
Cal afegir:
3. Els barracons, al llarg de la nostra Comunitat, on s’imparteixen classes.

* * * * * * *

Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
FP4
Principals línies d’actuació per assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir el punt:
3.4.3. Desenvolupar mecanismes d’estudi i investigació per reduir el fracàs i l’abandó escolar.

* * * * * * *

Alta:
Secció 09. P 422.40. FP/. S1576000. Ajudes a Escoles de Música.
Incrementa: 1.300,00 milers d’euros.
Baixa:
Secció 09.
Programa 421.10. Direcció i serveis generals
FP2. AE 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Disminueix: -50,00 milers euros
Programa 421.40 Administració educativa i cultural
FP2. AE 226. Despeses diverses
Disminueix: -100,00 milers euros
Programa 421.20. Administració de personal
FP2. AE 230. Dietes
Disminueix: -100,00 milers euros
Programa 421.30 Ordenació educativa
FP2. AE 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Disminueix: -90,00 milers euros
Programa 421.50. Avaluació, innovació i qualitat
FP2. AE 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Disminueix: -50,00 milers euros
Programa 422.50. Promoció i ús del valencià
FP2. AE 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Disminueix: -150,00 milers euros
Programa 421.60 Formació del professorat
FP2. AE 226. Despeses diverses
Disminueix: -60,00 milers euros
Programa 421.80. Administració general de l’ensenyament
FP2. AE 230. Dietes
Disminueix: -25,00 milers euros
FP2. AE 231. Locomoció
Disminueix: -25,00 milers euros
Programa 422.40. Formació professional
FP2. AE 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Disminueix: -150,00 milers euros
Programa 452.10. Llibre, arxius i biblioteques
FP2. AE 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Disminueix: -100,00 milers euros
Programa 453.40. Arts escèniques i plàstiques
FP2. AE 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Disminueix: -150,00 milers euros
Programa 454.10. Promoció cultural
FP2. AE 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Disminueix: -50,00 milers euros
Programa 458.10. Patrimoni cultural i museus
FP2. AE 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Disminueix: -100,00 milers euros
Programa 457.10. Foment de l’activitat esportiva
FP2. AE 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Disminueix: -100,00 milers euros

* * * * * * *

Programa: 422.50 Promoció i ús del valencià
Fitxa FP4
On diu: 1.3. Conèixer la realitat de l’ús del valencià en les administracions públiques,
Ha de dir: 1.3. Conèixer la realitat de l’ús de les dues llengües oficials en les administracions públiques.

* * * * * * *

Programa: 422.50 Promoció i ús del valencià
Fitxa FP4
On diu: 2.4. Conèixer la realitat de l’ús del valencià en les administracions públiques,
Ha de dir: 2.4. Conèixer la realitat de l’ús de les dues llengües oficials en les administracions públiques.

* * * * * * *

Programa: 422.50 Promoció i ús del valencià
Fitxa FP4
On diu: 1.3.1. Analitzar la situació de l’ús del valencià en les administracions públiques,
Ha de dir: 1.3.1. Analitzar la situació de l’ús de les dues llengües oficials en les administracions públiques.

* * * * * * *

Programa: 422.50 Promoció i ús del valencià
Fitxa FP4
On diu: 2.4.1. Elaborar informes o estudis sobre la situació del valencià,
Ha de dir: 2.4.1. Elaborar informes o estudis sobre la situació de les llengües oficials.

* * * * * * *

Programa: 422.50 Promoció i ús del valencià
Fitxa FP4
On diu: 2.4.2. Elaborar informes diaris sobre la situació del valencià i sobre els drets lingüístics en la premsa digital i altres vies de comunicació,
Ha de dir: 2.4.2. Elaborar informes diaris sobre la situació de les llengües oficials i sobre els drets lingüístics en la premsa digital i altres vies de comunicació.

* * * * * * *

Programa: 421.30 Ordenació educativa
Fitxa FP4
On diu: 2.1.4. Elaboració de materials didàctics en valencià i en llengües estrangeres,
Ha de dir: 2.1.4. Elaboració de materials didàctics en les llengües curriculars.

* * * * * * *

Programa 422.20 Ensenyament primari
Fitxa FP4
Objectiu bàsic
El punt 1.1 queda redactat:
Escolaritzar adequadament l’alumnat en centres educatius públics i privats concertats o acollits a règim de conveni, en l’indicador punt 11, projecte experimental incorporació nivell 2-3 anys a col·legis públics. Deixar la xifra dels beneficiaris actuals fins que no hi haja una avaluació que recomane aquest augment.

* * * * * * *

Programa 422.30 Ensenyament secundari
Fitxa 7
Codi línia S2463000
Denominació línia: Ajudes conservatoris música i centres autoritzats ensenyaments elementals i professionals de música
On diu: Ajudes conservatoris música i centres autoritzats ensenyaments elementals i professionals de música,
Ha de dir: Ajudes conservatoris música i centres autoritzats ensenyaments elementals i professionals de música i/o dansa.

* * * * * * *

Servei 02
Programa 422.50
Fitxa4
Codi línia S2463000
Cal afegir un nou objectiu bàsic
Promoure una política lingüística adreçada a fer efectiu l’article 13, punt 4, de l’Estatut d’autonomia que diu: la Generalitat garantirà l’ús de la llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte.

* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 06 DG de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
Programa 422.50 Promoció i ús del valencià
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia S0091000 Ajudes al foment del valencià
On diu:
Descripció i finalitat: subvencions les associacions cíviques sense finalitat lucrativa, sindicats, associacions professionals i altres entitats, per al foment del valencià,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: subvencions a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa, sindicats, associacions professionals, universitats, xarxes universitàries i altres entitats per al foment del valencià.


* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 06 DG de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
Programa 422.50 Promoció i ús del valencià
On diu:
Programa 422.50 Promoció i ús del valencià,
Ha de dir:
Programa 422.50 Promoció del valencià i gestió del multilingüisme


* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 06 DG de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
Programa 422.50 Promoció i ús del valencià
FP4
Memòria d’actuacions
On diu:
Principals línies d’actuació per aconseguir l’objectiu i indicadors:

3.2.2. Dotar d’espais d’autoaprenentatge a les escoles oficials d’idiomes,
Ha de dir:
Principals línies d’actuació per aconseguir l’objectiu i indicadors:

3.2.2. Fomentar l’ús d’espais d’autoaprenentatge a les escoles oficials d’idiomes.

* * * * * * *

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni
Programa 454.10 Promoció cultural
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia S5992000 Congressos i cursos postgrau en l’àmbit cultural
On diu:
Beneficiaris prevists: CEU San Pablo; Universitat Politècnica de València,
Ha de dir:
Beneficiaris prevists: CEU San Pablo 10,00 i Universitat Politècnica de València 10,00.

* * * * * * *

Baixa
Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
Capítol IV Transferències corrents
Línia S7857000 Programa de col·laboració per a la reducció de l’abandó escolar
Import: 500.000,00
Baixa: –100.000,00
Total: 400.000,00.
Baixa
Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
Capítol IV Transferències corrents
Línia S6648000 Conveni de col·laboració amb la fundació Punjab
Import: 44.200,00
Baixa:–44.200,00
Total: 0,00.
Alta
Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
Capítol IV Transferències corrents
Línia nova: Ajudes a programes per l’educació intercultural
Beneficiaris prevists: Entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana
Descripció i finalitat: Ajudes per a programes que promoguen l’educació intercultural i l’atenció a l’alumnat immigrant
Mode de concessió: Concurrència competitiva
Import: 0,00
Alta: 144.200,00
Total: 144.200,00
Total altes: 144.200,00
Total baixes: 144.200,00.

* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
Capítol IV Transferències corrents
Línia S4407000 Suport i assessorament a estudiants no universitaris

On diu:
Mode de concessió: Concessió directa art. 168.a
Beneficiaris prevists: Segons annex,
Ha de dir:
Mode de concessió: Concurrència competitiva
Beneficiaris prevists: Associacions d’estudiants no universitaris de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Baixa
Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
Capítol IV Transferències corrents
Línia S8147000 Foment de programes transversals i d’educació en valors
Import: 75.000,00
Baixa: –15.000,00
Total: 60.000,00.
Baixa
Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
Capítol II Compra béns corrents i despeses de funcionament
Import: 4.440.170,00
Baixa: –25.000,00
Total: 4.415.170,00.
Alta
Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
Capítol IV Transferències corrents
Línia nova: Com Sona l’ESO
Beneficiaris prevists: Associació de Mestres i Professors de Música Com Sona l’ESO
Descripció i finalitat: col·laborar amb el finançament del projecte Com Sona l’ESO
Mode de concessió: Concessió directa art. 168.a
Import: 0,00
Alta: 40.000,00
Total: 40.000,00.

* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia S7857000 Programa de col·laboració per a la reducció de l’abandó escolar
On diu:
Descripció i finalitat: Ajuda als centres que desenvolupen programes per a la reducció de l’abandó escolar. Contractes programa,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Ajuda als centres que desenvolupen programes per a la reducció de l’abandó escolar.

* * * * * * *

Baixa
Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni
Programa 452.10 Llibre, arxius i biblioteques
Capítol IV Transferències corrents
Línia T0313000 Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural
Import: 204.340,00
Baixa: –12.020,00
Total: 192.320,00
On diu:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa T0313000 Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural

Beneficiaris Import
Santiago Grisolía García 12.020,00
Manuel Valdés Blasco 12.020,00
María Consuelo Reyna Doménech 12.020,00
Antonio Mestre Sanchis 12.020,00
Joaquín Michavila Asensi 12.020,00
José Bernabéu Alberola 12.020,00
Miquel Navarro Navarro 12.020,00
María Desamparados Conejos Gómez 12.020,00
Federico García Moliner 12.020,00
José Esteve Edo 12.020,00
María Luz Terrada Ferrandis 12.020,00
Vicente Luna Cerveró 12.020,00
Francisco Brines Bañó 12.020,00
Juan García Ripollés 12.020,00
Alberto González Vergel 12.020,00
Ignacio Bayarri Lluch 12.020,00
Francisco Cano Lorenza 12.020,00
Total 204.340,00

Ha de dir: Relació de beneficiaris de la línia nominativa T0313000 Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural

Beneficiaris Import
Santiago Grisolía García 12.020,00
Manuel Valdés Blasco 12.020,00
María Consuelo Reyna Doménech 12.020,00
Antonio Mestre Sanchis 12.020,00
Joaquín Michavila Asensi 12.020,00
José Bernabéu Alberola 12.020,00
Miquel Navarro Navarro 12.020,00
María Desamparados Conejos Gómez 12.020,00
Federico García Moliner 12.020,00
María Luz Terrada Ferrandis 12.020,00
Vicente Luna Cerveró 12.020,00
Francisco Brines Bañó 12.020,00
Juan García Ripollés 12.020,00
Alberto González Vergel 12.020,00
Ignacio Bayarri Lluch 12.020,00
Francisco Cano Lorenza 12.020,00
TOTAL 192.320,00

Alta
Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni
Programa 452.10 Llibre, arxius i biblioteques
Capítol IV Transferències corrents
Línia S2613000 Adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura de la xarxa de la Generalitat
Import: 330.000,00
Alta: 12.020,00
Total: 342.020,00.

* * * * * * *

Baixa
Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni
Programa 452.10 Llibre, arxius i biblioteques
Capítol VI Inversions reals
Projecte EA100000 Adquisició biblioteques
Import: 40.000,00
Baixa: –20.000,00
Total: 20.000,00.
Alta
Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport
Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni
Programa 452.10 Llibre, arxius i biblioteques
Capítol IV Transferències corrents
Projecte AT000185 Restauració patrimoni documental i bibliogràfic

Import: 60.000,00
Alta: 20.000,00
Total: 80.000,00.

* * * * * * *

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni
Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia S8117000 Beques de pràctiques professionals en l’àmbit del patrimoni cultural i museus
On diu:
Beneficiaris prevists: Titulats mitjans, graduats o titulats superiors, arqueologia, arquitectura, etologia, paleontologia, belles arts i altres titulacions relacionades amb els museus i el patrimoni cultural,

Ha de dir:
Beneficiaris prevists: Titulats mitjans, graduats o titulats superiors en arqueologia, arquitectura, etnologia, paleontologia, belles arts i altres titulacions relacionades amb els museus i el patrimoni cultural.


* * * * * * *

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni
Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia S7885000 Ajudes dinamització museus, col·leccions museus perm., reconeguts i béns mobles de la Comunitat Valenciana

On diu:
Denominació línia: Ajudes dinamització museus, col·leccions museus perm., reconeguts i béns mobles de la Comunitat Valenciana,

Ha de dir:
Denominació línia: Ajudes dinamització museus, col·leccions museus perm. reconeguts.

* * * * * * *

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni
Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia S8120000 Actualització i realització inventari patrimoni moble província de València
On diu:
Denominació línia: Actualització i realització inventari patrimoni moble província de València,
Ha de dir:
Denominació línia: Actualització i realització inventari patrimoni moble de la Comunitat Valenciana.
On diu:
Descripció i finalitat: Actualitzar i realitzar l’inventari del patrimoni moble de la província de València,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Actualitzar i realitzar l’inventari del patrimoni moble de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni
Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia S8203000 Ajudes en matèria d’activitats arqueològiques a València
On diu:
Descripció i finalitat: Desenvolupament programa anual d’actuacions arqueològiques ordinàries,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Desenvolupament programa anual d’actuacions arqueològiques.

* * * * * * *

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni
Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia S8205000 Beques per a persones postgraduades en tallers de restauració
On diu:
Mode de concessió: Concessió directa, art. 168.a,
Ha de dir:
Mode de concessió: Concurrència competitiva.

* * * * * * *

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni
Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia S8206000 Beques per a persones postgraduades en els departaments del museu
On diu:
Mode de concessió: Concessió directa, art. 168.a,
Ha de dir:
Mode de concessió: Concurrència competitiva.

* * * * * * *

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01. DG de Cultura i Patrimoni
Programa 458.10 Patrimoni cultural i museus
Capítol VII Transferències de capital
Codi línia S6417000 Ajudes per a la conservació i protecció dels béns del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana
On diu:
Denominació línia: Ajudes per a la conservació i protecció dels béns del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir:
Denominació línia: Ajudes per a la conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 02 DG de l’Esport
Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva
Capítol IV Transferències corrents
Codi línia T7210000 Premis esport olímpic i paralímpic
On diu:
Denominació línia: T7210000 Premis esport olímpic i paralímpic,

Ha de dir:
Denominació línia: S7210000 Premis esport olímpic i paralímpic.


* * * * * * *

Baixa
Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 03 DG d’Universitat, Investigació i Ciència
Programa 422.60 Universitat i estudis superiors
Capítol VII Transferències de capital
Línia T7405000 Convenis finançament despeses d’inversió
Import: 19.570.990,00
Baixa: –358.830,00
Total: 19.212.160,00
On diu:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa T7405000 Convenis finançament despeses d’inversió

Beneficiaris
Universitat de València-Estudi General 7.200.000,00
Universitat d’Alacant 5.000.000,00
Universitat Jaume I 5.270.990,00
Universitat Miguel Hernández 2.100.000,00
Total 19.570.990,00
Ha de dir:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa: T7405000 Convenis finançament despeses d’inversió

Beneficiaris
Universitat de València Estudi General 7.200.000,00
Universitat d’Alacant 5.000.000,00
Universitat Jaume I 6.712.160,00
Universitat Miguel Hernández 300.000,00
Total 19.212.160,00

Alta
Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport
Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 03 DG d’Universitat, Investigació i Ciència
Programa 422.60 Universitat i estudis superiors
Capítol IV Transferències corrents
Projecte S1313000 Beques alumnat ensenyaments universitaris i estudis superiors
Import: 20.564.000,00
Alta: 358.830,00
Total: 20.922.830,00

* * * * * * *

Programa 421.30 Ordenació educativa
Annex d’objectius
En indicadors per objectius: objectiu 7.1
On diu:
Objectiu 7.1. Planificar adequadament l’escolarització de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional en centres de titularitat de la Generalitat
Indicador 1 Centres d’educació secundària (obligatòria i postobligatòria) de titularitat de la Generalitat Centres 373
Indicador 2 Alumnes escolaritzats en Educació Secundària Obligatòria en centres de titularitat de la Generalitat Alumnat 125.633
Indicador 3 Alumnes escolaritzats en Batxillerat en centres de titularitat de la Generalitat Alumnat 10.209
Indicador 4 Alumnes escolaritzats en Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior en centres de titularitat de la Generalitat
Alumnat 10.542
Indicador 5 Centres d’ensenyaments de règim especial (idiomes) de titularitat de la Generalitat Centres 17
Indicador 6 Alumnes d’ensenyaments de règim especial (idiomes) en centres de titularitat de la Generalitat Alumnat 96.482
Indicador 7 Centres d’ensenyaments de règim especial (música i dansa) de titularitat de la Generalitat Centres 21
Indicador 8 Alumnes d’ensenyaments de règim especial (música i dansa) en centres de titularitat de la Generalitat
Alumnat 7.295
Indicador 9 Centres d’educació de persones adultes dependents de la Generalitat Centres 79


Ha de dir:
Objectiu 7.1. Planificar adequadament l’escolarització de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.
Indicador 1 Centres d’educació secundària (obligatòria i postobligatòria) Centres 500
Indicador 2 Alumnes escolaritzats en Educació Secundària Obligatòria Alumnat 188.328
Indicador 3 Augment de grups per reducció de ràtio alumnes per grup en 1.r d’Educació Secundària Obligatòria Grups 242
Indicador 4 Alumnes escolaritzats en
Batxillerat Alumnat 59.211
Indicador 5 Augment de grups per reducció de ràtio alumnes per grup en 1.r de Batxillerat Grups 104
Indicador 6 Alumnes escolaritzats en cicles formatius de grau mitjà i superior
Alumnat 78.991
Indicador 7 Centres d’ensenyaments de règim especial (idiomes) Centres 17
Indicador 8 Alumnes d’ensenyaments de règim especial (idiomes) Alumnat 96.482
Indicador 9 Centres d’ensenyaments de règim especial (música i dansa) Centres 21
Indicador 10 Alumnes d’ensenyaments de règim especial (música i dansa) Alumnat 7.295
Indicador 11 Centres d’educació de persones adultes Centres 79


* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.30 Ordenació educativa
FP4
Memòria d’actuacions
On diu:
Objectiu bàsic
7.1. Planificar adequadament l’escolarització de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional en centres de titularitat de la Generalitat
Ha de dir:
Objectiu bàsic
7.1. Planificar adequadament l’escolarització de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.


* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Programa 421.30 Ordenació educativa
FP4
Memòria d’actuacions
On diu:
Principals línies d’actuació per aconseguir l’objectiu i indicadors:

1.1.3. Convocatòria, organització, gestió i actes de lliurament de premis extraordinaris al rendiment acadèmic en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Ha de dir:
Principals línies d’actuació per aconseguir l’objectiu i indicadors:

1.1.3. Convocatòria, organització, gestió i actes de lliurament de premis extraordinaris al rendiment acadèmic en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.30 Ordenació educativa
FP4
Memòria d’actuacions
Cal suprimir:
1.1.7. Convenis i actuacions de col·laboració amb les universitats per a la formació inicial del professorat.

* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Programa 421.30 Ordenació educativa
FP4
Memòria d’actuacions
On diu:
Principals línies d’actuació per aconseguir l’objectiu i indicadors

6.1.1. Planificar les necessitats d’escolarització en centres de titularitat de la Generalitat, en les etapes d’educació infantil i educació primària, així como en Educació Especial,
Ha de dir:
Principals línies d’actuació per aconseguir l’objectiu i indicadors

6.1.1. Planificar les necessitats d’escolarització en les etapes d’Educació Infantil i Educació Primària, així como en Educació Especial.


* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
FP4
Memòria d’actuacions
On diu:
Objectiu bàsic
1.2. Cooperar amb altres administracions, institucions i organitzacions en matèria d’avaluació i gestió de la qualitat, particularment, ampliar mostra per a la participació de l’informe de avaluació pisa de la OCDE,
Ha de dir:
Objectiu bàsic
1.2. Cooperar amb altres administracions, institucions i organitzacions en matèria d’avaluació i gestió de la qualitat.

* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
FP4
Memòria d’actuacions
Cal suprimir:
Objectiu bàsic
2.6. Organitzar, gestionar i dirigir l’Observatori de l’Educació
Cal suprimir:
2.6.1. Organització, gestió y desenvolupament de l’Observatori de l’Educació

* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
FP4
Memòria d’actuacions
Cal suprimir:
6.1.1. Convocatòria i gestió de programes de estades en l’estranger per a la realització de cursos de llengües estrangeres per part d’estudiants del sistema educatiu valencià en nivells no universitaris.


* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
FP4
Memòria d’actuacions
Cal suprimir:
9.1.6. Assistència tècnica a les meses d’alumnes i meses de pares.

* * * * * * *


Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
Centre gestor 02 DG de Política Educativa
Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa
Annex d’objectius
En indicadors per objectius:
On diu:
Objectiu 1.1. Avaluar el grau d’adquisició dels ensenyaments establerts en els currículums de la Comunitat Valenciana
Indicador 1 Alumnat proves d’avaluació diagnòstica Alumnat primària 150.000
Alumnat secundària 50.000
Indicador 2 Centres aplicació de la prova Centres primària 1.328
Centres secundària 684


Ha de dir:
Objectiu 1.1. Avaluar el grau d’adquisició dels ensenyaments establerts en els currículums de la Comunitat Valenciana
Indicador 1 Alumnat proves d’avaluació Alumnat primària 150.000
Alumnat secundària 50.000
Indicador 2 Centres aplicació de la prova Centres primària 1.328
Centres secundària 684On diu:
Objectiu 1.2. Cooperar amb altres administracions, institucions i organitzacions en matèria d’avaluació i gestió de la qualitat, particularment ampliar mostra per a la participació de l’informe d’avaluació PISA de l’OCDE.
Indicador 1 Avaluació d’àmbit nacional/internacional (PISA)


Ha de dir:
Objectiu 1.2. Cooperar amb altres administracions, institucions i organitzacions en matèria d’avaluació i gestió de la qualitat.
Indicador 1 Avaluació d’àmbit nacional/internacional Avaluacions 1


On diu:
Objectiu 2.1. Aportar propostes d’aplicació dels resultats obtinguts en les avaluacions i estudis.
Indicador 1 Elaboració i difusió de l’informe general de les avaluacions de diagnòstic Informes 2.000


Ha de dir:
Objectiu 2.1. Aportar propostes d’aplicació dels resultats obtinguts en les avaluacions i estudis.
Indicador 1 Elaboració i difusió de l’informe general de les avaluacions Informes 2.000


On diu:
Objectiu 6.1. Promoure la dimensió europea de l’educació entre els estudiants del sistema educatiu valencià.
Indicador 1 Convocatòria i gestió de programes d’estades d’estudiants en
l’estranger Unitats 1


Ha de dir:
Suprimir 6.1.

On diu:
Objectiu 7.1. Promoure l’educació intercultural i l’atenció a l’alumnat immigrant.
Indicador 1 Mantindre diàleg i establir acords amb institucions i organitzacions que atenen l’educació intercultural i l’atenció a l’alumnat immigrant
Unitats 3


Ha de dir:
Objectiu 7.1. Promoure l’educació intercultural i l’atenció a l’alumnat immigrant
Indicador 1 Ajudes a entitats que promoguen l’educació intercultural i l’atenció a l’alumnat immigrant Convocatòria 1
De la secció 10. Sanitat Universal i Salut Pública
Programa 412.28 Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada
FP4
En principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir el punt 1.3.1. Valorar les demandes d’assistència als hospitals HACLE, trasllats des dels hospitals d’aguts i UHD que puguen provocar dies d’estada mèdicament no necessaris. Fer un seguiment dels rebutjos i retards assistencials.

* * * * * * *

Programa 412.24 Prestacions externes
FP4
En principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir el punt 1.3.1. Avaluar seguiment de derivacions.

* * * * * * *

Programa 412.28 Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada
FP4
En objectiu bàsic
Cal afegir el punt 1.3. Incrementar els recursos, especialment llits, dels hospitals per a pacients crònics fins a aconseguir la mitjana nacional.

* * * * * * *

Programa 412.24 Prestacions externes
FP4
En principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir el punt 2.1.2. Estudi de les prestacions que s’estan oferint amb recursos sanitari públics, ja que no arriben a cobrir tota la demanda i ocasionen llistes d’espera no admissibles i que acaben externalitzant-se. Valorar possibles vies d’optimització de recursos propis interdepartamentals.

* * * * * * *

Programa 412.24 Prestacions externes
FP4
En objectiu bàsic
Cal afegir el punt 1.3. Planificar les actuacions necessàries durant els anys 2016-2018 per a disminuir les externalitzacions optimitzant els recursos propis.

* * * * * * *

Programa 412.22 Assistència sanitària
FP4
En Objectiu bàsic
On diu:
5.2. Incrementar l’activitat quirúrgica programada en horari matí i vesprada,
Ha de dir:
5.2. Incrementar l’activitat de consultes mèdiques, proves diagnòstiques i l’activitat quirúrgica programada en horari de matí i vesprada.


* * * * * * *

Programa 412.22 Assistència sanitària
FP4
En Objectiu bàsic
On diu: 25.1. Indicadors de salut com a instrument d’avaluació dels processos assistencials,
Ha de dir: 25.1. Ocupació d’indicadors de salut com a instrument d’avaluació dels processos assistencials més prevalents utilitzant indicadors de processos i resultats.

* * * * * * *

Programa 412.23 Prestacions farmacèutiques
FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir la línia següent:
9.1.6 Realitzar estudi si amb l’extensió del copagament pel RD 16/2012 hi haguera hagut repercussió en l’adhesió al tractament que provocara el seu abandó.

* * * * * * *

Programa 412.23 Prestacions farmacèutiques
FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir la línia següent:
9.1.7. Realitzar seguiment de les repercussions, en l’adhesió al tractament, de les mesures adoptades per la Generalitat per a aconseguir una major equitat en els col·lectius vulnerables (pensionistes i discapacitats).

* * * * * * *

Programa 412.23 Prestacions farmacèutiques
FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir:
17.1. Impulsar estudis epidemiològics sobre l’abandó o sobre el no-inici de tractaments farmacològics receptats, per a conèixer els factors relacionats amb aquest, incorporant en aquestes anàlisis epidemiològiques la possible repercussió del copagament.

* * * * * * *

Programa 412.23 Prestacions farmacèutiques
FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir la línia següent:
17.1.1. Elaborar estudi farmacoepidemiològic de la falta d’adhesió al tractament, amb valoració de l’impacte del copagament i definició dels perfils de risc.

* * * * * * *

Programa 411.70 Inspecció
FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir la línia següent:
3.1.6. Inspecció de la política de personal de les concessions administratives per a avaluar si les funcions de les distintes categories són semblants a les de la resta de personal dels centres sanitaris de gestió pública.

* * * * * * *

Programa 412.10 Centres integrats de salut pública
FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir la línia següent:
5.1.5. Programa de vigilància epidemiològica i control sanitari en departaments de salut amb cimenteres (Camp de Morvedre i Foia de Bunyol).

* * * * * * *

Programa 412.22 Assistència sanitària
FP4
En Problemàtica sobre la qual s’actua
Cal afegir:
32. Necessitat de superar les dificultats presents en els departaments de salut de les concessions administratives que, per la seua cerca de benefici econòmic, posen obstacles per a una integració real en la xarxa d’assistència sanitària pública.

* * * * * * *

Programa 412.22 Assistència sanitària
FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir
32.1. Garantir la integració efectiva en la xarxa assistencial dels departaments de salut en concessió administrativa.

* * * * * * *

Programa 412.22 Assistència sanitària
FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir la línia següent:
32.1.1. Acordar circuits assistencials definits amb preferència de l’ús de recursos públics.

* * * * * * *

Programa 411.70 Inspecció
Fitxa FP4
En principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir la línia següent:
5.2.4. Els temes a valorar en cada comissió d’auditoria de les concessions administratives seran, almenys, de tipus tecnicoeconòmic, qualitat assistencial, equitat de les prestacions i grau de compliment dels compromisos.

* * * * * * *

Programa 411.70 Inspecció
Fitxa FP4
En principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir la línia següent:
5.2.3. Cada comissió d’auditoria elaborarà un reglament de funcionament i un calendari d’actuacions i haurà d’elaborar en tres mesos, a partir de la seua constitució, un informe preliminar a presentar en la comissió de sanitat; i en el termini d’un any ha d’elaborar l’informe final a presentar en el Ple de les Corts.

* * * * * * *

Programa 411.70 Inspecció
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir la línia següent:
5.2.2. En les comissions d’auditoria es contarà amb els membres següents: representació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, representants dels treballadors i professionals sanitaris del departament de salut, representants dels ajuntaments, representants de les plataformes en defensa de la sanitat, i una persona experta nomenada per cada grup parlamentari amb representació en les Corts.


* * * * * * *

Programa 411.70 Inspecció
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
On diu: 5.2.1. Desenvolupament de noves línies d’actuació inspectora sobre les concessions i concerts,
Ha de dir: 5.2.1. Realitzar auditoria de cada departament de salut en règim de concessió administrativa, amb elaboració d’informe preliminar, als tres mesos de constituir-se aquestes.

* * * * * * *

Programa 411.70 Inspecció
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
On diu: 3.1.2. Formació i informació de la població diària (treballadors i treballadores del sector sanitari públic) en matèria de prevenció de riscos laborals específica per a cada lloc de treball,
Ha de dir: 3.1.2. Formació i informació de la població diana (treballadors i treballadores del sector sanitari públic) en matèria de prevenció de riscos laborals específica per a cada lloc de treball.

* * * * * * *

Programa 411.70 Inspecció
Fitxa FP4
En objectiu bàsic
On diu: 5.2. Inspecció de l’assistència sanitària pública prestada per mitjà de concerts i concessions,
Ha de dir: 5.2. Inspecció dels departaments sanitaris en concessió administrativa, amb l’objectiu de preparar la reversió al sistema sanitari de gestió pública, realitzant auditoria de cadascun d’aquestos departaments.

* * * * * * *

Programa 411.60 Anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient i investigació en ciències de la salut
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir la línia següent:
14.3.4 Realitzar enquestes d’opinió als professionals sanitaris.

* * * * * * *

Programa 411.60 Anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient i investigació en ciències de la salut
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir la línia següent:
14.3.3. Realitzar seguiment d’enquestes d’opinió dels pacients, per serveis sanitaris i planificar actuacions per a millorar-les.

* * * * * * *

Programa 411.30 Direcció de recursos humans
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir una línia nova:
2.3.4 Planificar convocatòries anuals-OPE, en la línia de disminuir la temporalitat i precarietat laboral.

* * * * * * *

Programa 411.70 Inspecció
Fitxa FP4
Objectiu bàsic
Cal agregar la línia següent:
5.3. Inspecció i avaluació dels concerts per tal de poder assumir amb recursos propis aquestes externalitzacions.
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors:

5.3.1. Realitzar estudi de patologies prevalents derivades als concerts, grau de complexitat, nivell de prioritat; comparar-ho amb activitat de la xarxa pública per a establir perfils diferenciats i planificar actuacions amb l’objectiu de fomentar la plena utilització dels recursos públics.


* * * * * * *

411.60 Programa anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient i investigació en ciències de la salut
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir la línia següent:
14.3.2. Remetre als serveis sanitaris els resultats de les enquestes d’opinió dels pacients que aquells han atès.


* * * * * * *

Programa 411.60 Anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient i investigació en ciències de la salut
Fitxa FP4
Objectiu bàsic
On diu:
12.4. Facilitar i estimular la realització d’estudis epidemiològics relacionats amb la seguretat de l’assistència sanitària,
Ha de dir:
12.4. Impulsar la realització d’estudis epidemiològics relacionats amb la seguretat de l’assistència sanitària.

* * * * * * *

Programa 411.40 Escola valenciana d’estudis per a la salut
Fitxa FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir una línia nova:
1.6. Garantir l’accessibilitat als cursos de formació continuada dins de l’horari de treball, amb implantació progressiva i planificada.

Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir una línia nova:
1.6.1. Ajustar anualment l’accés a la formació dins de l’horari de treball, amb plans d’actuació acordats a nivell de diversos departaments de salut.

* * * * * * *

Programa 411.30 Administració de recursos humans
Fitxa FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir una línia nova:
1.4. Establir un temps mínim per acte sanitari (metge, infermera, auxiliar, zelador), d’acord amb recomanacions d’organitzacions científiques. Dins de la càrrega de treball caldrà tenir en compte tasques assistencials, administratives (elaborar informes), docents (residents i estudiants), sessions clíniques i formació continuada.
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir una línia nova:
1.4.1. Realització de reunions de treball amb les societats científiques per a acordar els temps recomanables i els mínims per a salvaguardar la qualitat assistencial, docent-formativa i gestora del sistema sanitari.

* * * * * * *

Programa 412.22 Assistència sanitària
FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir la línia següent:
1.4.1. Acordar de forma consensuada amb les societats científiques els temps requerits per a assistir els diversos processos assistencials (clínics, quirúrgics i diagnòstics).

* * * * * * *

Programa 412.22 Assistència sanitària
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir:
1.4. Adoptar les mesures necessàries perquè les consultes sanitàries, tant mèdica com d’infermeria, tinguen un temps suficient d’atenció al pacient per a garantir la qualitat i el tracte humanitzat. Per a les consultes mèdiques s’ha de programar un mínim de deu minuts.

* * * * * * *

Programa 412.22 Assistència sanitària
FP4
Principals línies d’actuació per a assolir objectiu i indicadors
Cal afegir:
3.1.1. Acordar pla per a fer compatibles els programes informàtics de les concessions administratives amb els centres sanitaris de gestió pública.

* * * * * * *

413.10 Salut
FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir el punt:
5.1.6. Implementació i avaluació de sistemes de vigilància en fàbriques de ciment davant de l’alarma social generada pels possibles efectes deleteris en la salut de les poblacions.

* * * * * * *

412.29 Informació per a la salut
FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir el punt:
6.6.1. Adaptar la història electrònica perquè es puga utilitzar de forma eficaç en tots els departaments de salut, inclosos els de concessió administrativa, i així facilitar el treball als professionals sanitaris i evitar la pèrdua d’informació o els retards.

* * * * * * *


412.29 Informació per a la salut
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir el punt:
6.6. Avançar en la integració de tots els centres sanitaris perquè tinguen el mateix sistema informàtic, inclosos els departaments de concessió administrativa, perquè es puga disposar, de forma ràpida i eficient, l’historial clínic en la consulta mèdica o d’infermeria i evitar-se així la pèrdua d’informació i la repetició innecessària d’estudis.


* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP4
On diu: 19.1. Millorar la classificació de la demanda telefònica urgent de la població i optimitzar la gestió dels recursos mòbils d’emergències,
Ha de dir: 19.1. Crear un número de telèfon exclusiu per a urgències i emergències sanitàries.


* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP4
On diu: 10.2. Millora i ampliació de l’atenció domiciliària, fonamentalment per equips d’equips d’atenció primària i d’unitats d’hospital a domicili,
Ha de dir: 10.2. Millora i ampliació de l’atenció domiciliària, fonamentalment per equips d’equips d’atenció primària i d’unitats d’hospital a domicili. Facilitar els canals de comunicació i coordinació entre els hospitals i les unitats d’atenció hospitalària domiciliària.

* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP4
On diu: 7.1.1. Racionalitzar els punts d’atenció continuada, assegurant la cobertura d’urgències 24 hores al dia. Modernitzar el sistema de comunicació d’atenció urgent extrahospitalària. Integració dels sistemes de gestió en emergències. Formació continuada en suport vital bàsic avançat,
Ha de dir: 7.1.1. Racionalitzar els punts d’atenció continuada, assegurant la cobertura d’urgències 24 hores al dia. Adequar els serveis d’atenció sanitària a la demanda específica que es puguen generar en festius o períodes puntuals, amb una planificació integral d’aquestes situacions. Modernitzar el sistema de comunicació d’atenció urgent extrahospitalària. Integració dels sistemes de gestió en emergències. Formació continuada en suport vital bàsic avançat.

* * * * * * *

Alta
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Programa 412.22
Fitxa FP7
Cal afegir una línia nova:
Denominació de la línia: Ampliació centre salut Montcada
Beneficiari previst: Ajuntament de Montcada
Descripció i finalitat: Ampliació del centre de salut de Montcada.

Es dota amb 400 milers d’euros.


Baixa
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Programa 412.22
Fitxa FP2
Codi EC120
Es disminueixen 400 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 411.40
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic cal afegir el següent:
1.6. Prevenció del contagi de malalties víriques tropicals d’alta letalitat.

* * * * * * *

Programa 411.40
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors cal afegir la següent:
1.4.2. Desenvolupament de programes preventius específics de formació del personal sanitari en tècniques i hàbits orientats a la prevenció del contagi de malalties víriques tropicals d’alta letalitat.

* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s’actua cal afegir la següent:
1.32. Implantació de criteris d’excel·lència en l’atenció als pacients.


* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors cal afegir la següent:
1.1.2. Fomentar el llenguatge accessible als pacients.

* * * * * * *

Programa 411.30
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors cal afegir la següent:
1.3.3. Fer estudis i avaluació dels recursos disponibles per a optimitzar-ne l’aprofitament i la redistribució en cas necessari.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor: 96 Direcció General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat
Programa: 411.60 Anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient i investigació en ciències de la salut
FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua
On diu: 10. Gestió del dret a la lliure elecció de metge i segona opinió mèdica,
Ha de dir: 10. Gestió del dret a la lliure elecció de metge, segona opció mèdica i especialització, lliure elecció d’infermeria. Atenció primària.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor: 96 Direcció General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat
Programa: 411.60 Anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient i investigació en ciències de la salut
FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua
Cal afegir:
17. Gestió comissió consentiment informat.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor: 96 Direcció General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat
Programa: 411.60 Anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient i investigació en ciències de la salut
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir:
17.1. Gestionar i informar del registre consentiment informat.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
Centre gestor: 96 Direcció General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat
Programa: 411.60 Anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient i investigació en ciències de la salut
FP4
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
17.1.1. Establir els mecanismes necessaris per al manteniment dels protocols i del registre del consentiment informat.

* * * * * * *

Servei: 01 Subsecretaria
Centre gestor: 64 Direcció Genera d’alta inspecció sanitària
Programa: 411.70 Inspecció
FP4
En Principals línies d’acció per a aconseguir l’objectiu i indicadors:

On diu: 3.1.2. Formació i informació de la població diària (treballadors i treballadores del sector sanitari públic) en matèria de prevenció de riscos laborals específica per a cada lloc de treball,
Ha de dir: 3.1.2. Formació i informació de la població diana (treballadors i treballadores del sector sanitari públic) en matèria de prevenció de riscos laborals específica per a cada lloc de treball.

* * * * * * *

Programa 313.20 Drogodependències i altres addiccions
FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua
On diu:
3. Tractament i reinserció social de malalts drogodependents
4. Formació i capacitació dels/de les professionals sanitaris en l’àrea de drogodependències,
Ha de dir:
3. Tractament i reinserció social de malalts drogodependents o amb altres addiccions
4. Formació i capacitació dels/de les professionals sanitaris en l’àrea de drogodependències i d’altres addiccions.

* * * * * * *

Programa 313.20 Drogodependències i altres addiccions
FP4
Objectiu bàsic
On diu:
4.1 Impulsar els programes de formació dirigits als/a les professionals vinculats a l’àmbit de les drogodependències,
Ha de dir:
4.1 Impulsar els programes de formació dirigits als/a les professionals vinculats a l’àmbit de les drogodependències i altres addiccions.


* * * * * * *

Programa 411.30 Administració de recursos humans
FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir: 2.5 Professionalització de la gestió.

* * * * * * *

Programa 411.30 Administració de recursos humans
FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
2.2.4. Renovació del sistema de selecció que focalitze els criteris sobre habilitats i competències així com de coneixements.
2.2.5 Reconversió dels nomenaments temporals d’atenció continuada en llocs estructurals.
2.5.1 Professionalització dels equips directius, gerències, direccions, subdireccions, direccions, adjunts, supervisions i coordinacions AP.

3.3.2. Establir un sistema eficient d’incentivació i implicació laboral.

* * * * * * *

Programa 412.25 Serveis Generals de la Secretaria Autonòmica
FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu: 1.1.1. Impulsar la reorientació del sistema sanitari valencià per a fer front als reptes de la morbiditat crònica i l’envelliment de la població,
Ha de dir: 1.1.1. Impulsar la reorientació del sistema sanitari valencià per a fer front als reptes de la morbiditat crònica i l’envelliment de la població, així com de la prevenció de la malaltia i promoció de la salut.


* * * * * * *

Programa 412.22 Assistència sanitària
FP4
Objectiu bàsic
On diu: 1.2. Oferir una cartera de serveis equitativa en tots els departaments sanitaris.
4.1. Oferir una cartera de serveis sanitaris a la població basada en l’equitat,
Ha de dir: 1.2. Oferir una cartera unificada de serveis sanitaris a la població en tots els departaments de salut.

* * * * * * *

Programa 411.60
Fitxa FP7
Codi línia F7491000
Denominació línia: Equipament de suport a la investigació per al desenvolupament de medicaments innovadors i de precisió
Import
On diu: 1.317,69 milers d’euros,
Ha de dir: 1.125,85 milers d’euros.
On diu:
Aportació externa
179020 Feder. Programa operatiu 2014-2020 658,85 milers d’euros

Aportació condicionada G 658,84 milers d’euros,
Ha de dir:
Aportació externa
179020 Feder. Programa operatiu 2014-2020 562,93 milers d’euros

Aportació condicionada G 562,93 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 411.60
Fitxa FP7
Codi línia F7495000
Denominació línia: Equipament de suport a la investigació per al desenvolupament de medicaments innovadors i de precisió
Import
On diu: 1.936,00 milers d’euros,
Ha de dir: 1.125,84 milers d’euros.
On diu:
Aportació externa
179020 Feder. Programa operatiu 2014-2020 968,00 milers d’euros

Aportació condicionada G 968,00 milers d’euros,
Ha de dir:
Aportació externa
179020 Feder. Programa operatiu 2014-2020 562,92 milers d’euros

Aportació condicionada G 562,92 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 411.60
Fitxa FP7
Codi línia S6667000
Denominació línia
On diu: Foment i suport a la R+D+I sanitària amb tecnologies innovadores,
Ha de dir: Foment i suport a la R+D+I sanitària.
Descripció i finalitat
On diu: Ajudes per a projectes […] proteòmica, etc.,
Hi ha de dir: Avaluació i adjudicació d’ajudes per al desenvolupament de programes d’investigació, accions complementàries i de suport a la internacionalització.

* * * * * * *

Programa 411.60
Fitxa FP3
Codi ingrés 79020 Feder. Programa operatiu 2014-2020
Cal afegir eix nou:
Eix. 1. Pl. 1.1. La millora de les infraestructures d’investigació i innovació Línia F7498000
Import: 501,00 milers d’euros
Disminució
Secció 10
Fitxa FP3
Codi ingrés 79020 Feder. Programa operatiu 2014-2020
Eix. 1. Pl. 1.1. La millora de les infraestructures d’investigació i innovació Línia F7495000
Es disminueixen 405,08 milers d’euros.
Eix. 1. Pl. 1.1. La millora de les infraestructures d’investigació i innovació Línia S7491000
Es disminueixen 95,92 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 411.60
Fitxa FP3
Codi ingrés 79020 Feder. Programa operatiu 2014-2020
En Eix. 1. Pl. 1.1. La millora de les infraestructures d’investigació i innovació Línia F7495000
On diu: 968,00 milers d’euros,
Ha de dir: 562,92 milers d’euros.
En Eix. 1. Pl. 1.1. La millora de les infraestructures d’investigació i innovació Línia S7491000
On diu: 658,85 milers d’euros,
Ha de dir: 562,93 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 412.27
Fitxa FP7
Codi línia T7497000
Denominació línia: Prestacions catàleg ortoprotètic i ajudes tècniques del col·lectiu de discapacitats
Cal suprimir el codi línia T7497000.

* * * * * * *

Programa 412.23
Fitxa FP7
Codi línia T7496000
Denominació línia: Prestacions farmacèutiques del col·lectiu discapacitats
Cal suprimir el codi línia T7496000.

* * * * * * *

Programa 412.23
Fitxa FP7
Codi línia T7484000
Denominació línia: Prestacions farmacèutiques col·lectius especials

Cal suprimir el codi línia T7484000.

* * * * * * *

Programa 412.25
Cal afegir fitxa nova i codis línia nous
Fitxa nova: FP7
Codi línia nou: T7484000
Denominació línia: Ajudes a col·lectius especialment vulnerables per raons econòmiques i/o socials
Beneficiaris prevists: Població protegida, pensionistes de la Seguretat Social amb nivell d’ingressos igual o inferior a una base liquidable de 18.000,00 euros anuals
Import: 35.000,00 milers d’euros
Disminució
Secció 10
Programa 412.23
Fitxa FP7
Codi línia T7484000
Denominació línia: Prestacions farmacèutiques col·lectius especials

Es disminueixen 35.000,00 milers d’euros
Codi línia nou: T7496000
Denominació línia: Ajudes al col·lectiu especialment vulnerable amb discapacitat
Beneficiaris prevists: Assegurats o beneficiaris del sistema nacional de salut menors de 18 anys amb discapacitat diagnosticada amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % i majors de 18 anys diagnosticats amb grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %
Descripció i finalitat: Ajuda al finançament de prestacions sanitàries

Import: 6.630,24 milers d’euros
Disminució
Secció 10
Programa 412.23
Fitxa FP7
Codi línia T7496000
Es disminueixen 6.430,24 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 412.25
On diu:
Centre gestor 92. Secretaria Autonòmica de Sanitat i del Sistema Sanitari públic,
Ha de dir:
Centre gestor 92. Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic.

* * * * * * *

Programa 412.28
Fitxa FP7
Codi línia S5866000
Denominació línia: Col·laboració Associació pels Drets dels Malalts Mentals de Castelló
En Import
On diu: 25,00 milers d’euros,
Ha de dir: 35,00 milers d’euros.
Disminució
Secció 10
Programa 412.28
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 270 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Es disminueixen 10,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 412.24
Fitxa FP7
En Codi línia S6687000,
Ha de dir: Codi línia T6687000.

* * * * * * *

Programa 412.24
Fitxa FP7
En Codi línia S1910000,
Ha de dir: Codi línia T1910000.

* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP7
Cal afegir un codi línia nova
Denominació línia: Ajudes a germandats i associacions de donants de la Comunitat Valenciana
Beneficiaris prevists: Federacions de germandats i associacions de donants de la Comunitat Valenciana
Descripció i finalitat: Col·laboració en la donació de sang
Mode de concessió: Concessió directa, art. 168.a
Import: 30,00 milers d’euros
Disminució
Secció 10
Programa 412.22
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 255 Altres serveis
Es disminueixen 30,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP7
Codi línia C7485000
En Denominació línia
On diu: Adquisició d’accelerador,
Ha de dir: Adquisició accelerador lineal.

* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP7
Codi línia T7483000
Denominació línia: Finançament despeses corrents a sanatori Sant Francesc de Borja-Fontilles
En Beneficiaris prevists
Ha de dir: Sanatori Sant Francesc de Borja-Fontilles
En Descripció i finalitat
Ha de dir: Finançament de despeses corrents per a contribuir a l’atenció sociosanitària de les persones afectades per lepra.

* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP6
Codi ER140
Denominació del projecte: Reforma centres hospitalaris
Cal afegir subprojecte nou
Denominació del subprojecte: Reforma antic hospital militar-Mislata (V)
Import: 400,00 milers d’euros
Disminució
Secció 10
Programa 412.22
Fitxa FP6
Codi ER140289
Denominació del subprojecte: Reforma centres hospitalaris
Es disminueixen 400,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP6
Codi ER140
Denominació del projecte: Reforma centres hospitalaris
Cal afegir subprojecte nou
Denominació del subprojecte: Reforma antic Hospital La Fe-Campanar (V)
Import: 2.000,00 milers d’euros
Disminució
Secció 10
Programa 412.22
Fitxa FP6
Codi ER140289
Denominació del subprojecte: Reforma centres hospitalaris
Es disminueixen 2.000,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP6
Codi ER120
Denominació del projecte: Reforma centres de salut atenció primària
Cal afegir subprojecte nou
Denominació del subprojecte: Ampliació centre de salut de Moncofa (C)
Import: 100,00 milers d’euros
Disminució
Secció 10
Programa 412.22
Fitxa FP6
Codi ER120508
Denominació del subprojecte: Reforma altres centres de salut
Es disminueixen 100,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP6
Codi ER120
Denominació del projecte: Reforma centres de salut atenció primària
Cal afegir subprojecte nou
Denominació del subprojecte: Centre de Salut de Tres Forques-València (V)
Import: 300,00 milers d’euros
Disminució
Secció 10
Programa 412.22
Fitxa FP6
Codi ER120508
Denominació del subprojecte: reforma altres centres de salut
Es disminueixen 300,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP6
Codi EC140
Denominació del projecte: Construcció centres hospitalaris
Cal afegir subprojecte nou
Denominació del subprojecte: Centre d’especialitats de Campanar-València (V)
Import: 100,00 milers d’euros
Disminució
Secció 10
Programa 412.22
Fitxa FP6
Codi EC140028
Denominació del subprojecte: Construcció d’altres centres hospitalaris
Es disminueixen 100,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 412.22
Fitxa FP6
Codi EC120
Denominació del projecte: Construcció centres de salut atenció primària
Cal afegir subprojectes nous
Denominació del subprojecte: Centre de salut de Malilla-València (V)
Import: 100,00 milers d’euros
Denominació del subprojecte: Centre de salut Campanar II (antiga Fe)
Import: 100,00 milers d’euros
Disminució
Secció 10
Programa 412.22
Fitxa FP6
Codi EC120212
Denominació del subprojecte: Construcció d’altres centres de salut

Es disminueixen 200,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 313.20
Fitxa FP7
Codi línia S2097000
Denominació línia: Centres i programes de reinserció social drogodependents
En Import:
On diu: 900,00 milers d’euros,
Ha de dir: 1.051,88 milers d’euros.
Disminució
Secció 10
Programa 313.20
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Es disminueixen 151,88 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 313.20
Fitxa FP7
Codi línia S1897000
Denominació línia: Atenció a drogodependents amb problemes juridicopenals
On diu:
Mode de concessió: Concessió directa, art. 168.b,
Ha de dir:
Mode de concessió: Concurrència competitiva.

* * * * * * *

Programa 313.20
Fitxa FP7
Codi línia S2097000
Denominació línia: Centres i programes de reinserció social drogodependents
En Import
On diu: 900,00 milers d’euros,
Ha de dir: 1.051,88 milers d’euros.
Disminució
Secció 10
Programa 313.20
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Es disminueixen 151,88 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 411.60
Fitxa FP7
Cal afegir un codi línia nou
Codi nou: F7498000
Denominació línia: Equipament de suport a la investigació per al desenvolupament de medicaments innovadors i de precisió
Beneficiaris prevists: Fundació per a la investigació de l’Hospital universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana (Institut Sanitari La Fe)
Descripció i finalitat: Adquisició de l’equipament de suport a la investigació per al desenvolupament de medicaments innovadors i de precisió
Import: 1.002,00 milers d’euros
Aportació externa
179020 Feder. Programa operatiu 2014-2020: 501,00 milers d’euros

Aportació condicionada G: 501,00 milers d’euros
Disminució
Secció 10
Programa 411.60
Fitxa FP7
Codi línia F7495000
Denominació línia: Equipament de suport a la investigació per al desenvolupament de medicaments innovadors i de precisió
Es disminueixen 810,16 milers d’euros
Codi línia S7491000
Denominació línia: Equipament de suport a la investigació per al desenvolupament de medicaments innovadors i de precisió
Es disminueixen 191,84 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 412.22 Assistència sanitària
FP6
Codi QR150
Cal afegir: Adquisició de PET-TC en Hospital Universitari Dr. Peset de València.
Import: 1.500,00 en milers d’euros
Baixa
Secció 10 Sanitat universal i salut pública
Programa 412.22 Assistència sanitària
FP6
Codi QR150 Equipament i reposició d’equips hospitalaris
Disminuir 1.500,00 en milers d’euros.


De la secció 11. Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Programa 443.10 Protecció consumidors i qualitat béns i serveis

Fitxa FP4
En principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir una línia nova:
1.2.11. Accions de promoció del foment en empreses del consum responsable i solidari: transparència en l’etiquetatge i responsabilitat social empresarial.

* * * * * * *

Programa 443.10 Protecció consumidors i qualitat béns i serveis

Fitxa FP4
En principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir una línia nova
1.2.10 Campanya de formació i educació dels consumidors sobre elements de defensa i coneixement en referència als serveis d’energia i serveis de telefonia.

* * * * * * *

Programa 443.10 Protecció consumidors i qualitat béns i serveis

Fitxa FP4
En principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Cal afegir una línia nova:
1.2.9. Campanya d’informació i formació sobre els serveis financers.

* * * * * * *

Programa 443.10 Protecció consumidors i qualitat béns i serveis

Fitxa FP4
Indicadors per objectius
Objectiu 1.2
On diu:
Indicador 2. Jornades i accions divulgatives 15,
Ha de dir:
Indicador 2. Jornades i accions divulgatives 30.

* * * * * * *

Programa 615.10 Planificació i previsió econòmica
FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua, punt 3
Cal afegir al final:
Afavorint, en tot cas, que en aquests espais s’assegure la representativitat de totes les organitzacions sindicals existents al nostre territori.


* * * * * * *

Programa 615.10 Planificació i previsió econòmica
FP4
Objectiu bàsic, punt 3.1
Cal afegir al final:
Afavorint, en tot cas, que en aquests espais s’assegure la representativitat de totes les organitzacions sindicals existents al nostre territori.


* * * * * * *

Programa 615.10 Planificació i previsió econòmica
FP4
Objectiu bàsic, punt 3.2
Cal afegir al final:
Afavorint, en tot cas, que en aquests espais s’assegure la representativitat de totes les organitzacions sindicals existents al nostre territori.


* * * * * * *

Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Programa 322.55 Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social
Fitxa FP7
Codi S5266000
Denominació: Programa de suport a l’economia social
S’augmenten 200 millers d’euros.
Alta
Programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals
Fitxa FP7
Codi S8084000
Denominació: Ajudes foment treball autònom
S’augmenten 100 milers d’euros.
Baixa
Programa 615. 10 Planificació i prevenció econòmica
Fitxa FP7
Codi S8083000
Denominació: Promoció de l’economia sostenible
Es disminueixen 300 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Programa 761.10 Ordenació i promoció comercial
Fitxa FP7
Codi: S7538000
Denominació: Gestió i difusió del coneixement
S’augmenten 100,00 milers d’euros.
Baixa
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Programa 761.10 Ordenació i promoció comercial
Fitxa FP7
Codi: S8009000
Denominació: Àrees urbanes d’excel·lència comercial
S’augmenten 100,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Programa 615.10 Planificació i previsió econòmica
Fitxa FP7
Codi: S8076000
Denominació: Finançament projectes d’economia social
Es disminueixen 418,75 milers d’euros.
Baixa
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Programa 615.10 Planificació i previsió econòmica
Fitxa FP7
Codi: S8040000
Denominació: Ajudes a projectes empresarials de caire innovador

Es disminueixen 418,75 milers d’euros.

* * * * * * *


Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Programa 761. 10 Ordenació i promoció comercial
Fitxa FP7
Codi S4627000
Denominació: Conveni Covaco
S’augmenten 15 milers d’euros.
Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Programa 761. 10 Ordenació i promoció comercial
Fitxa FP7
Codi S6914000
Denominació: Conveni Cecoval
S’augmenten 15 milers d’euros.
Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Programa 761. 10 Ordenació i promoció comercial
Fitxa FP7
Codi línia nou
Denominació: Conveni Unió Gremial
S’augmenten 30 milers d’euros.
Alta
Programa 322.55 Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social
Fitxa FP7
Codi S7370000
Denominació: Subvenció confederació de cooperatives
S’augmenten 21 milers d’euros.
Baixa
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Fitxa FP2
Es disminueixen 81 milers d’euros.

* * * * * * *

Entitat 00031
Programa 322.51
Cal afegir:
Problemàtica
6. Inexistència d’un mapa de realitats industrials per comarques i necessitats de cada comarca en població.
Objectiu bàsic
6.1. Ajustar la formació a les necessitats formatives reals.
Principals línies d’actuació
6.1.1. Elaboració d’un mapa de realitats industrials per comarques i necessitats per comarca quant a la formació.

* * * * * * *

Alta
Programa 761.10 Ordenació i promoció comercial
Fitxa FP7
Codi línia S7537000 Comerç Innova
S’augmenten 50 milers d’euros.
Baixa
Programa 761.10 Ordenació i promoció comercial
Fitxa FP7
Codi línia S8009000 Àrees urbanes d’excel·lència comercial
Es disminueixen 50 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 761.10 Comerç exterior
Fitxa FP7
Codi S5013000
Cal modificar els beneficiaris prevists.
On diu: Fira Mostrari Internacional de València,
Ha de dir: Fires Mostrari de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Programa 761.10 Comerç exterior
Fitxa FP7
Codi S5037000
Cal modificar la denominació de la línia i els beneficiaris prevists.

On diu:
Denominació línia: Ampliació Pla de Modernització Fira València

Beneficiaris prevists: Fira Mostrari Internacional de València
Descripció i finalitat: Ampliació Pla de modernització de Fira València,
Ha de dir:
Denominació línia: Pla de Modernització Fires de la Comunitat Valenciana
Beneficiaris prevists: Fires Mostrari de la Comunitat Valenciana

Descripció i finalitat: Modernització de les fires mostrari de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Programa 761.10 Comerç exterior
Fitxa FP7
Codi S5061000
Cal modificar la denominació de la línia i els beneficiaris prevists.

On diu:
Denominació línia: Ampliació Pla de modernització Fira València
Beneficiaris prevists: Fira Mostrari Internacional de València

Descripció i finalitat: Ampliació Pla de modernització de Fira València,
Ha de dir:
Denominació línia: Pla de modernització fires de la Comunitat Valenciana
Beneficiaris prevists: Fires mostrari de la Comunitat Valenciana

Descripció i finalitat: Modernització de les fires mostrari de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Programa 761.10 Comerç exterior
Fitxa FP7
Codi S7530000
Denominació línia: Fira Mostrari Internacional
Modificar els beneficiaris prevists i la descripció
On diu:
Beneficiaris prevists: Fira Mostrari Internacional de València
Descripció i finalitat: Finançament Pla de modernització,
Ha de dir:
Beneficiaris prevists: Fires Mostrari de la Comunitat Valenciana

Descripció i finalitat: Finançament dels plans de modernització de les fires mostrari de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Alta
Es genera la nova línia:
Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP7
Denominació: Pla d’ajudes al sector tèxtil
Beneficiaris prevists: Associacions i empreses
Descripció i finalitat: Millorar la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses del sector tèxtil de la Comunitat Valenciana
Es dota amb un import de 1.450,00 milers d’euros.
Baixa
En contrapartida es duen a terme les disminucions següents:
Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP7
Codi S5782000
Denominació: Plans d’acció en matèria d’indústria
Es disminueixen 1.450,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Es genera la nova línia:
Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP7
Denominació: Pla d’ajudes al sector de la joguina
Beneficiaris prevists: Associacions i empreses
Descripció i finalitat: Millorar la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses de la indústria de la joguina de la Comunitat Valenciana
Es dota amb un import de 1.450,00 milers d’euros.
Baixa
En contrapartida es duen a terme les disminucions següents:
Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP7
Codi S5782000
Denominació: Plans d’acció en matèria d’indústria
Es disminueixen 1.450,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Es genera la nova línia:
Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP7
Denominació: Pla d’ajudes al sector del marbre
Beneficiaris prevists: Associacions i empreses
Descripció i finalitat: Millorar la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses del sector del marbre a la Comunitat Valenciana
Es dota amb un import de 1.450,00 milers d’euros.
Baixa
En contrapartida es duen a terme les disminucions següents:
Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP7
Codi S5782000
Denominació: Plans d’acció en matèria d’indústria
Es disminueixen 1.450,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Es genera la nova línia:
Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP7
Denominació: Pla d’ajudes al sector del moble
Beneficiaris prevists: Associacions i empreses
Descripció i finalitat: Millorar la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses del sector del moble a la Comunitat Valenciana.
Es dota amb un import de 1.450,00 milers d’euros.
Baixa
En contrapartida es duen a terme les disminucions següents:
Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP7
Codi S5782000
Denominació: Plans d’acció en matèria d’indústria
Es disminueixen 1.450,00 milers d’euros.

* * * * * * *Alta
Programa 761.10 Ordenació i promoció comercial
Fitxa FP7
Nou codi línia
Denominació línia: adequació IFA
Beneficiaris prevists: institució firal alacantina
Descripció i finalitat: finalització adequació Institució Firal Alacantina
Es dota amb 1.000,00 milers d’euros.
Baixa
Programa 761.10 Ordenació i promoció comercial
FP7
Codi línia: S5061000 Ampliació pla modernització Fira València

Es disminueixen 1.000,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Fitxa FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir:
2.5. Detectar els sectors i activitats on més àmpliament es produeixen situacions d’economia irregular i d’ocupació submergida.

* * * * * * *

Programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
2.5.1. Intensificar la coordinació entre les administracions competents per a millorar l’eficàcia de les actuacions encaminades a la lluita contra l’economia irregular i l’ocupació submergida.

* * * * * * *

Programa 615.10 Planificació i previsió econòmica
Fitxa FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua
Substituir redacció del punt 5 per la següent:
Punt 5. Finançament empresarial
Dificultat d’accés al finançament, especialment en el cas d’autònoms, emprenedors, microempreses i pimes.
Necessitat de finançament per a les empreses valencianes que aborden processos de creixement, expansió o internacionalització.

* * * * * * *

Programa 615.10 Planificació i previsió econòmica
Fitxa FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir un punt 5.3 amb la redacció següent:
5.3. Facilitar el finançament, a través de l’IVF, d’autònoms, microempreses i pimes que aborden processos de creixement, expansió o internacionalització i que aporten el seu pla de negoci i en justifiquen la viabilitat.

* * * * * * *

Programa 615.10 Planificació i previsió econòmica
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir un punt 5.3.1, amb la redacció següent:
5.3.1. Establir línies de crèdits per a autònoms, microempreses i pimes que aborden processos de millora de la competitivitat, creixement, expansió o internacionalització i que aporten el seu pla de negoci i en justifiquen la viabilitat.

* * * * * * *

Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua
Cal afegir al punt 1, política industrial, els apartats següents:

Augmentar la grandària de les empreses que componen el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.
Incrementar l’activitat comercial de les empreses de la Comunitat Valenciana en l’estranger.

* * * * * * *

Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir un punt 1.10, amb la redacció següent:
1.10. Aconseguir un increment de la presència comercial de les nostres empreses en els mercats internacionals.

* * * * * * *

Alta
Programa 322.53 Plans especials de suport a l’ocupació en sectors productius
Fitxa FP7
Línia S7982000 Actuacions de foment de l’ocupació i formació per impacte greu en l’economia local
Cal augmentar 320,00 milers d’euros.
Beneficiaris: Administracions públiques, universitats, entitats sense ànim de lucre, agents socials, entitats acreditades per a les accions que componen el pla i treballadors afectats per la destrucció d’ocupació

Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP7
Nova línia S5782001 Plans d’acció per a la reindustrialització de la comarca del Camp de Morvedre (capítol 7)
Import: 2680,00 milers d’euros
Beneficiaris: Plans d’acció local destinats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, en els sectors industrials. Inversions industrials i ajudes a col·lectius afectats per processos de deslocalització industrial al Camp de Morvedre, com a mesura per a la reactivació de l’activitat industrial després del tancament de la planta de Bosal, Galmed i altres
Baixa
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP7
Línia S5782000
Cal disminuir 3.000,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa: 731.10. Energia
Fitxa: FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir un punt 4.2, amb la redacció següent:
4.2 Incentivar les polítiques d’estalvi i eficiència energètica en els ajuntaments, per mitjà de campanyes d’assessorament i adhesió al Pacte d’Alcaldes de la UE, amb l’objectiu d’aconseguir almenys a tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants.
Cal afegir un punt 4.3, amb la redacció següent:
4.3 Afavorir les accions d’estalvi i eficiència energètica als municipis de la Comunitat Valenciana per a aconseguir l’objectiu 20-20-20 assumit pels ajuntaments en els plans d’acció del Pacte d’Alcaldes de la UE.

* * * * * * *

Programa: 322.55. Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social
Fitxa: FP4
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors.

Cal afegir una línia nova:
Premi al millor projecte emprenedor de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Programa: 761.10 Ordenació i promoció comercial
Fitxa: FP7
Alta
Línia nova a crear: Plans d’acció comercial dels municipis de la Comunitat Valenciana
CAP 4
Import: Dotar amb 370,00 milers d’euros
Beneficiaris previstos: Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
Mode de concessió: Concurrència competitiva.
Descripció i finalitat: Redacció d’estudis de la situació i diagnòstic del comerç local als municipis, i disseny de propostes per a implantar-ne els plans d’acció per a la revitalització.
Baixa
Programa 761.10
Fitxa FP7
Línia S8009000: Àrees urbanes d’excel·lència comercial.
Cal disminuir en 370,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre gestor: 04 Direcció General d’Internacionalització
Programa: 762.10 Comerç exterior
FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua, cal afegir el punt següent:

6. Crear canals perquè les empreses de la Comunitat Valenciana tinguen més presència en fires internacionals on puguen exposar els seus productes i donar-los a conéixer.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre gestor: 04 Direcció General d’Internacionalització
Programa: 762.10 Comerç exterior
FP4
Objectiu bàsic, cal afegir els punts següents:
6.1 Impulsar una millor presència internacional de la Comunitat Valenciana.
6.2 Reforçar la formació de recursos humans especialitzats en comerç internacional.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre gestor: 04 Direcció General d’Internacionalització
Programa: 762.10 Comerç exterior
FP4
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors, cal afegir els punts següents:
6.1.1. Reforçar la presència del teixit empresarial valencià en els mercats internacionals a través d’associacions sectorials i cambres de comerç de la Comunitat.
6.1.2. Reforçar els departaments de comerç exterior de les empreses de la Comunitat Valenciana, com també la formació internacional de capital humà.
6.1.3. Reforçar la formació especialitzada en comerç internacional a través de les escoles de comerç internacional i la formació d’idiomes augmentant les places de les escoles oficials d’idiomes.
6.1.4. Facilitar el contacte entre empreses i personal especialitzat en matèria internacional.
6.1.5. Facilitar el coneixement dels mercats internacionals per a estudiants de grau superior de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 443.10 Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis

FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua, cal afegir la línia següent:
5. Necessitat de garantir la protecció al consumidor en matèria de falsificació de productes.

* * * * * * *

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 443.10 Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis

FP4
Objectiu bàsic, cal afegir la línia següent:
5.1 Vetlar per la seguretat dels consumidors incrementant les vies necessàries per a evitar la venda de productes falsificats.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 443.10 Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis

FP4
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors, cal afegir els punts següents:
5.1.1. Potenciar la prevenció i la vigilància de mesures sancionadores en matèria de consum.
5.1.2. Cal incrementar l’eficàcia en les resolucions de les reclamacions per part dels consumidors facilitant-los les vies necessàries i àgils perquè siguen efectius i ràpids.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 443.10 Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis

FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua, cal afegir els punts següents:

6. Necessitat de preservació dels drets lingüístics en les relacions comercials.
7. Necessitat d’aconseguir paràmetres avaluables de qualitat en els serveis prestats als consumidors per l’administració de la Generalitat.


* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 443.10 Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis


FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua, cal afegir el punt següent:

8. OMICS.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 443.10 Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis

FP4
Objectiu bàsic, cal afegir el punt següent:
8.1. Impulsar i dotació de l’OMICS.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 443.10 Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis

FP4
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors, cal afegir el punt següent:
8.1.1. Impulsar el funcionament i dotació de les OMICS, estenent-les a tots els municipis amb més de 10.000 habitants.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 761.10 Ordenació i promoció comercial
FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua, cal afegir els punts següents:

6. Insuficients nivells de competitivitat dels sectors comercials i artesans de la Comunitat Valenciana.
7. Insuficients nivells de cohesió territorial i econòmica en els sectors comercials i artesans de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 761.10 Ordenació i promoció comercial
FP4
Objectiu bàsic, cal afegir els punts següents:
6.1. Millorar els nivells bàsics de competitivitat en els sectors comercials i artesans de la Comunitat Valenciana.
7.1. Ordenació del sector artesà i comercial ajudant a la seua incorporació a emprenedors.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 761.10 Ordenació i promoció comercial
FP4
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors, cal afegir els punts següents:
6.1.1. Promoció en fires dels sectors artesans de la Comunitat Valenciana.
7.1.1. Potenciar els sistemes de finançament als projectes empresarials potenciant les pimes artesanes.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 761.10 Ordenació i promoció comercial
FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua, cal afegir el punt següent:

8. Falta de promoció al petit comerç, artesà i al petit comerç de barris.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 761.10 Ordenació i promoció comercial
FP4
Objectiu bàsic, cal afegir el punt següent:
8.1. Acostar el petit comerç a l’ús de la noves tecnologies, amb ajudes i cursos d’ensenyança.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 761.10 Ordenació i promoció comercial
FP4
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors, cal afegir el punt següent:
8.1.1. Gestió i difusió de noves tecnologies i coneixement de les ferramentes de competitivitat per al comerç.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 761.10 Ordenació i promoció comercial
FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua, cal afegir el punt següent:

10. Falta de promoció del sector de la moda de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 761.10 Ordenació i promoció comercial
FP4
Objectiu bàsic, cal afegir el punt següent:
10.1 Promocionar el sector de la moda de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Servei: 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Centre Gestor: 05 Direcció General de Comerç i Consum
Programa: 761.10 Ordenació i promoció comercial
FP4
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors, cal afegir el punt següent:
10.1.1 Suport a la moda valenciana per a la seua presència i promoció en fires i certàmens.

* * * * * * *

Programa: 322.54 Inserció laboral
Cal afegir la línia següent:
On diu: 2.1.4.Manteniment de les línies d’informació que difonguen les mesures de la Generalitat de suport a l’ocupació, la formació professional, ajudes a l’autoocupació, mesures de foment de la contractació laboral, etc,
Ha de dir: 2.1.4. Ampliació i millora de les línies d’informació que difonguen les mesures de la Generalitat de suport a l’ocupació, la formació professional, ajudes a l’autoocupació, mesures de foment de la contractació laboral, etc.

* * * * * * *

Programa 443.10
Fitxa FP7
Codi línia S5741000
Denominació línia: Suport [...] d’educació en consum
En Mode de concessió
Cal afegir: Concurrència competitiva

* * * * * * *

Programa 762.10
Fitxa FP7
Codi línia S8013000
Denominació línia: Promoció: Suport [...] Comunitat Valenciana
En Mode de concessió
Cal afegir: Concurrència competitiva

* * * * * * *

Programa 731.10
Fitxa FP7
Codi línia S6824000
Denominació línia: Ajuda infraestructures gasistes
En Mode de concessió
Cal afegir: Concurrència competitiva

* * * * * * *

Programa 615.10
Fitxa FP7
Codi línia X8076000
Denominació línia: Finançament projectes d’economia social
En descripció i finalitat
On diu: Línia nominativa [...] economia social,
Ha de dir: Línia nominativa de transferència de capital a l’IVF per a finançar projectes d’inversió d’entitats d’economia social.

* * * * * * *

Programa 322.55
Fitxa FP7
Codi línia S5266000
Denominació línia: Programa de suport a l’economia social
On diu: Aportació externa L40204 d’ocupació,
Ha de dir: Aportació externa L40104 d’ocupació.

* * * * * * *

Programa 322.55
Fitxa FP3
On diu: Codi ingrés 40204 d’ocupació,
Ha de dir: Codi ingrés 40104 d’ocupació.

* * * * * * *

Fitxa FP3
On diu:
de la conselleria a què està adscrit. FSE. Programa operatiu 2014- 2020
Eix 8. Assistència tècnica,
Ha de dir:
de la conselleria a què està adscrit. FSE-YEI. Programa operativa ocupació juvenil 2014-2020
Eix 8. Assistència tècnica.


Del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Fitxa: FP4
Problemàtica sobre la qual s’actua
Substituir el punt 2:
On diu:
2. Dificultat en l’accés al finançament, especialment en el cas de la pime,
Ha de dir:
2. Dificultat d’accés al finançament de les empreses, especialment en cas dels emprenedors, microempreses i pimes.

* * * * * * *

Alta
Secció 11 Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball

Entitat 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Fitxa FP7
Codi S6724000
Denominació: Centres tecnològics de la Comunitat Valenciana. Projectes d’R+D
S’augmenten 1.500 milers d’euros.
Baixa
Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP7
Codi S5782000
Es disminueixen 500 milers d’euros.
Baixa
Programa 722.20 Política industrial
Fitxa FP7
Codi S5032000
Es disminueixen 1.000 milers d’euros.

* * * * * * *

FP3
Capítol 7 Transferències de capital
Cod. ing. 73006
On diu: de la conselleria a què està adscrit. FSE. Programa operatiu 2014-2020
Eix 1. pi 8.2. la integració sostenible en el mercat dels joves,
Ha de dir: de la conselleria a què està adscrit. FSE-YEI. Programa operatiu ocupació juvenil 2014-2020
Eix 1. pi 8.2. la integració sostenible en el mercat dels joves.
FP7
Codi línia S8029000
On diu: de la conselleria a què està adscrit. FSE. Programa operatiu,

Ha de dir: de la conselleria a què està adscrit. FSE-YEI. Programa operatiu ocupació juvenil 2014-2020.


Del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF)
Programa: 322.51. Foment d’ocupació
Fitxa: FP4
Objectiu bàsic
Cal afegir un punt:
1.4. Recolzar els desocupats amb perfil emprenedor perquè creuen el seu propi lloc de treball com a autònoms o professionals per compte propi, amb especial atenció a aquells que vagen a iniciar activitat en sectors emergents o relacionats amb R+D+I, com també persones amb discapacitat reconeguda que es constituesquen com a autònoms.

* * * * * * *Programa: 322.51. Foment d’ocupació
Fitxa: FP4
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir un punt:
1.4.1. Subvencionar la creació de la pròpia empresa amb ajudes per a iniciar l’activitat.

* * * * * * *

Programa: 322.51. Foment d’ocupació
Fitxa: FP4
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir un punt:
5.1.3. Promoure programes de foment d’ocupació jove en comarques de l’interior per a frenar la despoblació i dinamitzar l’economia rural.

* * * * * * *

Programa: 322.51
FP4
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir un punt:
5.1.3. Treballar conjuntament amb les entitats locals per a detectar noves necessitats específiques del territori i nous nínxols d’ocupació.


* * * * * * *

Programa: 322.52
Fitxa: FP4
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir un punt:
2.2.2. Realització d’estudis per a analitzar les necessitats formatives basant-se en els nínxols d’ocupabilitat i les necessitats que demanden les empreses.

* * * * * * *

Programa 32252
Fitxa FP7
Cal afegir un codi línia nou:
Denominació línia: Col·laboració amb la Universitat de València en el desenvolupament d’una càtedra institucional
Beneficiaris prevists: Universitat de València-Estudi General
Descripció i finalitat: Dissenyar i implementar una estratègia d’innovació oberta que contribuïsca a la formació, el desenvolupament i la millora contínua de l’estratègia valenciana de formació per a l’ocupació, col·laborant amb els plans de formació del Servof, així com en el disseny d’una metodologia que permeta desenvolupar un observatori de bones pràctiques de formació
Mode de concessió: Concessió directa, art. 168.a
Import: 30,00 milers d’euros
Disminució
Secció 11
Organisme: Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Programa 32252
Fitxa FP 7
Codi línia S0933000
Denominació línia: Formació professional a la mesura de les empreses
Es disminueixen 30,00 milers d’euros.De la secció 12. Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàti i Desenvolupament Rural
Servei 02
Secretària Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural
Centre gestor 01
Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Programa 714.80
Capítol VII
Fitxa FP VII
Codi S81257
En Denominació
On diu: Millorar les explotacions ramaderes: actuacions en comú (Carns de Morella SL),
Ha de dir: Convenis per al Desenvolupament d’escorxadors i la millora d’explotacions ramaderes d’interior.
En Descripció i finalitat
On diu: fomentar actuacions en comú per mitjà d’ajudes dirigides a grups de ramaders o altres institucions en el desenvolupament d’instruments per a la consecució de canals curts de comercialització, venda de proximitat i escorxadors ecològics,
Ha de dir: Descripció i finalitat: fomentar actuacions en comú per mitjà d’ajudes dirigides a grups de ramaders o altres institucions en el desenvolupament d’instruments per a la consecució de canals curts de comercialització, venda de proximitat i escorxadors ecològics. El pagament de l’ajuda establerta en el conveni corresponent es portarà a efecte després de la realització dels controls administratius i sobre el terreny prevists en la normativa següent.
En Beneficiaris prevists
On diu: Carns de Morella, SL,
Ha de dir: escorxadors de gestió pública o mixta i agrupacions ramaderes.
En Import
Augmentar l’import 360,00 milers d’euros.
Baixa
Programa 714.80 Agricultura i Ramaderia
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 227 Treballs realitzats per empreses o professionals
Disminueix 360,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Programa 714.80 Agricultura i ramaderia
Fitxa FP7
Codi de línia S8157000
En el mode de concessió, cal suprimir:
(Concessió directa, article 168.a)

* * * * * * *

Programa 531.10
Fitxa FP7
Cal afegir un codi línia nou
Denominació línia: Conveni Foia de Bunyol
Beneficiaris prevists: Comunidad de regantes Aguas de Cheste-Chiva i Comunidad de regantes de Chiva
Descripció i finalitat: Realització d’obres d’infraestructura agrària a la comarca de la Foia de Bunyol
Import: 80,00 milers d’euros.
Disminució
Secció 12
Programa 531.10
Fitxa FP7
Codi línia S0169000
Denominació línia: Racionalització de l’ús de l’aigua per degoteig: gota a gota
Es disminueixen 80,00 milers d’euros.

* * * * * * *


Programa 531.10
Fitxa FP7
Cal afegir codi línia nou
Denominació línia: Infraestructures hidràuliques de Godelleta
Beneficiaris prevists: Comunitat d’usuaris i regants de Godelleta

Descripció i finalitat: Realització d’obres d’infraestructura agrària en municipi i terme municipal Godelleta
Import: 80,00 milers d’euros.
Disminució
Programa 531.10
Fitxa FP7
Codi línia S0169000
Denominació línia: Racionalització de l’ús de l’aigua per degoteig: gota a gota
Es disminueixen 80,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic

Centre gestor 01 Direcció General del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental
Programa 442.40 Medi natural i avaluació ambiental
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir una línia nova:
Estudi de mesures de recuperació ambiental i aplicació d’instruments de gestió per al riu Vinalopó.

* * * * * * *

Servei 03 Secretaria Autonómica de Medi Ambient i Canvi Climàtic

Centre Gestor 01 Direcció General del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental
Programa 442.90 Prevenció d’incendis forestals
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
2.1.1. bis Posada en marxa d’un projecte de prevenció de l’erosió en la zona afectada per l’incendi de Pego, la Vall d’Ebo i l’Atzúvia dels dies 14 i 15 de maig de 2015.

* * * * * * *

Programa 512.10
Fitxa FP7
En annex: Relació de beneficiaris del codi línia nou: projectes investigació aplicada a recursos hídrics

Beneficiaris Import
Universitat Politècnica de València 30.000,00
Universitat de València 50.000,00
Universitat Jaume I 40.000,00
Universitat Miguel Hernández 30.000,00
Universitat d’Alacant 50.000,00
Total 200.000,00* * * * * * *

Programa 442.90
Fitxa FP7
Codi línia S1337000
Denominació línia: Voluntariat de prevenció
En Mode de concessió
Cal afegir: Concurrència competitiva.

* * * * * * *

Programa 512.10
Fitxa FP7
Cal afegir codi línia nou
Codi nou: S7298000
Denominació línia: Bones pràctiques de l’ús de l’aigua
Beneficiaris prevists: Comunitats educatives i mediambientals

Descripció i finalitat: Impuls a les bones pràctiques de l’ús de l’aigua en l’àmbit urbà i mediambiental
Mode de concessió: Concurrència competitiva
Import: 200,00 milers d’euros
Disminució
Secció 12
Programa 512.10
Fitxa FP6
Codi línia FN790000
Denominació del subprojecte: Infraestructures reutilització aigües depurades
Es disminueixen 200,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 512.10
Fitxa FP7
Cal afegir codi línia nou.
Denominació línia: Projectes investigació aplicada a recursos hídrics
Beneficiaris prevists: Segons annex
Descripció i finalitat: Realització d’estudis i treballs especialitzats relatius a la investigació aplicada a recursos hídrics
Import: 200,00 milers d’euros
Mode de cessió: art. 168.a
Disminució
Secció 12
Programa 512.10
Fitxa FP6
Codi línia FN790000
Denominació del subprojecte: Infraestructures reutilització aigües depurades
Es disminueixen 200,00 milers d’euros

* * * * * * *

Programa 512.10
Fitxa FP7
Annex Relació de beneficiaris línia nominativa S6225000 Aplicació directiva marc aigua i anàlisi de recursos hídrics de la Comunitat Valenciana

On diu:
Beneficiaris Import euros
Universitat de València 54.000,00
Universitat d’Alacant 22.000,00
Universitat Catòlica de València 20.000,00
Universitat Politècnica de València 54.000,00
Total 150.000,00


Ha de dir:
Beneficiaris Import euros
Universitat de València 40.000,00
Universitat d’Alacant 22.000,00
Universitat Catòlica de València 18.000,00
Universitat Politècnica de València 70.000,00
Total 150.000,00


* * * * * * *Programa 714.80
Fitxa FP7
Codi línia S19380000
Denominació línia: Millorar la sanitat vegetal
Mode de concessió
Cal afegir: Concurrència competitiva.

* * * * * * *

Programa 714.20
Fitxa FP7
Codi S7734000
Denominació línia: Compensació per danys climàtics no assegurables
Mode de concessió
Cal afegir: Concurrència competitiva.

* * * * * * *

Programa 714.20
Fitxa FP7
Codi línia S3092000
Denominació línia: Suport a la subscripció d’assegurances agràries
Mode de concessió
On diu: Concurrència competitiva,
Ha de dir: Concessió directa, article 168.b.

* * * * * * *

Programa 442.40
Fitxa FP6
Cal afegir subprojecte nou
Denominació del subprojecte: Actuacions vida silvestre
Import 80,00 milers d’euros
Disminució
Secció 12
Programa 711.10
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 221 subministraments
Es disminueixen 80,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 442.40
Fitxa FP6
Cal afegir subprojecte nou
Denominació del subprojecte: Actuacions vida silvestre
Import 300,00 milers d’euros
Disminució
Secció 12
Programa 711.10
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 222 comunicacions
Es disminueixen 300,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 442.40
Fitxa FP6
Codi FM710000 Manteniment actuacions espais naturals
On diu: 4.147,00 milers d’euros,
Ha de dir: 4.657,00 milers d’euros.
Disminució
Secció 12
Programa 711.10
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 221 subministraments
Es disminueixen 500,00 milers d’euros.

* * * * * * *


Programa 442.40
Capítol VI
Subprojecte MA822000 Ordenació i gestió forestal
Import
On diu: 2.058,97 milers d’euros,
Ha de dir: 2.458,97 milers d’euros.
Disminució
Secció 12
Programa 711.10
Capítol II
Aplicació econòmica 221suministros
Es disminueixen 300,00 milers d’euros.
Aplicació econòmica 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Es disminueixen 100,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 442.40
Capítol VI
Subprojecte MA822000 Ordenació i gestió forestal
Import
On diu: 285,44 milers d’euros,
Ha de dir: 385,44 milers d’euros.
Disminució
Secció 12
Programa 711.10
Capítol II
Aplicació econòmica 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Es disminueixen 100,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 442.40
Capítol II
Aplicació econòmica 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Import
On diu: 1.409,45 milers d’euros,
Ha de dir: 1.509,45 milers d’euros.
Disminució
Secció 12
Programa 711.10
Capítol II
Aplicació econòmica 227 Treballs fets per altres empreses i professionals
Es disminueixen 100,00 milers d’euros.


De la secció 08. Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Programa 432.20 Urbanisme
FP4
Cal afegir al final de la línia d’actuació següent:
1.2.1. Integrant necessàriament la perspectiva de gènere i la perspectiva de la diversitat funcional.

* * * * * * *

Programa 432.20 Urbanisme
FP4
Cal afegir al final de la línia d’actuació següent:
1.2.2. Integrant necessàriament la perspectiva de gènere i la perspectiva de la diversitat funcional.

* * * * * * *

On diu:
3.1.4. Pla de supressió progressiva de biondes i elements de protecció, de carreteres autonòmiques, que són agressius i/o perillosos per als motoristes,
Ha de dir:
3.1.4. Estudiar la supressió progressiva de biondes i elements de protecció de carreteres autonòmiques que són agressius/perillosos per als motoristes, ciclistes i vianants, sempre que es complisquen les condicions de seguretat viària de la carretera.

* * * * * * *

On diu:
Alta
Programa 513.30
Codi 00000227
Denominació: Fitxa FP2 Aplicació econòmica 227 Treballs fets per altres empreses i professionals.
Import (milers d’euros): 1.000,00,
Ha de dir:
Baixa
[Programa 513.10
Codi FN 510623
Denominació: Duplic. Av. la Ribera TR CV-50/CV-5710. Alzira
Import (milers d’euros): 1.000,00.

* * * * * * *

Programa 511.10
Fitxa FP4
On diu: 1. Els serveis administratius horitzontals que permeten el desenvolupament de les actuacions de la resta de departaments de la conselleria,
Ha de dir: 1. Els serveis administratius horitzontals que permeten el desenvolupament i la coordinació de les actuacions de la resta de departaments de la conselleria.

* * * * * * *

Cal suprimir el punt següent:
11.1.1. Desenvolupament d’una base de dades d’accés públic sobre habitatges rehabilitats disponibles a la Comunitat Valenciana.
I modificar el següent, de manera que diga:
3.1.1. Estudis per a conèixer la situació dels habitatges buits, en situació de rehabilitació i demanda d’habitatge.

* * * * * * *

Programa 432.20
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s’actua s’ha d’afegir el punt següent:

4. Coordinar l’adaptació i el compliment de tots els municipis de la Comunitat Valenciana a la normativa urbanística actual.

* * * * * * *

Programa 432.20
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic s’ha d’afegir el punt següent:
4.1. Seguiment del compliment de la implantació de la normativa.


* * * * * * *

On diu:
4.1. Establir mecanismes i ferramentes perquè els tècnics professionals realitzen una planificació urbanística responsable amb el medi ambient en tots els municipis de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir:
4.2. Establir mecanismes i ferramentes perquè els tècnics professionals realitzen una planificació urbanística responsable amb el medi ambient en tots els municipis de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Cal suprimir el punt següent:
7. Foment de la preservació del paisatge autòcton.
I modificar el següent, de manera que diga:
6. Grau de coneixement dels valors del territori i del paisatge i foment de la preservació del paisatge autòcton.

* * * * * * *

A més d’afegir en la secció Problemàtica el punt següent:
5. Integració paisatgística en les infraestructures.
Cal modificar la principal línia d’actuació 1.1.2, de manera que diga:
Manteniment de la xarxa d’infraestructures en un correcte estat de conservació que incloga la seua integració paisatgística.

* * * * * * *

On diu:
1.2. Accessibilitat universal de la xarxa viària i infraestructures de transport a persones amb mobilitat reduïda i persones majors,
Ha de dir:
1.2 Accessibilitat universal a la xarxa viària i d’infraestructures del transport a persones amb mobilitat reduïda, entre les quals s’inclouen persones majors i altres col·lectius vulnerables.

* * * * * * *

On diu:
Programa 513.10 Infraestructures públiques Imp. (milers d’euros)
Proposta FP4
En la secció Principals línies d’actuació cal afegir el següent:

1.1.4. Prestació de major freqüència en els serveis de transport públic,
Ha de dir:
Programa 513.30 Planificació, Transports i Logística Imp. (milers d’euros)
Proposta FP4
En la secció Principals línies d’actuació cal afegir el següent:

1.1.2. Reordenació del mapa concessional de transport per carretera a la Comunitat Valenciana, incloent-hi l’estudi d’una major freqüència de servei.

* * * * * * *

Cal suprimir el punt següent:
1.1.5. Adequació de les zones de parada de línies regulars de transport de viatgers amb ubicació de marquesines.
I afegir el següent:
2.1.4. Actuacions de mobilitat sostenible: intercanviadors, aparcaments dissuasoris, vies reservades i prioritat semafòrica al transport públic, construcció de marquesines en les parades de línies regulars de transport de viatgers, etc.

* * * * * * *

Programa 513.30 Planificació transports i logística
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic cal afegir el següent:
4.1. Impuls de mesures tendents a millorar la seguretat del transport, seguiment i compliment.

* * * * * * *

On diu:
3.1. Incorporar la nova regulació de la Llei 2/2013 i el seu reglament de modificació de costes a la gestió del litoral i realitzar un seguiment del seu compliment,
Ha de dir:
3.1. Incorporar la nova regulació de la Llei 2/2013, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1998, de costes, i el nou Reglament general de costes, i realitzar un seguiment del seu compliment.

* * * * * * *

Cal suprimir el punt en Principals línies d’actuació:
3.4.1 Regeneració d’àrees litorals degradades.
I modificar l’objectiu bàsic següent:
3.2 Recuperació d’espais públics i regeneració d’àrees degradades en el litoral.

* * * * * * *

Cal suprimir el punt següent:
5.1.1. Pla d’emergència i actuació en cas de catàstrofe.
I tornar a redactar la Principal línia d’actuació 1.3.1, de manera que diga:
Millorar els programes de seguretat i protecció, conservació i manteniment i gestió mediambiental en els ports i actualitzar els plans d’emergència i actuació en cas de catàstrofe.

* * * * * * *

Fitxa FP6
Alta
Secció 08
Servei 02
Centre gestor 01
Programa 431.10
Capítol VI
Subprojecte ER250049 Rep. immobles PPGV div. municipis prov. València Z. 5
S’augmenten 330,1 milers d’euros
Secció 08
Servei 02
Centre gestor 01
Programa 431.10
Capítol VI Inversions reals
Suprojecte ER250050 Rep. immobles PPGV div. municipis prov. València Z. 4
S’augmenten: 330,1 milers d’euros
Secció 08
Servei 02
Centre gestor 01
Programa 431.10
Capítol VI Inversions reals
Suprojecte ER250051 Rep. immobles PPGV div. municipis prov. Alacant Z.1
S’augmenten: 330,1 milers d’euros
Secció 08
Servei 02
Centre gestor 01
Programa 431.10
Capítol VI Inversions reals
Subprojecte ER250052 Rep. immobles PPGV div. municipis prov. Castelló Z. 3
S’augmenten: 192,6 milers d’euros
Secció 08
Servei 02
Centre gestor 01
Programa 431.10
Capítol VI Inversions reals
Subprojecte ER250053 Rep. immobles PPGV div. municipis prov. Alacant Z. 2
S’augmenten 330,1 milers d’euros.
Baixa
Secció 08
Servei 02
Centre gestor 01
Programa 431.10
Capítol VI Inversions reals
Subprojecte FM780107 Reforma i ampliació centre 14. Alacant
Disminució 1.413 milers d’euros
Secció 08
Servei 02
Centre gestor 01
Programa 431.10
Capítol VI Inversions reals
Subprojecte FN700132 Reurb. I. integr. centre històric I f. Oriola

Disminució 100 milers d’euros.

* * * * * * *

Servei 02
Centre gestor 02
Programa 514.30
Fitxa FP4
Cal afegir:
1.7. Millora de la promoció, ensenyament i pràctica de l’esport en les instal·lacions nauticoesportives
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

1.7.1. Establir en els plecs de bases de les licitacions per a explotació d’instal·lacions nauticoesportives clàusules en què s’exigirà la deguda solvència tècnica i professional en la gestió d’instal·lacions nauticoesportives i en la promoció, ensenyament i pràctica de l’esport en els últims cinc anys, subjectes a informe previ de la direcció general competent en matèria d’esports.
1.7.2. Establir per part de la direcció general competent en matèria d’esports mecanismes de control de la pràctica d’esports nàutics en les instal·lacions nauticoesportives.

* * * * * * *

On diu: Memòria d’actuacions
Objectius estratègics
L’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) és una entitat de dret públic l’objectiu estratègic essencial de la qual és catalitzar els processos de promoció, construcció i gestió de determinades infraestructures autonòmiques. És per això que, encara que està adscrita orgànicament a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, els seus fins tenen caràcter transversal per a tota l’administració de la Generalitat i seus organismes o les entitats de dret públic que en depenen, dels quals es configura com a mitjà propi i servei tècnic als efectes del que hi ha previst en la normativa de contractació pública.
EIGE està concebuda per a:
Realitzar les obres i els serveis necessaris per a la construcció, la gestió, la conservació, el manteniment i l’explotació de sòl, infraestructures, equipaments i edificacions.
Impulsar i gestionar activitats de promoció econòmica i complementàries de les anteriors per a aconseguir la màxima eficiència en els seus objectius.
Objectiu i accions a desenvolupar durant el 2016
Les accions que es descriuen a continuació fan referència als treballs encarregats a EIGE per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, sense perjudici d’altres encàrrecs que puguen fer-se des d’altres conselleries o organismes o entitats de dret públic.
1. Explotació d’infraestructures:
1.1. Comercialització del parc logístic
Durant l’exercici 2015, EIGE potenciarà l’explotació del Parc Logístic de València a través de la comercialització de parcel·les al sector de la logística i el transport.
1.2. Comercialització d’estoc d’habitatges d’HPO
Durant l’exercici 2015, EIGE reactivarà la posada en el mercat de l’estoc disponible d’habitatges, garatges, trasters o locals.
2. Comercialització de la mobilitat
EIGE continuarà amb l’execució de la comanda relativa a l’activitat comercial dels títols de transport de coordinació entre diversos operadors, i durà a terme les tasques relacionades amb l’impuls, desenvolupament dels nous sistemes de pagament, distribució d’ingressos de títols de transport, atenció a l’usuari i qualsevol altra relacionada amb aquestes activitats.
3. Gestió integral del parc públic d’habitatges de la Generalitat
El total d’immobles gestionats per l’EIGE són:
Habitatges: 14.308 (de les quals 7.107 són en lloguer)
Garatges: 1.370
Trasters: 338
Locals: 585
Entre els objectius de la gestió integral:
3.1. Garantir una correcta ocupació dels immobles ajustada a la seua finalitat i normativa d’aplicació.
3.2. Vetllar pel compliment equilibrat de drets i obligacions dels usuaris d’habitatges.
3.3. Organitzar i desenvolupar els treballs tècnics de gestió administrativa.
3.4. Prestar una atenció específica i professionalitzada.
3.5. Garantir un adequat manteniment i conservació dels immobles.

3.6. Analitzar, proposar i executar els programes de millora d’elements comuns.
3.7. Estudiar i proposar actuacions per a la modernització del parc públic.
3.8. Gestió dels solars adscrits.
3.9. Execució de plans especials i lliurament d’habitatges:
3.9.1. Programa extraordinari de lloguer d’interès social o d’arrendament d’habitatge públic a famílies en risc d’exclusió social. Actuació de la Generalitat a través de l’EIGE i en col·laboració amb els ajuntaments de la Comunitat, per a facilitar l’accés a un habitatge en arrendament de titularitat privada (Xarxa Lloga) o de promoció pública (habitatge públic gestionada per l’EIGE) adequada a les circumstàncies de famílies que hagen perdut, o estiguen a punt de fer-ho, el seu habitatge habitual com a conseqüència d’un procés d’execució hipotecària o d’altres circumstàncies excepcionals anàlogues derivades de la crisi econòmica.
3.9.2. Programa d’integració social a través de col·laboració interadministrativa per a facilitar l’allotjament de col·lectius amb especials dificultats socials d’adaptació. Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social, pel qual es facilita l’accés a habitatges de lloguer a dones en situació de risc.
3.9.3. Diagnòstic sobre l’estat de conservació del parc públic i propostes d’intervenció.
4. Lloguer de l’estoc d’immobles propis
Pel que fa al parc propi d’immobles d’EIGE, el nombre que es gestiona és el següent:
Habitatges i garatges vinculats: 1.058 habitatges i 554 garatges
Garatges no vinculats: 160
Trasters: 294
Locals: 40
Així mateix, la borsa d’immobles que es gestionen a través de la Xarxa Lloga ascendeix a 2.000.
Per a l’exercici 2015 es pretén:
4.1. Potenciar l’arrendament dels habitatges mitjançant la presa de mesures, com ara la reducció de les rendes, que comporte un nombre més gran de contractes formalitzats.
4.2. Continuar amb el programa Xarxa Lloga mitjançant el qual es presta un servei, la missió del qual és informar i tramitar les ajudes en matèria de lloguer, mediar entre propietaris i inquilins, oferint assessorament tècnic i jurídic, donar difusió a la borsa d’habitatges de lloguer i, en general, impulsar el mercat del lloguer en la Comunitat.
4.3. Tramitació de les ajudes que s’establesquen per a potenciar l’arrendament dels habitatges.
4.4. Garantir un adequat manteniment i conservació del parc d’habitatges pròpies,
Ha de dir: Memòria d’actuacions
Objectius estratègics
L’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) és una entitat de dret públic l’objectiu estratègic essencial de la qual és catalitzar els processos de promoció, construcció i gestió de les infraestructures autonòmiques. És per això que encara que està adscrita orgànicament a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, els seus fins tenen caràcter transversal per a tota l’administració de la Generalitat i seus organismes o les entitats de dret públic que en depenen, dels quals es configura com a mitjà propi i servei tècnic als efectes del que hi ha previst en la normativa de contractació pública.
EIGE està concebuda per a:
Realitzar les obres i els serveis necessaris per a la construcció, la gestió, la conservació, el manteniment i l’explotació de sòl, infraestructures, equipaments i edificacions.
Impulsar i gestionar activitats de promoció econòmica i complementàries de les anteriors per a aconseguir la màxima eficiència en els seus objectius.
Objectius i accions a desenvolupar durant 2016
Les accions que es descriuen a continuació fan referència als treballs encarregats a EIGE per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, sense perjudici d’altres encàrrecs que puguen fer-se des d’altres conselleries o organismes o entitats de dret públic.
1. Gestió integral del parc públic d’habitatges de la Generalitat
El total d’immobles gestionats per l’EIGE són:

Tipus Immoble Nombre
Habitatges 13.932 (de les quals 7.457 són en lloguer)
Garatges 1.319
Trasters 335
Locals 582


Entre els objectius de la gestió integral:
1.1. Garantir una correcta ocupació dels immobles ajustada a la seua finalitat i normativa d’aplicació.
1.2. Vetllar pel compliment equilibrat de drets i obligacions dels usuaris d’habitatges.
1.3. Organitzar i desenvolupar els treballs tècnics de gestió administrativa.
1.4. Prestar una atenció específica i professionalitzada.
1.5. Garantir un adequat manteniment i conservació dels immobles, mitjançant:
1.5.1. Optimització de la gestió de reclamacions i reparacions ordinàries i d’urgència del parc públic d’habitatges.
1.5.2. Consolidació del diagnòstic previ d’elements comuns o informes d’avaluació d’edificis en grups on el percentatge d’habitatges de la Generalitat és superior al 50 % com a eina per a la planificació d’actuacions de manteniment preventiu, reparació i millora d’elements comuns.

1.5.3. Redacció amb mitjans propis de projectes de manteniment preventiu, reparació i millora d’elements comuns.
1.5.4. Reforç de la línia d’inspecció i valoració d’habitatges buits i recuperats per a l’execució de les obres de reparació necessàries perquè puguen ser novament llogats.
1.5.5. Optimització de les actuacions per a impedir assalt o possible ocupació d’habitatges buits.
1.5.6. Estudi, anàlisi i proposta d’actuacions per a la modernització del parc públic: àrees de regeneració i renovació urbana.
1.5.7. Elaboració de plecs tècnics i bases de preus per a la seua remissió a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a la seua tramitació, licitació i adjudicació.
1.6. Gestió dels solars adscrits.
1.7. Execució de plans especials i lliurament d’habitatges:
1.7.1. Programa de lloguer d’acord amb la nova política d’habitatge de la Generalitat.
1.7.2. Programa d’integració social a través de col·laboració interadministrativa per a facilitar l’allotjament de col·lectius amb especials dificultats socials d’adaptació. Conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, pel qual es facilita l’accés a habitatges de lloguer a dones víctimes de violència de gènere.
1.7.3. Diagnòstic sobre l’estat de conservació del parc públic i propostes d’intervenció.
1.8 Execució de plans d’intervenció integral sostenible.
2. Lloguer de l’estoc d’immobles propis
Pel que fa al parc propi d’immobles de l’EIGE, el nombre que es gestiona són els indicats en el següent quadre.

Tipus Immoble Nombre
Habitatges i garatges vinculats 1.058 habitatges i 554 garatges
Garatges no vinculats 160
Trasters 294
Locals 56


Per a l’exercici 2016 es pretén:
2.1. Gestió eficient de les promocions en lloguer propietat d’EIGE:

Potenciar el nombre de contractes de lloguer formalitzats, donar publicitat als habitatges de lloguer i que es reparen els habitatges actualment buits per a tornar a posar-les en lloguer millorant, així mateix, el manteniment dels immobles. Reduir la morositat mitjançant la presa de mesures com ara requeriments de pagament, convenis d’ajornament de deute i la reducció de les rendes en funció de la situació econòmica i familiar dels inquilins.
2.2. Implementar el programa de lloguer mitjançant el qual es presta un servei, la missió del qual és posar habitatges de lloguer del mercat privat, informar i mediar entre propietaris i inquilins, oferint assessorament tècnic i jurídic, donar difusió a la borsa d’habitatges de lloguer i, en general, impulsar el mercat del lloguer en la Comunitat, d’acord amb la política d’habitatge de la Generalitat.
2.3. Desenvolupament del Pla de fons social d’habitatges de lloguer per a solucionar els problemes d’habitatge de les persones que es troben en execució hipotecària a través de conveni amb bancs, com el que ja existeix amb Bankia.
2.4. Finalitzar la tramitació de les ajudes de renda bàsica d’emancipació.
3. Mobilitat
Els objectius estratègics d’enguany, en l’apartat de mobilitat són:

Implantació del sistema de pagament basat en la tecnologia Móbilis, en tots els serveis de transport públic de viatgers per carretera la titularitat dels quals corresponga a la Generalitat.
Implantació i comercialització de títols de transport en els serveis públics de transport de viatgers per carretera, amb la posterior liquidació als concessionaris, en funció dels usos o les etapes realitzades.

Elaboració del catàleg del conjunt d’elements de les infraestructures del transport públic de viatgers per carretera: estacions i terminals, marquesines, pals, senyals i elements d’informació a l’usuari.

4. Infraestructures: promoció, construcció i manteniment
4.1. Generació de sòl urbanitzat amb destinació a habitatges de protecció:
EIGE té previst reprendre durant l’exercici 2016 la promoció de sòl per a habitatge protegit d’actuacions ja programades i posades en marxa en exercicis anteriors, amb l’anàlisi prèvia de necessitats i amb dimensions acords a la demanda.
4.2. Impuls dels documents de planejament i gestió per al sòl logístic.
4.3. Abordar la situació dels convenis de promoció de sòl i edificació subscrits amb diversos ajuntaments.
4.4. Abordar el manteniment d’infraestructures ferroviàries.
Durant l’exercici 2016, es preveu continuar amb el manteniment de les infraestructures ferroviàries concloses, però no posades en servei: T2 Sud i soterrament de Burjassot.
5. Explotació d’actius mantinguts per a la venda
5.1. Promoció pròpia d’habitatges de protecció de venda i lloguer

Reprendre la redacció de projectes i execució de les obres amb destinació a habitatges de protecció per a venda i lloguer.
5.2. Comercialització del parc logístic
Durant l’exercici 2016, EIGE potenciarà l’explotació del Parc Logístic de València a través de la comercialització de parcel·les al sector de la logística i el transport.
5.3. Comercialització d’estoc d’habitatges d’HPO
Durant l’exercici 2016, EIGE reactivarà la posada en el mercat de l’estoc disponible d’habitatges, garatges, trasters o locals.
6. Xarxa de difusió de RTVV
EIGE té atribuïda per llei la responsabilitat de la gestió i custòdia de la xarxa de difusió de RTVV.
EIGE té també previst continuar, durant l’exercici 2016, amb la prestació del servei de suport tecnicojurídic a Ràdio Televisió Valenciana, SAU (RTVV), per a l’administració de la xarxa de difusió de RTVV, segons encàrrec de gestió de 2 de setembre de 2015, així com fomentar la formalització d’altres encàrrecs de gestió susceptibles de ser escomeses per EIGE.

On diu: annex memòria d’actuacions
Indicador Descripció Unitat de mesura Valor
Objectiu 1.1. Comercialització del Parc Logístic
Indicador 1 Nombre de metres quadrats venuts Metres quadrats 50.000
Objectiu 1.2. Comercialització de l’estoc d’habitatges d’HPO
Indicador 1 Nombre d’escriptures formalitzades 18
Objectiu 3.1. Garantir correcta ocupació dels immobles
Indicador 1 Nombre de legalitzacions 40
Indicador 2 Nombre de subrogacions 80
Indicador 3 Canvis de titularitat 90
Indicador 4 Requeriment de pagament 2.500
Objectiu 3.5. Garantir un adequat manteniment i conservació dels immobles
Indicador 1 Nombre d’actuacions adjudicades 1.300
Objectiu 3.6 Analitzar, proposar i executar programes de millora d’elements comuns
Indicador 1 Nombre d’actuacions adjudicades 25
Objectiu 3.9 Execució de plans especials i lliurament d’habitatges
Indicador 1 Nombre de contractes formalitzats 200
Indicador 2 Nombre de convenis de col·laboració formalitzats amb ajuntaments de > 25.000 habitants 25
Objectiu 4. Lloguer de l’estoc d’immobles propis
Indicador 1 Nombre de contractes formalitzats habitatges propis 100
Indicador 2 Nombre de contractes formalitzats habitatges Xarxa Lloga 450
Indicador 3 Nombre d’expedients d’ajudes tramitades 250
Indicador 4 Nombre d’actuacions adjudicades 300


Ha de dir: Annex memòria d’actuacions
Indicador Descripció Unitat de mesura Valor
Objectiu 1. Gestió integral del parc públic d’habitatges
de la Generalitat
Objectiu 1.1. Garantir correcta ocupació dels immobles
Indicador 1 Nombre d’inspeccions en habitatges 14000
Indicador 2 Nombre de contractes de legalitzacions d’ocupants sense títol 100
Objectiu 1.2. Vetllar pel compliment equilibrat de drets i obligacions dels usuaris d’habitatges
Indicador 1 Nombre de requeriments de pagament de contractes d’arrendament i compravenda 600
Indicador 2 Nombre de reunions amb les comunitats de veïns 100
Indicador 3 Nombre de Requeriments de pagament de despeses de comunitat 300
Objectiu 1.3 Organitzar i desenvolupar els treballs tècnics de gestió administrativa
Indicador 1 Nombre de subrogacions de contractes de renda 90
Indicador 2 Nombre de canvis de titularitat de contractes de compravenda 50
Indicador 3 Nombre d’escripturacions de contractes de compravenda 400
Objectiu 1.4. Prestar una atenció específica i professionalitzada
Indicador 1 Nombre d’atencions al públic presencials 30000
Indicador 2 Nombre d’atencions al públic telefòniques 25000
Objectiu 1.5. Garantir un adequat manteniment i conservació del parc públic
Indicador 1 Nombre d’actuacions de reparació reclamacions adjudicades 1000
Indicador 2 Nombre de projectes de reparació i millora d’elements comuns redactats 24
Indicador 3 Nombre d’informes de reparació d’habitatges buits o recuperats
200
Indicador 4 Nombre d’actuacions per a impedir assalt o possible ocupació d’habitatges 300
Indicador 5 Nombre d’actuacions de regeneració urbana proposades 8
Objectiu 1.7. Plans especials i lliurament d’habitatges
Indicador 1 Registre, prebaremació i anàlisi de la demanda d’habitatges 4000
Indicador 2 Nombre de nous contractes d’arrendament 250
Objectiu 1.8. Plans d’intervenció integral sostenible
Indicador 1 Nombre total de bonificacions 1500
Indicador 2 Nombre de noves actes de reconeixement de deute (ARDES) signades 850
Indicador 3 Nombre de canvis de contractes de compravenda a arrendament 100
Objectiu 2. Lloguer de l’estoc d’immobles propis 2.1. Gestió eficient de les promocions en lloguer propietat EIGE
Indicador 1 Nombre de contractes formalitzats habitatges propis 200
Indicador 2 Gestió morositat: Preavisos i requeriments de pagament 700
Indicador 3 Gestió morositat: Conveni ajornament deute 100
Indicador 4 Nombre expedients reducció temporal renda (adequació a condicions econòmiques) 600
Indicador 5 Nombre expedients extinció contractes i recuperació fiances 40
Indicador 6 Nombre expedients manteniment i conservació immobles 450
Objectiu 2.2 Mobilitzar parc habitatges buits i fomentar lloguer assequible
Indicador 1 Captació habitatges de
particulars 200
Indicador 2 Nombre de contractes formalitzats habitatges Xarxa Lloga 450
Indicador 3 Nombre consultes atenció ciutadà, assessorament i mediació 1500
Objectiu 2.3 Pla Fons Social de Habitatges (FSH) en lloguer per a executats hipotecaris
Indicador 1 Nombre habitatges d’entitats bancàries 120
Indicador 2 Nombre de contractes lloguer social i contractes en propi immoble 100
Objectiu 2.4 Finalitzar tramitació RBE (renda bàsica emancipació)
Indicador 1 Nombre expedients (incidències, sol·licituds…) 200
Objectiu 3 Mobilitat
Indicador 1 Nombre de concessions a implantar en l’exercici la tecnologia Móbilis 2
Indicador 2 Nombre de concessions en què EIGE comercialitzara els seus títols de transport 2
Indicador 3 Percentatge d’execució del catàleg d’infraestructures de transport públic de viatgers per carretera % 50
Objectiu 4 Infraestructures: Promoció, construcció i manteniment
Objectiu 4.1 Generació de sòl urbanitzat amb destinació a habitatges de protecció
Indicador 1 Percentatge d’execució de la inversió % 100
Objectiu 4.2 Impuls dels documents de planejament i gestió per a sòl logístic
Indicador 1 Percentatge execució de la modificació i reparcel·lació % 100
Objectiu 5 Explotació d’actius mantinguts per a la venda
Objectiu 5.1 Promoció pròpia d’habitatges
Indicador 1 Percentatge d’execució de la inversió % 100
Objectiu 5.2 Comercialització del parc logístic
Indicador 1 Nombre de metres quadrats venuts m2 50.000
Objectiu 5.3 Comercialització de l’estoc d’habitatges d’HPO
Indicador 1 Nombre d’escripturacions formalitzades 30


* * * * * * *

Entitat 02 Secretaria Autonòmica d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Centre gestor 02 Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat
Programa 513.10.Infraestructuras públiques
Fitxa FP3 Detall d’ingressos afectes programes
On diu: Eix 4. PI 4.5. El foment d’estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori
Eix 4. PI 4.5. El foment d’estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori,
Ha de dir: Eix 6. PI 6.3. La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural
Eix 6. PI 6.3. La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural.De la Secció 22. Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
Alta
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP7
Codi línia S6556000
Denominació Subvencions a ONGD per a accions de desenvolupament
S’augmenten 74,00 milers d’euros
Secció 22 Transparència, responsabilitat social, participació i cooperació
Baixa
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 226
Denominació Despeses diverses
Es disminueixen 74,00 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP7
Codi línia S2324000 Subvencions ONGD per a la realització d’accions de cooperació internacional al desenvolupament
S’augmenten 100 milers d’euros.
Baixa
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP7
Codi línia S8051000 Subvencions per al desenvolupament en matèria de cooperació tècnica
Es disminuïxen 100 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP4
Punt 1.2.1
On diu:
Redefinir la composició del Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament,
Ha de dir:
Redefinir, de manera participativa i consensuada, el decret pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament, inclosos composició, funcionament, rendició de comptes i pressupost.


* * * * * * *

Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP4
Punt 1.2.3
On diu:
Redefinir el funcionament del Comitè d’Ajuda Humanitària i d’Emergències,
Ha de dir:
Redefinir, de manera participativa i consensuada, el decret pel qual es regula el Comitè d’Ajuda Humanitària i d’Emergències, inclosos composició, funcionament, rendició de comptes i pressupost.


* * * * * * *

Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP4
Punt 1.5.1
On diu:
Establir una estratègia coordinada d’avaluació i compliment dels objectius de desenvolupament sostenible,
Ha de dir:
Establir una estratègia coordinada d’avaluació i compliment dels objectius de desenvolupament sostenible dins de les polítiques del Consell.

* * * * * * *

Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP4
On diu:
1.5.1. Establir una estratègia coordinada d’avaluació i compliment dels objectius de desenvolupament sostenible,
Ha de dir:
1.5.1. Establir una estratègia coordinada d’avaluació i compliment dels objectius de desenvolupament sostenible dins de les polítiques del Consell.

* * * * * * *

Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP4
On diu:
1.7.3. Impulsar noves modalitats de cooperació al desenvolupament,
Ha de dir:
1.7.3. Impulsar de manera participativa i consensuada el debat sobre noves modalitats de cooperació al desenvolupament.

* * * * * * *

Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP4
On diu:
1.2.3. Redefinir el funcionament del Comitè d’Ajuda Humanitària i d’Emergències,
Ha de dir:
1.2.3. Redefinir de manera participativa i consensuada el decret pel qual es regula el Comitè d’Ajuda Humanitària i d’Emergències, incloent-hi composició, funcionament, rendició de comptes i pressupost.


* * * * * * *

Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP4
On diu:
1.2.1. Redefinir la composició del Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament,
Ha de dir:
1.2.1. Redefinir de manera participativa i consensuada el decret pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament, incloent-hi composició, funcionament, rendició de comptes i pressupost.


* * * * * * *

Alta
Es genera la nova línia
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP7
Denominació: Protecció internacional de la infància
Beneficiaris prevists: ONGD i actors de cooperació
Descripció i finalitat: Programes internacionals per a la protecció de la infància
Es dota amb un import de 70 milers d’euros.
Baixa
Programa 121.80 Direcció i serveis generals
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 221 Subministraments
Es disminuïxen 70 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Es genera la nova línia
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP7
Denominació: Protecció internacional de la dona
Beneficiaris prevists: ONGD i actors de cooperació
Descripció i finalitat: Programes internacionals per a la protecció i promoció de les dones davant situacions de discriminació o violència masclista
Es dota amb un import de 70 milers d’euros.
Baixa
Programa 121.80 Direcció i serveis generals
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 221 Subministraments
Es disminuïxen 70 milers d’euros.

* * * * * * *

Alta
Es genera la nova línia
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament
Fitxa FP7
Denominació: Defensa i promoció internacional dels Drets Humans

Beneficiaris prevists: ONGD i actors de cooperació
Descripció i finalitat: Programes internacionals per a la defensa i promoció internacional dels drets humans, tant els drets civils i polítics com els drets econòmics, socials i culturals
Es dota amb un import de 70 milers d’euros.
Baixa
Programa 121.80 Direcció i serveis generals
Fitxa FP2
Aplicació econòmica 221 Subministraments
Es disminuïxen 70 milers d’euros.

* * * * * * *

Programa 134.10 Transparència, responsabilitat social, participació i cooperació
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació
Cal afegir una nova línia d’actuació:
1.5.5. Participació de la Generalitat en la AECID i la resta de comitès i grups de treball en els quals es requerisca la presència de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Programa: 134.10.
Fitxa: FP4
Principals línies d’actuació
Cal afegir.
9.2.1 Facilitar que funcionaris i funcionàries especialment qualificats en els diferents sectors, es desplacen a països situats a les zones geogràfiques d’actuació del Programa de cooperació al desenvolupament, per a realitzar tasques tècniques de supervisió i control de l’execució dels projectes.

* * * * * * *

Programa: 134.10.
Fitxa: FP4
Principals línies d’actuació
Cal afegir.
9.2.2 Promoure la formació específica en cooperació del personal al servei de l’administració de la Generalitat.

* * * * * * *

Programa 134.10 Transparència, responsabilitat social, participació i cooperació
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació
Cal afegir una nova línia d’actuació:
1.9. Desenvolupar un pla dirigit a encaminar progressivament les polítiques del Consell al compliment de l’objectiu final de destinar el 0,7 % dels pressupostos consolidats de la Generalitat valenciana a cooperació internacional atenent els criteris internacionals prevists pel Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE.

* * * * * * *

Programa 121.10 Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de serveis

Fitxa FP4
Principals línies d’actuació
Cal afegir una nova línia d’actuació amb la següent redacció:

5.2.2. Publicar l’informe valoratiu de la gestió de les queixes que elabora anualment la Subdirecció General d’Atenció a la Ciutadania i Qualitat i Inspecció de Serveis. Aquest informe inclourà el temps de contestació i la resposta al ciutadà.

* * * * * * *

Programa 112.90 Transparència en l’activitat pública i participació ciutadana
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir una nova línia d’actuació amb la següent redacció:
8.1.4. Revisió dels mecanismes de col·laboració de la Generalitat amb els Cevex per afavorir una major transparència i difusió de les seus activitats.

* * * * * * *

Programa 112.90 Transparència en l’activitat pública i participació ciutadana
Fitxa FP4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir una nova línia d’actuació amb la següent redacció:

6.2.2. Es treballarà conjuntament amb el teixit associatiu per a reactivar i dotar de contingut el Consell de Participació Ciutadana.

* * * * * * *

Secció 22
Programa 112.90 Transparència en l’activitat pública i participació ciutadana
Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir una nova línia d’actuació:
6.2.3. Col·laborar amb representants dels grups polítics i del teixit associatiu valencià en la constitució i funcionament del Consell de Participació Ciutadana a què es refereix l’article 49 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Programa 134.10
Fitxa FP 4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:
1.6.6. Vehicular les quanties recuperades pels processos judicials relatius a partides de polítiques de cooperació desviades per a destinar-les als seus objectius originaris.

* * * * * * *

Programa 134.10
Fitxa FP 4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu: 1.2.1. Redefinir la composició del Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament,
Ha de dir: 1.2.1. Redefinir de manera participativa i consensuada el decret pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament, incloent-hi composició, funcionament, rendició de comptes i pressupost.

* * * * * * *

Programa 134.10
Fitxa FP 4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu: 1.2.3. Redefinir el funcionament de Comitè d’Ajuda Humanitària i d’Emergències,
Ha de dir: 1.2.3. Redefinir de manera participativa i consensuada el decret pel qual es regula el Comitè d’Ajuda Humanitària i d’Emergències, incloent-hi composició, funcionament, rendició de comptes i pressupost.

* * * * * * *

Programa 134.10
Fitxa FP 4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu: 1.5.1. Establir una estratègia coordinada d’avaluació i compliment dels objectius de desenvolupament sostenible,
Ha de dir: 1.5.1. Establir una estratègia coordinada d’avaluació i compliment dels objectius de desenvolupament sostenible dins de les polítiques del Consell.

* * * * * * *

Programa 134.10
Fitxa FP 4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu: 1.6.5. Establir un programa operatiu del Pacte valencià contra la pobresa,
Ha de dir: 1.5.5. Establir un programa operatiu del Pacte valencià contra la pobresa.

* * * * * * *

Programa 134.10
Fitxa FP 4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu: 1.7.3. Impulsar noves modalitats de cooperació al desenvolupament,
Ha de dir: 1.7.3. Impulsar de manera participativa i consensuada el debat sobre noves modalitats de cooperació al desenvolupament.

* * * * * * *

Programa 134.10
Fitxa FP 4
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu: 1.8.1. Convocatòria de subvencions per a establir compromisos d’ajuda humanitària lligada a les crisis humanitàries establertes per les Nacions Unides,
Ha de dir: 1.8.1. Línia nominativa per a accions institucionals d’ajuda humanitària davant catàstrofes naturals o causades per l’home, en coordinació amb el Comitè Permanent d’Ajuda Humanitària de la Comunitat Valenciana.

* * * * * * *

Servei 02
Centre gestor 03
Programa 134.10
Fitxa FP7
Capítol IV Transferències corrents
Línia T6592000 Conveni fons humanitari d’ajuda d’emergència i ajuda humanitària
On diu:
Beneficiaris previstos: Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

* * * * * * *

Servei 02
Centre gestor 02
Programa 111.80
FP7
Capítol IV
Línia S7251000 Subvenció per a la realització d’actuacions de desenrotllament estatutari, promoció de l’autogovern i de responsabilitat social
On diu:
Beneficiaris previstos: Universitats de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir:
Beneficiaris previstos: Universitats de la Comunitat Valenciana.
On diu:
Descripció i finalitat: Subvencions nominatives a les universitats per a la realització de cursos de formació, divulgació i beques d’estudis en matèria de desenvolupament estatutari i promoció de l’autogovern i del dret foral valencià,
Ha de dir:
Descripció i finalitat: Subvencions a les universitats per a la realització de cursos de formació, divulgació i beques d’estudis en matèria de desenvolupament estatutari i promoció de l’autogovern i del dret foral valencià.

* * * * * * *

Servei 02
Centre gestor 03
Programa 134.10
FP7
Codi de línia: S6486000
Cal substituir l’ajuda prevista, per al beneficiari (inclòs en l’annex) Central Emergency Response Fund (CERF) pel beneficiari Programa Mundial d’Aliments (PMA), mantenint la mateixa quantia.

linea