diari

RESOLUCIÓ 185/VIII, de 14 de novembre de 2012, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat. [2012/10726]

(DOGV núm. 6907 de 21.11.2012) Ref. Base de dades 010616/2012

RESOLUCIÓ 185/VIII, de 14 de novembre de 2012, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat. [2012/10726]
El Ple de les Corts, en la reunió realitzada el dia 14 de novembre de 2012, una vegada debatut, d'acord amb l'article 137 del Reglament de les Corts, el Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, ha adoptat la resolució següent, que, d'acord amb l'article 137.3.5è del Reglament de les Corts, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Resolució
El Ple de les Corts, d'acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 137 del Reglament de les Corts, ha acordat validar el Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.

València, 14 de novembre de 2012.- El president: Juan Gabriel Cotino Ferrer. El secretari primer: Antonio Clemente Olivert.

linea