diari

DECRET 141/2010, de 17 de setembre, del Consell, pel qual es regulen determinats aspectes de la constitució de comissions gestores i juntes veïnals en les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana. [2010/10041]

(DOGV núm. 6359 de 21.09.2010) Ref. Base de dades 010170/2010

DECRET 141/2010, de 17 de setembre, del Consell, pel qual es regulen determinats aspectes de la constitució de comissions gestores i juntes veïnals en les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana. [2010/10041]
PREÀMBUL
El present decret desenrotlla els articles 64 i 66 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que establixen l'existència de la comissió gestora com a òrgan de govern provisional i les juntes veïnals com a òrgan de govern definitiu de les entitats locals menors.
Esta norma regula els òrgans que componen la comissió gestora, les seues funcions, el mecanisme per a designar els seus membres i el procés per a l'elecció del seu president.
Finalment, determina la forma de proveir les vacants que pogueren produir-se en la comissió gestora, aplicant el mateix sistema a les juntes veïnals, òrgans permanents de govern, sempre que, en este últim cas, no hagueren pogut cobrir-se d'acord amb el procediment previst en l'article 66.6 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
En virtut d'això, de conformitat amb els articles 49.1.3ª. i 49.1.8ª. de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, l'article 43 de la Llei del Consell, l'article 45 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 64 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Solidaritat i Ciutadania, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 17 de setembre de 2010,
DECRETE
Article 1. Supòsits i composició de les comissions gestores
1. En les entitats locals menors de nova creació, fins que no se celebren les següents eleccions municipals, al govern i l'administració correspondrà a una comissió gestora designada pel conseller o per la consellera competent en matèria d'administració local, d'acord amb el que disposa l'article 64 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i amb el procediment establit en el present decret.
2. En les entitats locals menors en les quals, després de la celebració de les oportunes eleccions locals parcials, no s'haguera pogut constituir la junta veïnal per falta de candidats, el conseller o la consellera competent en matèria d'administració local procedirà a la constitució d'una comissió gestora integrada per tres o cinc membres, segons que el nucli de població siga inferior o superior a dos-cents cinquanta residents.
3. En el cas que el nombre de membres de la comissió gestora, per aplicació de la regla anterior, superara el terç del de regidors que integren l'ajuntament, el nombre de membres de la comissió gestora serà de tres.
4. La determinació del nombre de membres de la comissió gestora que correspon a cada partit, federació, coalició o agrupació d'electors es durà a terme per la junta electoral de zona, i si esta ha conclòs el seu mandat, pel conseller o per la consellera competent en matèria d'administració local, aplicant el procediment establit en l'article 163 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, de conformitat amb els resultats de les últimes eleccions per a l'ajuntament en la secció o seccions constitutives de l'entitat local menor afectada.
Article 2. Funcions de les comissions gestores
Les comissions gestores exerciran les funcions que la normativa aplicable assigna a la junta veïnal de l'entitat local i el seu president o presidenta aquelles que corresponen a la presidència d'esta.
Article 3. Designació de les comissions gestores
La designació dels membres de la comissió gestora es realitzarà pel conseller o per la consellera competent en matèria d'administració local, escoltats prèviament els representants de cada partit, federació, coalició o agrupació esmentats, de conformitat amb el que disposa l'article 1, punt 4. El candidat proposat haurà de prestar la seua acceptació.
Article 4. Presidència de la comissió gestora
La comissió gestora designarà, per mitjà d'una primera votació per majoria absoluta, el president o presidenta d'esta. Si en la primera votació no s'obtinguera majoria, es repetirà la votació i bastarà la majoria simple. En el cas de no aconseguir la designació del president o de la presidenta, el conseller o la consellera competent en matèria d'administració local designarà el candidat que haja sigut proposat pel partit, federació, coalició o agrupació d'electors que haguera obtingut nombre més gran de vots en les últimes eleccions per a l'ajuntament, en la secció o seccions constitutives de l'entitat local menor.
Article 5. Vacants en les comissions gestores
1. En el cas de vacant en la presidència de la comissió gestora per defunció, incapacitat o renúncia de la seua titular o inhabilitació per sentència judicial ferma, es designarà un nou vocal pel conseller o consellera competent en matèria d'administració local, escoltats prèviament els representants de cada partit, federació, coalició o agrupació d'electors.
2. Posteriorment es designarà el president o la presidenta de la comissió gestora, d'acord amb el procediment establit en l'article anterior.
3. Es designaran nous vocals pel procediment establit en este article quan la vacant o vacants es referisquen als altres membres de la comissió gestora.
Article 6. Vacants en les juntes veïnals
En el cas de vacants en la presidència o els vocals de les juntes veïnals que no hagen pogut cobrir-se d'acord amb el procediment previst en l'article 66.6 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, es procedirà d'idèntica forma a la prevista en l'article anterior.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
Queda derogat el Decret 102/1988, de 18 de juliol, del Consell, pel qual es regula la constitució de comissions gestores en entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament normatiu
Es faculta el conseller competent en matèria d'administració local per a dictar les disposicions normatives necessàries amb vista a l'aplicació del present decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 17 de setembre de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Solidaritat i Ciutadania,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea