diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana. [2018/10986]

(DOGV núm. 8432 de 27.11.2018) Ref. Base de dades 010694/2018

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana. [2018/10986]
La Mesa de les Corts, en la reunió del 20 de novembre de 2018, ha tingut coneixement de l’informe elaborat pels Serveis Jurídics de la cambra en relació amb l’escrit RE número 114.926, presentat pel director general de Relacions amb les Corts, amb què comunicava la possible existència d’errades en el text de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, d’acord amb l’informe emés pels Serveis Jurídics i de conformitat amb l’apartat desé de l’Acord 1537/IX, de 30 de març de 2017, de la Mesa de les Corts, sobre Catàleg de procediments per a la correcció parlamentària de les errades i les errates que es produïsquen en les fases del procediment legislatiu o en la publicació oficial de les lleis aprovades per les Corts, la Mesa de les Corts ha acordat les correccions d’errades següents, tant en la versió valenciana com en la versió castellana del text de la llei.

– En l’article 12.2.d, cal suprimir l’últim paràgraf:
On diu:
«d) Gestionar activitats i serveis públics almenys a la meitat dels municipis associats i que, en conjunt, sumen més de la quarta part de la població total dels municipis que integren la mancomunitat i sobre les quals els municipis exercisquen competències, i que afecten les matèries següents:
– Àrea de sostenibilitat mediambiental, gestió dels residus sòlids urbans i del cicle de l’aigua.
– Àrea de seguretat, policia local, guarderia rural i emergències.
– Àrea de sanitat i benestar social.
– Àrea de cultura, joventut, educació i esportiva.
– Àrea de foment econòmic i desenvolupament local.
– Àrea d’urbanisme, habitatge i ordenació del territori.
– Àrea d’infraestructures, dotacions i equipaments.
– Àrea de participació ciutadana, igualtat, informació i comunicació.
– Àrea de contractació i gestió administrativa i modernització.
El Consell, mitjançant un decret, podrà actualitzar el nombre d’àrees que habiliten la qualificació de comarcal, si l’execució i el desenvolupament de la llei comporten la necessitat d’incrementar o disminuir el nombre esmentat»;

Ha de dir:
«d) Gestionar activitats i serveis públics almenys a la meitat dels municipis associats i que, en conjunt, sumen més de la quarta part de la població total dels municipis que integren la mancomunitat i sobre les quals els municipis exercisquen competències, i que afecten les matèries següents:
– Àrea de sostenibilitat mediambiental, gestió dels residus sòlids urbans i del cicle de l’aigua.
– Àrea de seguretat, policia local, guarderia rural i emergències.
– Àrea de sanitat i benestar social.
– Àrea de cultura, joventut, educació i esportiva.
– Àrea de foment econòmic i desenvolupament local.
– Àrea d’urbanisme, habitatge i ordenació del territori.
– Àrea d’infraestructures, dotacions i equipaments.
– Àrea de participació ciutadana, igualtat, informació i comunicació.
– Àrea de contractació i gestió administrativa i modernització».
– En la disposició final tercera: cal suprimir la disposició final tercera de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana.
– En la disposició final quarta: com a conseqüència de la supressió de la disposició final tercera, cal corregir la numeració de la disposició final quarta de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana, que haurà de ser la tercera:

On diu:
«Disposició final quarta. Entrada en vigor»;
Ha de dir:
«Disposició final tercera. Entrada en vigor».

linea