diari

ORDE 22/2012, de 13 de novembre, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es publica el Catàleg d'arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana. [2012/10729]

(DOGV núm. 6909 de 23.11.2012) Ref. Base de dades 010728/2012

ORDE 22/2012, de 13 de novembre, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es publica el Catàleg d'arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana. [2012/10729]
La Llei 4/2006, de 19 de maig, de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana, establix el marc normatiu per a garantir la protecció, la conservació, la difusió, el foment, la investigació i l'acreixement del patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana.

El patrimoni mencionat engloba qualsevol exemplar arbori les característiques botàniques de monumentalitat dels quals o les circumstàncies extraordinàries d'edat, el port o els altres tipus d'esdeveniments històrics, culturals, científics, de recreació o ambientals lligats a estos i al seu llegat, els faça mereixedors de protecció i conservació. Per això, els articles 4, 5 i 6 de la llei esmentada determinen dos tipus de protecció del patrimoni monumental mencionat, la genèrica i l'expressa, així com les administracions competents per a això, la Generalitat i els ajuntaments.
Des de l'entrada en vigor de la Llei de Patrimoni Arbori Monumental, els servicis competents de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient han començat una labor d'estudi i documentació que ha permés identificar un conjunt d'exemplars que tenen els requisits indicats en l'article 4 i que, per tant, són mereixedors de protecció genèrica. A més d'això, alguns ajuntaments de la Comunitat Valenciana han començat a fer ús de les competències previstes en l'article 6, que regula les condicions per a la declaració d'arbres monumentals d'interés local per mitjà d'un acord del Ple del corresponent ajuntament. Així, tot això ha marcat l'inici de la recopilació de dades fiables i contrastades sobre el verdader patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana, i s'assenten així les bases per a disposar en el futur d'un panorama complet i detallat d'este.
En este sentit, i amb l'objectiu de donar a conéixer el dit patrimoni arbori monumental, l'article 8 de la Llei de Patrimoni Arbori Monumental crea el Catàleg d'arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana, i s'indica expressament que la direcció general amb competència en la gestió del medi natural procedirà a la inscripció subsegüent en el catàleg de les declaracions comunicades per les corresponents administracions, amb indicació de les característiques de l'exemplar, l'espècie de què es tracte, els motius de la seua catalogació, la propietat i l'entorn de protecció que, com a mínim, inclourà un cercle al voltant de la base de l'arbre per on s'estenguen les seues arrels.

Per tot això i fent ús de les facultats que em conferix l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i considerant que el projecte d'orde esta d'acord amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,


ORDENE

Article únic. Objecte
L'objecte de la present orde és la publicació del Catàleg d'arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana que s'unix com a annex. Així mateix, la conselleria competent en matèria de medi ambient vetlarà perquè la informació continguda en este estiga també disponible en la pàgina web de la conselleria esmentada.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Modificació de l'annex
Es faculta el director general competent en matèria d'arbres monumentals a establir per mitjà d'una resolució, per causa degudament justificada, les pertinents modificacions del Catàleg d'arbres monumentals que figura en l'annex a esta orde. Les modificacions esmentades es 1397778242publicaran també en la pàgina web de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

València, 13 de novembre de 2012

La consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient,
ISABEL BONIG TRIGUEROSlinea