diari

DECRET 120/2008, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s'aproven els estatuts del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública. [2008/10424]

(DOGV núm. 5845 de 09.09.2008) Ref. Base de dades 010448/2008

DECRET 120/2008, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s'aproven els estatuts del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública. [2008/10424]
La Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, va crear el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP) per a donar resposta a la necessitat d'aprofundir determinades parcel·les del coneixement científic en l'ampli àmbit de la salut pública.
El Decret 92/2007, de 6 de juliol, del Consell, va establir l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleríes de l'administració de la Generalitat. El títol VIII del decret regula l'estructura de la Conselleria de Sanitat.
El Decret 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.
És necessari que l'estructura del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP) i també les seues normes de funcionament, estiguen en perfecta harmonia amb l'estructura, tant orgànica com funcional, de la Conselleria de Sanitat.
En atenció d'estes consideracions, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 5 de setembre de 2008,
DECRETE
Article únic
S'aproven els estatuts del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP), ens públic creat per la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, que s'adjunten com a annex d'este decret.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Inici d'activitats del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP)
El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP) ha de començar l'activitat al cap d'un any d'haver-se publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana este decret. En eixa data d'inici es produïx l'efectiva adscripció dels llocs de treball dependents de la Direcció General de Salut Pública i de tot el personal funcionari i laboral a què fa referència l'article 62 de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana
A partir de l'entrada en vigor d'este decret es constituirà el Consell Rector, que assumix les funcions previstes en els estatuts del centre.
Així mateix, es procedirà al nomenament del director o directora i dels altres òrgans de govern del centre, que assumiran les funcions previstes en els estatuts.
A partir de la constitució i nomenament dels òrgans de govern del centre, poden adoptar-se els acords necessaris per a configurar l'estructura i organització del personal.
Segona. Règim de personal
El personal de la Generalitat que obtinga destinació en l'ens a través dels sistemes de provisió establits en la legislació de funció pública, conserva la totalitat dels drets que tinga reconeguts, inclosa l'antiguitat.
En el cas de supressió del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, hi ha d'haver una nova adscripció orgànica d'estos llocs de treball i dels seus ocupants, tenint en compte les funcions que exercien.
Tercera. Conveni col·lectiu
Al personal propi del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública s'aplica el conveni col·lectiu per al personal laboral al servici de l'administració de la Generalitat.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Facultats del president o presidenta
Fins que es no es faça la constitució dels òrgans col·legiats previstos en els estatuts del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, correspon al seu president o presidenta l'exercici de totes les funcions o actuacions que siguen necessàries per a l'efectiva posada en funcionament del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
Segona. Exercici de funcions per la Direcció General de Salut Pública
Les funcions que assignen els estatuts aprovats per este decret a l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública les exercirà, fins a l'aprovació dels seus estatuts i l'efectiva posada en funcionament, la direcció general competent en matèria de salut pública.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Normes de desplegament
El conseller o consellera de Sanitat queda facultat per a dictar totes les disposicions que requerisca el desplegament i l'execució d'este decret.
Els consellers o les conselleres competents en la matèria queden facultats per a adscriure, mitjançant una orde, al Centre Superior d'Investigació en Salut Pública la plantilla de llocs i el personal a què fa referència la disposició addicional primera.
Segona. Entrada en vigor
Este decret entra en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública inicia l'activitat en el termini indicat en la disposició addicional primera.
València, 5 de setembre de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET
ANNEX
Estatuts del Centre Superior d'Investigació
en Salut Pública
Capítol I
Naturalesa, règim jurídic i funcions
Article 1. Naturalesa
1. El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública es configura com un ens públic dels que preveu l'article 5.2 del Text Refós de la Llei de la Hisenda Publica de la Generalitat.
2. El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, s'adscriu a la Conselleria de Sanitat, a través de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública, a fi de millorar l'eficiència i la consecució dels objectius de salut pública.
Article 2. Règim jurídic
1. El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública es regix pels preceptes de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, per estos estatuts, pel Text Refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat, per les normes de dret privat i per la resta de l'ordenament jurídic.
2. En l'exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes, el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública ha de subjectar-se a les normes de dret públic, en especial a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. Els actes i resolucions dels òrgans del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública són susceptibles dels recursos administratius previstos en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Les resolucions i els acords dels seus òrgans de govern unipersonals i col·legiats exhaurixen, en tot cas, la via administrativa.
4. La contractació del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública es regix per les disposicions contingudes en la legislació de contractes de les Administracions Públiques que s'hi apliquen i pel dret privat.
Article 3. Fins
1. El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública és l'encarregat de dur a terme la política de la Conselleria de Sanitat en relació amb la investigació en salut pública.
2. Per al compliment dels fins compta amb la necessària col·laboració de les universitats i les associacions empresarials.
Article 4. Competències
Per a la consecució d'estos fins, el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública pot assumir les competències següents:
a) Realitzar estudis, publicacions i totes les activitats que contribuïsquen a la millora del coneixement científic, tecnològic i sanitari.
b) Prestar col·laboració tecnològica, investigadora o analítica a les institucions científiques i tecnològiques i als laboratoris, quan esta siga sol·licitada i així ho acorde el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
c) Establir mecanismes de transferència dels resultats de la seua activitat al sector productiu o qualsevol altre sector social beneficiari de l'avenç tècnic científic, fins i tot donant suport al desplegament d'iniciatives innovadores vinculades a l'organisme. Igualment pot subscriure contractes amb empreses interessades en l'adquisició dels resultats generats pels seus grups d'investigació, potenciant la creació d'unitats competents per a la gestió de la transferència i valoració de la tecnologia.
d) Participar en la creació i manteniment d'unitats d'investigació i desenvolupament de caràcter mixt, per mitjà de conveni, amb universitats o altres institucions.
e) Atorgar, per mitjà de conveni, el caràcter d'associades al Centre Superior d'Investigació en Salut Pública a unitats d'investigació i desenvolupament universitàries o pertanyents a altres institucions públiques o privades.
f) Desplegar programes de formació de personal científic i tècnic en funció de les capacitats formatives que l'activitat investigadora permet, tenint en compte les necessitats de capacitació de recursos humans que demana el sistema productiu i la societat en general, tot això en el marc legislatiu pertinent. De manera especial, el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública pot col·laborar en estes tasques amb les institucions d'educació superior.
g) Impulsar la creació, manteniment, ordenació i, si és el cas, dur a terme la supressió d'unitats d'investigació i desenvolupament pròpies, dotant-les del personal i els mitjans necessaris per al compliment dels fins, atenent les exigències que demana el desenvolupament d'investigació de qualitat, tot això sense perjuí de les competències que corresponen a altres departaments administratius i organismes, i dins dels límits pressupostaris.
h) Desplegar, en el marc del règim jurídic del personal al servici de les administracions públiques, la política relativa al personal propi de l'organisme, al personal encarregat de les tasques d'investigació i altres funcions de suport, així com avaluar l'activitat exercida pel personal de l'organisme, els seus instituts i centres.
i) Establir convenis amb organismes públics i privats, tant autonòmics, com nacionals o internacionals, per a la realització de projectes d'investigació i altres activitats de caràcter científic, tècnic o d'innovació tecnològica.
j) Proposar la creació o participació, d'acord amb el que disposa l'ordenament jurídic, en societats mercantils l'objectiu de les quals siga la realització d'activitats d'investigació científica o desenvolupament tecnològic i la prestació de servicis tècnics relacionats amb els seus fins i participar en la seua posada en funcionament.
k) Realitzar operacions de préstec a favor de les societats en el capital de les quals participe o prestar aval o garantia sobre els préstecs que puguen rebre les societats amb els informes o autoritzacions previs que, si és el cas, corresponga emetre a l'Institut Valencià de Finances o a l'òrgan que tinga les seues competències.
l) Proposar la creació de fundacions d'acord amb la normativa aplicable per a la realització d'activitats d'investigació científica, desenvolupament tecnològic i prestació de servicis tècnics relacionats amb els fins d'interés públic del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
m) Qualsevol altra funció destinada al compliment dels fins assenyalats o que siguen encomanades al Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
Capítol II
Estructura i Organització del Centre Superior
d'Investigació en Salut Pública
Article 5. Òrgans de govern i òrgans consultius
L'estructura bàsica del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública està constituïda pels òrgans següents:
1. Els òrgans de govern del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública són:
a) El president o presidenta.
b) El Consell Rector.
c) El director o directora.
2. Serà òrgan consultiu i assessor del centre el Consell Científic Tècnic.
Article 6. El president o presidenta
1. La presidència del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública correspon al conseller o consellera de Sanitat.
2. Al president o presidenta del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, com a òrgan de govern unipersonal, corresponen les funcions següents:
a) Exercir la superior representació, direcció i govern del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública en totes les relacions amb entitats públiques o privades i ostentar la direcció de totes les seues dependències.
b) Ostentar amb caràcter general la representació i firma del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública en els convenis i contractes subscrits pel centre.
c) Ostentar la representació del centre davant dels jutjats i tribunals, així com en l'exercici d'accions i recursos judicials.
d) Coordinar els treballs fets pel centre, vetlant pel compliment de les seues funcions.
e) Exercir qualssevol altres funcions que li siguen atribuïdes, així com les que no estiguen expressament assignades a cap altre òrgan del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, o les que hi delegue el Consell Rector.
3. El president o presidenta pot delegar, amb caràcter temporal o permanent, les seues funcions en el director o directora del centre.
Article 7. El Consell Rector
1. El Consell Rector és l'òrgan de govern col·legiat del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública i li corresponen, de manera general, les facultats de direcció, control i supervisió del centre.
2. El Consell Rector està integrat pel president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i els vocals.
3. El president o presidenta és amb caràcter nat el conseller o consellera de Sanitat. La vicepresidència correspon al director executiu o directora executiva de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública.
4. Són vocals del Consell Rector:
a) El director o directora del Centre Superior d'Investigació en Salut Publica.
b) Un representant de qui ostenta les competències en matèria de coordinació de la investigació en l'àmbit de la Conselleria de Sanitat.
c) Tres representants de les universitats de la Comunitat Valenciana.
d) El director tècnic o directora tècnica de l'Agència Valenciana de Seguretat Alimentària.
e) Dos representants de les associacions empresarials de la Comunitat Valenciana.
f) Dos representants de les organitzacions socials de la Comunitat Valenciana.
g) Dos representants de les societats científiques. Hi tenen prioritat les que tinguen una relació estreta amb les àrees d'investigació del Centre Superior d'Investigació en Salut Publica.
h) Dos representants d'instituts d'investigació de prestigi reconegut.
i) Quatre representants de la Generalitat, un d'ells en representació de la conselleria amb competències en matèria d'economia i hisenda, i els altres tres de conselleries que tinguen funcions que cooperen en l'acció i investigació de salut.
j) Sis representants de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública, a proposta del director o directora del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
k) Dos representants de l'Agència Valenciana de la Salut, un d'ells pertanyent a l'atenció primària i l'altre a l'especialitzada/hospitalària.
l) Dos persones pertanyents al Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
5. Els vocals del Consell Rector els nomena el president o presidenta del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, a proposta de les distintes organitzacions i entitats representades. Les persones proposades per al càrrec han de tindre la titulació o coneixements apropiats per a exercir-lo. La duració màxima del càrrec és de cinc anys, prorrogables.
6. El president o presidenta pot ampliar el nombre de vocals si resulta necessari per al millor funcionament del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
7. El secretari o secretària del Consell Rector és la persona del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública designada pel director o directora, que actua amb veu però sense vot.
8. Si durant el transcurs del mandat algun dels vocals de representació de les institucions i entitats públiques o privades es dóna de baixa en estes, o cessa en el càrrec en funció del qual haja sigut designat, les institucions i entitats corresponents han de designar el substitut que, pel que fa a la renovació, ha de tindre l'antiguitat que corresponga al que substituïx. Així mateix, en qualsevol moment, a proposta de les institucions o entitats públiques o privades corresponents, el president o presidenta pot remoure qualsevol dels designats i fer un nomenament nou pel temps de mandat que resta. En ambdós supòsits, el substitut ha de tindre els requisits per al lloc.
9. El càrrec de membre del Consell Rector no és remunerat. Les possibles dietes o indemnitzacions que hi puguen correspondre s'han d'ajustar a la legislació, subjecte a l'autorització de la conselleria competent.
10. Els membres del consell rector tenen incompatibilitat total amb qualsevol càrrec o funció que tinga vinculació amb empreses o servicis relacionats amb les activitats del centre.
Article 8. Funcions del Consell Rector
1. Corresponen al Consell Rector les funcions següents:
a) Dirigir l'actuació del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, en el marc de la política sanitària i d'investigació i innovació tecnològica fixada per l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública.
b) Aprovar el programa d'activitats, inversions i finançament, així com l'avantprojecte de pressupost anual, juntament amb la memòria explicativa del contingut del programa.
c) Informar i elevar als òrgans competents de l'administració de la Generalitat les propostes que requerisquen la seua aprovació.
d) Aprovar l'organització en àrees de treball cientificotècniques del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública i dictar les normes de funcionament del propi Consell Rector per a allò que no preveu estos estatuts, pel que fa a la legislació aplicable al centre.
e) Aprovar, a proposta del director o directora, la plantilla, organització funcional i règim de retribució del personal propi del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, amb les limitacions legals i pressupostàries.
f) Convocar les proves de selecció del personal propi del centre, d'acord amb els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
g) Autoritzar les inversions i operacions financeres del centre, aprovar la participació en societats mercantils o d'entitats de qualsevol altra naturalesa que tinguen relació amb els fins del centre, o proposar la seua creació i participar en la seua posada en funcionament.
h) Autoritzar els actes de disposició dels béns del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública de naturalesa immobiliària.
i) Autoritzar els acords de cooperació amb altres institucions i entitats públiques o privades.
j) Establir l'estructura administrativa del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
k) Totes les que siguen necessàries per al compliment dels fins i programes de Centre Superior d'Investigació en Salut Pública i aquelles altres que d'ara en avant se li puguen atribuir, amb les limitacions legals i pressupostàries en tot cas.
2. El Consell Rector pot delegar les funcions, amb caràcter permanent o temporal, en el vicepresident o vicepresidenta i en el director o directora del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
Article 9. Règim de funcionament del Consell Rector
1. El Consell Rector es reunix, amb convocatòria prèvia del president o presidenta, tantes vegades com siga necessari per al bon funcionament del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública i, ordinàriament, almenys, una vegada al semestre.
2. El Consell Rector pot, així mateix, ser convocat pel president o presidenta, amb la sol·licitud prèvia motivada i per escrit de la majoria absoluta dels seus membres.
3. La convocatòria del Consell Rector la cursa el secretari o secretària amb, almenys, quaranta-huit hores d'antelació, excepte en cas de convocatòria urgent, regulat en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb inclusió de l'orde del dia dels assumptes que s'han de tractar.
4. Per a la constitució vàlida del Consell Rector, pel que fa a celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerix, en primera convocatòria, la presència del president o presidenta i secretari o secretària o, si és el cas, dels que els substituïsquen, els quals han de tindre els requisits del titular, i la de la meitat almenys de la resta dels seus membres, presents o degudament representats; i en segona convocatòria, trenta minuts després, siga quin siga el nombre d'assistents entre els quals necessàriament ha de trobar-se el president o presidenta i el secretari o secretària, o les persones que els substituïsquen.
5. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents.
6. De les sessions del Consell Rector s'ha d'alçar l'acta corresponent, que l'ha de firmar el secretari o secretària amb el vistiplau del president o presidenta, i aprovar-se en la mateixa sessió o en una de posterior.
7. Per al que no preveu este article cal ajustar-se al que disposa, per als òrgans col·legiats, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 10. El director o directora del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública
1. El director o directora, com a òrgan de govern unipersonal, té al seu càrrec l'execució i la gestió de les activitats del centre d'acord amb les directrius assenyalades pel Consell Rector, i té la consideració de personal funcionari, estatutari o laboral fix.
2. El director o directora del Centre Superior d'Investigació de Salut Pública el nomena el conseller o consellera de Sanitat, entre les persones amb titulació i coneixements científics apropiats, a proposta del director executiu o directora executiva de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública, oït el Consell Rector, i amb un informe previ del Consell Científic Tècnic del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
3. Corresponen al director o directora les atribucions següents:
a) Proposar al Consell Rector els objectius del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
b) Proposar al Consell Rector el programa d'actuació anual, així com els plans i programes d'actuació del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública en cada una de les seues activitats fonamentals.
c) Proposar al Consell Rector l'avantprojecte de pressupostos del centre, així com la memòria justificativa.
d) Elaborar la memòria anual de gestió del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública i elevar-la al Consell Rector perquè l'aprove, com també els informes de situació pressupostària, financera i patrimonial.
e) Executar els acords, plans i programes del Consell Rector, i dictar les resolucions oportunes.
f) Ordenar les despeses i els pagaments propis de la gestió del centre.
g) La gestió econòmica i financera del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública en els termes establits en l'article 15.1 d'estos estatuts.
4. En matèria de personal, i per delegació del president o presidenta, correspon al director o directora del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública:
a) La superior autoritat, alta inspecció i règim disciplinari del personal del centre.
b) Proposar al Consell Rector perquè aprove, amb les limitacions legals i pressupostàries, la plantilla, l'organització funcional i el règim de retribució del personal propi del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
c) Proposar al conseller o consellera de Sanitat les convocatòries dels llocs de lliure designació del centre.
d) Informar el Consell Rector dels nomenaments de personal de lliure designació que es facen, d'acord amb la normativa.
5. En cas de vacant, absència o malaltia del director o directora, el substituïx una persona del centre designada pel vicepresident o vicepresidenta del Consell Rector.
6. El director o directora pot delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en el personal del centre, en funció de les seues competències.
Article 11. El Consell Científic Tècnic
1. El Consell Científic Tècnic és l'òrgan assessor o consultiu del Consell Rector pel que fa a les activitats d'investigació i desenvolupament tecnològic fetes pel Centre Superior d'Investigació de Salut Pública. Està compost pel president o presidenta, el director o directora del centre, i un màxim de 16 persones expertes amb prestigi reconegut en l'àmbit de la salut pública i que procedisquen de distintes institucions, organismes i societats científiques.
2. Són funcions del Consell Científic Tècnic:
a) Coordinar cada una de les àrees o departaments del Centre Superior d'Investigació de Salut Pública, coneixent tots i cada un dels treballs que es duen a terme en cada àrea, vetlant pel rigor científic i ètic, coordinant-los i proporcionant informació de seguiment de les investigacions i els avanços al director o directora.
b) Orientar l'actuació del Centre Superior d'Investigació de Salut Pública en el marc de la política sanitària i d'investigació i innovació tecnològica, fixada pel Consell.
c) Definir les prioritats i estratègies en matèria d'investigació en salut pública.
d) Determinar les distintes sinergies i acords de col·laboració entre les universitats, empreses i administracions públiques.
e) Conéixer la memòria anual del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
f) Informar sobre qualsevol assumpte que sol·licite, en l'àmbit de les competències del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, el Consell o el president o presidenta del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
g) Totes les que li puguen ser conferides d'acord amb la legislació i la resta de disposicions posteriors.
3. Els acords i informes del Consell Científic Tècnic tenen la consideració jurídica de potestatius i no vinculants.
4. Els membres del Consell Científic Tècnic són nomenats pel director executiu o directora executiva de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública per un període de cinc anys, prorrogables.
5. A les sessions del Consell Científic Tècnic poden assistir, amb veu però sense vot i amb el requeriment previ d'este consell, els experts que es considere convenient per a l'assessorament en matèries específiques. Dels debats s'elevaren informes al Consell Rector.
6. És president o presidenta del Consell Científic Tècnic el director executiu o directora executiva de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública. El secretari o secretària del Consell Científic Tècnic és la persona que hi designa el director o directora entre el personal del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, que actua amb veu però sense vot.
7. El Consell Científic Tècnic pot constituir en el seu si comissions de treball, de composició variable, segons les necessitats d'assessorament de cada moment.
8. El càrrec de membre del Consell Científic Tècnic no és remunerat. Les possibles dietes o indemnitzacions que puguen correspondre s'han d'ajustar a la legislació, subjecte a l'autorització de la conselleria competent.
Article 12. Funcionament del Consell Científic Tècnic
1. El Consell Científic Tècnic es reunix, amb la convocatòria prèvia del president o presidenta del consell, tantes vegades com siga necessari per al bon funcionament del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública i, ordinàriament, almenys una vegada a l'any.
2. La convocatòria, amb l'orde del dia dels assumptes que s'han de tractar, la cursa el secretari o secretària amb, almenys, quaranta-huit hores d'antelació, llevat del cas de convocatòria urgent, regulada per la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
3. Per a la constitució vàlida del Consell Científic Tècnic, als efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerix, en primera convocatòria, la presència del president o presidenta i secretari o secretària o, si és el cas, de les persones que els substituïsquen, que han de tindre els requisits del titular, i la de la meitat almenys de la resta dels membres, presents o degudament representats, i en segona convocatòria, trenta minuts després, siga quin siga el nombre d'assistents entre els quals, necessàriament, ha trobar-se el president o presidenta i el secretari o secretària, o les persones que els substituïsquen.
4. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents.
5. De les sessions del Consell Científic Tècnic s'ha d'alçar l'acta corresponent, que l'ha de firmar el secretari o secretària amb el vistiplau del president o presidenta, i s'ha d'aprovar en la mateixa sessió o en una de posterior.
6. Per al que no preveu este article cal ajustar-se al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als òrgans col·legiats.
Article 13. Comité d'Ètica i d'Investigació
1. Es crea el Comité d'Ètica i d'Investigació, sota la dependència directa del director o directora del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, com a òrgan al servici de l'activitat dels òrgans del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública previstos en l'article 5.1 d'estos estatuts, que vetla per l'adequació amb les normes de conducta nacionals, supranacionals i internacionals, de les activitats d'investigació, desenvolupament o qualsevol altra de caràcter científic duta a terme pel Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
2. Està compost pel president o presidenta del Comité d'Ètica i d'Investigació, i per un màxim de deu persones expertes i de prestigi professional reconegut en els seus distints vessants, inclosos el jurídic, sociològic, psicològic i filosòfic, entre altres que procediran de distintes institucions i organismes a fi d'assegurar-ne la imparcialitat absoluta.
3. Són funcions del Comité d'Ètica i d'Investigació les següents:
a) Informar sobre tots els projectes d'investigació on siga necessària la participació de sers humans com a subjectes passius dels assajos o experiments en aquells casos en què puga veure's afectada la seua integritat física o mental així com la seua personalitat.
b) Així mateix, informar sobre tots els projectes o activitats d'investigació que suposen la recol·lecció, ús, cessió o qualsevol altre procés sobre fluids o teixits biològics humans, garantint l'adequació ètica i legal dels mètodes emprats per a la seua obtenció.
c) En els casos en què el procés experimental només necessite l'ús de dades personals i/o clíniques de sers humans, ha de vetlar perquè, addicionalment al compliment de la normativa relativa a la protecció de dades personals i altres normatives, l'ús de les dades s'ajuste als objectius del projecte.
d) Vetlar perquè en cada un dels projectes i actuacions anteriors es preveja, almenys, el següent:
1. Garantia del consentiment voluntari i informat del voluntari o pacient, o, si no n'hi ha, del seu representant legal, incloent-hi informació sobre els objectius de l'experiment, necessitat de participació de sers humans, possibilitat de renúncia en qualsevol moment, així com qualsevulla altra dada que siga necessària per a garantir la màxima informació al voluntari.
2. Garantia de l'adequada intimitat, confidencialitat i secret de les dades provinents de la investigació, en els termes legalment establits.
3. Identificació clara del finançament, patrocini, afinitats institucionals, conflictes d'interés i incentius per al personal investigador participant i, en general, de qualsevulla fet o dada que puga condicionar la plena objectivitat científica del projecte.
e) Addicionalment, en aquells casos en què el voluntari puga veure afectada la seua integritat ha de vetlar pel següent:
1. Definició clara del protocol experimental que s'ha d'usar durant el projecte.
2. Anàlisi de qualsevol informació o dada referida a incidents greus ocorreguts durant l'experiment.
f) En els projectes en què siga necessari l'ús d'animals ha de vetlar perquè es garantisca el següent:
1. Benestar dels animals durant l'emmagatzemament, així com en el curs dels experiments.
2. L'adopció de mesures raonables conduents a disminuir el patiment d'estos animals en els distints processos.
3. La inexistència de mètodes alternatius i raonables a estes intervencions, o almenys en les fases que puguen causar major patiment.
g) Difondre entre el personal investigador del centre els principis fonamentals ètics que han de regir qualsevol activitat científica, i especialment la relacionada amb sers humans i animals.
h) En general, el Comité d'Ètica i d'Investigació ha de vetlar perquè en el desenvolupament de qualsevol activitat científica del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública es complisquen els principis d'ètica comunament acceptats en l'entorn de la investigació.
i) El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública ha de fer públic, preferentment a través del seu portal telemàtic, els convenis, declaracions i instruments semblants a què s'adherix, per a efectuar la valoració ètica de les seues activitats d'investigació.
4. Els acords i informes del Comité d'Ètica i d'Investigació tenen la consideració jurídica de potestatius i no vinculants, excepte en aquells casos en què algun precepte legal ho exigisca.
5. Els membres del Comité d'Ètica i d'Investigació els nomena el director executiu o directora executiva de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública, per un període de cinc anys, prorrogables.
6. A les sessions del Comité d'Ètica i d'Investigació poden assistir, amb veu però sense vot i previ requeriment d'este comité, els experts que es considere convenient per a l'assessorament en matèries específiques. Dels seus debats s'han d'elevar informes al Consell Rector.
7. És president o presidenta del Comité d'Ètica i d'Investigació el director o directora del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, o la persona que hi delegue. El secretari o secretària del Comité d'Ètica i d'Investigació és la persona designada per a això pel director o directora entre el personal del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, que hi actua amb veu però sense vot.
8. El Comité d'Ètica i d'Investigació pot constituir en el seu si comissions de treball, de composició variable, segons les necessitats assessorament de cada moment.
9. El càrrec de membre del Comité d'Ètica i d'Investigació no és remunerat. No obstant això, el Consell Rector ha d'establir les dietes i indemnitzacions que corresponguen i que s'ajusten a la legislació, subjecte a l'autorització de la conselleria competent.
Article 14. Funcionament del Comité d'Ètica i d'Investigació
1. El Comité d'Ètica i d'Investigació es reunix, prèvia convocatòria del president o presidenta, tantes vegades com siga necessari per al bon funcionament del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública i, ordinàriament, almenys una vegada a l'any.
2. La convocatòria la cursa el secretari o secretària amb, almenas, quaranta-huit hores d'antelació, excepte en cas de convocatòria urgent, fixant l'orde del dia dels assumptes que s'han de tractar.
3. Per a la constitució vàlida del comité, per a la celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerix, en primera convocatòria, la presència del president o presidenta i del secretari o secretària o, si és el cas, de les persones que el substituïsquen, les quals han de reunir els requisits del titular, i la de la meitat almenys de la resta dels seus membres, presents o degudament representats; i en segona convocatòria, trenta minuts després, siga quin siga el nombre d'assistents entre els quals, necessàriament, ha de trobar-se el president o presidenta i el secretari o secretària, o les persones que els substituïsquen.
4. Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels assistents.
5. De les sessions del Comité d'Ètica i d'Investigació s'ha d'alçar l'acta corresponent, que la firma el secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta del comité, i que s'ha d'aprovar en la mateixa sessió o en una de posterior.
6. Per al que no preveu este article cal ajustar-se al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als òrgans col·legiats.
Article 15. Organització administrativa
1. Les estructures de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública competents en la gestió econòmica i pressupostària, jurídica, recursos humans, contractació i altres qüestions d'interés comú, han de donar el suport adequat en estos requeriments al Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, les condicions del qual s'han de fixar d'acord amb el que establix l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública ha de comptar amb un director o directora d'investigació, que el nomena el conseller o consellera de Sanitat, entre les persones amb titulació i coneixements científics apropiats, a proposta del director o directora del centre, i que ha de fer la seua gestió a través de les corresponents àrees de treball científiques tècniques creades d'acord amb el que disposa l'article 8.1.d) dels presents estatuts.
Capítol III
Règim de personal
Article 16. Règim de personal
1. El personal al servici del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública està format per:
a) El personal funcionari o laboral de la Generalitat Valenciana que s'incorpore al Centre Superior d'Investigació en Salut Pública, conserva la totalitat de drets que tinga reconeguts. El personal funcionari manté la situació administrativa en què es troba i el personal laboral el mateix tipus de contracte.
b) El personal laboral propi del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública s'hi incorpora per mitjà de la superació de les proves selectives convocades per acord del Consell Rector.
c) El personal científic i tècnic contractat per a l'execució de projectes i activitats investigadores, que és contractat per objectius o projectes específics, i que es regix per la legislació civil o mercantil aplicable.
d) El personal contractat en pràctiques per a la seua formació científica i tècnica, i que es regix per la legislació laboral específica.
Els processos de selecció del personal científic i tècnic, del personal en pràctiques i del personal laboral propi del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública s'han de regir pels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Els llocs de treball que suposen l'exercici de funcions d'autoritat els exercix el personal funcionari o estatutari.
2. El personal del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública es regix, amb caràcter general, pel dret laboral, amb les excepcions relatives als funcionaris públics, els quals es regixen per la legislació sobre funció pública que els siga d'aplicació. El personal que tinga la condició de funcionari té la consideració jurídica de funcionari o funcionària d'institucions sanitàries al servici de la Conselleria de Sanitat i adscrits al Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
3. Al personal de la plantilla orgànica del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública s'aplica el règim d'incompatibilitats establit en la Llei 53/1984, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions Públiques.
4. El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública pot celebrar convenis de col·laboració amb la resta d'organismes públics d'investigació i amb centres universitaris que regulen la mobilitat i l'intercanvi de personal amb estes institucions.
5. El personal laboral propi del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública ha de ser avaluat de forma individual almenys una vegada a l'any per mitjà d'un sistema d'objectius establits pel Consell Rector. Les retribucions individuals per productivitat corresponents a este sistema d'objectius han de ser aprovades pel Consell dins de les limitacions pressupostàries aplicables en esta matèria a les entitats de dret públic i sotmeses a l'ordenament jurídic privat.
Article 17. Les invencions
Correspon al Centre Superior d'Investigació en Salut Pública la titularitat de les invencions fetes pel personal investigador com a conseqüència de les seues funcions en els termes que preveu l'article 15 i següents de la Llei 11/1986, de 20 de març, per la qual s'aprova la Llei de patents d'invenció i models d'utilitat.
Capítol IV
Règim econòmic financer
Article 18. Recursos econòmics
El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública disposa dels recursos econòmics següents:
1. Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat.
2. Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats, institucions i persones, tant públiques com privades.
3. Les rendes i productes que generen els béns i drets que integren el patrimoni del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
4. Els ingressos procedents dels servicis realitzats pel Centre Superior d'Investigació en Salut Pública.
5. Qualssevol altres recursos que puguen atribuir-se-li.
Article 19. Patrimoni
1. El patrimoni del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública està integrat, a més dels béns i drets propis, per aquells que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol altra administració pública, així com els que adquirisca per qualsevol títol.
2. Tenen la consideració de béns i drets propis tots els que el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública adquirisca o reba per qualsevol títol, així com els productes i rendes derivats.
3. Els béns i drets que la Generalitat o una altra administració pública adscriga al Centre Superior d'Investigació en Salut Pública conserven la qualificació jurídica originària, només poden ser utilitzats per al compliment dels seus fins, i ostenten, pel que fa a estos, totes les prerrogatives i drets que establix la normativa sobre patrimoni, a l'efecte de conservació, administració i defensa.
4. Els béns i drets que formen el patrimoni del Centre Superior d'Investigació en Salut Pública tenen la consideració de domini públic i, com a això, gaudixen de les exempcions i bonificacions tributàries que corresponga als béns d'esta naturalesa. Si el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública és titular d'algun bé dels compresos en l'article 6 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, de Patrimoni de la Generalitat, tenen la consideració de bé de dret privat o patrimonial.
5. El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública gaudix d'autonomia per a la gestió del seu patrimoni, i queda subjecte a l'ordenament jurídic privat en matèria d'adquisicions patrimonials.
6. El Centre Superior d'Investigació en Salut Pública ha de crear un inventari de béns i drets, tant propis com adscrits, on es consigne el caràcter i la procedència dels béns.
Article 20. Règim pressupostari
1. El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, d'intervenció i control financer aplicables al Centre Superior d'Investigació en Salut Publica és l'establit per a este tipus d'entitats en el Text Refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat.
2. L'avantprojecte de pressupost, una vegada aprovat pel Consell Rector del centre, s'ha d'enviar a la Conselleria de Sanitat, a través de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública, perquè l'eleve a la conselleria amb competències en matèria d'economia i hisenda, per tal que l'integre en el Pressupost de la Generalitat.

linea